Microsoft Word - L?C Ð?A T?NG B? TÁT PHÁP ÐÀN.doc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Microsoft Word - L?C Ð?A T?NG B? TÁT PHÁP ÐÀN.doc"

Transcription

1 Biên soạn: HUYỀN THANH LỤC ĐỊA TẠNG BỒ TÁT PHÁP ĐÀN _ Trung Tâm Đàn là chữ OṂ ( ) biểu thị cho Pháp Thân của Địa Tạng Bồ Tát _ Tam Giác có đỉnh hướng lên trên hiển hiện ba chữ chủng tử biểu thị cho ba cõi: A Tu La, Ngạ Quỷ, Thiên Giới.) Chữ PHAṂ ( ) biểu thị cho Bảo Ấn Thủ Bồ Tát là Hóa Tôn của cõi A Tu La..) Chữ SAṂ ( ) biểu thị cho Bảo Thủ Bồ Tát là Hóa Tôn của cõi Ngạ Quỷ.) Chữ ṆAṂ ( ) Kiên Cố Ý Bồ Tát là Hóa Tôn của cõi Trời. _ Tam Giác có đỉnh hướng xuống dưới hiển hiện ba chữ chủng tử biểu thị cho ba cõi: Địa Ngục, Súc Sinh, Nhân Giới.) Chữ YAṂ ( ) biểu thị cho Địa Tạng Bồ Tát là Hóa Tôn của cõi Địa Ngục.) Chữ JAṂ ( ) biểu thị cho Bảo Xứ Bồ Tát là Hóa Tôn của nẻo Súc Sinh.) Chữ ṄAṂ ( ) biểu thị cho Trì Địa Bồ Tát là Hóa Tôn của cõi Người

2 _6 chữ giáp bên trong vòng tròn cho Hóa Thân của Địa Tạng Bồ Tát HA HA HA VISMAYE [HA HA HA : lìa ba Nhân VISMAYE: Hiếm có] _6 chữ bên ngoài vòng tròn biểu thị cho Báo Thân của Địa Tạng Bồ Tát HA HA HA SUTANU [HA HA HA : lìa ba Nhân SUTANU: Diệu Thân (thân màu nhiệm)] *) Ý nghĩa của Pháp Đàn : Do Địa Tạng Bồ Tát dùng sức Bi Nguyện cứu độ chúng sinh, nhất là đối với chúng sinh đang chịu khổ tại cõi Địa Ngục, lại đặc biệt thương xót, thị hiện thân Diêm La Vương (Yāma-rāja), thân Địa Ngục (Nakara-kāya) rộng vì chúng sinh chịu tội khổ mà nói Pháp để giáo hóa cứu độ. Do điều này mà thân Diêm La Vương thường được xem là một Hóa Thân (Nirmāṇa-kāya) của Địa Tạng Bồ Tát. Như Kinh Địa Tạng Bồ Tát Phát Tâm Nhân Duyên Thập Vương đề xuất Bản Địa của Diêm La Vương là Địa Tạng Bồ Tát. Vì chịu ảnh hưởng sâu xa của tư tưởng này cùng với tư tưởng Địa Ngục (Nakara) trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện (Kṣitigarbha-praṇidhāna-sūtra) nên dân gian Trung Hoa cho rằng Địa Tạng Bồ Tát là vị Chủ Tể tối cao của Địa Ngục. Chính tư tưởng bên trên đã khiến cho một số người ngộ nhận, cho rằng Địa Tạng Bồ Tát chỉ ở tại Địa Ngục để cứu độ chúng sinh trong Địa Ngục. Từ đấy trong việc làm tang ma, Thanh Minh tảo mộ qua tiết Trung Nguyên, Pháp Hội Siêu Độ thường cúng phụng Địa Tạng Bồ Tát để cầu đảo cho vong linh được siêu độ. Ngoài ra tại nghĩa địa, linh tháp hoặc gặp chiến loạn, sự cố, đất đang phát triển mà mọi người đều đi qua. thường xây dựng Miếu bái tế Địa Tạng với hy vọng Địa Tạng Vương Bồ Tát bảo vệ người sống, siêu độ vong linh Thật ra ở trong cả sáu nẻo, Ngài đều có năng lực giáo hóa tế độ. Điều đó được biểu thị qua sáu vị Địa Tạng, tức là Địa Tạng độ hóa chúng sinh trong sáu nẻo. Tên của sáu vị Địa Tạng đều y theo Thế Giới Sa Bà (Sāha-loka-dhātu) có chúng sinh trong sáu nẻo mà nói. Thế Giới ở phương khác hoặc có bảy nẻo, hoặc năm nẻo chẳng giống nhau thời Địa Tạng cũng y theo nhân duyên của mỗi phương để mỗi mỗi thị hiện ứng hóa..) Danh xưng của Địa Tạng trong sáu nẻo thời các Kinh Quỹ ghi chép chẳng giống nhau. Nhưng theo đại thể mà nói thì đều bắt nguồn ở Đại Nhật Kinh Sớ, quyển thứ năm là: Sáu vị Thượng Thủ (Saḍa-pramukha) trong chín Tôn (Nava-nātha) của Địa Tạng Viện trong Thai Tạng Giới (Garbha-dhātu) tức là: Địa Tạng (Kṣiti-garbha), Bảo Xứ (Ratnakāra), Bảo Chưởng (Ratna-pāṇi), Trì Địa (Dharaṇindhāra), Bảo Ấn Thủ (Ratna-mudrā-hasta), Kiên Cố Ý (Dṛḍhādhyāsaya). Trong đó Địa Tạng Bồ Tát là Hóa Tôn của cõi Địa Ngục Bảo Thủ Bồ Tát là Hóa Tôn của cõi Ngạ Quỷ Bảo Xứ Bồ Tát là Hóa Tôn của nẻo Súc Sinh Bảo Ấn Thủ Bồ Tát là Hóa Tôn của nẻo A Tu La Trì Địa Bồ Tát là Hóa Tôn của cõi Người Kiên Cố Ý Bồ Tát là Hóa Tôn của cõi Trời.

3 _Ở vô lượng kiếp trước, với tâm Đại Bi vô hạn, Địa Tạng Bồ Tát muốn cứu thoát tất cả chúng sinh ra khỏi biển khổ sinh tử luân hồi, nên đối trước chư Phật mười phương, Ngài phát nguyện rằng: Nguyện con cứu độ hết tất cả chúng hữu tình. Nếu còn có chúng sinh nào ở Địa Ngục thì con thề không chứng nhận quả vị Chính Đẳng Chính Giác..)Cõi Trời (Sura hay Deva) là một cõi thụ hưởng. Trong cõi đó, chư Thiên thường khởi tâm tự mãn và bám chặt vào các ảo tưởng về những niềm vui tạm thời. Do đó, Đức Địa Tạng Bồ Tát hiện thành thân Kiên Cố Ý Bồ Tát (Dṛḍhādhyāsaya) biểu thị cho sự Nội Chứng của Địa Tạng Bồ Tát là Tâm Đức bền chắc của Đại Địa, đánh thức chư Thiên thoát khỏi những ảo tưởng của phước báo mà họ đang thụ hưởng, đồng thời đưa họ đến một thực tại cao siêu hơn, một sự hòa hợp sâu sắc hơn và vĩnh cửu hơn.

4 .)Cõi Tu La (Asura) hay cõi Thần (Devatā) là cõi chiến đấu. Trong cõi đó, chư Thần thường khởi tâm ganh tỵ, chỉ thích tranh đấu để chiếm đoạt các quả của cây Kalpa Taru (cây Thỏa mãn mọi ước nguyện) đứng giữa cõi Trời và cõi Thần. Do đó, Đức Địa Tạng Bồ Tát hiện thân Bảo Ấn Thủ Bồ Tát (Ratna-mudrā-hasta) biểu thị cho Tam Muội Gia Bản Thệ Môn của Địa Tạng Bồ Tát, cứu tế chúng sinh, dứt trừ các mối dây ràng buộc bởi sự thèm khát, đồng thời dậy cho chư Thần sự chiến đấu cao thượng để đạt thành quả của sự thấy biết mà thoát khỏi mọi tham dục.

5 .)Cõi Người (Manuṣyana hay Nāra) là cõi hành động. Đây là thế giới của sự cố gắng, của hoạt động có ý thức về mục đích của mình, trong đó sự tự do quyết định giữ một vai trò thiết yếu. Trong cõi này, con người có khả năng biết rõ các đặc tính của các cõi và tất cả hiện tượng đều do Nhân duyên mà sinh khởi như nhau, đồng thời con người có thể tìm ra được bản tính chân thật của vũ trụ và nhận thức được con đường vĩnh viễn ra khỏi vòng sinh tử luân hồi. Tuy vậy, đại đa số con người thường mang tâm: tự kiêu, ích kỷ, hoài nghi mà bị trói buộc trong các hoạt động nhằm tìm cầu chiếm hữu và thỏa mãn dục tình cho riêng mình. Do đó, Đức Địa Tạng Bồ Tát hiện ra hình tướng Trì Địa Bồ Tát (Dharaṇindhāra) biểu thị cho Đức đặc biệt giống như Đại Địa hay giữ gìn vạn vật, nuôi lớn Tâm Bồ Đề (Bodhi-citta) của chúng sinh nhằm chỉ bày con đường giải thoát cho những ai có khả năng xóa bỏ mọi dục vọng tư kỷ, dứt trừ tâm kiêu mạn hoài nghi, thực hiện công hạnh cứu độ tối hậu.

6 .)Cõi Súc Sinh (Tiryanc hay paśu) là cõi sợ hãi. Trong cõi đó, các loài vật thường mang tâm thức thờ ơ gắn chặt với bản năng, không đủ năng khiếu phát triển tư tưởng. Vì thế, chúng luôn luôn sống trong sự sợ hãi qua sự đuổi bắt, vây hãm, ăn nuốt lẫn nhau và bị đẩy vào số phận mù quáng của những nhu cầu tự nhiên, những bản năng không thể kiểm soát được. Do đó, Đức Địa Tạng Bồ Tát hiện thân Bảo Xứ Bồ Tát (Ratna-kalā, hay Ratnākara) biểu thị cho việc dùng lòng bàn tay tuôn ra mọi báu (Trí Tuệ) ban bố cho chúng sinh, nhằm nâng cao Tâm thức trì độn mù quáng của loài súc sinh để hướng chúng tới một tinh thần phát triển, vượt thoát bản năng tăm tối.

7 .)Cõi Ngạ Quỷ (Preta) là cõi ước mong không được thỏa mãn. Là thế giới đầy dẫy sự thèm khát mong muốn tham dục mà không bao giờ thực hiện được. Chúng sinh trong cõi này thường mang những hình tướng quái dị như: thân thể cao lớn, đầu to như núi, cuống họng nhỏ như cây kim, đầu tóc lởm chởm, miệng như ngọn đuốc lửa, bụng to lớn. dù gặp vật thực cũng chẳng ăn nuốt được. Hoặc có loài da đen như than, đầu tóc lởm chởm, miệng khô đắng, ưa le lưỡi tự liếm miệng, thường chịu đói khát. Hoặc có loài tên là Mãnh Diễm Mang, mỗi khi ăn uống đều bị hóa lửa đốt làm cho đói khát khổ đau. Tất cả loài Ngạ Quỷ này đều bị đói khát dày vò không bao giờ được thỏa thích no đủ. Vì thế, tâm thức của chúng gắn chặt với sự tham dục đam mê không biết nhàm chán và luôn bị sự thất vọng dày xéo bủa vây. Do đó, Đức Địa Tạng Bồ Tát liền hiện thân Bảo Thủ Bồ Tát (Ratna-pāṇi) biểu thị cho việc dùng viên ngọc báu Như Ý của Tâm Bồ Đề thanh tịnh hay thành mãn Tất Địa của Thế Gian và Xuất Thế Gian, nhằm xoa dịu những nỗi khổ đau vì thèm khát của loài Ngạ Quỷ, khơi động Tâm Thức nhàm chán những đối tượng nhiễm ô và khởi Tâm ưa thích những đối tượng thanh khiết (nghĩa là thay Dục Lạc bằng Pháp Lạc, tìm hiểu Chính Tri Kiến và Chân lý) để cho chúng mau chóng hồi tâm sám hối, vượt thoát cảnh khổ đau.

8 .)Cõi Địa ngục (Nāraka hay Niraya) là cõi hành hạ đền tội. Đó là thế giới đầy dẫy những cảnh khổ đau qua những cuộc hành hạ tra tấn. Chúng sinh của cõi này luôn luôn chịu đựng những nỗi thống khổ, là những phản ảnh không thể tránh được do chính các hành động của họ gây ra. Vì thế, tâm thức của họ luôn bị sự giận dữ oán ghét bủa vây. Do đó, Đức Địa Tạng Bồ Tát hiện thân Bồ Tát, tay trái cầm hoa sen, trên hoa có cây phướng báu Như Ý. Tay phải cầm viên ngọc báu, ngồi trên hoa sen. Biểu thị cho Đại Nguyện Nhẫn Nhục, Tinh Tiến cứu độ tất cả chúng sinh: Địa Ngục chưa trống rỗng, thề chẳng thành Phật, nhằm thanh lọc Tâm Thức bị ô nhiễm bởi sự giận ghét và biến đổi các cuộc hành hình tội nhân thành ngọn lửa thanh lọc để giúp họ vươn tới những hình thức sinh sống tốt đẹp hơn. Do công hạnh ứng hóa trong sáu cõi (Saḍa gatayaḥ hay saḍa Kula) để hóa độ chúng sinh nên Lục Địa Tạng Pháp Đàn có hiệu quả đặc biệt nhằm tịnh hóa 06 phiền não gốc (ảo tưởng kiêu mạn, ganh tỵ tranh đấu, hoài nghi tự kiêu, trì độn mù quáng, tham dục thèm khát, giận dữ oán hận) để ngăn ngừa sự tái sinh vào 06 cõi và xua tan các nỗi khổ đau ẩn tàng trong mỗi cõi, đồng thời giúp cho Hành Giả thực chứng được Thánh Quả giải thoát. 18/02/2014 Nguồn: kinhmatgiao.wordpress.com

레이아웃 1

레이아웃 1 TS-G120 v.1 ENGLISH TS-G120 Attention in Use Maximum input power of TS-G120 is 1200W (at peak). Higher levels of input power may cause damage to the speaker system and so please take every precaution to

More information

(Microsoft Word - \251\242U?C SANG THANH KINH TRUNG THU 2014)

(Microsoft Word - \251\242U?C SANG THANH KINH TRUNG THU 2014) CHƯƠNG TRÌNH THI ĐỐ KINH THÁNH ĐUỐC SÁNG THÁNH KINH MỤC LỤC: 1. Nội dung và Thể lệ...trang 01 2. Kinh Thánh Cựu Ước...Trang 03 3. Kinh Thánh Tân Ước...Trang 18 4. Giáo lý căn bản...trang 34 5. Lịch sử

More information

Bài học kinh nghiệm

Bài học kinh nghiệm Ba i ho c kinh nghiê m 8 năm hoạt động hỗ trợ kỹ thuật tăng cường ứng phó khẩn cấp với cúm gia cầm độc lực cao tại Việt Nam Ba i ho c kinh nghiê m FAO ECTAD Viê t Nam BA I HO C KINH NGHIÊ M 8 năm hoạt

More information

레이아웃 1

레이아웃 1 TS-F80.F100 v.1 TS-F80 TS-F100 - When installing on a ceiling, please use brackets with 100mm width tapped holes. M8 screws bolted on the top of the cabinet in 100mm width. - Before installing to the ceiling

More information

레이아웃 1

레이아웃 1 TS-G80 v.1 TS-G80 Accessories 1. Instruction manual 2. Brackets - 4PCS 3. Screw - 8PCS Attention in Use Maximum input power of TS-G80 is 250W (at peak). Higher levels of input power may cause damage to

More information

HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN

HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA TIẾNG HÀN QUỐC 3/2014 MỤC LỤC 1. BƢỚC ĐẦU TÌM HIỂU VỀ THÀNH NGỮ 2 CHỮ HÁN HÀN 사자성어... 5 SVTH: Nguyễn Diệu Thúy, Hà Thụy Anh 3H12 GVHD: ThS Phạm Thị

More information

Học tiếng Hàn qua món ăn Địa chỉ liên lạc Trung tâm Hỗ trợ Gia đình Đa văn hóa trên toàn quốc Sil-yong-jeong-bo Thông tin thực tế Các thông tin đoàn t

Học tiếng Hàn qua món ăn Địa chỉ liên lạc Trung tâm Hỗ trợ Gia đình Đa văn hóa trên toàn quốc Sil-yong-jeong-bo Thông tin thực tế Các thông tin đoàn t Học tiếng Hàn qua món ăn Địa chỉ liên lạc Trung tâm Hỗ trợ Gia đình Đa văn hóa trên toàn quốc Sil-yong-jeong-bo Thông tin thực tế Các thông tin đoàn thể chủ yếu Học tiếng Hàn qua món ăn Biểu hiện bằng

More information

베트남_내지

베트남_내지 편저자 채수홍 발간사 세계화에 따른 국제경쟁이 치열해지고, 경제위기가 상시적으로 발 생하는 어려운 상황에서도 각국 기업의 해외진출은 가속화되고 있으 며, 우리 기업도 아시아를 비롯한 세계 각지로 진출하여 해외시장 개 척을 위한 노력을 한층 배가하고 있습니다. 노사발전재단은 우리 기업의 해외진출을 돕고자 중국, 베트남, 인 도네시아, 인도 등 주요 우리 기업

More information

1

1 베트남의 자연친화적 관광정책 자원 현황 조사 및 관광협력 활성화방안 연구 - 관광 공적개발원조(ODA)과제 개발을 중심으로 2015년 4월 문화체육관광부 이 경 직 목 차 국외훈련 개요...7 국외훈련기관 소개...8 Ⅰ. 서론...9 1. 연구의 개요...9 1.1 연구배경 및 목적 9 1.2 연구의 구성 11 1.3 연구의 방법 및 기대효과 14 2. 한국과의

More information

02 다문화포커스 Tiêu điểm đa văn hóa 2014 년 5 월 10 일월간제 49 호 "Là tiền bối trong cuộc sống tại Hàn Quốc, tôi giúp những người đi sau" 한국생활은내가선배, 뒤에서후배를돕는다 Độ

02 다문화포커스 Tiêu điểm đa văn hóa 2014 년 5 월 10 일월간제 49 호 Là tiền bối trong cuộc sống tại Hàn Quốc, tôi giúp những người đi sau 한국생활은내가선배, 뒤에서후배를돕는다 Độ 20145 www.dasarangnews.com Hoàn công sân vận động chính Đại hội Thể thao Châu Á Asia Games Incheon 2014 Wanted dasarang 032)881-9441 Photo News 2014 인천아시아경기대회주경기장완공 45 억아시아인축제의성화가활활타오를 2014 인천아시아경기대회주경기장이마침내

More information

Microsoft Word - Tieng Han quoc.doc

Microsoft Word - Tieng Han quoc.doc 김준 - 金俊 ----- ----- 김준 년 타이위안,2010 년 1 MỤC LỤC 1. Bảng chữ cái tiếng Hàn... 1 1.1. Các nguyên âm & phụ âm cơ bản... 8 1.1.1. 아, 이, 우... 8 1.1.2 어, 오, 으... 8 1.1.3 야, 여, 요, 유... 8 1.1.4 ㅇ... 9 1.1.5 ㅁ,

More information

<BAA3C6AEB3B2C5F5C0DAB4BABDBA5F203332385F31323132323828C7CFB3EBC0CC292E687770>

<BAA3C6AEB3B2C5F5C0DAB4BABDBA5F203332385F31323132323828C7CFB3EBC0CC292E687770> 2012. 12. 28( 금) No. 328 경제뉴스 베트남, 올해 성장률 5.03%, 13년래 최저 2012년 FDI 유치, 진출기업 증자 늘어 베트남, 20년만에 첫 무역수지 흑자 2012년 금융 분야 변화 내역 베트남 중앙은행(SBV) 달러거래 억제 강화 베트남 중앙은행(SBV) 카드 수수료 규제 계획 베트남 중앙은행 부동산 시장 활성화 방안 수립 중

More information

Tôi xin liên hệ với ông/bà Kirjoitamme về vị trí... teille được liittye quảng cáo vào ngày... 온라인에소개된광고를보고연락하는경우 Tôi xin phép liên hệ về Viittaan quản

Tôi xin liên hệ với ông/bà Kirjoitamme về vị trí... teille được liittye quảng cáo vào ngày... 온라인에소개된광고를보고연락하는경우 Tôi xin phép liên hệ về Viittaan quản 지원동기편지 - 서두베트남어핀란드어 Thưa ông, Hyvä Herra, 격식을차림. 이름을모르는남자수신인께 Thưa bà, Hyvä Rouva, 격식을차림. 이름을모르는여자수신인께 Thưa ông/bà, Hyvä vastaanottaja, 격식을차림. 이름과성별을모르는수신인께 Thưa các ông bà, 격식을차림. 부서전체를언급할때 Hyvät vastaanottajat,

More information

<B0ADBFF8B5B55FB0DCBFEFC3B65FB9CEBCD3B9AEC8AD5FBFF8B7F9BFCD5FC8B0BFEB28C0E5C1A4B7E620C3D6C1BE292E687770>

<B0ADBFF8B5B55FB0DCBFEFC3B65FB9CEBCD3B9AEC8AD5FBFF8B7F9BFCD5FC8B0BFEB28C0E5C1A4B7E620C3D6C1BE292E687770> 강원도 겨울철 민속문화 원류와 활용 장정룡(강릉원주대 교수, 강원도문화재위원) Ⅰ. 머리말 2018 평창동계올림픽의 개최는 강원도 발전에 있어 천재일우( 千 載 一 遇 )의 기회다. 동계올림픽은 이를 개최하는 나라와 지역에 대한 다양한 분야의 유산을 창출할 뿐 아니라 겨울문화유산을 활용한 유무형의 콘텐츠와 상품들을 통해 브랜드 가치와 경 제적 파급효과를 거두고

More information

413140912.hwp

413140912.hwp 베트남 FOCUS 너희들은 공부하는 것이 전투다 - 호치민 무역관 이동현 차장 베트남 경제동향 및 투자관련 주요이슈 베트남 기획투자부, 2015년 전력수요 충족 전망 미국 투자자들, 베트남 TPP 가입 기대로 활발한 투자 움직임 베트남 통신사업자, 4G도입 전 3G 서비스 품질 개선 중 동탑(Dong Thap)성, 한국농어촌공사와 협력 베트남 철강업체, 러시아

More information

ePapyrus PDF Document

ePapyrus PDF Document ConstructionManagementHerald 발행처 한국CM협회 발행인 배영휘 편집 운영지원실 서울시 서초구 서초대로 88(유니온빌딩 4층) Tel:02)585-7092Fax:02)585-2689www.cmak.or.kr 통권 제139호 발행일 2016년 8월 1일 8 부산지방법원 서부지원청사 신축공사 CM프로젝트 2016년 하반기부터 이렇게 달라집니다

More information

Cover Story Magazine 2015 Vol. 29 전통과 신뢰의 70년, 변화와 혁신의 미래로 DRB는 1945년 창립 이래 끊임없는 연구와 혁신의 노력으로 새로운 기술과 제품을 개발함으로써 개인에게는 안전하고 편안한 삶을, 기업에게는 안정적이고 효율적인 사

Cover Story Magazine 2015 Vol. 29 전통과 신뢰의 70년, 변화와 혁신의 미래로 DRB는 1945년 창립 이래 끊임없는 연구와 혁신의 노력으로 새로운 기술과 제품을 개발함으로써 개인에게는 안전하고 편안한 삶을, 기업에게는 안정적이고 효율적인 사 Magazine 2015 Vol. 29 Cover Story Magazine 2015 Vol. 29 전통과 신뢰의 70년, 변화와 혁신의 미래로 DRB는 1945년 창립 이래 끊임없는 연구와 혁신의 노력으로 새로운 기술과 제품을 개발함으로써 개인에게는 안전하고 편안한 삶을, 기업에게는 안정적이고 효율적인 사업을 영위할 수 있는 기반이자 동반자가 되어 왔습니다.

More information

<BAA3C6AEB3B2C5F5C0DAB4BABDBA5F203333355F3133303232322E687770>

<BAA3C6AEB3B2C5F5C0DAB4BABDBA5F203333355F3133303232322E687770> [주간 경제 뉴스] 베트남, 법인 등 투자 위법행위 처벌 강화 호치민시, 미진행 프로젝트 허가서 회수계획 Can Tho시, 30억 달러 프로젝트 회수 LG전자, 베트남 가전공장 증설에 3억 달러 투자 다이나모, VTC합작법인 설립 베트남 스마트폰 시장 공략 도공, 베트남 고속도로 사업평가 수주 선진엔지니어링, 베트남서 교통프로젝트 사업게획 수주 베트남 소비재

More information

<BAA3C6AEB3B2C5F5C0DAB4BABDBA5F3237315F31313131313028C7CFB3EBC0CC292E687770>

<BAA3C6AEB3B2C5F5C0DAB4BABDBA5F3237315F31313131313028C7CFB3EBC0CC292E687770> 2011. 11. 10.( 목) No. 271 투자 동향 베트남 원전수주 청신호 베트남 국가주석, 삼성전자 박닌성 공장 방문 쯔엉떤상 베트남 국가주석 베- 한 관계 잠재력 중시 현대그룹, 베트남 등에 사업다각화로 살길 찾는다 주간 경제 뉴스 베트남 " 올 연말까지 인플레 19% 지금 이머징 마켓에선 베트남 베트남-캄보디아 전세기 관광 베트남- 일본, 국방차관급

More information

저 11 회 고대 고분 국제학술대회 고분을통해본 호남지역의 EH 외교류와 연대관 Dating and Cultural exchanges as seen th ough the tomb in Honam region 국립나주문확쩨연구소 Naju National Research

저 11 회 고대 고분 국제학술대회 고분을통해본 호남지역의 EH 외교류와 연대관 Dating and Cultural exchanges as seen th ough the tomb in Honam region 국립나주문확쩨연구소 Naju National Research 저 11 회 고대 고분 국제학술대회 고분을통해본 호남지역의 EH 외교류와 연대관 Dating and Cultural exchanges as seen th ough the tomb in Honam region 국립나주문확쩨연구소 Naju National Research Institute of Cultural Heritage 제 1 호 고대 고분 국제학술댄회

More information

T-POS mini manual_154.5x216

T-POS mini manual_154.5x216 GAI MID- MID- FFCT SL. FFCT VOL DLY RPT RVRB TIM CHO MOO MIC 1 CHO STRO CHO&RVRB GAI MID- MID- MUSIC VOL MID- MID- MIC 2 FDBACK CACL DIGITAL KARAOK PROCSSOR TF-20 DIGITAL KARAOK PROCSSOR TF-20 GLISH Manual

More information

Bảng chú giải thuật ngữ FA 한국어 베트남어 Tiếng Hàn Tiếng Việt FA에 관련된 용어 약 4000개 이상에 대해, 한국어ᆞ영어ᆞ베트남어 대역을 수록하였습니다. Bao gồm xấp xỉ hơn 4000 thuật ngữ liên quan đến FA bằng tiếng Hàn, tiếng Anh và tiếng Việt.

More information

346 ]= 9.,? [] 11.,? - mod. - mod. [] mod. 13.,, mod ,.. 15.? [ ] ( )

346 ]= 9.,? [] 11.,? - mod. - mod. [] mod. 13.,, mod ,.. 15.? [ ] ( ) 24 345 24 1.!? 2.,. 3.. 4.,? 5... 6.. 7.? 8.,, authoritative st. - [] dry cleaning mod. mod. - - mod. white shirts [ 346 ]= 9.,? - 10.. [] 11.,? - mod. - mod. [] - 12.. - mod. 13.,,. - - - - mod. - 14.,..

More information

<BAA3C6AEB3B2C5F5C0DAB4BABDBA5F203331365F3132313030342E687770>

<BAA3C6AEB3B2C5F5C0DAB4BABDBA5F203331365F3132313030342E687770> 2012. 10. 04.(목) No. 316 [무역관 소식] 한국 우수상품 판촉전 참가기업 모집 [주간 경제 뉴스] 5월 세금 유예 조치에 따라 6100개 기업 생산 재개 베트남 유통망 Private 브랜드 증가 추세 9월 물가지수 2.2% 기록 9월 신용 증가율 2.35% 기록, 개선 중 미얀마 대미 수출 재개 예상되나 한계 보유 ACB 전임 회장단 기소

More information

2 대표 인사말 갑오년 새해가 밝았습니다. 새해 소망하시는 모든 일들이 이뤄지길 바라오며, 가정에 건강과 화목이 늘 넘치시길 기원합니다. 2013년 HiEnglish는 많은 일들을 해냈습니다. 무엇보다 사옥을 마련했습니다. 젊음이 넘치는 홍대거리에 늠름한 4층 건물에

2 대표 인사말 갑오년 새해가 밝았습니다. 새해 소망하시는 모든 일들이 이뤄지길 바라오며, 가정에 건강과 화목이 늘 넘치시길 기원합니다. 2013년 HiEnglish는 많은 일들을 해냈습니다. 무엇보다 사옥을 마련했습니다. 젊음이 넘치는 홍대거리에 늠름한 4층 건물에 HiEnglish Magazine VOLUME. 22 January 2014 1 기업 외국어 교육 학습자 인터뷰 동부제철 허동은 학습자님 강사 인터뷰 Ellen park, Helen Han 특집 하이차이니즈 강사 송년회 신규 고객사 소개 워커힐 호텔을 소개합니다. 신규 강사 소개 12월의 신규 강사를 소개합니다. 클래스 소개 동부제철 중국어 집중과정 2 대표

More information

472151113.hwp

472151113.hwp 베트남 FOCUS 순풍불고 있는 베트남 부동산 시장 베트남 경제동향 및 투자관련 주요이슈 공단 개발 투자, 새로운 성장 모델 호아락 하이테크 파크, 신규 인센티브 제안 예정 보험사, 인력난 심화 TPP 원사기준, 5년간 유예 베트남 국영기업 71.5% 민영화 베-중 비즈니스 관계 강화 동의 전문가 칼럼 / 법령 안내 베트남에서 외투법인 치과를 개원하기 위한

More information

머리말 호치민시는 베트남의 경제, 문화, 교육, 과학, 국제 교류의 관문이며, 남부지역 중점경제구에 매력적이고 넓리는 알리는 원동력을 가지며, 베트남과 동남아시아의 중요한 정치위치에 해 있는 특별도시이다. 부지면적 2,095km 2 으로 전국 0.63%, 인구 8백만명

머리말 호치민시는 베트남의 경제, 문화, 교육, 과학, 국제 교류의 관문이며, 남부지역 중점경제구에 매력적이고 넓리는 알리는 원동력을 가지며, 베트남과 동남아시아의 중요한 정치위치에 해 있는 특별도시이다. 부지면적 2,095km 2 으로 전국 0.63%, 인구 8백만명 머리말 호치민시는 베트남의 경제, 문화, 교육, 과학, 국제 교류의 관문이며, 남부지역 중점경제구에 매력적이고 넓리는 알리는 원동력을 가지며, 베트남과 동남아시아의 중요한 정치위치에 해 있는 특별도시이다. 부지면적 2,095km 2 으로 전국 0.63%, 인구 8백만명, 베트남 인구의 8.7%를 차지하고 있다. 현재 호치민시는 베트남 전국의 국내총생산량 21.3%,

More information

I 154

I 154 152 I 154 1 154 ! 155 @ 156 ! 157 C F G B D E A A E D F B 158 @ 159 # 160 (the characteristic octave) 161 $ ppppppppppppppppppppppppppppppppp 1. 2. 3. 162 II 164 1 164 ! 165 166 167 Ut que-ant la - xis

More information

레이아웃 1

레이아웃 1 Magazine 2015 Vol. 30 Cover Story Magazine 2015 Vol. 30 전통과 신뢰의 70년, 변화와 혁신의 미래로 DRB는 1945년 창립 이래 끊임없는 연구와 혁신의 노력으로 새로운 기술과 제품을 개발함으로써 개인에게는 안전하고 편안한 삶을, 기업에게는 안정적이고 효율적인 사업을 영위할 수 있는 기반이자 동반자가 되어 왔습니다.

More information

베트남 FOCUS 한-베트남 자유무역협정(FTA) 정식서명 - 최초의 업그레이드형 FTA, 양국 간 교역 확대 및 투자자 보호 강화 기대 - 한-베트남 자유무역협정(FTA) 정식서명 ㅇ 2015년 5월 5일, 윤상직 산업통상자원부 장관과 부 휘 황(Vu Huy Hoan

베트남 FOCUS 한-베트남 자유무역협정(FTA) 정식서명 - 최초의 업그레이드형 FTA, 양국 간 교역 확대 및 투자자 보호 강화 기대 - 한-베트남 자유무역협정(FTA) 정식서명 ㅇ 2015년 5월 5일, 윤상직 산업통상자원부 장관과 부 휘 황(Vu Huy Hoan 베트남 FOCUS 한-베트남 자유무역협정(FTA) 정식서명 베트남 경제동향 및 투자관련 주요이슈 한국-베트남 양자간 자유무역협정(FTA) 정식서명 Nguyen Tan Dung 총리, 미국에게 조속한 TPP 타결 요청 삼성가전, 5월부터 사이공하이테크파크(SHTP)에 부지 공사 착수 예정 동나이성 제1분기 FDI 투자, 호치민시보다 많은 투자유치 달성 효성 이스탄불

More information

본 디렉토리는 한국의류산업협회에서 추진 중인 해외 진출 아웃싱기업 디렉토리 제작 및 DB구축사업 의 일 환으로 국내 아웃싱 업체들의 진출이 활발한 남부아시 아 국가인 베트남 인도네시아 2개국을 선정, 현지 조사를 통해 구축된 DB를 토대로 제작된 자료입니다. 이번에 발

본 디렉토리는 한국의류산업협회에서 추진 중인 해외 진출 아웃싱기업 디렉토리 제작 및 DB구축사업 의 일 환으로 국내 아웃싱 업체들의 진출이 활발한 남부아시 아 국가인 베트남 인도네시아 2개국을 선정, 현지 조사를 통해 구축된 DB를 토대로 제작된 자료입니다. 이번에 발 VIETNAM INDONESIA 2014년도 베트남 인도네시아 진출 의류 아웃싱기업 디렉토리 본 디렉토리는 한국의류산업협회에서 추진 중인 해외 진출 아웃싱기업 디렉토리 제작 및 DB구축사업 의 일 환으로 국내 아웃싱 업체들의 진출이 활발한 남부아시 아 국가인 베트남 인도네시아 2개국을 선정, 현지 조사를 통해 구축된 DB를 토대로 제작된 자료입니다. 이번에

More information

À½¾ÇÁöµµ¼�¥³-14~261S

À½¾ÇÁöµµ¼�¥³-14~261S Harmony 1 2 3 4 244 IV. Harmony Harmony IV.Harmony Harmony IV. IV. Harmony 245 245 01 246 IV. Harmony 247 p.234 1. 2. 3. 1 234 IV. Harmony 248 IV. Harmony p.235 1 2 3 4 5 6 7 8 235 249 p.236 WhenI findmy-self

More information

Capacity Main board Interface Connexion (Ø ) 1 SWH 10A M 10 L C / / 10.1 SWH 10U M 10 L C / / 10.2 SWH 15A M 15 L A B C / / 10.1 SWH

Capacity Main board Interface Connexion (Ø ) 1 SWH 10A M 10 L C / / 10.1 SWH 10U M 10 L C / / 10.2 SWH 15A M 15 L A B C / / 10.1 SWH CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE Cuve émaillée ELECTRIC WATER HEATER Glass-lined inner tank BÌNH NƯỚC NÓ NG GIA DỤNG ĐIỆN Bình chứa tráng men 전기온수기 유리피복내장탱크 FR EN VI KO 9954-0960 Capacity Main board Interface Connexion

More information

3.. 개요 1) : 2015년 11월 3일 ( 목 ) ~ 5일 ( 토 ) 2) 장소 : 전시장내 Seminar Room 3) 진행 : 자체적으로업체소개및질의응답 나. 세부일정 일시시간주제회사명 10:00-11:00 Effective care for kids with

3.. 개요 1) : 2015년 11월 3일 ( 목 ) ~ 5일 ( 토 ) 2) 장소 : 전시장내 Seminar Room 3) 진행 : 자체적으로업체소개및질의응답 나. 세부일정 일시시간주제회사명 10:00-11:00 Effective care for kids with 4 회베트남국제베이비 & 키즈페어결과보고, 세계전람 1.. 전시명 : ( 국문 ) 제4회베트남국제베이비 & 키즈페어 ( 영문 ) The 4th Vietnam International Maternity Baby & Kids Fair 나. 주최 : 코엑스, 세계전람, Me&Con, Webtretho, Vinexad 다. 기간 : 2016. 11. 3( ) ~ 11.

More information

이주노동자_권리찾기 교육(한국어-베트남어) 완성본.hwp

이주노동자_권리찾기 교육(한국어-베트남어) 완성본.hwp QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI 교육일정 2011년 5월~10월 장소 수원이주민센터, 민주노총 경기본부 주최 경기이주노동자공동대책위원회 후원 목 차 Ⅰ. 인 권 1. 인권이란? - 6 2. 사람답게 살기 위해 꼭 필요한 것 - 8 3. 이주노동자 인권탄압 사례 - 12 Ⅱ.

More information

2015

2015 베트남 FOCUS 베트남 화장품 시장 파헤치기: (2) 백화점 밖으로 나온 화장품들 베트남 경제동향 및 투자관련 주요이슈 알리바바(Alibaba), 베트남 온라인 쇼핑 시장을 흔들다 유럽 자동차 회사들, FTA로 기어를 올리다 선철 수입 관세 3% 인상 중소기업개발기금, 현지 기업들을 지원하기 위한 준비 완료 지하철 1호선 노선 확대 가능성 전문가 칼럼 /

More information

2013

2013 베트남 FOCUS 베트남의 M&A 시장에 주목하라 베트남 경제동향 및 투자관련 주요이슈 대만 포모사 플라스틱, 하띤성에 총 260억 달러 투자 아시아 개발은행(ADB), 베트남 인프라 구축 사업 지원 베트남 산업구역 내 외투기업 증가 위기에 빠진 다낭IT공단(DITP) FDI 증가, GDP 상승으로 이어져 사무실 임대업의 새로운 동향, 전대업 2015년, FDI유입

More information

49 자동차세 자동차 목1동 201406 1 1511 (주)후즈닷컴 서울 양천구 목동동로 119,460 35,830 9 기타 20140728 50 자동차세 자동차 목1동 201406 1 1554 (주)비젼플러스아이앤씨 서울 양천구 목동동로 27,070-9 기타 2014

49 자동차세 자동차 목1동 201406 1 1511 (주)후즈닷컴 서울 양천구 목동동로 119,460 35,830 9 기타 20140728 50 자동차세 자동차 목1동 201406 1 1554 (주)비젼플러스아이앤씨 서울 양천구 목동동로 27,070-9 기타 2014 2014년 6월 정기분 자동차세 고지서 공시송달 내역서 연번 세목명 행정동명 과세년월 과세구분 과세번호 주민/법인명 주소 본세 지방교육세 공시송달 사유코드 공시송달사유 변경납기일자 1 자동차세 자동차 목1동 201406 1 10 (주)지피아이티 서울 양천구 목동동로 99,550 29,860 9 기타 20140728 2 자동차세 자동차 목1동 201406 1

More information

Brochure 1 - KR-EN preview

Brochure 1 - KR-EN preview CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ĐẠI PHƯỚC VINA DAI PHUOC CORPORATION Phòng 508, Lầu 5, Tòa nhà Sun Wah - 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam Unit 508, 5th Floor, Sun Wah Tower - 115 Nguyen Hue street, District

More information

<BFECBAB4C1D85FBAA3C6AEB3B228313030383330292E687770>

<BFECBAB4C1D85FBAA3C6AEB3B228313030383330292E687770> 해외출장 보고서 I. 출장 개요 출장 건명: 농산물 수출시장 확대 방안 출장 목적: 베트남 시장 삼계탕 및 계육제품 수출 가능성 파악 출장 국가 및 주요 방문기관 - MIN-SAO 현지 삼계탕 수입 바이어 - Big C, K-Mart, Vincom City Tower, Uni-Mart 등 현지 식품매장 - 베트남 농업발전전략연구소(IPSARD) - 롯데리아,

More information

405140718.hwp

405140718.hwp 공지사항 [무역관 소식] 베트남 진출기업 노무관리설명회 개최 [무역관 소식] KOTRA 베트남 K-MOVE 센터 안내 [무역관 소식] K-Move 아카데미 연사 모집 및 추천 공고 베트남 경제동향 베트남 호치민에 몰려드는 소매업 열풍 외국인직접투자(FDI), 부동산 부문에 여전히 높은 관심 투자관련 주요이슈 롯데마트, 베트남 납품업체 물색 중 인텔 베트남,

More information

English Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your pro

English Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your pro 1 HD1172 2 3 4 5 6 4239.000.3486.5 English Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

More information

<BAA3C6AEB3B220B0B3C1A4C6C72DC0CEBCE2BFEB2E687770>

<BAA3C6AEB3B220B0B3C1A4C6C72DC0CEBCE2BFEB2E687770> 해외산림투자 실무가이드 - 베트남(개정판) - 현지 자문단 Mrs. Nguyen Tuong Van(MARD) Mr. Luu Tien Dat(MARD) Mr. Vu Tien Dien(MARD) Dr. Pham Duc Chien(VAFS) 발간사 산림투자실무가이드는 기업의 산림투자 진출 지원책의 일환으로, 매년 투자유망 국가를 선정하여 해당국가의 산림투자에 대한

More information

CONTENTS CONTENTS 잘쓰면약! 잘못쓰면독! One man s meat! Another man s poison! 약잘사용하기 How to use the drug correctly 要正确用药 Sử dụng thuốc

CONTENTS CONTENTS 잘쓰면약! 잘못쓰면독! One man s meat! Another man s poison! 약잘사용하기 How to use the drug correctly 要正确用药 Sử dụng thuốc Story of Drugs in My Body 人体内的药物故事 Câu chuyện về thuốc trong cơ thể CONTENTS CONTENTS 06 06 07 07 05 05 05 05 잘쓰면약! 잘못쓰면독! One man s meat! Another man s poison! 약잘사용하기 How to use the drug correctly 要正确用药

More information

정치 2014년 9월 26일 금요일 2 朴 대통령, 캐나다 美 순방 국제사회 공감대 이끌어 유엔서 연설 위상 높여 한 加 세일즈외교 성과 박근혜 대통령이 6박7일 간의 캐나 다와 미국 순방을 성공리에 마무리하 고 26일 오전 귀국한다. 박 대통령은 이번 순방을 통해 미

정치 2014년 9월 26일 금요일 2 朴 대통령, 캐나다 美 순방 국제사회 공감대 이끌어 유엔서 연설 위상 높여 한 加 세일즈외교 성과 박근혜 대통령이 6박7일 간의 캐나 다와 미국 순방을 성공리에 마무리하 고 26일 오전 귀국한다. 박 대통령은 이번 순방을 통해 미 www.dgy.co.kr 대구 16~26 포항 17~24 제 1639호 대표전화 (053)253-0000 2014년 9월 26일 금~일요일 경북 산림자원 개발 국가사업 추진 백두대간과 낙동정맥 근간 7개사업 4783억 원 유치 투입 경북도가 산림자원을 개발해 국가 사업으로 추진하기로 산림자원의 보고( 寶 庫 )인 백두대간 과 낙동정맥을 근간으로 국립백두대 간수목원

More information

<B3F3BCF6BBEAB9B0C0AFC5EBB0F8BBE72DBDC4C0E7B7E120C1BEC7D5B0E1B0FABAB8B0ED2E687770>

<B3F3BCF6BBEAB9B0C0AFC5EBB0F8BBE72DBDC4C0E7B7E120C1BEC7D5B0E1B0FABAB8B0ED2E687770> Ⅴ. 베트남 식재료 유통 및 수출여건 227 베트남 Ⅴ 1. 대형 케이터링 업체현황 _ 229 2. 식자재 유통업체 및 식당 체인점 현황 _ 242 3. 식자재 수입업체 _ 253 4. 베트남 시장진출 성공사례 _ 260 5. 베트남 시장에서 한국의 식자재 현황 _ 261 6. 한국산 식자재의 베트남시장 진출방안 _ 267 7. 현지진출시 유의사항 _ 269

More information

???춍??숏

???춍??숏 Suseong gu Council Daegu Metropolitan City www.suseongcouncil.daegu.kr Contents SUSEONG GU COUNCIL DAEGU METROPOLITAN CITY 10 www.suseongcouncil.daegu.kr 11 SUSEONG GU COUNCIL DAEGU METROPOLITAN CITY

More information

688È£

688È£ 제688호 [주간] 2016년 4월 15일(금요일) http://gurotoday.com http://cafe.daum.net/gurotoday 문의 02-830-0905 이인영(갑) 박영선(을) 후보 압승 20대 국회의원 선거 각각 김승제-강요식 후보 눌러 투표율 평균 62.1% 갑 62.3% - 을 59.7% 4 13 총선

More information

철도기술지 4도

철도기술지 4도 cjfeh tkfkd 2010 vol.01 The Korea Railway Association united & global KORASS+ www.ssyenc.com KORASS+ C. O. N. T. E. N. T. S cjfeh tkfkd 2010 vol.01 06 08 10 12 18 24 32 34 37 44 47 48 58 82 87 KORASS+

More information

untitled

untitled ISBN 89-90077-98-2 93300 2005 UNDP 워크샵 한국과 동남아시아의 성 인지적 문화정책을 찾아서 주 관: 한국문화관광정책연구원 한국동남아연구소 후 원: 문화관광부 과학기술부 UNDP 2005 UNDP 워크샵 : 한국과 동남아시아의 성 인지적 문화정책을 찾아서 연구진 연구책임자: 류정아 (한국문화관광정책연구원 문화정책팀장) 공동연구자: 김민정

More information

발간등록번호 75-6470332-000043-01 베트남과 중국어로 함께 쓴 한국의 생활요리 30선 NẤU MÓN ĂN HÀN QUỐC THÔNG THƯỜNG 30 MÓN ĐẶC SẮC NHẤT 用 越 南 语 和 中 国 语 共 创 的 韩 国 生 活 料 理 30 选 VIỆN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP KYONSANGBUKDO 庆 尚 北 道 农 业 技

More information

???짚?

???짚? www.usco.or.kr/ws 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 International Jazz Day 2014 20 21 22 23 24 O O O O O O O O n chi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi, o te t acher, o pen and o boo oo oo oo

More information

감사의 글 짐 스텐츨 발간사 함세웅 서문 무언가를 해야만 했다 제1장 우리의 마음도 여러분들과 함께 울고 있습니다 제2장 고립에서 연대로 제3장 한국이 나에게 내 조국과 신앙에 대해 가르쳐 준 것 제4장 아직도 남아 있는 마음의 상처 제5장 그들이 농장에서 우리에게 결코 가르쳐 주지 않았던 것들 제6장 모든 경계를 넘어, 하나의 공동체 제7장 방관자로 남는

More information

About 베트남 비자_ 여권 유효 기간이 3개월 이상 남은 경우 15일간의 단기 체류에 한해서 한국인은 비자 없이 입국 이 가능하다. 베트남에 들어온 뒤 인근 국가로 잠시 나갔다가 다시 입국해도 새로 15일 무비자 기간 적용. 시차_ 한국보다 2시간 느리다. 기초정보

About 베트남 비자_ 여권 유효 기간이 3개월 이상 남은 경우 15일간의 단기 체류에 한해서 한국인은 비자 없이 입국 이 가능하다. 베트남에 들어온 뒤 인근 국가로 잠시 나갔다가 다시 입국해도 새로 15일 무비자 기간 적용. 시차_ 한국보다 2시간 느리다. 기초정보 베트남 베트남은 아름다운 자연 환경 과 풍부한 자원을 보유하고 있 으며 50여 개 소수 민족들의 고유한 문화와 전통이 살아 숨 쉬는 곳이다. 베트남 오랜 역사의 수도 하노이, 최고의 상업 도시인 호찌 민, 옛 왕조의 숨결이 남아있는 후에, 눈부신 바다가 아름다운 냐짱 등 각 지역들이 저마다 독특한 역사 유적과 전통을 보여준다. About 베트남 기초정보 역사

More information

Slide 1

Slide 1 DINH VU INDUSTRIAL ZONE DEEP C INDUSTRIAL ZONE Premium Investment Location Contents 1. Who we are 2. Vietnam Infrastructure Update 3. Haiphong 4. Project Development Plan 5. Business Opportunities with

More information

뉴스레터-20150330

뉴스레터-20150330 NEWS LETTER : 300-150 31-1 201 jbunka@hanmail.net : 210-702 7 2 한국일본문화학회 회 장 인 사 한국일본문화학회 회원 여러분께 한국일본문화학회 회원 여러분 안녕하십니까? 추운 겨울을 뒤로하고 어느새 다가 온 싱그러운 봄 햇살과 꽃향기가 반갑기 그지없습니다. 회원 님들 몸과 마음에도 파릇한 새싹이 돋아나듯 새로운

More information

RN 4th February 2015 - English

RN 4th February 2015 - English MONDAY 2ND, FEBRUARY Dear Parents, You may recall that I promised to provide more information on the organisations and associations of which Renaissance is a member. Renaissance is a part of the International

More information

334 退 溪 學 과 儒 敎 文 化 第 55 號 角 說 에서는 뿔이 난 말과 고양이라는 기형의 동물을 소재로 하여 당대 정치 상 황을 비판하였고, 白 黑 難 에서는 선과 악을 상징하는 색깔인 白 과 黑 이 서로 벌이 는 문답을 통하여 옳고 그름의 가치관이 전도된 현실세

334 退 溪 學 과 儒 敎 文 化 第 55 號 角 說 에서는 뿔이 난 말과 고양이라는 기형의 동물을 소재로 하여 당대 정치 상 황을 비판하였고, 白 黑 難 에서는 선과 악을 상징하는 색깔인 白 과 黑 이 서로 벌이 는 문답을 통하여 옳고 그름의 가치관이 전도된 현실세 南 坡 洪 宇 遠 의 논설류 산문 연구 禹 芝 英 *1) 차 례. 서론. 친근한 소재를 통한 공감의 확대. 문답의 서술방식을 통한 논리성의 강화. 우언의 서술방식을 통한 현실 비판. 결론 국문초록 南 坡 洪 宇 遠 은 仁 祖 에서 肅 宗 연간에 활동한 문인 관료이다. 홍우원의 문집인 南 坡 集 은 시와 상소문이 대부분의 비중을 차지하고, 記 說 序 등의 산문

More information

....201506

....201506 TFT 2015 06 7 12 % 5 13 % 6 46 % 3 % 8 % 14 % 33% 2 % 22 % 23 % 29 % 50 % 18 % 5 28 % 8 1 % 4 % 22 % 7 % 26 % 41 % 5 % 5 % 10 % 6 % 10 % 8 % 12 % 12 % 50 % 23 % 10 % 5 22 % 15 % % 3 % 3 % QUIZ mind tip

More information

21_회원명부_rev4_564-573.hwp

21_회원명부_rev4_564-573.hwp 특별회원사 회사명 우편번호 주 소 KCC 중앙연구소 16891 경기 용인시 기흥구 마북동 83 LG MMA 07326 서울시 영등포구 국제금융로 10 국제금융빌딩(One IFC) 27층 SK케미칼 13494 경기 성남시 분당구 판교로 310 금호석유화학(주) 04542 서울특별시 중구 청계천로 100(수표동) 시그니쳐타워 동관 10-14층 (주)노루홀딩스 13977

More information

LGHVAC_vol.12_07

LGHVAC_vol.12_07 HVAC Heating, Ventilating, and Air Conditioning vol. 12 전문정보지 시스템에어컨 종합 소식지 LG Air Conditioning Magazine 2009. 07/08 vol.12 기획특집 신재생 에너지 시스템의 새로운 대안을 제시하다 LG 에어컨, 2009 서울기후변화박람회 참가 HVAC 소식 LG 시스템에어컨, 에너지

More information

INDONESIA Pendahuluan Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, dafta

INDONESIA Pendahuluan Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, dafta 1 HD7450 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4222.200.0429.2 INDONESIA Pendahuluan Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan

More information

Microsoft Word - H5087_CA030221_WCM_CMB_KOR

Microsoft Word - H5087_CA030221_WCM_CMB_KOR 보장 범위 증명서 (EOC) Medicare Advantage 플랜 California Los Angeles, Orange Easy Choice Health Plan, Inc. H5087 2016년 1월 1일~2016년 12월 31일 Easy Choice Plus Plan (HMO) 017 Form CMS 10260-ANOC/EOC (Approved 03/2014)

More information

SK∞«º≥ ºˆ¡§060323

SK∞«º≥ ºˆ¡§060323 2006 Annual Report SEIZING FUTURE OPPORTUNITIES Contents 03 04 06 16 18 20 24 28 32 36 38 41 50 52 58 62 63 OPENNESS, ENTHUSIASM AND EVOLUTION... THIS IS SK ENGINEERING & CONSTRUCTION SK E&C Annual Report

More information

<C7E0BAB9C0AFBCBA5F323031365F30365F322E696E6464>

<C7E0BAB9C0AFBCBA5F323031365F30365F322E696E6464> 2016.06 www.yuseong.go.kr Vol.125 2016.06 www.yuseong.go.kr Vol.125 04 06 08 10 12 14 18 20 21 22 23 24 26 28 29 30 04 06 2016.06 www.yuseong.go.kr Vol.125 14 12 23 4 2016. 06 5 6 2016. 06 7 모이자~ 8 2016.

More information

2011-2

2011-2 2011-2 치즈 소개글 목차 1 나를 깨우는 다이어리^^ 8 2 아침 단상 9 3 정신없는 하루의 시작 그 시작은 열정 끝은 허무 10 4 드디어 내일 발표이다. 그리고 중1 개강이다... 큰일이 2가지나 ㅎㅎㅎ 12 5 메모 정리 13 6 세 얼간이 14 7 밤에 허리 통증 때문에 잠을 너무 못 자고 있다. 20 8 주체할 수 없는 스트레스를 아이들에게

More information

주중 주식시장 개관 11월 12일, VN 지수는 장중 좁은 범위 내 등락을 반복한 끝에 0.3% 상승 마감하며 605.58p를 기록했다. 외국인의 순매도세 전환, 차익 실현 매물 증가, 기업의 양호한 실적 발표, 경기 회복세 유지 전망 등 악 호재가 공존하면서 매수 여

주중 주식시장 개관 11월 12일, VN 지수는 장중 좁은 범위 내 등락을 반복한 끝에 0.3% 상승 마감하며 605.58p를 기록했다. 외국인의 순매도세 전환, 차익 실현 매물 증가, 기업의 양호한 실적 발표, 경기 회복세 유지 전망 등 악 호재가 공존하면서 매수 여 Weekly Newsletter l Vietnam Vol. 386 l Nov 13, 2015 1. 주식시장 뉴스 연간 주식시장 지수 (일별 종가 기준) 주간 주식시장 지수 (일별 종가 기준) 615 605 610.66 605.27 603.53 605.58 606.13 95.00 90.00 595 85.00 585 575 81.42 80.84 80.53 81.07

More information

수기내지9.14

수기내지9.14 외국국적동포 수 기 집 2011 수 기 집 2011 발간사 희망의 땅에서 꿈꾸는 사람들의 이야기 동남아 국가에서 한류열풍이 강하게 불고 있다는 소식을 자주 접하게 됩니다. 한류열풍의 중심에는 한국 아이돌 가수와 드라마가 자리잡고 있지만, 한국 취업에 대한 열망도 매우 큰 부분을 차지하고 있습니다. 고용허가제 시행 7주년에 접어들면서 한국 취업이 이제 눈물보다는

More information

 1

 1 The weekly Multicultural News Article for Foreign Laguages P.2~8 다국어 기사 Contents 영어 중국어 일본어 러시아어 베트남어 태국어 P. 11 : 안산 키다리마켓, 중국의날 행사 P. 16 : [탐방]평택 다문화바리스타 워드커피점 P. 19 : [관광지] 봄나들이 명소 P. 27 : [요리교실] 감자

More information

yonsei433-re

yonsei433-re YONSEI Newsletter 433 2 3 4 5 YONSEI Newsletter 433 6 7 8 YONSEI Newsletter 433 9 10 Residential College 11 12 13 14 15 16 17 YONSEI Newsletter 433 18 한국학 진흥을 위한 포럼 한국학진흥위원회(위원장 정창영 총장)는 9월 15일 오후 2시 상남경영원

More information

여름호-내지원본

여름호-내지원본 Watermelon C O N T E N T S 04 06 08 10 12 14 16 18 20 23 24 25 26 FOODMERCE 4 5 FOODMERCE 6 7 FOODMERCE 8 9 FOODMERCE 10 11 3 MON 4 TUE 5 WED 6 THU 7 FRI 18 TUE 19 WED 20 THU 21 FRI 24 MON 3 MON 4

More information

<30352D20C1A4C0AFB0E62DBAA3C6AEB3B220B3BB20C7D1B1B9B0E820C0C7B7F920B9D720BDC5B9DF20BBFDBBEABEF7C3BCC0C720C6C4BEF720B0E1C1A4BFE4C0CE5F33B1B32E687770>

<30352D20C1A4C0AFB0E62DBAA3C6AEB3B220B3BB20C7D1B1B9B0E820C0C7B7F920B9D720BDC5B9DF20BBFDBBEABEF7C3BCC0C720C6C4BEF720B0E1C1A4BFE4C0CE5F33B1B32E687770> 베트남 진출 한국계 의류 및 신발 생산업체 내 파업의 결정요인 : 이익분쟁으로 인한 파업사례 실증분석 1) 정 유 경 * Ⅰ. 문제제기 최근 우리나라와 베트남 양국 간의 관계가 '전략적 협력 동반자 관계'로 격상되었다. 이는 1992년 12월 수교 이래, 양국 간 무역 및 투자 등의 경제영역 뿐 아니라 정치 사회 문화 등 다양한 부문에서 활발하게 이뤄진 협력적

More information

패션 전문가 293명 대상 앙케트+전문기자단 선정 2010.1 Fashionbiz CEO Managing Director Creative Director Independent Designer

패션 전문가 293명 대상 앙케트+전문기자단 선정 2010.1 Fashionbiz CEO Managing Director Creative Director Independent Designer READY-TO-WEAR Fashionbiz 2010.1 패션 전문가 293명 대상 앙케트+전문기자단 선정 2010.1 Fashionbiz CEO Managing Director Creative Director Independent Designer READY-TO-WEAR Fashionbiz 2010.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 2010.1 Fashionbiz

More information

½Å³âÈ£-³»ÁöÀμâ

½Å³âÈ£-³»ÁöÀμâ Potato C O N T E N T S 04 06 08 10 12 14 16 18 20 23 24 25 26 FOODMERCE 4 5 FOODMERCE 6 7 Total hygiene service 3HS FOODMERCE 8 9 FOODMERCE 10 11 4 MON 5 TUE 6 WED 7 THU 8 FRI 19 TUE 20 WED 21 THU 22

More information

중 국 6 대 패 션 시 장 조 사 보 고 서 < 2004 년 상 해 10 대 매 장 10대 패 션 제 품 의 브 랜 드 시 장 점 유 뮬 > 제 품 브 랜 드 시 장 점 유 율 제 품 브 랜 드 시 장 점유 율 C O N C H 19 9 9 6 P LA Y B O Y

중 국 6 대 패 션 시 장 조 사 보 고 서 < 2004 년 상 해 10 대 매 장 10대 패 션 제 품 의 브 랜 드 시 장 점 유 뮬 > 제 품 브 랜 드 시 장 점 유 율 제 품 브 랜 드 시 장 점유 율 C O N C H 19 9 9 6 P LA Y B O Y 한국섬유 산업연합 회(KO F ㄲ) 도 표 로 보 면 매 년 1월 은 판 매 성 수 기 로 30592. 43 만 元 의 신 기륵 을 달성하 였 다.중국 전통 영절인 춘절이 여전히 사 람들의 구 매욕 을 자극하였 고, 판 매 업 체 가 갖 가 지 묘 안을 짜 내었 다. 2월 의 판 매 액 은 1월 의 추 세 를 잇 지 못하고 대폭 하락하였다.3,4,5월은 그다지

More information

<32303134303730312DB9CCB7A1B1B3C0B020C3BCC7E8B0FC20C0CCC0FC20B1B8C3E0C0BB20C0A7C7D120BCB3B0E820BFACB1B820B9D720BFEEBFB520C7C1B7CEB1D7B7A520B0B3B9DF2E687770>

<32303134303730312DB9CCB7A1B1B3C0B020C3BCC7E8B0FC20C0CCC0FC20B1B8C3E0C0BB20C0A7C7D120BCB3B0E820BFACB1B820B9D720BFEEBFB520C7C1B7CEB1D7B7A520B0B3B9DF2E687770> 연구보고 KR 2013-8 미래교육체험관 이전 구축을 위한 설계 연구 및 운영 프로그램 개발 연구보고 KR 2013-8 미래교 영 : 정낙현(안동대학교) 동 : 오명선(안동대학교) 유인두(버츄얼빌더스) 김광수(안동대학교) 유동환(안동대학교) : 박귀영(안동대학교) 박혁철(미래세움) 안경섭(서울대학교) 이 연구는 한국교육학술정보원의 '미래교육체험관 이전 구축을

More information

DV690-N_KOR_110216.indd

DV690-N_KOR_110216.indd P/NO : MFL63266772 3 1 4 1 5 7 1 2 3 4 5 6 7 6 1 7 7 r t y u i - - - -, 7 1, 8 1 1 3 6 8 10 11 13? 12 14 15 16 17 18 a 1 b B c d e f c/v g C/V h M i Z j z k l 2 4 5 7 9 m w/s/a/d n b o p x q [ ] } r?

More information

???짚?

???짚? www.usco.or.kr/ws 2 3 4 5 6 7 O O O O O O O O O chi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi, o te t acr, o pen and o boo oo oo oo oo oo oo ook ca ca c n ch ch ch ch ch ch ch ch ch chan an an an an ange ge ge

More information

½Å³âÈ£-Ç¥Áö

½Å³âÈ£-Ç¥Áö & Mandarin FOOD INFORMATION FOODMERCE 26 27 C O N T E N T S 04 06 08 10 12 14 16 18 20 23 24 26 27 2009 Happy New Year With Foodmerce FOODMERCE 4 5 FOODMERCE 6 7 FOODMERCE 8 9 FOODMERCE 10 11 2 MON

More information

IOM 이민정책연구원 - 대한변호사협회 공동주최 국제심포지엄 아시아 내 국제결혼에 관한 법과 제도의 이해 International Symposium on Legal Systems for International Marriage in Asia IOM 이민정책연구원 - 대한변호사협회 공동주최 국제심포지엄 아시아 내 국제결혼에 관한 법과 제도의 이해 International

More information

제1장 마을유래 605 촌, 천방, 큰동네, 건너각단과 같은 자연부락을 합하여 마을명을 북송리(北松里)라 하 였다. 2006년에 천연기념물 468호로 지정되었다. 큰마을 마을에 있던 이득강 군수와 지홍관 군수의 선정비는 1990년대 중반 영일민속박물 관으로 옮겼다. 건

제1장 마을유래 605 촌, 천방, 큰동네, 건너각단과 같은 자연부락을 합하여 마을명을 북송리(北松里)라 하 였다. 2006년에 천연기념물 468호로 지정되었다. 큰마을 마을에 있던 이득강 군수와 지홍관 군수의 선정비는 1990년대 중반 영일민속박물 관으로 옮겼다. 건 604 제10편 마을유래와 설화 제2절 북구지역 1. 흥해읍(興海邑) 1) 매산리(梅山里) 1914년 기산(箕山), 용산(龍山), 매곡(梅谷), 백련(白蓮)을 합하여 매산(梅山)이라 하였다. 심곡골(深谷) 골이 깊어 불린 마을명으로 옛날부터 산송이가 유명하다. 돌림산 중턱에 삼동계(參 東契)를 조직하여 산남의진(山南義陳)의 의병 활동을 도왔던 조성목(趙性穆)

More information

歯장콕토.PDF

歯장콕토.PDF ( ) 362-16 4 Tel 02-335-2222 Fax 02-3142-5315 80 ' ' 80. 63 1936, 100.. / Copyright 2003 by BookCosmos. All Rights Reserved. Summarized with the Permission from Yedam Publishing Co. ( ).,. 80 / /2003 3

More information

global professional Client-Focused

global professional Client-Focused global professional Client-Focused Introduction 아시아 대표 명문 로펌 - 법무법인 지평(JIPYONG) 법무법인 지평(JIPYONG)은 2000년에 설립된 한국의 leading law firm으로 현재 160여 명의 변호사, 외국변호사, 회계사 등이 활동하고 있습니다. 법무법인 지평은 최고의 실력과 정성으로 고객에게 헌신하는

More information

<3035C7D1B7F9B1B9B0A1C0C7C7D1B1B9B9AEC8ADBBF3C7B0C1F6C0FBC0E7BBEAB1C7C7C7C7D8C7F6C8B2B9D7B4EBC0C0B9E6BEC82E687770>

<3035C7D1B7F9B1B9B0A1C0C7C7D1B1B9B9AEC8ADBBF3C7B0C1F6C0FBC0E7BBEAB1C7C7C7C7D8C7F6C8B2B9D7B4EBC0C0B9E6BEC82E687770> 기획조사 05-012 韓 流 국가의 한국 문화상품 지적재산권피해 현황 및 대응방안 2005.3 kotra 정보조사 본부 해외조사팀 목 차 Ⅰ. 조사 개요...1 Ⅱ. 한류와 문화상품의 피해...2 Ⅲ. 한국 문화상품의 지적재산권 침해 사례 및 대응방안 중 국...5 홍 콩...2 0 대만...3 0 일 본...3 7 베 트남...44 싱 가포르...5

More information

독립기념관 7월호 3p

독립기념관 7월호 3p www.i815.or.kr 04 06 08 10 12 14 16 18 19 20 21 22 23 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 43 44 45 46 47 50 www.i815.or.kr 2006. JULY www.i815.or.kr 2006. JULY www.i815.or.kr 2006. JULY www.i815.or.kr 2006.

More information

••••-••••.pdf

••••-••••.pdf FILM BUSAN BUSAN FILM COMMISSION MAGAZINE 2014.1+2+3 Vol. 08 Contents 04 38 42 45 46 54 58 59 60 64 66 72 74 75 60 46 Editorial 04 38 We're Certain, We FLY! 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

More information

A 001~A 036

A 001~A 036 4 3 2 0 8 91 0 1 2 3 4 5 6 08 09 00 01 02 03 04 18 19 10 29 20 22 23 39 30 31 32 33 48 49 40 41 59 50 69 1 2 3 4 1 2 3 4 1 4 7 10 13 1 2 3 4 5 6 rev. C C r C a f h f h L h h nrpm f h f n L C 3 P L

More information

º½È£-³»Áö

º½È£-³»Áö C O N T E N T S 04 06 08 10 12 14 16 18 20 23 24 26 27 FOODMERCE 4 5 FOODMERCE 6 7 FOODMERCE 8 9 FOODMERCE 10 11 1 WED 2 THU 3 FRI 6 MON 7 TUE 16 THU 17 FRI 20 MON 21 TUE 22 WED 1 WED 2 THU 3 FRI 6

More information

991-1.pdf

991-1.pdf 2 3 4 5 6 7 8 9 2 16 10 61 62 64 70 18 10 12 48 20 44 32 20 24 25 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

More information

1 "관계자들은 한 목소리로 율촌을 '한국에서 가장 훌륭하고 신뢰할 수 있는 로펌 중의 하나' 라고 말했다" Chambers Global : The World s Leading Lawyers for Business C O N T E N T S 법무법인 율촌 2 M&A팀

1 관계자들은 한 목소리로 율촌을 '한국에서 가장 훌륭하고 신뢰할 수 있는 로펌 중의 하나' 라고 말했다 Chambers Global : The World s Leading Lawyers for Business C O N T E N T S 법무법인 율촌 2 M&A팀 M&A CORPORATE M&A 기업인수 합병 1 "관계자들은 한 목소리로 율촌을 '한국에서 가장 훌륭하고 신뢰할 수 있는 로펌 중의 하나' 라고 말했다" Chambers Global : The World s Leading Lawyers for Business C O N T E N T S 법무법인 율촌 2 M&A팀 소개 4 주요 업무 수행 내역 6 M&A팀

More information

남희석과 이휘재. 한 사람이 익살맞고 3 털털한 마스크라면 또 다른 이는 도회 적인 귀공자풍의 얼굴이다. 서로 대조 적인 분위기와 캐릭터를 조화시키면 서 그들은 유쾌한 우정의 투맨 쇼를 연 출해 가고 있다. 바로 그것이, 개그계 의 정상을 향해 오르는 두 사람만의 CO

남희석과 이휘재. 한 사람이 익살맞고 3 털털한 마스크라면 또 다른 이는 도회 적인 귀공자풍의 얼굴이다. 서로 대조 적인 분위기와 캐릭터를 조화시키면 서 그들은 유쾌한 우정의 투맨 쇼를 연 출해 가고 있다. 바로 그것이, 개그계 의 정상을 향해 오르는 두 사람만의 CO 31999 TV Ch 6 / AM 792KHz / POWER FM 107.7MHz / 표준 FM103.5 MHz / http:// www.sbs.co.kr 남희석과 이휘재. 한 사람이 익살맞고 3 털털한 마스크라면 또 다른 이는 도회 적인 귀공자풍의 얼굴이다. 서로 대조 적인 분위기와 캐릭터를 조화시키면 서 그들은 유쾌한 우정의 투맨 쇼를 연 출해 가고 있다.

More information

表紙(化学)

表紙(化学) 수험 번호 성 명 2013년 일본 공과대학 학부 유학생 파견 선발 시험 화 학 (90분 100점) 주 의 1 시험시작의 지시가 있을 때까지 열지 마시오. 2 해답은 해답용지의 지정된 난 안에 알아보기 쉽게 기입하시오. 3 해답에 한글이 포함되면 채점되지 않습니다. 필요한 경우, 아래의 값을 사용하시오. 원자량 H 1.0, C 12, N 14, O 16, Cu

More information

2003report210-14.hwp

2003report210-14.hwp 정당의 여성후보공천 확대방안에 관한 연구 한국여성개발원 연구요약 서 론 Ⅰ. Ⅰ. Ⅰ. 정당의 공직후보 공천모형과 여성후보선출과의 관계에 관한 이론적 고찰 Ⅱ. Ⅱ. 개방적 폐쇄적 유권자 당원 선출직 당기구 비선출직 당기구 당수 당내 선거인단 의회 내 코커스 당수 선출의 경우 Ⅱ. Ⅱ. Ⅱ. Ⅱ. Ⅱ.

More information

歯5)논단2.PDF

歯5)논단2.PDF 1) 2) 1. :. NGO..,..,,,...,.. OECD, 15 15 1997 4.. 1997 3 15. 1999 8,..,..,. ( 1), ( : ). ha nc lk@pspd.org 2), ( : ). biocdst@orgio.net ). 1980. 1998,. 2 (biosafety protocol), LMO. DNA...,,,., ( )..,..

More information