PowerPoint 프레젠테이션

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "PowerPoint 프레젠테이션"

Transcription

1 2 주차. Đây là cái gì? 이것은무엇입니까? 들어가기

2 학습내용 종별사, 단위명사란무엇인가? 지시대명사란무엇인가? 종별사, 단위명사의쓰임에대하여

3 학습목표 종별사, 단위명사의역할을설명할수있다. 지시대명사를이용하여문장을만들수있다. 의문사 gì를이용하여의문문을만들수있다. là 동사문형을응용할수있다

4 2 주차. Đây là cái gì? 이것은무엇입니까? 미리보기

5 오늘의단어 단어 뜻 단어 뜻 con chim 새 quyển lịch 달력 con chó 개, 강아지 quyển từ điển 사전 con mèo 고양이 quả xoài 망고 cái bút 볼펜, 펜 quả chuối 바나나 cái bàn 책상 quả bóng 공 cái ghế 의자 con đường 길 tờ giấy 종이 con dao 칼 tờ báo 신문 con sông 강 quyển sách 책 đôi tất 양말

6 오늘의단어 단어 뜻 단어 뜻 đôi giày 신발 bộ ấm chén 다기세트 viên kẹo 사탕 cái giường 침대 viên gạch 벽돌 cái đồng hồ 시계 chai sữa 우유 con hổ 호랑이 chai bia 맥주 con khỉ 원숭이 bộquần áo 옷한벌 bức tranh 그림

7 따라읽기 단어 1 긍정문 Đây là cái bút. 뜻 2 부정문 Đây không phải là cái bút. 3 의문문 1) Q: Đây là cái gì? A: Đây là cái bút. 2) Q: (1) Đây có phải là cái bút không? (2) Đây là cái bút phải không? A: +) Vâng đây là cái bút. -) Không, đây không phải là cái bút.

8 단어 뜻 단어 뜻 con chim 새 quyển từ điển 사전 viên gạch 벽돌 con chó 개, 강아지 quả xoài 망고 chai sữa 우유 con mèo 고양이 quả chuối 바나나 chai bia 맥주 cái bút 볼펜, 펜 quảbóng 공 bộ quần áo 옷한벌 cái bàn 책상 con đường 길 bộ ấm chén 다기세트 cái ghế 의자 con dao 칼 cái giường 침대 tờ giấy 종이 con sông 강 cái đồng hồ 시계 tờ báo 신문 đôi tất 양말 con hổ 호랑이 quyển sách 책 đôi giày 신발 con khỉ 원숭이 quyển lịch 달력 viên kẹo 사탕 bức tranh 그림

9 따라읽기 단어 1 긍정문 Đây là cái bút. 뜻 2 부정문 Đây không phải là cái bút. 3 의문문 1) Q: Đây là cái gì? A: Đây là cái bút. 2) Q: (1) Đây có phải là cái bút không? (2) Đây là cái bút phải không? A: +) Vâng đây là cái bút. -) Không, đây không phải là cái bút.

10 2 주차. Đây là cái gì? 이것은무엇입니까? 문법학습 1

11 1. 종별사, 단위명사정의 종별사와단위명사란? 1) 대부분의명사는그성질에따라고유한종별사를갖고있으며, 함께사용하는것이일반적이다. 2) 종별사는수를나타내는말이명사앞에올때와 là 동사등과함께사용한다. 3) 단위명사는명사앞에위치해그단위를나타내는것으로종별사와쓰임이같다.

12 2. 종별사와단위명사의종류 1) 종별사 사물 종별사의종류종별사예 동물 con con chim, con chó, con mèo 일반사물 cái cái bút, cái bàn, cái ghế 종이류 tờ tờ giấy, tờ báo 책종류 quyển (cuốn) quyển sách, quyển lịch, quyển từ điển 과일, 동그란물건 quả (trái) quả xoài, quả chuối, quả bóng 예외 con con đường, con dao, con sông

13 2. 종별사와단위명사의종류 2) 단위명사 단위명사의종류 단위명사 예 쌍, 짝 đôi đôi tất, đôi giày 알, 장 viên viên kẹo, viên gạch 병 chai chai sữa, chai bia 한벌세트 bộ bộ quần áo, bộ ấm chén,

14 3. 종별사와단위명사의사용 * 연습문제 다음그림과맞는단어를연결하시오. cái giường con hổ con khỉ cái đồng hồ chai bia

15 3. 종별사와단위명사의사용 * 연습문제 다음그림과맞는단어를연결하시오. đôi giày bức tranh viên gạch

16 4. 지시대명사 * 사물을가리킬때쓰는대명사 지시대명사 đây kia đó 뜻이것, 이사람 ( 이분 ), 이곳저것, 저사람 ( 저분 ), 저곳그것, 그사람 ( 그분 ), 그곳 * 베트남어의 đây, kia, đó 는사물뿐아니라사람, 장소에도사용되나이강에서는지시대명사에대해다루므로지시대명사라지칭함

17 2 주차. Đây là cái gì? 이것은무엇입니까? 문법학습 2

18 1. 종별사와단위명사의사용 1) 숫자와함께사용될때 1. Em có 3(ba) quyển sách. ( 나는책 3 권을갖고있다.) 2. Kia là 2(hai) con chó. ( 저것은개두마리입니다.) 문형 1. 주어 + có + 수량명사 + 종별사 + 명사 2. 지시대명사 + là + 수량명사 + 종별사 + 명사

19 1. 종별사와단위명사의사용 2) 체크하기 베트남어숫자 1 ~10 1 một 2 hai 3 ba 4 bốn 5 năm 6 sáu 7 bảy 8 tám 9 chín 10 mười

20 1. 종별사와단위명사의사용 2) là 동사와함께사용될때 1 2 긍정문 : Đây / Kia / Đó là cái bút. 부정문 : Đây / Kia / Đó không phải là cái bút. 문형 1) 긍정문 : 지시대명사 + là + 종별사 + 명사 2) 부정문 : 지시대명사 + không phải là + 종별사 + 명사

21 1. 종별사와단위명사의사용 2) là 동사와함께사용될때 3 의문문 : (1) Q: Đây / Kia / Đó là cái gì? A: Đây / Kia / Đó là cái bút. (2) Q: 1 Đây / Kia / Đó có phải là cái bút không? 2 Đây / Kia / Đó là cái bút phải không? A: +) Dạ vâng. -) Dạ không phải.

22 1. 종별사와단위명사의사용 2) là 동사와함께사용될때 문형 1) Q: 지시대명사 + là + 종별사 + gì? A: 지시대명사 + là + 종별사 + 명사. 2) Q: 1 지시대명사 + có phải là + 종별사 + 명사 + không? 2 지시대명사 + là + 종별사 + 명사 + phải không? A: +) Dạ vâng. -) Dạ không phải.

23 1. 종별사와단위명사의사용 * 연습문제다음문장을베트남어로쓰시오. 이것은책상입니다. Đây là cái bàn. 저것이무엇입니까? Kia là cái gì? 이것이새가맞습니까? Đây là con chim phải khôg?

24 1. 종별사와단위명사의사용 * 연습문제다음문장을베트남어로쓰시오. 그것은망고가아닙니다. Đó không phải là quả xoài. 남형은양말한켤레를샀습니다 Anh Nam mua một đôi tất.

25 보충학습

26 Q: Đây là ai? A: Đây là anh Paulo. Q: Anh ấy là người nước nào? A: Aah ấy là người Ý. Q: Anh ấy làm nghề gì? A: Anh ấy là kĩ sư.

27 Q: Kia là ai? A: Kia là chị Hiền. Q: Chị Hiền là người nước nào? A: Chị ấy là người Pháp. Q: Chị làm nghề gì? A: Chị ấy là giáo viên.

28 Q: Đây là cái gì? A: Đây là cái ghế.

29 Q: Đây là cái gì? A: Đây là bức tranh.

30 Q: Đây là con gi? A: Đây là con rùa.

31 Q: Kia là con gì? A: Kia là con chó.

32 Q: Đây là quyển gì? A: Đây là quyển sách cho thiếu nhỉ.

33 2 주차. Đây là cái gì? 이것은무엇입니까? 적용하기

34 베트남어독해 Từ mới ( 새로운단어 ) 단어 phòng trong cái cặp xách bên cạnh bên phải cái tủ sách điều hòa 뜻방 ~ 안에가방옆에오른편에책장에어컨

35 베트남어독해 Em Soo-min Phòng của em Soo-min. Đây là phòng của em Soo-min. 이곳은수민의방입니다. Trong phòng có một cái bàn và hai cái ghế. 방안에는책상하나와의자두개가있습니다. Bên cạnh cái ghế có một cái cặp xách. 의자옆에는책가방이하나있습니다.

36 베트남어독해 Em Soo-min Phòng của em Soo-min. Bên cạnh cái bàn có hai cái tủ sách. 책상옆에는책장두개가있습니다. Bên phải phòng có một cái giường và phía trên giường có một bức tranh. 방의오른편에는침대가하나있고, 침대위에는그림하나가있습니다. Bên cạnh cái giường có một cái điều hòa. 침대옆에는에어컨이있습니다.

37 문제풀기 다음에알맞은종별사, 단위명사를넣으시오. 1) chim 7) bóng 2) giấy 8) lịch 3) chuối 9) mèo 4) dao 10) đồng hồ 5) hổ 11) đường 6) giày 12) tranh

38 문제풀기 다음문장을베트남어로작문하시오. 1) Q: 저것은무엇입니까? Kia là con gì? A: 저것은고양이입니다. Kia là con mèo. 2) Q: 저것은망고입니까? Kia có phải là quả xoài khôg? A: 아니오, 저것은사과입니다. Dạ không phải, kia là quả táo.

39 문제풀기 다음문장을베트남어로작문하시오. 3) 란언니는한-베사전을한권샀습니다. Chị Lan mua một quyển từ điển Hàn-Việt. 4) 나는강아지한마리를갖고있습니다. Tôi có một con chó. 5) 그것이원숭이맞습니까? Đó là con khỉ phải không?

40 2 주차. Đây là cái gì? 이것은무엇입니까? 정리하기

41 종별사와단위명사 명사는그성질에따라고유한종별사를갖고있으며, 함께사용하는것이일반적이다. 종별사는수를나타내는말이명사앞에올때와 là 동사등과함께사용한다. 단위명사는명사앞에위치해그단위를나타내는것으로종별사와쓰임이같다.

레이아웃 1

레이아웃 1 TS-G120 v.1 ENGLISH TS-G120 Attention in Use Maximum input power of TS-G120 is 1200W (at peak). Higher levels of input power may cause damage to the speaker system and so please take every precaution to

More information

레이아웃 1

레이아웃 1 TS-F80.F100 v.1 TS-F80 TS-F100 - When installing on a ceiling, please use brackets with 100mm width tapped holes. M8 screws bolted on the top of the cabinet in 100mm width. - Before installing to the ceiling

More information

레이아웃 1

레이아웃 1 TS-G80 v.1 TS-G80 Accessories 1. Instruction manual 2. Brackets - 4PCS 3. Screw - 8PCS Attention in Use Maximum input power of TS-G80 is 250W (at peak). Higher levels of input power may cause damage to

More information

Microsoft Word - L?C Ð?A T?NG B? TÁT PHÁP ÐÀN.doc

Microsoft Word - L?C Ð?A T?NG B? TÁT PHÁP ÐÀN.doc Biên soạn: HUYỀN THANH LỤC ĐỊA TẠNG BỒ TÁT PHÁP ĐÀN _ Trung Tâm Đàn là chữ OṂ ( ) biểu thị cho Pháp Thân của Địa Tạng Bồ Tát _ Tam Giác có đỉnh hướng lên trên hiển hiện ba chữ chủng tử biểu thị cho ba

More information

Bài học kinh nghiệm

Bài học kinh nghiệm Ba i ho c kinh nghiê m 8 năm hoạt động hỗ trợ kỹ thuật tăng cường ứng phó khẩn cấp với cúm gia cầm độc lực cao tại Việt Nam Ba i ho c kinh nghiê m FAO ECTAD Viê t Nam BA I HO C KINH NGHIÊ M 8 năm hoạt

More information

1

1 베트남의 자연친화적 관광정책 자원 현황 조사 및 관광협력 활성화방안 연구 - 관광 공적개발원조(ODA)과제 개발을 중심으로 2015년 4월 문화체육관광부 이 경 직 목 차 국외훈련 개요...7 국외훈련기관 소개...8 Ⅰ. 서론...9 1. 연구의 개요...9 1.1 연구배경 및 목적 9 1.2 연구의 구성 11 1.3 연구의 방법 및 기대효과 14 2. 한국과의

More information

(Microsoft Word - \251\242U?C SANG THANH KINH TRUNG THU 2014)

(Microsoft Word - \251\242U?C SANG THANH KINH TRUNG THU 2014) CHƯƠNG TRÌNH THI ĐỐ KINH THÁNH ĐUỐC SÁNG THÁNH KINH MỤC LỤC: 1. Nội dung và Thể lệ...trang 01 2. Kinh Thánh Cựu Ước...Trang 03 3. Kinh Thánh Tân Ước...Trang 18 4. Giáo lý căn bản...trang 34 5. Lịch sử

More information

Học tiếng Hàn qua món ăn Địa chỉ liên lạc Trung tâm Hỗ trợ Gia đình Đa văn hóa trên toàn quốc Sil-yong-jeong-bo Thông tin thực tế Các thông tin đoàn t

Học tiếng Hàn qua món ăn Địa chỉ liên lạc Trung tâm Hỗ trợ Gia đình Đa văn hóa trên toàn quốc Sil-yong-jeong-bo Thông tin thực tế Các thông tin đoàn t Học tiếng Hàn qua món ăn Địa chỉ liên lạc Trung tâm Hỗ trợ Gia đình Đa văn hóa trên toàn quốc Sil-yong-jeong-bo Thông tin thực tế Các thông tin đoàn thể chủ yếu Học tiếng Hàn qua món ăn Biểu hiện bằng

More information

패션 전문가 293명 대상 앙케트+전문기자단 선정 2010.1 Fashionbiz CEO Managing Director Creative Director Independent Designer

패션 전문가 293명 대상 앙케트+전문기자단 선정 2010.1 Fashionbiz CEO Managing Director Creative Director Independent Designer READY-TO-WEAR Fashionbiz 2010.1 패션 전문가 293명 대상 앙케트+전문기자단 선정 2010.1 Fashionbiz CEO Managing Director Creative Director Independent Designer READY-TO-WEAR Fashionbiz 2010.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 2010.1 Fashionbiz

More information

Cover Story Magazine 2015 Vol. 29 전통과 신뢰의 70년, 변화와 혁신의 미래로 DRB는 1945년 창립 이래 끊임없는 연구와 혁신의 노력으로 새로운 기술과 제품을 개발함으로써 개인에게는 안전하고 편안한 삶을, 기업에게는 안정적이고 효율적인 사

Cover Story Magazine 2015 Vol. 29 전통과 신뢰의 70년, 변화와 혁신의 미래로 DRB는 1945년 창립 이래 끊임없는 연구와 혁신의 노력으로 새로운 기술과 제품을 개발함으로써 개인에게는 안전하고 편안한 삶을, 기업에게는 안정적이고 효율적인 사 Magazine 2015 Vol. 29 Cover Story Magazine 2015 Vol. 29 전통과 신뢰의 70년, 변화와 혁신의 미래로 DRB는 1945년 창립 이래 끊임없는 연구와 혁신의 노력으로 새로운 기술과 제품을 개발함으로써 개인에게는 안전하고 편안한 삶을, 기업에게는 안정적이고 효율적인 사업을 영위할 수 있는 기반이자 동반자가 되어 왔습니다.

More information

<B0ADBFF8B5B55FB0DCBFEFC3B65FB9CEBCD3B9AEC8AD5FBFF8B7F9BFCD5FC8B0BFEB28C0E5C1A4B7E620C3D6C1BE292E687770>

<B0ADBFF8B5B55FB0DCBFEFC3B65FB9CEBCD3B9AEC8AD5FBFF8B7F9BFCD5FC8B0BFEB28C0E5C1A4B7E620C3D6C1BE292E687770> 강원도 겨울철 민속문화 원류와 활용 장정룡(강릉원주대 교수, 강원도문화재위원) Ⅰ. 머리말 2018 평창동계올림픽의 개최는 강원도 발전에 있어 천재일우( 千 載 一 遇 )의 기회다. 동계올림픽은 이를 개최하는 나라와 지역에 대한 다양한 분야의 유산을 창출할 뿐 아니라 겨울문화유산을 활용한 유무형의 콘텐츠와 상품들을 통해 브랜드 가치와 경 제적 파급효과를 거두고

More information

Microsoft Word - Tieng Han quoc.doc

Microsoft Word - Tieng Han quoc.doc 김준 - 金俊 ----- ----- 김준 년 타이위안,2010 년 1 MỤC LỤC 1. Bảng chữ cái tiếng Hàn... 1 1.1. Các nguyên âm & phụ âm cơ bản... 8 1.1.1. 아, 이, 우... 8 1.1.2 어, 오, 으... 8 1.1.3 야, 여, 요, 유... 8 1.1.4 ㅇ... 9 1.1.5 ㅁ,

More information

베트남_내지

베트남_내지 편저자 채수홍 발간사 세계화에 따른 국제경쟁이 치열해지고, 경제위기가 상시적으로 발 생하는 어려운 상황에서도 각국 기업의 해외진출은 가속화되고 있으 며, 우리 기업도 아시아를 비롯한 세계 각지로 진출하여 해외시장 개 척을 위한 노력을 한층 배가하고 있습니다. 노사발전재단은 우리 기업의 해외진출을 돕고자 중국, 베트남, 인 도네시아, 인도 등 주요 우리 기업

More information

2003report210-14.hwp

2003report210-14.hwp 정당의 여성후보공천 확대방안에 관한 연구 한국여성개발원 연구요약 서 론 Ⅰ. Ⅰ. Ⅰ. 정당의 공직후보 공천모형과 여성후보선출과의 관계에 관한 이론적 고찰 Ⅱ. Ⅱ. 개방적 폐쇄적 유권자 당원 선출직 당기구 비선출직 당기구 당수 당내 선거인단 의회 내 코커스 당수 선출의 경우 Ⅱ. Ⅱ. Ⅱ. Ⅱ. Ⅱ.

More information

1 "관계자들은 한 목소리로 율촌을 '한국에서 가장 훌륭하고 신뢰할 수 있는 로펌 중의 하나' 라고 말했다" Chambers Global : The World s Leading Lawyers for Business C O N T E N T S 법무법인 율촌 2 M&A팀

1 관계자들은 한 목소리로 율촌을 '한국에서 가장 훌륭하고 신뢰할 수 있는 로펌 중의 하나' 라고 말했다 Chambers Global : The World s Leading Lawyers for Business C O N T E N T S 법무법인 율촌 2 M&A팀 M&A CORPORATE M&A 기업인수 합병 1 "관계자들은 한 목소리로 율촌을 '한국에서 가장 훌륭하고 신뢰할 수 있는 로펌 중의 하나' 라고 말했다" Chambers Global : The World s Leading Lawyers for Business C O N T E N T S 법무법인 율촌 2 M&A팀 소개 4 주요 업무 수행 내역 6 M&A팀

More information

991-1.pdf

991-1.pdf 2 3 4 5 6 7 8 9 2 16 10 61 62 64 70 18 10 12 48 20 44 32 20 24 25 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

More information

<5BBEE7BDC42D315DC0DBC7B0B0B3BFE42DC3BBC1D6BDC35FB8B6C1F6B8B7BFACB8F82E687770>

<5BBEE7BDC42D315DC0DBC7B0B0B3BFE42DC3BBC1D6BDC35FB8B6C1F6B8B7BFACB8F82E687770> 본 작품들의 열람기록은 로그파일로 남게 됩니다. 단순 열람 목적 외에 작가와 청주시문화산업진흥재단의 허락 없이 이용하거나 무단 전재, 복제, 배포 시 저작권법의 규정에 의하여 처벌받게 됩니다. 제12회 전국문화콘텐츠 스토리텔링 공모전 구 분 내 용 제목 수상내역 작가 공모분야 막 연못 우수상(청주시문화산업진흥재단이사장상) 장다슬, 정연희, 송희진, 최송이 시나리오

More information

表紙(化学)

表紙(化学) 수험 번호 성 명 2013년 일본 공과대학 학부 유학생 파견 선발 시험 화 학 (90분 100점) 주 의 1 시험시작의 지시가 있을 때까지 열지 마시오. 2 해답은 해답용지의 지정된 난 안에 알아보기 쉽게 기입하시오. 3 해답에 한글이 포함되면 채점되지 않습니다. 필요한 경우, 아래의 값을 사용하시오. 원자량 H 1.0, C 12, N 14, O 16, Cu

More information

<BAA3C6AEB3B2C5F5C0DAB4BABDBA5F203333355F3133303232322E687770>

<BAA3C6AEB3B2C5F5C0DAB4BABDBA5F203333355F3133303232322E687770> [주간 경제 뉴스] 베트남, 법인 등 투자 위법행위 처벌 강화 호치민시, 미진행 프로젝트 허가서 회수계획 Can Tho시, 30억 달러 프로젝트 회수 LG전자, 베트남 가전공장 증설에 3억 달러 투자 다이나모, VTC합작법인 설립 베트남 스마트폰 시장 공략 도공, 베트남 고속도로 사업평가 수주 선진엔지니어링, 베트남서 교통프로젝트 사업게획 수주 베트남 소비재

More information

레이아웃 1

레이아웃 1 Magazine 2015 Vol. 30 Cover Story Magazine 2015 Vol. 30 전통과 신뢰의 70년, 변화와 혁신의 미래로 DRB는 1945년 창립 이래 끊임없는 연구와 혁신의 노력으로 새로운 기술과 제품을 개발함으로써 개인에게는 안전하고 편안한 삶을, 기업에게는 안정적이고 효율적인 사업을 영위할 수 있는 기반이자 동반자가 되어 왔습니다.

More information

아산시보(694호).hwp_AjoUXRvNjIVZqeh7FaWn

아산시보(694호).hwp_AjoUXRvNjIVZqeh7FaWn 제693호 2013.02.15.(금) 게 재 순 서 제2013-170호(아산시에너지조례 및 신.재생에너지보급지원조례 일부개정조례안 입법예고) 3 제2013-34호(아산시 도시관리계획(도시계획시설:도로)결정(변경)및지형도면고시-------- 6 제2013-38호(도로명주소 (부여)고시)--------------------------------------- 8

More information

<B0ADC8ADC7D0C6C428C3D6C1BE292E687770>

<B0ADC8ADC7D0C6C428C3D6C1BE292E687770> 인천학연구총서 강화학파 연구 문헌 해제 김수중조남호천병돈 공편 머리말 진리 를 우리말로 참 이라고 한다. 그리고 그 반대를 거짓 이라고 한다. 그런데 여러 가지 을 찾아보아도 아직까지 거짓 에 대한 어원만 밝혀져 있다. 거짓 의 어원은 거죽 이며 이는 지 금 우리가 사용하는 가죽 과 뿌리가 같다고 한다. 즉 그것은 겉에 드 러난 부분, 곧

More information

HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN

HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN KHOA TIẾNG HÀN QUỐC 3/2014 MỤC LỤC 1. BƢỚC ĐẦU TÌM HIỂU VỀ THÀNH NGỮ 2 CHỮ HÁN HÀN 사자성어... 5 SVTH: Nguyễn Diệu Thúy, Hà Thụy Anh 3H12 GVHD: ThS Phạm Thị

More information

<32332D322D303120B9E6BFB5BCAE20C0CCB5BFC1D6312D32302E687770>

<32332D322D303120B9E6BFB5BCAE20C0CCB5BFC1D6312D32302E687770> 방 영 석 이 동 주 최근 들어 소셜커머스가 차세대 전자상거래 모형으로 부상하고 있다 년 국내에 첫 등장한 이래 소셜커머스 시장 규모는 년 조 원에 달했고 년 조 원을 넘어섰다 온라인 쇼핑몰 혹은 이마켓플레이스 등으로 대표되는 기존의 전 자상거래 모형은 일반적으로 판매자가 상품 가격 과 거래 형태를 제안하고 구매자가 해당 거래를 선택적으로 수용하는 일방향 모형의

More information

???춍??숏

???춍??숏 Suseong gu Council Daegu Metropolitan City www.suseongcouncil.daegu.kr Contents SUSEONG GU COUNCIL DAEGU METROPOLITAN CITY 10 www.suseongcouncil.daegu.kr 11 SUSEONG GU COUNCIL DAEGU METROPOLITAN CITY

More information

1020041200.hwp

1020041200.hwp 20 2004-7-1 21 22 2004-7-1 23 B M B P C B C C C C C Co M B P M B P B FC P B: C: M: P: C C FC C M FC : Co : :, 2004. 24 2004-7-1 25 1999 2000 2001 2002 26 2004-7-1 27 28 2004-7-1 29 30 2004-7-1 31 32 2004-7-1

More information

Microsoft Word - H5087_CA030221_WCM_CMB_KOR

Microsoft Word - H5087_CA030221_WCM_CMB_KOR 보장 범위 증명서 (EOC) Medicare Advantage 플랜 California Los Angeles, Orange Easy Choice Health Plan, Inc. H5087 2016년 1월 1일~2016년 12월 31일 Easy Choice Plus Plan (HMO) 017 Form CMS 10260-ANOC/EOC (Approved 03/2014)

More information

E20023804(2005).hwp

E20023804(2005).hwp - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - - 22 - - 23 - - 24 - - 25 - - 26 - - 27 - 100 기초선 중재(마인드 맵핑 프로그램을

More information

<38BFF93238C0CF28B1DDBFE4C0CF2920BFB9BBF3B9E8B4E72E786C7378>

<38BFF93238C0CF28B1DDBFE4C0CF2920BFB9BBF3B9E8B4E72E786C7378> [부산 ] 2009년 08월 28일 ( 金 ) 1경주 국 5(마령)1000M 발주 13:00 종합 인기도 출전 착순 출주 10 11 5 검은요정 국5 한2 암 김재섭 영준 53 3착 선행 5 5 5 15 1 6 3 0.3 주 10 랜드레이디 국5 한2 암 강형곤 현명 53 3착 선행 10 5 6.3 10 10 4 8 4 2 4 주 11 일맥상통 국5 한3 암

More information

저 11 회 고대 고분 국제학술대회 고분을통해본 호남지역의 EH 외교류와 연대관 Dating and Cultural exchanges as seen th ough the tomb in Honam region 국립나주문확쩨연구소 Naju National Research

저 11 회 고대 고분 국제학술대회 고분을통해본 호남지역의 EH 외교류와 연대관 Dating and Cultural exchanges as seen th ough the tomb in Honam region 국립나주문확쩨연구소 Naju National Research 저 11 회 고대 고분 국제학술대회 고분을통해본 호남지역의 EH 외교류와 연대관 Dating and Cultural exchanges as seen th ough the tomb in Honam region 국립나주문확쩨연구소 Naju National Research Institute of Cultural Heritage 제 1 호 고대 고분 국제학술댄회

More information

1. 빨리 출되는 매에서 검출되는 시를 체. 이 단계에서 칼 없이 직접 검출에 연결하여 시의 검출 체. 2. 메탄올과 이 혼합된 이동상을 이하여 C18에서 시의 출을 체하고 시의 탄소 수 및 와 된 참고 참고. 3. 이동상의 메탄올 양을 변화시키면서 k 값을 2-20

1. 빨리 출되는 매에서 검출되는 시를 체. 이 단계에서 칼 없이 직접 검출에 연결하여 시의 검출 체. 2. 메탄올과 이 혼합된 이동상을 이하여 C18에서 시의 출을 체하고 시의 탄소 수 및 와 된 참고 참고. 3. 이동상의 메탄올 양을 변화시키면서 k 값을 2-20 정보 8. C18 칼에서 이동상 조건 개발 법 소개 역상 칼에서 ODS(octadecyl)룹을 실리카에 본딩한 칼(C18, ODS)는 가장 널리 사하는 방법입니다. C18 칼으 가장 적당한 이동상으서는 신의 경험과 조사에서 공하는 나 시험 조건 인쇄을 참조하여 조할 수 있습니다. 이 부문은 전통적인 이동상 조건 개발 법을 보여 줍니다. 다음은 일반적으 사하는

More information

목 차 전반 기 5 시간 이상 경기 8 9 회 최장 시간 경기 9 2 시간 이하 경기 10 15 회 이상 연장전 경기 11 연속경기 연장전 12 무득점 무승부 (0-0) 경기 13 최다 득점 무승부 경기 14 동일대진 연속 무승부 경기 14 1-0 경기 15 몰수 경기

목 차 전반 기 5 시간 이상 경기 8 9 회 최장 시간 경기 9 2 시간 이하 경기 10 15 회 이상 연장전 경기 11 연속경기 연장전 12 무득점 무승부 (0-0) 경기 13 최다 득점 무승부 경기 14 동일대진 연속 무승부 경기 14 1-0 경기 15 몰수 경기 목 차 전반 기 5 시간 이상 경기 8 9 회 최장 시간 경기 9 2 시간 이하 경기 10 15 회 이상 연장전 경기 11 연속경기 연장전 12 무득점 무승부 (0-0) 경기 13 최다 득점 무승부 경기 14 동일대진 연속 무승부 경기 14 1-0 경기 15 몰수 경기 23 누의 공과 24 삼중살 25 역대 은퇴식 거행 선수 리스트 27 영구결번 리스트 28

More information

untitled

untitled 홍콩 중국을 알려주는 주간소식지- 제15-42-993호 WEDNESDAY JOURNAL.NET 2015년 10월 28일 이후 정부의 대학 장악 시도 마찰 홍콩 과기대 최고경영자 MBA과정, 세계 2위 한때 6년간 세계 최고로 평가받았던 홍콩과기 대의 켈로그 최고 경영자 MBA 프로그램이 올해 에도 1위 탈환에는 실패했다.

More information

DocHdl2OnPREPRESStmpTarget

DocHdl2OnPREPRESStmpTarget 자르는 선 5 월 월말 성취도 평가 국어 2쪽 사회 5쪽 과학 7쪽 자르는 선 학년 5 13 4 47 1 5 2 3 7 2 810 8 1113 11 9 12 10 3 13 14 141 1720 17 15 18 19 1 4 20 5 1 2 7 3 8 4 5 9 10 5 월말 성취도평가 11 다음 보기 에서 1 다음 안에 들어갈 알맞은 말을 찾아 쓰시오. 각 나라마다

More information

새국어생활제 14 권제 4 호 (2004 년겨울 )

새국어생활제 14 권제 4 호 (2004 년겨울 ) 새국어생활제 14 권제 4 호 (2004 년겨울 ) 네티즌들이궁금해하는어원몇가지 (3) 115 새국어생활제 14 권제 4 호 (2004 년겨울 ) 네티즌들이궁금해하는어원몇가지 (3) 117 새국어생활제 14 권제 4 호 (2004 년겨울 ) 네티즌들이궁금해하는어원몇가지 (3) 119 새국어생활제 14 권제 4 호 (2004 년겨울 ) 네티즌들이궁금해하는어원몇가지

More information

<BAA3C6AEB3B2C5F5C0DAB4BABDBA5F3237315F31313131313028C7CFB3EBC0CC292E687770>

<BAA3C6AEB3B2C5F5C0DAB4BABDBA5F3237315F31313131313028C7CFB3EBC0CC292E687770> 2011. 11. 10.( 목) No. 271 투자 동향 베트남 원전수주 청신호 베트남 국가주석, 삼성전자 박닌성 공장 방문 쯔엉떤상 베트남 국가주석 베- 한 관계 잠재력 중시 현대그룹, 베트남 등에 사업다각화로 살길 찾는다 주간 경제 뉴스 베트남 " 올 연말까지 인플레 19% 지금 이머징 마켓에선 베트남 베트남-캄보디아 전세기 관광 베트남- 일본, 국방차관급

More information

<BAA3C6AEB3B2C5F5C0DAB4BABDBA5F203332385F31323132323828C7CFB3EBC0CC292E687770>

<BAA3C6AEB3B2C5F5C0DAB4BABDBA5F203332385F31323132323828C7CFB3EBC0CC292E687770> 2012. 12. 28( 금) No. 328 경제뉴스 베트남, 올해 성장률 5.03%, 13년래 최저 2012년 FDI 유치, 진출기업 증자 늘어 베트남, 20년만에 첫 무역수지 흑자 2012년 금융 분야 변화 내역 베트남 중앙은행(SBV) 달러거래 억제 강화 베트남 중앙은행(SBV) 카드 수수료 규제 계획 베트남 중앙은행 부동산 시장 활성화 방안 수립 중

More information

2 대표 인사말 갑오년 새해가 밝았습니다. 새해 소망하시는 모든 일들이 이뤄지길 바라오며, 가정에 건강과 화목이 늘 넘치시길 기원합니다. 2013년 HiEnglish는 많은 일들을 해냈습니다. 무엇보다 사옥을 마련했습니다. 젊음이 넘치는 홍대거리에 늠름한 4층 건물에

2 대표 인사말 갑오년 새해가 밝았습니다. 새해 소망하시는 모든 일들이 이뤄지길 바라오며, 가정에 건강과 화목이 늘 넘치시길 기원합니다. 2013년 HiEnglish는 많은 일들을 해냈습니다. 무엇보다 사옥을 마련했습니다. 젊음이 넘치는 홍대거리에 늠름한 4층 건물에 HiEnglish Magazine VOLUME. 22 January 2014 1 기업 외국어 교육 학습자 인터뷰 동부제철 허동은 학습자님 강사 인터뷰 Ellen park, Helen Han 특집 하이차이니즈 강사 송년회 신규 고객사 소개 워커힐 호텔을 소개합니다. 신규 강사 소개 12월의 신규 강사를 소개합니다. 클래스 소개 동부제철 중국어 집중과정 2 대표

More information

413140912.hwp

413140912.hwp 베트남 FOCUS 너희들은 공부하는 것이 전투다 - 호치민 무역관 이동현 차장 베트남 경제동향 및 투자관련 주요이슈 베트남 기획투자부, 2015년 전력수요 충족 전망 미국 투자자들, 베트남 TPP 가입 기대로 활발한 투자 움직임 베트남 통신사업자, 4G도입 전 3G 서비스 품질 개선 중 동탑(Dong Thap)성, 한국농어촌공사와 협력 베트남 철강업체, 러시아

More information

ePapyrus PDF Document

ePapyrus PDF Document 1. 의식곡, 행사곡, 시상곡, 팡파레 2. 애창곡 모음 3. 제목별 모음 4. 동요, 만화영화 주제곡, 경음악, 효과음 5. 민요, 가곡, 군가, 캐롤 6. Pop Song 7. English Kids Song 8. 일본곡 한글인터넷주소 : 반주기 노래목록집 및 노래반주기에 수록된 곡은 사전예고없이 변경 또는 삭제될 수 있습니다. 4532 4530 2491

More information

T-POS mini manual_154.5x216

T-POS mini manual_154.5x216 GAI MID- MID- FFCT SL. FFCT VOL DLY RPT RVRB TIM CHO MOO MIC 1 CHO STRO CHO&RVRB GAI MID- MID- MUSIC VOL MID- MID- MIC 2 FDBACK CACL DIGITAL KARAOK PROCSSOR TF-20 DIGITAL KARAOK PROCSSOR TF-20 GLISH Manual

More information

<B1D9B4EBB9AEC8ADC0E7BAD0B0FA20C1A637C2F720C8B8C0C7B7CF28B0F8B0B3292E687770>

<B1D9B4EBB9AEC8ADC0E7BAD0B0FA20C1A637C2F720C8B8C0C7B7CF28B0F8B0B3292E687770> 문화재위원회 ( 근대문화재분과 ) 제 7 차회의록 문화재위원회 - 2 - - 3 - 안건번호근대 2012-07-001-4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - - 22 - - 23 - - 24

More information

3.. 개요 1) : 2015년 11월 3일 ( 목 ) ~ 5일 ( 토 ) 2) 장소 : 전시장내 Seminar Room 3) 진행 : 자체적으로업체소개및질의응답 나. 세부일정 일시시간주제회사명 10:00-11:00 Effective care for kids with

3.. 개요 1) : 2015년 11월 3일 ( 목 ) ~ 5일 ( 토 ) 2) 장소 : 전시장내 Seminar Room 3) 진행 : 자체적으로업체소개및질의응답 나. 세부일정 일시시간주제회사명 10:00-11:00 Effective care for kids with 4 회베트남국제베이비 & 키즈페어결과보고, 세계전람 1.. 전시명 : ( 국문 ) 제4회베트남국제베이비 & 키즈페어 ( 영문 ) The 4th Vietnam International Maternity Baby & Kids Fair 나. 주최 : 코엑스, 세계전람, Me&Con, Webtretho, Vinexad 다. 기간 : 2016. 11. 3( ) ~ 11.

More information

346 ]= 9.,? [] 11.,? - mod. - mod. [] mod. 13.,, mod ,.. 15.? [ ] ( )

346 ]= 9.,? [] 11.,? - mod. - mod. [] mod. 13.,, mod ,.. 15.? [ ] ( ) 24 345 24 1.!? 2.,. 3.. 4.,? 5... 6.. 7.? 8.,, authoritative st. - [] dry cleaning mod. mod. - - mod. white shirts [ 346 ]= 9.,? - 10.. [] 11.,? - mod. - mod. [] - 12.. - mod. 13.,,. - - - - mod. - 14.,..

More information

1998년~1999년의 일기

1998년~1999년의 일기 1998년~1999년의 일기 자주달개비 소개글 2012년 4월 어느 날 14년 전에 끄적거려 놓았던 쾌쾌묶은 낡은 노트를 발견하고 이곳에 얾겨 적어보았다. 다시 정리하면서 지금까지 어떻게 살아왔는지에 대한 정리가 되는 듯하여 의미있는 일이 되었다. 목차 1 1998.9.28(주인없는 집) 5 2 1998.9.29(돌아가고 싶은 그 때) 9 3 1998.10.3(아버지의

More information

02 06 07 01 03 08 04 05 09 01 02 03 04 05 06 07 08 09 64 2014 10 2014 10 65

02 06 07 01 03 08 04 05 09 01 02 03 04 05 06 07 08 09 64 2014 10 2014 10 65 pcial attl Rd Trip attl Unitd tats f Amrica 62 2014 10 2014 10 63 02 06 07 01 03 08 04 05 09 01 02 03 04 05 06 07 08 09 64 2014 10 2014 10 65 01 02 07 03 04 08 01 02 03 04 05 06 07 08 09 05 06 09 66 2014

More information

1 1 만 알아보기 1000이 10개이면 10000입니다. 이것을 10000 또는 1만이라 쓰고 만 또는 일만이라 고 읽습니다. 9000보다 1000 10000은 2 다섯 자리 수 알아보기 9900보다 100 9990보다 10 9999보다 1 큰 수입니다. ⑴ 1000

1 1 만 알아보기 1000이 10개이면 10000입니다. 이것을 10000 또는 1만이라 쓰고 만 또는 일만이라 고 읽습니다. 9000보다 1000 10000은 2 다섯 자리 수 알아보기 9900보다 100 9990보다 10 9999보다 1 큰 수입니다. ⑴ 1000 1 큰 수 이 단원은 만의 도입에서 시작하여 억, 조와 같은 큰 수의 읽기와 쓰기, 자릿값과 자릿수, 수의 계열, 대소 관계를 알고, 이를 문제 해결에 활용합니다. 1 1 만 알아보기 1000이 10개이면 10000입니다. 이것을 10000 또는 1만이라 쓰고 만 또는 일만이라 고 읽습니다. 9000보다 1000 10000은 2 다섯 자리 수 알아보기 9900보다

More information

688È£

688È£ 제688호 [주간] 2016년 4월 15일(금요일) http://gurotoday.com http://cafe.daum.net/gurotoday 문의 02-830-0905 이인영(갑) 박영선(을) 후보 압승 20대 국회의원 선거 각각 김승제-강요식 후보 눌러 투표율 평균 62.1% 갑 62.3% - 을 59.7% 4 13 총선

More information

02 다문화포커스 Tiêu điểm đa văn hóa 2014 년 5 월 10 일월간제 49 호 "Là tiền bối trong cuộc sống tại Hàn Quốc, tôi giúp những người đi sau" 한국생활은내가선배, 뒤에서후배를돕는다 Độ

02 다문화포커스 Tiêu điểm đa văn hóa 2014 년 5 월 10 일월간제 49 호 Là tiền bối trong cuộc sống tại Hàn Quốc, tôi giúp những người đi sau 한국생활은내가선배, 뒤에서후배를돕는다 Độ 20145 www.dasarangnews.com Hoàn công sân vận động chính Đại hội Thể thao Châu Á Asia Games Incheon 2014 Wanted dasarang 032)881-9441 Photo News 2014 인천아시아경기대회주경기장완공 45 억아시아인축제의성화가활활타오를 2014 인천아시아경기대회주경기장이마침내

More information

96 철의 꿈 박경근 2014-11-13 한국 다큐멘터리 전체관람가 97 거짓말 2014 무삭제 감독판 이민환 2014-10-22 한국 성인/드라마 청소년 관람불가 98 위기의 유부녀들 - 남편 후배와 오부치 아키라 2014-12-04 일본 성인/드라마 청소년 관람불가

96 철의 꿈 박경근 2014-11-13 한국 다큐멘터리 전체관람가 97 거짓말 2014 무삭제 감독판 이민환 2014-10-22 한국 성인/드라마 청소년 관람불가 98 위기의 유부녀들 - 남편 후배와 오부치 아키라 2014-12-04 일본 성인/드라마 청소년 관람불가 No. 작품명 감독 극장개봉일 제작국가 장르 관람등급 1 코멧 샘 에스마일 2015-03-25 미국 멜로/로맨스, 판타지 15세 관람가 2 왕게임-48일후 후편 코시자카 야스시 2015-04-16 일본 성인/드라마 청소년 관람불가 3 음란한 도촬 나카노 타카오 2015-04-16 일본 성인/드라마 청소년 관람불가 4 다잉 오브 라이트 폴 슈레이더 2015-03-19

More information

InRow RP TDM KO.book

InRow RP TDM KO.book InRow RP 냉각수 / 직접 확장 - 50/60 Hz 공냉식 ACRP100 ACRP101 ACRP102 냉각수 ACRP500 ACRP501 ACRP502 기술 데이터 American Power Conversion 법적책임 부인 American Power Conversion Corporation 은 본 설명서에 제공된 정보가 믿을 수 있으며 오류가 없거나

More information

2

2 XXXXXXXXXXX 2003-4-16 1 2 2003-4-16 3 4 40,000 35,000 30,000 수입 수출 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000-1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 30,000 25,000 수입 수출 20,000 15,000 10,000 5,000-1996 1997 1998 1999

More information

<BCF6BFE4C0FAB3CE31312D3339C8A32E717864>

<BCF6BFE4C0FAB3CE31312D3339C8A32E717864> 제11-39-789호 WEDNESDAY JOURNAL 홈페이지에서 동영상 뉴스를 생생하게 즐기실 수 있습니다. 긍휼이 여기는 자는 복이 있나니 긍휼이 여김을 받을 것이요 - 마태5:7 홍콩 중국을 알려주는 주간소식지- 홍콩 www.wednesdayjournal.net Publisher : Park Bong Chul Ltd. Add: Rm 2612, The Metropolis

More information

이주노동자_권리찾기 교육(한국어-베트남어) 완성본.hwp

이주노동자_권리찾기 교육(한국어-베트남어) 완성본.hwp QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI 교육일정 2011년 5월~10월 장소 수원이주민센터, 민주노총 경기본부 주최 경기이주노동자공동대책위원회 후원 목 차 Ⅰ. 인 권 1. 인권이란? - 6 2. 사람답게 살기 위해 꼭 필요한 것 - 8 3. 이주노동자 인권탄압 사례 - 12 Ⅱ.

More information

ePapyrus PDF Document

ePapyrus PDF Document ConstructionManagementHerald 발행처 한국CM협회 발행인 배영휘 편집 운영지원실 서울시 서초구 서초대로 88(유니온빌딩 4층) Tel:02)585-7092Fax:02)585-2689www.cmak.or.kr 통권 제139호 발행일 2016년 8월 1일 8 부산지방법원 서부지원청사 신축공사 CM프로젝트 2016년 하반기부터 이렇게 달라집니다

More information

0406½É¹Ì¾Èâ35È£º»¹®

0406½É¹Ì¾Èâ35È£º»¹® 0406심미안창35호본문 1977.9.15 11:46 AM 페이지3 CTP175아트지 특집기획 광주역사관, 어떻게 만들 것인가? 광주역사관 구축의 추진상황과 과제 조광철_ 광주시립민속박물관 학예연구사 타 지역 사례 중심으로 본 광주역사박물관에 대한 제언 김덕진_ 광주교육대학교 교수, 재단이사 나도 광주 역사관 에서 놀고 싶다 백승현_ 대동문화재단 사무처장 광주

More information

2006.5ø˘ øÏæ - ª¡ˆ.pdf

2006.5ø˘ øÏæ - ª¡ˆ.pdf 2006. 05 17 18 2006. 05 19 20 2006. 05 21 22 2006. 05 23 24 01 26 2006. 05 27 28 2006. 05 29 30 2006. 05 31 32 2006. 05 33 02 34 2006. 05 35 36 2006. 05 37 38 2006. 05 39 03 04 40 2006. 05 41 05 42 2006.

More information

장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입 항: 223 기타수입 광역친환경농업단지사업 부가세 환급금 및 통장이자 79,440,130원 79,440 0 79,440 < 산림축산과 > 497,889 394,645 103,244 산지전용지 대집행복구공사((주)하나식품)

장: 200 세외수입 관: 220 임시적세외수입 항: 223 기타수입 광역친환경농업단지사업 부가세 환급금 및 통장이자 79,440,130원 79,440 0 79,440 < 산림축산과 > 497,889 394,645 103,244 산지전용지 대집행복구공사((주)하나식품) 세 입 예 산 사 업 명 세 서 2014년도 추경 1 회 일반회계 장: 200 세외수입 관: 210 경상적세외수입 항: 212 사용료수입 총 계 295,055,930 270,331,123 24,724,807 200 세외수입 29,491,820 24,907,313 4,584,507 210 경상적세외수입 6,072,593 5,644,682 427,911 212

More information

simpro의 프로야구 이야기

simpro의 프로야구 이야기 simpro의 프로야구 이야기 simpro 소개글 이제 프로야구 시즌이 돌아왔다. 겨우내 움추린 몸을 활짝 펴고 야구장으로 달려가자.. 거기서 함성을 듣고 우리의 타이거즈 선수들의 파이팅넘치는 플레이를 보고 지친 심신을 달래보자. 목차 1 이대호선수 팀이 우승을 했어야 10억도 주지요.. 4 2 이범호선수영입 과 김주형선수 9 3 타이거즈여..우승을 명령하노라..(시범경기를

More information

슬라이드 1

슬라이드 1 핚국산업기술대학교 제 9 강캐릭터컨트롤러 이대현교수 학습안내 학습목표 씬노드의구성및회전방법을응용하여, 구면카메라및캐릭터컨트롤을구현해본다. 학습내용 구면카메라구현을위한씬노드구성및회전캐릭터컨트롤을위한씬노구구성및회전 카메라및캐릭터컨트롤구현목표 카메라컨트롤 WOW의카메라컨트롤 ( 구면카메라 ) 마우스를이용한좌우패닝, 상하피칭. 휠스크롤을이용한줌인및줌아웃. 캐릭터를중심으로회전됨.

More information

212.

212. ISSN 1975-667 212. 212. 3 1 1, 8 8 6 6 2 2 8 8 - - 5 3 2 16 1 12 1-8 -8 1 6 8 1 1 5 5 1 1-5 -5 8 8-1 -1 6 6 2 2 8 8 - - 1 8 6 1 8 6-8 -8 2 2-2 -2 5 3 2 2 38 1 3 2 5 1 1 3 3-1 -2-5 1 8 6 2

More information

레이아웃 1

레이아웃 1 Quarterly Magazine 2014 동구종합사회복지관 소식지 vol.13 http://www.dgwelfare.or.kr 울산동구종합사회복지관이 전하는 세상을 밝히는 행복나눔 곶나루 13 2014 사회복지법인 원각선원 울산동구종합사회복지관 2014 vol.13 con te nts [표지사진]... 장애인주간보호센터 태화강 하구 억세밭에서... 03 04

More information

140307(00)(1~5).indd

140307(00)(1~5).indd 대한민국정부 제18218호 2014. 3. 7.(금) 부 령 보건복지부령제233호(영유아보육법 시행규칙 일부개정령) 6 고 시 미래창조과학부고시제2014-21호(학생인건비 통합관리지침 일부개정) 9 교육부고시제2014-70호(검 인정도서 가격 조정 명령을 위한 항목별 세부사항) 11 법무부고시제2014-66호(국적상실) 15 법무부고시제2014-67호(국적상실)

More information

*00¬˜∑ -√÷¡æ(ƒÆ∂Û∫Ø∞Ê)

*00¬˜∑ -√÷¡æ(ƒÆ∂Û∫Ø∞Ê) *02편--최종(칼라변경) 2005.2.5 :39 AM 페이지265 2400DPI 75LPI 2 횃불싸움 충남 부여군 립민박물관 2 횃불싸움 이서지 265 오르면 상편을 놀리거나 약을 올려서 싸움을 의의 이 놀이는 쟁을 기점으로 들해졌지 작하기도 다. 만 960년까지는 되어 왔다. 서 문물이 들 쥐불놀이가 횃불싸움으로 진행되는 동기는 쥐불 어오면서 통조림 깡통에

More information

목원 한국화- 북경전을 준비하며 지난해부터 시작 된 한국의 목원대학교 한국화 전공의 해외미술체험은 제자와 스승의 동행 속에서 미술가로 성장하는 학생들의 지식에 샘을 채워주는 장학사업으로 진행되고 있으며, 한국의 우수한 창작인력 양성을 위해, 배움을 서로 나누는 스승들의

목원 한국화- 북경전을 준비하며 지난해부터 시작 된 한국의 목원대학교 한국화 전공의 해외미술체험은 제자와 스승의 동행 속에서 미술가로 성장하는 학생들의 지식에 샘을 채워주는 장학사업으로 진행되고 있으며, 한국의 우수한 창작인력 양성을 위해, 배움을 서로 나누는 스승들의 K o r e a n P a i n t i n g F i n e A r t s D e p t. A r t C o l l e g e M o k w o n U n i v e r s i t y 목원대학교 미술대학 한국화전공 우수창작인력양성 특성화장학생-제2차 해외미술체험 陌生的眼神看 展ː 望 목 원 한 국 화 -Beijing을 걷다- Korean Painting

More information

6회 국내학술심포지움 자료집(차이의 정치와 윤리).hwp

6회 국내학술심포지움 자료집(차이의 정치와 윤리).hwp 일제시기 경성의 중국인거리와 그 생활세계 - 魔 窟 獵 奇 街 이미지의 정치성과 종족성을 중심으로 오 미 일(한국민족문화연구소) - 목 차 - 1. 머리말 2. 경성의 중국인 인구 추이와 직업별 구성 3. 중국인거리의 형성과 생활세계 4. 이미지의 정치성과 종족성 5. 맺음말 1. 머리말 1930년대 초에 이미 6만 명이 훨씬 넘었던 한국 화교는 2000년대에는

More information

jaeryomading review.pdf

jaeryomading review.pdf 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. S. Kim, H. Y. Jeong, S. K. Kim, S. Y. Choi and K. J. Lee, Nano Lett. 11, 5438 (2011). 2. E. Menard, K. J. Lee, D. Y. Khang, R. G. Nuzzo and J. A. Rogers, Appl. Phys. Lett. 84,

More information

Capacity Main board Interface Connexion (Ø ) 1 SWH 10A M 10 L C / / 10.1 SWH 10U M 10 L C / / 10.2 SWH 15A M 15 L A B C / / 10.1 SWH

Capacity Main board Interface Connexion (Ø ) 1 SWH 10A M 10 L C / / 10.1 SWH 10U M 10 L C / / 10.2 SWH 15A M 15 L A B C / / 10.1 SWH CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE Cuve émaillée ELECTRIC WATER HEATER Glass-lined inner tank BÌNH NƯỚC NÓ NG GIA DỤNG ĐIỆN Bình chứa tráng men 전기온수기 유리피복내장탱크 FR EN VI KO 9954-0960 Capacity Main board Interface Connexion

More information

상가소리-표지(2016)

상가소리-표지(2016) T. 545-2007 H. 010-8193 - 7971 T. 549-3651 T. 549-3651 T. 546-6686 T. 541-1910 H. 010-3321 - 2109 T. 545-6638 T. 532-7372 H. 010-8839 - 7805 냉동 성민냉열 성민냉열 숙련된 숙련된 기술로 기술로 확실한 확실한 A/S를

More information

주중 주식시장 개관 11월 12일, VN 지수는 장중 좁은 범위 내 등락을 반복한 끝에 0.3% 상승 마감하며 605.58p를 기록했다. 외국인의 순매도세 전환, 차익 실현 매물 증가, 기업의 양호한 실적 발표, 경기 회복세 유지 전망 등 악 호재가 공존하면서 매수 여

주중 주식시장 개관 11월 12일, VN 지수는 장중 좁은 범위 내 등락을 반복한 끝에 0.3% 상승 마감하며 605.58p를 기록했다. 외국인의 순매도세 전환, 차익 실현 매물 증가, 기업의 양호한 실적 발표, 경기 회복세 유지 전망 등 악 호재가 공존하면서 매수 여 Weekly Newsletter l Vietnam Vol. 386 l Nov 13, 2015 1. 주식시장 뉴스 연간 주식시장 지수 (일별 종가 기준) 주간 주식시장 지수 (일별 종가 기준) 615 605 610.66 605.27 603.53 605.58 606.13 95.00 90.00 595 85.00 585 575 81.42 80.84 80.53 81.07

More information

목 차 회사현황 1. 회사개요 2. 회사연혁 3. 회사업무영역/업무현황 4. 등록면허보유현황 5. 상훈현황 6. 기술자보유현황 7. 시스템보유현황 주요기술자별 약력 1. 대표이사 2. 임원짂 조직 및 용도별 수행실적 1. 조직 2. 용도별 수행실적

목 차 회사현황 1. 회사개요 2. 회사연혁 3. 회사업무영역/업무현황 4. 등록면허보유현황 5. 상훈현황 6. 기술자보유현황 7. 시스템보유현황 주요기술자별 약력 1. 대표이사 2. 임원짂 조직 및 용도별 수행실적 1. 조직 2. 용도별 수행실적 用 役 指 名 願 금번 貴 社 에서 실시하고자 하는 用 役 에 참여하고자 當 社 의 指 名 願 을 提 出 하오니 審 査 하시고 指 名 하여 주시면 감사하겠습니다. 2014년 (주)하우드 엔지니어링 종합건축사사무소 대표이사 문 홍 길 대표이사 채 희 대표이사 이 재 규 대표이사 김 성 우 SUBMISSION We are submitting our brochure

More information

<BCFBC0BABFAD28C3D6C1BE292E687770>

<BCFBC0BABFAD28C3D6C1BE292E687770> 숨은 열을 이용한 친환경 냉난방 Act. 1 Act. 2 Act. 3 Act. 4 Act. 5 에어컨이 지구를 데운다? 물의 세 가지 상태 상태변화와 에너지 상평형과 삼중점 열의 이동과 단열 - 1 - < 프로젝트 개요> 프로젝트 숨은열을 이용한 친환경 냉난방 개요 학습목표 대상학년 및 수준 중학교 1 학년의 상태변화 단원에서 물질의 상태와 변화, 상태변화

More information

405140718.hwp

405140718.hwp 공지사항 [무역관 소식] 베트남 진출기업 노무관리설명회 개최 [무역관 소식] KOTRA 베트남 K-MOVE 센터 안내 [무역관 소식] K-Move 아카데미 연사 모집 및 추천 공고 베트남 경제동향 베트남 호치민에 몰려드는 소매업 열풍 외국인직접투자(FDI), 부동산 부문에 여전히 높은 관심 투자관련 주요이슈 롯데마트, 베트남 납품업체 물색 중 인텔 베트남,

More information

Theme 3 중국 실버문화의 현황과 전망 'Silver' Culture in China Bao Hong (XinHong Advertising 대표) 中 国 的 银 发 工 程 1 39

Theme 3 중국 실버문화의 현황과 전망 'Silver' Culture in China Bao Hong (XinHong Advertising 대표) 中 国 的 银 发 工 程 1 39 Session I Current Status & Prospect in 실버문화의 현재와 미래 Silver' Culture Theme 3 'Silver' Culture in China 중국 실버문화의 현황과 전망 Bao Hong (CEO, XinHong Advertising) 38 Theme 3 중국 실버문화의 현황과 전망 'Silver' Culture in

More information

歯영업의달인.PDF

歯영업의달인.PDF ( ) 3 6 2-16 4 T e l 0 2-3 14 3-2 8 3 4 F a x 0 2-3 14 2-5 3 15 - /! ' (Loveselling)'!. copyright 2002 by bookcosmos. All right reserved summarized by the permission of Keorum Publishing Co. ( ).. - /

More information

PDF법보110102

PDF법보110102 관세음보살님이시여! 보시 바라밀 로써 따뜻한 세상을 지계 바라밀 로써 정의로운 세상을 정진 바라밀 로써 성숙된 세상을 선정 바라밀 로써 맑은 세상을 반야 바라밀 로써 밝은 세상을 만들어 가겠습니다. 1 2 월 인욕 바라밀 로써 평화로운 세상을 불기2555(2011)년 지극한 마음으로 서원하오니 불기2555(2011)년 불기 2555년 신묘년 한 해 기도로 안락함을

More information

Index 정육 홍성 한우 04 육가공 제주 흑돼지 소시지 장흥 한우육포 10 14 수산물 제주 갈치ㆍ고등어ㆍ옥돔 영광 황토굴비 완도 전복 통영 참멸치 기장 미역 & 다시마 18 24 30 34 38 과일 나주 배 청도 반시 광양 청매실 구례 산수유 음성 블루베리 42

Index 정육 홍성 한우 04 육가공 제주 흑돼지 소시지 장흥 한우육포 10 14 수산물 제주 갈치ㆍ고등어ㆍ옥돔 영광 황토굴비 완도 전복 통영 참멸치 기장 미역 & 다시마 18 24 30 34 38 과일 나주 배 청도 반시 광양 청매실 구례 산수유 음성 블루베리 42 Index 정육 홍성 한우 04 육가공 제주 흑돼지 소시지 장흥 한우육포 10 14 수산물 제주 갈치ㆍ고등어ㆍ옥돔 영광 황토굴비 완도 전복 통영 참멸치 기장 미역 & 다시마 18 24 30 34 38 과일 나주 배 청도 반시 광양 청매실 구례 산수유 음성 블루베리 42 46 50 54 58 전통식품 의령 조청한과 보성 녹차 & 발효차 의령 망개떡 영광 모시잎송편

More information

SK∞«º≥ ºˆ¡§060323

SK∞«º≥ ºˆ¡§060323 2006 Annual Report SEIZING FUTURE OPPORTUNITIES Contents 03 04 06 16 18 20 24 28 32 36 38 41 50 52 58 62 63 OPENNESS, ENTHUSIASM AND EVOLUTION... THIS IS SK ENGINEERING & CONSTRUCTION SK E&C Annual Report

More information

untitled

untitled ᄋ학습목표 프랑스어와프랑스문화 4차시 2강 / 성격, 외모, 감정묘사하기 사람의성격과외모, 감정에대해묘사할수있다. 다양한형용사들을익힐수있다. 형용사의성, 수일치를이해할수있다. ᄋ학습내용 Leçon 5 (5과) 다양한프랑스어성격 / 외모 / 감정형용사 의문사의사 qui q, pourquoip q 지난시간학습내용 어휘및표현 Tu aimes la lecture?

More information

歯111

歯111 2003. 3 4 1 Co n t e n t s 02 05 08 12 14 16 18 22 26 2 8 3 1 33 36 4 0 4 2 44 2003. 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 b o d y? 16 17 b o d y? 18 19 20 21 22 P h i l i p p i n e s 23 24 25 26 27 28

More information

English Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your pro

English Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your pro 1 HD1172 2 3 4 5 6 4239.000.3486.5 English Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

More information

발간등록번호 75-6470332-000043-01 베트남과 중국어로 함께 쓴 한국의 생활요리 30선 NẤU MÓN ĂN HÀN QUỐC THÔNG THƯỜNG 30 MÓN ĐẶC SẮC NHẤT 用 越 南 语 和 中 国 语 共 创 的 韩 国 生 活 料 理 30 选 VIỆN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP KYONSANGBUKDO 庆 尚 北 道 农 业 技

More information

<3132323928BCF6C1A4295F31BFF920C0E7B3ADBEC8C0FCC1BEC7D5BBF3C8B220BAD0BCAE20B9D720C0FCB8C12E687770>

<3132323928BCF6C1A4295F31BFF920C0E7B3ADBEC8C0FCC1BEC7D5BBF3C8B220BAD0BCAE20B9D720C0FCB8C12E687770> 1월 재난안전 종합상황 분석 및 전망 요약 1월은 대설, 풍랑, 화재 가스 스키장 및 새해 해맞이 행사 등으로 인한 안전사고 발생이 우려되어 이를 국민과 관계기관에 알려 사전대비 조치토록 하는 등 피해예방에 철저를 기하고자 함 기상전망과 사회적 여건 1월에는 대륙고기압과 이동성 고기압의 영향을 받겠으며, 기온은 평년보다 높거나 비슷하겠으며, 강수량은 평년과

More information

02 동구의회 제 296호 2015년 3월 25일 (수요일) 동구의회 제232회 임시회 3.10.~3.13(4일간) 광주광역시 동구 향토문화유산 보호 조례안 등 일반안건 의결 동구문화센터, 주거환경개선지역 등 상임위원회 현장활동 실시 지난 3월 10일(화) 개회한 동구

02 동구의회 제 296호 2015년 3월 25일 (수요일) 동구의회 제232회 임시회 3.10.~3.13(4일간) 광주광역시 동구 향토문화유산 보호 조례안 등 일반안건 의결 동구문화센터, 주거환경개선지역 등 상임위원회 현장활동 실시 지난 3월 10일(화) 개회한 동구 3 제 296호 MARCH 주소 광주광역시 동구청 (501-704 광주광역시 동구 서남로 1(서석동)) 전화 062)608-2114 팩스 062)608-2111 발행일(월간) 2015년 3월 25일 (수) 발행처 광주광역시 동구 봄!봄!봄!~봄이 왔어요! 산수동 골목길 울타리의 산수유가 가장 먼저 화신( 花 信 )을 띄웠다. 뒤이어 진달래, 목련, 개나리,

More information

I 154

I 154 152 I 154 1 154 ! 155 @ 156 ! 157 C F G B D E A A E D F B 158 @ 159 # 160 (the characteristic octave) 161 $ ppppppppppppppppppppppppppppppppp 1. 2. 3. 162 II 164 1 164 ! 165 166 167 Ut que-ant la - xis

More information

윈도우즈프로그래밍(1)

윈도우즈프로그래밍(1) 제어문 (2) For~Next 문 윈도우즈프로그래밍 (1) ( 신흥대학교컴퓨터정보계열 ) 2/17 Contents 학습목표 프로그램에서주어진특정문장을부분을일정횟수만큼반복해서실행하는문장으로 For~Next 문등의구조를이해하고활용할수있다. 내용 For~Next 문 다중 For 문 3/17 제어문 - FOR 문 반복문 : 프로그램에서주어진특정문장들을일정한횟수만큼반복해서실행하는문장

More information

Tôi xin liên hệ với ông/bà Kirjoitamme về vị trí... teille được liittye quảng cáo vào ngày... 온라인에소개된광고를보고연락하는경우 Tôi xin phép liên hệ về Viittaan quản

Tôi xin liên hệ với ông/bà Kirjoitamme về vị trí... teille được liittye quảng cáo vào ngày... 온라인에소개된광고를보고연락하는경우 Tôi xin phép liên hệ về Viittaan quản 지원동기편지 - 서두베트남어핀란드어 Thưa ông, Hyvä Herra, 격식을차림. 이름을모르는남자수신인께 Thưa bà, Hyvä Rouva, 격식을차림. 이름을모르는여자수신인께 Thưa ông/bà, Hyvä vastaanottaja, 격식을차림. 이름과성별을모르는수신인께 Thưa các ông bà, 격식을차림. 부서전체를언급할때 Hyvät vastaanottajat,

More information

베트남 FOCUS 한-베트남 자유무역협정(FTA) 정식서명 - 최초의 업그레이드형 FTA, 양국 간 교역 확대 및 투자자 보호 강화 기대 - 한-베트남 자유무역협정(FTA) 정식서명 ㅇ 2015년 5월 5일, 윤상직 산업통상자원부 장관과 부 휘 황(Vu Huy Hoan

베트남 FOCUS 한-베트남 자유무역협정(FTA) 정식서명 - 최초의 업그레이드형 FTA, 양국 간 교역 확대 및 투자자 보호 강화 기대 - 한-베트남 자유무역협정(FTA) 정식서명 ㅇ 2015년 5월 5일, 윤상직 산업통상자원부 장관과 부 휘 황(Vu Huy Hoan 베트남 FOCUS 한-베트남 자유무역협정(FTA) 정식서명 베트남 경제동향 및 투자관련 주요이슈 한국-베트남 양자간 자유무역협정(FTA) 정식서명 Nguyen Tan Dung 총리, 미국에게 조속한 TPP 타결 요청 삼성가전, 5월부터 사이공하이테크파크(SHTP)에 부지 공사 착수 예정 동나이성 제1분기 FDI 투자, 호치민시보다 많은 투자유치 달성 효성 이스탄불

More information

5...hwp

5...hwp 6 5 4 per 1,000 3 2 보통이혼율 유배우이혼율 1 0 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1999 8 7 6 5 (%) 4 3 2 1 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 12 10 8 (%) 6 4 2 0 1995 1996 1997 1998 1999 7 6 5

More information