ๆญฏ320.PDF

Size: px
Start display at page:

Download "ๆญฏ320.PDF"

Transcription

1 Thermo Orion Model 320 PerpHecT Meter

2 I. 1 II. A. 2 B. Keypad 3 III. A. 4 B. 4 IV. A. 5 B. 5 C. setup 6 V. ph A. 7 B. ph 8 VI. LogR ph A. 10 B. LogR? 11 C. LogR 12 VII. mv/ ORP/ A. mv 13 B. (, ) 13 VIII. T roubleshooting

3 A. 14 B. 15 C. 17 IX. 18 X. 19 XI. 21 XII. 22 XIII. 23 A. LogR 23 B. ph 24 C. ph 25

4 I. ORION ph ph ISE. ORION Model 320 ph/ mv/ ORP/ T emperature PerpHecT. P erphect A T C probe ( ) ph ORION digital LogR T M. P erphect ph, LogR ph, keypad, LED. P erphect,. ph, LogR,, ph,. 320 P erphect ph/ P erphect A g/ A g Cl (Cat N o. 9202BN ) P erphect ROS S (Cat No. 8202BN ). ORION P erph ect ROS S P erphect ph. 1

5 II. A. 320 LED ph.. ph, m V. set up, m an, ready LogR AT C. 2 s et up setup. L ogr LogR. setup LogR on ph. LogR. A T C AT C probe. AT C LogR. ready (ph,, m V ). AT C AT C probe, LogR LogR.. 2

6 B. K eypad keypad.. m ode y es / res scroll (, ) cal setup. LogR on. ph.. ph. setup. setup. 3

7 III. A. P erph ect 110V (Cat. No ) 220V (Cat. No ).. B. 1. P erphect BNC BN C. BNC BN C (Cat. No ). pin - tip. : B N C p in - tip. 2. A T C P robe AT C probe A T C. ORION AT C probe (Cat. N o ). 4

8 I V. A.. ( ) 2.,. :,. B.. P erph ect. 1. BNC shortin g cap (Cat alog No ). 2. y es V (Cat. N o ) ph m ode cal 7 ready y es. 3. SLP y es. 100 y es. 4. ph m ode m V

9 C. setup set up setup setup.,. setup, y es. (, ). setup m ode. : y es. setup. S lop e. ph %. 100%.. setup., ph. y es. L ogr LogR, LogR LogR ( ON, OF F ). y es. y es. LogR ph. M anual B uff er Op tion m anual buffer option ST D 5 7 D SET 5 E 7.. y es. ST D, ph 4.01, 7.00, SET, ph 0 ph ph 4. 6

10 V. p H A. ph.... LogR, A T C prob e. P erph ect ph. P erph ect A g/ A gcl P erphect ROS S. LogR ph. AT C. LogR A T C.. :... 7

11 B. p H 1. ph cal. CA L 2. y es (7-4, 7-10) y es. ph 7 ph ready ph y es. 4. ph 4 ( ph 10) , ready y es. SLP ready. 6. LogR AT C prob e, ph. 7.. ready, ph. : L og R, p H.. 8

12 : p H ph cal. CAL 2. ph 7 y es. ph ready 7.00 y es. 4. SLP y es. 5.. ready. 6. LogR AT C prob e, ph. 7.. ready, ph. 9

13 VI. L ogr p H A. ph. ( ) ( probe ph ). ph. 1. ph., P erph ect. 2. m V ph %. p H 1. ph. ph p H (p H ), p H 8 ph 6 p H 9 p H 5 ph 10 p H 4 ph 11 ph 3 ph 12 ph

14 B. L ogr? P erphect ph ph. ORION LogR ph ph. LogR. 5. ph, ORION P erph ect. P erph ect ROS S P erph ect ph. 11

15 C. L ogr LogR. LogR , , 3.,. b ath h ot plate. ph.. : L og R, L og R.,.. 1. t em p LogR LogR on y es. m ode. 2. cal LogR. CA L LogR (1- P T, 2- PT or 3- P T ). 2- PT. 3. y es y es. CA L 1. CAL 1. LogR ready. 4. CAL 1, y es. 5. CAL 2. st ep ph. : m od e. E S C p H L og R p H. 12

16 VII. m V/ OR P/ A. m V 1. m ode m V. 2. BNC ORP. 3.. B. (, ) 1. AT C probe (, Cat. No , ). setup LogR. 2. AT C probe 3 m m phone j ack. 3. AT C prob e. LogR AT C probe... ph. 4. AT C AT C probe.. 13

17 VIII. T roubleshooting A. (310) y es.. (T able I ). y es. shorting cap. ( ).. : shorting cap. T e s t F un ct i on/ D i s play S e qu en c e T E ST #1 S egm ent Display.. T E ST #2 RAM Check RAM. T E ST #3 Ext ernal Input. sh ortin g cap. T E ST #4 Groun d Reference. T E ST #5 T em perature Reference referen ce. T E ST #6 Int ernal Reference referen ce. T E ST #7 Keypad T est k eypad. 0.. ready. E y es. : y es. 14

18 B E - 00 E ( ). Table I E - 02 RAM Error E - 03 Error. sh ortin g cap. E - 04 Error E - 05 Reference Error E - 06 Reference Error E - 07 Keypad Error :. ( ). 15

19 E - 20 E ( ). Table II E - 20 out of rang e E - 21 ABR/ ph AutoCal error ph 0.5 ph , 7.00, filling. 4.. E - 22 Calibration Std Error ph E - 23 Bad slope ph %

20 E - 31 Bad Value ph : SLP : 80% 120% T EMP : M anual : 1 4 ph. E - 35 Bad LogR E - 36 No LogR Cal LogR E - 40 S erial M em ory Error plug C. Table III No Display lin e

21 IX. :,,. F CC, P art 15 S ubp ort J, Class A tes t. : OR I ON lin e F CC. CDC Cla ss A. 18

22 X Cat alog N o. Description M odel 310 P erph ect ph/ T em perature M et er, in clu des P erph ect A g/ A gcl electrode, 115V M odel 310 P erph ect ph/ T em perature M et er, in clu des P erph ect A g/ A gcl electrode, 220V 0310A 0 M odel 310 P erphect ph/ T em perature M eter, in cludes P erph ect ROS S electrode, 115V 0310A 1 M odel 310 P erphect ph/ T em perature M eter, in cludes P erph ect ROS S electrode, 220V M odel 320 P erph ect ph/ m V/ T emperature M et er, inclu des P erph ect A g/ A g Cl electrode, 115V M odel 320 P erph ect ph/ m V/ T emperature M et er, inclu des P erph ect A g/ A g Cl electrode, 220V 0320A 0 M odel 320 P erphect ph/ m V/ T emperature M et er, includes P erph ect ROS S electrode, 115V 0320A 1 M odel 320 P erphect ph/ m V/ T emperature M et er, includes P erph ect ROS S electrode, 220V M odel 330 P erph ect ph/ m V/ T emperature M et er, inclu des P erph ect A g/ A g Cl electrode, 115V M odel 330 P erph ect ph/ m V/ T emperature M et er, inclu des P erph ect A g/ A g Cl electrode, 220V 0330A 0 M odel 330 P erphect ph/ m V/ T emperature M et er, includes P erph ect ROS S electrode, 115V 0330A 1 M odel 330 P erphect ph/ m V/ T emperature M et er, includes P erph ect ROS S electrode, 220V M odel 350 P erph ect ph/ m V/ Rm V/ T emperature M eter, in clu des P erph ect A g/ A gcl electrode, 115V M odel 350 P erph ect ph/ m V/ Rm V/ T emperature M eter, in clu des P erph ect A g/ A gcl electrode, 220V 0350A 0 M odel 350 P erph ect ph/ m V/ Rm V/ T emperature M et er, inclu des P erph ect ROS S electrode, 115V 0350A 1 M odel 350 P erph ect ph/ m V/ Rm V/ T emperature M et er, inclu des P erph ect ROS S electrode, 220V 0350G0 M odel 350 P erph ect ph/ m V/ Rm V/ T emperature M et er, inclu des P erph ect ROS S electrode, Print er, 115V 0350G1 M odel 350 P erph ect ph/ m V/ Rm V/ T emperature M et er, inclu des P erph ect ROS S electrode, Print er, 220V M odel 370 P erph ect ph/ ISE M eter, in cludes P erphect A g/ A gcl electrode, 115V 19

23 M odel 370 P erph ect ph/ ISE M eter, in cludes P erphect A g/ A gcl electrode, 220V 0370A 0 M odel 370 P erph ect ph/ ISE M eter, in cludes P erphect ROS S electrode, 115V 0370A 1 M odel 370 P erph ect ph/ ISE M eter, in cludes P erphect ROS S electrode, 220V 0370G0 M odel 370 P erphect ph/ ISE M et er, in clu des P erphect ROS S electrode, Printer, 115V 0370G1 M odel 370 P erphect ph/ ISE M et er, in clu des P erphect ROS S electrode, Printer, 220V 8202BN P erph ect ROS S Glas s Com bin ation ph Electrode 8203BN P erph ect ROS S Glass S em i- m icro Com bin ation ph Electrode 8235BN P erph ect ROS S Epox y F lat Surface Com bination ph Electrode 8256BN P erph ect ROS S Epox y Com bination ph Electrode 8272BN P erph ect ROS S Glass Sure- F low Com bination ph Electrode 9202BN P erph ect ROS S Glas s Com bin ation ph Electrode 9203BN P erph ect ROS S Glass S em i- m icro Com bin ation ph Electrode 9206BN P erph ect ROS S Epox y Gel- F illed Com bination ph Electrode 9207BN P erph ect ROS S Epox y Gel- F illed T riode ph Electrode 9256BN P erph ect ROS S Epox y Com bination ph Electrode 9272BN P erph ect ROS S Glass Sure- F low Com bination ph Electrode P er ph e ct E p ox y A T C pr ob e P er ph e ct Gla s s A T C pr ob e P erph ect T M buffer ph 4 in trial size 10 pack P erph ect T M buffer ph 7 in trial size 10 pack P erph ect T M buffer ph 10 in trial size 10 pack P erph ect T M buffer ph 4 in trial size 10 pack P erph ect T M buffer ph 7 in trial size 10 pack P erph ect T M buffer ph 10 in trial size 10 pack

24 X I. ph ph 0.1/ 0.01 ph 0.02 ph ( ) % m V 1999 (L o g R ) % ( ) A T C L o g R (20 ) / 0.5 ph 1/ BN P erph ect Glass Com b 8202BN 21

25 X II. troubleshooting,, SER IA L N O.,. ( ) ( ) TE L : (02) ( ) FA X : (02) TEL : FA X :

26 X III. A. L ogr ph 3 11 LogR p H p H ph 3 11 LogR p H p H

27 ph 1. ph ( ) *? Orion ph.. 1). ( ) (Input.). 2). Input Shorting Cap (Input ). 3). (P ow er ). 4). Yes". (1). Sh ortin g Cap Input E - 3. (2). T est 7 30 E - 7. ( Yes", "No", "1st ", "2nd".) 2. ph Re s et * Reset? M et er, (default ). T rouble ( ). 520A, 525A, 720A, 920A M ode l 1. Input. 2. Input Shorting Cap. 3. (.) Reset M eter?", "Yes". 6. Reset. 230A, 250A, 290A, 4 10A, 420A, 7 10A M ode l 1. Input. 2. Input Shorting Cap. 3. S etup. (S etup Code: 2-4) 4. S etup M ode Off S croll ( ) ON Yes. 5. M easure S etup

28 3. ph (1). ( ). (2). Input Shorting Cap. (3). m V, m V. (m V 0.5m V.) 4). m V 0.5mV Reset. ph.,,. 12.,,. ph,. 1. ph S etting,. S en sing Ju ction. - (fillin g solution ) gel type 9107, 9206, 9207 (1) ph7 Buffer 10.( 24..) (2).. (3). T riode ph BN C DIN. - A g/ A g Cl: 9102, 9103, 9104, 9155/ 56, 9157, 9162, 9202, 9203, 9256 Ross : 8102, 8103, 8104, 8115, 8135, 8155/ 56, 8163, 8166, 8202, 8203, 8235, 8256, 8263 (1).. (2). F ill hole ( ) (A g/ A gcl - P/ N900011, Ross - P/ N810007). (3). ( ) fill hole 1cm. (4). reference junction 15 (, junction.) (5). fill hole (.). 25

29 (6).. (7). ph7 Buffer 10.( 24..) (8).., 9157 T riode ph BN C DIN. S u re - f lo w - ( ) Junction. A g/ A gcl , 9172, 9272 Ross , 8172, 8175, 8272 (1).. (2). F ill hole ( ) (A g/ A g Cl - P/ N900011, Ross - P/ N810007). (3). ( ) fill hole (1/ 5 ) 2 Jun ction. (4). fill hole 1cm. (5). fill hole (,.). (6).. (7). ph7 Buffer 10.( 24..) (8).. 2. ph (1)., m V. (2). Buffer, ( Ready ) m V. Buffer 7 m V 30m V, Buffer 4 7 m V 4 m V m V. - 1) 7 m V : 12m V, 4 mv : 179m V : 179m V - 12m V =167m V, m V. - 2) 7 m V : 10m V, 4 mv : 154m V : 154m V - 10m V =144m V, m V. ( ph.) 3. ph (1).. (2). S en sor. 26

30 (7 ) (1). (Cat. N o ). (2). ph Buffer 7 200m l + KCl 1g. (7 ) - (1). F illin g hole. (2). (P/ N910001) Cap ( ). (3). Cap S ealing 4. Cle aning s olution : 0.1M H Cl HN O3 30 storage 1. M em bran e/ Junction : 0.1M H Cl 1% pepsin % sodium hypochloride 5. : 0.1M t etrasodium EDT A 15. :. 5. Org anic S olv ent ph 1) : Org anic S olv ent 80% ph Ross Glass Body 8172BN 2) : M ethan ol Ros s Int ernal filling solution (Orion cat n o ) 8:2. 2 7

ๆญฏ720A.PDF

ๆญฏ720A.PDF The rmo Orion Model 720A + ph/ ISE Meter I. 1 II. 1 A. 1 B. Keypad 2 III. 11 A. 11 B. 11 IV. 12 V. 13 A. 13 B. 14 V I. ph 15 A. ph 15 B. ph 16 V II. 18 A. 18 B. 19 V III. 20 A. 20 B. mv 20 C. REDOX (ORP

More information

ๆญฏ920A.PDF

ๆญฏ920A.PDF The rmo Orion Model 920A ph/ ISE Meter I. 1 II. A. 1 B. Keypad 2 III. A. 13 B. 13 IV. 14 V. A. 15 B. 16 VI. ph A. ph 17 B. ph 18 VII. A. 20 B. 21 VIII. A. Calibration Edit (cal) 23 B. Incremental T echniques

More information

INDUS-8.HWP

INDUS-8.HWP i iii iv v vi vii viii ix x xi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

More information

- i - - ii - - i - - ii - - i - - ii - - iii - - iv - - v - - vi - - vii - - viii - - ix - - x - - xi - - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 -

More information

CONTENTS.HWP

CONTENTS.HWP i ii iii iv v vi vii viii ix x xi - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - - 22 - - 23 - - 24 - - 25 -

More information

09 ๊ฐ•์ œ๊ทผ๋กœ์˜ ๊ธˆ์ง€ ํญํ–‰์˜ ๊ธˆ์ง€ ๊ณต๋ฏผ๊ถŒ ํ–‰์‚ฌ์˜ ๋ณด์žฅ 38 10 ์ค‘๊ฐ„์ฐฉ์ทจ์˜ ๊ธˆ์ง€ 41 - ๋Œ€ํŒ 2008.9.25, 2006๋„7660 [๊ทผ๋กœ๊ธฐ์ค€๋ฒ•์œ„๋ฐ˜] (์Œ์šฉ์ž๋™์ฐจ ์ทจ์—…์•Œ์„  ์‚ฌ๋ก€) 11 ๊ท ๋“ฑ๋Œ€์šฐ์˜ ์›์น™ 43 - ๋Œ€ํŒ 2003.3.14, 2002๋„3883 [๋‚จ๋…€๊ณ ์šฉํ‰๋“ฑ๋ฒ•์œ„

09 ๊ฐ•์ œ๊ทผ๋กœ์˜ ๊ธˆ์ง€ ํญํ–‰์˜ ๊ธˆ์ง€ ๊ณต๋ฏผ๊ถŒ ํ–‰์‚ฌ์˜ ๋ณด์žฅ 38 10 ์ค‘๊ฐ„์ฐฉ์ทจ์˜ ๊ธˆ์ง€ 41 - ๋Œ€ํŒ 2008.9.25, 2006๋„7660 [๊ทผ๋กœ๊ธฐ์ค€๋ฒ•์œ„๋ฐ˜] (์Œ์šฉ์ž๋™์ฐจ ์ทจ์—…์•Œ์„  ์‚ฌ๋ก€) 11 ๊ท ๋“ฑ๋Œ€์šฐ์˜ ์›์น™ 43 - ๋Œ€ํŒ 2003.3.14, 2002๋„3883 [๋‚จ๋…€๊ณ ์šฉํ‰๋“ฑ๋ฒ•์œ„ 01 ๋…ธ๋™๋ฒ• ๋ฒ•์›์œผ๋กœ์„œ์˜ ๋…ธ๋™๊ด€ํ–‰ 15 - ๋Œ€ํŒ 2002.4.23, 2000๋‹ค50701 [ํ‡ด์ง๊ธˆ] (ํ•œ๊ตญ์ „๋ ฅ๊ณต์‚ฌ ์‚ฌ๋ก€) 02 ๋…ธ๋™๋ฒ•๊ณผ ์‹ ์˜์„ฑ์‹ค์˜ ์›์น™ 17 - ๋Œ€ํŒ 1994.9.30, 94๋‹ค9092 [๊ณ ์šฉ๊ด€๊ณ„์กด์žฌํ™•์ธ๋“ฑ] (๋Œ€ํ•œ์กฐ์„ ๊ณต์‚ฌ ์‚ฌ๋ก€) 03 ํ‡ด์ง๊ธˆ ์ฒญ๊ตฌ๊ถŒ ์‚ฌ์ „ ํฌ๊ธฐ ์•ฝ์ •์˜ ํšจ๋ ฅ 19 - ๋Œ€ํŒ 1998.3.27, 97๋‹ค49732 [ํ‡ด์ง๊ธˆ] (์•„์‹œ์•„๋‚˜ ํ•ญ๊ณต

More information

ยฐรฆรยฆร€รผยธร-ยตยผยบยธ.PDF

ยฐรฆรยฆร€รผยธร-ยตยผยบยธ.PDF www.keri.org i ii iii iv v vi vii viii ix x xi xii xiii xiv xv 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 47 48 49 50 51 52 53

More information

์„ธ๊ณ„ ๋น„์ง€๋‹ˆ์Šค ์ •๋ณด

์„ธ๊ณ„ ๋น„์ง€๋‹ˆ์Šค ์ •๋ณด - i - ii - iii - iv - v - vi - vii - viii - ix - 1 - 2 - 3 - - - - - - - - - - 4 - - - - - - 5 - - - - - - - - - - - 6 - - - - - - - - - 7 - - - - 8 - 9 - 10 - - - - - - - - - - - - 11 - - - 12 - 13 -

More information

์˜์•”๊ตฐ ๊ด€๊ด‘์ข…ํ•ฉ๊ฐœ๋ฐœ๊ณ„ํš ์ œ6์žฅ ๊ด€๊ด‘(๋‹จ)์ง€ ๊ฐœ๋ฐœ๊ณ„ํš ์ œ7์žฅ ๊ด€๊ด‘๋ธŒ๋žœ๋“œ ๊ฐ•ํ™”์‚ฌ์—… 1. ์›”์ถœ์‚ฐ ๊ธฐ( ๆฐฃ )์ฒดํ—˜์ดŒ ์กฐ์„ฑ์‚ฌ์—… 167 (๋ฐ”๋‘‘ํ…Œ๋งˆํŒŒํฌ ๊ธฐ๋ณธ ๊ณ„ํš ๋ณ€๊ฒฝ) 2. ์„ฑ๊ธฐ๋™ ๊ด€๊ด‘์ง€ ๋ช…์†Œํ™” ์‚ฌ์—… 201 3. ๋งˆํ•œ๋ฌธํ™”๊ณต์› ๋ช…์†Œํ™” ์‚ฌ์—… 219 4. ๊ธฐ์ฐฌ๋žœ๋“œ ๋ช…์†Œํ™” ์‚ฌ์—… 240

์˜์•”๊ตฐ ๊ด€๊ด‘์ข…ํ•ฉ๊ฐœ๋ฐœ๊ณ„ํš ์ œ6์žฅ ๊ด€๊ด‘(๋‹จ)์ง€ ๊ฐœ๋ฐœ๊ณ„ํš ์ œ7์žฅ ๊ด€๊ด‘๋ธŒ๋žœ๋“œ ๊ฐ•ํ™”์‚ฌ์—… 1. ์›”์ถœ์‚ฐ ๊ธฐ( ๆฐฃ )์ฒดํ—˜์ดŒ ์กฐ์„ฑ์‚ฌ์—… 167 (๋ฐ”๋‘‘ํ…Œ๋งˆํŒŒํฌ ๊ธฐ๋ณธ ๊ณ„ํš ๋ณ€๊ฒฝ) 2. ์„ฑ๊ธฐ๋™ ๊ด€๊ด‘์ง€ ๋ช…์†Œํ™” ์‚ฌ์—… 201 3. ๋งˆํ•œ๋ฌธํ™”๊ณต์› ๋ช…์†Œํ™” ์‚ฌ์—… 219 4. ๊ธฐ์ฐฌ๋žœ๋“œ ๋ช…์†Œํ™” ์‚ฌ์—… 240 ๋ชฉ ์ฐจ ์ œ1์žฅ ๊ณผ์—…์˜ ๊ฐœ์š” 1. ๊ณผ์—…์˜ ๋ฐฐ๊ฒฝ ๋ฐ ๋ชฉ์  3 2. ๊ณผ์—…์˜ ์„ฑ๊ฒฉ 5 3. ๊ณผ์—…์˜ ๋ฒ”์œ„ 6 4. ๊ณผ์—…์ˆ˜ํ–‰์ฒด๊ณ„ 7 ์ œ2์žฅ ์ง€์—ญํ˜„ํ™ฉ๋ถ„์„ 1. ์ง€์—ญ ์ผ๋ฐ˜ํ˜„ํ™ฉ ๋ถ„์„ 11 2. ๊ด€๊ด‘ํ™˜๊ฒฝ ๋ถ„์„ 25 3. ์ด๋ฏธ์ง€์กฐ์‚ฌ ๋ถ„์„ 45 4. ์ดํ•ด๊ด€๊ณ„์ž ์˜๊ฒฌ์กฐ์‚ฌ ๋ถ„์„ 54 ์ œ3์žฅ ์‚ฌ์—…ํ™˜๊ฒฝ๋ถ„์„ 1. ๊ตญ๋‚ด ์™ธ ๊ด€๊ด‘์—ฌ๊ฑด๋ถ„์„ 69 2. ๊ด€๋ จ๊ณ„ํš ๋ฐ ๋ฒ•๊ทœ ๊ฒ€ํ†  78 3. ๊ตญ๋‚ด ์™ธ

More information

<C1A4C3A5BFACB1B82031312D3420C1A4BDC5C1FAC8AFC0DAC0C720C6EDB0DFC7D8BCD220B9D720C0CEBDC4B0B3BCB1C0BB20C0A7C7D120B4EBBBF3BAB020C0CEB1C720B1B3C0B020C7C1B7CEB1D7B7A520B0B3B9DF20BAB8B0EDBCAD28C7A5C1F6C0AF292E687770>

<C1A4C3A5BFACB1B82031312D3420C1A4BDC5C1FAC8AFC0DAC0C720C6EDB0DFC7D8BCD220B9D720C0CEBDC4B0B3BCB1C0BB20C0A7C7D120B4EBBBF3BAB020C0CEB1C720B1B3C0B020C7C1B7CEB1D7B7A520B0B3B9DF20BAB8B0EDBCAD28C7A5C1F6C0AF292E687770> ์ œ ์ถœ ๋ฌธ ๋ณด๊ฑด๋ณต์ง€๋ถ€์žฅ๊ด€ ๊ท€ ํ•˜ ์ด ๋ณด๊ณ ์„œ๋ฅผ ์ •์‹ ์งˆํ™˜์ž์˜ ํŽธ๊ฒฌ ํ•ด์†Œ ๋ฐ ์ธ์‹ ๊ฐœ์„ ์„ ์œ„ํ•œ ๋Œ€์ƒ๋ณ„ ์ธ๊ถŒ ๊ต์œกํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ ๊ฐœ๋ฐœ ์—ฐ๊ตฌ์˜ ๊ฒฐ๊ณผ๋ณด๊ณ ์„œ๋กœ ์ œ์ถœํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค ์ฃผ๊ด€์—ฐ๊ตฌ๊ธฐ๊ด€๋ช… ์„œ์šธ์—ฌ์ž๊ฐ„ํ˜ธ๋Œ€ํ•™ ์‚ฐํ•™ํ˜‘๋ ฅ๋‹จ ์—ฐ ๊ตฌ ์ฑ… ์ž„ ์ž ๊น€ ๊ฒฝ ํฌ ์—ฐ ๊ตฌ ์› ๊น€ ๊ณ„ ํ•˜ ๋ฌธ ์šฉ ํ›ˆ ์—ผ ํ˜• ๊ตญ ์˜ค ์˜ ์•„ ์œค ํฌ ์ƒ ์ด ๋ช… ์ˆ˜ ํ™ ์„  ๋ฏธ ์—ฐ ๊ตฌ ๋ณด ์กฐ ์› ์ž„ ์ฃผ ๋ฆฌ ๋ณด ์กฐ ์› ์ด ๋‚œ ํฌ ์š”

More information

CONTENTS C U B A I C U B A 8 Part I Part II Part III Part IV Part V Part VI Part VII Part VIII Part IX 9 C U B A 10 Part I Part II Part III Part IV Part V Part VI Part VII Part VIII Part IX 11 C U B

More information

00-1ํ‘œ์ง€

00-1ํ‘œ์ง€ summary _I II_ summary _III 1 1 2 2 5 5 5 8 10 12 13 14 18 24 28 29 29 33 41 45 45 45 45 47 IV_ contents 48 48 48 49 50 51 52 55 60 60 61 62 63 63 64 64 65 65 65 69 69 69 74 76 76 77 78 _V 78 79 79 81

More information

๊ฒฝ์ œํ†ต์ƒ ๋‚ด์ง€.PS

๊ฒฝ์ œํ†ต์ƒ ๋‚ด์ง€.PS CONTENTS I 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 II 38 39 40 41 42 43 III 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 IV 62 63 64 65 66 67 68 69 V

More information

ยฐรฆรยฆร…รซยปรณยณยปรรถ.PDF

ยฐรฆรยฆร…รซยปรณยณยปรรถ.PDF CONTENTS I 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 II 38 39 40 41 42 43 III 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 IV 62 63 64 65 66 67 68 69 V

More information

์šฐ๋ฃจ๊ณผ์ด ๋‚ด์ง€-1

์šฐ๋ฃจ๊ณผ์ด ๋‚ด์ง€-1 U R U G U A Y U r u g u a y 1. 2 Part I Part II Part III Part IV Part V Part VI Part VII Part VIII 3 U r u g u a y 2. 4 Part I Part II Part III Part IV Part V Part VI Part VII Part VIII 5 U r u g u a

More information

ๆญฏPLSQL10.PDF

ๆญฏPLSQL10.PDF 10 - SQL*Pl u s Pl / SQL - SQL*P lus 10-1 1 0.1 PL/ SQL SQL*Pl u s. SQL*P lus 10-2 1 0.2 S QL* Pl u s PL/ S QL SQL*Pl u s, Pl / SQL. - PL/ SQL (i npu t ), (s t or e ), (r un). - PL/ SQL s cr i pt,,. -

More information

<BFDCB1B9C0CE20C5F5C0DAB1E2BEF7C0C720B3EBBBE7B0FCB0E82E687770>

<BFDCB1B9C0CE20C5F5C0DAB1E2BEF7C0C720B3EBBBE7B0FCB0E82E687770> ์™ธ๊ตญ์ธ ํˆฌ์ž๊ธฐ์—…์˜ ๋…ธ์‚ฌ๊ด€๊ณ„ ์š” ์•ฝ i ii ์™ธ๊ตญ์ธ ํˆฌ์ž๊ธฐ์—…์˜ ๋…ธ์‚ฌ๊ด€๊ณ„ ์š” ์•ฝ iii iv ์™ธ๊ตญ์ธ ํˆฌ์ž๊ธฐ์—…์˜ ๋…ธ์‚ฌ๊ด€๊ณ„ ์š” ์•ฝ v vi ์™ธ๊ตญ์ธ ํˆฌ์ž๊ธฐ์—…์˜ ๋…ธ์‚ฌ๊ด€๊ณ„ ์š” ์•ฝ vii viii ์™ธ๊ตญ์ธ ํˆฌ์ž๊ธฐ์—…์˜ ๋…ธ์‚ฌ๊ด€๊ณ„ ์š” ์•ฝ ix x ์™ธ๊ตญ์ธ ํˆฌ์ž๊ธฐ์—…์˜ ๋…ธ์‚ฌ๊ด€๊ณ„ ์š” ์•ฝ xi xii ์™ธ๊ตญ์ธ ํˆฌ์ž๊ธฐ์—…์˜ ๋…ธ์‚ฌ๊ด€๊ณ„ ์š” ์•ฝ xiii xiv ์™ธ๊ตญ์ธ ํˆฌ์ž๊ธฐ์—…์˜ ๋…ธ์‚ฌ๊ด€๊ณ„

More information

[96_RE11]LMOs(......).HWP

[96_RE11]LMOs(......).HWP - i - - ii - - iii - - iv - - v - - vi - - vii - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

More information

<28323129BACFC7D1B1B3C0B0C1A4C3A5B5BFC7E228B1E2BCFABAB8B0ED20545220323031342D373929202D20C6EDC1FD2035B1B32E687770>

<28323129BACFC7D1B1B3C0B0C1A4C3A5B5BFC7E228B1E2BCFABAB8B0ED20545220323031342D373929202D20C6EDC1FD2035B1B32E687770> ๊ธฐ์ˆ ๋ณด๊ณ  TR 2014-79 ๋ถํ•œ ๊ต์œก์ •์ฑ… ๋™ํ–ฅ ๋ถ„์„ ๋ฐ ์„œ์ง€ ์ •๋ณด ๊ตฌ์ถ• ์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„์ž _ ๊น€ ์ • ์› (ํ•œ๊ตญ๊ต์œก๊ฐœ๋ฐœ์› ) ๊ณต๋™์—ฐ๊ตฌ์ž _ ๊น€ ๊น€ ํ•œ ๊ฐ• ์ง€ ์€ ์Šน ๊ตฌ ์ˆ˜ (ํ•œ๊ตญ๊ต์œก๊ฐœ๋ฐœ์›) ์ฃผ (ํ•œ๊ตญ๊ต์œก๊ฐœ๋ฐœ์›) ๋Œ€ (ํ•œ๊ตญ๊ต์œก๊ฐœ๋ฐœ์›) ์„ญ (ํ•œ๊ตญ๊ต์œก๊ฐœ๋ฐœ์›) ์—ฐ ๊ตฌ ์กฐ ์› _ ์ด ๋ณ‘ ํฌ (ํ•œ๊ตญ๊ต์œก๊ฐœ๋ฐœ์›) ๋จธ๋ฆฌ๋ง ์ตœ๊ทผ ํ†ต์ผ์— ๋Œ€ํ•œ ๋…ผ์˜๊ฐ€ ์–ด๋Š ๋•Œ๋ณด๋‹ค ํ™œ๋ฐœํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๊ทธ์— ๋”ฐ๋ผ

More information

<BCADBFEFBDC3BFA9BCBAB0A1C1B7C0E7B4DC5FBCADBFEFBDC320B0F8B5BFC0B0BEC6C1F6BFF8BBE7BEF7C0C720C1F6BCD3B0A1B4C9BCBA20B9E6BEC8BFACB1B828BCF6C1A431323330292E687770>

<BCADBFEFBDC3BFA9BCBAB0A1C1B7C0E7B4DC5FBCADBFEFBDC320B0F8B5BFC0B0BEC6C1F6BFF8BBE7BEF7C0C720C1F6BCD3B0A1B4C9BCBA20B9E6BEC8BFACB1B828BCF6C1A431323330292E687770> 2015 ์ •์ฑ…์—ฐ๊ตฌ-15 ์„œ์šธ์‹œ ๊ณต๋™์œก์•„์ง€์›์‚ฌ์—…์˜ ์ง€์†๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ ๋ฐฉ์•ˆ์—ฐ๊ตฌ ์ฑ…์ž„์—ฐ๊ตฌ์› : ์กฐ๋ง‰๋ž˜(์„œ์šธ์‹œ์—ฌ์„ฑ๊ฐ€์กฑ์žฌ๋‹จ ๊ฐ€์กฑ์ •์ฑ…์‹ค ์—ฐ๊ตฌ์œ„์›) ์œ„์ด‰์—ฐ๊ตฌ์› : ๊น€ํ•œ๋ณ„(์„œ์šธ์‹œ์—ฌ์„ฑ๊ฐ€์กฑ์žฌ๋‹จ ๊ฐ€์กฑ์ •์ฑ…์‹ค) SEOUL FOUNDATION OF WOMEN & FAMILY ๋ฐœ ๊ฐ„ ์‚ฌ ํ•œ ์•„์ด๋ฅผ ํ‚ค์šฐ๋ ค๋ฉด ์˜จ ๋งˆ์„์ด ํ•„์š”ํ•˜๋‹ค ๋ผ๋Š” ์ธ๋””์–ธ ๊ฒฉ์–ธ์ด ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์‹ญ์ˆ˜๋…„์ „์—๋Š” ๊ณจ๋ชฉ๋งˆ๋‹ค ์•„์ด๋“ค์˜ ๋ถ์ ์ด๋Š”

More information

i ii iii iv v vi vii viii 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 XXXXXXXX 22 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

More information

ํ•œ๊ธ€์‚ฌ์šฉ์„ค๋ช…์„œ

ํ•œ๊ธ€์‚ฌ์šฉ์„ค๋ช…์„œ ph 2-Point (Probe) ph (Probe) ON/OFF ON ph ph ( BUFFER ) CAL CLEAR 1PT ph SELECT BUFFER ENTER, (Probe) CAL 1PT2PT (identify) SELECT BUFFER ENTER, (Probe), (Probe), ph (7pH)30 2 1 2 ph ph, ph 3, (,, ) ON

More information

ร€รŒยถรตยฐยณรˆยฒยณยปรรถ.PDF

ร€รŒยถรตยฐยณรˆยฒยณยปรรถ.PDF Islamic Republic of Iran I I S L A M I C R E P U B L I C O F I R A N 10 Part I 11 I S L A M I C R E P U B L I C O F I R A N 12 Part I 13 I S L A M I C R E P U B L I C O F I R A N 14 II I S L A M I C R

More information

์ •๋ด‰์ˆ˜.PDF

์ •๋ด‰์ˆ˜.PDF A pplic ation of Continu ou s P re fle x Com po s it e Girder to Rig id F ram e by V ertic al Lo adin g 2001 2 A pplic ation of Continu ou s P re fle x Com po s it e Girder to Rig id F ram e by V ertic

More information

ํ†ต์‹ 1310_01-๋„๋น„๋ผ๋ฐ๋ชฉ์ฐจ1~9

ํ†ต์‹ 1310_01-๋„๋น„๋ผ๋ฐ๋ชฉ์ฐจ1~9 ISSN 5-693 13. 1 13. 1 3 1 3 1 i .75 1.5.75 1. 1..9.9 7.5 ) 7.5 ) 3. 1.5 1.5 9. ) 1. ) ii 8 6 8 6 - - 3 1 1 11 1 9 8 7 iii 6 5 6 5 3 3 1 8 1 8 1 1 6 6-1 -1 - - iv . 1.5 1.. 1.5 1..5. -.5.5. -.5

More information

*ํ†ต์‹ 1802_01-๋„๋น„๋ผ๋ฐ๋ชฉ์ฐจ1~11

*ํ†ต์‹ 1802_01-๋„๋น„๋ผ๋ฐ๋ชฉ์ฐจ1~11 ISSN 25-2693 218. 2 218. 2 214 215 216 217 2.6 2.9 1.5 1.8 1.2 3.1 3.2 1.3 2.1 1.8 2.6 2.5 2.8 2.4.4 1.4.9 1.4 1.5 2.9 2.5 7.3 6.9 6.7 6.8 6.9 6.9 6.8 2.8 14 2.6 13 2.4 12 2.2 2. 11 1.8 1.6 1.4

More information

National Food & Nutrition Statistics 2011: based on 2008~2011 Korea National Health and Nutrition Examination Survey (โ…ก) i ii iii iv v vi vii viii ix (N=33,745, ๋‹จ์œ„ : g) (N=33,745, ๋‹จ์œ„ : g) (N=33,745,

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B4EBBFF5203230303520BFB5BEF7BAB8B0EDBCAD2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B4EBBFF5203230303520BFB5BEF7BAB8B0EDBCAD2E646F63> ็ฌฌ 46 ๆœŸ ๅฎš ๆœŸ ๆŸฑ ไธป ็ธฝ ๆœƒ ๆ—ฅ ๆ™‚ : 2006. 5. 26 ๅˆ ๅ‰ 11 ๆ™‚ ๅ ด ๆ‰€ : ๅคง ็†Š ๆœฌ ็คพ ่ฌ› ๅ ‚ ๆ ช ๅผ ๆœƒ ็คพ ๅคง ็†Š ํšŒ ์ˆœ โ… . ๊ฐœํšŒ์„ ์–ธ โ…ก. ๊ตญ๋ฏผ์˜๋ก€ โ…ข. ์ถœ์„์ฃผ์ฃผ ๋ฐ ์ถœ์„์ฃผ์‹์ˆ˜ ๋ณด๊ณ  โ…ฃ. ์˜์žฅ์ธ์‚ฌ โ…ค. ํšŒ์˜์˜ ๋ชฉ์ ์‚ฌํ•ญ 1. ๋ณด๊ณ ์‚ฌํ•ญ ๊ฐ์‚ฌ์˜ ๊ฐ์‚ฌ๋ณด๊ณ  ์˜์—…๋ณด๊ณ  ์™ธ๋ถ€๊ฐ์‚ฌ์ธ ์„ ์ž„ ๋ณด๊ณ  2. ์˜๊ฒฐ์‚ฌํ•ญ ์ œ1ํ˜ธ ์˜์•ˆ : ์ œ4๊ธฐ ๋Œ€์ฐจ๋Œ€์กฐํ‘œ, ์†์ต๊ณ„์‚ฐ์„œ

More information

ํ‘œ1

ํ‘œ1 i ii Korean System of National Accounts iii iv Korean System of National Accounts v vi Korean System of National Accounts vii viii Korean System of National Accounts 3 4 KOREAN SYSTEM OF NATIONAL ACCOUNTS

More information

์ œ ์ถœ ๋ฌธ ์ค‘์†Œ๊ธฐ์—…์ฒญ์žฅ ๊ท€ํ•˜ ๋ณธ ๋ณด๊ณ ์„œ๋ฅผ ์ค‘์†Œ๊ธฐ์—… ์›๋ถ€์ž์žฌ ๊ตฌ๋งคํŒจํ„ด ์กฐ์‚ฌ๋ฅผ ํ†ตํ•œ ๊ตฌ๋งค๋ฐฉ์‹ ๊ฐœ์„  ๋ฐฉ์•ˆ ์—ฐ๊ตฌ ์˜ ์ตœ์ข…๋ณด๊ณ ์„œ๋กœ ์ œ์ถœํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 2007. 12 ํ•œ๊ตญ์‚ฐ์—…๊ธฐ์ˆ ๋Œ€ํ•™๊ต ์‚ฐํ•™ํ˜‘๋ ฅ๋‹จ ๋‹จ ์žฅ ์ตœ ์ • ํ›ˆ ์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„์ž : ์ด์žฌ๊ด‘ (ํ•œ๊ตญ์‚ฐ์—…๊ธฐ์ˆ ๋Œ€ํ•™๊ต ๋ถ€๊ต์ˆ˜) ๊ณต๋™์—ฐ๊ตฌ์ž : ๋…ธ์„ฑํ˜ธ

์ œ ์ถœ ๋ฌธ ์ค‘์†Œ๊ธฐ์—…์ฒญ์žฅ ๊ท€ํ•˜ ๋ณธ ๋ณด๊ณ ์„œ๋ฅผ ์ค‘์†Œ๊ธฐ์—… ์›๋ถ€์ž์žฌ ๊ตฌ๋งคํŒจํ„ด ์กฐ์‚ฌ๋ฅผ ํ†ตํ•œ ๊ตฌ๋งค๋ฐฉ์‹ ๊ฐœ์„  ๋ฐฉ์•ˆ ์—ฐ๊ตฌ ์˜ ์ตœ์ข…๋ณด๊ณ ์„œ๋กœ ์ œ์ถœํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 2007. 12 ํ•œ๊ตญ์‚ฐ์—…๊ธฐ์ˆ ๋Œ€ํ•™๊ต ์‚ฐํ•™ํ˜‘๋ ฅ๋‹จ ๋‹จ ์žฅ ์ตœ ์ • ํ›ˆ ์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„์ž : ์ด์žฌ๊ด‘ (ํ•œ๊ตญ์‚ฐ์—…๊ธฐ์ˆ ๋Œ€ํ•™๊ต ๋ถ€๊ต์ˆ˜) ๊ณต๋™์—ฐ๊ตฌ์ž : ๋…ธ์„ฑํ˜ธ ์ตœ์ข…๋ณด๊ณ ์„œ ์ค‘์†Œ๊ธฐ์—… ์›๋ถ€์ž์žฌ ๊ตฌ๋งคํŒจํ„ด ์กฐ์‚ฌ๋ฅผ ํ†ตํ•œ ๊ตฌ๋งค๋ฐฉ์‹ ๊ฐœ์„ ๋ฐฉ์•ˆ ์—ฐ๊ตฌ 2007. 12 ์ œ ์ถœ ๋ฌธ ์ค‘์†Œ๊ธฐ์—…์ฒญ์žฅ ๊ท€ํ•˜ ๋ณธ ๋ณด๊ณ ์„œ๋ฅผ ์ค‘์†Œ๊ธฐ์—… ์›๋ถ€์ž์žฌ ๊ตฌ๋งคํŒจํ„ด ์กฐ์‚ฌ๋ฅผ ํ†ตํ•œ ๊ตฌ๋งค๋ฐฉ์‹ ๊ฐœ์„  ๋ฐฉ์•ˆ ์—ฐ๊ตฌ ์˜ ์ตœ์ข…๋ณด๊ณ ์„œ๋กœ ์ œ์ถœํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 2007. 12 ํ•œ๊ตญ์‚ฐ์—…๊ธฐ์ˆ ๋Œ€ํ•™๊ต ์‚ฐํ•™ํ˜‘๋ ฅ๋‹จ ๋‹จ ์žฅ ์ตœ ์ • ํ›ˆ ์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„์ž : ์ด์žฌ๊ด‘ (ํ•œ๊ตญ์‚ฐ์—…๊ธฐ์ˆ ๋Œ€ํ•™๊ต ๋ถ€๊ต์ˆ˜) ๊ณต๋™์—ฐ๊ตฌ์ž : ๋…ธ์„ฑํ˜ธ (ํ•œ๊ตญ์‚ฐ์—…๊ธฐ์ˆ ๋Œ€ํ•™๊ต

More information

ๆญฏ๋…ผ๋ฌธ์†๊ทœ๋งŒ.PDF

ๆญฏ๋…ผ๋ฌธ์†๊ทœ๋งŒ.PDF 3 3.1 (Lim it Equilibrium M eth od ),,, Coulom b,..,... = 0, F elleniu s, Bishop, Janbu, Spencer, M org en stern and Price, (GLE ),,,. 4.(Dun can & W right, 1980) 1) F., F = S (3.1), S = (Sh ear Stren

More information

untitled

untitled Content โ… . ๊ธฐ๋ณธ๋ฐฉํ–ฅ 1. ๋ชฉ ์  3 2. ์ ์šฉ๋ฒ”์œ„ 3 โ…ก. ์‚ฌํšŒ๋ณต์ง€๊ด€ ์šด์˜ 1. ์‚ฌํšŒ๋ณต์ง€๊ด€์˜ ์ •์˜ 7 2. ์‚ฌํšŒ๋ณต์ง€๊ด€์˜ ๋ชฉํ‘œ 7 3. ์‚ฌํšŒ๋ณต์ง€๊ด€์˜ ์—ฐํ˜ 7 4. ์‚ฌํšŒ๋ณต์ง€๊ด€ ์šด์˜์˜ ๊ธฐ๋ณธ์›์น™ 8 โ…ข. ์‚ฌํšŒ๋ณต์ง€๊ด€ ์‚ฌ์—… 1. ๊ฐ€์กฑ๋ณต์ง€์‚ฌ์—… 15 2. ์ง€์—ญ์‚ฌํšŒ๋ณดํ˜ธ์‚ฌ์—… 16 3. ์ง€์—ญ์‚ฌํšŒ์กฐ์ง์‚ฌ์—… 18 4. ๊ต์œก ๋ฌธํ™”์‚ฌ์—… 19 5. ์žํ™œ์‚ฌ์—… 20 6. ์žฌ๊ฐ€๋ณต์ง€๋ด‰์‚ฌ์„œ๋น„์Šค

More information

hwp

hwp , 14% 18,300.,. ( ),.. 14 % 18,3 0 0., " "., ( ) " ".,... (E PA) (CARB ). " E PA ".. 9 6 5 1 0 1 5 %. CARB ( ). . "9 9 E PA, ".,. 1 3 [H P E 1 0 0 M ]., 7 2 0 0, 5 0 0.,.. " ".., 1 0 %., " 2 0 % ".,. '

More information

israel-๋‚ด์ง€-1-4

israel-๋‚ด์ง€-1-4 israel-๋‚ด์ง€-1-4 1904.1.1 12:49 AM ํŽ˜์ด์ง€1 mac2 2015. 11 Contents S T A T E O F I S R A E L 8 Part I Part II Part III Part IV Part V Part VI Part VII Part VIII 9 S T A T E O F I S R A E L 10 Part I Part

More information

์ˆ˜ํƒ์—ฐ๊ตฌ01-09(์ˆ˜์š”์ž ์ค‘์‹ฌ1).hwp

์ˆ˜ํƒ์—ฐ๊ตฌ01-09(์ˆ˜์š”์ž ์ค‘์‹ฌ1).hwp 0 1-9 Cus t omi zed Cont ract Tra in ing Programmes for the Unemp loyed 0 1-9 Cus t omi zed Cont ract Tra in ing Programmes for the Unemp loyed : , 1999. 2,,,,,..,.,,,.,.. 2001 6 1. 2,..,, 2,.,.,. 2.,

More information

ๆญฏD13236_F1.PDF

ๆญฏD13236_F1.PDF EL (Org an ic E L D is play T e chn olog y ),,, 455-6 T el:031-6104- 377, F AX : 031-6104- 126 Em ail : h anji@keti.re.kr, dgm oon @keti.re.kr I.. CRT,,,. CRT T F T LCD, PDP, EL. EL 1m s ( ), EL,,,,. 2010

More information

2012ํšŒ๊ณ„์—ฐ๋„ ๊ณ ์šฉ๋…ธ๋™๋ถ€ ์†Œ๊ด€ ๊ฒฐ ์‚ฐ ๊ฒ€ ํ†  ๋ณด ๊ณ  ์„œ ์„ธ ์ž… ์„ธ ์ถœ ๊ฒฐ ์‚ฐ ์ผ ๋ฐ˜ ํšŒ ๊ณ„ ๋† ์–ด ์ดŒ ๊ตฌ ์กฐ ๊ฐœ ์„  ํŠน ๋ณ„ ํšŒ ๊ณ„ ์— ๋„ˆ ์ง€ ๋ฐ ์ž ์› ์‚ฌ ์—… ํŠน ๋ณ„ ํšŒ ๊ณ„ ๊ด‘ ์—ญ ์ง€ ์—ญ ๋ฐœ ์ „ ํŠน ๋ณ„ ํšŒ ๊ณ„ ํ˜ ์‹  ๋„ ์‹œ ๊ฑด ์„ค ํŠน ๋ณ„ ํšŒ ๊ณ„ ๊ธฐ ๊ธˆ ๊ฒฐ ์‚ฐ ๊ณ  ์šฉ ๋ณด ํ—˜ ๊ธฐ ๊ธˆ ์‚ฐ ์—… ์žฌ ํ•ด ๋ณด ์ƒ ๋ณด ํ—˜ ๋ฐ ์˜ˆ ๋ฐฉ ๊ธฐ ๊ธˆ ์ž„ ๊ธˆ ์ฑ„ ๊ถŒ ๋ณด ์žฅ ๊ธฐ ๊ธˆ ์žฅ

More information

์ œ4์žฅ ์„ฌ์œ  ์‚ฐ์—… ํ–ฅํ›„ ๊ณผ์ œ ๊ธฐ์ˆ ๋ ฅ ํ–ฅ์ƒ ์‚ฌ์—…์˜ ๋ฐ ์ถ”์ง„ ๋ฐฉํ–ฅ ์ œ4์žฅ ์„ฌ์œ  ์‚ฐ์—… ๊ธฐ์ˆ ๋ ฅ ํ–ฅ์ƒ ์‚ฌ์—…์˜ ํ–ฅํ›„ ๊ณผ์ œ ๋ฐ ์ถ”์ง„ ๋ฐฉํ–ฅ ์„ž์œ  ์‚ฐ์—… ๊ธฐ์ˆ ๋ ฅ ํ–ฅ์ƒ ์‚ฌ์—…์€ ๋ณธ๋ฌธ์—์„œ ์‚ดํŽด๋ณด์•˜๋“ฏ์ด ๋ถ€๋ฌธ๋ณ„๋กœ ํ™˜๊ฒฝ ๋ณ€ํ™”์— ํƒ„๋ ฅ์ ์œผ๋กœ ์  ์˜นํ•˜๋ฉด์„œ ํšจ๊ณผ์ ์œผ๋กœ ์ง„ํ–‰๋˜์–ด ์™”.1998๋…„,2001๋…„๋„๊ฐ€ ๋ณธ ์‚ฌ์—…์„ ์‹œ์ž‘ํ•˜์—ฌ ๊ทธ ๊ถค๋„๋ฅผ ์žก๋Š” ์‹œ๊ธฐ์˜€๋ฉด,2002๋…„๋„ ์ดํ›„๋Š” ์‚ฌ์—…์˜ ๊ทœ๋ชจ์™€ ๋ฒ”์œ„๊ฐ€ ํ™•์žฅ๋˜๋Š”

More information

LX 200 3 I - 4 II - III - 6 6 IV - 7 7 7 V - 8 11 VI - VII - 16 VIII - 1 IX - 17 17 17 X - 4 I - LX200, CIE V(ฮป) CIE( ) LX200 PC Lux footcandle, 5 : -, / : - : - NF EN 12464 - - - - NF EN 12464-1 ( )

More information

<323031315FB5F0C1F6C5D0B1B3B0FABCAD5FC8BFB0FA5FC3F8C1A45FBFACB1B85F66696E616C2E687770>

<323031315FB5F0C1F6C5D0B1B3B0FABCAD5FC8BFB0FA5FC3F8C1A45FBFACB1B85F66696E616C2E687770> ์—ฐ๊ตฌ๋ณด๊ณ  CR 2012-2 2011๋…„ ๋””์ง€ํ„ธ๊ต๊ณผ์„œ ํšจ๊ณผ์„ฑ ์ธก์ • ์—ฐ๊ตฌ ์—ฐ๊ตฌ๋ณด๊ณ  CR 2012-2 2011๋…„ ๋””์ง€ํ„ธ๊ต๊ณผ์„œ ํšจ๊ณผ์„ฑ ์ธก์ • ์—ฐ๊ตฌ ์ฑ…์ž„์—ฐ๊ตฌ์›: ๊ณต๋™์—ฐ๊ตฌ์›: ๊น€ํšŒ์ˆ˜(์ „๋‚จ๋Œ€ํ•™๊ต) ์ž„๋ณ‘๋…ธ(๊ฒฝํฌ๋Œ€ํ•™๊ต) ์ž„์ •ํ›ˆ(์ธ์ฒœ๋Œ€ํ•™๊ต) ๊น€์„ธ๋ฆฌ(๊ฒฝํฌ๋Œ€ํ•™๊ต) ๋ฐ•์ธ์šฐ(๊ณ ๋ ค๋Œ€ํ•™๊ต) ๊น€ํฌ๋ฐฐ(๊ด€๋™๋Œ€ํ•™๊ต) ๋ฐ•์„ ์•„(ํ•œ๊ตญ๊ต์œกํ•™์ˆ ์ •๋ณด์›) ๊ณผ์ œ์ฑ…์ž„์ž: ์—ฐ๊ตฌ๋ณด์กฐ์›: ์ •๊ด‘ํ›ˆ(ํ•œ๊ตญ๊ต์œกํ•™์ˆ ์ •๋ณด์›) ๊น€์„ฑ์šฑ(์ „๋‚จ๋Œ€ํ•™๊ต)

More information

A 0 D5-a (XQD Card Type) D5-b (CF Card Type)

A 0 D5-a (XQD Card Type) D5-b (CF Card Type) Kr http://downloadcenter.nikonimglib.com/ A 0 D5-a (XQD Card Type) D5-b (CF Card Type) D A 0 i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ii A http://downloadcenter.nikonimglib.com/ http://downloadcenter.nikonimglib.com/ iii i

More information

*ํ†ต์‹ 1604_01-๋„๋น„๋ผ๋ฐ๋ชฉ์ฐจ1~12

*ํ†ต์‹ 1604_01-๋„๋น„๋ผ๋ฐ๋ชฉ์ฐจ1~12 ISSN 25-2693 216. 4 216. 4 213 214 215 1.5 2.4 2.4.6 3.9 2. 1.4 -.3.9 1.6 2.3 1.6 1.2 1.3 1.4..5 4.6-1.4 1.4-1.1 7.7 7.3 6.9 7. 7. 6.9 6.8 14 13 12 11 1 9 8 7 5 4 3 2 1 i 4 4 3 3 2. 1.5 1. 2.

More information

334 ้€€ ๆบช ๅญธ ๊ณผ ๅ„’ ๆ•Ž ๆ–‡ ๅŒ– ็ฌฌ 55 ่™Ÿ ่ง’ ่ชช ์—์„œ๋Š” ๋ฟ”์ด ๋‚œ ๋ง๊ณผ ๊ณ ์–‘์ด๋ผ๋Š” ๊ธฐํ˜•์˜ ๋™๋ฌผ์„ ์†Œ์žฌ๋กœ ํ•˜์—ฌ ๋‹น๋Œ€ ์ •์น˜ ์ƒ ํ™ฉ์„ ๋น„ํŒํ•˜์˜€๊ณ , ็™ฝ ้ป‘ ้›ฃ ์—์„œ๋Š” ์„ ๊ณผ ์•…์„ ์ƒ์ง•ํ•˜๋Š” ์ƒ‰๊น”์ธ ็™ฝ ๊ณผ ้ป‘ ์ด ์„œ๋กœ ๋ฒŒ์ด ๋Š” ๋ฌธ๋‹ต์„ ํ†ตํ•˜์—ฌ ์˜ณ๊ณ  ๊ทธ๋ฆ„์˜ ๊ฐ€์น˜๊ด€์ด ์ „๋„๋œ ํ˜„์‹ค์„ธ

334 ้€€ ๆบช ๅญธ ๊ณผ ๅ„’ ๆ•Ž ๆ–‡ ๅŒ– ็ฌฌ 55 ่™Ÿ ่ง’ ่ชช ์—์„œ๋Š” ๋ฟ”์ด ๋‚œ ๋ง๊ณผ ๊ณ ์–‘์ด๋ผ๋Š” ๊ธฐํ˜•์˜ ๋™๋ฌผ์„ ์†Œ์žฌ๋กœ ํ•˜์—ฌ ๋‹น๋Œ€ ์ •์น˜ ์ƒ ํ™ฉ์„ ๋น„ํŒํ•˜์˜€๊ณ , ็™ฝ ้ป‘ ้›ฃ ์—์„œ๋Š” ์„ ๊ณผ ์•…์„ ์ƒ์ง•ํ•˜๋Š” ์ƒ‰๊น”์ธ ็™ฝ ๊ณผ ้ป‘ ์ด ์„œ๋กœ ๋ฒŒ์ด ๋Š” ๋ฌธ๋‹ต์„ ํ†ตํ•˜์—ฌ ์˜ณ๊ณ  ๊ทธ๋ฆ„์˜ ๊ฐ€์น˜๊ด€์ด ์ „๋„๋œ ํ˜„์‹ค์„ธ ๅ— ๅก ๆดช ๅฎ‡ ้  ์˜ ๋…ผ์„ค๋ฅ˜ ์‚ฐ๋ฌธ ์—ฐ๊ตฌ ็ฆน ่Š ่‹ฑ *1) ์ฐจ ๋ก€. ์„œ๋ก . ์นœ๊ทผํ•œ ์†Œ์žฌ๋ฅผ ํ†ตํ•œ ๊ณต๊ฐ์˜ ํ™•๋Œ€. ๋ฌธ๋‹ต์˜ ์„œ์ˆ ๋ฐฉ์‹์„ ํ†ตํ•œ ๋…ผ๋ฆฌ์„ฑ์˜ ๊ฐ•ํ™”. ์šฐ์–ธ์˜ ์„œ์ˆ ๋ฐฉ์‹์„ ํ†ตํ•œ ํ˜„์‹ค ๋น„ํŒ. ๊ฒฐ๋ก  ๊ตญ๋ฌธ์ดˆ๋ก ๅ— ๅก ๆดช ๅฎ‡ ้  ์€ ไป ็ฅ– ์—์„œ ่‚… ๅฎ— ์—ฐ๊ฐ„์— ํ™œ๋™ํ•œ ๋ฌธ์ธ ๊ด€๋ฃŒ์ด๋‹ค. ํ™์šฐ์›์˜ ๋ฌธ์ง‘์ธ ๅ— ๅก ้›† ์€ ์‹œ์™€ ์ƒ์†Œ๋ฌธ์ด ๋Œ€๋ถ€๋ถ„์˜ ๋น„์ค‘์„ ์ฐจ์ง€ํ•˜๊ณ , ่จ˜ ่ชช ๅบ ๋“ฑ์˜ ์‚ฐ๋ฌธ

More information

<28C3D6C1BEC0CEBCE2BFEB29BCADBFEFBDC3B0F8B0F8C5F5C0DABBE7BEF7B0FCB8AEC7D5B8AEC8ADB9E6BEC82E687770>

<28C3D6C1BEC0CEBCE2BFEB29BCADBFEFBDC3B0F8B0F8C5F5C0DABBE7BEF7B0FCB8AEC7D5B8AEC8ADB9E6BEC82E687770> ์„œ์šธ์‹œ ๊ณต๊ณตํˆฌ์ž์‚ฌ์—…๊ด€๋ฆฌ ํ•ฉ๋ฆฌํ™” ๋ฐฉ์•ˆ -ํˆฌ์ž์‹ฌ์‚ฌ ๋ฐ ๋ฏผ๊ฐ„ํˆฌ์ž์‚ฌ์—… ์ œ๋„๋ฅผ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ- Improvement on Management of Public Investment Projects in Seoul Metropolitan Government 2009 ์„œ์šธ์‹œ์ •๊ฐœ๋ฐœ์—ฐ๊ตฌ์› SEOUL DEVELOPMENT INSTITUTE ์—ฐ๊ตฌ์ง„ ์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„ ์—ฐ ๊ตฌ ์› ์ด ์„ธ ๊ตฌ ์ฐฝ์˜์‹œ์ •์—ฐ๊ตฌ๋ณธ๋ถ€

More information

Microsoft Word - USB๋ณต์‚ฌ๊ธฐ.doc

Microsoft Word - USB๋ณต์‚ฌ๊ธฐ.doc Version: SD/USB 80130 Content Index 1. Introduction 1.1 ์ œํ’ˆ๊ฐœ์š”------------------------------------------------------------P.02 1.2 ๋ชจ๋ธ๋ณ„ ์ œํ’ˆ์‚ฌ์–‘-------------------------------------------------------P.04 2. Function

More information

<3036C7E2BCF6C3D6C1BEBABB2E687770>

<3036C7E2BCF6C3D6C1BEBABB2E687770> ๋ฌธํ™”ํ–ฅ์ˆ˜์‹คํƒœ์กฐ์‚ฌ SURVEY REPORT ON CULTURAL ENJOYMENT 2006 ๋ฌธํ™”๊ด€๊ด‘๋ถ€ ํ•œ๊ตญ๋ฌธํ™”๊ด€๊ด‘์ •์ฑ…์—ฐ๊ตฌ์› Ministry of Culture & Tourism Korea Culture & Tourism Policy Institute ์„œ๋ฌธ ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ ๊ตญ๋ฏผ๋“ค์ด ๋ฌธํ™”์™€ ์˜ˆ์ˆ ์„ ์–ผ๋งˆ๋‚˜, ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ  ์–ด๋–ป๊ฒŒ ์ฆ๊ธฐ๊ณ  ์žˆ๋Š”์ง€๋ฅผ ๊ฐ๊ด€์ ์œผ ๋กœ ํŒŒ์•…ํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•˜์—ฌ, 1988๋…„๋ถ€ํ„ฐ

More information

99-18.hwp

99-18.hwp - vii - - viii - - ix - - x - - xi - - xii - - xiii - - xiv - - xv - - xvi - - xvii - - xviii - - xix - - 20 - - 21 - - 22 - - 23 - - 24 - - 25 - - 26 - - 27 - - 28 - - 29 - - 30 - - 31 - - 32 - - 33 -

More information

<C0FCB9AE20B1E2BCFA20BFDCB1B9C0CEB7C220B3EBB5BFBDC3C0E520BAD0BCAE2E687770>

<C0FCB9AE20B1E2BCFA20BFDCB1B9C0CEB7C220B3EBB5BFBDC3C0E520BAD0BCAE2E687770> ์ „๋ฌธ๊ธฐ์ˆ  ์™ธ๊ตญ์ธ๋ ฅ ๋…ธ๋™์‹œ์žฅ ๋ถ„์„ ์š” ์•ฝ i ii ์ „๋ฌธ ๊ธฐ์ˆ  ์™ธ๊ตญ์ธ๋ ฅ ๋…ธ๋™์‹œ์žฅ ๋ถ„์„ ์š” ์•ฝ iii iv ์ „๋ฌธ ๊ธฐ์ˆ  ์™ธ๊ตญ์ธ๋ ฅ ๋…ธ๋™์‹œ์žฅ ๋ถ„์„ ์š” ์•ฝ v vi ์ „๋ฌธ ๊ธฐ์ˆ  ์™ธ๊ตญ์ธ๋ ฅ ๋…ธ๋™์‹œ์žฅ ๋ถ„์„ ์š” ์•ฝ vii viii ์ „๋ฌธ ๊ธฐ์ˆ  ์™ธ๊ตญ์ธ๋ ฅ ๋…ธ๋™์‹œ์žฅ ๋ถ„์„ ์š” ์•ฝ ix x ์ „๋ฌธ ๊ธฐ์ˆ  ์™ธ๊ตญ์ธ๋ ฅ ๋…ธ๋™์‹œ์žฅ ๋ถ„์„ ์š” ์•ฝ xi xii ์ „๋ฌธ ๊ธฐ์ˆ  ์™ธ๊ตญ์ธ๋ ฅ ๋…ธ๋™์‹œ์žฅ ๋ถ„์„

More information

*ํ†ต์‹ 1510_01-๋„๋น„๋ผ๋ฐ๋ชฉ์ฐจ1~12

*ํ†ต์‹ 1510_01-๋„๋น„๋ผ๋ฐ๋ชฉ์ฐจ1~12 ISSN 5-693 15. 11 15. 11 1 13 1 15. 1.5..3.1.6 3.9 -.8 -.3.9 1. 1.6.1 1. 1.7 1.6 -.1-1.1 1.3.5-1. 7.7 7.7 7.3 7. 7. 7. 7. 8 6 8 6 i 3 1-1 3 1-1 5 5 3 3 1 1 ii 1 8 5 3.5 3.5 3. 3..5.5.. 1.5 1.5

More information

2013-44-2.ยปรตยทรŽ ยธยธยตรฉยฑรข+.PDF

2013-44-2.ยปรตยทรŽ ยธยธยตรฉยฑรข+.PDF ์—ฐ๊ตฌ ๋ฐฐ๊ฒฝ ๋ฐ ๋ชฉ์  DIMF, ๊ตญ๋‚ด ๋ฎค์ง€์ปฌ์‚ฐ์—…์˜ ๋ฏธ๋ž˜ํ˜• ํ‚ฌ๋Ÿฌ ์ฝ˜ํ…์ธ  ๊ตญ๋‚ด ์ตœ์ดˆ์˜ ๋ฎค์ง€์ปฌ ์ „๋ฌธ ํŽ˜์Šคํ‹ฐ๋ฒŒ์ธ ๋Œ€๊ตฌ๊ตญ์ œ๋ฎค์ง€์ปฌํŽ˜์Šคํ‹ฐ๋ฒŒ ์ดํ•˜ ์ด ๊ฐœ ์ตœ๋œ ์ง€ ๋…„ ์ด ๊ฒฝ๊ณผ๋˜์—ˆ๋‹ค ๋Š” ๋น„๊ต์  ์งง์€ ์—ญ์‚ฌ์™€ ์ง€์—ญ์—์„œ ์ถ”์ง„ ํ•œ ์ถ•์ œ๋ผ๋Š” ํ•œ๊ณ„์—๋„ ๋ถˆ๊ตฌํ•˜๊ณ  ๊ณต์—ฐ๋ฌธํ™”๋„์‹œ ๋Œ€๊ตฌ์˜ ๋Œ€ํ‘œ ๋ฌธํ™”์ƒํ’ˆ์œผ๋กœ์„œ์˜ ์—ญํ•  ์„ ์ˆ˜ํ–‰ํ•ด ์™”๋‹ค ์ง€๋‚œ ๋…„๊ฐ„ ์ด ํŽธ์˜ ๊ณต์—ฐ ๊ตญ๋‚ด ๊ตญ์™ธ ์— ์ด ๋ช… ์ด ๊ด€๋žŒํ•˜์˜€๋‹ค ์ด

More information

๋ฏธ์–€-๋‚ด์ง€-8์ฐจ

๋ฏธ์–€-๋‚ด์ง€-8์ฐจ ๋ฏธ์–€-๋‚ด์ง€-8์ฐจ 2014.10.29 12:44 AM ํŽ˜์ด์ง€1 mac2 Contents I The Republic of the Union of Myanmar 12 Part I Part II Part III Part IV Part V Part VI Part VII Part VIII Part IX 13 The Republic of the Union

More information

LCD Display

LCD Display LCD Display SyncMaster 460DRn, 460DR VCR DVD DTV HDMI DVI to HDMI LAN USB (MDC: Multiple Display Control) PC. PC RS-232C. PC (Serial port) (Serial port) RS-232C.. > > Multiple Display

More information

ๆญฏ95_dbtech.PDF

ๆญฏ95_dbtech.PDF : ( ) : ( ) - 685 - 1. 2..,,.,. 3... 1) - 687 - 2) - - - 94(1) 3).,. 4. 1 (1994 ),,.,,,,,.,. ( ),. - 688 - 5.,. 6.,,,,. - 689 - SUMMARY A Study on the Standardization for the Classification of Database

More information

๋ณด๊ณ ์„œ(๊ฒ‰ํ‘œ์ง€).PDF

๋ณด๊ณ ์„œ(๊ฒ‰ํ‘œ์ง€).PDF 11-13 10148-000092- 01 200 1 04 ( ) 2 0 0 1 ( ) E fficient Rules for Oper atin g the Det en tion B asin an d P umpin g St ation ( ) 2 0 0 1. 12 1 2 11-1310148- 000092-01 ( ) E fficien t Ru les for Oper

More information

2007KIP์—ฐ2-05 ์—ฐ๊ตฌ์šฉ์—ญ๋ณด๊ณ ์„œ ์ค‘์†Œ๊ธฐ์—… ๋ฐ ์ง€๋ฐฉ๊ธฐ์—…์— ๋Œ€ํ•œ ์ •๋ถ€์กฐ๋‹ฌ ์ง€์›์ •์ฑ…์˜ ๋น„์šฉ-ํŽธ์ต(BC)๋ถ„์„ ์—ฐ๊ตฌ 2008. 1 ์ œ ์ถœ ๋ฌธ ์กฐ๋‹ฌ์ฒญ์žฅ ๊ท€ํ•˜ ๋ณธ ๋ณด๊ณ ์„œ๋ฅผ ์ค‘์†Œ๊ธฐ์—… ๋ฐ ์ง€๋ฐฉ๊ธฐ์—…์˜ ์ •๋ถ€์กฐ๋‹ฌ ์ง€์›์ •์ฑ…์˜ ๋น„์šฉ-ํŽธ์ต (BC) ๋ถ„์„์—ฐ๊ตฌ ์˜ ์ตœ์ข…๋ณด๊ณ ์„œ๋กœ ์ œ์ถœํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 2008. 1 ํ•œ ๊ตญ ์กฐ ๋‹ฌ ์—ฐ ๊ตฌ ์› ์› ์žฅ ์‹  ์‚ผ ์ฒ  ์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„์ž ๊น€์ •ํฌ ๋ถ€์—ฐ๊ตฌ์œ„์› ์—ฐ๊ตฌ์ฐธ์—ฌ์ง„

More information

๋””์ง€ํ„ธ๊ณตํ•™ 5ํŒ 7-8์žฅ

๋””์ง€ํ„ธ๊ณตํ•™ 5ํŒ 7-8์žฅ Flip-Flops c h a p t e r 07 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 292 flip flop Q Q Q 1 Q 0 set ON preset Q 0 Q 1 resetoff clear Q Q 1 2 SET RESET SET RESET 7 1 crossednand SET RESET SET RESET

More information

ๆญฏFFF01379.PDF

ๆญฏFFF01379.PDF 1 9 9 5 M. Div. . 1995 M. Div. . 1 9 9 5 . 1 A. 1 B. 2. 4 A. 4 B. 6 C. 9. 15 A. 15 1. 15 2. 17 3. 2 0 B. 22 1. 22 a. 25 b. 26 c. 27 2. 29 a. 3 0 b. 35 c. 37 3. ( ) 4 1 a. 43 b. 4 5 c. 48. 5 2 A. 5 2 1.

More information

์žฅ์• ์ธํ†ต๊ณ„-0110-์ตœ์ข….hwp

์žฅ์• ์ธํ†ต๊ณ„-0110-์ตœ์ข….hwp ์ž‘์„ฑ๊ธฐ์ค€์ผ : 2013๋…„ 12์›” 19์ผ ๋ฌธ ์˜ ์ฒ˜ : ํ•œ๊ตญ์žฅ์• ์ธ๊ณ ์šฉ๊ณต๋‹จ ๊ณ ์šฉ๊ฐœ๋ฐœ์› ์กฐ์‚ฌํ†ต๊ณ„๋ถ€ Tel:031-728-7108 Fax:031-728-7143 ๋จธ ๋ฆฌ๋ง ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ ๋“ฑ๋ก์žฅ์• ์ธ ์ˆ˜๋Š” 2012๋…„ 12์›” ๋ง ํ˜„์žฌ 251๋งŒ 1์ฒœ๋ช…์œผ๋กœ, 2000๋…„ 12์›” ๋ง 95๋งŒ 8์ฒœ๋ช…์—์„œ ์•ฝ 162% ์ฆ๊ฐ€ํ•˜์˜€์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์žฅ์• ์ธ ์ธ๊ตฌ๊ฐ€ ์ด์ฒ˜๋Ÿผ ๊ธ‰๊ฒฉํžˆ ์ฆ๊ฐ€ํ•จ์— ๋”ฐ ๋ผ ์žฅ์• ์ธ ์ •์ฑ…์—

More information

์™„์„ฑ09E02๋ฐ•์€์ˆ™.PDF

์™„์„ฑ09E02๋ฐ•์€์ˆ™.PDF : * 1 ) 2 ) 3 ) 4 ) 1 ) 5 ) 6 ). 1.,., (cont ent - ba sed cu rricu la ) (pr ocess- b a sed cu rricu la ),,,,,., -, (Ben -Zu r, Ya gil & Spit zer, 1999 ; H egge, 19 9 5 ; Oer m a n n, 19 94 : Spit ser,

More information

iS5_K( )

iS5_K( ) www.lsis.biz STARVERT is5 0.75-55kW (1-75HP) 3Phase 200-230Volts 0.75-75kW (1-100HP) 3Phase 380-460Volts LS Inverter is5 Series 04 05 Specifications 200V Class Specifications 400V Class Control 06 Operation

More information

ๆญฏ PDF

ๆญฏ PDF *200 1 1, 2, 3 200 1 3 29 ( ), 200 1 5 25 ( ), 200 1 6 20 ( ).. 1. 19. : 200 1 4 13~ 14 (, ) : 1. 2. : 338, 199 ( 537 ) 2. 200 1 20 : 200 1 10 25 ( )~ 10 26 ( ) : : ( ) 3. 1) 200 1 10 25, 200 1 8 18 (

More information

์ „๋ผ๋ถ๋„ ๋„๋กœ ์—ฐ๊ณ„ ๋„คํŠธ์›Œํฌ ํšจ์œจํ™” ๋ฐฉ์•ˆ ์—ฐ๊ตฌ

์ „๋ผ๋ถ๋„ ๋„๋กœ ์—ฐ๊ณ„ ๋„คํŠธ์›Œํฌ ํšจ์œจํ™” ๋ฐฉ์•ˆ ์—ฐ๊ตฌ Jthink 2013-PR-01 ์ „๋ผ๋ถ๋„ ๋„๋กœ ์—ฐ๊ณ„ ๋„คํŠธ์›Œํฌ ํšจ์œจํ™” ๋ฐฉ์•ˆ ์—ฐ๊ตฌ ฮ™์—ฐ๊ตฌ์ง„ฮ™ ๊น€์ƒ์—ฝ ์ตœ์žฌ์„ฑ ๋ฏผ๊ฒฝ์ฐฌ Jeonbuk Development Institute Jthink 2013-PR-01 ์ „๋ผ๋ถ๋„ ๋„๋กœ ์—ฐ๊ณ„ ๋„คํŠธ์›Œํฌ ํšจ์œจํ™” ๋ฐฉ์•ˆ ์—ฐ๊ตฌ ๊ตญ๋ฆฝ์ค‘์•™๋„์„œ๊ด€ ์ถœํŒ์‹œ๋„์„œ๋ชฉ๋ก(CIP) ์ „๋ผ๋ถ๋„ ๋„๋กœ ์—ฐ๊ณ„ ๋„คํŠธ์›Œํฌ ํšจ์œจํ™” ๋ฐฉ์•ˆ ์—ฐ๊ตฌ / [๊น€์ƒ์—ฝ, ์ตœ์žฌ์„ฑ, ๋ฏผ๊ฒฝ์ฐฌ

More information

- I - - II - - III - - IV - - V - - VI - - VII - - VIII - - IX - - X - - XI - - XII - - XIII - - XIV - - XV - - XVI - - XVII - - XVIII - - XIX - - XX - - XXI - - XXII - - XXIII - - 1 - - - - 3 - - - -

More information

<32303131B3E220BFACB0A3BAB8B0EDBCAD2DC3D6C1BE2E687770>

<32303131B3E220BFACB0A3BAB8B0EDBCAD2DC3D6C1BE2E687770> ๏ฆŽ ๅ ฑ 2011 ์˜๊ด‘์›์ž๋ ฅ๋ฐœ์ „์†Œ ๋ฏผ๊ฐ„ํ™˜๊ฒฝ์•ˆ์ „๊ฐ์‹œ์œ„์›ํšŒ ๋ฐœ ๊ฐ„ ์‚ฌ ํ‘๋ฃก์˜ ๊ธฐ์šด์ด ๊ฐ€๋“ํ•œ ์ž„์ง„๋…„ ์ƒˆํ•ด๋ฅผ ๋งž์•„ ํ•ญ์‹œ ๊ฐ์‹œ๊ธฐ๊ตฌ๋ฅผ ์‚ฌ๋ž‘ํ•ด ์ฃผ์‹  ์ง€์—ญ์ฃผ๋ฏผ๊ณผ ๊ด€๊ณ„๊ธฐ๊ด€ ์—ฌ๋Ÿฌ๋ถ„์—๊ฒŒ ์—ฐ๋ณด๋ฐœ๊ฐ„์„ ํ†ตํ•˜์—ฌ ๊ฐ์‚ฌ์˜ ๋ง์”€์„ ์˜ฌ๋ฆฝ๋‹ˆ๋‹ค. ์ €ํฌ ๊ฐ์‹œ๊ธฐ๊ตฌ๊ฐ€ 1999๋…„ ๋ฐœ์กฑํ•œ ์ด๋ž˜๋กœ ์˜ฌํ•ด 13๋…„์„ ๋งž์ดํ•˜๊ฒŒ ๋˜์—ˆ๊ณ  ํ•ญ์ƒ ์ง€์—ญ์ฃผ๋ฏผ ๋“ค์˜ ์žฌ์‚ฐ๊ณผ ์ƒ๋ช…์„ ์ง€ํ‚จ๋‹ค๋Š” ์‚ฌ๋ช…๊ฐ์œผ๋กœ ์›์ „๊ฐ์‹œํ™œ๋™์— ์ตœ์„ ์˜ ๋…ธ๋ ฅ์„

More information

(3) () () LOSS LOSS LOSS LOSS (4) = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100

(3) () () LOSS LOSS LOSS LOSS (4) = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 1.,.. 2. (1) Flow + ( ) (2) Flow Flow (LINE) ) (LINE) ModelC/T LOSS DAT A Check Sheet ((%) (T PM) (LOSS) - (3) () () LOSS LOSS LOSS LOSS (4) = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100 = 100

More information

YD-3533.xls

YD-3533.xls Y D - 3 5 3 3 ์‚ฌ ์šฉ ์„ค ๋ช… ์„œ 78, Daechun-Dong, Dalseo-gu, Daegu, KOREA TEL : +8-53-585-56(Main) FAX : +8-53-585-788 http://www.setech.co.kr e-mail : setech@setech.co.kr ํŽ˜์ด์ง€ . ํŠน์ง• ๋‹น์‚ฌ์˜ ์ œํ’ˆ์„ ์‚ฌ์šฉํ•˜์—ฌ ์ฃผ์…จ์–ด ๊ฐ์‚ฌํ•˜๋ฉฐ, ์‚ฌ์šฉ์ค‘ ํ˜น์‹œ๋ผ๋„

More information

0

0 Kr 0 i 1 http://downloadcenter.nikonimglib.com/ 2 A 0 ii D A 0 iii 0 0 0 0 0 iv A http://downloadcenter.nikonimglib.com/ http://downloadcenter.nikonimglib.com/ v vi i i vii P S A M M viii ix R i i x D

More information

<BAD2B9FDBAB9C1A620BAB8B0EDBCAD5FC5EBC7D55F76657230345FB9DFB0A3BBE7C6F7C7D45F33C2F720B1B3C1A428B1D7B8B22020C3DFC3E2292E687770>

<BAD2B9FDBAB9C1A620BAB8B0EDBCAD5FC5EBC7D55F76657230345FB9DFB0A3BBE7C6F7C7D45F33C2F720B1B3C1A428B1D7B8B22020C3DFC3E2292E687770> 2014 ์ €์ž‘๊ถŒ ๋ณดํ˜ธ ์—ฐ์ฐจ๋ณด๊ณ ์„œ nnual eport on Copyright rotection 2014 ์ €์ž‘๊ถŒ ๋ณดํ˜ธ ์—ฐ์ฐจ๋ณด๊ณ ์„œ nnual eport on Copyright rotection ๋ฐœ๊ฐ„์‚ฌ ์˜ฌํ•ด ์ดˆ ์•ˆ๋ฐฉ๊ทน์žฅ์„ ํœ˜์–ด์žก์€ ๋“œ๋ผ๋งˆ ๋ณ„์—์„œ ์˜จ ๊ทธ๋Œ€ ๋Š” ๋…ํŠนํ•œ ์†Œ์žฌ์™€ ํ•œ๋ฅ˜์Šคํƒ€์˜ ์™„๋ฒฝํ•œ ์—ฐ๊ธฐ๋กœ ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ์„ ๋„˜์–ด ์ค‘๊ตญ๊ณผ ์ผ๋ณธ ๋“ฑ ์•„์‹œ์•„์— ๋‹ค์‹œ๊ธˆ ํ•œ๋ฅ˜ ์—ดํ’์„ ๋ถˆ๋Ÿฌ์ผ์œผ์ผฐ์Šต

More information

OC-17 OC-18 OC-19 OC-20 1์ธ์šฉ์‡ผํŒŒ 2์ธ์šฉ์‡ผํŒŒ ์Šคํˆด ๊ฐ€์ฃฝ์Šคํˆด W900 x D750 x H420 W1700 x D750 x H420 W470 x D400 x H610~830 W400 x D440 x H610~830 ์ƒ‰์ƒ : ๋ธ”๋ž™ ์ƒ‰์ƒ : ๋ธ”๋ž™ ์ƒ‰์ƒ :

OC-17 OC-18 OC-19 OC-20 1์ธ์šฉ์‡ผํŒŒ 2์ธ์šฉ์‡ผํŒŒ ์Šคํˆด ๊ฐ€์ฃฝ์Šคํˆด W900 x D750 x H420 W1700 x D750 x H420 W470 x D400 x H610~830 W400 x D440 x H610~830 ์ƒ‰์ƒ : ๋ธ”๋ž™ ์ƒ‰์ƒ : ๋ธ”๋ž™ ์ƒ‰์ƒ : OC-01 OC-02 OC-03 OC-04 ์ ‘์˜์ž ๊ฐ€์ฃฝ์˜์ž ๊ฐ€์ฃฝํŒ”๊ฑธ์ด์˜์ž ๋•…์ฝฉ์˜์ž W450 x D380 x H450 W440 x D400 x H450 W530 x D450 x H450 W450 x D400 x H450 ์ƒ‰์ƒ : ๋ธ”๋ž™ ์ƒ‰์ƒ : ํ•‘ํฌ๋ฒ ์ด์ง€, ๋ธ”๋ž™ ์ƒ‰์ƒ : ๋ธ”๋ž™ ์ƒ‰์ƒ : ํ™”์ดํŠธ, ๋ธ”๋ž™ 7,000 15,000 20,000 12,000 OC-05 OC-06

More information

์ฑ…์ž„์—ฐ๊ตฌ๊ธฐ๊ด€

์ฑ…์ž„์—ฐ๊ตฌ๊ธฐ๊ด€ 2009. 2. ์ฑ…์ž„์—ฐ๊ตฌ๊ธฐ๊ด€ - i - - ii - - iii - - iv - 6.3.1 Sample Collection and Analysis 161 6.3.1.1 Sample Collection 161 6.3.1.2 Sample Analysis 161 6.3.2 Results 162 6.3.2.1 Dalian 162 6.3.2.2 Xiamen 163 6.3.3

More information

๋Œ€ํ‘œ์ด์‚ฌ๋“ฑ์˜ ํ™•์ธ, ์„œ๋ช… I. ํšŒ์‚ฌ์˜ ๊ฐœ์š” 1. ํšŒ์‚ฌ์˜ ๊ฐœ์š” ๊ฐ€. ํšŒ์‚ฌ์˜ ๋ฒ•์ , ์ƒ์—…์  ๋ช…์นญ ๋‹น์‚ฌ์˜ ๋ช…์นญ์€ '์—˜์•„์ด์ง€์—์ด๋””ํ”ผ์ฃผ์‹ํšŒ์‚ฌ'('LIG์—์ด๋””ํ”ผ์ฃผ์‹ํšŒ์‚ฌ'๋ผ ์นญํ•˜๋ฉฐ), ์˜๋ฌธ์œผ ๋กœ๋Š” 'LIG ADP Co.,Ltd.'(์•ฝํ˜ธ LIG ADP)๋ผ ํ‘œ๊ธฐํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๋‚˜. ์„ค๋ฆฝ์ผ์ž

๋Œ€ํ‘œ์ด์‚ฌ๋“ฑ์˜ ํ™•์ธ, ์„œ๋ช… I. ํšŒ์‚ฌ์˜ ๊ฐœ์š” 1. ํšŒ์‚ฌ์˜ ๊ฐœ์š” ๊ฐ€. ํšŒ์‚ฌ์˜ ๋ฒ•์ , ์ƒ์—…์  ๋ช…์นญ ๋‹น์‚ฌ์˜ ๋ช…์นญ์€ '์—˜์•„์ด์ง€์—์ด๋””ํ”ผ์ฃผ์‹ํšŒ์‚ฌ'('LIG์—์ด๋””ํ”ผ์ฃผ์‹ํšŒ์‚ฌ'๋ผ ์นญํ•˜๋ฉฐ), ์˜๋ฌธ์œผ ๋กœ๋Š” 'LIG ADP Co.,Ltd.'(์•ฝํ˜ธ LIG ADP)๋ผ ํ‘œ๊ธฐํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๋‚˜. ์„ค๋ฆฝ์ผ์ž ์‚ฌ ์—… ๋ณด ๊ณ  ์„œ (์ œ 10 ๊ธฐ) ์‚ฌ์—…์—ฐ๋„ 2010๋…„ 01์›” 01์ผ 2010๋…„ 12์›” 31์ผ ๋ถ€ํ„ฐ ๊นŒ์ง€ ๊ธˆ์œต์œ„์›ํšŒ ํ•œ๊ตญ๊ฑฐ๋ž˜์†Œ ๊ท€์ค‘ 2011๋…„ 3์›” 31์ผ ํšŒ ์‚ฌ ๋ช… : ์—˜์•„์ด์ง€์—์ด๋””ํ”ผ์ฃผ์‹ํšŒ์‚ฌ ๋Œ€ ํ‘œ ์ด ์‚ฌ : ํ—ˆ๊ด‘ํ˜ธ ๋ณธ ์  ์†Œ ์žฌ ์ง€ : ๊ฒฝ๊ธฐ๋„ ์„ฑ๋‚จ์‹œ ์ƒ๋Œ€์›๋™ 333-5 (์ „ ํ™”) 031-778-1114 (ํ™ˆํŽ˜์ด์ง€) http://www.ligadp.com ์ž‘

More information

์ง์—…ํŽธ-1(16์ผ)

์ง์—…ํŽธ-1(16์ผ) 2012 ํŠน์ˆ˜๊ต์œก๋Œ€์ƒํ•™์ƒ์„ ์œ„ํ•œ ์ง„๋กœ์ •๋ณด ๋ฐœ๊ฐ„์‚ฌ 21์„ธ๊ธฐ ์ง€์‹๊ธฐ๋ฐ˜ ์ •๋ณดํ™” ์‚ฌํšŒ๋Š” ๊ฐœ์ธ์—๊ฒŒ ๋ณ€ํ™”ํ•˜๋Š” ์ง์—…์„ธ๊ณ„๋ฅผ ๋ฐ”๋กœ ์ดํ•ดํ•˜๊ณ  ๊ณ ์šฉ๋Šฅ๋ ฅ์„ ํ•จ์–‘ํ•˜๋Š” ํ‰์ƒํ•™์Šต์ด ์ค‘์š”ํ•จ์„ ๊ฐ•์กฐํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ํŠนํžˆ ํ‰์ƒ์ง์žฅ์‹œ๋Œ€์—์„œ ์ผ์ƒ ์ง์—…์„ 5-6๋ฒˆ ์ „ํ™˜ํ•˜๋Š” ํ‰์ƒ์ง์—…์‹œ๋Œ€ ๋กœ์˜ ํŒจ๋Ÿฌ๋‹ค์ž„ ๋ณ€ํ™”๋Š” ์ง€์†์ ์ธ ์ง„๋กœ๊ฐœ๋ฐœ(sustainable career development)์˜ ์šฐ์„ ์  ์ฑ…๋ฌด์„ฑ์ด ๊ฐœ์ธ์—๊ฒŒ

More information

<5BC6EDC1FD5DBEEEBEF7C0CCC1D6B3EBB5BFC0DAC0CEB1C7BBF3C8B2BDC7C5C2C1B6BBE7C3D6C1BEBAB8B0EDBCAD28BAB8C0CCBDBABEC6C0CC292E687770>

<5BC6EDC1FD5DBEEEBEF7C0CCC1D6B3EBB5BFC0DAC0CEB1C7BBF3C8B2BDC7C5C2C1B6BBE7C3D6C1BEBAB8B0EDBCAD28BAB8C0CCBDBABEC6C0CC292E687770> ์–ด์—… ์ด์ฃผ๋…ธ๋™์ž ์ธ๊ถŒ์ƒํ™ฉ ์‹คํƒœ์กฐ์‚ฌ 2012๋…„๋„ ๊ตญ๊ฐ€์ธ๊ถŒ์œ„์›ํšŒ ์ธ๊ถŒ์ƒํ™ฉ ์‹คํƒœ์กฐ์‚ฌ ์—ฐ๊ตฌ์šฉ์—ญ๋ณด๊ณ ์„œ๋ฅผ ์ œ์ถœํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค 2012. 10. ์—ฐ๊ตฌ์ˆ˜ํ–‰๊ธฐ๊ด€ ํ•œ์–‘๋Œ€ํ•™๊ต ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ๋‹ค๋ฌธํ™”์—ฐ๊ตฌ์› ์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„์ž ์˜ค๊ฒฝ์„ ์—ฐ ๊ตฌ ์› ์ดํ•œ์ˆ™ ๊น€์‚ฌ๊ฐ• ๊น€๋ฏผ์ • ๋ฅ˜์„ฑํ™˜ ์œค๋ช…ํฌ ์ •์ •ํ›ˆ ์—ฐ๊ตฌ๋ณด์กฐ์› ์ตœ์ƒ์ผ ์ด ๋ณด๊ณ ์„œ๋Š” ์—ฐ๊ตฌ์šฉ์—ญ์ˆ˜ํ–‰๊ธฐ๊ด€์˜ ๊ฒฐ๊ณผ๋ฌผ๋กœ์„œ, ๊ตญ๊ฐ€์ธ๊ถŒ์œ„์›ํšŒ์˜ ์ž…์žฅ๊ณผ ๋‹ค๋ฅผ ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค ์—ฐ๊ตฌ์š”์•ฝ ์ด ์—ฐ๊ตฌ๋Š” ์—ฐ๊ทผํ•ด

More information

๋‚˜์‚ฌ์‹๋ณผ๋ฐธ๋ธŒ.indd

๋‚˜์‚ฌ์‹๋ณผ๋ฐธ๋ธŒ.indd HWASUNG VALVES 19~1990 001~010 19. 03 19. 0 1991~000 199. 1 199. 1 199. 11 199. 09 1999. 03 1999. 09 1999. 09 1999. 10 1999. 11 000. 0 000. 03 001~010 001. 03 001. 10 001. 11 00. 0 003. 03 003. 0 00. 01

More information

<2831322E3132293230313420BEC6BDC3BEC6B9AEC8ADC1DFBDC9B5B5BDC320B9E9BCAD2DBABBB9AE2E687770>

<2831322E3132293230313420BEC6BDC3BEC6B9AEC8ADC1DFBDC9B5B5BDC320B9E9BCAD2DBABBB9AE2E687770> ์ œ1๋ถ€ ์•„์‹œ์•„๋ฌธํ™”์ค‘์‹ฌ๋„์‹œ ์กฐ์„ฑ์‚ฌ์—… ๊ฐœ์š” ์ œ1์žฅ_ ์•„์‹œ์•„๋ฌธํ™”์ค‘์‹ฌ๋„์‹œ ์กฐ์„ฑ์‚ฌ์—… ๊ฐœ๊ด€ 3 1. ์ถ”์ง„ ๋ฐฐ๊ฒฝ ๋ฐ ๊ธฐ๋ณธ ๋ฐฉํ–ฅ 3 ๊ฐ€. ์ถ”์ง„ ๋ฐฐ๊ฒฝ 3 ๋‚˜. ๊ธฐ๋ณธ ๋ฐฉํ–ฅ ๋ฐ ์‚ฌ์—… ๊ฐœ์š” 4 2. ์•„์‹œ์•„๋ฌธํ™”์ค‘์‹ฌ๋„์‹œ ์ถ”์ง„ ์ฒด๊ณ„ 8 ๊ฐ€. ์กฐ ์ง 8 1) ์•„์‹œ์•„๋ฌธํ™”์ค‘์‹ฌ๋„์‹œ์กฐ์„ฑ์œ„์›ํšŒ / 9 2) ์•„์‹œ์•„๋ฌธํ™”์ค‘์‹ฌ๋„์‹œ์ถ”์ง„๋‹จ / 13 3) ๊ด‘์ฃผ๊ด‘์—ญ์‹œ / 17 4) ํƒ€ ์ค‘์•™๋ถ€์ฒ˜ ์ง€๋ฐฉ์ž์น˜๋‹จ์ฒด ๋ฐ

More information

2 0 1 1 4 2011 1 2 Part I. 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8 Part II. 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 2-9 2-10 2-11 2-12 2-13 2-14 2-15 2-16 2-17 2-18 2-19 2-20 2-21 2-22 2-23 2-24 2-25 2-26 2-27 2-28

More information

iOS ร‡รยทรŽยฑร—ยทยกยนร– 1205.PDF

iOS ร‡รยทรŽยฑร—ยทยกยนร– 1205.PDF iphone ios 5 DEVELOPMENT ESSENTIALS Copyright 2011 Korean Translation Copyright 2011 by J-Pub. co. The Korean edition is published by arrangement with Neil Smyth through Agency-One, Seoul. i iphone ios

More information

<C7D0B1B3C7F5BDC520BBE7B7CAB9DFB1BCB0FA20C8AEBBEAC0BB20C0A7C7D120B3D7C6AEBFF720B1B8C3E0B9E6BEC8BFACB1B828323030362D30362C20C0CEBCE2BABB292E687770>

<C7D0B1B3C7F5BDC520BBE7B7CAB9DFB1BCB0FA20C8AEBBEAC0BB20C0A7C7D120B3D7C6AEBFF720B1B8C3E0B9E6BEC8BFACB1B828323030362D30362C20C0CEBCE2BABB292E687770> ์ •์ฑ…์—ฐ๊ตฌ 2005-06 ํ•™๊ตํ˜์‹  ์‚ฌ๋ก€ ๋ฐœ๊ตด๊ณผ ํ™•์‚ฐ์„ ์œ„ํ•œ ๋„คํŠธ์› ๊ตฌ์ถ• ๋ฐฉ์•ˆ ์—ฐ๊ตฌ ์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„์ž: ์„œ๊ทผ์› ๋Œ€ํ†ต๋ น ์ž๋ฌธ ๊ต์œกํ˜์‹ ์œ„์›ํšŒ ํ•™๊ตํ˜์‹  ์‚ฌ๋ก€ ๋ฐœ๊ตด๊ณผ ํ™•์‚ฐ์„ ์œ„ํ•œ ๋„คํŠธ์› ๊ตฌ์ถ• ๋ฐฉ์•ˆ ์—ฐ๊ตฌ 2005 ๋…„ 12 ์›” 20 ์ผ ์—ฐ๊ตฌ์ง„ ์—ฐ๊ตฌ์ฑ…์ž„์ž : ์„œ๊ทผ์› ( ์„œ์šธ๋Œ€ํ•™๊ต ๊ต์œกํ•™๊ณผ ๊ฐ•์‚ฌ ) ๊ณต๋™์—ฐ๊ตฌ์ž : ์„œ๊ธธ์› ( ๊ฒฝ๊ธฐ๋„ ๋‚จํ•œ์‚ฐ์ดˆ๋“ฑํ•™๊ต ๊ต์‚ฌ ) ์•ˆ์ˆœ์–ต ( ๊ฒฝ๊ธฐ๋„ ๋‚จํ•œ์‚ฐ์ดˆ๋“ฑํ•™๊ต

More information

์†Œ๋ฐฉ์„ค๋น„ ๋‚ด์ง„์„ค๊ณ„ ๊ธฐ์ค€ ๋งˆ๋ จ์— ๊ด€ํ•œ ์—ฐ๊ตฌ 2007.12 ์†Œ ๋ฐฉ ๋ฐฉ ์žฌ ์ฒญ

์†Œ๋ฐฉ์„ค๋น„ ๋‚ด์ง„์„ค๊ณ„ ๊ธฐ์ค€ ๋งˆ๋ จ์— ๊ด€ํ•œ ์—ฐ๊ตฌ 2007.12 ์†Œ ๋ฐฉ ๋ฐฉ ์žฌ ์ฒญ National Emergency Management Agency ์ตœ ์ข… ๋ณด ๊ณ  ์„œ ์ •์ฑ…์—ฐ๊ตฌ์‚ฌ์—… ์†Œ๋ฐฉ์‹œ์„ค ๋‚ด์ง„์„ค๊ณ„ ๊ธฐ์ค€ ๋งˆ๋ จ ์— ๊ด€ํ•œ ์—ฐ๊ตฌ ์ฃผ๊ด€์—ฐ๊ตฌ๊ธฐ๊ด€ / ํ˜ธ ์„œ ๋Œ€ 2007.12. ํ•™ ๊ต R&D Report ์†Œ ๋ฐฉ ๋ฐฉ ์žฌ ์ฒญ ์†Œ๋ฐฉ์„ค๋น„ ๋‚ด์ง„์„ค๊ณ„ ๊ธฐ์ค€ ๋งˆ๋ จ์— ๊ด€ํ•œ ์—ฐ๊ตฌ 2007.12 ์†Œ ๋ฐฉ ๋ฐฉ ์žฌ ์ฒญ ์ œ ์ถœ ๋ฌธ ์†Œ๋ฐฉ๋ฐฉ์žฌ์ฒญ์žฅ ๊ท€ํ•˜ ๋ณธ ๋ณด๊ณ ์„œ๋ฅผ ์†Œ๋ฐฉ์„ค๋น„ ๋‚ด์ง„์„ค๊ณ„

More information

๊ต์œก๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ๋ถ€ ๊ณ ์‹œ ์ œ2011 361ํ˜ธ [๋ณ„์ฑ… 4] ๊ต์œก๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ๋ถ€ ๊ณ ์‹œ ์ œ2012 3ํ˜ธ [๋ณ„์ฑ… 4] ๊ณ ๋“ฑํ•™๊ต ๊ต์œก๊ณผ์ •(โ…ข) - ํ•œ๋ฌธ, ๊ต์–‘, ์˜ˆ์ˆ , ์ฐฝ์˜์  ์ฒดํ—˜ํ™œ๋™ - ๊ต์œก๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ๋ถ€ ๊ณ ์‹œ ์ œ 2011-361 ํ˜ธ ์ดˆ ์ค‘๋“ฑ๊ต์œก๋ฒ• ์ œ23์กฐ ์ œ2ํ•ญ์— ์˜๊ฑฐํ•˜์—ฌ ์ดˆ ์ค‘๋“ฑํ•™๊ต ๊ต์œก๊ณผ์ •์„ ๋‹ค์Œ๊ณผ ๊ฐ™์ด ๊ณ ์‹œํ•ฉ ๋‹ˆ๋‹ค. 2011๋…„ 8์›” 9์ผ ๊ต์œก๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ๋ถ€์žฅ๊ด€ 1. ์ดˆ ์ค‘๋“ฑํ•™๊ต

More information

( )๋ฐ•์šฉ์ฃผ97.PDF

( )๋ฐ•์šฉ์ฃผ97.PDF DDA D D A 1 ) 1. D DA 1 ). D D A DDA (Doh a Developm en t Agen d a ) 194 7 GATT (Gen er a l Agr eem en t On T a r r ifs a n d T r a d e ; ) 9, 199 5 WT O. 1994 ( 1986-94 ) WT O,. D DA. WT O 2 ). GAT T

More information

์„ธ๊ณ„ ๋น„์ง€๋‹ˆ์Šค ์ •๋ณด

์„ธ๊ณ„ ๋น„์ง€๋‹ˆ์Šค ์ •๋ณด 1.... 1 2. /2005... 3 3.... 6 4.... 8 5. /... 9 6....12 7. /...17 8....23 9. /...26 10....28 11....29 12....30 13. /...31 14....32 15....33 16. /...35 17....39 - i 18....43 19....46 20....51 21....53 22....56

More information

13ร…รซยฐรจยนรฉยผล

13ร…รซยฐรจยนรฉยผล ์ด๋ฉด์€๋นˆ๊ณต๊ฐ„์ž…๋‹ˆ๋‹ค. National Statistics White Paper 2012 National Statistics White Paper ii _ STATISTICS KOREA 2012 _ iii 2012 National Statistics White Paper 1 26 2 27 3 28 4 29 5 30 6 31 7 32 8 33 9 34 10 35

More information

ํƒœํ‰์–‘๋„์„œ๊ตญ ๊ฐœํ™ฉ.PS

ํƒœํ‰์–‘๋„์„œ๊ตญ ๊ฐœํ™ฉ.PS 2014. 11 Contents Contents Contents Papua New Guinea Solomon Islands Fiji Vanuatu Palau Federated States of Micronesia Nauru Marshall Islands Kiribati Tuvalu Samoa Tonga Niue Cook Islands I 10 Part

More information

๋ณผ๋ฆฌ๋น„์•„-๋‚ด์ง€-01-1

๋ณผ๋ฆฌ๋น„์•„-๋‚ด์ง€-01-1 Estado Plurinacional de Bolivia ๋ณผ๋ฆฌ๋น„์•„ ๊ฐœํ™ฉ 2016. 11 P L U R I N A T I O N A L S T A T E O F B O L I V I A / 6 I 7 P L U R I N A T I O N A L S T A T E O F B O L I V I A / 8 I 9 P L U R I N A T I O N A

More information

<32303132B3E220C7CFB9DDB1E2BACEC5CD20C0CCB7B8B0D420B4DEB6F3C1FDB4CFB4D928706466292E687770>

<32303132B3E220C7CFB9DDB1E2BACEC5CD20C0CCB7B8B0D420B4DEB6F3C1FDB4CFB4D928706466292E687770> ๋ฒ•๋ น ๊ฐœ์ • ๋“ฑ์ด ํ•„์š”ํ•œ ์ œ๋„๊ฐœ์„  ์‚ฌํ•ญ์€ ์‚ฌ์ •์— ๋”ฐ๋ผ ์‹œํ–‰์ผ์ž ๋“ฑ์˜ ๋ณ€๊ฒฝ์ด ์žˆ์„ ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค ๋ชฉ ๋ก i ๋ชฉ ๋ก ๋ถ„์•ผ๋ณ„ ๋‹ฌ๋ผ์ง€๋Š” ์ฃผ์š” ์ œ๋„ 1. ์„ธ ์ œ 3 1์„ธ๋Œ€ 1์ฃผํƒ ๋น„๊ณผ์„ธ ๋ณด์œ ๊ธฐ๊ฐ„ ์š”๊ฑด ๋‹จ์ถ• /3 ์ผ์‹œ์  2์ฃผํƒ์ž์˜ ๋Œ€์ฒด์ทจ๋“๊ธฐ๊ฐ„ ์—ฐ์žฅ /4 ๋ถ€๊ฐ€๊ฐ€์น˜์„ธ ๊ณผ์„ธ ์ „ํ™˜ /5 ๋ฉด์„ธ์œ  ๊ณต๊ธ‰๋Œ€์ƒ ๋†์—…๊ธฐ๊ณ„ ํ™•๋Œ€ /6 ๊ตญ์„ธ-๊ด€์„ธ ๊ฐ„ ๊ณผ์„ธ๊ฐ€๊ฒฉ ์กฐ์ •์ œ๋„ ์‹ ์„ค/7 ๋น„๊ฑฐ์ฃผ์ž ์™ธ๊ตญ๋ฒ•์ธ์—

More information

์–ธ๋ฆฌ์–ผ์—”์ง„4_๋‚ด์ง€_150126.indd

์–ธ๋ฆฌ์–ผ์—”์ง„4_๋‚ด์ง€_150126.indd C 2015. ๋ฐ•์Šน์ œ All Rights Reserved. ์ดˆํŒ 1์‡„ ๋ฐœํ–‰ 2015๋…„ 2์›” 10์ผ ์ง€์€์ด ๋ฐ•์Šน์ œ ํŽด๋‚ธ์ด ์žฅ์„ฑ๋‘ ํŽด๋‚ธ๊ณณ ์ œ์ดํŽ ์ถœํŒ์‹ ๊ณ  2009๋…„ 11์›” 10์ผ ์ œ406 2009 000087ํ˜ธ ์ฃผ์†Œ ๊ฒฝ๊ธฐ๋„ ํŒŒ์ฃผ์‹œ ๋ฌธ๋ฐœ๋กœ 141 ๋ฎค์ฆˆ๋นŒ๋”ฉ 403ํ˜ธ ์ „ํ™” 070 8201 9010 / ํŒฉ์Šค 02 6280 0405 ํ™ˆํŽ˜์ด์ง€ www.jpub.kr / ์ด๋ฉ”์ผ

More information

ํ™˜๊ฒฝ๋ถ€(์‹ค์ฆํ™”)์ตœ์ข…๋ณด๊ณ ์„œ-๋งฅ์‚ฌ์ด์–ธ์Šค.hwp

ํ™˜๊ฒฝ๋ถ€(์‹ค์ฆํ™”)์ตœ์ข…๋ณด๊ณ ์„œ-๋งฅ์‚ฌ์ด์–ธ์Šค.hwp ลธ ลธ ลธ ลธ ลธ ลธ ลธ ลธ ลธ reference Ca 2+ Ce 3+ ph (2-5, 5-7, 9-12) sugars 1 ยตm ฮผ ฮผ ฮฑ ฯ† ฮผ ฮผ ฮฑ ฯ† ฮผ ฯ† ฮฑ Ag/AgCl Wire ISE Inner Filling Solution Electric Potential Generation Reference Electrode

More information

2 ใ† ๅคง ้Ÿ“ ๆ”ฟ ๆฒป ๅญธ ๆœƒ ๅ ฑ ( ็ฌฌ 20่ผฏ 1 ่™Ÿ ) ๋„์—์„œ๋Š” ๊ณ ๋ ค ๋ง์— ์ฃผ์žํ•™์„ ๋ฐ›์•„๋“ค์ธ ์‚ฌ๋Œ€๋ถ€๋“ค์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ ๋ณด๊ธ‰๋˜๊ธฐ ์‹œ์ž‘ํ•˜์˜€๊ณ , ์ดํ›„ ์กฐ์„ ์‹œ๋Œ€์— ๋“ค์–ด์™€์„œ๋Š” ๊ตญ๊ฐ€์ ์ธ ์ •์ฑ…์„ ํ†ตํ•ด ๋ฏผ๊ฐ„์—๊นŒ์ง€ ๋ณด๊ธ‰๋˜๋ฉด์„œ ์ฃผ์ž ์„ฑ๋ฆฌํ•™์˜ ์‹ฌ ํ™”์— ์ปค๋‹ค๋ž€ ์—ญํ• ์„ ๋‹ด๋‹นํ•˜์˜€๋‹ค. 1) ์กฐ์„ ์‹œ๋Œ€

2 ใ† ๅคง ้Ÿ“ ๆ”ฟ ๆฒป ๅญธ ๆœƒ ๅ ฑ ( ็ฌฌ 20่ผฏ 1 ่™Ÿ ) ๋„์—์„œ๋Š” ๊ณ ๋ ค ๋ง์— ์ฃผ์žํ•™์„ ๋ฐ›์•„๋“ค์ธ ์‚ฌ๋Œ€๋ถ€๋“ค์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ ๋ณด๊ธ‰๋˜๊ธฐ ์‹œ์ž‘ํ•˜์˜€๊ณ , ์ดํ›„ ์กฐ์„ ์‹œ๋Œ€์— ๋“ค์–ด์™€์„œ๋Š” ๊ตญ๊ฐ€์ ์ธ ์ •์ฑ…์„ ํ†ตํ•ด ๋ฏผ๊ฐ„์—๊นŒ์ง€ ๋ณด๊ธ‰๋˜๋ฉด์„œ ์ฃผ์ž ์„ฑ๋ฆฌํ•™์˜ ์‹ฌ ํ™”์— ์ปค๋‹ค๋ž€ ์—ญํ• ์„ ๋‹ด๋‹นํ•˜์˜€๋‹ค. 1) ์กฐ์„ ์‹œ๋Œ€ ๋Œ€ํ•œ์ •์น˜ํ•™ํšŒ๋ณด 20์ง‘ 1ํ˜ธ 2012๋…„ 6์›”: 77~99 ์„ธ์ข…๊ณผ ์†Œํ•™( ๅฐ ๅญธ ) : ๋ฏผํ’( ๆฐ‘ ้ขจ ) ๊ณผ ์‚ฌํ’( ๅฃซ ้ขจ ) ์˜ ๊ตํ™”* 1) ๋ฐ•ํ™๊ทœ ใ†์†ก์žฌํ˜ ๊ณ ๋ ค๋Œ€ํ•™๊ต ์š” ์•ฝ 2 ๊ธฐ์กด ์†Œํ•™ ์— ๋Œ€ํ•œ ์—ฐ๊ตฌ๋“ค์€ ์ฃผ๋กœ ์ค‘์ข…( ไธญ ๅฎ— ) ์‹œ๋Œ€ ์‚ฌ๋ฆผ( ๅฃซ ๆž— ) ๊ณผ์˜ ์—ฐ๊ด€์„ ์ƒ์—์„œ ์†Œํ•™ ์˜ ์˜๋ฏธ๋ฅผ ๋ชจ์ƒ‰ํ•˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค. ๊ทธ๋Ÿฌ๋‚˜ ์†Œํ•™ ์— ๋Œ€ํ•œ ์กด์ˆญ ์˜์‹์€ ์ด๋ฏธ ์กฐ์„  ์ „๊ธฐ ๊ด€ํ•™ํŒŒ๋“ค๋„

More information

PHI Research Paper 2015-02 PHI ์—ฐ๊ตฌ๋ณด๊ณ ์„œ 2015-02 ๊ฑด๊ฐ•๊ฒ€์ง„์€ ์–ด๋–ป๊ฒŒ ์‚ฐ์—… ์ด ๋˜์—ˆ๋‚˜? ์ถœํŒ์ผ 2015๋…„ 9์›” 20์ผ ํŽธ์ง‘์ธ ๋ฐ• ์œ  ๊ฒฝ (์‹œ๋ฏผ๊ฑด๊ฐ•์ฆ์ง„์—ฐ๊ตฌ์†Œ ์—ฐ๊ตฌ์›) ๊ณต๋™์ €์ž ๊น€ ๋ช… ํฌ (์‹œ๋ฏผ๊ฑด๊ฐ•์ฆ์ง„์—ฐ๊ตฌ์†Œ ์—ฐ๊ตฌ์›) (๊ฐ€๋‚˜๋‹ค ์ˆœ) ๊น€ ์ฐฝ ์—ฝ (

PHI Research Paper 2015-02 PHI ์—ฐ๊ตฌ๋ณด๊ณ ์„œ 2015-02 ๊ฑด๊ฐ•๊ฒ€์ง„์€ ์–ด๋–ป๊ฒŒ ์‚ฐ์—… ์ด ๋˜์—ˆ๋‚˜? ์ถœํŒ์ผ 2015๋…„ 9์›” 20์ผ ํŽธ์ง‘์ธ ๋ฐ• ์œ  ๊ฒฝ (์‹œ๋ฏผ๊ฑด๊ฐ•์ฆ์ง„์—ฐ๊ตฌ์†Œ ์—ฐ๊ตฌ์›) ๊ณต๋™์ €์ž ๊น€ ๋ช… ํฌ (์‹œ๋ฏผ๊ฑด๊ฐ•์ฆ์ง„์—ฐ๊ตฌ์†Œ ์—ฐ๊ตฌ์›) (๊ฐ€๋‚˜๋‹ค ์ˆœ) ๊น€ ์ฐฝ ์—ฝ ( PHI Research Report 2015-02 PHI ์—ฐ๊ตฌ๋ณด๊ณ ์„œ 2015-02 ๊ฑด๊ฐ•๊ฒ€์ง„์€ ์–ด๋–ป๊ฒŒ ์‚ฐ์—… ์ด ๋˜์—ˆ๋‚˜? ๋ชจ๋‘๊ฐ€ ๊ฑด๊ฐ•ํ•œ ์‚ฌํšŒ๋ฅผ ๋งŒ๋“ค์–ด๊ฐ€๋Š” ์‹œ๋ฏผ๊ฑด๊ฐ•์ฆ์ง„์—ฐ๊ตฌ์†Œ People's Health Institute PHI Research Paper 2015-02 PHI ์—ฐ๊ตฌ๋ณด๊ณ ์„œ 2015-02 ๊ฑด๊ฐ•๊ฒ€์ง„์€ ์–ด๋–ป๊ฒŒ ์‚ฐ์—… ์ด ๋˜์—ˆ๋‚˜? ์ถœํŒ์ผ 2015๋…„ 9์›” 20์ผ

More information

<313530393032203134B3E2C1B6BBE7BAD0BCAEBAB8B0EDBCAD2DBFCFBCBABABB28BEF6C0CDC3B5292E687770>

<313530393032203134B3E2C1B6BBE7BAD0BCAEBAB8B0EDBCAD2DBFCFBCBABABB28BEF6C0CDC3B5292E687770> iii ์ฃผ์š” ๊ฒฐ๊ณผ ์š”์•ฝ ์ด๊ด„ ํ˜„ํ™ฉ 2014๋…„๋„ ์ด ํˆฌ์ž์•ก 17.6์กฐ์›(สผ13๋…„๋„ 16.9์กฐ์› ๋Œ€๋น„ 4.3% ์ฆ๊ฐ€) - ํˆฌ์ž๊ณ„ํš 17์กฐ 7,793์–ต์›(์˜ˆ์‚ฐ 15.9์กฐ์›, ๊ธฐ๊ธˆ 1.9์กฐ์›) ๋Œ€๋น„ ๋ฏธ์ง‘ํ–‰์•ก(์˜ˆ์‚ฐ๋ฏธ๋ฐฐ์ •, ๋ถˆ์šฉ ๋“ฑ) 1,398์–ต์›์„ ์ œ์™ธํ•œ 17์กฐ 6,395์–ต์›(99.2%) ์ง‘ํ–‰ - ์ตœ๊ทผ 5๋…„๊ฐ„(สผ10~สผ14๋…„) ๊ตญ๊ฐ€์—ฐ๊ตฌ๊ฐœ๋ฐœ์‚ฌ์—…์˜ ํˆฌ์ž์•ก์€ ์—ฐํ‰๊ท  6.6%

More information

User Guide

User Guide ์‚ฌ์šฉ ์„ค๋ช…์„œ 2014, 2015 HP Development Company, L.P. ๋ณธ ์„ค๋ช…์„œ์˜ ๋‚ด์šฉ์€ ์‚ฌ์ „ ํ†ต์ง€ ์—†์ด ๋ณ€๊ฒฝ๋  ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. HP ์ œํ’ˆ ๋ฐ ์„œ๋น„์Šค์— ๋Œ€ํ•œ ์œ ์ผํ•œ ๋ณด ์ฆ์€ ์ œํ’ˆ ๋ฐ ์„œ๋น„์Šค์™€ ํ•จ๊ป˜ ๋™๋ด‰๋œ ๋ณด์ฆ์„œ์— ๋ช…์‹œ๋˜์–ด ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋ณธ ์„ค๋ช…์„œ์—๋Š” ์–ด๋– ํ•œ ์ถ” ๊ฐ€ ๋ณด์ฆ ๋‚ด์šฉ๋„ ๋“ค์–ด ์žˆ์ง€ ์•Š์Šต๋‹ˆ๋‹ค. HP ๋Š” ๋ณธ ์„ค๋ช…์„œ์˜ ๊ธฐ์ˆ ์ƒ ๋˜๋Š” ํŽธ์ง‘์ƒ ์˜ค๋ฅ˜๋‚˜ ๋ˆ„๋ฝ์—

More information

199

199 198 199 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 200 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 201 202 III 203 204 III 205 206 III 207 t r a c k a n d f i e l d 208 III 209

More information

........b60......07.......

........b60......07....... 09 02 6 7 8 9 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 TIP 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 TIP 58 59 60 61 TIP 62 63 64 65 66 67 TIP 68 69 70 71

More information

๋ถ„์„5.PDF

๋ถ„์„5.PDF - 19 - 2 2-1. 2-1., RAM (Random Access Memory ) ROM (Read Only M em ory ). RAM RAM DRAM (Dyn am ic RAM ) SRAM (St atic RAM ). DRAM. SRAM DRAM. ROM ROM. SRAM RA M RA M RA M DRAM PROM OT PROM EPROM R OM

More information

R-863)

R-863) R-863 MULTI CONTROL PHONES SPEKER / UDIO/VIDEO SURROUND RECEIVER R-863G ND TUNING/PRESET MIN POWER ON / CHNNEL SELECTOR T/P MULTI ROOM REMOTE SENSOR OFF NDY ON/NDY SPEKER VIDEO LEL MEMO/ ROOM FEED CINEM

More information

Nikon KeyMission 360. KeyMission 360 ( 1.5) SnapBridge 360/170 ( 1.1). SnapBridge 360/170., SnapBridge 360/170 OS.. KeyMission 360/ SnapBridge 360/170

Nikon KeyMission 360. KeyMission 360 ( 1.5) SnapBridge 360/170 ( 1.1). SnapBridge 360/170., SnapBridge 360/170 OS.. KeyMission 360/ SnapBridge 360/170 ii xiv 1 2 6 SnapBridge 360/170 13 25 28 31. " " (vi ), ",, " (x ) " " ( 31).. Nikon KeyMission 360. KeyMission 360 ( 1.5) SnapBridge 360/170 ( 1.1). SnapBridge 360/170., SnapBridge 360/170 OS.. KeyMission

More information