ๆญฏ2350h.PDF

Size: px
Start display at page:

Download "ๆญฏ2350h.PDF"

Transcription

1 I C- 2350H. ( ).. ( ) (0 2 ) (HITOP) : (02) ICOM IN C. ( )

2 PANEL / - - DTMF -

3 1 1-1 IC- 2350H" VHF/ UHF FM, MHz MHz MHz MHz, * : 1) SIMPLE, DUAL / 2). 3) 4) IMD(Intermodulat ion Distort ion) :. 5). 6) ),. 2).

4 3). 4). 5) AC.. 6).. 7) 16V DC.. 8).. 9) DC DC. 10) 11) 12) PTT ) CPU 2) 3) 4) ( ) 3

5 ) VHF : MHz UHF : MHz 2) : F3E(NARROW) 3) : 5, 10, 12.5, 15, 20, 25, KHz 4) : DC13.8V 15% 5) TX VHF (LOW1 : 4.5 A, LOW2 : 6.0 A, HIGH : 11.5 A), UHF (LOW1 : 4.5 A, LOW2 : 6.5 A, HIGH : 11.0 A) RX Maximum Audio : 1.8 A( ) Squelch Closed : 1.2 A 6) : 10 ppm 7) : ) : 140(W) 40(H) 204.5(D)mm 9) : 1.2 Kg 10) : ) VHF ( LOW1 : 5 W, LOW2 : 10 W, HIGH : 50 W) UHF ( LOW1 : 5 W, LOW2 : 10 W, HIGH : 35 W) 2) : FM 3) : 5.0 KHz 4) : - 60 db 5) : ) : 2) : 1 ( VHF : 17.2 MHz, UHF : MHz) 2 : 450 KHz 3) O riginal Band : 0.16 V for 12dB SINAD. 4) : 0.13 V. 5) : 30KHz/ - 60 db 15KHz/ - 6dB. 6) S purious and image reject ion rat io : 60 db 8) : 2.4 W (10%, 8 ) 9) : IC

6 [S QL]. 12 RF (. 10 db). [MAIN S UB] main. 2 VFO/ MHz [V/ MHz], VFO. VFO 1 MHz. 10 MHz 1 MHz

7 . / [M/ CALL] / [DUP TONE], DUP- DUP. 2 UT- 89, 2, VFO 1, / [LOW S CAN] / [S.MW MW] VFO 2 2, VFO. S ET/ LOCK [S ET LOCK] SET. VFO 2,. [POWER] 2 ON/ OFF. ON. DTMF/ [DTMF PRIO ], 2.

8 ,. 100 MHz P C.. ( ) DUP- DUP. T. T SQL. T SQL(( )). DTMF

9 - 2 L. - C. - r1. - L1. - VFO c. -., S / RF DTMF - UT- 101 DTMF (HM- 95, HM- 77 ) DTMF. DTMF..

10 DC [DC 13.8V] DC 13.8 V DC A :, 430 (440 ) MHz [430MHz (440MHz)S P] MHz [ 144MHz S P], :1 (VSWR). SWR, TVI BCI PL VHF UHF (mixed audio) [144 MHz SP] [430(440) MHz SP] (mixed audio) 2 [144MHz SP] [430(440)MHz SP]

11 UP/ DOWN [ ]/ [ ] VFO - [UP], [DN] 2,. [UP]/ [DN], [UP] [DN] DTMF [UP].(HM- 95 DTMF.) UT- 101 DTMF. PTT UP/ DOWN OFF [UP/ DN OFF] [UP]/ [DN]. [TONE] (HM- 97 ) +8 V DC ( 10 ma) UP/ DOWN AF PTT [430(440)MHz SP] Hz DTMF (HM- 95 ) PTT DTMF. ON/ OFF [POWER] 2 ON/ OFF., 11

12 OFF. IC- 2350H 144 MHz 430(440) MHz.,. MAIN VFO VFO 2. VFO MAIN M 10 VFO VFO [V/ MHz]. VFO 100kHz. [V/ MHz]. VFO. [V/ MHz] VFO. - 1 MHz ( ) [V/ MHz] 1 MHz. [V/ MHz]. 10 MHz 1 MHz ( ) [V/ MHz] MHz 1 MHz. [V/ MHz] 1 MHz 100 khz. 10 MHz 1 MHz. [UP]/ [DN]

13 [UP] [DN]. - UP/ DOWN - [UP] [DN] 5. -, [UP] [DN] : [UP] [DN] - [UP]/ [DN] - - DTMF DTMF,. MAIN L L L [SET LOCK]. - L [SET LOCK]. - [PTT], [MONI](VOL ) ( ). DTMF HM L. [UP/ [DN].. 5 khz 10 khz 12.5 khz 15 khz 20 khz 25 khz 30 khz 50 khz :

14 [V/ MHz] VFO. ts - [S.MW]. - IC- 2350H VHF UHF. -. ON [POWER] 2. - [SQL]. - [VOL]. - [SQL]. [V/ MHz] VFO. -,. - BUSY. - S/ RF 14

15 VHF [VOL] RF [SQL] RF. [SQL] db. - ( UT- 101 DTMF.) : : [VOL]. VHF 3, 145 MHz 435 MHz UHF.. DUP DUP- DUP DUP- [DUP]. [PTT]. TX S/ RF.

16 -,. [PTT] [LOW]... S / RF V H F U H F. 50 W 35 W 2 (LP o- 2) 1 (LP o- 1). 10 W 10 W. 5 W 5 W?. [V/ MHz] VFO.

17 [DUP] DUP DUP-. [PTT]. ON/ OFF 50. [DUP TONE] 2. - T. [DUP TONE] 2. - UT- 89 [DUP TONE] 2 3. DTMF HM- 95 [PTT] DTMF. HM- 77 DTMF Hz ( ) HM- 90 [TONE] Hz HM- 77 DTMF. [MR]. [#]. [*] 0.5. [MR] VFO,. - VFO T [SET]. - [S.MW]. - SET. ( :Hz). VFO,. - VFO

18 - [SET] DUP - [S.MW] MHz [V/ MHz]. SET. (UT- 89 )., T SQL [DUP TONE] 2 1. [LOW SCAN] 2. - VFO,. [V/ MHz]. [DUP TONE] , 50, 1. (1), (2) 2. (DUP DUP- ) ON/ OFF ON/ OFF UT

19 ( ),. [M/ CALL] M.. : [UP]/ [DN] : [UP] [DN]. - [UP] [DN] 0.5 [UP] [DN]. VFO, [V/ MHz]. DTMF (UT- 101 DTMF ), DTMF (HM- 77, HM- 95 ). HM VFO. - - [V/ MHz] VFO. - - ( >,, ON/ OFF ). [S.MW] -. ( C ). [S.MW MW] VFO (.). - [S.MW MW] -. -.

20 [ ] : MHz [M/ CALL] ( M C.) - VFO. - [V/ MHz] VFO. - - ( :,, ON/ OFF ). [S.MW MW] , VFO ( ). - [S.MW MW] 1 VFO,, VFO., - - [M/ CALL] ( M C.) - [S.MW MW] 1. - M, VFO C c. 20

21 - 3, ( ) [M/ CALL] ( M C.) - [S.MW] - - -, VFO. [S.MW MW] , ( ) , VFO. - C VFO 2 [S.MW MW] 2 VFO [S.MW MW]. ( 1.) [M/ CALL] - C. VFO [V/ MHz] [M/ CALL]. - VFO, C c.?

22 ( ), ( ), 1 1 TM. [M/ CALL] - C. [UP] [DN]. - L1 r1. - CPU,. [V/ MHz] VFO, [M/ CALL].,..

23 :. - 3 :. - : 23

24 -, , [V/ MHz] VFO. [SQL] [UP]/ [DN] 2 [LOW SCAN] 2. -, [LOW SCAN]. [UP]/ [DN]. - - AL :. P1 :. [SET] [UP]/ [DN] [LOW SCAN]. 1A 1b. 1A : - [M/ CALL]

25 - 1A. [V/ MHz] VFO. [S.MW MW] 2-3, VFO 1b. 1b,. -. [SET] PSC [SET]. - [S.MW]. - - PSC- AL :. - PSC- 1A 1b : [M/ CALL] [SQL] [UP]/ [DN] 2, [LOW SCAN] 2. -, [LOW SCAN]. - - [UP]/ [DN] [LOW SCAN]. : 2, 2

26 , CPU.. - [M/ CALL] - CHS [SET]. - [S.MW]. - ON/ OFF SKIP : (CHS - ON) " SKIP " : (CHS - OFF) : (1A, 1b).,.,. SCt SCP [SET]. - [S.MW]. - SCT- 15 : 15. SCT- 10 : 10. SCT- 5 : 5. SCP- 2 :, 2. SCT- EP :, 2. VFO

27 VFO. : OFF.. SCt - EP VFO 5 - VFO 5. VFO - VFO,. [M/ CALL] - M C. [DTMF PRIO] , [V/ MHz] VFO -, VFO. VFO [M/ CALL]. VFO,. [M/ CALL] - M.

28 [LOW SCAN] 2 [UP]/ [DN] 2 [DTMF PRIO] [V/ MHz]. VFO... VFO [M/ CALL].. SUB..,. - SUB. : /. [SET] [S.MW] Sub - SET.

29 [UP] [DN] [UP] [DN]. [POWER] 2 OFF. [UP/ DN OFF] UP/ DN. (,.) [UP] [DN] ON. - [UP] [DN] 2 ([UP] [DN] 2 )., OFF,, [UP] [DN] ON. [UP] DTMF. ON S ub- of.. S ub- of(( )).. S ub- on.. S ub- on(( )).. DTMF ID. ID., ID. 29

30 1-5,, -, 3. ID. 3 DTMF,. * P ID. P. ON [DTMF] MHz P. [SET] -., P [SET] [S.MW] ID ID 0 ID * P. [DTMF]

31 [DTMF] ON MHz P [SET].., [SET] [S.MW]. - ID ID [PTT].. -, ID., [DTMF] 3 - -, REMO. [DTMF] ON MHz P. -. -, ID. (( )). [PTT],. [DTMF] 3 - -, REMO. :, 31

32 [DTMF] ON MHz C MHz C.. - [SET].., [SET] [S.MW]. - - ( [PTT], [PTT].) - 3 [PTT] E., [DTMF] 2. -, REMO. UT- 89. T SQL(( )) [DUP TONE] 2. - OFF.. 30, (( )).

33 [PTT], -. [DUP TONE] 2... T SQL [DUP TONE] 2. -,. -, S/ RF. - [VOL]. ( [PTT], [PTT].) [DUP TONE] 2. - T SQL. DTMF IC- 2350H DTMF 2. MIC DTMF DTMF IC- 2350H. HM- 77/ HM- 95 DTMF UT- 101 DTMF /. DTMF DTMF (440) MHz UT- 101 DTMF / (DTMF ). MIC DTMF [DTMF] 3,.

34 - REMO. [UP] MIC DTMF. - [UP/ DN OFF] UP/ DN. - REMO. [PTT],. - HM- 77 [PTT]. [UP]. - REMO. [DTMF] - REMO. : PTT REMO [UP] ( REMO.), [DN] DTMF? MAIN... - MAIN.. ( ). DTMF REMO [DTMF] DTMF. - DTMF SUB REMO. [DTMF] - REMO. (DTMF ).. 34

35 : PTT SUB REMO. UT- 89,. MIC DTMF.,, khz. 1A 1b [1](CALL) [A](CLR). [2](MR) [B].. [3](VFO) VFO. [C](SPEECH). [4](VHF) VHF.. [5](UHF) UHF. [6](HIGH) [D](ENT) 5 2 [7](V MONI) VHF,. [8](U MONI) UHF,. [0 ]- [9]([D] 10 khz, ). [9](LOW) 1( ) [#](UP).. [0](MUTE)* VHF UHF [*](DOWN).. 35

36

ๆญฏ2710h.PDF

ๆญฏ2710h.PDF I C- 271 0H. ( ).. ( ) (0 2 ) 3443-8844 (HITOP) : (02)704-9104 : : HITOP ICOM IN C. ( ) 1 1-1 1-2 2 3 3-1 3-2 3-3 3-4 4 - PANEL - - - - - - - / - - DTMF - 1 1-1 IC- 2710H" VHF/ UHF FM, 144.000MHz - 146.000MHz

More information

ๆญฏ2800.PDF

ๆญฏ2800.PDF I C- 2800H. ( ).. ( ) (0 2 ) 3443-8844 (HITOP) : (02)704-9104 : : HITOP ICOM IN C. ( ) 1 VHF [VOL] VHF VHF [S QL] VHF Set, [SQL] 12, RF. VHF [DIAL] [DIAL],, / [CHG/ L] [CHG/ L] 2 ON/ OFF. [POWER] 2 ON/

More information

ๆญฏIC-706.PDF

ๆญฏIC-706.PDF IC- 706. HL3QCE. HL2QCE. (HITOP) : (02)704-9104 : HL3QCE / : HITOP IC- 706.. 13.8V AC. 13.8V 16V 24V 10 ( +14 ) 60 ( +140 ) 80, ICOM,,..,. i IC- 706 (OP C- 025D )...1 (HM - 103)...1 (30A )...2 (4A )...2

More information

03.00 R&S ESMB ITU 9kHz 3GHz ESMB ITU

03.00 R&S ESMB ITU 9kHz 3GHz ESMB ITU 03.00 R&S ESMB 2003 9 ITU 9kHz 3GHz ESMB ITU ESMB ITU-R ESMB ESMB ITU-R ITU-R SM377 ITU-R SM378 ITU-R SM328 ITU-R SM182 PC ITU-R SM328 ESMB 1000 CW AM SSB FM ESMB 19 1/2 EMSB CW AM LSB USB PULSE FM PM

More information

โ€œ์ •ํ’ˆS/W๋ฅผ ์‚ฌ์šฉํ•ฉ์‹œ๋‹ค.โ€

โ€œ์ •ํ’ˆS/W๋ฅผ ์‚ฌ์šฉํ•ฉ์‹œ๋‹ค.โ€ ๋ฌผ ํ’ˆ ๊ตฌ ๋งค ์„ค ๋ช… ์„œ [์—ด์ฐจ๋ฌด์„  ์ œ์–ดํŒ๋„ฌ ๋“ฑ 52์ข… ๊ตฌ๋งค] 2016. 01. (์ •๋ณดํ†ต์‹ ์‚ฌ์—…์†Œ) 1. ์ ์šฉ๋ฒ”์œ„ ๋ณธ ์„ค๋ช…์„œ๋Š” ์„œ์šธ๋ฉ”ํŠธ๋กœ ์ •๋ณดํ†ต์‹  ์—ด์ฐจ๋ฌด์„  ์œ ์ง€๋ณด์ˆ˜์šฉ ์˜ˆ๋น„ํ’ˆ์ธ ์—ด์ฐจ๋ฌด์„  ์ œ์–ดํŒ๋„ฌ ๋“ฑ 52์ข… ๊ตฌ๋งค ๊ฑด์— ์ ์šฉํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. โ… . ์ผ ๋ฐ˜ ์‚ฌ ํ•ญ 2. ์–ด๊ตฌ์˜ ํ•ด์„ ๋ณธ ์„ค๋ช…์„œ์— ๋ช…๊ธฐ๋˜์ง€ ์•Š๊ฑฐ๋‚˜ ๋ถˆ๋ช…ํ™•ํ•˜๋‹ค๊ณ  ์ƒ๊ฐ๋˜๋Š” ์‚ฌํ•ญ์— ๋Œ€ํ•ด์„œ ๊ณ„์•ฝ์ž ์ƒ๋Œ€์ž๋Š” ์ž…์ฐฐ ์ „ ์— ์šฐ๋ฆฌ๊ณต์‚ฌ์˜

More information

?????? 5?_??????_20110419.hwp

?????? 5?_??????_20110419.hwp ์‹ค์Šต5 ํ”„๋ฆฌ์— ํผ์‹œ์Šค(Pre-Emphasis)์™€ ๋””์— ํผ์‹œ์Šค(De-Emphasis). ์‹คํ—˜ ๋ชฉ์ [ ์•ผ๊ฐ„ 2ํ•™๋…„ 4/9์ผ ์‹œ์ž‘] ) ํ”„๋ฆฌ์— ํผ์‹œ์Šค์™€ ๋””์— ํผ์‹œ์Šค์˜ ๋™์ž‘์›๋ฆฌ๋ฅผ ์ดํ•ดํ•œ๋‹ค. 2) ์ปดํ“จํ„ฐ ์‹œ๋ฎฌ๋ ˆ์ด์…˜์„ ํ–‰ํ•œ๋‹ค. 3) ์‹คํ—˜์„ ํ†ตํ•˜์—ฌ ํ”„๋ฆฌ์— ํผ์‹œ์Šค์™€ ๋””์— ํผ์‹œ์Šค์˜ ๋™์ž‘ํŠน์„ฑ์„ ์ธก์ •ํ•˜๊ณ  ์‹œ๋ฎฌ๋ ˆ์ด์…˜ ๊ฒฐ๊ณผ์™€ ๋น„๊ต ๊ณ ์ฐฐํ•œ๋‹ค. 2. ๊ด€๋ จ ์ด๋ก  2-. ํ”„๋ฆฌ์— ํผ์‹œ์Šค (PRE-EMPHASIS)

More information

๊ณ ๊ฐ ์นด๋“œ ํ˜„๋Œ€๋ชจ๋น„์Šค ์ œํ’ˆ์„ ๊ตฌ์ž…ํ•ด ์ฃผ์…”์„œ ๋Œ€๋‹จํžˆ ๊ฐ์‚ฌํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. A/S ๋งˆํฌ๋ž€? ๊ณต์—… ์ง„ํฅ์ฒญ์ด ์• ํ”„ํ„ฐ ์„œ๋น„์Šค๊ฐ€ ์šฐ์ˆ˜ํ•œ ์—…์ฒด๋ฅผ ์„ ์ •, ์ง€์ •ํ•˜๋Š” ๋งˆํฌ๋กœ ์• ํ”„ํ„ฐ ์„œ๋น„์Šค ์„ผํ„ฐ ์šด์˜๊ด€๋ฆฌ ๋“ฑ 8๊ฐœ ๋ถ„์•ผ 45๊ฐœ ํ•ญ๋ชฉ์˜ ๊นŒ๋‹ค๋กœ์šด ์‹ฌ์‚ฌ๋กœ ๊ฒฐ์ •๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ฃผ์˜ : ๋ณธ ์ œํ’ˆ์˜ ๋””์ž์ธ ๋ฐ ๊ทœ๊ฒฉ์€

๊ณ ๊ฐ ์นด๋“œ ํ˜„๋Œ€๋ชจ๋น„์Šค ์ œํ’ˆ์„ ๊ตฌ์ž…ํ•ด ์ฃผ์…”์„œ ๋Œ€๋‹จํžˆ ๊ฐ์‚ฌํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. A/S ๋งˆํฌ๋ž€? ๊ณต์—… ์ง„ํฅ์ฒญ์ด ์• ํ”„ํ„ฐ ์„œ๋น„์Šค๊ฐ€ ์šฐ์ˆ˜ํ•œ ์—…์ฒด๋ฅผ ์„ ์ •, ์ง€์ •ํ•˜๋Š” ๋งˆํฌ๋กœ ์• ํ”„ํ„ฐ ์„œ๋น„์Šค ์„ผํ„ฐ ์šด์˜๊ด€๋ฆฌ ๋“ฑ 8๊ฐœ ๋ถ„์•ผ 45๊ฐœ ํ•ญ๋ชฉ์˜ ๊นŒ๋‹ค๋กœ์šด ์‹ฌ์‚ฌ๋กœ ๊ฒฐ์ •๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ฃผ์˜ : ๋ณธ ์ œํ’ˆ์˜ ๋””์ž์ธ ๋ฐ ๊ทœ๊ฒฉ์€ CAR AUDIO SYSTEM 3XKRC07 AM100MDDG ์‚ฌ์šฉ์„ค๋ช…์„œ ATYPE ๊ณ ๊ฐ ์นด๋“œ ํ˜„๋Œ€๋ชจ๋น„์Šค ์ œํ’ˆ์„ ๊ตฌ์ž…ํ•ด ์ฃผ์…”์„œ ๋Œ€๋‹จํžˆ ๊ฐ์‚ฌํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. A/S ๋งˆํฌ๋ž€? ๊ณต์—… ์ง„ํฅ์ฒญ์ด ์• ํ”„ํ„ฐ ์„œ๋น„์Šค๊ฐ€ ์šฐ์ˆ˜ํ•œ ์—…์ฒด๋ฅผ ์„ ์ •, ์ง€์ •ํ•˜๋Š” ๋งˆํฌ๋กœ ์• ํ”„ํ„ฐ ์„œ๋น„์Šค ์„ผํ„ฐ ์šด์˜๊ด€๋ฆฌ ๋“ฑ 8๊ฐœ ๋ถ„์•ผ 45๊ฐœ ํ•ญ๋ชฉ์˜ ๊นŒ๋‹ค๋กœ์šด ์‹ฌ์‚ฌ๋กœ ๊ฒฐ์ •๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ฃผ์˜ : ๋ณธ ์ œํ’ˆ์˜ ๋””์ž์ธ ๋ฐ ๊ทœ๊ฒฉ์€ ์ œํ’ˆ์˜

More information

์ „์žํŒŒ์˜ ๋…ธ์ถœ 3 ์ฐจ๋Ÿ‰์šฉ ๋ฌด์ „๊ธฐ 3 ํญ๋ฐœ ์œ„ํ—˜์ด ์žˆ๋Š” ์ง€์—ญ 3 ํญํŒŒ ๋ฐ ํญํŒŒ์ง€์—ญ 4 ์—์–ด๋ฐฑ์ด ์žฅ์ฐฉ๋œ ์ฐจ๋Ÿ‰ 4 ์„ค์น˜์‹œ ์•ˆ์ „์— ๋Œ€ํ•œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ 5 ์‚ฌ์šฉ์‹œ ์•ˆ์ „์— ๋Œ€ํ•œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ 5 ์กฐ์ ˆ๊ธฐ ๋ฐ ์ง€์‹œ๊ธฐ 6 ๊ฒฝ๋ณด์Œ 8 ๋””์Šคํ”Œ๋ ˆ์ด ์•„์ด์ฝ˜ 9 ์ „์› ์˜จ/์˜คํ”„ 9 ํ†ต์‹ ์ ˆ์ฐจ 10 ์ฐจ๋Ÿ‰์— ์žฅ

์ „์žํŒŒ์˜ ๋…ธ์ถœ 3 ์ฐจ๋Ÿ‰์šฉ ๋ฌด์ „๊ธฐ 3 ํญ๋ฐœ ์œ„ํ—˜์ด ์žˆ๋Š” ์ง€์—ญ 3 ํญํŒŒ ๋ฐ ํญํŒŒ์ง€์—ญ 4 ์—์–ด๋ฐฑ์ด ์žฅ์ฐฉ๋œ ์ฐจ๋Ÿ‰ 4 ์„ค์น˜์‹œ ์•ˆ์ „์— ๋Œ€ํ•œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ 5 ์‚ฌ์šฉ์‹œ ์•ˆ์ „์— ๋Œ€ํ•œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ 5 ์กฐ์ ˆ๊ธฐ ๋ฐ ์ง€์‹œ๊ธฐ 6 ๊ฒฝ๋ณด์Œ 8 ๋””์Šคํ”Œ๋ ˆ์ด ์•„์ด์ฝ˜ 9 ์ „์› ์˜จ/์˜คํ”„ 9 ํ†ต์‹ ์ ˆ์ฐจ 10 ์ฐจ๋Ÿ‰์— ์žฅ ์ฐจ๋Ÿ‰์šฉ ๋ฌด์ „๊ธฐ ์‚ฌ์šฉ์„ค๋ช…์„œ GM950 ์ „์žํŒŒ์˜ ๋…ธ์ถœ 3 ์ฐจ๋Ÿ‰์šฉ ๋ฌด์ „๊ธฐ 3 ํญ๋ฐœ ์œ„ํ—˜์ด ์žˆ๋Š” ์ง€์—ญ 3 ํญํŒŒ ๋ฐ ํญํŒŒ์ง€์—ญ 4 ์—์–ด๋ฐฑ์ด ์žฅ์ฐฉ๋œ ์ฐจ๋Ÿ‰ 4 ์„ค์น˜์‹œ ์•ˆ์ „์— ๋Œ€ํ•œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ 5 ์‚ฌ์šฉ์‹œ ์•ˆ์ „์— ๋Œ€ํ•œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ 5 ์กฐ์ ˆ๊ธฐ ๋ฐ ์ง€์‹œ๊ธฐ 6 ๊ฒฝ๋ณด์Œ 8 ๋””์Šคํ”Œ๋ ˆ์ด ์•„์ด์ฝ˜ 9 ์ „์› ์˜จ/์˜คํ”„ 9 ํ†ต์‹ ์ ˆ์ฐจ 10 ์ฐจ๋Ÿ‰์— ์žฅ์ฐฉ๋œ ๋ฌด์ „๊ธฐ 12 ๊ธฐ์ง€๊ตญ ๋ฌด์ „๊ธฐ 12 ํ…Œ์ŠคํŠธ ๋ฐ ๋ณด์ˆ˜ 16

More information

. "" "",.... :...,,....,.. :..,,,..,,...,.... 2

.  ,.... :...,,....,.. :..,,,..,,...,.... 2 RD-5405 /.. . "" "",.... :...,,....,.. :..,,,..,,...,.... 2 ..,,..,.. (,,,, )......,...,., ( ),,,,.,. (, )..,...... BD/DVD CD TV, VCR,........ (+, -).,,..... 3 ... 2... 3....3... 5... 9... 10...11...11...

More information

0922 Monitor22...._kor_1

0922 Monitor22...._kor_1 ๋ณธ ์‚ฌ์šฉ์„ค๋ช…์„œ๋Š” ์‚ฌ์šฉ์ž๊ฐ€ ์–ธ์ œ๋ผ๋„ ๋ณผ ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ์žฅ์†Œ์— ๋ณด๊ด€ํ•˜์‹ญ์‹œ์˜ค. TVํŠœ๋„ˆ์˜ ๋‚ด์žฅ์œผ๋กœ, ๋ชจ๋‹ˆํ„ฐ ๊ธฐ๋Šฅ์™ธ์— TV๋กœ๋„ ์‚ฌ์šฉํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ๋ชจ๋‹ˆํ„ฐ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ์ข์€ ๊ณต๊ฐ„๋„ ํšจ์œจ์ ์œผ๋กœ ์ด์šฉํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” Slimํ•˜๊ณ  Simpleํ•œ ๋””์ž์ธ. ์ธ์ฒด๊ณตํ•™์ ์ธ ๋””์ž์ธ์œผ๋กœ ์‚ฌ์šฉ ํŽธ๋ฆฌ์„ฑ ์ œ๊ณ . ์™€์ด๋“œํ˜• TFT LCD ํŒจ๋„์˜ ์ฑ„์šฉ์œผ๋กœ ๋„“์€ ํ™”๋ฉด์˜ ๊ตฌํ˜„. ์ตœ๋Œ€ ํ•ด์ƒ๋„ 680 x 050(WSXGA+)์ง€์›.

More information

ๆญฏ๋ฉ”๋‰ด์–ผv2.04.doc

ๆญฏ๋ฉ”๋‰ด์–ผv2.04.doc 1 SV - ih.. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 - - - 23 24 R S T G U V W P1 P2 N R S T G U V W P1 P2 N R S T G U V W P1 P2 N 25 26 DC REACTOR(OPTION) DB UNIT(OPTION) 3 ฯ† 220/440 V 50/60

More information

2 3

2 3 Micro Hi-Fi System MCM720 2 3 AC 5 14 5 14 MW MP3 5 14 MP3 5 14 FM CD 15 ISO9660, Joliet, Multisession 15 15 6-7 MP3 VBR non- 16 MP3 7 32kHz, 44.1kHz, 48kHz 16-17 non- 32, 64, 96, 128, 192, 256 (Kbps)

More information

manual pdfรƒร–รยพ

manual pdfรƒร–รยพ www.oracom.co.kr 1 2 Plug & Play Windows 98SE Windows, Linux, Mac 3 4 5 6 Quick Guide Windows 2000 / ME / XP USB USB MP3, WMA HOLD Windows 98SE "Windows 98SE device driver 7 8 9 10 EQ FM LCD SCN(SCAN)

More information

6 ๊ฐ•๋‚จ๊ตฌ ์ฒญ๋‹ด์ง€๊ตฌ ์ฒญ๋‹ด๋™ 46, ์‚ผ์„ฑ๋™ 52 ์ผ๋Œ€ 46,592-46,592 7 ๊ฐ•๋‚จ๊ตฌ ๋Œ€์น˜์ง€๊ตฌ ๋Œ€์น˜๋™ 922๋ฒˆ์ง€ ์ผ๋Œ€ 58,440-58,440 8 ๊ฐ•๋‚จ๊ตฌ ๊ฐœํฌ์ง€๊ตฌ ๊ฐœํฌ๋™ 157์ผ๋Œ€ 20,070-20,070 9 ๊ฐ•๋‚จ๊ตฌ ๊ฐœํฌ์ง€๊ตฌ์ค‘์‹ฌ ํฌ์ด๋™ 238 ์ผ๋Œ€ 25,070-25,

6 ๊ฐ•๋‚จ๊ตฌ ์ฒญ๋‹ด์ง€๊ตฌ ์ฒญ๋‹ด๋™ 46, ์‚ผ์„ฑ๋™ 52 ์ผ๋Œ€ 46,592-46,592 7 ๊ฐ•๋‚จ๊ตฌ ๋Œ€์น˜์ง€๊ตฌ ๋Œ€์น˜๋™ 922๋ฒˆ์ง€ ์ผ๋Œ€ 58,440-58,440 8 ๊ฐ•๋‚จ๊ตฌ ๊ฐœํฌ์ง€๊ตฌ ๊ฐœํฌ๋™ 157์ผ๋Œ€ 20,070-20,070 9 ๊ฐ•๋‚จ๊ตฌ ๊ฐœํฌ์ง€๊ตฌ์ค‘์‹ฌ ํฌ์ด๋™ 238 ์ผ๋Œ€ 25,070-25, ์„œ์šธํŠน๋ณ„์‹œ์‹œ ์ œ2014-77ํ˜ธ ๋„์‹œ๊ด€๋ฆฌ๊ณ„ํš[์„ฑ๋‚ด์ง€๊ตฌ ์ง€๊ตฌ๋‹จ์œ„๊ณ„ํš๊ตฌ์—ญ ๋“ฑ 176๊ฐœ ๊ตฌ์—ญ (๋ฏผ๊ฐ„๋ถ€๋ฌธ ์šด์˜์‹œํ–‰์ง€์นจ)] ๊ฒฐ์ •(๋ณ€๊ฒฝ) ์‹œ ์„œ์šธํŠน๋ณ„์‹œ ์„ฑ๋‚ด์ง€๊ตฌ ๋“ฑ 176๊ฐœ์†Œ ์ง€๊ตฌ๋‹จ์œ„๊ณ„ํš๊ตฌ์—ญ ๋ฏผ๊ฐ„๋ถ€๋ฌธ ์šด์˜์‹œํ–‰์ง€์นจ ์— ๋Œ€ํ•˜์—ฌ ๊ตญํ† ์˜ ๊ณ„ํš ๋ฐ ์ด์šฉ์— ๊ด€ํ•œ ๋ฒ•๋ฅ  ์ œ30์กฐ ๋ฐ ๊ฐ™์€๋ฒ• ์‹œํ–‰๋ น ์ œ25์กฐ ๊ทœ์ •์— ๋”ฐ๋ผ ๋„์‹œ๊ด€๋ฆฌ ๊ณ„ํš๊ฒฐ์ •(๋ณ€๊ฒฝ) ์‚ฌํ•ญ์„ ๋‹ค์Œ๊ณผ ๊ฐ™์ด ์‹œํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 2014๋…„

More information

27์ง‘์ตœ์ข…10.22

27์ง‘์ตœ์ข…10.22 ๊ฒฝ ์ถ• 2012๋…„ ํ•œ๊ตญ๋ฌธ์ธํ˜‘ํšŒ ์„ ์ • ์šฐ์ˆ˜์ง€๋ถ€์ƒ ์ˆ˜์ƒ ์•„๋ž˜ ๊ธ€์€ ํ•œ๊ตญ๋ฌธ์ธํ˜‘ํšŒ ์ง€ํšŒ, ์ง€๋ถ€ ์ค‘ ํ™์ฒœ์ง€๋ถ€๊ฐ€ ์ „๊ตญ ์šฐ์ˆ˜์ง€๋ถ€๋กœ ์„ ์ •๋˜์–ด ์ง€๋‚œ 2012๋…„ 9์›” 22~23์ผ ์›์ฃผ ์ธํ„ฐ๋ธ”๊ณ  ํ˜ธํ…”์—์„œ ๊ฐœ์ตœํ•œ ํ•œ๊ตญ๋ฌธ์ธํ˜‘ํšŒ ์ œ32์ฐจ ๋ฌธํ˜‘ ์ „๊ตญ๋Œ€ํ‘œ์ž ๋Œ€ํšŒ ์—์„œ ์ˆ˜์ƒํ•˜๊ณ  ์„๋„์ต ํšŒ์žฅ์ด ๋ฐœํ‘œํ•œ ํ™์ฒœ์ง€๋ถ€ ์ง€๋ถ€์šด์˜์‚ฌ๋ก€์— ๋Œ€ํ•œ ๊ธ€์„ ์˜ฎ๊น€. 2012๋…„ ํ•œ๊ตญ๋ฌธ์ธํ˜‘ํšŒ ์„ ์ • ์šฐ์ˆ˜์ง€๋ถ€์žฅ

More information

ํ™ฉ๋ฃก์‚ฌ ๋ณต์› ๊ธฐ๋ณธ๊ณ„ํš โ…ฅ. ์‚ฌ์—ญ ๋ฐ ์ฃผ๋ณ€ ์ •๋น„๊ณ„ํš ๊ฐ€. ์‚ฌ์—ญ์ฃผ๋ณ€ ์ •๋น„๊ตฌ์ƒ ๋ฌธํ™”์œ ์ ์ง€๊ตฌ ์กฐ์„ฑ 1. ์ •๋น„๋ฐฉํ–ฅ์˜ ์„ค์ • ํ™ฉ๋ฃก์‚ฌ ๋ณต์›๊ณผ ํ•จ๊ป˜ ์ฃผ๋ณ€ ์ž„ํ•ด์ „์ง€(์•ˆ์••์ง€) ๆตทๆฎฟๅ€(้›้ดจๆฑ )์™€ ๋ถ„ํ™ฉ์‚ฌ ๋“ฑ์˜ ๋ฌธํ™”์œ ์ ๊ณผ ๋„คํŠธ์›Œํฌ๋กœ ์—ฐ๊ณ„๋˜๋Š” ์ข…ํ•ฉ์  ์ •๋น„๊ณ„ํš์•ˆ์„ ์ˆ˜๋ฆฝํ•œ๋‹ค. ์ฃผ์ฐจ์žฅ๊ณผ ๊ด‘์žฅ ๋“ฑ ์ฃผ๋ณ€

ํ™ฉ๋ฃก์‚ฌ ๋ณต์› ๊ธฐ๋ณธ๊ณ„ํš โ…ฅ. ์‚ฌ์—ญ ๋ฐ ์ฃผ๋ณ€ ์ •๋น„๊ณ„ํš ๊ฐ€. ์‚ฌ์—ญ์ฃผ๋ณ€ ์ •๋น„๊ตฌ์ƒ ๋ฌธํ™”์œ ์ ์ง€๊ตฌ ์กฐ์„ฑ 1. ์ •๋น„๋ฐฉํ–ฅ์˜ ์„ค์ • ํ™ฉ๋ฃก์‚ฌ ๋ณต์›๊ณผ ํ•จ๊ป˜ ์ฃผ๋ณ€ ์ž„ํ•ด์ „์ง€(์•ˆ์••์ง€) ๆตทๆฎฟๅ€(้›้ดจๆฑ )์™€ ๋ถ„ํ™ฉ์‚ฌ ๋“ฑ์˜ ๋ฌธํ™”์œ ์ ๊ณผ ๋„คํŠธ์›Œํฌ๋กœ ์—ฐ๊ณ„๋˜๋Š” ์ข…ํ•ฉ์  ์ •๋น„๊ณ„ํš์•ˆ์„ ์ˆ˜๋ฆฝํ•œ๋‹ค. ์ฃผ์ฐจ์žฅ๊ณผ ๊ด‘์žฅ ๋“ฑ ์ฃผ๋ณ€ 194 197 ํ™ฉ๋ฃก์‚ฌ ๋ณต์› ๊ธฐ๋ณธ๊ณ„ํš โ…ฅ. ์‚ฌ์—ญ ๋ฐ ์ฃผ๋ณ€ ์ •๋น„๊ณ„ํš ๊ฐ€. ์‚ฌ์—ญ์ฃผ๋ณ€ ์ •๋น„๊ตฌ์ƒ ๋ฌธํ™”์œ ์ ์ง€๊ตฌ ์กฐ์„ฑ 1. ์ •๋น„๋ฐฉํ–ฅ์˜ ์„ค์ • ํ™ฉ๋ฃก์‚ฌ ๋ณต์›๊ณผ ํ•จ๊ป˜ ์ฃผ๋ณ€ ์ž„ํ•ด์ „์ง€(์•ˆ์••์ง€) ๆตทๆฎฟๅ€(้›้ดจๆฑ )์™€ ๋ถ„ํ™ฉ์‚ฌ ๋“ฑ์˜ ๋ฌธํ™”์œ ์ ๊ณผ ๋„คํŠธ์›Œํฌ๋กœ ์—ฐ๊ณ„๋˜๋Š” ์ข…ํ•ฉ์  ์ •๋น„๊ณ„ํš์•ˆ์„ ์ˆ˜๋ฆฝํ•œ๋‹ค. ์ฃผ์ฐจ์žฅ๊ณผ ๊ด‘์žฅ ๋“ฑ ์ฃผ๋ณ€ ํŽธ์˜์‹œ์„ค์— ๋Œ€ํ•œ ๊ณ„ํš์„ ๊ณ ๋ คํ•˜์—ฌ ํ•˜๋‚˜์˜ ์œ ์ ์ง€๊ตฌ๋กœ ์กฐ์„ฑํ•œ๋‹ค. ๊ฐ ์œ ์ ์„ ํ•˜๋‚˜์˜

More information

2 PX-8000๊ณผ RM-8000/LM-8000๋“ฑ์˜ ๊ด€๋ จ ์ œํ’ˆ์€ ์‹œ์Šคํ…œ์˜ ๊ฐ„ํŽธํ•œ ์„ค์น˜์™€ ์‰ฌ์šด ์šด์˜์— ๋Œ€ํ•œ ๊ณ ๊ธ‰ ๊ธฐ์ˆ ์„ ์ œ๊ณตํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๋˜ํ•œ ๋›ฐ์–ด๋‚œ ํ™•์žฅ์„ฑ์œผ๋กœ ์‚ฌ์šฉ์ž๊ฐ€ ์š”๊ตฌํ•˜๋Š” ์‹œ์Šคํ…œ์„ ์†์‰ฝ๊ฒŒ ๊ตฌํ˜„ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋ฉ”์ธ์ปจํŠธ๋กค๋Ÿฌ์ธ PX-8000์˜ BGM์ž…๋ ฅ์†Œ์Šค๋ฅผ 8๊ฐœ์˜ ๋กœ์ปฌ์ง€

2 PX-8000๊ณผ RM-8000/LM-8000๋“ฑ์˜ ๊ด€๋ จ ์ œํ’ˆ์€ ์‹œ์Šคํ…œ์˜ ๊ฐ„ํŽธํ•œ ์„ค์น˜์™€ ์‰ฌ์šด ์šด์˜์— ๋Œ€ํ•œ ๊ณ ๊ธ‰ ๊ธฐ์ˆ ์„ ์ œ๊ณตํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๋˜ํ•œ ๋›ฐ์–ด๋‚œ ํ™•์žฅ์„ฑ์œผ๋กœ ์‚ฌ์šฉ์ž๊ฐ€ ์š”๊ตฌํ•˜๋Š” ์‹œ์Šคํ…œ์„ ์†์‰ฝ๊ฒŒ ๊ตฌํ˜„ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋ฉ”์ธ์ปจํŠธ๋กค๋Ÿฌ์ธ PX-8000์˜ BGM์ž…๋ ฅ์†Œ์Šค๋ฅผ 8๊ฐœ์˜ ๋กœ์ปฌ์ง€ PX-8000 SYSTEM 8 x 8 Audio Matrix with Local Control 2 PX-8000๊ณผ RM-8000/LM-8000๋“ฑ์˜ ๊ด€๋ จ ์ œํ’ˆ์€ ์‹œ์Šคํ…œ์˜ ๊ฐ„ํŽธํ•œ ์„ค์น˜์™€ ์‰ฌ์šด ์šด์˜์— ๋Œ€ํ•œ ๊ณ ๊ธ‰ ๊ธฐ์ˆ ์„ ์ œ๊ณตํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๋˜ํ•œ ๋›ฐ์–ด๋‚œ ํ™•์žฅ์„ฑ์œผ๋กœ ์‚ฌ์šฉ์ž๊ฐ€ ์š”๊ตฌํ•˜๋Š” ์‹œ์Šคํ…œ์„ ์†์‰ฝ๊ฒŒ ๊ตฌํ˜„ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋ฉ”์ธ์ปจํŠธ๋กค๋Ÿฌ์ธ PX-8000์˜ BGM์ž…๋ ฅ์†Œ์Šค๋ฅผ 8๊ฐœ์˜ ๋กœ์ปฌ์ง€์—ญ์—

More information

ๆญฏAG-MX70Pํ•œ๊ธ€๋งค๋‰ด์–ผ.PDF

ๆญฏAG-MX70Pํ•œ๊ธ€๋งค๋‰ด์–ผ.PDF 120 V AC, 50/60 Hz : 52 W (with no optional accessories installed), indicates safety information. 70 W (with all optional accessories installed) : : (WxHxD) : : 41 F to 104 F (+ 5 C to + 40 C) Less than

More information

AV....n17.

AV....n17. ์‚ฌ์šฉ์„ค๋ช…์„œ HAV-962 HVC-800 HTN -100 ๋ณธ ์‚ฌ : ๊ฒฝ๊ธฐ๋„ ์ด์ฒœ์‹œ ๋ถ€๋ฐœ์ ์•„๋ฏธ๋ฆฌ ์‚ฐ 136-1 ๋Œ€ํ‘œ์ „ํ™” : 0336) 630-4114 AV SYSTEM HYUNDAI MULTI AV SYSTEM.. VOL FM TAPE NAVI AM TV PUSH PWR VCD F1 MULTI AV SYSTEM F2 F3 F4 F5 F6 AUTO EXPOSURE..,.

More information

(30) ์šฐ์„ ๊ถŒ์ฃผ์žฅ 61/360,436 2010๋…„06์›”30์ผ ๋ฏธ๊ตญ(US) 61/446,027 2011๋…„02์›”23์ผ ๋ฏธ๊ตญ(US) - 2 -

(30) ์šฐ์„ ๊ถŒ์ฃผ์žฅ 61/360,436 2010๋…„06์›”30์ผ ๋ฏธ๊ตญ(US) 61/446,027 2011๋…„02์›”23์ผ ๋ฏธ๊ตญ(US) - 2 - (19) ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญํŠนํ—ˆ์ฒญ(KR) (12) ๊ณต๊ฐœํŠนํ—ˆ๊ณต๋ณด(A) (51) ๊ตญ์ œํŠนํ—ˆ๋ถ„๋ฅ˜(Int. Cl.) G06F 1/06 (2006.01) (21) ์ถœ์›๋ฒˆํ˜ธ 10-2014-7011289(๋ถ„ํ• ) (22) ์ถœ์›์ผ์ž(๊ตญ์ œ) 2011๋…„06์›”30์ผ ์‹ฌ์‚ฌ์ฒญ๊ตฌ์ผ์ž ์—†์Œ (62) ์›์ถœ์› ํŠนํ—ˆ 10-2012-7032475 ์›์ถœ์›์ผ์ž(๊ตญ์ œ) ์‹ฌ์‚ฌ์ฒญ๊ตฌ์ผ์ž 2012๋…„12์›”12์ผ (85)

More information

B _02_M_Ko.indd

B _02_M_Ko.indd DNX SERIES DNX560 DNX560M DDX SERIES DDX506 DDX506M B64-467-00/0 (MW) DNX560/DNX560M/DDX506/DDX506M 4 DNX560/DNX560M/DDX506/DDX506M NAV TEL AV OUT % % % % CD () : Folder : Audio fi 5 6 DNX560/DNX560M/DDX506/DDX506M

More information

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20C0BDBCBA484D4920C0FBBFEB20C5DAB7B9B8C5C6BDBDBA20B4DCB8BBB1E228B9DFC7A5C0DAB7E129>

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20C0BDBCBA484D4920C0FBBFEB20C5DAB7B9B8C5C6BDBDBA20B4DCB8BBB1E228B9DFC7A5C0DAB7E129> Terminal Platform ๊ถŒ์˜ค์ผ (koi@haco.co.kr) ํ˜„๋Œ€์˜คํ† ๋„ท ๋ชฉ์ฐจ 1. ํ…”๋ ˆ๋งคํ‹ฑ์Šค ์‹œ์Šคํ…œ ๊ฐœ์š” P3 2. ํ…”๋ ˆ๋งคํ‹ฑ์Šค ๋‹จ๋ง๊ธฐ ๊ฐœ์š” P4 3. ํ…”๋ ˆ๋งคํ‹ฑ์Šค ๋‹จ๋ง๊ธฐ ํ•˜๋“œ์›จ์–ด P9 4. ํ…”๋ ˆ๋งคํ‹ฑ์Šค ๋‹จ๋ง๊ธฐ ์†Œํ”„ํŠธ์›จ์–ด P15 5. ์Œ์„ฑ HMI ์ ์šฉ ์ „์ฒด ์‹œ๋‚˜๋ฆฌ์˜ค P22 6. ํ–ฅํ›„ ๊ณ„ํš P26 2 1. ํ…”๋ ˆ๋งคํ‹ฑ์Šค ์‹œ์Šคํ…œ ๊ฐœ์š” 3 Block Diagram

More information

์‚ฌ์šฉ ์„ค๋ช…์„œ ์ด์šฉ ์•ˆ๋‚ด ์‚ฌ์šฉ ์„ค๋ช…์„œ์˜ ๋‚ด์šฉ์€ ์ œํ’ˆ์˜ ํŽŒ์›จ์–ด ๋ฒ„์ „์— ๋”ฐ๋ผ ์‚ฌ์šฉ์ž์—๊ฒŒ ํ†ต๋ณด ์—†์ด ์ผ๋ถ€ ๋ณ€๊ฒฝ๋  ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ œํ’ˆ์˜ ํŠน์žฅ์  ๊ธฐ๋Šฅ์„ ์‚ดํŽด๋ณด๋ ค๋ฉด 'ํŠน์žฅ์ ' 6์ชฝ์„ ์ฐธ์กฐํ•˜์„ธ์š”. ์ œํ’ˆ ์‚ฌ์šฉ ์ค‘ ๋ฌธ์ œ๊ฐ€ ๋ฐœ์ƒํ•˜๋ฉด 'A/S๋ฅผ ์‹ ์ฒญํ•˜๊ธฐ ์ „์—' 53์ชฝ์„ ์ฐธ์กฐํ•˜์„ธ์š”. ์ œํ’ˆ์—

์‚ฌ์šฉ ์„ค๋ช…์„œ ์ด์šฉ ์•ˆ๋‚ด ์‚ฌ์šฉ ์„ค๋ช…์„œ์˜ ๋‚ด์šฉ์€ ์ œํ’ˆ์˜ ํŽŒ์›จ์–ด ๋ฒ„์ „์— ๋”ฐ๋ผ ์‚ฌ์šฉ์ž์—๊ฒŒ ํ†ต๋ณด ์—†์ด ์ผ๋ถ€ ๋ณ€๊ฒฝ๋  ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ œํ’ˆ์˜ ํŠน์žฅ์  ๊ธฐ๋Šฅ์„ ์‚ดํŽด๋ณด๋ ค๋ฉด 'ํŠน์žฅ์ ' 6์ชฝ์„ ์ฐธ์กฐํ•˜์„ธ์š”. ์ œํ’ˆ ์‚ฌ์šฉ ์ค‘ ๋ฌธ์ œ๊ฐ€ ๋ฐœ์ƒํ•˜๋ฉด 'A/S๋ฅผ ์‹ ์ฒญํ•˜๊ธฐ ์ „์—' 53์ชฝ์„ ์ฐธ์กฐํ•˜์„ธ์š”. ์ œํ’ˆ์— ์•ˆ์ „์„ ์œ„ํ•œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ(1์ชฝ) ์‚ฌ์šฉ์ž์˜ ์•ˆ์ „๊ณผ ์žฌ์‚ฐ์ƒ์˜ ์†ํ•ด ๋“ฑ์„ ๋ง‰๊ธฐ ์œ„ํ•œ ๋‚ด์šฉ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ๋ฐ˜๋“œ์‹œ ์ฝ๊ณ  ์˜ฌ๋ฐ”๋ฅด๊ฒŒ ์‚ฌ์šฉํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ์‚ฌ์šฉ ์„ค๋ช…์„œ์˜ ๊ทธ๋ฆผ๊ณผ ํ™”๋ฉด์€ ์‹ค๋ฌผ๊ณผ ๋‹ค๋ฅผ ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์‚ฌ์šฉ ์„ค๋ช…์„œ ์ด์šฉ ์•ˆ๋‚ด ์‚ฌ์šฉ ์„ค๋ช…์„œ์˜ ๋‚ด์šฉ์€ ์ œํ’ˆ์˜ ํŽŒ์›จ์–ด ๋ฒ„์ „์— ๋”ฐ๋ผ ์‚ฌ์šฉ์ž์—๊ฒŒ ํ†ต๋ณด ์—†์ด ์ผ๋ถ€ ๋ณ€๊ฒฝ๋  ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ œํ’ˆ์˜ ํŠน์žฅ์  ๊ธฐ๋Šฅ์„ ์‚ดํŽด๋ณด๋ ค๋ฉด 'ํŠน์žฅ์ ' 6์ชฝ์„ ์ฐธ์กฐํ•˜์„ธ์š”.

More information

KR

KR 34410A 34411A 6.5 1 2 4 13 18 19 34410A 34411A 6.5. DMM 12. DMM 34401A. DC AC DMM. 34410A 6.5 DMM 10 000 5.5 1 000 6.5 30 PPM 1 DC LAN USB & GPIB DCV ACV DCI ACI 2/4-50 k 34411A 6.5 DMM 34410A 50 000 100

More information

็ฌฌ 1 ็ฏ€ ็ต„ ็น” 11 ็ฌฌ 1 ็ซ  ๆชข ๅฏŸ ์˜ ็ต„ ็น” ไบบ ไบ‹ ๅˆถ ๅบฆ ๋“ฑ ็ฌฌ 1 ้ … ๅคง ๆชข ๅฏŸ ๅปณ ็ฌฌ 1 ็ฏ€ ็ต„ ๋Œ€๊ฒ€์ฐฐ์ฒญ์€ ๋Œ€๋ฒ•์›์— ๋Œ€์‘ํ•˜์—ฌ ์ˆ˜๋„์ธ ์„œ์šธ์— ์œ„์น˜ ํ•œ๋‹ค(๊ฒ€์ฐฐ์ฒญ๋ฒ• ์ œ2์กฐ,์ œ3์กฐ,๋Œ€๊ฒ€์ฐฐ์ฒญ์˜ ์œ„์น˜์™€ ๊ฐ๊ธ‰ ๊ฒ€์ฐฐ์ฒญ์˜๋ช…์นญ๋ฐ์œ„์น˜์—๊ด€ํ•œ๊ทœ์ • ์ œ2์กฐ). ๋Œ€๊ฒ€์ฐฐ์ฒญ์— ๊ฒ€์ฐฐ์ด์žฅ,๋Œ€

็ฌฌ 1 ็ฏ€ ็ต„ ็น” 11 ็ฌฌ 1 ็ซ  ๆชข ๅฏŸ ์˜ ็ต„ ็น” ไบบ ไบ‹ ๅˆถ ๅบฆ ๋“ฑ ็ฌฌ 1 ้ … ๅคง ๆชข ๅฏŸ ๅปณ ็ฌฌ 1 ็ฏ€ ็ต„ ๋Œ€๊ฒ€์ฐฐ์ฒญ์€ ๋Œ€๋ฒ•์›์— ๋Œ€์‘ํ•˜์—ฌ ์ˆ˜๋„์ธ ์„œ์šธ์— ์œ„์น˜ ํ•œ๋‹ค(๊ฒ€์ฐฐ์ฒญ๋ฒ• ์ œ2์กฐ,์ œ3์กฐ,๋Œ€๊ฒ€์ฐฐ์ฒญ์˜ ์œ„์น˜์™€ ๊ฐ๊ธ‰ ๊ฒ€์ฐฐ์ฒญ์˜๋ช…์นญ๋ฐ์œ„์น˜์—๊ด€ํ•œ๊ทœ์ • ์ œ2์กฐ). ๋Œ€๊ฒ€์ฐฐ์ฒญ์— ๊ฒ€์ฐฐ์ด์žฅ,๋Œ€ ็ฌฌ 1 ็ซ  ๆชข ๅฏŸ ์˜ ็ต„ ็น” ไบบ ไบ‹ ๅˆถ ๅบฆ ๋“ฑ ็ฌฌ 1 ็ฏ€ ็ต„ ็น” 11 ็ฌฌ 1 ็ซ  ๆชข ๅฏŸ ์˜ ็ต„ ็น” ไบบ ไบ‹ ๅˆถ ๅบฆ ๋“ฑ ็ฌฌ 1 ้ … ๅคง ๆชข ๅฏŸ ๅปณ ็ฌฌ 1 ็ฏ€ ็ต„ ๋Œ€๊ฒ€์ฐฐ์ฒญ์€ ๋Œ€๋ฒ•์›์— ๋Œ€์‘ํ•˜์—ฌ ์ˆ˜๋„์ธ ์„œ์šธ์— ์œ„์น˜ ํ•œ๋‹ค(๊ฒ€์ฐฐ์ฒญ๋ฒ• ์ œ2์กฐ,์ œ3์กฐ,๋Œ€๊ฒ€์ฐฐ์ฒญ์˜ ์œ„์น˜์™€ ๊ฐ๊ธ‰ ๊ฒ€์ฐฐ์ฒญ์˜๋ช…์นญ๋ฐ์œ„์น˜์—๊ด€ํ•œ๊ทœ์ • ์ œ2์กฐ). ๋Œ€๊ฒ€์ฐฐ์ฒญ์— ๊ฒ€์ฐฐ์ด์žฅ,๋Œ€๊ฒ€์ฐฐ์ฒญ ์ฐจ์žฅ๊ฒ€์‚ฌ,๋Œ€๊ฒ€์ฐฐ์ฒญ ๊ฒ€์‚ฌ,๊ฒ€์ฐฐ์—ฐ๊ตฌ๊ด€,๋ถ€

More information

untitled

untitled R&S ESMD 01.00 R&S ESMD 1 R&S ESMD R&S ESMD ITU / ESMD 20 MHz 80 MHz ESMD FPGA LAN I/Q J 9 khz 26.5 GHz 20 MHz 3.6 GHz J J 20 MHz80 MHz J DDC J 100 GHz/s(80 MHz300 GHz/s) RF J 20 MHz80 MHz IF J IF J J

More information

๋””์ง€ํ„ธ ์˜ค๋””์˜ค ๋ฐฉ์†ก ์—ฐ๊ตฌ.PDF

๋””์ง€ํ„ธ ์˜ค๋””์˜ค ๋ฐฉ์†ก ์—ฐ๊ตฌ.PDF I. 1997 8 DAB, 2 KBS 98 DAB. 2000 4, 2000 Eureka - 147 2001 3 KBS 2001 3 DAB DAB.,, ( ),,,,, DAB. DAB. DAB 2003. 3. 2001, 2002 2 2002 3. 2001. DAB, DAB,. II. DAB 1. Eureka- 147 DAB 86 EC 88, 91 92 94 DAB.

More information

Microsoft Word - JAVS_UDT-1_์ƒ์„ธ_๋ฉ”๋‰ด์–ผ.doc

Microsoft Word - JAVS_UDT-1_์ƒ์„ธ_๋ฉ”๋‰ด์–ผ.doc UDT-1 TRANSPORTER ํ•œ๊ธ€ ์ƒ์„ธ ์ œํ’ˆ ์„ค๋ช…์„œ SoundPrime. ์ €์ž‘๊ถŒ ๋ณธ ์ €์ž‘๊ถŒ์€ Soundprime ์ด ์†Œ์œ ํ•˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. Soundprime ์˜ ํ—ˆ๊ฐ€ ์—†์ด ์ •๋ณด ๊ฒ€์ƒ‰ ์‹œ์Šคํ…œ์ƒ์—์„œ ๋ณต์‚ฌ, ์ˆ˜์ •, ์ „๋‹ฌ, ๋ฒˆ์—ญ, ์ €์žฅ์„ ๊ธˆ์ง€ํ•˜๋ฉฐ, ์ปดํ“จํ„ฐ์–ธ์–ด๋‚˜ ๋‹ค๋ฅธ ์–ด๋– ํ•œ ์–ธ์–ด๋กœ๋„ ์ˆ˜์ •๋  ์ˆ˜ ์—†์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋˜ํ•œ ๋‹ค๋ฅธ ํ˜•์‹์ด๋‚˜ ์ „๊ธฐ์ , ๊ธฐ๊ณ„์ , ์ž๊ธฐ์ , ๊ด‘ํ•™์ , ํ™”ํ•™์ ,

More information

01KRCOV-KR

01KRCOV-KR 4-234-236-71(1) Mini Hi-Fi Component System MHC-RG60 MHC-DX30/RG40 MHC-DX20/RG30 2001 Sony Corporation 1 1 (CLASS 1 LASER), 1 (CLASS 1 LASER PRODUCT MARKING) 2 4 5 CD 6 R6 (AA ) 8 8 8 CD 9 CD / / 9 CD

More information

์‚ฌ์šฉ ์„ค๋ช…์„œ ์ด์šฉ ์•ˆ๋‚ด ์‚ฌ์šฉ ์„ค๋ช…์„œ์˜ ๋‚ด์šฉ์€ ์ œํ’ˆ์˜ ํŽŒ์›จ์–ด ๋ฒ„์ „์— ๋”ฐ๋ผ ์‚ฌ์šฉ์ž์—๊ฒŒ ํ†ต๋ณด ์—†์ด ์ผ๋ถ€ ๋ณ€๊ฒฝ๋  ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์‚ฌ์šฉ ์„ค๋ช…์„œ๋Š” Windows XP ํ™˜๊ฒฝ์„ ๊ธฐ์ค€์œผ๋กœ ์„ค๋ช…ํ•˜๊ณ  ์žˆ์œผ๋ฉฐ ์‚ฌ์šฉ์ž์˜ OS ํ™˜๊ฒฝ์— ๋”ฐ๋ผ ๋‹ค์†Œ ์ฐจ์ด๊ฐ€ ์žˆ์„ ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ œํ’ˆ์— ์‚ฌ์šฉ๋œ ์Œ์›, W

์‚ฌ์šฉ ์„ค๋ช…์„œ ์ด์šฉ ์•ˆ๋‚ด ์‚ฌ์šฉ ์„ค๋ช…์„œ์˜ ๋‚ด์šฉ์€ ์ œํ’ˆ์˜ ํŽŒ์›จ์–ด ๋ฒ„์ „์— ๋”ฐ๋ผ ์‚ฌ์šฉ์ž์—๊ฒŒ ํ†ต๋ณด ์—†์ด ์ผ๋ถ€ ๋ณ€๊ฒฝ๋  ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์‚ฌ์šฉ ์„ค๋ช…์„œ๋Š” Windows XP ํ™˜๊ฒฝ์„ ๊ธฐ์ค€์œผ๋กœ ์„ค๋ช…ํ•˜๊ณ  ์žˆ์œผ๋ฉฐ ์‚ฌ์šฉ์ž์˜ OS ํ™˜๊ฒฝ์— ๋”ฐ๋ผ ๋‹ค์†Œ ์ฐจ์ด๊ฐ€ ์žˆ์„ ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ œํ’ˆ์— ์‚ฌ์šฉ๋œ ์Œ์›, W ์•ˆ์ „์„ ์œ„ํ•œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ(3์ชฝ) ์‚ฌ์šฉ์ž์˜ ์•ˆ์ „๊ณผ ์žฌ์‚ฐ์ƒ์˜ ์†ํ•ด ๋“ฑ์„ ๋ง‰๊ธฐ ์œ„ํ•œ ๋‚ด์šฉ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ๋ฐ˜๋“œ์‹œ ์ฝ๊ณ  ์˜ฌ๋ฐ”๋ฅด๊ฒŒ ์‚ฌ์šฉํ•ด ์ฃผ์„ธ์š”. ์‚ฌ์šฉ ์„ค๋ช…์„œ์˜ ๊ทธ๋ฆผ๊ณผ ํ™”๋ฉด์€ ์‹ค๋ฌผ๊ณผ ๋‹ค๋ฅผ ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์‚ฌ์šฉ ์„ค๋ช…์„œ ์ด์šฉ ์•ˆ๋‚ด ์‚ฌ์šฉ ์„ค๋ช…์„œ์˜ ๋‚ด์šฉ์€ ์ œํ’ˆ์˜ ํŽŒ์›จ์–ด ๋ฒ„์ „์— ๋”ฐ๋ผ ์‚ฌ์šฉ์ž์—๊ฒŒ ํ†ต๋ณด ์—†์ด ์ผ๋ถ€ ๋ณ€๊ฒฝ๋  ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์‚ฌ์šฉ ์„ค๋ช…์„œ๋Š” Windows XP ํ™˜๊ฒฝ์„ ๊ธฐ์ค€์œผ๋กœ ์„ค๋ช…ํ•˜๊ณ 

More information

AC-A-C1-CS3

AC-A-C1-CS3 F.R.L. New RoHS 50% New F, W 46% F- F F- mm 35mm 75mm 2 360 C Series CT.KS-56 C Series 360 W0 W0- F FM 90g W FD W 360g F- F 450g F- F L R W R W 50% MPa 0.3 New R20-02- New R20-02- R20-02 q R20-02 w 500

More information

LCD Monitor

LCD Monitor LCD MONITOR quick start guide 400FP-2 460FP-2 400FPn-2 460FPn-2 ii Floor standing type) Note LCD Display MagicInfo Software CD MagicInfo Manual CD (FPn-2.) (AAA X 2) (FPn-2.) BNC to RCA (46.) D-Sub DVI

More information

LCD Display

LCD Display LCD Display SyncMaster 460DRn, 460DR VCR DVD DTV HDMI DVI to HDMI LAN USB (MDC: Multiple Display Control) PC. PC RS-232C. PC (Serial port) (Serial port) RS-232C.. > > Multiple Display

More information

D101351X0KR_May17

D101351X0KR_May17 646 Fisher 646... 1... 1... 3... 4... 4... 4... 5... 5... 5... 6... 7... 7... 7... 9... 9... 9... 9... 10... 11... 12... 12... 13... 15... 15... 15 1. Fisher 646 Fisher 646,,..,,,, 646,.,,.. W6783 1 www.fisher.com

More information

LCD Monitor

LCD Monitor LCD MONITOR quick start guide 320TSn-2 ii Floor standing type) LCD Display D-Sub AAA X 2) 8 DVI KIT LAN TV Note TV MENU MENU] 9 ENTER ENTER] SOURCE SOURCE] [PC DVI HDMI MagicInfo] TV TV D.MENU D.MENU TV

More information

YD-3533.xls

YD-3533.xls Y D - 3 5 3 3 ์‚ฌ ์šฉ ์„ค ๋ช… ์„œ 78, Daechun-Dong, Dalseo-gu, Daegu, KOREA TEL : +8-53-585-56(Main) FAX : +8-53-585-788 http://www.setech.co.kr e-mail : setech@setech.co.kr ํŽ˜์ด์ง€ . ํŠน์ง• ๋‹น์‚ฌ์˜ ์ œํ’ˆ์„ ์‚ฌ์šฉํ•˜์—ฌ ์ฃผ์…จ์–ด ๊ฐ์‚ฌํ•˜๋ฉฐ, ์‚ฌ์šฉ์ค‘ ํ˜น์‹œ๋ผ๋„

More information

G2011WDT-Manual-LG(CCNF-Ver02).xls

G2011WDT-Manual-LG(CCNF-Ver02).xls ์ด ๊ธฐ๊ธฐ๋Š” ๊ฐ€์ •์šฉ์œผ๋กœ ์ „์žํŒŒ ์ ํ•ฉ ๋“ฑ๋ก์„ ํ•œ ๊ธฐ๊ธฐ๋กœ์จ ์ฃผ๊ฑฐ์ง€์—ญ์—๋Š” ๋ฌผ๋ก  ๋ชจ๋“  ์ง€์—ญ์—์„œ ์‚ฌ์šฉํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์‚ฌ ์šฉ ์„ค ๋ช… ์„œ 20.1" TFT LCD TV+Monitor Model : G2011WDT ๊ธˆ๋ฏธ์ „์ž ์•ˆ์ „์„ ์œ„ํ•œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ ์•ˆ์ „์„ ์œ„ํ•œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ์€ ์ œํ’ˆ์˜ ์•ˆ์ „ํ•˜๊ณ  ์˜ฌ๋ฐ”๋ฅธ ์‚ฌ์šฉ๊ณผ ์‚ฌ๊ณ ๋‚˜ ์œ„ํ—˜์„ ์‚ฌ์ „์— ๋ง‰๊ธฐ ์œ„ํ•œ ๊ฒƒ์ด๋ฏ€๋กœ ๋ฐ˜๋“œ์‹œ ์ง€์ผœ ์ฃผ์‹œ๊ธฐ ๋ฐ”๋ž๋‹ˆ๋‹ค. ๋ชจ๋‹ˆํ„ฐ

More information

AC-A-C1

AC-A-C1 F.R.L. New 50% MPa 0.3 New R20-02- New R20-02- New RoHS R20-02 0.5MPa 0.3MPa 500L/minNR R20-02 500 L/minNR F, W 46% F- F- F mm 75mm 35mm 2 360 C Series CT.KS-56 C Series 360 W0 W0- F FM 90g W FD W 360g

More information

PT01-000537A-SCB-6000-KOREAN-.indb

PT01-000537A-SCB-6000-KOREAN-.indb HD-SDI SCB-6000 www.samsungcctv.co.kr FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY HD-SDI Copyright 2011 Samsung Techwin Co., Ltd. All rights reserved. Trademark Restriction Disclaimer Warranty,. ...., AC DC AC, DC.,,....,,...,.,..

More information

User Guide

User Guide ์‚ฌ์šฉ ์„ค๋ช…์„œ 2014, 2015 HP Development Company, L.P. ๋ณธ ์„ค๋ช…์„œ์˜ ๋‚ด์šฉ์€ ์‚ฌ์ „ ํ†ต์ง€ ์—†์ด ๋ณ€๊ฒฝ๋  ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. HP ์ œํ’ˆ ๋ฐ ์„œ๋น„์Šค์— ๋Œ€ํ•œ ์œ ์ผํ•œ ๋ณด ์ฆ์€ ์ œํ’ˆ ๋ฐ ์„œ๋น„์Šค์™€ ํ•จ๊ป˜ ๋™๋ด‰๋œ ๋ณด์ฆ์„œ์— ๋ช…์‹œ๋˜์–ด ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋ณธ ์„ค๋ช…์„œ์—๋Š” ์–ด๋– ํ•œ ์ถ” ๊ฐ€ ๋ณด์ฆ ๋‚ด์šฉ๋„ ๋“ค์–ด ์žˆ์ง€ ์•Š์Šต๋‹ˆ๋‹ค. HP ๋Š” ๋ณธ ์„ค๋ช…์„œ์˜ ๊ธฐ์ˆ ์ƒ ๋˜๋Š” ํŽธ์ง‘์ƒ ์˜ค๋ฅ˜๋‚˜ ๋ˆ„๋ฝ์—

More information

D103203X0KR_Jul17

D103203X0KR_Jul17 DVC2000 2017 7 Fisher FIELDVUE DVC2000... 2... 4... 4... 15... 18... 29... 31 W8861-2,,., DVC2000 (D103176X012)., Fisher.com. www.fisher.com DVC2000 2017 7 1 2 3 4 5 6 7 TRAVEL = 66.8% 14.6MA 0.92BAR (position

More information

์ „์ž์‹ค์Šต๊ต์œก ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ

์ „์ž์‹ค์Šต๊ต์œก ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ ์ œ 5 ์žฅ ์‹ ํ˜ธ์˜ ๊ฒ€์ถœ ์ธก์ •ํ•˜๊ณ ์ž ํ•˜๋Š” ์‹ ํ˜ธ์›์—์„œ ๋ฐœ์ƒํ•˜๋Š” ์‹ ํ˜ธ๋ฅผ ๊ฒ€์ถœ(detect)ํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์€ ๋ฌผ๋ฆฌ์ธก์ •์˜ ์‹œ์ž‘์ด์ž ๊ฐ€์žฅ ์ค‘์š”ํ•œ ์ผ์ด๋ผ๊ณ  ํ•  ์ˆ˜๊ฐ€ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๊ทธ ์ด์œ ๋กœ๋Š” ์‹ ํ˜ธ์˜ ๊ฒ€์ถœ์—ฌ๋ถ€๊ฐ€ ์ธก์ •์˜ ์„ฑํŒจ์™€ ๋™์˜์–ด๊ฐ€ ๋  ์ •๋„๋กœ ๋ฐ€์ ‘ํ•œ ๊ด€๊ณ„๊ฐ€ ์žˆ๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ๋ฌผ๋ก  ์‹ ํ˜ธ๋ฅผ ๊ฒ€์ถœํ•œ ๊ฒฝ์šฐ๋ผ๋„ ์ œ๋Œ€๋กœ ๊ฒ€์ถœ์„ ํ•ด์•ผ๋งŒ ๋ฐ”๋ฅธ ์ธก์ •์„ ํ•  ์ˆ˜๊ฐ€ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์—ฌ๊ธฐ์„œ ์‹ ํ˜ธ์˜ ๊ฒ€์ถœ์„ ์ œ๋Œ€๋กœ

More information

2 ๋ผ์ด์„ ์Šค ๋ผ์ด์„ ์Šค ๋Œ๋น„ ๋ž˜๋ฒ„๋Ÿฌํ† ๋ฆฌ์Šค์˜ ํ—ˆ๊ฐ€๋ฅผ ์–ป์–ด ์ œ์กฐํ•œ ์ œํ’ˆ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ๋Œ๋น„ ๋ฐ ๋”๋ธ” D ์‹ฌ๋ณผ์€ ๋ž˜๋ฒ„๋Ÿฌํ† ๋ฆฌ์Šค์˜ ์ƒํ‘œ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. DivX ๋น„๋””์˜ค์— ๊ด€ํ•˜์—ฌ DivX ๋Š” Rovi Corporation ์˜ ์žํšŒ์‚ฌ DivX, LLC๊ฐ€ ๊ฐœ๋ฐœํ•œ ๋””์ง€ํ„ธ ๋น„๋””์˜ค ํฌ๋งท์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ๋ณธ ์ œํ’ˆ์€

2 ๋ผ์ด์„ ์Šค ๋ผ์ด์„ ์Šค ๋Œ๋น„ ๋ž˜๋ฒ„๋Ÿฌํ† ๋ฆฌ์Šค์˜ ํ—ˆ๊ฐ€๋ฅผ ์–ป์–ด ์ œ์กฐํ•œ ์ œํ’ˆ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ๋Œ๋น„ ๋ฐ ๋”๋ธ” D ์‹ฌ๋ณผ์€ ๋ž˜๋ฒ„๋Ÿฌํ† ๋ฆฌ์Šค์˜ ์ƒํ‘œ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. DivX ๋น„๋””์˜ค์— ๊ด€ํ•˜์—ฌ DivX ๋Š” Rovi Corporation ์˜ ์žํšŒ์‚ฌ DivX, LLC๊ฐ€ ๊ฐœ๋ฐœํ•œ ๋””์ง€ํ„ธ ๋น„๋””์˜ค ํฌ๋งท์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ๋ณธ ์ œํ’ˆ์€ ์‚ฌ์šฉ์„ค๋ช…์„œ DLP PROJECTOR ์‚ฌ์šฉ์ „์— ์•ˆ์ „์„ ์œ„ํ•œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ์„ ๋ฐ˜๋“œ์‹œ ์ฝ๊ณ  ์ •ํ™•ํ•˜๊ฒŒ ์‚ฌ์šฉํ•˜์„ธ์š”. PH250 *MFL68162401* www.lge.co.kr P/NO : MFL68162401 (1502-REV05) 2 ๋ผ์ด์„ ์Šค ๋ผ์ด์„ ์Šค ๋Œ๋น„ ๋ž˜๋ฒ„๋Ÿฌํ† ๋ฆฌ์Šค์˜ ํ—ˆ๊ฐ€๋ฅผ ์–ป์–ด ์ œ์กฐํ•œ ์ œํ’ˆ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ๋Œ๋น„ ๋ฐ ๋”๋ธ” D ์‹ฌ๋ณผ์€ ๋ž˜๋ฒ„๋Ÿฌํ† ๋ฆฌ์Šค์˜ ์ƒํ‘œ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. DivX ๋น„๋””์˜ค์—

More information

700&900MHz P071-P091-P092 Manual.cdr

700&900MHz P071-P091-P092 Manual.cdr Operating Manual 46CH 5 ON-AI 10 UHF 25 30-30 -25-20 - -10 20-5 VOLUME UP 40 DOWN 0 PEAK M MUTE H Z I II FEQ. CHAN. MAX MIN 700 MHz 35 F AF 71D SINGLE CHANNEL BAT POWE SET DIGITAL TUE DIVESITY ECEIVE ์„ค์น˜

More information

MAGIC-6004M_K

MAGIC-6004M_K Operation Manual 2 Way Stereo Combination Amplifier MAGIC-6004M POWER OFF MAGIC-6004M 1 2 MAGIC-6004M 1 2 3 4 CD / MP3 MP3 PLAYER STOP PLAY PAUSE SCAN REPT RAND EJECT TRACK DIRECTORY F1 21 20 19 18 17

More information

์ „๊ธฐ์ผ๋ฐ˜(240~287)

์ „๊ธฐ์ผ๋ฐ˜(240~287) 1 242 1. 1 X [][] [][] 2. 380760[nm] (luminous flux) F lumen[] U[J/S] F[lm] 243 3. [] (luminous intensity) I (candela, [cd]) 3 F[lm] x```[] I I=:::F x :`[cd] [] 4. (illuminance) E (lux, [lx]) 4 I[cd] r[m]

More information

BS-K1117โ–ก-Mโ–กโ–ก-3012_ProductGuide_KR_PDF

BS-K1117โ–ก-Mโ–กโ–ก-3012_ProductGuide_KR_PDF READER/WRITER MADE IN JAPAN AnyWireASLINK System [ASLINK ] S-K1117-M-312..,.,. AnyWireASLINK :, M12 S-K1117-M8-312 S-K1117-M12-312 S-K1117-M18-312 S-K1117-M3-312 S-K1117S-M12-312 S-K1117S-M18-312 S-K1117S-M3-312

More information

jy-i3000.indd

jy-i3000.indd ์•ˆ๋“œ๋กœ์ด๋“œ ๋‚ด๋น„๊ฒŒ์ด์…˜ ์‚ฌ์šฉ์„ค๋ช…์„œ ์•ˆ์ „์„ ์œ„ํ•˜์—ฌ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ์„ ๋ฐ˜๋“œ์‹œ ์ฝ๊ณ  ์ค€์ˆ˜ํ•˜์—ฌ ์ฃผ์‹ญ์‹œ์˜ค. / ๊ณ ๊ฐ์„ผํ„ฐ 8-80 / ์ œ์กฐ์› ์ œ์ด์™€์ด์ปค์Šคํ…€(์ฃผ) CONTENT 0 0 0 04 05 06 ์ œํ’ˆ ๊ตฌ์„ฑ ๊ฐ ๋ถ€์˜ ๋ช…์นญ ์ œํ’ˆ ์—ฐ๊ฒฐ ๋ฐฉ๋ฒ• ์‚ฌ์šฉ ๋ฐฉ๋ฒ• ์ œํ’ˆ ๊ทœ๊ฒฉ ํ’ˆ์งˆ ๋ณด์ฆ์„œ ๊ตฌ์„ฑํ’ˆ 05 ๊ฐ ๋ถ€์˜ ๋ช…์นญ 06 TRIP ์—ฐ๊ฒฐํ•˜๊ธฐ 09 AVN ์—ฐ๊ฒฐํ•˜๊ธฐ 09 MAIN LAUNCHER/๋ฉ”์ธํ™”๋ฉด

More information

<3037303220B0E6BFB5C6F2B0A1BAB8B0EDBCAD2833C2F7C6EDC1FD292E687770>

<3037303220B0E6BFB5C6F2B0A1BAB8B0EDBCAD2833C2F7C6EDC1FD292E687770> ์ฐจ ๋ก€ ์ œ1์žฅ ๊ฒฝ์˜ํ‰๊ฐ€ ๊ฐœ์š” ๋ฐ ๊ฐœํ™ฉ I. ๊ฒฝ์˜ํ‰๊ฐ€ ๊ฐœ์š” 1 1. ๊ฒฝ์˜ํ‰๊ฐ€ ๊ทผ๊ฑฐ์™€ ๋ชฉ์  1 2. ๊ฒฝ์˜ํ‰๊ฐ€๋‹จ ๊ตฌ์„ฑ๊ณผ ์šด์˜๊ธฐ๊ฐ„ 1 3. ํ‰๊ฐ€ ๋ฐฉ๋ฒ•๊ณผ ํ‰๊ฐ€ ํ•ญ๋ชฉ 2 4. ์ถ”์ง„ ๊ฒฝ๊ณผ 4 5. 2013๋…„๋„ ๊ฒฝ์˜ํ‰๊ฐ€ ์ง€์ ์‚ฌํ•ญ ๋ฐ ์กฐ์น˜๊ฒฐ๊ณผ 5 โ…ก. ๋ฌธํ™”๋ฐฉ์†ก ๊ฒฝ์˜ ๊ฐœํ™ฉ 18 1. ๋ฏธ์…˜๊ณผ ๋น„์ „ ๋ฐ ๊ฒฝ์˜๋ชฉํ‘œ 18 2. ๊ธฐ๋ณธ ์—…๋ฌด 18 3. ์กฐ์ง ํ˜„ํ™ฉ 19 4. ์ฃผ์ฃผ ํ˜„ํ™ฉ 21

More information

B64-4102-00_00_KO.indb

B64-4102-00_00_KO.indb DDX80BT DDX80BTM B6-0-00/00 (MW) DDX80BT/DDX80BTM DDX80BT/DDX80BTM 5 6 DDX80BT/DDX80BTM % % % % 7 CD () : Folder : Audio fi 8 DDX80BT/DDX80BTM 9 5 5 6 ALL 8 9 6:9 LB E D C B A C B D E 0 DDX80BT/DDX80BTM

More information

(Microsoft Word - ONYX1640i \307\321\261\333\270\336\264\272\276\3632)

(Microsoft Word - ONYX1640i \307\321\261\333\270\336\264\272\276\3632) ๋ชฉ์ฐจ ์•ˆ์ „ ์•ˆ๋‚ด---------------------------------------------------2 Quick ์Šคํƒ€ํŠธ-----------------------------------------------3 ์•ˆ๋‚ด---------------------------------------------------------4 ์—ฐ๊ฒฐ ๋‹ค์ด์–ด๊ทธ๋žจ--------------------------------------------7

More information

CD-6208_SM(new)

CD-6208_SM(new) Digital Amplifier MA-110 CONTENTS Specifications... 1 Electrical parts list... 2 top and bottom view of p.c. board... 10 Application... 12 block Diagram... 13 Schematic Diagram... 14 Exploded view of cabinet

More information

*DNX_DDX7_M_KOR.indb

*DNX_DDX7_M_KOR.indb DNX70 DDX70 DDX70M B6-09-00/00 (MW) DNX70/DDX70/DDX70M DNX70/DDX70/DDX70M 5 6 DNX70/DDX70/DDX70M % % % % 7 CD () : Folder : Audio fi 8 DNX70/DDX70/DDX70M 9 5 5 6 ALL 8 9 6:9 LB E D C B A C B D E 0 DNX70/DDX70/DDX70M

More information

์„œ๋ณด๊ต์œก์ž๋ฃŒ๋ฐฐํฌ์šฉ.ppt

์„œ๋ณด๊ต์œก์ž๋ฃŒ๋ฐฐํฌ์šฉ.ppt 1. 2. 3. 4. 1. ; + - & (22kW ) 1. ; 1975 1980 1985 1990 1995 2000 DC AC (Ferrite) (NdFeB; ) /, Hybrid Power Thyrister TR IGBT IPM Analog Digital 16 bit 32 bit DSP RISC Dip SMD(Surface Mount Device) P,

More information

์Šฌ๋ผ์ด๋“œ 1

์Šฌ๋ผ์ด๋“œ 1 ์‚ฌ์šฉ ์ „์— ์‚ฌ์šฉ์ž ์ฃผ์˜ ์‚ฌํ•ญ์„ ๋ฐ˜๋“œ์‹œ ์ฝ๊ณ  ์ •ํ™•ํ•˜๊ฒŒ ์ง€์ผœ์ฃผ์‹œ๊ธฐ ๋ฐ”๋ž๋‹ˆ๋‹ค. ์‚ฌ์šฉ์„ค๋ช…์„œ์˜ ๊ตฌ์„ฑํ’ˆ ํ˜•์ƒ๊ณผ ์ƒ‰์ƒ์€ ์‹ค์ œ์™€ ๋‹ค๋ฅผ ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์‚ฌ์šฉ์„ค๋ช…์„œ์˜ ๋‚ด์šฉ์€ ์ œํ’ˆ์˜ ์†Œํ”„ํŠธ์›จ์–ด ๋ฒ„์ „์ด๋‚˜ ํ†ต์‹  ์‚ฌ์—…์ž์˜ ์‚ฌ์ •์— ๋”ฐ๋ผ ๋‹ค๋ฅผ ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋ณธ ์‚ฌ์šฉ์„ค๋ช…์„œ๋Š” ์ €์ž‘๊ถŒ๋ฒ•์— ์˜ํ•ด ๋ณดํ˜ธ๋ฅผ ๋ฐ›๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋ณธ ์‚ฌ์šฉ์„ค๋ช…์„œ๋Š” ์ฃผ์‹ํšŒ์‚ฌ ๋ธ”๋ฃจ๋ฒ„๋“œ์†Œํ”„ํŠธ์—์„œ ์ œ์ž‘ํ•œ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ํŽธ์ง‘ ์˜ค๋ฅ˜, ์ •๋ณด ๋ˆ„๋ฝ

More information

<313630313032C6AFC1FD28B1C7C7F5C1DF292E687770>

<313630313032C6AFC1FD28B1C7C7F5C1DF292E687770> ์–‘์„ฑ์ž๊ฐ€์†๊ธฐ์—ฐ๊ตฌ์„ผํ„ฐ ์–‘์„ฑ์ž๊ฐ€์†๊ธฐ ๊ฐœ๋ฐœ ๋ฐ ์šด์˜ํ˜„ํ™ฉ DOI: 10.3938/PhiT.25.001 ๊ถŒํ˜์ค‘ ๊น€ํ•œ์„ฑ Development and Operational Status of the Proton Linear Accelerator at the KOMAC Hyeok-Jung KWON and Han-Sung KIM A 100-MeV proton linear accelerator

More information

๋†์–ด์ดŒ์—ฌ๋ฆ„ํœด๊ฐ€ํŽ˜์Šคํ‹ฐ๋ฒŒ(1-112)

๋†์–ด์ดŒ์—ฌ๋ฆ„ํœด๊ฐ€ํŽ˜์Šคํ‹ฐ๋ฒŒ(1-112) ์ข‹์•„์œ ~๋ณด์€!์—ฌ๋Ÿฌ๊ฐ€์ง€ ์ฒดํ—˜์œผ๋กœ์ž์—ฐ์„๋ˆ„๋ ค๋ณด์„ธ์š” ๋ณด์€๊ตฐ ๋†์ดŒ์ฒดํ—˜์‚ฐ์—…ํ˜‘์˜ํšŒ ๋ง‘์€๋ฌผ ๋ง‘์€๊ณต๊ธฐ๋น„๋‹จ๊ฐ•์ˆฒ๋งˆ์„ ์˜๋™๊ตฐ ๋น„๋‹จ๊ฐ• ์ˆฒ๋งˆ์„ ๋ณด์€๊ตฐ์€ ์ „๊ตญ ์–ด๋””์„œ๋‚˜ ์ฐพ์•„์˜ค๊ธฐ ์‰ฌ์šฐ๋ฉฐ, ๋น„๋‹จ๊ฐ• ์ˆฒ๋งˆ์„์€ ์ž์—ฐ ๊ทธ๋Œ€๋กœ๊ฐ€ ๋งˆ์„ ๊ณณ๊ณณ์— ๋…น์•„ ์ž˜ ๋ณด์กด๋œ ๊นจ๋—ํ•œ ์ž์—ฐํ™˜๊ฒฝ๊ณผ ์ฒœ๋…„์˜ ์‹ ๋น„๋ฅผ ๊ฐ„์ง ํ๋ฅด๋Š” ๊ณณ์ด๋‹ค. ํ‘ธ๋ฅด๋ฅธ ๋“ค๋…˜๊ณผ ์•Œ๋ก๋‹ฌ๋ก ์ต์–ด ๊ฐ€๋Š” ๊ณผ์ผ, ํ•œ ์†๋ฆฌ์‚ฐ๊ณผ ๋ฒ•์ฃผ์‚ฌ, ์žฅ์•ˆ๋ฉด ์•„ํ”์•„ํ™‰๊ฐ„์ง‘, ์„œ์›๊ณ„

More information

2005 2004 2003 2002 2001 2000 Security Surveillance Ubiquitous Infra Internet Infra Telematics Security Surveillance Telematics Internet Infra Solutions Camera Site (NETWORK) Monitoring & Control

More information

์‚ฌ์šฉ์„ค๋ช…์„œ NTC-100 ์‚ฌ์šฉ ์ „์—๋Š” ๋ฐ˜๋“œ์‹œ ์‚ฌ์šฉ์„ค๋ช…์„œ๋ฅผ ๊ผญ ์ฝ์–ด๋ณด์‹œ๊ธฐ ๋ฐ”๋ž๋‹ˆ๋‹ค ๋„ท๋ทฐ ์‚ฌ์šฉ์„ค๋ช…์„œ C O N T E N T S ์นด๋ฉ”๋ผ ์„ค์น˜ ๋ฐ ๋„คํŠธ์›Œํฌ ์„ค์ • 4 1. ๋„ท๋ทฐ ์นด๋ฉ”๋ผ ์„ค์น˜ ๋ฐฉ๋ฒ• 4 1-1 ์ œํ’ˆ๊ตฌ์„ฑ 4 1-2 ์„ค์น˜๋ฐฉ๋ฒ• 5 2. ๋„ท๋ทฐ PC ์ „์šฉ ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ ์„ค์น˜ 7 2-1 ์†Œํ”„ํŠธ์›จ์–ด ์„ค์น˜ 7 2-2 ์นด๋ฉ”๋ผ ์ ‘์† ๋ฐฉ๋ฒ• 8 3. IP ๋„คํŠธ์›Œํฌ ์„ค์ • 11 3-1

More information

Microsoft Power Point 2002

Microsoft Power Point 2002 PLC์ „๊ธฐ๊ณต์••์ œ์–ด ๊ฐ•์˜ ๋…ธํŠธ ์ œ 7 ํšŒ์ฐจ PLC ํ•˜๋“œ์›จ์–ด์˜ ๊ตฌ์กฐ - 1 - ํ•™์Šต๋ชฉํ‘œ 1. PLC ํ•˜๋“œ์›จ์–ด์˜ 4๊ฐ€์ง€ ๊ตฌ์„ฑ์š”์†Œ๋ฅผ ์„ค๋ช…ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค. 2. PLC ํ˜•๋ช…์„ ๋ณด๊ณ  PLC๋ฅผ ๊ตฌ๋ถ„ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค. 3. PLC ๋ฐฐ์„ ํ˜•ํƒœ์— ๋”ฐ๋ผ ์ž…๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐ์™€ ์ถœ๋ ฅ๊ธฐ๊ธฐ๋ฅผ ๊ตฌ๋ถ„ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค. Lesson. PLC ํ•˜๋“œ์›จ์–ด์˜ ๊ตฌ์กฐ PLC ํ•˜๋“œ์›จ์–ด์— ๋Œ€ํ•œ ์ดํ•ด์˜ ํ•„์š”์„ฑ PLC ํ•˜๋“œ์›จ์–ด์˜ ๊ตฌ์„ฑ

More information

EP-B-P407 [๋ณ€ํ™˜๋จ].eps

EP-B-P407 [๋ณ€ํ™˜๋จ].eps IZD10/IZE11 Series 20kV50mm 0.4kV25mm 1 5V( 100ฮฉ). IZD10 Series 2(1 5V, 4 20mA) 0.001kV(ยฑ0.4kV ), 0.1kV(ยฑ20kV ) ยฑ0.5 F.S. ยฑ1digit (1mm ) 2 (ยฑ0.4kV, ยฑ20kV) IZE11 Series Alphabet Index 695 IZD10 Series IZD10

More information

CPX-E-SYS_BES_C_ _ k1

CPX-E-SYS_BES_C_ _ k1 CPX-E 8727 27-7 [875294] CPX-E-SYS-KO CODESYS, PI PROFIBUS PROFINET (). :, 2 Festo CPX-E-SYS-KO 27-7 ... 5.... 5.2... 5.3... 5.4... 5.5... 5 2... 6 2.... 6 2..... 6 2..2 CPX-E... 7 2..3 CPX-E... 9 2..4...

More information

GT-001_j

GT-001_j ์ทจ๊ธ‰์„ค๋ช…์„œ ์ฃผ์š” ํŠน์ง• ์ƒˆ๋กœ์›Œ์ง„ COSM ์•ฐํ”„ ์ง€๊ธˆ๊นŒ์ง€ ์ถ•์ ํ•ด ์˜จ ํ†ค ์›Œํฌ์˜ ๋…ธํ•˜์šฐ๋ฅผ ๋‹ด์•„ ๋ฆฌ๋ชจ๋ธ๋ง ํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๊ธฐ์กด์˜ ๋นˆํ‹ฐ์ง€ ์•ฐํ”„ ๋ชจ๋ธ๋ง์„ ๋„˜๋Š” ๋”์šฑ ์ง„ํ™”ํ•œ COSM ์•ฐํ”„์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ํˆฌ๋ช…ํ•œ ํด๋ฆฐ ์‚ฌ์šด๋“œ๋กœ๋ถ€ํ„ฐ, ์ต์ŠคํŠธ๋ฆผ ํ•˜์ด ๊ฒŒ์ธ ์‚ฌ์šด๋“œ๊นŒ์ง€ ์•ฐํ”„์˜ ๋‹ค์ด๋‚ด๋ฏน์Šค์™€ ์„ธ์„ธํ•œ ๋‰˜์•™์Šค๊นŒ์ง€ ํ”ผํ‚น ํ•˜๋‚˜๋กœ ๋งˆ์Œ๋Œ€๋กœ ์กฐ์ •ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ํ…Œ์ด๋ธ”ํƒ‘์šฉ ์†Œํ˜• ์‚ฌ์ด์ฆˆ USB ์˜ค๋””์˜ค ์ธํ„ฐํŽ˜์ด์Šค

More information

KR

KR 34401A 34410A 34411A DMM 34401A 34410A 34411A 34410A 34411A 6.5 DMM 34401A capacitance 34410A 34411A 34401A 34401A 5989-4039EN 34410A/34411A 6.5 34401A 34401A 34411A migration DMM DMM 34401A 34410A/34411A

More information

SY100-P0001-A.eps

SY100-P0001-A.eps SYA000 000 7000 Series A B () Rc F G M M 0.8 SYA000 N รธ 2 " N NPT SYA000 01 1 8 SYA000 N7 รธ 1 4 " T NPTF 02 1 4 SYA7000 N รธ 2 " M (mm) N7 รธ 1 4 " SYA000 N9 รธ 16 " C4 รธ4 N9 รธ 16 " SYA000 SYA7000 C6 รธ6 N11

More information

์ „์ž๊ตํƒ ์‚ฌ์–‘์„œ.hwp

์ „์ž๊ตํƒ ์‚ฌ์–‘์„œ.hwp ์‚ฌ ์–‘ ์„œ ํ’ˆ ๋ชฉ ๋‹จ ์œ„ ์ˆ˜๋Ÿ‰ SYSTEM CONSOLE EA 32 - ์‚ฌ์šฉ์ž์— ๋”ฐ๋ฅธ ํƒ€๋ธ”๋ › ๋ชจ๋‹ˆํ„ฐ ์ €์†Œ์Œ ์ „๋™ ๊ฐ๋„ ์กฐ์ ˆ๊ธฐ๋Šฅ์ด ๋‚ด์žฅ๋œ ๊ตํƒ - ๊ตํƒ ์ƒ/ํ•˜๋ถ€ ๋ณ„๋„์˜ ์กฐ๋ฆฝ์ด ํ•„์š” ์—†๋Š” ์ผ์ฒดํ˜•(All in One type) CONSOLE - ์ƒํŒ์— ๋ฆฌ๋ฏธํŠธ ์„ผ์„œ๋ฅผ ๋ถ€์ฐฉํ•˜์—ฌ ์žฅ๋น„ ๋ฐ ์‹œ์Šคํ…œ์˜ ์•ˆ์ •์„ฑ ๊ฐ•ํ™” - ๊ธˆํ˜•์œผ๋กœ ์ œ์ž‘, ์Šฌ๋ฆผํ•˜๊ณ  ๊ฒฌ๊ณ ํ•˜๋ฉฐ ๋งˆ๊ฐ์ด ๊น”๋”ํ•œ ๋ฏธ๋ž˜์ง€ํ–ฅ์ 

More information

Coriolis.hwp

Coriolis.hwp MCM Series ์ฃผ์š”ํŠน์ง• MaxiFlo TM (๋งฅ์‹œํ”Œ๋กœ) ์ฝ”๋ฆฌ์˜ฌ๋ฆฌ์Šค (Coriolis) ์งˆ๋Ÿ‰์œ ๋Ÿ‰๊ณ„ MCM ์‹œ๋ฆฌ์ฆˆ๋Š” ์ตœ๊ณ ์˜ ์ •๋ฐ€๋„๋ฅผ ์ž๋ž‘ํ•˜๋ฉฐ ์Šฌ๋Ÿฌ๋ฆฌ๋ฅผ ํฌํ•จํ•œ ์•ก์ฒด, ํ˜ผํ•ฉ ์•ก์ฒด๋“ฑ์˜ ์งˆ๋Ÿ‰ ์œ ๋Ÿ‰, ๋ฐ€๋„, ์˜จ๋„, ๋ณด์ •๋œ ๋ถ€ํ”ผ ์œ ๋Ÿ‰์„ ์ธก์ •ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ์งˆ๋Ÿ‰ ์œ ๋Ÿ‰๊ณ„ ์ด๋‹ค. ๋‹จ์ผ ์•ก์ฒด ๋˜๋Š” 2๊ฐ€์ง€ ํ˜ผํ•ฉ์•ก์ฒด๋ฅผ ์ธก์ •ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์œผ๋ฉฐ, ๊ฐ•ํ•œ ๋…ธ์ด์ฆˆ ์—๋„ ๊ฒฌ๋””๋Š” ๋ฉด์—ญ์„ฑ, ๋†’์€ ์ •๋ฐ€๋„,

More information

LCD Monitor

LCD Monitor LCD Monitor SyncMaster 320MP-2 DPM) PC 10 cm Floor standing type) LCD Display AAA X 2) BNC to RCA DVI KIT LAN TV BNC D-Sub TV MENU MENU] ENTER ENTER] SOURCE SOURCE] [PC DVI HDMI BNC TV TV MagicInfo

More information

2

2 2 3 4 5 0004/0004 Clip 0018/0026 Start Marks Play 120min 1920x1080 59.94P XAVC TCG 00:00:00:00 6 URX-S03D SBP-256D/ SBS-128G1B MEAD-SD02 QDA-EX1 HDVF-20A HDVF-200 HDVF-EL20 HDVF-EL30 CBK-VF02 HDVF-L750

More information

CAR AUDIO SYSTEM ์‚ฌ์šฉ์„ค๋ช…์„œ PA710 VQD PA760 VQD ๋ชฉ ์ฐจ 1. ์ œํ’ˆ์˜ ํŠน์ง• 2 2. ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ 5 3. ๊ฐ ๋ถ€๋ถ„์˜ ๋ช…์นญ ๋ฐ ๊ธฐ๋Šฅ ๋ผ๋””์˜ค๋ถ€ 12 CD ํ”Œ๋ ˆ์ด์–ด๋ถ€ 15 CD ์ฒด์ธ์ €๋ถ€ 18 USB ์žฌ์ƒ๋ถ€ 21 ipod ์žฌ์ƒ๋ถ€ 23 4. ๋™์ž‘ ๋ฐฉ๋ฒ• ๋ผ๋””์˜ค๋ฅผ ๋“ค์œผ์‹ค ๊ฒฝ์šฐ 25 ๋ฐฉ์†ก์„ ์„ ๊ตญํ•˜๋Š” ๋ฐฉ๋ฒ• 25 CD ํ”Œ๋ ˆ์ด์–ด๋ฅผ ๋“ค์œผ์‹ค ๋•Œ 26 CD

More information

AGC9147W(A150)Korยฌห˜ Mยซ

AGC9147W(A150)Korยฌห˜ Mยซ User Manual MEDIA SET DWSY1003 (AGC-9147BA/WA) English 1 2 RPT 3 INT 4 RDM 5 D- 6 D+ VOL MP3[WMA] CD Player with USB Host AM/FM Radio with Bluetooth Hands-free DWSY1003 (AGC-9147BA/WA) MEDIA SET User

More information

์ฐจ๋ก€ ์‚ฌ์šฉํ•˜๊ธฐ ์ „์— ์ค€๋น„ ๋ฐ ์—ฐ๊ฒฐ ๊ฐ„ํŽธ ๊ธฐ๋Šฅ ์ฑ„๋„ ๊ด€๋ จ ์˜์ƒ ๊ด€๋ จ ์Œ์„ฑ ๊ด€๋ จ ์‹œ๊ฐ„ ๊ด€๋ จ ํ™”๋ฉด์ž”์ƒ ๋ฐฉ์ง€๋ฅผ ์œ„ํ•œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ... 4 ๊ฐ ๋ถ€๋ถ„์˜ ์ด๋ฆ„... 6 ์ œํ’ˆ์˜ ์„ค์น˜๋ฐฉ๋ฒ•... 10 TV๋ฅผ ์ผœ๋ ค๋ฉด... 15 TV๋ฅผ ๋ณด๋ ค๋ฉด... 16 ์™ธ๋ถ€์ž…๋ ฅ์— ์—ฐ๊ฒฐ๋œ ๊ธฐ๊ธฐ๋ช…์„ ์„ค์ •ํ•˜๋ ค๋ฉด..

์ฐจ๋ก€ ์‚ฌ์šฉํ•˜๊ธฐ ์ „์— ์ค€๋น„ ๋ฐ ์—ฐ๊ฒฐ ๊ฐ„ํŽธ ๊ธฐ๋Šฅ ์ฑ„๋„ ๊ด€๋ จ ์˜์ƒ ๊ด€๋ จ ์Œ์„ฑ ๊ด€๋ จ ์‹œ๊ฐ„ ๊ด€๋ จ ํ™”๋ฉด์ž”์ƒ ๋ฐฉ์ง€๋ฅผ ์œ„ํ•œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ... 4 ๊ฐ ๋ถ€๋ถ„์˜ ์ด๋ฆ„... 6 ์ œํ’ˆ์˜ ์„ค์น˜๋ฐฉ๋ฒ•... 10 TV๋ฅผ ์ผœ๋ ค๋ฉด... 15 TV๋ฅผ ๋ณด๋ ค๋ฉด... 16 ์™ธ๋ถ€์ž…๋ ฅ์— ์—ฐ๊ฒฐ๋œ ๊ธฐ๊ธฐ๋ช…์„ ์„ค์ •ํ•˜๋ ค๋ฉด.. ํ•œ ๊ตญ ์–ด ์‚ฌ์šฉ์„ค๋ช…์„œ LED LCD MONITOR TV ์‚ฌ์šฉ์ „์— ์•ˆ์ „์„ ์œ„ํ•œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ์„ ๋ฐ˜๋“œ์‹œ ์ฝ๊ณ  ์ •ํ™•ํ•˜๊ฒŒ ์‚ฌ์šฉํ•˜์„ธ์š”. LED LCD MONITOR TV ๋ชจ๋ธ ๋ชฉ๋ก M2280D M2380D 1 www.lg.com ์ฐจ๋ก€ ์‚ฌ์šฉํ•˜๊ธฐ ์ „์— ์ค€๋น„ ๋ฐ ์—ฐ๊ฒฐ ๊ฐ„ํŽธ ๊ธฐ๋Šฅ ์ฑ„๋„ ๊ด€๋ จ ์˜์ƒ ๊ด€๋ จ ์Œ์„ฑ ๊ด€๋ จ ์‹œ๊ฐ„ ๊ด€๋ จ ํ™”๋ฉด์ž”์ƒ ๋ฐฉ์ง€๋ฅผ ์œ„ํ•œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ... 4 ๊ฐ ๋ถ€๋ถ„์˜ ์ด๋ฆ„...

More information

DV ํ†ต์‹  HotSpot ์‚ฌ์šฉ๋ฌธ๋‹ต By DV ํ†ต์‹ ์ •๋ณด๋Š”์–ด๋””์„œ?

DV ํ†ต์‹  HotSpot ์‚ฌ์šฉ๋ฌธ๋‹ต By DV ํ†ต์‹ ์ •๋ณด๋Š”์–ด๋””์„œ? DV ํ†ต์‹  HotSpot ์‚ฌ์šฉ๋ฌธ๋‹ต 2018. 07. 28.. By DS5HVM(ds5hvm@hanmail.net) DV ํ†ต์‹ ์ •๋ณด๋Š”์–ด๋””์„œ? http://cafe.daum.net/d-star. D-Star ๋„คํŠธ์›Œํฌ (by HL5BPL) DV ํ†ต์‹ ๋ฐ์ดํ„ฐ๊ฒฝ๋กœ DV ์šฉ๋ฌด์ „๊ธฐ HotSpot ์ธํ„ฐ๋„ท์—ฐ๊ฒฐ๋งค์ฒด์ธํ„ฐ๋„ท๋ง DVMega BlueStack DV ํ†ต์‹ ๊ตฌ์„ฑ ๋ฌด์ „๊ธฐ RF

More information

D102005X0KR_May18

D102005X0KR_May18 846 Fisher 846 -... 2... 2... 2... 5... 6... 7... 8... 8... 10... 14... 14... 15... 15... 16 :,... 18 :,... 18 :,... 19 4 ~ 12mA... 19 12 ~ 20mA... 19 :,... 20 :,... 20 :,... 21 4 ~ 12mA... 21 12 ~ 20mA...

More information

2012.12 Ver 1.0 olleh WiFi Call ๊ฐ€์ž…ํ™•์ •๋ฒˆํ˜ธ WiFi Call ๋ถ€๊ฐ€์„œ๋น„์Šค 3G๊ณต์šฉ๋ฌด๋ฃŒ์ฐจ๊ฐ ๋™์˜ ์ง€์ •๋ฒˆํ˜ธ๋ฌด์ œํ•œ(1,000์›/์›” ๋น„์ฆˆ์ฝœ(4,000์›/์›” ๋น„์ฆˆ์ฝœ ๊ทธ๋ฃน์ฝ”๋“œ( ๊ฒฐํ•ฉ( ํ™ˆ ํ™ˆํ‰ ์ œํœดํ˜• olleh WiFi Call ๋ฐœ์‹  ์‹œ 3G๋ฌด๋ฃŒํ†ตํ™”์—์„œ

2012.12 Ver 1.0 olleh WiFi Call ๊ฐ€์ž…ํ™•์ •๋ฒˆํ˜ธ WiFi Call ๋ถ€๊ฐ€์„œ๋น„์Šค 3G๊ณต์šฉ๋ฌด๋ฃŒ์ฐจ๊ฐ ๋™์˜ ์ง€์ •๋ฒˆํ˜ธ๋ฌด์ œํ•œ(1,000์›/์›” ๋น„์ฆˆ์ฝœ(4,000์›/์›” ๋น„์ฆˆ์ฝœ ๊ทธ๋ฃน์ฝ”๋“œ( ๊ฒฐํ•ฉ( ํ™ˆ ํ™ˆํ‰ ์ œํœดํ˜• olleh WiFi Call ๋ฐœ์‹  ์‹œ 3G๋ฌด๋ฃŒํ†ตํ™”์—์„œ 2012.12 Ver 1.0 2012.12 Ver 1.0 olleh WiFi Call ๊ฐ€์ž…ํ™•์ •๋ฒˆํ˜ธ WiFi Call ๋ถ€๊ฐ€์„œ๋น„์Šค 3G๊ณต์šฉ๋ฌด๋ฃŒ์ฐจ๊ฐ ๋™์˜ ์ง€์ •๋ฒˆํ˜ธ๋ฌด์ œํ•œ(1,000์›/์›” ๋น„์ฆˆ์ฝœ(4,000์›/์›” ๋น„์ฆˆ์ฝœ ๊ทธ๋ฃน์ฝ”๋“œ( ๊ฒฐํ•ฉ( ํ™ˆ ํ™ˆํ‰ ์ œํœดํ˜• olleh WiFi Call ๋ฐœ์‹  ์‹œ 3G๋ฌด๋ฃŒํ†ตํ™”์—์„œ ํ†ตํ™”๋„์ˆ˜์— ๋”ฐ๋ผ 50%๋งŒ ์ฐจ๊ฐ๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค. Call๋ผ๋ฆฌ๋ฌด์ œํ•œ(1,000์›/์›”

More information

untitled

untitled 5V 1 2 - + LM7805 1 3 IN OUT GND POWER SW 1 2 CON 330 2 220uF 0.1 220uF LED 330 330 330 330 330 330 330 330 LED0 LED1 LED2 LED3 LED4 LED5 LED6 LED7 5V 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K 10K SW0 SW1 SW2 SW3 SW4

More information

2 ๋ชฉ์ฐจ 3 ์•ˆ์ „์„ ์œ„ํ•œ ์ฃผ์˜ ์‚ฌํ•ญ 3 ์ œํ’ˆ ์„ค์น˜ ์‹œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ 4 ์ „์› ๋ฐ AC ์–ด๋Œ‘ํ„ฐ ๊ด€๋ จ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ 6 ์ œํ’ˆ ์ด๋™ ์‹œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ 6 ์ œํ’ˆ ์‚ฌ์šฉ ์‹œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ 7 ํ™”๋ฉด ์ž”์ƒ ์‹œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ 7 ์ œํ’ˆ ์ฒญ์†Œ ์‹œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ 9 ๋ผ์ด์„ ์Šค 18 ์‚ฌ์šฉ์ž ์„ค์ • 18 ๋ฉ”์ธ ๋ฉ”๋‰ด ํ™œ์„ฑ 19 ์‚ฌ

2 ๋ชฉ์ฐจ 3 ์•ˆ์ „์„ ์œ„ํ•œ ์ฃผ์˜ ์‚ฌํ•ญ 3 ์ œํ’ˆ ์„ค์น˜ ์‹œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ 4 ์ „์› ๋ฐ AC ์–ด๋Œ‘ํ„ฐ ๊ด€๋ จ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ 6 ์ œํ’ˆ ์ด๋™ ์‹œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ 6 ์ œํ’ˆ ์‚ฌ์šฉ ์‹œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ 7 ํ™”๋ฉด ์ž”์ƒ ์‹œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ 7 ์ œํ’ˆ ์ฒญ์†Œ ์‹œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ 9 ๋ผ์ด์„ ์Šค 18 ์‚ฌ์šฉ์ž ์„ค์ • 18 ๋ฉ”์ธ ๋ฉ”๋‰ด ํ™œ์„ฑ 19 ์‚ฌ ์‚ฌ์šฉ์ž ์„ค๋ช…์„œ LED ๋ชจ๋‹ˆํ„ฐ * ** LED ๋ชจ๋‹ˆํ„ฐ๋Š” LED ๋ฐฑ๋ผ์ดํŠธ๋ฅผ ์‚ฌ์šฉํ•œ LCD ์ œํ’ˆ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ์‚ฌ์šฉ์ „์— ์•ˆ์ „์„ ์œ„ํ•œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ์„ ๋ฐ˜๋“œ์‹œ ์ฝ๊ณ  ์ •ํ™•ํ•˜๊ฒŒ ์‚ฌ์šฉํ•˜์„ธ์š”. GS-27 Display Accessory 2 ๋ชฉ์ฐจ 3 ์•ˆ์ „์„ ์œ„ํ•œ ์ฃผ์˜ ์‚ฌํ•ญ 3 ์ œํ’ˆ ์„ค์น˜ ์‹œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ 4 ์ „์› ๋ฐ AC ์–ด๋Œ‘ํ„ฐ ๊ด€๋ จ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ 6 ์ œํ’ˆ ์ด๋™ ์‹œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ 6 ์ œํ’ˆ ์‚ฌ์šฉ ์‹œ ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ

More information

*73~p120ํŽธ์„ฑํ‘œ

*73~p120ํŽธ์„ฑํ‘œ ์ „๋งค์ฒด ํŽธ์„ฑํ‘œ๋ฐ์š”๊ธˆ TV ๊ธฐ๋ณธํŽธ์„ฑํ‘œ S ๋ฐ ์ž๋ง‰๊ด‘๊ณ  ์กฐ๋ณ„ ์š”๊ธˆํ‘œ adio ๊ธฐ๋ณธํŽธ์„ฑํ‘œ DM ๊ธฐ๋ณธํŽธ์„ฑํ‘œ TV ์‚ฌ ๋“œ๋ผ๋งˆ ๋ผ์ธ์—… ์›”ํ™” ๋“œ๋ผ๋งˆ KS M SS ํ—ฌ๋กœ์• ๊ธฐ์”จ(๋ถ€์ž‘). ~. H.I.T(0๋ถ€์ž‘). ~. ๋‚ด ๋‚จ์ž์˜ ์—ฌ์ž(๋ถ€์ž‘). ~. ๊ฝƒ ์ฐพ์œผ๋Ÿฌ ์™”๋‹จ๋‹ค(๋ถ€์ž‘). ~. ์‹ ํ˜„๋ชจ์–‘์ฒ˜(๋ถ€์ž‘ ์˜ˆ์ •) ์›” ์ผ~ ๊ฐ•๋‚จ์—„๋งˆ ๋”ฐ๋ผ์žก๊ธฐ(๋ถ€์ž‘). ~. ํ•œ์„ฑ๋ณ„๊ณก(๋ถ€์ž‘). ~. ์™•๊ณผ๋‚˜(๋ถ€์ž‘).0

More information

์œ ์„ ๋ฐฉ์†ก๊ตญ์„ค๋น„๋“ฑ์—๊ด€ํ•œ๊ธฐ์ˆ ๊ธฐ์ค€๊ณ ์‹œ๊ฐœ์ • ( ์•ˆ ) ํ–‰์ •์˜ˆ๊ณ  - 1 -

์œ ์„ ๋ฐฉ์†ก๊ตญ์„ค๋น„๋“ฑ์—๊ด€ํ•œ๊ธฐ์ˆ ๊ธฐ์ค€๊ณ ์‹œ๊ฐœ์ • ( ์•ˆ ) ํ–‰์ •์˜ˆ๊ณ  - 1 - ์œ ์„ ๋ฐฉ์†ก๊ตญ์„ค๋น„๋“ฑ์—๊ด€ํ•œ๊ธฐ์ˆ ๊ธฐ์ค€๊ณ ์‹œ๊ฐœ์ • ( ์•ˆ ) ํ–‰์ •์˜ˆ๊ณ  - 1 - ์œ ์„ ๋ฐฉ์†ก๊ตญ์„ค๋น„๋“ฑ์—๊ด€ํ•œ๊ธฐ์ˆ ๊ธฐ์ค€๊ณ ์‹œ๊ฐœ์ • ( ์•ˆ ) - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - MHz~MHz MHz~MHz MHz~MHz MHz~MHz MHz~MHz MHz~MHz MHz~MHz MHz~MHz MHz~MHz MHz~MHz MHz~MHz MHz~ MHz MHz~MHz MHz~MHz

More information

?

? 01 02 03 04 05 01 02 03 01 02 03 01 02 PART 8 9 10 11 PART 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 PART 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ppm 50 51 PART 52 54 55 56 57 58

More information

ez-md+_manual01

ez-md+_manual01 ez-md+ HDMI/SDI Cross Converter with Audio Mux/Demux Operation manual REVISION NUMBER: 1.0.0 DISTRIBUTION DATE: NOVEMBER. 2018 ์ €์ž‘๊ถŒ ์•Œ๋ฆผ Copyright 2006~2018 LUMANTEK Co., Ltd. All Rights Reserved ๋ฃจ๋จผํ… ์‚ฌ์—์„œ

More information

PDP Monitor

PDP Monitor PDP Monitor SyncMaster P50HP,P50FP,P63FP DPM) PC Note PDP Display AAA X 2) D-Sub DVI KIT BNC BNC to RCA (P50HP,P50FP SOURCE SOURCE] [PC] [DVI] [์™ธ๋ถ€์ž…๋ ฅ] [HDMI] [์ปดํฌ๋„ŒํŠธ] [BNC] Enter MENU MENU] - VOL+ SEL

More information

/ TV 80 () DAB 2001 2002 2003 2004 2005 2010 Analog/Digital CATV Services EPG TV ( 60 ) TV ( Basic, Tier, Premiums 60 ) VOD Services Movies In Demand ( 20 ) Education N- VOD (24 ) Digital Music

More information

PowerPoint ํ”„๋ ˆ์  ํ…Œ์ด์…˜

PowerPoint ํ”„๋ ˆ์  ํ…Œ์ด์…˜ ........................... ยฝ ยผ ยฝ ยพ ................................................ ...........................................................................

More information

AWS-750 Brochure

AWS-750 Brochure AWS-750 Anycast Touch ํœด๋Œ€์šฉ ๋ผ์ด๋ธŒ ์ฝ˜ํ…์ธ  ํ”„๋กœ๋“€์„œ ๊ฐœ์š” ํœด๋Œ€์„ฑ์„ ๊ทน๋Œ€ํ™”ํ•œ ํŽธ๋ฆฌํ•œ ์˜ฌ์ธ์› ๋ผ์ด๋ธŒ ํ”„๋กœ๋•์…˜ ์†”๋ฃจ์…˜ AWS-750 Anycast Touch๋Š” ์ปดํŒฉํŠธํ•œ ํฌ๊ธฐ์˜ ๊ฒฝ์ œ์ ์ธ ์˜ฌ์ธ์› ๋ผ์ด๋ธŒ ํ”„๋กœ๋•์…˜ ์†”๋ฃจ์…˜์œผ๋กœ, ์ง๊ด€์ ์ธ ํ„ฐ์น˜ ํŒจ๋„๋กœ ์กฐ์ž‘์ด ๊ฐ€ ๋Šฅํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. Anycast Touch๋Š” ์ƒ๋ฐฉ์†ก์ด๋‚˜ ์›น์บ์ŠคํŒ…์„ ์›ํ•œ๋‹ค๋ฉด ๋ˆ„๊ตฌ๋“ ์ง€ ๋ฐ”๋กœ ๋ผ์ด๋ธŒ ํ”„๋กœ๋•์…˜์„

More information

Microsoft Word - SRA-Series Manual.doc

Microsoft Word - SRA-Series Manual.doc ์‚ฌ ์šฉ ์„ค ๋ช… ์„œ SRA Series Professional Power Amplifier MODEL No : SRA-500, SRA-900, SRA-1300 ์ฐจ ๋ก€ ์ฐจ ๋ก€ ---------------------------------------------------------------------- 2 ์•ˆ์ „์ง€์นจ / ์ฃผ์˜์‚ฌํ•ญ -----------------------------------------------------------

More information

EBAX00109C_VIVA

EBAX00109C_VIVA R-K195SP** P/No. : EBAX00109C www.lge.co.kr 2 3 4 5 6 7 8 20 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 188.6L 94.3L 94.3L 923mm 694mm 977mm AC 220V 60Hz 62kg 34 35 1544-7777,

More information

๋ชฉ์ฐจ ๋ณธ ์ทจ๊ธ‰์„ค๋ช…์„œ์˜ ์‚ฌ์šฉ๋ฒ• ๋ณธ ์‚ฌ์šฉ์„ค๋ช…์„œ์—์„œ๋Š” ์ œํ’ˆ์ƒ์— ํ‘œ์‹œ๋œ ์ฑ„๋„๋ช… ๋ฐ ๋ฒ„ํŠผ๋ช…, ์†Œํ”„ํŠธ์›จ์–ด์˜ ๋ฉ”๋‰ด๋ช… ๋“ฑ์ด ๋Œ€๊ด„ํ˜ธ ([ ]) ์•ˆ์— ํ‘œ์‹œ๋ฉ๋‹ˆ (์˜ˆ: [MASTER] ์ฑ„๋„, [ON/ OFF], [File] ๋ฉ”๋‰ด) ์‹œ์ž‘ํ•˜์‹œ๊ธฐ ์ „์— ํŠน์ง•...3 ๋ถ€์†ํ’ˆ...4 ์‹œ์ž‘ํ•˜์‹œ๊ธฐ ์ „์—

๋ชฉ์ฐจ ๋ณธ ์ทจ๊ธ‰์„ค๋ช…์„œ์˜ ์‚ฌ์šฉ๋ฒ• ๋ณธ ์‚ฌ์šฉ์„ค๋ช…์„œ์—์„œ๋Š” ์ œํ’ˆ์ƒ์— ํ‘œ์‹œ๋œ ์ฑ„๋„๋ช… ๋ฐ ๋ฒ„ํŠผ๋ช…, ์†Œํ”„ํŠธ์›จ์–ด์˜ ๋ฉ”๋‰ด๋ช… ๋“ฑ์ด ๋Œ€๊ด„ํ˜ธ ([ ]) ์•ˆ์— ํ‘œ์‹œ๋ฉ๋‹ˆ (์˜ˆ: [MASTER] ์ฑ„๋„, [ON/ OFF], [File] ๋ฉ”๋‰ด) ์‹œ์ž‘ํ•˜์‹œ๊ธฐ ์ „์— ํŠน์ง•...3 ๋ถ€์†ํ’ˆ...4 ์‹œ์ž‘ํ•˜์‹œ๊ธฐ ์ „์— XDJAERO http://pioneerdj.com/support/ http://rekordbox.com/ ๋ชฉ์ฐจ ๋ณธ ์ทจ๊ธ‰์„ค๋ช…์„œ์˜ ์‚ฌ์šฉ๋ฒ• ๋ณธ ์‚ฌ์šฉ์„ค๋ช…์„œ์—์„œ๋Š” ์ œํ’ˆ์ƒ์— ํ‘œ์‹œ๋œ ์ฑ„๋„๋ช… ๋ฐ ๋ฒ„ํŠผ๋ช…, ์†Œํ”„ํŠธ์›จ์–ด์˜ ๋ฉ”๋‰ด๋ช… ๋“ฑ์ด ๋Œ€๊ด„ํ˜ธ ([ ]) ์•ˆ์— ํ‘œ์‹œ๋ฉ๋‹ˆ (์˜ˆ: [MASTER] ์ฑ„๋„, [ON/ OFF], [File] ๋ฉ”๋‰ด) ์‹œ์ž‘ํ•˜์‹œ๊ธฐ ์ „์— ํŠน์ง•...3 ๋ถ€์†ํ’ˆ...4

More information

th_p42_46_50g10c_qbc2402.indb

th_p42_46_50g10c_qbc2402.indb TH-P58V10C TH-P65V10C Panasonic TQB3DC0001 ! HDMI VIERA Link DVD 2 4 5 11 SD / 6 9 10 12 13 DVD DVD 14 18 20 () 24 25 26 28 30 31 (VIERA) 32 VIERA Link HDAVI Control TM 35 VIERA 39 40 42 46 48 51 3 220

More information

Microsoft Word - UR-222s

Microsoft Word - UR-222s UR 222S Single channel Wireless Microphone Key Features: Metal materials EIA-standard 1/2 - rack receiver chassis, antenna diversity. The transmitters offer durable, magnesium bodies, soft-touch controls.

More information

20564A*LT-W600SH*I/M

20564A*LT-W600SH*I/M P/NO. 3828A20564A LT-W600SH LT-W720SH LT-W830SD LT-W1000SD LT-W1100SD LT-W1100SD3 DreamLG.com 080-856-9999 LG 08:00~12:00, 13:00~19:30 17:00 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 30 810 30 785 840

More information

VQ-A-C1 [๋ณ€ํ™˜๋จ].eps

VQ-A-C1 [๋ณ€ํ™˜๋จ].eps New I 0.W 0%0 (Ma, Seal)0.W 0.W ohs VQC000/000 Series CT.KS-0 VQC000/000 Series 0.W( 0% ) (Ma, Seal)0.W I (S, T, L, M ) IEC0 ) DeviceNet, OFIUS D, CC-Link, EtherNet/I..,.,.,,.,. SI (DeviceNet ) E0 M/M

More information

BS-K1217-Mโ–กโ–ก-3012_ProductGuide_KR_PDF

BS-K1217-Mโ–กโ–ก-3012_ProductGuide_KR_PDF READER/WRITER MADE IN JAPAN System [ASLINK ] S-K1217-M-3012..,.,....,,. S-K1217-M08-3012 S-K1217-M12-3012 S-K1217-M18-3012 S-K1217-M30-3012 2() () / 1 2 1 DC..,,.,,,..,....... ' ARW-04 (Ver.04-1.01 ),

More information

untitled

untitled 1 PLC 1.1 PLC 1.1.1 PLC PLC(Programmable Logic Controller),,, LSI,,. (NEMA: National Electrical Manufactrurers Association),,,,. 1.1.2 PLC PLC. FMS(Flexible Manufacturing System) PLC,. 1-1 PLC. - 5 - 1.2

More information

THE JOURNAL OF KOREAN INSTITUTE OF ELECTROMAGNETIC ENGINEERING AND SCIENCE Oct.; 27(10),

THE JOURNAL OF KOREAN INSTITUTE OF ELECTROMAGNETIC ENGINEERING AND SCIENCE Oct.; 27(10), THE JOURNAL OF KOREAN INSTITUTE OF ELECTROMAGNETIC ENGINEERING AND SCIENCE. 2016 Oct.; 27(10), 926 934. http://dx.doi.org/10.5515/kjkiees.2016.27.10.926 ISSN 1226-3133 (Print) ISSN 2288-226X (Online) Multi-Function

More information

์ฒ˜์Œ์— ์ฝ์–ด ์ฃผ์‹ญ์‹œ์˜ค ๋ณธ ์ œํ’ˆ์„ ์‚ฌ์šฉํ•˜์‹œ๊ธฐ ์ „์— ์ด ์‚ฌ์šฉ์„ค ๋ช…์„œ๋ฅผ ์ž์„ธํžˆ ์ฝ๊ณ  ์žฅ๋ž˜์— ์ฐธ์กฐํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋„๋ก ์†Œ์ค‘ํžˆ ๋ณด๊ด€ํ•˜์—ฌ ์ฃผ์‹ญ์‹œ์˜ค. ํ•œ๊ตญ๋‚ด ๊ณ ๊ฐ์šฉ ๊ฒฝ๊ณ  ํ™”์žฌ ๋˜๋Š” ๊ฐ์ „์˜ ์œ„ํ—˜์„ ์ค„์ด๊ธฐ ์œ„ํ•ด ์žฅ์น˜๋ฅผ ๋น„ ๋˜๋Š” ์Šต๊ธฐ์— ๋…ธ์ถœ์‹œ ํ‚ค์ง€ ์•Š๋„๋ก ํ•˜์—ฌ ์ฃผ์‹ญ์‹œ์˜ค. ๋ฐฐํ„ฐ๋ฆฌ๋ฅผ ํ–‡๋น›, ๋ถˆ ๋“ฑ

์ฒ˜์Œ์— ์ฝ์–ด ์ฃผ์‹ญ์‹œ์˜ค ๋ณธ ์ œํ’ˆ์„ ์‚ฌ์šฉํ•˜์‹œ๊ธฐ ์ „์— ์ด ์‚ฌ์šฉ์„ค ๋ช…์„œ๋ฅผ ์ž์„ธํžˆ ์ฝ๊ณ  ์žฅ๋ž˜์— ์ฐธ์กฐํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋„๋ก ์†Œ์ค‘ํžˆ ๋ณด๊ด€ํ•˜์—ฌ ์ฃผ์‹ญ์‹œ์˜ค. ํ•œ๊ตญ๋‚ด ๊ณ ๊ฐ์šฉ ๊ฒฝ๊ณ  ํ™”์žฌ ๋˜๋Š” ๊ฐ์ „์˜ ์œ„ํ—˜์„ ์ค„์ด๊ธฐ ์œ„ํ•ด ์žฅ์น˜๋ฅผ ๋น„ ๋˜๋Š” ์Šต๊ธฐ์— ๋…ธ์ถœ์‹œ ํ‚ค์ง€ ์•Š๋„๋ก ํ•˜์—ฌ ์ฃผ์‹ญ์‹œ์˜ค. ๋ฐฐํ„ฐ๋ฆฌ๋ฅผ ํ–‡๋น›, ๋ถˆ ๋“ฑ 4-282-650-32(1) ๋””์ง€ํ„ธ HD ๋น„๋””์˜ค ์นด๋ฉ”๋ผ ๋ ˆ์ฝ”๋” ์‚ฌ์šฉ์„ค๋ช…์„œ ๋ชฉ์ฐจ ์‹œ์ž‘ํ•˜๊ธฐ ๋…นํ™”/์žฌ์ƒ ๊ณ ๊ธ‰ ์กฐ์ž‘ ์ปดํ“จํ„ฐ๋ฅผ ์‚ฌ์šฉํ•ด์„œ ๋™์˜์ƒ๊ณผ ์‚ฌ์ง„ ์ €์žฅํ•˜๊ธฐ ์™ธ๋ถ€ ์žฅ์น˜๋ฅผ ์‚ฌ์šฉํ•˜์—ฌ ์˜์ƒ ์ €์žฅํ•˜๊ธฐ ์บ ์ฝ”๋” ์‚ฌ์šฉ์ž ์ •์˜ํ•˜๊ธฐ ์ถ”๊ฐ€ ์ •๋ณด ์กฐ๊ฒฌํ‘œ HDR-CX130/CX160/CX180 ์ฒ˜์Œ์— ์ฝ์–ด ์ฃผ์‹ญ์‹œ์˜ค ๋ณธ ์ œํ’ˆ์„ ์‚ฌ์šฉํ•˜์‹œ๊ธฐ ์ „์— ์ด ์‚ฌ์šฉ์„ค ๋ช…์„œ๋ฅผ ์ž์„ธํžˆ ์ฝ๊ณ  ์žฅ๋ž˜์— ์ฐธ์กฐํ• 

More information

Slide 1

Slide 1 Clock Jitter Effect for Testing Data Converters Jin-Soo Ko Teradyne 2007. 6. 29. 1 Contents Noise Sources of Testing Converter Calculation of SNR with Clock Jitter Minimum Clock Jitter for Testing N bit

More information

. PC DP-1VR P15 1ch 1 Input Tool 4ch RS-232C RS-232C. Input Tool P14 MUX-10F P16 MeasureReport P21 GO/NG 2 MeasurLink Real-Time P19 MeasurLink STATMea

. PC DP-1VR P15 1ch 1 Input Tool 4ch RS-232C RS-232C. Input Tool P14 MUX-10F P16 MeasureReport P21 GO/NG 2 MeasurLink Real-Time P19 MeasurLink STATMea 12 Input Tool ( ) 14 DP-1VR 15-10F 16 3 17 EC 17 MeasurLink 18 MeasureReport 21 SPC 22 11 . PC DP-1VR P15 1ch 1 Input Tool 4ch RS-232C RS-232C. Input Tool P14 MUX-10F P16 MeasureReport P21 GO/NG 2 MeasurLink

More information

MFL62093510

MFL62093510 R-T75BH** R-T75EH** R-T75PH** R-T75VH** R-T75LB** R-T75VB** P/No. : MFL6209350 www.lge.co.kr 4 2 35 36 37 38 40 42 45 46 47 48 4 5 2 6 7 8 9 0 # 2 3 2 3 4 3 3 4 5 5 6 6 6 # 4 4 7 8 # 4 3 3 9 3 # 3

More information

R-963)

R-963) A/B ANNE ON/STANDBY O P E A T I N G I N S T U C T I O N S MUTI CONTO MASTE UME BAND T/P MODE SOUCE DIECT CINEMA EQ MUTI OOM EMOTE SENSO TUNING/PE OOM FEED DYNAMIC ANGE STANDBY INPUT SEECTO OUND MODE AUDIO

More information