Áß2±âÇØ(01~56)

Size: px
Start display at page:

Download "Áß2±âÇØ(01~56)"

Transcription

1 PRT 0 heck x=7y=0 x=0y=90 9 RH RHS 8 O =8 cmp =6 cm SS cm S cm 6 9cm cm 0 cm x=0 y= cm = = _(80-6 )=7 = = _(80-0 )=70 =80 -(7 +70 )=8 = =6 cm x=6 = = =90 =80 -(90 + )= y= x+y=6+=6 = = (SS ) = == = P P P = P P= P P P (SS ) P= P P= P P= P = = = _(80-6 )=7 = _7 =6 = = = + =6 +6 =7 = = = = =8 cm 0 0 SS = = = = = = = =80 -(90 +0 )=60 = = =60 =80 -( )=60 7cm =90-60 =0 = =7 cm = + =7+7= (cm) 0 = = = _(80 - )=6 = a = = a = a+ a= a = = = a =80 -_6 = = a+ a= a x= - =6 - = a=0 a=0 =0

2 = =8 0 =8 +8 =76 = = = = x x= _(80-76 )= = _ =7 = =6 = x= =7 GF= F = _(80-6 )=7 yy GF= F GF= GF GF =G = cm = a = = a = a+ a= a yy GF= =0 (cm ) a=7 a=6 =6 (RHS (RH = (S ) = _(80 - )=6 RHS SS S RH = _(80-6 )=8 =6 +8 = = PP P= P=90 P =P P= P P P (RH ) = _(80 - )=9 P= P=90 - = = = = _(80-8 )=8 = _8 = = _(80-8 )=66 =80 -( )= = a = = = a = a+ a= a = = = a = = = a a+ a+ a=80 a=80 a=6 =6 = = a F= F= b =80 - a =80 - b + =90 (80 - a)+(80 - b)=90 a+ b= x=80 -( a+ b)=80 - = = = = = x=80 -_ =78 x x= = =6 cm y=6 x+y=+6= = =90 = =90 - = (RH ) = =b = =a =a+b _(a+b)_(a+b)= (a+b) = =90 = =90 - = (RH ) = =8 cm = = - =0-8= (cm) = = _8_=8 (cm ) = _(8+)_0=00 (cm ) =00-_8=0 (cm ) = =90 = (RHS ) =

3 MG O O K S 9 9cm = =90 = p_9=8p (cm) 0 (RHS ) = =90 - = x=80 -_ =70 = =90 = (RHS ) = = cm = = _(80-90 )= =90 - = = = cm = =8 (cm ) POPO PO= PO=90 OP P =P PO PO (RHS ) =90 - = = = cm = = = = (cm) ( >0) = =90 = (RH ) = = cm = =90 = (RH ) = = =8 cm =0-8= (cm) + + = + + = + =6+=8 (cm) O = O O =O O =O O= O OF= OF=90 OF O =O OF OF (RHS ) O O =O O 0 cm O = _(0-)=9 (cm) O = =8 cm = =7 cm =8-6-=8 (cm) F =F = _8=9 (cm) = _0= (cm) M M =M = M=90-6 = O O =O =O =90-0 =60 O O =O O=60 O=80 -( )=60 O O =O = =6 cm = O = (cm) O O =O O= = _{ _6_8}= (cm ) O= =_8 =6 O O =O x= _(80-6 )= O O =O O= _(80-0 )= x+ + =90 x=0 O O 0 O =O =O y x O= O=0 O 0 O= O=0 x= O+ O=0 +0 =0 y= x=_0 =00 O : O : O= : : O=60 _ =80 9 = O= _80 =0 0 O 6 cm

4 I I= I I= I I= I I= I 6 I I =IF IIF I= IF=90 I I= IF I= I I= I =I =I =I +I = + I IF (RH ) =F IIF I= IF=90 I I= IF I IF (RH ) I I= I= I= I=6 x=80 -( +6 )=9 I I 0 I I=90 I=7 I= I =_7 = I= I= I I=80 -(0 + )=7 I= =90 + = I I I= _70 = x+ + =90 x= I= I= a I= I= b a+ b+80 =80 x= a+80 y= b+80 a+ b=0 x+ y=( a+80 )+( b+80 ) =( a+ b)+60 =0 +60 =0 : : = :: =80 _ =60 9 I I=90 + _60 =0 x I I I I cm 0 cm I I= I I= I I= I I= I I= I I= I =I =I + + = +(I +I )+ = +( + )+ =( + )+( + ) = + =+0= (cm) I I I I= I I= I 6cm I 8 cm I= I I= I I= I I= I =I =I =I +I = + =6+= (cm) _(+8)_=8 (cm ) 96= =8 cm r cm = _r_(++)= r=0 r= cm r cm = _r_(6+8+0)= _8_6 r= r= _8_6-p_ =-p (cm ) cm

5 MG O O K S F = = cm =F =9-=6 (cm) = = cm = + =+6=0 (cm) =F =x cm = =(6-x) cm =F =(-x) cm + = (6-x)+(-x)=8x=0 x= = cm =F =IF =6 cm = =-6=8 (cm) F = =0-8= (cm) =F +F =+6=8 (cm) I 06 =90 + = O O= =_ =6 O O= =_0 =00 O O =O O= _(80-00 )=0 =80 -(0 +60 )=70 I I= _70 = OI= O- I=0 - = O O= =_ =88 O O =O O= _(80-88 )=6 I I=90 + _ = I I =I I= _(80 - )= OI= O- I =6 - = cm 0- cm 0 8 cm cm 07- cm cm 09- cm 0 = a = = a = a+ a= a = = a = a+ a= a = = a a+ a+9 =80 a=88 a= = 0- = a F F =F F= a F= a+ a= a F =F F= a = a+ a= a = = a 0 = a+ a= a 0 a=80 a=0 F F= F= a=_0 =0 F=80-0 _= = =70 = =70 =80 -_70 =0 0- = a = = a = = a 7 + a+ a=80 a=06 0 a= = = =90 = =90 - = (RH ) = = cm = =0 cm = - =0-=6 (cm)

6 0- + =( b+ )+( a+ ) = =90 = =( a+ b)+68 =90 - = =7 +68 = (RH ) = =7 cm = = cm 06- I= I= a I= I= b = - =7-= (cm) b+68 + a=80 0 = =90 = (RH ) = =6 cm = = _(80-90 )= =90 - = = = =6 cm = _6_6=8 (cm ) 0- = =90 = (RH ) = = cm = _0_=0 (cm ) 0 O O O =O =O O= O= O= O=6 = +6 =8 O= =_8 =6 O 6 07 a+ b=6 x= a+68 y= b+68 x+ y=( a+68 )+( b+68 ) =( a+ b)+6 =6 +6 =9 r cm = _r_(++)=r (cm ) =0 cm r=0 r= cm 07- r cm = _r_(+9+)=8r (cm ) 08 = 8r= r= 9= (cm ) cm O O= =_ =0 O O =O O= _(80-0 )=8 I I=90 + _ =6 I I= _(80-6 )= x= O- I=8 - =6 0- O O =O O= O= 06 O O=80 -_ =6 = O= _6 =8 I= I= a I= I= b + a+ b=80 = b+ = a+ 6 a+ b=7 08- O O =O O O= _(80-80 )=0 = O= _80 =0 I I=90 + _0 =0 I I= _(80-0 )= OI= O- I=0 - =

7 MG O O K S 09 O = _(80-6 )=6 O =O =0 cm F = =x cm F =F =F =(0-x) cm = =(-x) cm F= _(80-6 )=6 + = F=80 -(6 +6 )=6 (0-x)+(-x)=6x=6 x=8 OF =O -F =0-8= (cm) 09- O F F 7 O =O = cm =F =x cm = =(7-x) cm =F =(8-x) cm + = (7-x)+(8-x)=x=0 0 = = = (SS ) x= = = x 7 7 O =O - = -= (cm) x= _(80-0 )=7 x cm 06 cm 07 8 cm 08 6 cm 6 cm cm {9- p} cm = = = _(80-88 )=6 = = _(80-6 )=67 = - =67-6 = = = = _(80-68 )=6 = 0 0 = = _(80 - )=68 = _(80-68 )=6 =68 +6 = = = _(80 - )=8 F= F F= F F= F F = = cm FG =F = -F =7-= (cm) F FG 7

8 06 = =90 = =90 - = 0 M M =M M M= M=6 M=6 +6 =7 (RH ) M M=90-7 =8 07 = =9 cm = =6 cm _(6+9)_(9+6)= (cm ) = =90 = (RHS ) = =9 cm = - =-9=6 (cm) + + =6+ + =6+=8 (cm) M M M O : O : O= :: O=60 _ =0 O = O= _0 =7 O 08 = cm _8_ = =6 cm = =90 = (RH ) I I= I= x = x I= =90 + x=6 _ x x x = =6 cm 09 O O =O O= _(80-8 )=66 O O =O O= _(80 - )=69 R= = _0= = _r_(6+8+0)=r (cm ) = _6_8= (cm ) r= r= R-r=-= = = O R O r R-r 8

9 MG O O K S = =x cm F = =(0-x) cm I - I F = =(-x) cm 90 =_-p_ _ F +F = 60 (0-x)+(-x)=9 9 =9- p (cm ) x= x=6 =6 cm =x cmf F x x 8 O I O 9 O= =_7 =7 7 O I I O O =O 8 =90 + O= _(80-7 )= =6 =80 -(7 +9 )=8 O I O= =_6 = I= = _8 = O O =O OI= O- I O= _(80 - )= = - = O O O I OI 6 = = = _(80 - )=6 F = =F = F (SS ) F=80 -( + F) =80 -( + ) = =6 F =F F= _(80-6 )= (-9p) cm F F F 0 = = _(80-68 )=6 =80-6 = 7 r cm = _r_(+9+)=8r (cm ) = _9_= (cm ) 8r= r= 0 P = PP = P= PP P P (SS ) P =P 9

10 = = = = + =8 = = =8 = +8 =7 = = =7 x=80 -(7 +7 )=6 = =90 = (RHS ) = == = =90 = (RH ) = = cm = _0_= (cm ) O O =O O O= O=6 x=80 -(6 +6 )=08 O O O =O =O O= O= O= O=8 = O+ O= +8 =60 O= =_60 =0 I= I= a I= I= b a+ b+6 =80 a+ b=8 = a+6 = b+6 + =( a+6 )+( b+6 ) =( a+ b)+8 =8 +8 =86 R cm R= = _6= 0 0 cm O cm 6 cm 8 0 r cm = _r_(6+0+)=0r (cm ) = 0r=0 r= _0_=0 (cm ) p_ -p_ =p (cm ) I + + x=90 x=0 I= I= =_ =70 y=90 + =90 + _70 = y- x= -0 =9 r cm = _r_(++)=r (cm ) I= _r_=6r (cm ) r 6r x y y- x =I r cm I r I r cm =F = =F =r cm + =(F +F )+( + ) = +r+ +r =( + )+r =+r =+r r= = (+)= (cm ) -p_ =-9p (cm )

11 MG O O K S 0 heck x=7y=6 x=y= x=y=6 x=0y=90 x=9y=0z=90 x=y= 6 x=0y= cm O =O OO O =O O =O O= O OO(SS ) = 80 + =80 = =8 (cm) = = =60 = = _(80-60 )= =8 cm cm 07 0 cm SSS cm SSS 0 cm O SSS cm cm 6 6 cm cm = =6 O O= O+ O=6 +0 = + =80 =80-0 = x+70 =80 x=80 = x+=7 x= = y-=6 y= O =O = =8 cm = 8+ =8 =0 cm = = = =9 cm F= F F= F F =F = cm x=y= F = = F = F F S F = =8 cm = =8 cm F = +F =8+8=6 (cm) : =: =80 _ =08 + = =08 = = x + x+6 =80 x=7 = =6 F= _6 =8

12 F=90-8 =6 =80-6 = F= -6 =6 O = = _0= O = = _=7 O =O +O + =7++9= 0 FO F =O F= O F= O FO S O =F = O = OF = = _8=9 = = = _= O + =9+= POQO S OP =OQ P =Q PO= QO POQO S P =Q x+y=8 x+y=8x-y 6x-y=0 _- y=6 y= y= x= x+y=+= SSS O =O =F O =OF O =O F = F = = F F= F =F F = =F =F F =F = F F= F 6 7 = O=_=8 (cm ) P+ P= P+ P = 8+ P= _80=0 P=0-8= (cm ) O= = _=6 (cm ) F= F= =_=(cm ) F= =_= (cm ) = = = (cm ) F= F=_=8 (cm ) O =O x+=x- x= = =O +O =(x+)+(x-) =7x=7_=8 O= O=0 x= _(80-0 )=70 y=90-70 =0 x- y=70-0 =0 = = = = _90 =0 =90-0 =60 = F=8 F= F=_8 =6 x=90 - F= F=6

13 MG O O K S 8 = = = = = = = 9 =7 cm = =90 = =0 cm x=0 OO O= O=0 = =0 cm O = = _0= (cm) y= x+y=0+= = O =_{ } =0 (cm ) =_8= (cm) = =8 O O=80 -(8 + )=90 = =7 cm x=7 = O+ O= O=_8 =76 y=76 x+y=7+76=8 = = O =_=8 (cm) x=8 O=90 y=90 = =_{ _6_}=8 (cm ) P = = = =P =P =76 =80-76 =0 P P=76-60 =6 P=0-60 = P P = P= _(80 - )=68 P =P = O =O O=90 = P= _(80-6 )=8 = =0 P=0-8 = P=68 P= = 90 = O= O O =O O =O O =O O =O =O =O = == = = = = =90 = + =90 O+ O=90 O=80-90 = O =O =O =O = = =70 + = =80 =0 = =6 = = =6 (SS ) = =6 x=80 -( )=7

14 8 + =80 8 O : O= : Q+ Q=90 6 : O= : O= cm Q Q=80-90 =90 QRS= RSP= SPQ=90 PQRS O= O=6 cm = O+ O =+6=0 (cm ) 9 0 HFGFHG(SS ) H =F =FG =GH H+ F=90 FGH 90 FGH 9 = F= - F = - F = F = + F+ F= F+ F 6+ F= F=6 cm FGH HG =F =9 cmfg =H = cm FGH =F +FG +GH +H =9++9+ =6 (cm) FGH FGH = FG =_9=6 (cm) = + = + =6+=0 (cm ) = _7_8=8 (cm ) = - =6-8=8 (cm ) = =8 cm = _ _8=8 =7 cm cm 0-8 cm cm cm 09-8 cm 0 = _ =7 = _ =8 = =7 =80 -(80 +7 )=7 0- = =68 = =0 + =80 (0 +8 )+( x+68 )=80 x= 6 7 = =8 (cm ) O= - O=8-=6 (cm ) = = = = _60=0 (cm ) : =: : = : =0_ =(cm ) + 0 = = = =8 cm F= F F =F F = =8 cm = +F -F 0=8+8-F F =6 cm 0- = =60 F= F=60

15 MG O O K S 0 =F = =F = cm =F =9-=6 (cm) F + +F +F =+6++6=8 (cm) + =80 + =80 = =60 -( + + ) =60 -(80 + ) =80 - = 0- O= O 0 0 P+ P= 8+ P= _8 P=-8=6 (cm ) 0- P+ P= + P= _60 P=0-=8 (cm ) =6 =80-6 =6 PQ P= Q=90 = P= Q PQ(RH ) P =Q Q= P=90-6 =6 QP= _(80-6 )= =80 =80-0 =60 PH= = _60 =0 PH PH=80 -(0 +90 )=60 P= PH=60 06 x++x= x= 06- = = = - = - = 07 = =60 =80 - =80-60 =0 =60 =90-60 =0 = _(80-0 )=7 = - =90-7 = 07- = = = (SS ) = =6 =80 -( +6 )=70 = - =90-70 =0 08 = = = 08- =90 = = O =O 09 x+ 0 x =x+ = =x P= PQ= _0= (cm ) = P= _=0 (cm ) 09- O : O= : O= = _= (cm ) 7 7 O : O= : O= O= cm : O= : O=6 cm = O+ O=6+=8 (cm )

16 0 7 cm 0 8 cm 0 x=7 y= cm cm 09 0 cm 0 cm cm 0 cm 90 cm = = + =80 x y=80 x+ y=7 O = = _0= (cm) O = = _8= (cm) O O + +O =++= (cm) F F = F = F = F(S ) F = =9 cm F = +F =9+9=8 (cm) 6 0 = =7 x=7 = =8 7 + y+8 =80 y=68 O =O x-=x+ x= x+ y O F F F x y = =(x-)+(x+) =7x=7_=8 x = =8 = =8 +0 =68 x=80 -(68 +8 )=6 x O =O = = _=7 (cm) = = cm = _ _O = 7=9 (cm ) = =98 (cm ) HFGFHG(SS ) H =F =GF =HG H+ HG=90 FGH 90 FGH FGH FGH FGH = = + = + = =6(cm ) = = = = = (SS ) = =0(cm ) G G (S ) G (S ) G F

17 MG O O K S 0 = G+ G = =0 (cm ) F= - F =0-6= (cm ) F = N = M = _0=0 (cm ) MN= M+ N- NM M= = _0=0 (cm ) N= = _0=0 (cm ) MN= M= _ = 0= (cm ) MN=0+0-= (cm ) M N MN MN F H 6 cm F H 6=_H H = cm F= F F F = =8 cm F = cm F F _H =_= (cm ) F H F F cm cm cm F = F = = =90 F(SS ) G= GF FG G+ GF= GF+ GF=90 G= GF =80 -( GF+ GF) =80-90 =90 F G+ GF G F= = = F =80 - F =80 - F= F = = O x= +6 =88 (a) =-a =0-(-)= = -a= a=- (-) = =8 cm x=8 + =80 =80-6 = y= =80 -(8 +90 )= F= F F= F 7

18 06 F= F= = _(80 - )=69 : =: = = _8= (cm ) : =: 07 F F = F= F(S ) = = = _= (cm ) 08 cm 6cm y = = =60 60 x cm = =6 cm =6+=0 (cm) x=0 = = =60 ( +60 )= =80 =0 y=0 x+y=0+0=0 0 heck 09 0 = + = + = =0 (cm ) : =: : = : = = _0=8 (cm ) = =8 (cm ) NM MN PN MQ PM NQ NM MPN=90 MPNQ 8 O =O = = _0= (cm) = =_{ } =70 (cm ) O PN MQ PM NQ MPN=90 MPNQ F 80 : 6 : x=0y= ''H'' ª F ª FSS FG GH 0 0 : 0 cm : cm6 cm 8p`cm ª OMN Fª JKL 6 7 8`cm 8 9 6`cm cm F :F =9:=: '''' : '' =6:0=: : '' =: 9 : '' =: '' = '' = cm = '=60 -( )=7 6 9

19 MG O O K S 06 F= =6 : F=: '' SS 07 = = = =80 -(0 + )=0 F :F =6 : 8= : :F =: :=: OMN :OM =0:=: :ON =:6=: = = cm = O=60 08 :8=: ª OMN (SS ) FJKL = J=70 F= K=80 -(70 +7 )= Fª JKL ( ) 09 0 FG : F'G' =0:=: '''' : GH : G'H' =: GH :=: GH = GH =8 cm 'F' ='H' H : 'H' =: 8 : 'H' =: 'H' = 'H' = cm 'F' = cm : '' =6:9=: : '' =: 8:x=: x= x= : '' =: 0 : y=: y=0 y= : '' =: z :=: z= z= x+y+z=++= :FG =6 : = : :HG =: 8 :HG =: HG = HG =6 cm _(6+8)=8 (cm) FGH _(+6)=6 (cm) = :9=: h cm :8=:hh= p_8 _6=8p (cm ) h=6 cm =70 =0 =80 -(0 +70 )=60 = =0 = F=60 ª F ( ) OO O :O =O :O =: O= O Oª O (SS ) : =: : =: : =:6=: : =6:9=: =8 cm ª (SS ) : =: x:=:x= x=8 : =:9=: : =6 : = : ª (SS ) : =: 8: =: = =6 cm = ª ( ) =x cm : =0 : 0= : : =(0+x) : 8=: 0+x=6 x=6 =6 cm 9

20 = ª ( ) : =0 : = : : =8 : = : =8 =9 cm : = :8=: =6 cm = - =6-9=7 (cm) = =90 ª ( ) F = F=90 ª F ( ) F = F = F=90 ª F ( ) FF F= F=90 F Fª F ( ) cm 0- p cm 0 6cm 0-8cm 0 cm 0- cm cm 0 = _ =_6=6 =8 cm = = = =0 (cm) = - =0-=6 (cm) =90 _ = _F 8_6=0_F F = (cm) =0 =7 =80 -( +0 )=7 = =7 = =0 ª F ( ) = _ 6= =6 cm = - =6-= (cm) 0- =70 = =80 -(70 + )=6 = F=6 = = ª F ( ) H = H=90 ª H ( ) = _ _ = _ _H _ =H _ 0 r cm : =8 : r r=0 0 cm 0- r cm 8:r=:8 r= p_=p (cm) _ = _ 0_=_ = cm = _ 00=x_ x=6 y=-6=9 x-y=6-9=7 0 0 = =90 ª ( ) : =0 : 0= : : =: :8=: =6 cm = - =6-0=6 (cm)

21 MG O O K S = =7 cm = =90 =90 - = =7+= (cm) ª ( ) cm : =6:=: =-8= (cm) 0 : =: :6=: =6 =8 cm F F=F= Fª ( ) F : =:=: =x cm =(6-x) cm : =6-x : x= : (6-x)=x x= cm =60 + =0 F=60 =80 + F=0 = F = =60 ª F ( ) : = :F : =7 : F 8 F = cm F =F = 8 cm 0- O = O=90 ª O ( ) :O =8: 0 :O =8: 6:O =8: O = cm =H _ 900=8_(8+x)8+x=0 x= =H _ y =_0=600 y=0 ( y>0) x+y=+0=7 0- = _ =9_ = cm = _ =-9=6(cm) x =6_=00 x=0 ( x>0) 0 ª SS 0 8 cm 0 p cm 0 9:7 0 cm cm 08 0 cm 09 6cm 0 6 cm cm cm cm 0 : =8 : = : : =:8=: ª (SS ) : : 06 '' = =90 '+ '=90 '+ '=90 '= ' 'ª ' ( ) ' : = : ' 6:8=8: ' ' = cm 0 :FG =: :FG =: FG = cm FGH _(+9)=8 (cm) FG FGH

22 0 OO' : O' r cm 9:r=: r= O' p_=p (cm) ª F O' O' 08 =H _ =8_ =8 cm H = -H =8-8=0 (cm) 0 6:8=9:7 9:7 =H _ H 0 ª : =0 : = : : =:9=: ª (SS ) : =: :9=: = cm 09 FF F= F F= F Fª F ( ) : =0:6=: : =: =9 cm = - =-9=6 (cm) Fª F ª 0 F = F ª F ( ) =F =x cm 06 = ª ( ) : =:6=: : =: 6 : (+x)= : +x= x=9 ª : = :F 8 : (8-x)= : x 8x=6-x 0x=6 x= 6 6 cm ª F x 07 F = F=90 = ª F ( ) : = :F 6 : 0= :0 =8 cm M =M =M = cm M = -M =6-= (cm) M M =MH _M =MH _ MH = cm H =M -MH =-= (cm) M MH H

23 MG O O K S P=P= P P =P 0 =80 -(7 + )=0 F = =7 = =0 Q =Q = cm ª F ( ) PQ QP= =90 PQª ( ) Q : =QP : : 8=QP :6 PQ = cm Q PQª PQ cm ª SS 6cm x=6y= :HG =: H=60 -( )=9 :FG =: 6 :FG =: FG = cm :HG =: 9 :6=: = cm FGH : : '' =6:8=: 9:x=: x= y:6=: y=8 y= x+y=+= F :F = :F = : c:d=a:e=b:f 80 -( +60 )=7 : =:=: : =:=: ª (SS ) : =: :7=: = cm == ª ( ) : =:=: x:=: x= 9:y=: y= x+y=+= = =90 =90 - = ª ( ) : =6:8=: : =: :6=: = cm _ =H _ 8 6_=H _0 H = cm F = =60 =0 - = F ª F ( ) : =8:0=: :F =: :F =: F = cm F = -F =- = (cm)

24 r cm :0=: 9:r=: r= 0 cm r : =8:=: : =6:8=: ª (SS ) : =: : =: =6 cm x=8y= F F cm cm cm 0 x=6y=0 7 cm N SS : 6cm cm 9 0 cm cm 7 cm 6 9cm 7 8 x=6y= 9 cm 0 x=8y= cm cm 6 0p cm = _ =9_ = cm x=-9=6 = _ y =6_9= y= ( y>0) 0 0 6:x=9:6 9x=6 x= 6 : (6+)=y : 0 0y=0 y= x+y=+=6 6 : 0=9 : (x-9) 6(x-9)=906x= x= x y 0 F : (+)= : =0 =6 cm = - =-6=9 (cm) 0 heck cm 7 x=9y= cm 8 cm : : : : : : : 8=9 : x 6x=7 x= (x+6) : 6= : 8 8x+8=98x=6 x=8 8 : =y : y=0 y=0 : = : =6:=: F F :F = : = : x : (6-x)=: x=6-xx=6 x=

25 MG O O K S 07 8:6+6 : 6:+8 : : = : 08 :+9 :6 6:=: 6 =8 :6= : (+) = cm :6+ : : = : 6 : =(7+x) : x : 6= :. 8+x=6xx=8 = x= 09 : = : = ª ( ) : = : = : =7: : =7: 7 = =6 cm 6 7 x:=8:0 0x=0 x= 8 : (8+)=0 : x 8x=0 x= 8:=y: y= y=6 x-y=-6=9 0 : = : 8 : 0=x : (9-x) 7-8x=0x8x=7 x= 8 8 : =(+9) : y 8y= y= :x=:9 x=8 x=6 x+y=6+=9 0:8=x: x= = = = = y=8 9 k :=x:8 x= x= : (+)=(y-) : 9 8y-=7 8y= y= 8 8y-x=8_ -_ =7 8 x y- 9 8 l m n k = =90 (cm ) = : = : = : = : : = : =: 0 MP : (+)=y : 0y=0 y= NP : (+)= : xx= x= = _90=0 (cm ) 9 : = : : x=(8+0) : 0 8x=80 x=0 F GH GF =H =7 cmh = cm : (+6)=G :0 G =0 G = cm F =G +GF =+7=9 (cm) cm 6cm 7cm G F H cm

26 k l :x=6:9 m 6 H x 9 6x=7 x= y- n ª ( ) y 8 : (8+)=6 : (y-) k : =6:=: 8y-=08y= y=9 H H : = : (+) x+y=+9= H = H = cm 6 7 N : (+)=N :0 6 N =0 N = cm M : (+)=M :6 6 M =6 M = cm MN =N -M =-= (cm) Oª O ( ) O :O =0 : = : O : (+)=O : O =0 O =6 cm FO : (+)=OF :0 OF =0 OF =6 cm F =O +OF =(cm) = : =: P : (+)=P :9 P =9 P = cm Q =P +PQ =0 (cm) Q Q : (+)=0 : =0 = cm ª ( ) : =:8=: : =: F : =a :(a+b) F = ab a+b 0 = =0 (cm ) N =N M =M MN MN=90 MN=80 -(90 +7 )=6 x=6 = MN =_=0(cm) y=0 = = F =F F = = _=7 (cm) = = _=6 (cm) F = = _8= (cm) F F + +F =7+6+=7 (cm) F = _ = _(8++)=7 (cm) = = = = _0=0 (cm) x=0 = =_9=8 (cm) y=8 x+y=0+8=8 = = =_6= (cm) F F = =6 cm F = -F =-6=6 (cm) H cm 6 cm cm 8 F F : =9:=: F :=9:x x= 6 G =x cm G F = G = x (cm) F F = G =x + x=x x= x=

27 MG O O K S 6 = N P =P Q =Q R =R S =S = N =x (cm) PQ SR PS QR MNM (S ) =N =x cm = + =x (cm) x= x= G G GFF (S ) =x cm G =x cm = G = G =x (cm) = + 8=x+x x=8 x=6 cm G F G = G F G =G GF (S ) G = : =: : =: = =7 cm F =F = =F =HG F =HG = H = FG H =FG FGH cm F +FG +GH +H =(F +H )= + =(F +H )= (cm) H =H = H = = _8=9 (cm) FG = = _8=9 (cm) HG = = _=7 (cm) F = = _=7 (cm) FGH F +FG +HG +H = = (cm) G F 8 cm cm G F 6 PQRS PQRS PS = = _=6 (cm) PQ = = _8= (cm) PQRS=6_= (cm ) M =M N =N MN M =M M M = = _6=8 (cm) x=8 N =N N N = = _0= (cm) y= x+y=8+= M =M N =N MN N =N QN QN = = _0= (cm) N =N MN PN = = _8=9 (cm) PQ =PN -QN =9-= (cm) x= MN O MN =MO +ON M = ( + ) x=7 (9+x)=8x+9=6 = = _= (cm ) M M= = _6=8 (cm ) N M MN= M = _8=9 (cm ) x cm 8cm N O 9cm 7

28 7 = F=_= (cm ) = G+ G = =_=0 (cm ) = G+ G G G = = _=6 (cm) x=6 = = cm y= G = = =9 cm G = = _9= (cm) G G = = _6= (cm) G'G G' = G = _= (cm) 6 7 = = = _6= (cm ) ª : =6:8=: : =9:6 : 6=9 : 6 6 =76 =6 cm G G = G =_=8 (cm) x=8 F = = _=6 (cm) y=6 8 r cm r cm : : =:9 FGª G ( ) GF :G =G :G =: G = = _=8 (cm) x cm x : = :99x= x= cm GF = G = _8= (cm) G GM = G = _=6 (cm) x=6 M M =M =9 cm Gª M ( ) G :M =G :M :=y:9y=8 y=6 x+y= G = G=_6=8 (cm ) = =_8=6 (cm ) 9 60 F : G : = : : = : : 9 GF : G =( G- F) : ( - G) =(-) : (9-)= : GF : 0= : GF=0 GF= cm.8 (m)=80 (cm) 80 : 6= : : =: G= G+ G = = = _8=6 (cm ) 8 6 8:=: : =:9 x cm x : 60= : 9 9x=0 x=80 80 cm

29 MG O O K S :: : : =::9 x cm x :p=:9 9x=80p x=0p 0p cm :=: : =8: cm 8 (km)=000 (m)=00000 (cm) 0 = = (km)=6000 (m)= (cm) = = =0_0000 = (cm) =0000 (m) =0 (km) ª ( ) : ( +)=6 : 0 0 =6 + = = cm _0000=60000 (cm)=600 (m) =_000=8000 (cm)=80 (m) =_000=6000 (cm)=60 (m) =80_60=800 (m ) 0 8 cm 0-0 x=y= cm 0 cm 0-0 cm 0-6:: 06 8cm cm 07-8 cm cm 09 6 L 09-8 cm 0 = : = : =9:=: : = : =: 6 : = : = =8 cm 0- = : = : =8:=: : = : =: 8 : = : =8 = cm = + =8+=70 (cm ) 0 l m :x=:8x= x= l m n (x+) : y=(8+) : 6 :y=0:60y=90 y=9 0- m n :y=8:68y= y= l m n x : (+y)=6 : (8+6) x:7=6:x= x=8 xy=8_= ª ( ). : (.+.8)=.6 :. =. =. (m) ª ( ) : = : : (7-)=. : =7 =. m 0 ª ( ) : =8:=: F F : =: F :=:F = F = cm F : =: F :=:F =8 70 ª ( ) : = :. :.6=.7 :. =6. =. m F = 8 cm 8 F +F = + = (cm) 9

30 0- ª ( ) 06- G : = : 0= : G= G+ G F = + F : =: 6 6 F :0=:F =0 = F =6 cm = = cm 0 = = F =F = = _=6 (cm) 07 M =M N =N F = = _=7 (cm) P MPN= F = = _8=9 (cm) F = _ +F +F =6+7+9= (cm) = 6 0- = = F =F = _= (cm ) 6 = F =_6= (cm) 0 = F =_8=6 (cm) = =_=8 (cm) + + =+6+8=6 (cm) G'G G = G' =_=6 (cm) G G = G =_6= (cm) 0- G' =a G'G GG' =a 06 G G = G =(GG' +G' ) =(a+a)=_a=6a G : GG' : G' =6a:a:a =6:: G= = _7= (cm ) 6 6 GG' : G' =: GG'= _=8 (cm ) + GG'= G= _ 6 = 9 = _7=8 (cm ) Q O O P Q P N = PMO+ ONQ = + M ={ _ }+{ _ } = = = _=8 (cm ) 08. mm 7m6m : : =: x x : 6000= : x= : 00= : : =:9 x cm 0:x=:9 x=60 60 cm M P N

31 MG O O K S 09 6L 0 : : =:7 : =6:0=: x L F 6:x=:7 = F=90 = F x=6 ª F( ) 6-6=6 (L) : =: :F =: 09- : :F =:F = : =8:7 F = x cm cm 8 : 7=x : 67x=96 x=8 8 cm : ª F F F cm 0 cm cm cm 7cm 07 cm 08 0 cm cm cm cm cm 7 cm r=h=6 68 cm 6 6 cm x=6y= 0 : = : =6 : = : =x cm x : (0-x)= : x=0-xx=0 6 6 x= = cm 6 = = (cm ) : 0 6 : (6+)= : x 6x=0 x=0 6:=9:y6y=6 y=6 x+y=0+6=6 x y x+y 0 : (+)= : x x=0 x=0 : (+)=6 : y y=0 y=0 x+y=0+0=0 x y x+y 0 : = : : =6:0=: G F G : =F :G :=6:xx=0 x=0 06 Q 6 : (6+)=Q : 8Q =7 Q =9 cm P : (+6)=P :8 8P =6 P = cm PQ =Q -P =9-=7 (cm) : Q G P x PQ

32 07 = = F =F 0 F = =F F GF =x cm = = _8= (cm) F =(8+x) cm F = = _=6 (cm) = GF =x (cm) F = =x (cm) F = = _6= (cm) 8+x=x F x=8 x=6 GF =6 cm +F +F =+6+= (cm) GF x F x F F = F x F GF F 08 = = = cm = =_0=0 (cm) F = -F =0-0=0 (cm) F =F F F = = _= (cm) MG GM =M =M =6 (cm) G = GM =_6= (cm) M G GM G F =F = cm F F G G= G+ G = = G 09 = H =H H H = H F G = _= (cm ) G G G =G F =F FG FG = H FG H =FG FGH H H FG FG ª ( ) : =6:=: : =: : = : : = : =00 cm = - =00-=7 (cm ) : FGH

33 MG O O K S 6 : =6 : 7 =x 6: FG = =x yy 8:r=6: 6r=90 r= FP = = x h :0=6: h=80 h=6 QG = = x FG =x+6 yy r x=x+6 h x=6 = =_6=8 : =: : =: : : =8 : x cm : x=8 : 8x=000 x=00 Q 00-=68 (cm ) Q 8 =x FG = FG x FP =QG =;!; FG x x : 6: x=6 : 6: _6=6_y y= x y 6 : = : =8:6=: : =: =6 = cm =x cm 7 7 = cm ={ +x} cm 7 8:6={ +x} : x 8x=+6xx= x= : = : =:7 8: = : 7 =6 cm x x x = ª ( ) : = : : = : : + : : + : : + : : = : 76 77

34 0 :x=:8 x= x=6 0 ª 6:y=8: 8y= y= : =0:6=: : = : =:9 0 F : =F :F 9:6=x:6x=6 x=6 G : =G : 9 : (9+6)=y :0y=80 y= x+y=6+=8 : =7:6 8p : =7:6 =9p (cm ) :=: 0 = F= =90 F F : =F : =:=: F : =F : (-) : = : = = cm P :PF =: :=x: x=6 x=9 PF :P = : (+) : 7= : y y=8 y= x+y=9+= M =M M M = = _6=8 (cm) M =M MN MN = = _=6 (cm) N =M -MN =8-6= (cm) G 8:x=: x=8 x= y:6=: y= xy=_=8 P P= = _{ } = 6 = _8=(cm ) 6 :G =: G= = _ = _ 6 = _7=6 (cm ) x y x+y 6 cm cm 6:=: : =7: 6cm cm 7 6cm cm _7= cm (cm)_0000=00000 (cm)= (km) km _ 6cm cm 6cm cm = 0 cm km

35 MG O O K S PRT LVL UP cm cm 9cm a=b=c= 88 cm cm cm =90-6 = O O=90 - =6 = a F= a F F= F= a F= F= a F F=80-8 a + F=90 a+(80-8 a)=90 a=8 F= a=_8 =7 =90 - = = F = F= =90 F=90 - = F S F = =6+0=6 (cm) = =90 = RH RH = = = = = =90 - = = = = + = + = P P =P PF P= PF=90 + PF= O x=y= x+ y=60 + =60 + =80 =80 - =80-0 =60 = O+ O+ O O cm cm r cm r cm r cm = r+ r cm =+ r r=0 r= O O =O =O O= O=90-68 = I I= _ = IO+ OI= O+ I= + = I I= = OI= - =0 O O O =O O= O= O O=80 -_ =6 = O= _6 =68 =80 -( )=70 F= F F F =6 cmf = cm F= F= _ = G F G= F= _ G= 6 G 0 y O x O I

36 h P ' =_9 =_9 =_9 y PQ'= ' n QP= PQ' n_9 Q 90 '= 8 cm n_9 <90 _' _h= _8_h ' = (cm) n<0 9 = =8 cmp =P' P' = _(8-)= (cm) 7 I = = cm a cm =F =a cm =F =b cm a cm O Q= = _ =8 cm F I a+b=8 b cm = = _7= (cm ) cm = ( + + ) b cm P= Q= _=8 (cm ) = (a++b++b+a) PO= P= _8=9 (cm ) = {6+(a+b)} ' F= '= =7 F=80 -( +7 )=8 'F= F=8 F=80 -(8 +8 )= a-=b b-a=6a-8b 8a=b a=b ' ' a=(a-)a=a- a= a= b=-= c-=c+ c= PQR SRSR PM=a cm TRQ=b cm PTR= PM=a cm QN= TRQ=b cm =a+b= (cm ) = SR+ SR =8a+8b =(a+b) =_=88 (cm ) 6 S M P T ' N Q 7 F R = =6 (cm ) H 70 F H H= = H= H (S ) FH F = =H F F= F=70 F=80 -( )=0 G GHI(RH ) H I 9cm GH =I = = cm = =9 cm cm G= _ _GH = _9_= (cm ) H F

37 MG O O K S LVL UP cm 0 0 cm 0 cm cm 06 cm 07 cm 08 x=0y=z= 09 0 cm 0 cm 8 96 cm cm 6cm cm 6 7 p cm cm 0 0 cm 6 80 km = pr_ =p =p pr_ =p =p :HF =8:08HF =0 0 HF = cm 0 8 IF=8_{- }= (cm ) S =S _S =_6=6 S =8 cm S >0 T =S =8 S :S =T :T :S =6:86 S = S = cm IG = IG =8+=0 (cm) =a cm a cm =x cm =b 0 cm x cm 6 cm Gª ( ) b cm G : =G : F cm a : 6=x : 6x=a a= x Fª ( ) : =F : b : =x : 6x=6b b= x =0 cm 7 x+x+ x=0 x=0 x= G F :F = :G F :F =a:a=: 9:F =:F =9 F = cm 0 7 H I S F 0 7 cm J T G a a 9cm G a F a b b ª HI :H = : :H =8:8 H = H =8 cm ª HFG :HF = :FG Gª ( ) G :=: G =0 G =0 cm FGª ( ) GF :0=:GF =60 GF = cm 0 cm G cm F =G +GF =0+= (cm) =x cm : =:6 (-x) : x= : x=6-x 7x=6 x=8 =8 cm = - =-8=6 (cm) F 7

38 =80 -( + ) =80 -( + ) = ª ( ) : = : :6=6: =6 = cm 8:x=6:0 6x=60 x=0 :6=y :0 6y=0 y= : 6=8:z z=88 z= =x cm O :O =6 : xo :O =x : O :O =O :O 6 : x=x : x =00 x=0( x>0) =0 cm PQRST PQ =QR =RS =ST =TP = _0=6 (cm) PQ = PQ =_6= (cm) = + + =(F +F + ) R S U F =(PR +PQ +RQ ) P T Q =8(TU +SU +ST ) =8( STU ) STU 8 G'F= G'QP=_=8 (cm ) F= G'F=_8= (cm ) = F=_=96 (cm ) G G O = H = _ = = _6= (cm ) MN = = _8=9 (cm) F :M =F :N =: Fª MN(SS ) F :MN = :M F :9=:F =8 F =6 cm S : :7 =8_7=6 (cm ) S S S : :8 : 8=8 : (8+S ) 8+S =6 S =6 cm S =6-(8+6)= (cm ) 9:=: : =7:6 7 : (6-7)=7 : 7 7 : 7=x :7 x= O =ao =a =a a = _p_(a) - _p_a - p_{ } =pa - pa - pa = pa 80p= pa a =6 a=8( a>0) p_8 =p`(cm ) =00000_ (cm) =00000 (cm) =000 (m) = (km) 6km0 km 0 6 = F = =a F = =a F F H 8 cm M F 9 N

39 MG O O K S 0 : =H :F a F a : =H :a H = a a H GHª G( ) a G H : = a : a= : G :G =: : = : = = _ = G= = _ 9 9 = = G= _0=7 (cm ) MN 6cm h MN = ( + ) M N H h = _(6+0)=8 (cm) 0 cm MN= _(0+8)_h=9h (cm ) = _(6+0)_h=6h (cm ) MN : =9h : 6h=9 : 6 6 MN=9 9 MN= 6 MN (-x) cm x P (x-) cm Q QS =(x-) cm S T PT =(-x) cm cm cm :x=(x-) : (-x)x(x-)=(-x) x =0 0 cm : = cm_00000 = cm=0000 m =0 km = cm_00000 = cm=8000 m =8 km =0_8=80 (km ) l m cm cm 8p cm x=y= 6 0 cm = = SS = = + =80 = =90 = x = = = x = x+ x= x = = = x = x+ x= x x=0 x= = I= N=90 GH =MO = cm H= O=90-8 =6 GHIMON (RH ) = =90 = =90 - = RH = = cm = = - =-= (cm) = = = =8 =80 -(90 +8 )= x+8 + =90 x=0 O O =O O= O=0 y=80 -_0 =00 I= I= I I=80 -(6 + )= I= I= 9

40 09 0 F = =x cm =F =(-x) cm = =(-x) cm + = (-x)+(-x)= x= x= F = cm = =70 = = + =70 + = = = x = = = x+ x+( x+ )+( x+ )=80 x= x=8 O O= O=8 O=80 -_8 = = O= _ =7 I=90 + =90 + _7 =6 M= cm O :MO =: M : O= : O= M= _=8 (cm ) = O=_8= (cm ) OOF(S ) O+ OF= O+ O = O= = _0=0 (cm ) 0 P P= P=90-60 =0 P =P P= P= _(80-0 )=7 P=90-7 = 6 + =80 0 = =80-0 =60 7 cm cm = =60 = = =7 (cm) = = - =-7= (cm) O =O O= O=90 O OO(SS ) = OFO(S ) =F O =OF FOFO(SS ) F =F = = SPQPSRQR(S ) SP =QP =SR =QR PQRS 0 = = a = = = a 80 =90 + a a=90 a=0 x=80 -(90 +0 )=60 = = a a x I= I I I= I I= I=0 I= I I = I I = =I +I = + =6+9= (cm) I I = I =

41 MG O O K S _0=0 (cm) 9 9 r cm = _r_(+0+6)= 6 r=96 r= =p_0 -p_ =00p-6p=8p (cm ) x=6 y= {- p} cm cm 6 cm = = =6 = = _6 =8 =8 +6 =8 8-x=x-7x= x= = = y= x y F= F F =F yy F= F F =F yy = F = yy = =F =F F =F =F = F = = = _(80-8 )=66 F (SS ) F=F= F+ F=80-66 = F=80 -( F+ ) =80 -( F+ F) =80 - =66 (RH ) = = =7 cm _6_ =9 (cm ) = =7 cm (RHS ) = =6 cm y=6 =90-8 = 6 cm 6 = cm cm 6cm = + = + = = 0=0 (cm ) 0 = _ = x= x+y=+6=7 O O O= O= O= O=6 O= O - =(6 + O)-( + O) =6 - = O 6 = 06 I I=90 + =8 =90 +8 =08

42 I'I I'=90 + I=90 + _08 = = - = -8 = I= I I I= I I= I =I =I + + = + +(I +I ) = + +( + ) =( + )+( + ) = + =+8=0 (cm) O= =_6 =9 O= O= _(80-9 )= =80 -(6 +6 )=70 6 = = = P P P = =70 =0 P=60 P= - P=0-60 =0 P= _(80-0 )=6 F MN O cm ONOFM(S ) ON= OFM NF= ON+ ONF = OFM+ ONF = MN = = 8= (cm ) M O N 8 cm F 0 I= = _70 = OI= O- I= - =9 F= F F = =6 cm = =0 cm F =F - =6-0=6 (cm) : =6 : = _80 =7 6+ = = = = = - = - = (SS ) = =80 -_7 = I= I= a I= I= b a+ b+89 =80 a+ b=9 a+ b+8 =80 a+ b=9 + a+ b=86 =80 -_6 =6 + = +6 =80 =80-6 =6 yy yy a+ b=6 P+ P= P+ P + P=+6 P=8 cm = = = _6 =8 x=80-8 = = = =8 =80 -_8 = = = 0 = '= '= '= + =0 '= =90 x=80 -(0 +90 )=0

43 MG O O K S I I= I=6 6 OI=6 - = O I O O O =O O= O= O O=80 -_ = = _ =66 =80 -( )=66 I OI F F O :O =: O= O=_9=7 (cm ) O= - O= - O = O=9 (cm ) = O+ O =7+9=6 (cm ) O O = = =68 =80 -_68 = (SS ) = =90 = = x=80 -(90 + )=6 = y=68 - = 6 H =H H= HH HH (SS ) = = =60 =80 - =80-60 =0 H=80 -( )=0 H=0-0 =90 x y H I r cm = _r_(++0)= 0 r= 90 _-p_ _ =- p (cm ) 60 I p cm cm 8 cm 9 cm cm cm 6 cm = = = =7 cm = = cm = - =-7= (cm) F= F F F= F F = =7 cm F =F - =7-= (cm) 0 0 :F = :FG =9:=: :GH = : : 8= : =6 cm = =9 = F=60 -( )= = H=60 =6 =80 -(6 +7 )= F = = = F=70 ª F( )

44 0 = P ª ( ) PMO= = _ : = : :=6: =6 =8 cm = = _8=8 (cm ) 6 6 =x cm : = : Q (x+8) : 6= : x= = cm QON= = _ 0 : = : =: = = _8=8 (cm ) 6 6 ª (SS ) = PMO+ QON : =: 0: =: =8+8=6 (cm ) =80 =6 cm x:=9: x=6 x= y:=:9 9x=8 6 y= 6 xy=_ =6 : = : 8: =6: 6 =7 = cm : = : (6+) : 8=x : (-x) 8x=0-0x8x=0 x= P : P' =: 6 :=:y y=6 y= : =x : (-x) x=-x 7x= x=6 6 xy=6_ = Fª ( ) 8 : (8+)= : F : =: F :=: F = F = cm H =FG = F =HG = =7 (cm) = (cm) FGH =_(7+)= (cm) = G G= =_7= (cm ) =6 G=6_=8 (cm ) GHª G( ) GH :G =G :G =: G = = _= (cm) GH = G = _= (cm) ª ( ) : =8:0=: : =6: : =6 : 6 : =6 : = cm = - =-6=9 (cm ) 9: : : =7 : : : =6: 6 : : =8:7 x cm x : =8 : 7 x=0 : = : x cm 0 : x=: x= p_=p (cm) Fª : =:6=: 8 y:8=: y= F : =: :x=: x= 8 xy=_ =8 F = F = x= _(+6)= (cm) cm x cm 6 cm F

45 MG O O K S 0 G= = (cm ) = cm ª (SS ) : : =: :=: = = cm = F == F ª F( ) : = :F : =0 : 0 =80 =8 cm ª F 6 =60 cm G= = _60=0 (cm ) : GF= : GF= cm G :G =: G GF GF 9 : = : : : =7 : 0 cm x cm x : 0=7 : x= cm = _ =_9=6 _(+9)_6=9 (cm ) : = : 8:6=6:x8x=96 x= =6 cm( >0) H = = _0= (cm) G = = _8= (cm) GH =H -G =-= (cm) G G :G =: Gª F : : =:9 x H G GH G : GF= : (9-)= : cm 8 cm 9 cm 0 km SS 6cm cm cm 8 cm 0 cm cm F : 6: =: =8 = cm 0:F = : F =60 F = cm F ++9=6 (cm) :9=: x cm 0:x=:x=0 x=6 p_6=p (cm)

46 0 Hª H( ) 0 : =: HH : =: H :H =6:8=: 6: = : = cm H :H =: 8:H = : G= =8 cm H = cm G G :G =: H= 8=6 (cm ) G= G= _8= (cm ) ª F( ) :F = : 7:F =: F = cm = =7 cm F =F + =+7= (cm) : = : =9:=: : = : = 7 = _6= (cm ) 7 : = : 6 : = :6 =96 =8 cm : = : 6 : =(+ ) : 6 =68+ =68 = cm : =F :F l :=:y x m G F y: y=6 n 8 F G : =G : : (+)=G :86G =6 G = F : =GF : 6 : (6+)=GF :9GF =8 GF = 8 x=g +GF = += x+y= +6= GHI GH +HI +IG = (F +F + ) = ( + + ) = (++) =9 (cm) 6 8 y 6 GG : G= G= _8= (cm ) G= G= cm = F =8 (cm) G = = _8=6 (cm) G = = _8= (cm) G = = _8=6 (cm) GG' = G = _6= (cm) G' =G +GG' =+=6 (cm) : =6 : 9= : : = : 9 x cm x : (x+)= : 9 9x=x+80x=80 x=6 + =6+=8 (cm ) : : = : x ml : x=:x=800 x= ml :0=: : = : + : : =:8 : (8-)= : 7 x cm : 7= : x x= cm

47 MG O O K S 7 =F =7 cm x : (-x)= : 77x=60-x = cm x=60 x= = cm cm F =-= (cm) Fª F( ) :F =F :F 8:=7:F 8F =8 F = cm =F = cm cm 60 7 cm cm cm ª 60 7 : = : = cm P P= 6 = _ 6 = = _6 = (cm ) cm cm = = = 6km cm cm_00000=00000 cm =000 m = km P F MN P M 8cm P N MP = cm = _=7 (cm) PN = = _8= (cm) MN =MP +PN =7+= (cm) G F G GF(S ) G =F =6 cm = G F G =GF = cm x x : MP PN MN =G +G =+6=8 (cm) G G G 6 cm F : = : =: ª (SS ) : =: : =: = =6 cm G G FG = FG+ G = = =0 F G =x cm =-x (cm) =0 cm : = : :0=: : = : =0 : = : 7 = cm 7

48 6 :8 : 8cm :8=: : =: y= O=8 O x=8 +6 =7 x- y=7-8 =6 07 = = O =O = FINL cm cm 0 8 cm 7 cm 6 cm cm 0 cm 6 00 m 7 = = = = + =6 = = =6 =80 -(6 +6 )= F F=90-6 =6 F RHS = F=6 =6 +6 = 90 + = = =6 =80 -(0 +7 )=6 I=90 + =90 + _6 =8 O= =_6 = I- O=8 - = = =7 H H=80 -(90 +7 )=8 x=8 8cm H' x 7 cm H' =H = cm H' H H'H = =8 cm y cm =+8+= (cm) y= = ª ( ) =x cm : = : : (6+x)=6 : (+) 6+6x=766x=0 0 0 x= = cm P =x cm x : 9=(-x) :8 8x=89-9x7x=89 x=7 P =7 cm =x cm 0 : 8=(x+) : x 0x=8x+x= x=6 =6 cm

49 MG O O K S QON= = O :O = : =9 : = : 6 = _=7 (cm ) 6 O : = : (+)8O = =7+7= (cm ) O = cm 8 0 : : = : 8 OF : 9= : (+)8OF = 6 : = : 8 OF = cm 8 =0 cm F =O +OF 6-0=8 (cm ) = + = (cm) 8 8 : = =90 = (RHS ) = = G= G= 6 6 G= G+ G = _(90 - )= = = = G =_6=8 (cm ) QFP= F+ F 6 = _ + _ ª ''( ) ' : ' = : '' = : 6.=0.8 : '' 80 cm ' m 6. m '' =0 m = QFP=_9=6 (cm ) 0 m =6-9=7 (cm ) = 6 cm 7 cm = = = =7 cm = =69 = =_69 =8 =80 - =80-8 = P PMO= = 6 = _=7 (cm ) 6 Q QFP 6cm 7cm = =6 cm = =0 = =60 = =80-0 =60 = = =7 cm = + =6+7= (cm) = = (cm) 9

50 ª ( ) : =9:=: : =:7 F :=:7 7F =6 6 F = cm 7 : F F FINL 0 = = = a = = = b 96 + a+ b=60 a+ b= = a+ b= x=y=9 9 cm 0 8p cm cm 88 cm 8 cm 6 8 cm G G' F F F =;!; =;!;_0= (cm) G G' F 0 cm 0 = = =90 =90 - = (RH ) = =b = =a = + =a+b GG' :F =: GG' :=: GG' =0 cm G G' F F GG' 0 O=80 _ =08 = O= O = = _=6 (cm) 6 =x cm x : (x+)= : 8 8x=x+6x= x= = cm _000 (cm)=0000 (cm)=00 (m) 0 0 I I=90 + = =90 + = 06 P+ P= =0 (cm ) P= _0= (cm ) 07 O= O=6 x= O=80 -_6 =8 x=8 =O =_7= (cm) y= x+y=8+= 0

51 MG O O K S 08 =90-6 =6 F= F= x F= F= x F 6 + x+ x=80 x=6 0:=: : = : =:9 :6=:99 = =6 cm = - =6-6=0 (cm ) 09 0 x=8 '''' :=: ' '= =8 : '' =: :8=: =0 =0 cm :'' =: 0:'' =: '' =80 '' =6 cm :6=: x cm :=:x x= cm m n :6=8:xx=8 x= l m n 6 : (+6)=y : (8+) 0y=0 y= x+y=+= ª : =:8=: 8:x=:x=0 x=0 y : 8=:y=6 6 y= 6 xy=0_ = M =M MP = MP =_=0 (cm) x=0 N =N PN PN = = _6= (cm) y= x+y=0+= =F : : =:8:7 : (8-) : (7-8)= :7:9 9 _=8 (cm ) +7+9 = =80 - F=80-6 = = + =88 = = _88 = x-8=x= x= = =0 O O=0 + =9 y=9 = ª ( ) : = : 0 : = : 0 = = 7 8 cm O O' : : =: O' x cm p : x=:x=p x=6p cm p-6p=8p (cm ) 7 cm = =90 = (RHS ) = = = = _ =. =90 -. =67.

52 = = = = =8 cm = _8_8= (cm ) = =_ = =_ G= G G = G=_=8 (cm ) G P Q Q P PQ P =Q Q x Q P P =8(x+)Q =0x 8(x+)=0x8x+=0x x= Q Q P P =Q 6 : 6= : : : = : 6 0:( )= : 6 ( )=8 cm x P Q Q P =8 cm _ _ =8 _=8 =8 cm = + = + ={ _0_8}+8 =0+8=88(cm ) 8 =6y y= 0 x = _{6+ }={ } 0 x= ( x>0) 0 7 x+y= + = = y x x+y FINL cm 8 cm 9 0 cm 0 96 cm cm x=y= cm 6 cm p cm 0 0 = = =7 =80 -(7 +7 )=6 = = _7 =6 =6 +6 =7 = = =90 = =90 - = RH = =0 cm = =6 cm = - =0-6= (cm)

53 MG O O K S 0 =80 _ =60 O O= =_60 =0 6:=x:9x= 9 x= 9:y=:y=6 y= 0 0 ( )=6 =8 cm : = : 7 7 = _80 =0 +7 = =0 :8=:x x= x= : (+)=8 : (8+y) 96+y=08y= 8 y= 8 x-y=_-_ =0 06 OFO(S ) FO+ O= FO+ OF = O = = _6= (cm ) : = : : =: :7=: =8 cm 07 M = =8 cm G = M = _8= (cm) 08 x- 0 x = =x- = =60 = =60 = =x+8 = + = (x-)+(x+8)= x=8 x= 6 9: : : =7:8 x cm 8p :x=7:87x=68p x=p p cm. cm. cm = = = 8 m 800 cm 000 =. (cm)_000=600 (cm)=6 (m) 09 F : :=: =0 cm :8=: = cm + + =0++=6(cm) 7 RH = =6 cm = 6= (cm ) cm 6 cm 0 =x cm 6 : =x : (-x) x=6-6x8x=6 x= = cm : =6 : = : : = : =: 8 PQ : PQ= : 0 : PQ=: PQ=0 PQ= cm Q= PQ+ PQ=0+= (cm ) Q : Q= : : Q= : Q=

54 Q= O = = = _8=9 (cm) 9 = Q+ Q =+ = (cm ) F ª ( ) : =0:6=: 0 cm F :0=:88F =0 F = cm = _6_ =0 (cm ) F 6 cm 6cm = + = =_{ _8_9} =6 (cm ) O 8:x=:8 x= x= 8 : (-8)=0 : y 8y=0 y= x 0 Oª O ( ) OO :7 OO :7 =6:9 6 : O=6 : 96 O=6 O=96 cm = = = _(80 - )=6 P= - P=6 - = = = - = - = (SS ) P= P= P P= + =6 P P P =80 - =80-8 = P= = _ =6 P P=90-6 =6 = =8 x=8-6 =6 6 y F G GF(S ) G =F =7 cm G F = F = G =_7= (cm) =F +F =7+= (cm) F F' : = : ' :=: ' =6 ' = cm =+= (cm) : :F =:: 8:(6-8) : (-6)=8 : 6 : 6 x cm p : x=6:66x=68 x=p GF G F p cm G F 7cm cm cm ' F cmf' cm P P x

55 MG O O K S FINL = x = = = x = x+ x= x = = = x = x+ x= x = = = x x+ x+90 =80 x=90 x=. =. = = = _(80 - )=68 = = _68 = =80-68 = = = _ =6 =80 -( )= cm 8 8 cm 9 x=6y= km 96 cm 0 cm 7 cm 7cm 6 6m = F =F F= F =F x=x- x= O O=90-8 = =_ =8 y=8 x+y=+8=88 ª ( ) 0 : = :9 =80 = cm 0 : 6= :96 =90 = cm = - =-9=6 (cm) : =: Q :0=:Q =60 Q = cm : =: P :6=:P = P = cm 8 PQ =Q -P =- = (cm) 0 = =90 = RHS = = = _(90 - )= SS = = = = _8=9 (cm) G = = _9= (cm) 0 0 I = I = = = = = cm x= F= F F= F F F = =9 cm F = -F =-9= (cm) y= 6 :F : =:: : FG : = : : =::9 FG : FG=(-) : (9-)= : FG x cm 6 : x=: x=60 FG 60 cm : : =:8 x : x=:8 x=

56 7 + = P+ P= P+ P = +I +I + 8+= P+ += + + P=0 cm =8+0+=0 (cm) = + + P+ P= P+ P =0+= (cm) P 8 OFO(S ) O= FO = O+ OF = FO+ OF = O = = = =80 -_ =0 = - = - =0 - =7 = = _=8 (cm ) 9 = _ 6= x x=6 = _ y =6_{6+ }=00 OO O= OO :O =O :O = : Oª O (SS ) : =: 6: =: = = cm 0 y=0 ( y>0) : 0000 = : cm_6 cm=0 cm =0_ (cm ) = (cm ) = (m ) =87. (km ) F =a cm O b cm =b cm I F = = cm F =F =(b-)cm a cm = =(a-)cm + = (b-)+(a-)=0 a+b=8 = (0+a+b) = 8 =96 (cm ) =a cm =b cm ab a+b 6 PQ P = O Q = O = O P =Q PQ =PO +QO = O + O = O P =PQ =Q P = = _=7 (cm) '' = '=90 ª ''( ) : ' = : '' 0.8 :.8= : '' '' =6 m 6m ª '' Oª O P Q P =PQ =Q P 6

+ F F P. = = = F = F F = = 0 cm =x cm =(x+)x x=0 =0 cm cm cm x cm = =0(cm) P. 0 x=y= x= cm FF cm 0 x= x= =x(0-x) x= 0 (+)=x x= (+)=y 0 y= x= x= = 0= 0

+ F F P. = = = F = F F = = 0 cm =x cm =(x+)x x=0 =0 cm cm cm x cm = =0(cm) P. 0 x=y= x= cm FF cm 0 x= x= =x(0-x) x= 0 (+)=x x= (+)=y 0 y= x= x= = 0= 0 = = = = = - =-=0 0 F ==0 +=0 +F=0 =F ªF F = F =0 F =F = F = 0= x= x= y= y= z= z= x+y+z=++= x y z x+y+z = = ªSS = y` = = (cm) ª 0% 0% P. ªªªF =. =. =. 0 =. F =. =0 = F =. F = 0 F ªF F = =F = x=, y= x=,

More information

중등수학2팀-지도서7

중등수학2팀-지도서7 3 6~7 8~3 3 ª 33~37 4-38~39 40~45 4 46~53 5 54~58 3 59-60 ~6 6~63 64 VII. 4 9 (Klein F849~95) (rlangen Program) (group of transformation) ' O' =k O ' O k O ' O ' O ' ' ' ' (topology) = = O O' =k O ' '

More information

LTUR OOK Q OX 0 6 (, 5), (, 4), (, ), (4, ), (5, ) 5 0- x+y=0 (x, y) (, 4), (4, ), (6, ) 0,, 5, 7 4 0-4,,, 4, 6, 8,, 4 8 8 0 5. 000 ( ) 0 500 ( ) 4 5

LTUR OOK Q OX 0 6 (, 5), (, 4), (, ), (4, ), (5, ) 5 0- x+y=0 (x, y) (, 4), (4, ), (6, ) 0,, 5, 7 4 0-4,,, 4, 6, 8,, 4 8 8 0 5. 000 ( ) 0 500 ( ) 4 5 SOLUTION LTUR OOK WORK OOK LTUR OOK Q OX 0 6 (, 5), (, 4), (, ), (4, ), (5, ) 5 0- x+y=0 (x, y) (, 4), (4, ), (6, ) 0,, 5, 7 4 0-4,,, 4, 6, 8,, 4 8 8 0 5. 000 ( ) 0 500 ( ) 4 5 00 ( ) 0 5 0 5 5 0-00 (

More information

121_중등RPM-1상_01해(01~10)ok

121_중등RPM-1상_01해(01~10)ok 1-01 00 11 03 1804 4 05 3506 45 07 5 65 0001 000 0003 0004 0005 01 4 4 6 5 6 9 Í = + =,, Í=Í=Í = = Í Í Í,, 0006 0007 0008 0009 0010 0011 001 7c 5c 3, 3 3, 6, 6 +50 =180 =130 130 +90 +30 =180 =60 60 =60

More information

14일등예감수학2-2교사(001~026)

14일등예감수학2-2교사(001~026) 9 8 8 9 0 0 09 0 9 8~9 / [~] [~] [0~] 0 [~] 0 00 00 [~9] 8 9 8 0 00 00 0~ / [~] [~] 8 8 0 0 8 9 0 - ~ / [~] [0~] 0 0 [~9] [~] 0 8 8 9 0 0 - ~ / [~] 8 9 0 [~] ~ /0 8 0 9 0 0 0 8 0 8~9 /0 0 ;#; 0 0 0 8

More information

Áßµî±âº»¼Ł8³ª(Á¤´ä)01~25ok

Áßµî±âº»¼Ł8³ª(Á¤´ä)01~25ok (, 4), (4, ), (, 5), (5, ), (, 6), (6, ) 6 50 00, 50, 0 (,, 0), (, 0, 5), (,, 0), (,, 5), (0, 5, 0), (0, 4, 5) 6, 6, 9 5 5, 0 5 5 +=5() 5 4 5_=5() 5 5,, =7() 7 6 4 4 =4() 4, 4, 6, 8, 0 5,, 6, 9 6 5+-=7()

More information

= =180 5=90 = O=O+O=;!;O+;!;OE O=;!;(O+OE)=;!;OE O=;!;_180 = y=180 _ =180 _;9%;= = =180 5=15 =5

= =180 5=90 = O=O+O=;!;O+;!;OE O=;!;(O+OE)=;!;OE O=;!;_180 = y=180 _ =180 _;9%;= = =180 5=15 =5 VI 01 a=5b=8 a+b=5+8=1 01- a=8b=1c=6 a-b+c=8-1+6= 01-01 0 Í 0 04 05 06 07 08 e f e f 01 4 6 0 8 1 01 01-01- 46 8~1 0 0-0- 0-0 0-15 cm 0-0- 0-1 cm 04 0 04-04- 18 04-60 04-05 05-05- 06 06-16. 06-07 07-07-

More information

0 cm (++x)=0 x= R QR Q =R =Q = cm =Q =-=(cm) =R =x cm (x+) = +(x+) x= x= (cm) =+=0 (cm) =+=8 (cm) + =0+_8= (cm) cm + = + = _= (cm) 7+x= x= +y= y=8,, Q

0 cm (++x)=0 x= R QR Q =R =Q = cm =Q =-=(cm) =R =x cm (x+) = +(x+) x= x= (cm) =+=0 (cm) =+=8 (cm) + =0+_8= (cm) cm + = + = _= (cm) 7+x= x= +y= y=8,, Q . 09~ cm 7 0 8 9 8'-p 0 cm x=, y=8 cm 0' 7 cm 8 cm 9 'åcm 90 'åcm T T=90 T T =" 8 - =' (cm) T= T= _T _T _'_ T=8' (cm ) 7 = == =80 -_ =0 = = _=(cm) M = = _0= (cm) M M =" - = (cm) r cm rcm (r-)cm H 8cm cm

More information

LTUR Q X 01 LTUR LTUR K 6 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, b= =: :=8.5 a+b= cm , = =: 7 := a+b+c 0 =1 a+b+

LTUR Q X 01 LTUR LTUR K 6 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, b= =: :=8.5 a+b= cm , = =: 7 := a+b+c 0 =1 a+b+ 우공비 중등 수학 (하) 특강편 SLUTIN LTUR K WRK K 0 LTUR Q X 01 LTUR LTUR K 6 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 10 8+9 b= =: :=8.5 a+b=17.5 17.5 1 159 cm 6 9 58 6, 7..5 01 = +0+1++++ 7 =: 7 := a+b+c 0 =1 a+b+c=6 6+8+1 =:

More information

(001~042)개념RPM3-2(정답)

(001~042)개념RPM3-2(정답) - 0 0 0 0 6 0 0 06 66 07 79 08 9 0 000 000 000 000 0 8+++0+7+ = 6 6 = =6 6 6 80+8+9+9+77+86 = 6 6 = =86 86 6 8+0++++6++ = 8 76 = = 8 80 80 90 00 0 + = 90 90 000 7 8 9 6 6 = += 7 +7 =6 6 0006 6 7 9 0 8

More information

16중등빨이수학3-2교부(01~23)

16중등빨이수학3-2교부(01~23) 9 a b c a+b+c 0 7 a 79799 79a 0 9 1 0 7 0 99 9 9 0 0 7 7 0 717 9 7 0 1 7-1 - - 7 1 0 0 1 ab b-a 0 997 7 9191 17 S 7 1 0 0 1 0 0 a b c a+b+c 1 7 [0~09] 0 _ 7 7 0 0 0 [~0] [09~] 777 017 0 09 0 0 1 0 1 9

More information

ÀÎÅͳÝ-°ø°£µµÇüÇØ

ÀÎÅͳÝ-°ø°£µµÇüÇØ .. Q.... M M : M Q : Q M : //Q.,.. I FG FE F FG, HG EH H HG F G FG ;!;_F _FG ;!;_G _F ;!;_'_;!; F F... 5. 5. 6. 5 7. 0 8. 7 9. ' FG, HG H G, H F E G H '. FG HG F, H. FH ' FH ' ' {} +{} -(') cos h -;!;

More information

( )EBS문제집-수리

( )EBS문제집-수리 www.ebsi.co.kr 50 024 www.ebsi.co.kr 025 026 01 a 2 A={ } AB=2B 1 4 B a 03 æ10 yæ10 y 10000 y (log )( log y) Mm M+m 3 5 7 9 11 02 { -2 1} f()=-{;4!;} +{;2!;} +5 Mm Mm -21-18 -15-12 -9 04 a =1a«+a«=3n+1(n=1,

More information

3 x =2y x =-16y 1 4 {0 ;4!;} y=-;4!; y x =y 1 5 5'2 2 (0 0) 4 (3-2) 3 3 x=0 y=0 x=2 y=1 :: 1 4 O x 1 1 -:: y=-:: 4 4 {0 -;2!;} y=;2!; l A y 1

3 x =2y x =-16y 1 4 {0 ;4!;} y=-;4!; y x =y 1 5 5'2 2 (0 0) 4 (3-2) 3 3 x=0 y=0 x=2 y=1 :: 1 4 O x 1 1 -:: y=-:: 4 4 {0 -;2!;} y=;2!; l A y 1 = =-6 {0;!;}=-;!; = 5 5' (00) (-) =0=0 == :: -:: =-:: {0-;!;}=;!; 0 l :: -:: =:: F 5 0cm =- = =- (0)=- =6 =0 =- (0)=- - =- {-;#;0}=;#; =- - =- (0)=- = =8 -:: :: =:: - =- 98 R l Q P B S r rb l Q P B lb

More information

파이널생명과학1해설OK

파이널생명과학1해설OK EBS EBS 00 Finl E d u c t i o n l B r o d c s t i n g S y s t e m CO A B A~C CHON CHONP N.5 % 86.5 % 5.... 5. 6.. 8. 9. 0..... 5. 6.. 8. 9. 0. X Y X X 6 G DNA DNA S (A) (B) G DNA DNA (A)=; ;=;6!; (B)=;

More information

source.pdf

source.pdf 0, + = =" -, =" -, =" + =90, + SS =+ (+) = +_ + = =90 - =+ =(-) +_ = + =90 = // = =L // SS =L I=L =I+ = + L 0.. m m. m. I 9 m,, + = =, =, = < + jk + jk >90 < < + = + + = + =90, + = + =90

More information

<C1DF3220B0B3B3E4BFCFBCBA20C0AFC7FCC3BCC5A92036C8A328C7D8BCB3292E706466>

<C1DF3220B0B3B3E4BFCFBCBA20C0AFC7FCC3BCC5A92036C8A328C7D8BCB3292E706466> VI. 2 6 1 1 Step 1 1 1 5 8 2 21`cm 38`cm 1 Z=Z=5`cm x=5 Z=Z=8`cm x=8 4 1 7845 1 =180!-{65!+50!}=65! = Z=Zx=7 =110!-55!=55! = Z=Zx=8 = / x= 1 2 Z= 1 2 \8=4 =90!-50!=40! =180!-{50!+90!}=40! = Z=Zx=5 2 Z=Z=8`cm

More information

A y y y y y # 2#

A y y y y y # 2# 0. 9 A 0 0. 0-0.5748 0 0.454545 04 0.4 05 0.5 06 0.4 07-0.555 08 0.9666 09 5@ 5@ 00 0.5 0 5 5 5@ 5 # # 7 0.07 0.5 0.55 4 0.5 5 0.06 6 7 8 \ 9 \ 0 \ 0.^ 40-.4^0^ 4 50.^5^ 5 55.0^5^ 6 0.4^857^4857 7 0.^8^8

More information

#수Ⅱ지도서-4단( )

#수Ⅱ지도서-4단( ) IV 4 3 4 5 5 exponent 3 3 Archimedes B.C. 87~B.C. Diophantos?00~?84 a m _a n =a m+n (mn=0y) Stifel M. 487~567 Arithmetica integra y-3--03y y ;8!; ;4!; ;!; 48y Stevin S. 548~60 xx x ()()(3) x ;!; x ;3!;

More information

Unknown

Unknown 0 THEME!!!_!_!_!_!=_6=8 pp. ~8!!!_!=70 0, P =_=, 0, _=9, _=9,, +9+9=0 6 6!=70, f, l, w, r P _!= =88 70-88= THEME (-)!=!!!_!=6 (-)!=!!!_!= 6 (-)!=! 6_!=6_= 6 (6-)!=!=0 0_=60, 6! 6 = =60 _ e, t l, r 6! =80!!

More information

특목고 8-나 해설Ⅰ(001~024)OK

특목고 8-나 해설Ⅰ(001~024)OK I II III I Step - - - - - - - - 8 - - 0 - - - 9 - - 9 - - 00-8 - 90 - - 80-0 8-0 - - - - - 0 0 0-0 - - 8 - - - 00 8-00 8-0 0 8 - ( 8) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 8 a a b b aabb bbaa abba baab abab baba

More information

Check 0-9, 9,, - 6, 6, 6, =0.04, (-0.) = , =64 8 8, -8 (-6) =6 (-6) 6, -6 7, , -0. 8, -8 6, '7 ' '

Check 0-9, 9,, - 6, 6, 6, =0.04, (-0.) = , =64 8 8, -8 (-6) =6 (-6) 6, -6 7, , -0. 8, -8 6, '7 ' ' 0 06 0 4 4 9 4 8 5 40 45 5 57 Check 0-9, 9,, - 6, 6, 6, -6 0-0. =0.04, (-0.) =0.04 0.04 0., -0. 8 =64 8 8, -8 (-6) =6 (-6) 6, -6 7, -7 0. 0., -0. 8, -8 6, -6 0-7 7 '7 ' 0.5 0.5 -' 0.5 ;!; ;!; æ;!; '7 '

More information

기본서(상)해답Ⅰ(001~016)-OK

기본서(상)해답Ⅰ(001~016)-OK 1 1 01 01 (1) () 5 () _5 (4) _5_7 1 05 (5) { } 1 1 { } (6) _5 0 (1), 4 () 10, () 6, 5 0 (1) 18, 9, 6, 18 1,,, 6, 9, 18 01 () 1,,, 4, 4 1,,, 4, 6, 8, 1, 4 04 (1) () () (4) 1 (5) 05 (1) () () (4) 1 1 1 1

More information

°ø±â¾Ð±â±â

°ø±â¾Ð±â±â 20, 30, 40 20, 30, 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.1 6.3 9.4 12.6 15.7 18.8 22.0 25.1 28.3 31.4 2.4 4.7 7.1 9.4 11.8 14.1 16.5 18.8 21.2 23.6 7.1 14.1 21.2 28.3 35.3 42.4 49.5 56.5 63.6 70.7 5.9 11.9 17.8 23.7

More information

1. A B C 4. ABC B C A B A B C A C AB BC ABC. ABC C + A + B C A B A B C A B C B A C B C A C A B C B A 5. AB xy pqr x B xy p -y AB. A. A. B. TV B. C. AB

1. A B C 4. ABC B C A B A B C A C AB BC ABC. ABC C + A + B C A B A B C A B C B A C B C A C A B C B A 5. AB xy pqr x B xy p -y AB. A. A. B. TV B. C. AB 018 학년도대학수학능력시험문제및정답 1. A B C 4. ABC B C A B A B C A C AB BC ABC. ABC C + A + B C A B A B C A B C B A C B C A C A B C B A 5. AB xy pqr x B xy p -y AB. A. A. B. TV B. C. ABC lålılç lå

More information

480제 생물Ⅰ 해설

480제 생물Ⅰ 해설 001~023 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 01 001 정답찾아가기 B 3L/100kg A 2L/100kg B A 1.5 오답피하기 A B 002 정답찾아가기 A B A B B A 27æ 003 정답찾아가기 D D D 오답피하기

More information

, _ = A _ A _ 0.H =. 00=. -> 0=. 0= =: 0 :=;^!;.0H =.0 000=0. -> 00= 0. 00= =: 0 0 :=;()$; P. 0, 0,, 00, 00, 0, 0, 0, 0 P. 0.HH= = 0.H =0. 0=. -> =0.

, _ = A _ A _ 0.H =. 00=. -> 0=. 0= =: 0 :=;^!;.0H =.0 000=0. -> 00= 0. 00= =: 0 0 :=;()$; P. 0, 0,, 00, 00, 0, 0, 0, 0 P. 0.HH= = 0.H =0. 0=. -> =0. 0 P. 8 -, 0, -, 0. p 0 0., 0., =0. =0.., 0., 0., 0., =. =0. =0. =0. P. 0,.8 0.H 8, 0.H8,.H, 0.HH,.HH, 0.H, 0.HH 0.8 0.. 0. 0, - p k k k 0.=0.H 8 0.888=0.H8.=.H 0.=0.HH.=.HH 0.=0.H 0.=0.HH P., 0.H, 0.HH,

More information

01 02 03 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 CO C CO C C CO 04 05 06 RNA DNA 07 A B C C B A 08 TMV TMV TMV TMV 09 02

01 02 03 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 CO C CO C C CO 04 05 06 RNA DNA 07 A B C C B A 08 TMV TMV TMV TMV 09 02 w w w. e b s i. c o. k r 01 02 03 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 CO C CO C C CO 04 05 06 RNA DNA 07 A B C C B A 08 TMV TMV TMV TMV 09 02 10 ADH 11 A CO H O NH B AB 12 2 1 DNA 02 01 02 03 04 05

More information

0 000 a«i ;!; 0. O 0., a«() 000 a«- -. a a - O a O a«a, O 000 a«(). O 0006 a«aˆ -. O., 0007 a« aˆ a O 0008 a«aˆ +{- } O.., 0

0 000 a«i ;!; 0. O 0., a«() 000 a«- -. a a - O a O a«a, O 000 a«(). O 0006 a«aˆ -. O., 0007 a« aˆ a O 0008 a«aˆ +{- } O.., 0 I 0 0 0 0 8 0 7 06 9 07 09 08 6 09 0 0 70 0 000 a«i ;!; 0. O 0., 0 000 a«() 000 a«- -. a a - O a O - - - -8 000 a«a, O 000 a«(). O 0006 a«aˆ -. O., 0007 a«+.. - - aˆ a O 0008 a«aˆ +{- } O.., 0009 a«().

More information

(01-16)유형아작중1-2_스피드.ps

(01-16)유형아작중1-2_스피드.ps 01 p.10 0001 000 61 0003 4 8 3 4 5 7 4 3 3 3 6 8 9 5 1 1 3 7 9 6 0 1 0004 4 0005 0006 3 0007 6 0008 30 0009 3 19 0010 10 ~14 14 ~18 9 18 ~1 11 1 ~16 4 16 ~0 4 30 0011 160 cm 170 cm 001 10 cm 5 0013 135

More information

00-1CD....

00-1CD.... 2009 년도한국해양과학기술협의회공동학술대회 5 월 28( 목 )~29 일 ( 금 ) 창원컨벤션센터 (CECO) p { œš Œ {œ Œ t Œ m u S ƒ S S v os O ŒO P ŒP p n S ŒsS o r r ur enr uuss Š tm g š uur r r n r os Œ z Œ { œš Œ s q s su Œ z Œ { œš Œ str n

More information

1 11 111 111-1 p, q, r A, B, C (1 p

More information

혼자서 꾸는 꿈은 꿈에 불과하지만, 여럿이 꾸는 꿈은 현실이 되게 한다. 아빠가 나를 사랑하기는 했어? 치료나 하세요. 견디는 건 내가 하면 되니까. 너희들은 엄마라도 있지만 난 남편을 잃어 날 지탱할 수 없다고! 왜 우린하고 싶은데 못하는 게 많아? 여보, 내 곁에 오래오래 머물러 줘야 해요. 사랑해요. 아빠, 아빠의 사랑하는 첫째 딸 상 받았어. 아빠,

More information

e01.PDF

e01.PDF 2119, -., 4.25-40 4 km -.. km,, -,.,,,,,,,,,,,..... . 90%..,.., 20 1 - -.,.. 2172,. - 3 - < > 1.! 6 2.. 10 3.? 18 4. 22 5. 26 6.. 32 7. 36 8.. 44 9.. 49 10.. 61 11. 65 12. 76 13.. 80 14. 85 15.. 90 16..

More information

( )서술특쫑 3학년해설_교사용.pdf

( )서술특쫑 3학년해설_교사용.pdf 3 . 3 ab;ba;(b+0) 0 p. 00 ' 00="ç0 =0 "ç3.h9='4=" = ' 8=" 9 =9 9 ;5@; 30 4 0. 'ß -' 0. 3'6 4Æ;5#;!7'7 @' 49=" 7 =7' 49-'7 #(-5) =5(-5) ' 5=" 5 =5 a='7b=-'7c=5a+b+c=5 a+b+c=5 4 A D E F p. 0 0 993-3 9'9'9="

More information

2 KAIST 1988,,KAIST MathLetter, 3,,, 3,, 3, 3,

2 KAIST 1988,,KAIST MathLetter, 3,,, 3,, 3, 3, (M 2 ) 2 KAIST 1988,,KAIST MathLetter, 3,,, 3,, 3, 3, 3,,, 2003 8, 4 1 7 11 8 12 26 2 39 21 40 22 54 23 67 24 80 3 93 31 n! 94 32 101 33 115 4 131 41 132 6 42 146 5 163 51 164 52 180 1 8 11 4 4?!,? 2??,?

More information

모티브 200B메녈내지

모티브 200B메녈내지 2 3 4 4 5 5 6 7 7 8 12 12 13 14 15 16 16 16 17 17 19 20 20 21 22 22 23 22 23 24 24 25 26 29 30 32 32 34 34 34 35 36 37 37 38 39 41 42 43 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

More information

-주의- 본 교재는 최 상위권을 위한 고난이도 모의고사로 임산부 및 노약자의 건강에 해로울 수 있습니다.

-주의- 본 교재는 최 상위권을 위한 고난이도 모의고사로 임산부 및 노약자의 건강에 해로울 수 있습니다. Intensive Math 극악 모의고사 - 인문계 등급 6점, 등급 점으로 난이도를 조절하여 상위권 학생들도 불필요한 문제에 대한 시간 낭비 없이 보다 많은 문제에서 배움을 얻을 수 있도록 구성하였습니다. 단순히 어렵기만 한 문제들의 나열이 아니라 수능에 필요한 대표 유형을 분류 하고 일반적인 수험환경에서 흔하게 배울 수 있는 내용들은 과감하게 삭제 수능시험장

More information

<C1DF3320B0B3B3E4BFCFBCBA20C0AFC7FCC3BCC5A92035C8A328C7D8BCB3292E706466>

<C1DF3320B0B3B3E4BFCFBCBA20C0AFC7FCC3BCC5A92035C8A328C7D8BCB3292E706466> V. 5 EGc F=EG+4 {a+b}@= c@ +4\ ab Step /a@+b@= c@ Z=4@+@=5=5{cm} EG EG=Z @ =5@=5{cm@} 5 6 x=5y=4 x=y=5 x=4@+@=5=5 x=0@-8@=6=6 x=@-@=5=5 y=4@+5@=4 x=0@-6@=44= y=@-@=5=5 4 {a-b}@a@+b@ 9`cm `cm 9`cm@ E=4+FG

More information

, 4, 5, 6, kg P cm 155 cm 145 cm, 147 cm, 149 cm, 150 cm, 153 cm, 154 cm

, 4, 5, 6, kg P cm 155 cm 145 cm, 147 cm, 149 cm, 150 cm, 153 cm, 154 cm 0,,,, 0. kg P. c c c, c, 9 c, 0 c, c, c 0 c % ++++= 0 0 0 _00=(%) 0 9 g P. 0 0,,,, 9 9 9 9 0 c +++=0 9 9 9 9 9 0 c, c, c, P. 9 c g g g, g, 0 g, g g 0g -0=(g) g, g, g, 9 g, g, g, g 0 ++++= 0 _00=(%) -=0

More information

2 A A Cs A C C A A B A B 15 A C 30 A B A C B. 1m 1m A. 1 C.1m P k A B u k GPS GPS GPS GPS 4 2

2 A A Cs A C C A A B A B 15 A C 30 A B A C B. 1m 1m A. 1 C.1m P k A B u k GPS GPS GPS GPS 4 2 www.ebsi.co.kr 2 A A 1 133 Cs 1 11 1 A C C A A B A B 15 A C 30 A B A C B. 1m 1m A. 1 C.1m P k A B u k GPS GPS GPS GPS 4 2 www.ebsi.co.kr A B t B A ;2!;t v v= = (3_t)+(6_0.5t) v=4 m/s t+0.5t 3 m/s 6 m/s

More information

a b c d e f^xh= 2x 2 + ax a f^1+ hh -f^1h lim 6 h 0 h = " A B C D E A J an K O B K b 1O C K 1 1 c 1 0O D K O 0 d K O E Le 1

a b c d e f^xh= 2x 2 + ax a f^1+ hh -f^1h lim 6 h 0 h =  A B C D E A J an K O B K b 1O C K 1 1 c 1 0O D K O 0 d K O E Le 1 b c d e + + + + x + x f^+ hh -f^h lim 6 h h " A B C D E A J N K O B K b O C K c O D K O d K O E Le P - - 5 A B C D E A J N K O B K b O C K c O D K d O K O E Le P f^+ hh - f^h lim 6 h " h f l^h 6 x + x

More information

10-2 삼각형의닮음조건 p270 AD BE C ABC DE ABC 중 2 비상 10, 11 단원도형의닮음 (& 활용 ) - 2 -

10-2 삼각형의닮음조건 p270 AD BE C ABC DE ABC 중 2 비상 10, 11 단원도형의닮음 (& 활용 ) - 2 - 10 단원 : 도형의닮음 10-1 닮음도형 p265 ABC DEF ABC DEF EF B ABCD EFGH ABCD EFGH EF A AB GH ADFC CF KL 중 2 비상 10, 11 단원도형의닮음 (& 활용 ) - 1 - 10-2 삼각형의닮음조건 p270 AD BE C ABC DE ABC 중 2 비상 10, 11 단원도형의닮음 (& 활용 ) - 2 -

More information

0 000., 000 0., 000-0., 000 0.666, 0 0.H6 0 0 0.0H8 0 06 07 08 9 09 6 00 0.H 0.H8 000 0.87, 0006-0.66, 0007 0.8, 0008 0.097, 0009 6, 0.H6 000,.HH 0 00

0 000., 000 0., 000-0., 000 0.666, 0 0.H6 0 0 0.0H8 0 06 07 08 9 09 6 00 0.H 0.H8 000 0.87, 0006-0.66, 0007 0.8, 0008 0.097, 0009 6, 0.H6 000,.HH 0 00 ~9 0~6 0 0 0 7 0 0 0 06 6 07 6 08 69 09 78 0 8 9 0 0 0 000., 000 0., 000-0., 000 0.666, 0 0.H6 0 0 0.0H8 0 06 07 08 9 09 6 00 0.H 0.H8 000 0.87, 0006-0.66, 0007 0.8, 0008 0.097, 0009 6, 0.H6 000,.HH 0

More information

表紙(化学)

表紙(化学) 수험 번호 성 명 2013년 일본 공과대학 학부 유학생 파견 선발 시험 화 학 (90분 100점) 주 의 1 시험시작의 지시가 있을 때까지 열지 마시오. 2 해답은 해답용지의 지정된 난 안에 알아보기 쉽게 기입하시오. 3 해답에 한글이 포함되면 채점되지 않습니다. 필요한 경우, 아래의 값을 사용하시오. 원자량 H 1.0, C 12, N 14, O 16, Cu

More information

어니스트펀드_HF-1호_투자설명서_151204(3차수정)

어니스트펀드_HF-1호_투자설명서_151204(3차수정) HF 단기위험분산형 P2P대출채권투자 1호 원리금 수취권 설명서 I. 회사 및 서비스 소개 회사 연혁 `14. 10월 기술 연구개발 및 플랫폼 구축 시작 `15. 6월 심리분석기반 리스크 평가모형 특허출원 및 산학협력 MOU체결 `15. 7월 업계 최초 신한은행과 전략적 제휴 체결 [신한銀, P2P대출 플랫폼 어니스트펀드와 전략적 제휴] 신한은행은 P2P대출

More information

4. <정답 맞추기> ㄱ. (가)는 음식물 속의 큰 영양소를 세포가 사용할 수 있는 작은 크기의 영양소로 소화하고 체내로 흡수하는 작용을 하는 소화계이다. 소화계에서 음식물 속의 영양소 가 소화 효소에 의해 다른 영양소로 분해되는 반응은 물질대사 중 이화 작용에 해당한

4. <정답 맞추기> ㄱ. (가)는 음식물 속의 큰 영양소를 세포가 사용할 수 있는 작은 크기의 영양소로 소화하고 체내로 흡수하는 작용을 하는 소화계이다. 소화계에서 음식물 속의 영양소 가 소화 효소에 의해 다른 영양소로 분해되는 반응은 물질대사 중 이화 작용에 해당한 2014학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가 과학탐구영역 ( 생명과학Ⅰ ) 정답 및 해설 1. 5 2. 5 3. 1 4. 5 5. 2 6. 3 7. 1 8. 3 9. 2 10. 1 11. 5 12. 1 13. 5 14. 4 15. 4 16. 2 17. 3 18. 1 19. 4 20. 2 1. ㄱ. A는 단당류, 이당류, 다당류로

More information

오투중3-2과학정답1

오투중3-2과학정답1 1 01 1 3 4 a a 4 1 2 3 4 01 02 5 6 7 8 10 C D C D 11 C D 1 2 3 + + +C 1 C+ 4 5 6 02 C D = 1 + 1 + + + 1 2 + 1 1 + +C 1 C+ 3 4 6 7 8 + 1 + 9 H,.N +3H 12,2.NH 11 3333 13 3_2=6 2_3=6 N,1.N +3H 12,2.NH 112

More information

미통기-3-06~07(052~071)

미통기-3-06~07(052~071) 06 F() f() F'()=f()F() f() : f()d f() f() f() f() F()f() F()+C : f()d=f()+c C F'()=f(): f()d=f()+c C d [: f()d]=f() d : k d=k+c k C : «d= + +C =0C + : k f()d=k: f()d k : { f() g()}d=: f()d : g()d =f()

More information

<B4EBBBF3202DB3F3C3CCC0FCC5EB35C0CFC0E520C0E7B0B3C0E5B0FA20B3AABEC6B0A520B9E6C7E22DB9DAC0CCB3DD20BFDC2035B8ED2E687770>

<B4EBBBF3202DB3F3C3CCC0FCC5EB35C0CFC0E520C0E7B0B3C0E5B0FA20B3AABEC6B0A520B9E6C7E22DB9DAC0CCB3DD20BFDC2035B8ED2E687770> : 농촌 전통오일장의 재개장과 나아갈 방향 춘천 샘밭장을 중심으로 강원대학교 문화인류학과 학술동아리 강원지역문화연구회 전찬혁 ( 학부 4 학년 ), 김경뢰 ( 학부 4 학년 ), 김미연 ( 학부 4 학년 ), 김지나 ( 휴학생 ), 박이넷 ( 학부 4 학년 ), 이성희 (2005 년 졸업생 ), 이순하 ( 대학원 3 학기 ) 목 차 I. 서론 1. 2. 3.

More information

<C8ADB7C220C5E4C3EBC0E52E687770>

<C8ADB7C220C5E4C3EBC0E52E687770> 하동 화력 7 8호기 건설부지 문화재 지표조사 결과보고서 2005. 01. ( 재) 우리문화재연구원 하동 화력 7 8호기 건설부지 문화재지표조사 결과보고서 Ⅰ. 조사개요 1. 조 사 명 : 하동 화력 78 호기 건설부지 문화재지표조사 2. 조사지역 : 경남 하동군 금성면 가덕리 1336답 일원 3. 조사 면적 : 134,204m2 4. 조사 목적 한국남부발전(

More information

A C O N T E N T S A-132

A C O N T E N T S A-132 C O N T E N T S -2 SC2 Series -3 SC2 Series -4 SC2 Series SC2 B 40 B 100 S I SC2 B 40 B 100 RO R S I SC2-2 B 40 B 100 HOY R S I -5 SC2 R0 40 SW R0 SC2 R 40 SC2 Series SW RB SW R SC2-2 H0 40 SW H0 SC2-2

More information

< C3DFB0E8C7C1B7CEB1D7B7A576325B315D2E312E687770>

< C3DFB0E8C7C1B7CEB1D7B7A576325B315D2E312E687770> yƒ µi ww w m i wm Xv s Yv Zv [ ³ XS[ YSZ S «ˆšš X Sšœ Ž [ g š ŠˆŠ S Y S ˆ Ž Z g u Žˆ tˆ Ÿwˆ ˆ j TˆŠ ˆ k œ z œ Šz ˆ ˆ q v t r v r Ž rˆ Ž v zœ Ž j k ˆ j œ zš ŠSwvz{ljo l Š Ššˆ { Š œ Šˆ yšˆ Šp š œ Ž v q i

More information

1

1 절대수학 검은 대장간 인문 Blacksmith Day 1 최석호 1. 그림과 같이 A B C D E의 다섯 개의 영역에 빨강, 노랑, 파 랑, 초록의 네 가지 색으로 색칠을 하려고 한다. 네 가지 색 중 한 색 은 두 번 사용하고 나머지 세 가지 색은 한 번씩만 사용하여 칠하는 데, 인접한 영역에는 서로 다른 색을 칠하기로 할 때, 색칠하는 방법 의 수를 구하시오.

More information

2

2 rev 2004/1/12 KAIST 2 6 7 1 13 11 13 111 13 112 18 113 19 114 21 12 24 121 24 122 26 13 28 131 28 132 30 133 (recurrence) 34 134 35 4 2 39 21 39 211 39 212 40 22 42 221, 42 222 43 223, 45 224 46 225, 48

More information

SRC PLUS 제어기 MANUAL

SRC PLUS 제어기 MANUAL ,,,, DE FIN E I N T R E A L L O C E N D SU B E N D S U B M O TIO

More information

(004~011)적통-Ⅰ-01

(004~011)적통-Ⅰ-01 0 f() F'()=f() F() f(), : f() F'()=f(): f()=f()+c C 4 d d : [ f()]=f()+c C [: f()]=f() «`` n C : n = n+ +C n+- : =ln +C n+ f() g() : kf()=k: f() k : { f()+g()}=: f()+: g() : { f()-g()}=: f()-: g() 5 C

More information

04-46(1)-06(조현태).fm

04-46(1)-06(조현태).fm w œwz, 46«1y 2009 Textile Science and Engineering Vol. 46, No. 1, 2009 ù 2'6 wx xk Á «w œ w» Áq œw k 1PG $CVJ1PG 5VGR &[GKPI H 0[NP2'6 5RNKV 6[RG /KETHKDGT *[GP 6CG %J CPF%JWN-YP2CTM &GRCTVOGPV H 1TICPKE

More information

(72) 발명자 김창욱 경기 용인시 기흥구 공세로 150-20, (공세동) 박준석 경기 용인시 기흥구 공세로 150-20, (공세동) - 2 -

(72) 발명자 김창욱 경기 용인시 기흥구 공세로 150-20, (공세동) 박준석 경기 용인시 기흥구 공세로 150-20, (공세동) - 2 - (19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A) (11) 공개번호 10-2014-0034606 (43) 공개일자 2014년03월20일 (51) 국제특허분류(Int. Cl.) H01M 4/525 (2010.01) H01M 4/505 (2010.01) H01M 4/48 (2010.01) H01M 4/131 (2010.01) (21) 출원번호 10-2012-0101151

More information

587.eps

587.eps VP7-6 Series VP7-6-FPG-D- (FG-S) (FG-D) (YZ-S) (YZ-D) Closed center (FHG-D) Exhaust center (FJG-D) (FPG-D) Pressure center(fig-d) VP7-6-FHG-D- VP7-6-FG-S- VP7-6-FG-D- (V) (A) ) (A) ) (V) ) 0.15~0.9{1.5~9.}

More information

III 3 0 0 03 04 6 «P! «C = 34= 343 r! r!(-r)! 3 5 0 6 7 8 9 0 4 8 4 0 A p A r «C p (-p) -r ( r=0y) () {()_() } = 3 ( ) 4 P(X=x)E(X)V(X)r(X) H T S S={(TT)(TH)(HT)(HH)} T H H H Tyy(TT) Hyy(TH) Tyy(HT)

More information

04_인덱스_441-481_먹1도

04_인덱스_441-481_먹1도 443 Author Index A B C Author Index 445 D,E G H 444 Author Index 447 446 J Author Index 449 448 K Author Index 451 450 Author Index 453 452 L Author Index 455 N O P 454 M Author Index 457 Q,R S 456 Author

More information

16<C624><D22C><ACFC><D0D0> <ACE0><B4F1><BB3C><B9AC><2160>_<BCF8><CC45>.pdf

16<C624><D22C><ACFC><D0D0> <ACE0><B4F1><BB3C><B9AC><2160>_<BCF8><CC45>.pdf I I 02 03 04 05 06 II 07 08 09 III 10 11 12 13 IV 14 15 16 17 18 a b c d 410 434 486 656 (nm) Structure 1 PLUS 1 1. 2. 2 (-) (+) (+)(-) 2 3. 3 S. T.E.P 1 S. T.E.P 2 ) 1 2 (m) 10-11 10-8 10-5 C 10-2 10

More information

1 1,.,

1 1,., ,.,. 7 86 0 70 7 7 7 74 75 76 77 78 79 70 7 7 7 75 74 7 7 7 70 79 78 77 76 75 74 7.,. x, x A(x ), B(x ) x x AB =x -x A{x } B{x } x >x AB =x -x B{x } A{x } x =[ -x(xæ0) -x (x

More information

초4-1쌩큐기본(정답)본지

초4-1쌩큐기본(정답)본지 초4-1쌩큐기본(정답)본지 2014.10.20 06:4 PM 페이지1 다민 2540DPI 175LPI 3~4학년군 수학 진도교재 1. 큰 수 3 4-1 2 2. 곱셈과 나눗셈 12 3. 각도와 삼각형 21 4. 분수의 덧셈과 뺄셈 34 5. 혼합 계산 43 6. 막대그래프 54 단원 성취도평가 61 쌩큐 익힘책 67 1 6000 7000 8000 9000 10000

More information

(해01~40)300제(물리Ⅰ)-ok

(해01~40)300제(물리Ⅰ)-ok EBS w w w. e b s i. c o. k r 01 001 002 GPS GPS GPS 3 3 003 h h L L tanh=;lh; L= h tanh 004 001~020 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 ;3!; ;3@; y ;6!; ;3!;

More information

ÃÖ»óÀ§5³ª-Á¤´ä(01~23)

ÃÖ»óÀ§5³ª-Á¤´ä(01~23) 2.4 3 5.26 8.225m 4523.3 8 0 36.63 3.26 46.7 4670-46.7=4523.3. _ 0. 3 422222 (_3) (_3) (_3) 422222. 4 5 _3 5 =5 _3 4 = _3+ _3+5=, _3=6 =2 ++=2++5=8 2.5 4 =2.5_4-7_.2=0-8.4=.6, 7.2 0.3 7.3 =0.3_7.3-.5_0.5.5

More information

배 시설재배 에너지 절감 및 고품질 생산기술.PDF

배 시설재배 에너지 절감 및 고품질 생산기술.PDF 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1...,,,.,... (,,,,,,, ),. ( 1) ( 1).. 975. (1) < 1 > ( 97) (/ 10a ) 2,567,434 13,280,179 o 97 8,000 / k g o, 8, (,,,,, ). (2) < 2 > 3 4 5 6 78 9 2,, IMF,,,,.,..,,. . 8 9,. 67.,. 7 8 400G.

More information

I 0 ( C) 80 35 0 30 60 90 0 0 0 03 _ fi 64 ;3!; (5 ' ) ' a>0b>0 a a =a + a a =a - (a ) =a (ab) =a b log 4 log ;4!; a>0a+ N>0 a =N HjjK =logån 3 f()=3+ f:x Y Y =f() X f 3 4 5 0 4 8 = =a a>0 a= =a (a>0a+)

More information

!%&$! "!!!!!#! $!!!!!%! &'()! *! +,-./01! 23! 4567!

!%&$! !!!!!#! $!!!!!%! &'()! *! +,-./01! 23! 4567! & '()*)+,-&.(/)0-12&!"#$%&'()#*+,%-)"&'.'/001!213"4506437&!"#$%&'()$#*+,#*-'./+"##0*1/2' 34' 567' 89:' ;'?' @ABC' DE' FG' HIJ K LMNO K LPQR K LSTU K LV

More information

20564A*LT-W600SH*I/M

20564A*LT-W600SH*I/M P/NO. 3828A20564A LT-W600SH LT-W720SH LT-W830SD LT-W1000SD LT-W1100SD LT-W1100SD3 DreamLG.com 080-856-9999 LG 08:00~12:00, 13:00~19:30 17:00 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 30 810 30 785 840

More information

<4E505F415AB1DBB7CEB9FABAF1C1EEC7C3B7A35FBEE0B0FC28303630343031292E687770>

<4E505F415AB1DBB7CEB9FABAF1C1EEC7C3B7A35FBEE0B0FC28303630343031292E687770> 무배당 알리안츠글로벌비즈플랜보험 약관 제1관 보험계약의 성립과 유지 제1조 보험계약의 성립 제2조 청약의 철회 제3조 약관교부 및 설명의무 등 제4조 계약의 무효 제5조 계약내용의 변경 제6조 보험대상자(피보험자)의 변경 제7조 계약의 갱신 제8조 계약자의 임의해지 제9조 계약의 소멸 제10조 보험나이 제2관 보험료의 납입(계약자의 주된 의무) 제11조 제1회

More information

fm

fm w sw x w w w x y w w sw J[FTQRJ[VG w 5CVQƒw e UWDOGTIGF J[FTQRJ[VG šw z w w w w ù p w s w r w z w w kw p ³ w š w z w š w w kw mƒ w š w s w q 8CNNKUPGTKC FGPUGUGTTWNCVC½ ½ Õ 6[RJC NCZKOCPPK -KO CPF %JQK

More information

1 1 x + # 0 x - 6 x 0 # x # 2r sin2x- sin x = 4cos x r 3 r 2r 5 r 3r

1 1 x + # 0 x - 6 x 0 # x # 2r sin2x- sin x = 4cos x r 3 r 2r 5 r 3r # 0 0 # # si si cos # 0 # 0 ^ h ^h^h# 0 ^! 0, h ^h^h# 0 ^! 0, h si si cos sicos si cos si ^cos h ^cos h si ^cosh^cos h 0 ^sih^cos h 0 0 # # cos cos, ^ si! h,, ` 0 # 혼자하는수능수학 0 년대비 9 월 A B, y f^h f^h, 0

More information

A 001~A 036

A 001~A 036 4 3 2 0 8 91 0 1 2 3 4 5 6 08 09 00 01 02 03 04 18 19 10 29 20 22 23 39 30 31 32 33 48 49 40 41 59 50 69 1 2 3 4 1 2 3 4 1 4 7 10 13 1 2 3 4 5 6 rev. C C r C a f h f h L h h nrpm f h f n L C 3 P L

More information

<323030392D32303131BBF3B4E3BBE7B7CAC1FD28BCF6C1A431323235292E687770>

<323030392D32303131BBF3B4E3BBE7B7CAC1FD28BCF6C1A431323235292E687770> 안 내 1. 이 책자는 2009년 1월부터 2011년 11월까지 남양주시 8272민원센터로 시민들께서 행정 전반에 걸쳐 문의 하신 내용을 이해하기 쉽도록 편집한 것입니다. 본 책자의 활용도를 높이기 위하여 남양주시 홈페이지 에도 게재하였습니다. 2. 이 책자는 2011년 11월을 기준으로 작성되었기 때문에 법적근거 등에서 현 시점과 일부내용이 다를 수 있음을

More information

VP3145-P1495.eps

VP3145-P1495.eps , 0,, 10,, 0, 0, 0 QS Series ø, ø, ø, ø (M),,. ø, ø 3 ø, ø. 2, () ( ). ø, ø ±1 ø, ø ±0. ø, ø 3 ø, ø,, 1,,, 1,,, 3, 0,, 0 QS ø ø, ø ø ø ø ø ø QSW ø ø ø ø,, 1,,,, 1,,, 3, 0,, 0 QS ø ø ø ø, QSK QSKW 3, 0,,

More information

알 수 없는 바이러스로 죽은 자들이 다시 살아나 산 사람들을 공격하 는 도시에서 생존자들이 사투를 벌이는 내용의 영화 프로그램에서, 2014.1.9. 제2014-01-013 FOX '워킹데드 4' 2013.11.9.토, 20:00-22:00 - 릭 일행이 교도소 철조망

알 수 없는 바이러스로 죽은 자들이 다시 살아나 산 사람들을 공격하 는 도시에서 생존자들이 사투를 벌이는 내용의 영화 프로그램에서, 2014.1.9. 제2014-01-013 FOX '워킹데드 4' 2013.11.9.토, 20:00-22:00 - 릭 일행이 교도소 철조망 2014년도 1월 심의의결 현황(유료방송2 부문) 드라마 프로그램에서, 2014.1.3. 제2014-방송-01-014 tvn '응답하라 1994' 2013.12.13.금, 21:00-21:45 2013.12.14.토, 18:50-20:40 등 - 신입생 총 오리엔테이션에 참가한 학생들이 줄지어 앉아 큰 맥주잔에 소주를 가득 따라 마시는 장면, 빙그레가 소주를

More information

.... ...... ....

.... ...... .... 17 1516 2 3 3 027 3 1516 13881443 028 1 1444 26 10 1458 4 029 15 14587 1458 030 10 1474 5 16 5 1478 9 1 1478 3 1447 031 10 10 032 1 033 12 2 5 3 7 10 5 6 034 96 5 11 5 3 9 4 12 2 2 3 6 10 2 3 1 3 2 6 10

More information

<365FC0CCBDB4BAD0BCAE5FB1E8B0A1B6F728C7CAC0DABCF6C1A4292E687770>

<365FC0CCBDB4BAD0BCAE5FB1E8B0A1B6F728C7CAC0DABCF6C1A4292E687770> 월간 노동리뷰 2011년 11월호 pp.97~120 c 한국노동연구원 2011년 노사관계 실태조사 결과(Ⅰ) 2011년 노사관계 실태조사 결과(Ⅰ)* -한국철도공사, 현대자동차 노사관계 사례- 김 가 람** 1) Ⅰ. 들어가며 2011년 한국의 노사관계는 그 어느 해보다 변화가 두드러지게 나타났다. 지난 2010년 부터 예고되었던 이 변화는 현 정부가 추진한

More information

Çмú´ëȸ¿Ï¼º

Çмú´ëȸ¿Ï¼º 학술대회완성 2007.9.10 11:57 PM 페이지235 사진 4 해미읍성 전경(충남 역사문화원 제공) 남문과 서문 사이에는 문헌기록에 敵臺로 표현 된 鋪樓 2개소가 길이 7.9m~7.7m, 너비 7.5m~7.6m의 규모로 만들어졌다. 성 둘레에 적이 쉽게 접근하지 못하도록 탱자나무를 돌려 심었으므로 탱자성이라는 별칭이 있었다고 한 다. 성문은 동, 서,

More information

2012³â8¿ùÈ£˙ȸš

2012³â8¿ùÈ£˙ȸš 2012년8월호(33회) 2012.8.2 5:55 PM 페이지4 포시즌아트 4 특집 비눗방울 터널을 통과하며 즐거워하고 있는 유아부 월간 2012년 8월 5일 제33호 다윗처럼 골리앗을 무찌르자~(유아부) 꼬리잡기 놀이로 구원 열차에 탑승한 유치부 믿음의 어린이 만들어 교회학교 영적부흥 일군다 여름성경학교 개최 믿음의 어린이를 만드는데 여름성경학교만 한 것이

More information

歯표지.PDF

歯표지.PDF GLOFA MASTERK !!!! 8 4 4 4 4 4!! 8 4 8 8 8 8 4 4 1 1 1 1 1 2 ± 1 1 3 2 + < < ± 2 1 2 DIN BS ( C) (µv) K NiCrNi NiCrNiAI 2000~12000 5891~48828 J PeCuNi 2000~8000 7890~45498 E NiCrCuNi 1500~6000 7297~45085

More information

목 록( 目 錄 )

목 록( 目 錄 ) 부 附 록 錄 목록( 目 錄 ) 용어설명( 用 語 說 明 ) 색인( 索 引 ) 목 록( 目 錄 ) 278 고문서해제 Ⅷ 부록 목록 279 1-1 江 華 ( 內 可 面 ) 韓 晩 洙 1909년 10월 11일 1-2 江 華 ( 內 可 面 ) 韓 晩 洙 洪 元 燮 1909년 10월 2-1 江 華 ( 府 內 面 ) 曺 中 軍 宅 奴 業 東 고종 18년(1881) 11월

More information

- 0 ;!; ;!; ;!; =_;!; 0 ;!; ;!; ;!; ;@; 6=: : 6 Y X = 6= =; ; _X _X6 ;@; 6=: : 6 Y =; ; _X_X6 X =_;!; 7 7L 7=_;7!;=;7!; ;7!;L - 0 g 0 =;%);=: 6 :=;6!;

- 0 ;!; ;!; ;!; =_;!; 0 ;!; ;!; ;!; ;@; 6=: : 6 Y X = 6= =; ; _X _X6 ;@; 6=: : 6 Y =; ; _X_X6 X =_;!; 7 7L 7=_;7!;=;7!; ;7!;L - 0 g 0 =;%);=: 6 :=;6!; 8.=8; 0 0;8; ;=8; 0 0; 0.68 -.7kg -. 00 00 ;!&; ;!&;=; 0 0;=0.68-8 000 000 ;8#; ;8#;=; 0 0 0;=.7.7kg 8; 0 0;>8; 0 0;8; ; ; ;=; 0 0 0;=.6kg.69>.6 0. ;!0!; 0. ;!0#;=. ;8#; ; ; ; ;=; 0 0;=.8.8>. ; ;..=; 0

More information

A n s w e r 4 0 0 20 13 40 13 14 1 13 14 15 16 17 20 % 13 13 5 13 2 47.0 ml 55.0 15.0 13 14 15 5.0 g/cm 1.8 kg B E A C 13 14 LNGLPGLNG LPG 15 << 13 A<

A n s w e r 4 0 0 20 13 40 13 14 1 13 14 15 16 17 20 % 13 13 5 13 2 47.0 ml 55.0 15.0 13 14 15 5.0 g/cm 1.8 kg B E A C 13 14 LNGLPGLNG LPG 15 << 13 A< 우공비Q 과학 2 (하) 정답 및 채움해설 빠른 정답 찾기 2~4 Ⅴ. 물질의 특성 1. 물질의 특성 ⑴ 5 2. 물질의 특성 ⑵ 9 3. 혼합물의 분리 13 Ⅵ. 일과 에너지 전환 4. 일 21 5. 에너지 27 Ⅶ. 자극과 반응 6. 감각 기관 39 7. 신경계 44 8. 항상성 48 13강 일차방정식의 풀이 1 A n s w e r 4 0 0 20 13

More information

QYQABILIGOUI.hwp

QYQABILIGOUI.hwp 2013학년도 대학수학능력시험 대비 2012 학년도 3월 고3 전국연합학력평가 정답 및 해설 사회탐구 영역 윤리 정답 1 3 2 4 3 4 4 1 5 2 6 2 7 5 8 2 9 4 10 1 11 3 12 2 13 1 14 5 15 1 16 3 17 1 18 5 19 2 20 3 1. [ 출제의도] 인간의 존재론적 특성을 파악 신문 기사에서는 자율적 판단에

More information

<BACFC7D1B3F3BEF7B5BFC7E22D3133B1C733C8A3504446BFEB2E687770>

<BACFC7D1B3F3BEF7B5BFC7E22D3133B1C733C8A3504446BFEB2E687770> 북한의 주요 농업 관련 법령 해설 1) 이번 호와 다음 호에서는 북한의 주요 농업 관련 법령을 소개하려 한다. 북한의 협동농장은 농업협동조합기준규약초안 과 농장법 에 잘 규정되어 있다. 북한 사회주의 농업정책은 사회 주의농촌문제 테제 2), 농업법, 산림법 등을 통해 엿볼 수 있다. 국가계획과 농업부문의 관 계, 농산물의 공급에 관해서는 인민경제계획법, 사회주의상업법,

More information

1 9 2 0 3 1 1912 1923 1922 1913 1913 192 4 0 00 40 0 00 300 3 0 00 191 20 58 1920 1922 29 1923 222 2 2 68 6 9

1 9 2 0 3 1 1912 1923 1922 1913 1913 192 4 0 00 40 0 00 300 3 0 00 191 20 58 1920 1922 29 1923 222 2 2 68 6 9 (1920~1945 ) 1 9 2 0 3 1 1912 1923 1922 1913 1913 192 4 0 00 40 0 00 300 3 0 00 191 20 58 1920 1922 29 1923 222 2 2 68 6 9 1918 4 1930 1933 1 932 70 8 0 1938 1923 3 1 3 1 1923 3 1920 1926 1930 3 70 71

More information

<30372E31362D323028BDC5C7F6C5C32DB9CCB1B970626D292E666D>

<30372E31362D323028BDC5C7F6C5C32DB9CCB1B970626D292E666D> k m v r1 r1 16~20 (2009) J. Korean Academy of Managed Care Pharmacy Vol. 1, No. 1 Pharmacy Benefit Management iç 1# x sƒ, 1 w w w Overview on Pharmacy Benefit Management in USA Kyung Eob ChoiGand Hyun

More information

EP-B-P002 [변환됨].eps

EP-B-P002 [변환됨].eps 2 ZSE30A(F)/ISE30A Series 10 RoHS 1 2 3 0 0-101kPa 1MPa -0.1MPa -100kPa Push Push 0.0 101.0kPa 0.1001.000MPa 2 NPNPNP2 NPNPNP1 15V 420mA Alphabet Index 3 4 A B/C B C 2m,. 4 4 0.5MPa ZSE30A 0.0-101.0kPa

More information

중등수학2팀-지도서1

중등수학2팀-지도서1 54 8 4 60 98 4 66 3 0~ ~5 6~9 0.H3H5 0~6 4 0 a a_0«a_ 0«( a

More information

12에이급1하 정답(001~009)-OK

12에이급1하 정답(001~009)-OK 02 10 21 34 49 70 01 1 1 2 3 4 5 p.12~20 2 5 25 2 4 6 8 9 0 4 6 8 8 9 0 1 2 8 1 2 5 2 7 2 2 57 3 4 5 6 7 8 9 6 10 m n 11 12 20 13 14 23.5

More information

미적분-1.indd

미적분-1.indd k k k= k= =4 =-3 = +5- = - 3 P t =t -t +3t- t=3 (NASA) NASA 44 0 (Galilei, G. ; 564~64) C m f() f()=-4.9 +C(m) mm3m f () mf () mf () m.. -9.8 3. 3 f {}=-4.9@+3 f {}=-4.9@+ f {}=-4.9@+ f() f'() f() f()

More information

13일등예감수학1-1정답(077~120)

13일등예감수학1-1정답(077~120) - ~8 0 00,,, 00,, 8, 9, 0 00 00,,, 9 00,,,, 9 00 00 008 009 0 00 8 0 0 fi 0 0 0 9fi 0 0 fl 08 _ 09 _ 00 _ _ 0 _ _ 0 { } ~ 0 _ _ 0 0 _ _ fi _ 0,, 0,,, 8 08,, 9 09, 00,,,,, 8,, 0,,, 0,, 0 0 0 0 0 0, 0, 08,,

More information

정규식 사용하기

정규식 사용하기 ^\s*$. \d{2}-\d{5}, 2 5 ID. ]*)?>[\s\s]*. \,,, 8., 'n' "n" '\n'. '\\' "\" '\(' "(". ^. RegExp Multiline ^ '\n' '\r'. $. RegExp Multiline $ '\n' '\r'.. * 0., 'zo*' "z", "zoo".

More information

Ⅰ. 머리말 각종 기록에 따르면 백제의 초기 도읍은 위례성( 慰 禮 城 )이다. 위례성에 관한 기록은 삼국사기, 삼국유사, 고려사, 세종실록, 동국여지승람 등 많은 책에 실려 있는데, 대부분 조선시대에 편 찬된 것이다. 가장 오래된 사서인 삼국사기 도 백제가 멸망한지

Ⅰ. 머리말 각종 기록에 따르면 백제의 초기 도읍은 위례성( 慰 禮 城 )이다. 위례성에 관한 기록은 삼국사기, 삼국유사, 고려사, 세종실록, 동국여지승람 등 많은 책에 실려 있는데, 대부분 조선시대에 편 찬된 것이다. 가장 오래된 사서인 삼국사기 도 백제가 멸망한지 고대 동아시아의 왕성과 풍납토성 - 풍납토성의 성격 규명을 위한 학술세미나 - pp. 46-67 한국의 고대 왕성과 풍납토성 김기섭(한성백제박물관) 목차 Ⅰ. 머리말 Ⅱ. 한국 고대의 왕성 1. 평양 낙랑토성 2. 집안 국내성 3. 경주 월성 4. 한국 고대 왕성의 특징 Ⅲ. 풍납토성과 백제의 한성 1. 풍납토성의 현황 2. 한성의 풍경 Ⅰ. 머리말 각종 기록에

More information