ๆญฏ103์ •ํ™˜์„ฑ.PDF

Size: px
Start display at page:

Download "ๆญฏ103์ •ํ™˜์„ฑ.PDF"

Transcription

1 2000 A Sur ve y o f Me t hodo l og i e s f or t he Har dwar e Re l i ab i l i t y Pr e d i c t i on o f El e c t r on i c Equ i pme n t,,,,...., MIL-HDBK- 217 Be l l cor e TR Abs t r ac t Di g i t a l I &C sys t ems ar e be i ng used wi de l y i n t he non- sa fe t y sys t ems of t he NPP and t hey ar e expandi ng t he i r app l i ca t i ons t o sa fe t y cr i t i ca l sys t ems. The r egu l a t or y body sh i f t s t he i r pol i cy t o r i sk based and may r equ i r e Pr obab i l i s t i c Sa fe t y As ses sment for t he di g i t a l I &C sys t ems. But t her e i s no es t abl i shed r e l i ab i l i t y pr edi c t i on me t hodol ogy for t he di g i t a l I &C sys t ems i nc l udi ng bot h sof t war e and har dwar e ye t. Th i s sur vey i nc l udes a l ot of r e l i ab i l i t y pr edi c t i on me t hods for e l ec t r on i c equ i pment i n v i ew of har dwar e. Each me t hod has bot h t he s t r ong and t he weak poi nt s. Th i s r epor t pr ov i des t he s t at e - of -ar t of pr edi c t i on me t hods and focus on Be l l cor e TR- 332 me t hod and MIL-HDBK- 217 me t hod ext ens i ve l y

2 ... [1] [2]. 2. Re l i ab i l i t y Ana l ys i s Cent er 1. [3] 1,,....,,.,.,,,. 9 %, 60%. 2. 1

3 ,... - MIL-HDBK- 217 (r ev i s i on F ) [4] - HRD4 [5] - Si emens (SN29500 ) [6] - CNET [7] - Be l l cor e (TR-TSY , i s sue 6 ) [8] - I t a l t e l IRPH93 [9] - NTT [10] MIL-HDBK Rome (Re l i ab i l i t y Ana l ys i s Cent er : RAC). Be l l cor e TR Be l l cor e MIL-HDBK , Be l l cor e. HRD( ), Si emens ( ), NTT( ), I t a l t e l ( ), CNET( ). MIL-HDBK- 217 Be l l cor e TR MI L- HDBK MIL-HDBK MIL-HDBK-217. MIL-HDBK- 217F. (par t s t r es s ana l ys i s ) (par t count ana l ys i s )...,. (conser va t i ve es t i ma t e ),. MIL-HDBK- 217F,,,,,,

4 , ( ) ( de fau l t va l ue ) ,,,,, LSI, MSI, SSI, TTL, LIN, MOS,,, ( l ead ),,,,,,,,,,,.,.. ( ).,,. ( p ). p = b E A Q T n b Q E n A T : : : : : : ,.,,. MIL-HDBK- 217F ( i s sue 2 ) (gener i c fa i l ur e r a t e ).,.

5 . E QUIP = i = n i = 1 N i ( g Q) i. E QUIP : ( / 10 6 ) g : i ( / 10 6 ) Q N j : i : i n : g L. 2 ( L =1 ) ( ) g Be l l c or e TR- 332 Be l l cor e MIL-HDBK-217,. Be l l cor e TR Be l l cor e. Be l l cor e I : - I I : bur n- i n - I I I : Be l l cor e I I, I I I, I. Be l l cor e.,

6 , MIL-HDBK- 217,,, I : MIL-HDBK- 217,.,, ( ). bur n- i n : 40 50% bur n- i n, / bur n- i n 1-2 : 40 50% bur n- i n, / bur n- i n 1-3 : ( 40 50% ) bur n- i n, bur n- i n. 3.. ( 1 ) 3. S S i = G i Q i S i T i G i : i Q i : i S i : i T i : i ( ). MIL-HDBK- 217, Be l l cor e ( TR-332 Tab l e 11) bur n- i n, bur n- i n S S i = G i Q i S i T i G i : i Q i : i

7 S i : i T i : i ( ). MIL-HDBK-217, Be l l cor e ( TR-332 Tabl e 11 ). Be l l cor e % 1, 2 T = S = 1.0. S S i = G i Q i. n S S = E N i S S i = 1 i n = N i = i E =. MIL-HDBK H I C = ( G Q S T ) + ( N I I N C C N R R )( F ) I I : I I. ( l abor a t or y t es t ). I. I I.. TR- 332 A, S S / ( E T ). I I, I I. I I (dev i ce ) (un i t ). I I. A. I I

8 . I I A, I I I I I. A I. I I 4. - L1 : bur n- i n - L2 : / bur n- i n - L3 : bur n- i n - L4 : / bur n- i n I I ( G i ). n = G i = TR- 332 [FITS] N 0 T 1 = / = Q = G = ( S S / ( E T ) ) G i * * G = = 4 3. ( 1 ) bur n- i n. T e = A b, d t b, d A b, d = bur n- i n ( G 7 ) t b, d = bur n- i n ( ) (2 ) I I ( G i * ). * G i = [2 + n ]/ [ ( 2 / G i ) + ( ) N 0 W Q ] (3 ) W. T 1 + T e 10, 000 W= ( T 1 + T e ) T e T 1 + T e 10, 000 T e 0.25 W= ( ( T 1 + T e )4000) T e T e 10, 000 W= T 1 / 4.

9 (4 ) I I I G i G i *. S S i = G i * S S i = G i * Q i S i T i ( 3 ) Q i ( 1, 2 ) I I I :. I I I,.. - :. - :. - :. - :.. I I I. t = f = t = ' N i = ( f t ) [FITs ] = i = I = S S - - = S S i E - - S S 2 = I, 3 S S 2 = S S S S i = I I I i S S = I I I S S 3 = I I I T 1, T 2 = ( 1 ) (2 ) ( TR- 332, 11-7 )

10 I I I 3. - I I I (a ) :,, - I I I (b ) :,,,, ( / ) - I I I (c ) : ( ) I I I...,, ( Gr ound ben i gn, Gr ound f i xed, Gr ound mob i l e ). I I I 3000 t ( 1 ). 1 I I I (a ) I I I (b ) I I I (C) t t S S 2 I I I. ( 1 ) f t. (2 ) I I I (b ) I I I (C) ( 1 ), (2 ) T 1, T 2. (3 ). - I I I (a ) I I I (b ) : I, I I I (C) : I, 3 (4 ) I S S 2. (5 ) ( 2 ).

11 I I I (a ) V = T 2 T 1 I I I (b ) S S 2 I I I (c ) (6 ) I I I ( 3 ). 3 I I I S S 3 = ( I I I (a ) I I I (c ) ) S S 3 = f + ( V t 10 9 ) 10 9 U t V U f Poi s son 95%. Be l l cor e. M S Y S = S S (j ) j = 1 S S (j ) j, M.. M S S (j ) F Y (j ) j = 1 F Y S Y S = S Y S F Y (j) j. 3. MIL-HDBK- 217 Be l l cor e TR PA R T i = G i F : i = 1 i n E QIP = E n i = 1 N i PA R T i. 4. [11].

12 ... Be l l cor e CNET HRD4 MIL-HDBK- 217 Si emens 4 El ect r i ca l s t r ess Qua l i t y Qua l i t y Env i r onment, Qua l i t y Temper at ur e... 64K DRAM 5. [12] 5 64K DRAM [FIT] MIL-HDBK- 217D/ F HRD 3/ CNET NTT Be l l cor e TR ( l ear n i ng fact or )., ( ). 7. [11] ( The Int er na t i ona l El ec t r oni c Re l i ab i l i t y Ins t i t ut e )... MIL-HDBK- 217 Be l l cor e. MIL-HDBK- 217 Be l l cor e (MTBF ) Be l l cor e Be l l cor e (MTBF )

13 . 6 ( 1987) MIL-HDBK-217 (FIT/ 1000 ) (FIT/ 1000 ) A B C D E F G H I CB #1 ( =no/ FIT) Dev i ce Be l l cor e CNET HRD4 MIL217 Si emens cer ami c mu l t i l ayer capac i t or pn_j unc t i ondi ode Bi pol ar di g i t a l I C Met a l oxi de r es i s t or Di scr e t e b i pol ar t r ans i s t or Tant a l um e l ec t r ol yt i c capac i t or TOTAL fa i l ur e r a t e Fi e l d fa i l ur e r a t e 4274 Dev i a t i on Be l l cor e (bas i c fa i l ur e r a t e ) MIL-HDBK MIL-HDBK- 217 Be l l cor e TR [13] ( 1 ) Be l l cor e 3 MIL-HDBK- 217, 14., MIL-HDBK (2 ) Be l l cor e (amb i ent t emper a t ur e ). MIL-HDBK Be l l cor e. (3 ) Be l l cor e SMT(sma l l t a l k ). SMT. MIL-HDBK- 217 SMT SMT. (4 ) Be l l cor e MIL-HDBK (5 ) Be l l cor e. 80

14 % MIL-HDBK (6 ) Be l l cor e MIL-HDBK (7 ) Be l l cor e. Be l l cor e. (8 ) Be l l cor e bur n- i n,,.. bur n- i n ( f i r s t year mu l t i p l i er ). (9 ) Be l l cor e FIT ( Fa i l ur e i n t i me, i n 10 9 hour s ), MIL-HDBK-217 FPM (Fa i l ur e per mi l l i on ( 10 6 ) hour ). ( 10 ) Be l l cor e gyr oscope, ba t t er y, hea t er, cool er, comput er, MIL-HDBK- 217 PCB, l aser, SAWS, magne t i c bubb l e memor y, t ube. ( 11 ) Be l l cor e 4, MIL-HDBK ,.,,,,,,,,. ( ) MIL-HDBK MIL-HDBK (ver s i on F ).,.. MIL, Be l l cor e TR- 332,. 5.

15 [1] J a l a l Zamana l i, "Pr obabi l i s t i c Ri sk As ses sment Appl i ca t i ons i n t he Nuc l ear Power Indus t r y ", IEEE Tr ansac t i on on t he Re l i ab i l i t y, Vol. 47 N0. 3- Sp, pp SP- 36, 1998 Sept ember [2], " ", AR- 560/ 2000,, 2000 [3] Wi l l i am Denson, " The Hi s t or y of Re l i abi l i t y Pr edi c t i on ", IEEE Tr ans. on Re l i abi l i t y Vol. 47 No. 3- SP, pp SP , Sept ember [4] US MIL-HDBK- 217, "Re l i ab i l i t y Pr edi c t i on of El ec t r on i c Equ i pment ", ver s i on F, DOD, USA, 1991 [5] Br i t i sh Te l ecom, "Handbook of r e l i ab i l i t y dat a for component s used i n t e l ecommun i ca t i ons sys t ems ", I s sue 4, 1987 [6] Si emens AG, SN29500, "Re l i abi l i t y and qua l i t y spec i f i ca t i ons fa i l ur e r a t es of component s ", Si emens Techn i ca l Li a i son and St andar di zat i on, 1986 [7] Cent r e Na t i ona l d ' Et udes des Te l ecommun i ca t i ons, "Recue i l de Donnees de Fi ab i l i t e du CNET", (Na t i ona l Cent r e for Te l ecommuni ca t i ons St udi es, ' Comp i l a t i on of CNET ' s r e l i ab i l i t y da t a " ) edi t i on [8] Be l l cor e t echn i ca l Re f. TR-TSY , " Re l i ab i l i t y pr edi c t i on pr ocedur e for e l ec t r on i c equ i pment " i ssue 6, 1997 [9] I t a l t e l, I t a l t e l Re l i ab i l i t y Pr edi c t i on Handbook ", I t a l t e l cor por a t e qua l i t y depar t ment, Mi l ano, 1993 [10] NTT, "St andar d Re l i ab i l i t y Tab l es for semi conduc t or dev i ces ", Ni ppon Te l egr aph and Te l ephone Pub l i c Cor por a t i on, 1982 [11] Je f f J ones and J oseph hayes, "A Compar i son of El ec t r on i c -Re l i ab i l i t y Pr edi c t i on Mode l s ", IEEE Tr ans. on Re l i abi l i t y, Vol. 48, No. 2, pp JUNE [12] Fi nn j ensen, "El ec t r oni c Component Re l i ab i l i t y ", pp , J ohn Wi l ey & Sons, Eng l and, 1995 [13] ht t p : / / www. i nnovsw. com/ mode l s. ht m

I 154

I 154 152 I 154 1 154 ! 155 @ 156 ! 157 C F G B D E A A E D F B 158 @ 159 # 160 (the characteristic octave) 161 $ ppppppppppppppppppppppppppppppppp 1. 2. 3. 162 II 164 1 164 ! 165 166 167 Ut que-ant la - xis

More information

ๆญฏPLSQL10.PDF

ๆญฏPLSQL10.PDF 10 - SQL*Pl u s Pl / SQL - SQL*P lus 10-1 1 0.1 PL/ SQL SQL*Pl u s. SQL*P lus 10-2 1 0.2 S QL* Pl u s PL/ S QL SQL*Pl u s, Pl / SQL. - PL/ SQL (i npu t ), (s t or e ), (r un). - PL/ SQL s cr i pt,,. -

More information

13 2 ( 25 ) Korean J Med Hist Dec 2004 ISSN X * ( ) ( ) ( ). 1) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2) ( ) 3) 1990 ( ) 4) * 1) ( ) C

13 2 ( 25 ) Korean J Med Hist Dec 2004 ISSN X * ( ) ( ) ( ). 1) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2) ( ) 3) 1990 ( ) 4) * 1) ( ) C 13 2 ( 25 ) 2004 12 Korean J Med Hist 13 198 218 Dec 2004 ISSN 1225 505X * 1 11 1( ) ( ) ( ). 1) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2) ( ) 3) 1990 ( ) 4) * 1) ( ) CD- ROM 2) 1962 p 204 2000 p 18 3) 1966 p 330-1 198 5)

More information

Bchvvhv[vhvvhvvhchvvhvvhvvhvvhvvgvvgvv}vvvgvvhvvhvvvhvvhvvhvvvbbhvvhvvvgvvgvvhvvhvvhv}hv,.. Bchvvhv[vhvvhvvhvvhvvbbhvvhvvhvvvhvvhvvgvvgvv}vvgvvhvvvhvv

Bchvvhv[vhvvhvvhchvvhvvhvvhvvhvvgvvgvv}vvvgvvhvvhvvvhvvhvvhvvvbbhvvhvvvgvvgvvhvvhvvhv}hv,.. Bchvvhv[vhvvhvvhvvhvvbbhvvhvvhvvvhvvhvvgvvgvv}vvgvvhvvvhvv [ 5] ์ž…๋‹น์„ฑ๊ฐ€ ( ) ์„ฑํ˜ธ๊ฒฝ Bcgvbbbhvbbbhcbhvvhvbbbgvvbvbhvbbjvvhvv[vbbhvbbbGYvvvvygcbbgc}cvvbbgcbbGYc}cccccbbbbbbbbbbbbvvbbhv - -.. ์ธ์‚ฌ Bchvvhvbbbhchvvhvvhvbbbhvvvhvvhvvhvvvhvvhvvhvbbbhvv[vvhvvhvvhvvvhvvhvvhvbbbhvvvbhvvhvbbbhvvvhvvhvvbbhv

More information

๊ฐ์‚ฌ์˜ ๊ธ€ ์ง ์Šคํ…์ธจ ๋ฐœ๊ฐ„์‚ฌ ํ•จ์„ธ์›… ์„œ๋ฌธ ๋ฌด์–ธ๊ฐ€๋ฅผ ํ•ด์•ผ๋งŒ ํ–ˆ๋‹ค ์ œ1์žฅ ์šฐ๋ฆฌ์˜ ๋งˆ์Œ๋„ ์—ฌ๋Ÿฌ๋ถ„๋“ค๊ณผ ํ•จ๊ป˜ ์šธ๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค ์ œ2์žฅ ๊ณ ๋ฆฝ์—์„œ ์—ฐ๋Œ€๋กœ ์ œ3์žฅ ํ•œ๊ตญ์ด ๋‚˜์—๊ฒŒ ๋‚ด ์กฐ๊ตญ๊ณผ ์‹ ์•™์— ๋Œ€ํ•ด ๊ฐ€๋ฅด์ณ ์ค€ ๊ฒƒ ์ œ4์žฅ ์•„์ง๋„ ๋‚จ์•„ ์žˆ๋Š” ๋งˆ์Œ์˜ ์ƒ์ฒ˜ ์ œ5์žฅ ๊ทธ๋“ค์ด ๋†์žฅ์—์„œ ์šฐ๋ฆฌ์—๊ฒŒ ๊ฒฐ์ฝ” ๊ฐ€๋ฅด์ณ ์ฃผ์ง€ ์•Š์•˜๋˜ ๊ฒƒ๋“ค ์ œ6์žฅ ๋ชจ๋“  ๊ฒฝ๊ณ„๋ฅผ ๋„˜์–ด, ํ•˜๋‚˜์˜ ๊ณต๋™์ฒด ์ œ7์žฅ ๋ฐฉ๊ด€์ž๋กœ ๋‚จ๋Š”

More information

็™พ ๋ˆผ์‹  ์‹œ " ๊ฐ€.์ธ๋„์˜ ๋Œ€ํ‘œ์  ์„ฌ์œ ,ํŒจ์…˜ ์ œํ’ˆ l) ์นดํŽซ ๋ฉด๊ณผ ๋น„๋‹จ์œผ๋กœ ๋งŒ๋“  ์นดํŽซ์€ ์ˆ˜์„ธ๊ธฐ ๋™์•ˆ ์ธ๊ธฐ์žˆ๋Š” ์ˆ˜์ถœ ํ’ˆ์˜ฅ์ด์—ˆ๋‹ค.๋ฌด๊ตด์‹œ๋Œ€์˜ ๋”” ์ž์ธ ๊ฐ๊ฐ์œผ๋กœ ์™„์„ฑ๋œ ํ”Œ๋Ÿฌ์‹œ ๋น„๋‹จ์นดํŽซ์€ ์˜ค๋Š˜๋‚ ๊นŒ์ง€ ๊ด€๊ด‘๊ฐ์—๊ฒŒ ๋งŽ์€ ์‚ฌ๋ž‘์„ ๋ฐ›๋Š” ์ œํ’ˆ์ด๋‹ค.์ธ๋„์‚ฐ ์ˆ˜์ง ๋งค๋“ญ ์–‘ํƒ„์ž ๋‘๋ฆฌ(Dur ie

็™พ ๋ˆผ์‹  ์‹œ  ๊ฐ€.์ธ๋„์˜ ๋Œ€ํ‘œ์  ์„ฌ์œ ,ํŒจ์…˜ ์ œํ’ˆ l) ์นดํŽซ ๋ฉด๊ณผ ๋น„๋‹จ์œผ๋กœ ๋งŒ๋“  ์นดํŽซ์€ ์ˆ˜์„ธ๊ธฐ ๋™์•ˆ ์ธ๊ธฐ์žˆ๋Š” ์ˆ˜์ถœ ํ’ˆ์˜ฅ์ด์—ˆ๋‹ค.๋ฌด๊ตด์‹œ๋Œ€์˜ ๋”” ์ž์ธ ๊ฐ๊ฐ์œผ๋กœ ์™„์„ฑ๋œ ํ”Œ๋Ÿฌ์‹œ ๋น„๋‹จ์นดํŽซ์€ ์˜ค๋Š˜๋‚ ๊นŒ์ง€ ๊ด€๊ด‘๊ฐ์—๊ฒŒ ๋งŽ์€ ์‚ฌ๋ž‘์„ ๋ฐ›๋Š” ์ œํ’ˆ์ด๋‹ค.์ธ๋„์‚ฐ ์ˆ˜์ง ๋งค๋“ญ ์–‘ํƒ„์ž ๋‘๋ฆฌ(Dur ie ๋ฌด ๋‹‰๋Šฌ ๋„˜์œ  ๋•Œ์„  ์‹œ์ง• ๅทฅ ๋‹ค ๋ฑƒ,ใ…ฃ์„œ 4. ์ธ๋„ ํŒจ์…˜ ์‚ฐ ์—… ์ธ๋„์˜ ๊ตญ๋‚ด์˜๋ฅ˜ ์‹œ์žฅ ์ˆ˜์š”๋Š” 2006๋…„๋„ ๋ฏธ$160์–ต์œผ๋กœ ๋‹ค์˜ด 3๋…„๋‚ด์— ๋ฏธ$400์–ต ๊ทœ ๋ชจ๋กœ ํฌ๊ฒŒ ์ค‘๊ฐ€ํ•  ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์ถ”์ •ํ•˜๊ณ  ์žˆ์œผ๋ฉฐ ๊ตญ๋‚ด์‹œ์žฅ์˜ ์ฃผ์š”๊ณต๊ธ‰์—…์žฌ๋“ค๋„ ์—์ƒ๋˜๋Š” ์ˆ˜์š” ์ค‘๊ฐ€์— ๋งž์ถ”์–ด ํ˜„์‹ค์ ์œผ๋กœ ๋ถ€๋‹ฅ์น˜๊ณ  ์žˆ๋Š” ๋ฌธ์ฒด์ ์ธ ๋‚ฎ์€ ํ’ˆ์งˆ๊ณผ ๋น„ํšจ์œจ์ ์ธ ๋…ธ ๋™์ธ๋ ฅ,๊ธฐ์ˆ  ๋ฐ ์ƒ์‚ฐ์‹œ์„ค ๋ถ€์กฑ์— ๋Œ€ํ•œ ๊ฐ•ํ•œ ๊ฐœ์„ ์˜์ง€ํ‹€

More information

์ค‘ ๊ตญ 6 ๋Œ€ ํŒจ ์…˜ ์‹œ ์žฅ ์กฐ ์‚ฌ ๋ณด ๊ณ  ์„œ < 2004 ๋…„ ์ƒ ํ•ด 10 ๋Œ€ ๋งค ์žฅ 10๋Œ€ ํŒจ ์…˜ ์ œ ํ’ˆ ์˜ ๋ธŒ ๋žœ ๋“œ ์‹œ ์žฅ ์  ์œ  ๋ฎฌ > ์ œ ํ’ˆ ๋ธŒ ๋žœ ๋“œ ์‹œ ์žฅ ์  ์œ  ์œจ ์ œ ํ’ˆ ๋ธŒ ๋žœ ๋“œ ์‹œ ์žฅ ์ ์œ  ์œจ C O N C H 19 9 9 6 P LA Y B O Y

์ค‘ ๊ตญ 6 ๋Œ€ ํŒจ ์…˜ ์‹œ ์žฅ ์กฐ ์‚ฌ ๋ณด ๊ณ  ์„œ < 2004 ๋…„ ์ƒ ํ•ด 10 ๋Œ€ ๋งค ์žฅ 10๋Œ€ ํŒจ ์…˜ ์ œ ํ’ˆ ์˜ ๋ธŒ ๋žœ ๋“œ ์‹œ ์žฅ ์  ์œ  ๋ฎฌ > ์ œ ํ’ˆ ๋ธŒ ๋žœ ๋“œ ์‹œ ์žฅ ์  ์œ  ์œจ ์ œ ํ’ˆ ๋ธŒ ๋žœ ๋“œ ์‹œ ์žฅ ์ ์œ  ์œจ C O N C H 19 9 9 6 P LA Y B O Y ํ•œ๊ตญ์„ฌ์œ  ์‚ฐ์—…์—ฐํ•ฉ ํšŒ(KO F ใ„ฒ) ๋„ ํ‘œ ๋กœ ๋ณด ๋ฉด ๋งค ๋…„ 1์›” ์€ ํŒ ๋งค ์„ฑ ์ˆ˜ ๊ธฐ ๋กœ 30592. 43 ๋งŒ ๅ…ƒ ์˜ ์‹  ๊ธฐ๋ฅต ์„ ๋‹ฌ์„ฑํ•˜ ์˜€ ๋‹ค.์ค‘๊ตญ ์ „ํ†ต ์˜์ ˆ์ธ ์ถ˜์ ˆ์ด ์—ฌ์ „ํžˆ ์‚ฌ ๋žŒ๋“ค์˜ ๊ตฌ ๋งค์š• ์„ ์ž๊ทนํ•˜์˜€ ๊ณ , ํŒ ๋งค ์—… ์ฒด ๊ฐ€ ๊ฐ– ๊ฐ€ ์ง€ ๋ฌ˜ ์•ˆ์„ ์งœ ๋‚ด์—ˆ ๋‹ค. 2์›” ์˜ ํŒ ๋งค ์•ก ์€ 1์›” ์˜ ์ถ” ์„ธ ๋ฅผ ์ž‡ ์ง€ ๋ชปํ•˜๊ณ  ๋Œ€ํญ ํ•˜๋ฝํ•˜์˜€๋‹ค.3,4,5์›”์€ ๊ทธ๋‹ค์ง€

More information

ๆญฏ320.PDF

ๆญฏ320.PDF Thermo Orion Model 320 PerpHecT Meter I. 1 II. A. 2 B. Keypad 3 III. A. 4 B. 4 IV. A. 5 B. 5 C. setup 6 V. ph A. 7 B. ph 8 VI. LogR ph A. 10 B. LogR? 11 C. LogR 12 VII. mv/ ORP/ A. mv 13 B. (, ) 13 VIII.

More information

๋งˆ๊ฐ€์˜ค๋Š” ์‚ฌ๊ฑด๊ด€ ์ดํ•ดํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•ด์„œ ๋‹ค์‹œ ์˜›๋‚ ๋กœ ๋Œ์•„๊ฐ€ ์ฒซ์งธ ๋‘˜์งธ ์ฒœ์‚ฌ์˜ ๊ธฐ๋ฒŒ์„ ๋ฐ›๋Š” ๊ฒƒ์ด ์ค‘์š”ํ•œ ์ผ ์ด๋ผ๊ณ  ์ƒ๊ฐํ•˜์‹ญ๋‹ˆ๊นŒ? ์œ„์— ๋งํ•œ ๋ฌธ์žฅ์ด ๊ทธ๋Ÿฐ ๋‚ด์šฉ์ด ์•„๋‹ˆ๊ธฐ ํ˜œ์šด์— ๋‚ด๊ฐ€ ์•Œ์ง€ ๋ญ‡ํ•ฉ ๋‹ˆ๋งˆ. ๊ทธ๋Ÿฌ๋ƒ ์œ„์˜ ๋ฌธ์žฅ์ด ๋—ํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์€ ์—ญ์‚ฌ์ ์œผ๋กœ, ์—ฐ๋Œ€์ ์œผ๋กœ ๋˜๋Š” ๋‹ค๋ฅธ ๋ฐฉ๋ฒ•์œผ๋กœ ์•Œ์•„์•ผ

๋งˆ๊ฐ€์˜ค๋Š” ์‚ฌ๊ฑด๊ด€ ์ดํ•ดํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•ด์„œ ๋‹ค์‹œ ์˜›๋‚ ๋กœ ๋Œ์•„๊ฐ€ ์ฒซ์งธ ๋‘˜์งธ ์ฒœ์‚ฌ์˜ ๊ธฐ๋ฒŒ์„ ๋ฐ›๋Š” ๊ฒƒ์ด ์ค‘์š”ํ•œ ์ผ ์ด๋ผ๊ณ  ์ƒ๊ฐํ•˜์‹ญ๋‹ˆ๊นŒ? ์œ„์— ๋งํ•œ ๋ฌธ์žฅ์ด ๊ทธ๋Ÿฐ ๋‚ด์šฉ์ด ์•„๋‹ˆ๊ธฐ ํ˜œ์šด์— ๋‚ด๊ฐ€ ์•Œ์ง€ ๋ญ‡ํ•ฉ ๋‹ˆ๋งˆ. ๊ทธ๋Ÿฌ๋ƒ ์œ„์˜ ๋ฌธ์žฅ์ด ๋—ํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์€ ์—ญ์‚ฌ์ ์œผ๋กœ, ์—ฐ๋Œ€์ ์œผ๋กœ ๋˜๋Š” ๋‹ค๋ฅธ ๋ฐฉ๋ฒ•์œผ๋กœ ์•Œ์•„์•ผ ์ฉ”. : ์„ธ์ฒœ์‚ฌ์˜ ๊ธฐ๋ณ„ : i (Three Angel's Message ) ์šฐ ๋ฆฌ ๊ฐ€ ์˜ค๋Šฅ ์ด ์‹œ ๊ฐ„์— ์ฒ˜์Œ์œผ๋กœ ์ฝ ์–ด๋ณด๊ณ ์ž ํ•˜๋Š” ๋ง์”€์€ ์ดˆ๊ธฐ๋ฌธ์ง‘ 264 ํŽ˜์ด์ง€์— ์žˆ ๋Š” ๋ง์”€ ์ž… ๋‹ˆ ๋งˆ. ๋‚˜๋Š” ์„ธ ๋‹จ๊ณ„๋กœ ๋˜์–ด ์žˆ๋Š” ์ฒซ์งธ, ๋‘˜์งธ, ์„ธ์งธ์ฒœ์‚ฌ์˜ ๊ธฐ๋ฉธ์„ ๋ณด์•˜๋‹ค. ๋‚˜์™€ ํ• ๊ป˜ํ•œ ์ฒœ์‚ฌ๊ฐ€ ๋งํ•˜์˜€๋‹ค. ์ด ๊ธฐ๋ณ„๋“ค์˜ ์ผ์  ์ผํš์ด๋ผ๋„ ๋”ํ•˜๊ฑฐ๋‚˜ ๋นผ๋Š” ์ž์—๊ณ„ ๋Š” ํ™”๊ฐ€ ์žˆ์„ ๊ฒƒ์ด๋‹ค.

More information

( )๋ฐ•์šฉ์ฃผ97.PDF

( )๋ฐ•์šฉ์ฃผ97.PDF DDA D D A 1 ) 1. D DA 1 ). D D A DDA (Doh a Developm en t Agen d a ) 194 7 GATT (Gen er a l Agr eem en t On T a r r ifs a n d T r a d e ; ) 9, 199 5 WT O. 1994 ( 1986-94 ) WT O,. D DA. WT O 2 ). GAT T

More information

334 ้€€ ๆบช ๅญธ ๊ณผ ๅ„’ ๆ•Ž ๆ–‡ ๅŒ– ็ฌฌ 55 ่™Ÿ ่ง’ ่ชช ์—์„œ๋Š” ๋ฟ”์ด ๋‚œ ๋ง๊ณผ ๊ณ ์–‘์ด๋ผ๋Š” ๊ธฐํ˜•์˜ ๋™๋ฌผ์„ ์†Œ์žฌ๋กœ ํ•˜์—ฌ ๋‹น๋Œ€ ์ •์น˜ ์ƒ ํ™ฉ์„ ๋น„ํŒํ•˜์˜€๊ณ , ็™ฝ ้ป‘ ้›ฃ ์—์„œ๋Š” ์„ ๊ณผ ์•…์„ ์ƒ์ง•ํ•˜๋Š” ์ƒ‰๊น”์ธ ็™ฝ ๊ณผ ้ป‘ ์ด ์„œ๋กœ ๋ฒŒ์ด ๋Š” ๋ฌธ๋‹ต์„ ํ†ตํ•˜์—ฌ ์˜ณ๊ณ  ๊ทธ๋ฆ„์˜ ๊ฐ€์น˜๊ด€์ด ์ „๋„๋œ ํ˜„์‹ค์„ธ

334 ้€€ ๆบช ๅญธ ๊ณผ ๅ„’ ๆ•Ž ๆ–‡ ๅŒ– ็ฌฌ 55 ่™Ÿ ่ง’ ่ชช ์—์„œ๋Š” ๋ฟ”์ด ๋‚œ ๋ง๊ณผ ๊ณ ์–‘์ด๋ผ๋Š” ๊ธฐํ˜•์˜ ๋™๋ฌผ์„ ์†Œ์žฌ๋กœ ํ•˜์—ฌ ๋‹น๋Œ€ ์ •์น˜ ์ƒ ํ™ฉ์„ ๋น„ํŒํ•˜์˜€๊ณ , ็™ฝ ้ป‘ ้›ฃ ์—์„œ๋Š” ์„ ๊ณผ ์•…์„ ์ƒ์ง•ํ•˜๋Š” ์ƒ‰๊น”์ธ ็™ฝ ๊ณผ ้ป‘ ์ด ์„œ๋กœ ๋ฒŒ์ด ๋Š” ๋ฌธ๋‹ต์„ ํ†ตํ•˜์—ฌ ์˜ณ๊ณ  ๊ทธ๋ฆ„์˜ ๊ฐ€์น˜๊ด€์ด ์ „๋„๋œ ํ˜„์‹ค์„ธ ๅ— ๅก ๆดช ๅฎ‡ ้  ์˜ ๋…ผ์„ค๋ฅ˜ ์‚ฐ๋ฌธ ์—ฐ๊ตฌ ็ฆน ่Š ่‹ฑ *1) ์ฐจ ๋ก€. ์„œ๋ก . ์นœ๊ทผํ•œ ์†Œ์žฌ๋ฅผ ํ†ตํ•œ ๊ณต๊ฐ์˜ ํ™•๋Œ€. ๋ฌธ๋‹ต์˜ ์„œ์ˆ ๋ฐฉ์‹์„ ํ†ตํ•œ ๋…ผ๋ฆฌ์„ฑ์˜ ๊ฐ•ํ™”. ์šฐ์–ธ์˜ ์„œ์ˆ ๋ฐฉ์‹์„ ํ†ตํ•œ ํ˜„์‹ค ๋น„ํŒ. ๊ฒฐ๋ก  ๊ตญ๋ฌธ์ดˆ๋ก ๅ— ๅก ๆดช ๅฎ‡ ้  ์€ ไป ็ฅ– ์—์„œ ่‚… ๅฎ— ์—ฐ๊ฐ„์— ํ™œ๋™ํ•œ ๋ฌธ์ธ ๊ด€๋ฃŒ์ด๋‹ค. ํ™์šฐ์›์˜ ๋ฌธ์ง‘์ธ ๅ— ๅก ้›† ์€ ์‹œ์™€ ์ƒ์†Œ๋ฌธ์ด ๋Œ€๋ถ€๋ถ„์˜ ๋น„์ค‘์„ ์ฐจ์ง€ํ•˜๊ณ , ่จ˜ ่ชช ๅบ ๋“ฑ์˜ ์‚ฐ๋ฌธ

More information

ยฐรธยฑรขยพรยฑรขยฑรข

ยฐรธยฑรขยพรยฑรขยฑรข 20, 30, 40 20, 30, 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.1 6.3 9.4 12.6 15.7 18.8 22.0 25.1 28.3 31.4 2.4 4.7 7.1 9.4 11.8 14.1 16.5 18.8 21.2 23.6 7.1 14.1 21.2 28.3 35.3 42.4 49.5 56.5 63.6 70.7 5.9 11.9 17.8 23.7

More information

A 001~A 036

A 001~A 036 4 3 2 0 8 91 0 1 2 3 4 5 6 08 09 00 01 02 03 04 18 19 10 29 20 22 23 39 30 31 32 33 48 49 40 41 59 50 69 1 2 3 4 1 2 3 4 1 4 7 10 13 1 2 3 4 5 6 rev. C C r C a f h f h L h h nrpm f h f n L C 3 P L

More information

DV690-N_KOR_110216.indd

DV690-N_KOR_110216.indd P/NO : MFL63266772 3 1 4 1 5 7 1 2 3 4 5 6 7 6 1 7 7 r t y u i - - - -, 7 1, 8 1 1 3 6 8 10 11 13? 12 14 15 16 17 18 a 1 b B c d e f c/v g C/V h M i Z j z k l 2 4 5 7 9 m w/s/a/d n b o p x q [ ] } r?

More information

ๆญฏFFF01379.PDF

ๆญฏFFF01379.PDF 1 9 9 5 M. Div. . 1995 M. Div. . 1 9 9 5 . 1 A. 1 B. 2. 4 A. 4 B. 6 C. 9. 15 A. 15 1. 15 2. 17 3. 2 0 B. 22 1. 22 a. 25 b. 26 c. 27 2. 29 a. 3 0 b. 35 c. 37 3. ( ) 4 1 a. 43 b. 4 5 c. 48. 5 2 A. 5 2 1.

More information

(72) ๋ฐœ๋ช…์ž ๊น€์ฐฝ์šฑ ๊ฒฝ๊ธฐ ์šฉ์ธ์‹œ ๊ธฐํฅ๊ตฌ ๊ณต์„ธ๋กœ 150-20, (๊ณต์„ธ๋™) ๋ฐ•์ค€์„ ๊ฒฝ๊ธฐ ์šฉ์ธ์‹œ ๊ธฐํฅ๊ตฌ ๊ณต์„ธ๋กœ 150-20, (๊ณต์„ธ๋™) - 2 -

(72) ๋ฐœ๋ช…์ž ๊น€์ฐฝ์šฑ ๊ฒฝ๊ธฐ ์šฉ์ธ์‹œ ๊ธฐํฅ๊ตฌ ๊ณต์„ธ๋กœ 150-20, (๊ณต์„ธ๋™) ๋ฐ•์ค€์„ ๊ฒฝ๊ธฐ ์šฉ์ธ์‹œ ๊ธฐํฅ๊ตฌ ๊ณต์„ธ๋กœ 150-20, (๊ณต์„ธ๋™) - 2 - (19) ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญํŠนํ—ˆ์ฒญ(KR) (12) ๊ณต๊ฐœํŠนํ—ˆ๊ณต๋ณด(A) (11) ๊ณต๊ฐœ๋ฒˆํ˜ธ 10-2014-0034606 (43) ๊ณต๊ฐœ์ผ์ž 2014๋…„03์›”20์ผ (51) ๊ตญ์ œํŠนํ—ˆ๋ถ„๋ฅ˜(Int. Cl.) H01M 4/525 (2010.01) H01M 4/505 (2010.01) H01M 4/48 (2010.01) H01M 4/131 (2010.01) (21) ์ถœ์›๋ฒˆํ˜ธ 10-2012-0101151

More information

2 A A Cs A C C A A B A B 15 A C 30 A B A C B. 1m 1m A. 1 C.1m P k A B u k GPS GPS GPS GPS 4 2

2 A A Cs A C C A A B A B 15 A C 30 A B A C B. 1m 1m A. 1 C.1m P k A B u k GPS GPS GPS GPS 4 2 www.ebsi.co.kr 2 A A 1 133 Cs 1 11 1 A C C A A B A B 15 A C 30 A B A C B. 1m 1m A. 1 C.1m P k A B u k GPS GPS GPS GPS 4 2 www.ebsi.co.kr A B t B A ;2!;t v v= = (3_t)+(6_0.5t) v=4 m/s t+0.5t 3 m/s 6 m/s

More information

์ดˆ๋ณด์ž๋ฅผ ์œ„ํ•œ ASP.NET 2.0

์ดˆ๋ณด์ž๋ฅผ ์œ„ํ•œ ASP.NET 2.0 (World Wide Web), HTML., (ebay) (Amazon.com) HTML,., Microsoft ASP.NET. ASP.NET ASP.NET., ASP.NET HTML,,. ASP.NET HTML.. ASP.NET, Microsoft Visual Basic. Visual Basic. 5 Visual Basic, Visual Basic. ASP.NET

More information

ร€ยฝยพร‡รรถยตยตยผ๏ฟฝยฅยณ-14~261S

ร€ยฝยพร‡รรถยตยตยผ๏ฟฝยฅยณ-14~261S Harmony 1 2 3 4 244 IV. Harmony Harmony IV.Harmony Harmony IV. IV. Harmony 245 245 01 246 IV. Harmony 247 p.234 1. 2. 3. 1 234 IV. Harmony 248 IV. Harmony p.235 1 2 3 4 5 6 7 8 235 249 p.236 WhenI findmy-self

More information

่กจ็ด™๏ผˆๅŒ–ๅญฆ๏ผ‰

่กจ็ด™๏ผˆๅŒ–ๅญฆ๏ผ‰ ์ˆ˜ํ—˜ ๋ฒˆํ˜ธ ์„ฑ ๋ช… 2013๋…„ ์ผ๋ณธ ๊ณต๊ณผ๋Œ€ํ•™ ํ•™๋ถ€ ์œ ํ•™์ƒ ํŒŒ๊ฒฌ ์„ ๋ฐœ ์‹œํ—˜ ํ™” ํ•™ (90๋ถ„ 100์ ) ์ฃผ ์˜ 1 ์‹œํ—˜์‹œ์ž‘์˜ ์ง€์‹œ๊ฐ€ ์žˆ์„ ๋•Œ๊นŒ์ง€ ์—ด์ง€ ๋งˆ์‹œ์˜ค. 2 ํ•ด๋‹ต์€ ํ•ด๋‹ต์šฉ์ง€์˜ ์ง€์ •๋œ ๋‚œ ์•ˆ์— ์•Œ์•„๋ณด๊ธฐ ์‰ฝ๊ฒŒ ๊ธฐ์ž…ํ•˜์‹œ์˜ค. 3 ํ•ด๋‹ต์— ํ•œ๊ธ€์ด ํฌํ•จ๋˜๋ฉด ์ฑ„์ ๋˜์ง€ ์•Š์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ํ•„์š”ํ•œ ๊ฒฝ์šฐ, ์•„๋ž˜์˜ ๊ฐ’์„ ์‚ฌ์šฉํ•˜์‹œ์˜ค. ์›์ž๋Ÿ‰ H 1.0, C 12, N 14, O 16, Cu

More information

Beginning Linux Programming ์ œ3ํŒ

Beginning Linux Programming ์ œ3ํŒ 1.,..,, GNU,, GNU..,. GNU.. 4 0 B e g in n in g Lin u x P ro g ra m m in g 3? AT&T. Digital Equipment PDP 1970., PC.,. (Single Unix Specification),,. IEEE(Institute of Electrical and Electronic Engineers,

More information

์™„์„ฑ09E02๋ฐ•์€์ˆ™.PDF

์™„์„ฑ09E02๋ฐ•์€์ˆ™.PDF : * 1 ) 2 ) 3 ) 4 ) 1 ) 5 ) 6 ). 1.,., (cont ent - ba sed cu rricu la ) (pr ocess- b a sed cu rricu la ),,,,,., -, (Ben -Zu r, Ya gil & Spit zer, 1999 ; H egge, 19 9 5 ; Oer m a n n, 19 94 : Spit ser,

More information

20030905 04

20030905 04 Contents 04 06 17 2 1 24 20030905 04 S P E C I A L R E P O R T S P E C I A L R E P O R T 06 20030907 S P E C I A L R E P O R T S P E C I A L R E P O R T 08 20030909 S P E C I A L R E P O R T S P E C I

More information

CERIUM OXIDE Code CeO CeO 2-035A CeO 2-035B CeO REO % CeO 2 /REO % La 2 O 3 /REO %

CERIUM OXIDE Code CeO CeO 2-035A CeO 2-035B CeO REO % CeO 2 /REO % La 2 O 3 /REO % ํฌํ† ๋ฅ˜ SPEC CERIUM OXIDE Code CeO 2-040 CeO 2-035A CeO 2-035B CeO 2-025 REO % 99 99 98 97.5 CeO 2 /REO % 99.99 99.98 99.95 99.50 La 2 O 3 /REO % 0.004 0.01 0.03 0.1 0.01 (1) Pr 6 O 11 /REO % 0.003 0.004 0.015

More information

5 2 ( 9 ) 1996 1956. 5) 40. ( School of Publ i c Heal t h). 19. 20...,..,.. - -.? 6),. 19 (Sanitary Reform Movement) 19. 20. ( Char l es EA Wi nsl ow)

5 2 ( 9 ) 1996 1956. 5) 40. ( School of Publ i c Heal t h). 19. 20...,..,.. - -.? 6),. 19 (Sanitary Reform Movement) 19. 20. ( Char l es EA Wi nsl ow) 5 2 ( 9 ) : 111-127, 1996 Korean J Med Hi st 5 : 111-127, 1996 : 1910 *,..,,,.., School of Publ i c Heal t h. 1) 40 7. 2). 1945 10. 10,, 1. 3). 10 1953 9 ( I nst i t ut e of Publ i c Heal t h),. 4) 1950

More information

Windows ์‹œ์Šคํ…œ ํ”„๋กœ๊ทธ๋ž˜๋ฐ ์ œ3ํŒ

Windows ์‹œ์Šคํ…œ ํ”„๋กœ๊ทธ๋ž˜๋ฐ ์ œ3ํŒ 1 W i n 3 2 W i n 6 4 1 Wi n32 Wi n64 25 Microsoft Windows (operating system, OS) Win32 API(application programming interface, ). 64 Win64 API, Win32 Win64., Win32 Win64 Windows Windows API. Win32 Win64.

More information

A 0 D5-a (XQD Card Type) D5-b (CF Card Type)

A 0 D5-a (XQD Card Type) D5-b (CF Card Type) Kr http://downloadcenter.nikonimglib.com/ A 0 D5-a (XQD Card Type) D5-b (CF Card Type) D A 0 i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ii A http://downloadcenter.nikonimglib.com/ http://downloadcenter.nikonimglib.com/ iii i

More information

: C, Y, =0, (Crook et al.(2007) ) ( ) 1 2 3 4 5 966 967 967 967 967 4,834 234 383 462 516 508 2,103 (A) 1 661 1,629 2,623 3,802 7,613 3,806 1,040 1,636 2,175 2,788 4,193 2,629 (B) 2,128 2,676 3,492

More information

์ œ4์žฅ ์„ฌ์œ  ์‚ฐ์—… ํ–ฅํ›„ ๊ณผ์ œ ๊ธฐ์ˆ ๋ ฅ ํ–ฅ์ƒ ์‚ฌ์—…์˜ ๋ฐ ์ถ”์ง„ ๋ฐฉํ–ฅ ์ œ4์žฅ ์„ฌ์œ  ์‚ฐ์—… ๊ธฐ์ˆ ๋ ฅ ํ–ฅ์ƒ ์‚ฌ์—…์˜ ํ–ฅํ›„ ๊ณผ์ œ ๋ฐ ์ถ”์ง„ ๋ฐฉํ–ฅ ์„ž์œ  ์‚ฐ์—… ๊ธฐ์ˆ ๋ ฅ ํ–ฅ์ƒ ์‚ฌ์—…์€ ๋ณธ๋ฌธ์—์„œ ์‚ดํŽด๋ณด์•˜๋“ฏ์ด ๋ถ€๋ฌธ๋ณ„๋กœ ํ™˜๊ฒฝ ๋ณ€ํ™”์— ํƒ„๋ ฅ์ ์œผ๋กœ ์  ์˜นํ•˜๋ฉด์„œ ํšจ๊ณผ์ ์œผ๋กœ ์ง„ํ–‰๋˜์–ด ์™”.1998๋…„,2001๋…„๋„๊ฐ€ ๋ณธ ์‚ฌ์—…์„ ์‹œ์ž‘ํ•˜์—ฌ ๊ทธ ๊ถค๋„๋ฅผ ์žก๋Š” ์‹œ๊ธฐ์˜€๋ฉด,2002๋…„๋„ ์ดํ›„๋Š” ์‚ฌ์—…์˜ ๊ทœ๋ชจ์™€ ๋ฒ”์œ„๊ฐ€ ํ™•์žฅ๋˜๋Š”

More information

์ œ 9 ๋„๋Š” 6์ œ์–ดํ•ญ๋ชฉ์˜ ์„ธํŒ…๋ชฉํ‘œ์˜ ๋ณด๊ธฐ๊ฐ€ ํ‘œ์‹œ๋œ ๋ ˆ์ด๋” ์ฑ ํŠธ(radar chart). ์ œ 10 ๋„๋Š” ์ œ 6 ๋„์˜ ํ•จ์ˆ˜๋ธ”๋Ÿญ(1C)์—์„œ ์‚ฌ์šฉ๋˜๋Š” ๊ฐ์ข… ๊ฐœ์„ฑํ™” ํ•จ์ˆ˜์˜ ๋ณด๊ธฐ๋ฅผ ํ‘œ์‹œํ•˜๋Š” ํ…Œ์ด๋ธ”. ์ œ 11a ๋„ ์ œ 11c ๋„๊นŒ์ง€๋Š” ๊ฐ์ข… ์กฐ๊ฑด์— ๋”ฐ๋ผ ์ œ๊ณต๋˜๋Š” ๊ฐœ์„ฑํ™”ํ•จ์ˆ˜์˜ ๋ณ€ํ™”์˜

์ œ 9 ๋„๋Š” 6์ œ์–ดํ•ญ๋ชฉ์˜ ์„ธํŒ…๋ชฉํ‘œ์˜ ๋ณด๊ธฐ๊ฐ€ ํ‘œ์‹œ๋œ ๋ ˆ์ด๋” ์ฑ ํŠธ(radar chart). ์ œ 10 ๋„๋Š” ์ œ 6 ๋„์˜ ํ•จ์ˆ˜๋ธ”๋Ÿญ(1C)์—์„œ ์‚ฌ์šฉ๋˜๋Š” ๊ฐ์ข… ๊ฐœ์„ฑํ™” ํ•จ์ˆ˜์˜ ๋ณด๊ธฐ๋ฅผ ํ‘œ์‹œํ•˜๋Š” ํ…Œ์ด๋ธ”. ์ œ 11a ๋„ ์ œ 11c ๋„๊นŒ์ง€๋Š” ๊ฐ์ข… ์กฐ๊ฑด์— ๋”ฐ๋ผ ์ œ๊ณต๋˜๋Š” ๊ฐœ์„ฑํ™”ํ•จ์ˆ˜์˜ ๋ณ€ํ™”์˜ (19) ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญํŠนํ—ˆ์ฒญ(KR) (12) ํŠนํ—ˆ๊ณต๋ณด(B1) (51) Int. Cl. 5 B66B 1/18 (45) ๊ณต๊ณ ์ผ์ž 1993๋…„09์›”28์ผ (11) ๊ณต๊ณ ๋ฒˆํ˜ธ ํŠน1993-0009339 (21) ์ถœ์›๋ฒˆํ˜ธ ํŠน1989-0002580 (65) ๊ณต๊ฐœ๋ฒˆํ˜ธ ํŠน1989-0014358 (22) ์ถœ์›์ผ์ž 1989๋…„03์›”02์ผ (43) ๊ณต๊ฐœ์ผ์ž 1989๋…„10์›”23์ผ (30) ์šฐ์„ ๊ถŒ์ฃผ์žฅ

More information

์ดˆ๋ณด์ž๋ฅผ ์œ„ํ•œ C++

์ดˆ๋ณด์ž๋ฅผ ์œ„ํ•œ C++ C++.., C# Java C++., C++. C++,. C++.,,.. C++. C++,,., C++.. C++,,, C++..,. C++ C++. C++. 24?. 12, C++.... A..... /... 25.,.,. Java C#., C++., Java C#, C++., Microsoft Visual C++ Borland C++ Builder C++.

More information

a16.PDF

a16.PDF ,,,, A B S T RA CT A S t u dy on S erv ic e Ch ara ct eri s t ic s of D ire c t ors of H e alt h Cen t ers in K ore a T his stu dy h as attempted to show general characteristics of health centre director

More information

1. ํ™”์„ฌ์‚ฐ์—…์˜ ๊ฐœ์š” 1.1 ํ™”์„ฌ์‚ฐ์—…์˜ ๋ฅต์„ฑ ํ™” ์„ฌ์‚ฐ ์—… ์˜ ์‚ฐ ์—… ์  ํŠน ์„ฑ ํ™”์„ฌ์‚ฐ์—…์€ ์›์‚ฌ,์›๋ฉด ๋‘ฅ ๊ธฐ์ดˆ์†Œ์žฌ๋ฅผ ์ƒ์‚ฐํ•˜๋Š” ์„ฌ์œ ์‚ฐ ์—…์˜ ํ•ต์‹ฌ์‚ฐ์—…์œผ๋กœ ๊ณ ์šฉ์ฐฝ์ถœํšจ๊ณผ์™€ ๊ณ ๋ถ€๊ฐ€๊ฐ€์น˜๋ฅผ ์‹คํ˜„ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์Œ O ์„ธ๊ณ„์ ์œผ๋กœ ๋…์ผ,์ดํƒœ๋ฆฌ,์ผ๋ณธ ๋“ฑ ์„ ์ง„๊ตญ์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ M E(๋งˆ์ดํฌ๋กœ ์ผ๋ ‰ํŠธ

1. ํ™”์„ฌ์‚ฐ์—…์˜ ๊ฐœ์š” 1.1 ํ™”์„ฌ์‚ฐ์—…์˜ ๋ฅต์„ฑ ํ™” ์„ฌ์‚ฐ ์—… ์˜ ์‚ฐ ์—… ์  ํŠน ์„ฑ ํ™”์„ฌ์‚ฐ์—…์€ ์›์‚ฌ,์›๋ฉด ๋‘ฅ ๊ธฐ์ดˆ์†Œ์žฌ๋ฅผ ์ƒ์‚ฐํ•˜๋Š” ์„ฌ์œ ์‚ฐ ์—…์˜ ํ•ต์‹ฌ์‚ฐ์—…์œผ๋กœ ๊ณ ์šฉ์ฐฝ์ถœํšจ๊ณผ์™€ ๊ณ ๋ถ€๊ฐ€๊ฐ€์น˜๋ฅผ ์‹คํ˜„ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์Œ O ์„ธ๊ณ„์ ์œผ๋กœ ๋…์ผ,์ดํƒœ๋ฆฌ,์ผ๋ณธ ๋“ฑ ์„ ์ง„๊ตญ์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ M E(๋งˆ์ดํฌ๋กœ ์ผ๋ ‰ํŠธ ํ™”์„ฌ์‚ฐ์—…์˜ ๊ฒฝ์Ÿ๋ ฅ ๋ถ„์„ ๋‚€r ไธ‰, ์ƒŒ. 1. ํ™”์„ฌ์‚ฐ์—…์˜ ๊ฐœ์š” 1.1 ํ™”์„ฌ์‚ฐ์—…์˜ ๋ฅต์„ฑ ํ™” ์„ฌ์‚ฐ ์—… ์˜ ์‚ฐ ์—… ์  ํŠน ์„ฑ ํ™”์„ฌ์‚ฐ์—…์€ ์›์‚ฌ,์›๋ฉด ๋‘ฅ ๊ธฐ์ดˆ์†Œ์žฌ๋ฅผ ์ƒ์‚ฐํ•˜๋Š” ์„ฌ์œ ์‚ฐ ์—…์˜ ํ•ต์‹ฌ์‚ฐ์—…์œผ๋กœ ๊ณ ์šฉ์ฐฝ์ถœํšจ๊ณผ์™€ ๊ณ ๋ถ€๊ฐ€๊ฐ€์น˜๋ฅผ ์‹คํ˜„ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์Œ O ์„ธ๊ณ„์ ์œผ๋กœ ๋…์ผ,์ดํƒœ๋ฆฌ,์ผ๋ณธ ๋“ฑ ์„ ์ง„๊ตญ์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ M E(๋งˆ์ดํฌ๋กœ ์ผ๋ ‰ํŠธ ๋กœ๋‹‰์Šค)๋“ฑ ์ฒจ๋‹จ๊ธฐ์ˆ ์˜ ์ ‘๋ชฉ์œผ๋กœ ์ข…๋ž˜ ๋…ธ๋™ ์ค‘์‹ฌ์—์„œ ๊ธฐ์ˆ 

More information

K8815 ์ดˆํŒ 5 2014 ์ €์ž‘๊ถŒ ์ •๋ณด ๋ณธ ์„ค๋ช…์„œ์— ๊ธฐ์ˆ ๋œ ์ œํ’ˆ๊ณผ ์†Œํ”„ํŠธ์›จ์–ด๋“ค์€ ๋ณด์™„์„ ๋ชฉ์ ์œผ๋กœ ๋ณด๊ด€๋˜๋Š” ๊ฒฝ์šฐ๋ฅผ ์ œ์™ธํ•˜๊ณ ๋Š” ASUSTeK COMPUTER INC.(์ดํ•˜ ASUS )๋กœ๋ถ€ํ„ฐ์˜ ์„œ๋ฉด ๋™์˜ ์—†์ด ์ž„์˜์˜ ์–‘์‹์ด๋‚˜ ์ˆ˜๋‹จ์„ ํ†ตํ•ด ๋‹ค๋ฅธ ์–ธ์–ด๋กœ ๋ฒˆ์—ญ, ์ €์žฅ๋งค์ฒด๋กœ ๋ณด๊ด€

K8815 ์ดˆํŒ 5 2014 ์ €์ž‘๊ถŒ ์ •๋ณด ๋ณธ ์„ค๋ช…์„œ์— ๊ธฐ์ˆ ๋œ ์ œํ’ˆ๊ณผ ์†Œํ”„ํŠธ์›จ์–ด๋“ค์€ ๋ณด์™„์„ ๋ชฉ์ ์œผ๋กœ ๋ณด๊ด€๋˜๋Š” ๊ฒฝ์šฐ๋ฅผ ์ œ์™ธํ•˜๊ณ ๋Š” ASUSTeK COMPUTER INC.(์ดํ•˜ ASUS )๋กœ๋ถ€ํ„ฐ์˜ ์„œ๋ฉด ๋™์˜ ์—†์ด ์ž„์˜์˜ ์–‘์‹์ด๋‚˜ ์ˆ˜๋‹จ์„ ํ†ตํ•ด ๋‹ค๋ฅธ ์–ธ์–ด๋กœ ๋ฒˆ์—ญ, ์ €์žฅ๋งค์ฒด๋กœ ๋ณด๊ด€ ASUS Tablet e-๋งค๋‰ด์–ผ K8815 K8815 ์ดˆํŒ 5 2014 ์ €์ž‘๊ถŒ ์ •๋ณด ๋ณธ ์„ค๋ช…์„œ์— ๊ธฐ์ˆ ๋œ ์ œํ’ˆ๊ณผ ์†Œํ”„ํŠธ์›จ์–ด๋“ค์€ ๋ณด์™„์„ ๋ชฉ์ ์œผ๋กœ ๋ณด๊ด€๋˜๋Š” ๊ฒฝ์šฐ๋ฅผ ์ œ์™ธํ•˜๊ณ ๋Š” ASUSTeK COMPUTER INC.(์ดํ•˜ ASUS )๋กœ๋ถ€ํ„ฐ์˜ ์„œ๋ฉด ๋™์˜ ์—†์ด ์ž„์˜์˜ ์–‘์‹์ด๋‚˜ ์ˆ˜๋‹จ์„ ํ†ตํ•ด ๋‹ค๋ฅธ ์–ธ์–ด๋กœ ๋ฒˆ์—ญ, ์ €์žฅ๋งค์ฒด๋กœ ๋ณด๊ด€, ๋ณต์‚ฌ, ์ „๋‹ฌ, ์žฌ๊ตฌ์„ฑ ํ•  ์ˆ˜ ์—†์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ASUS๋Š”

More information

Microsoft Word - Report_ํ•ฉ๋ณธ__๋„์‹œ๊ด‘์‚ฐ.doc

Microsoft Word - Report_ํ•ฉ๋ณธ__๋„์‹œ๊ด‘์‚ฐ.doc EUGENE Small-Cap 212๋…„ ์Šค๋ชฐ์บก Idea (13) 211. 11.1 Urban Mining ๊ด‘๋ถ€๊ฐ€ ๋ฉ์‹œ๋‹ค ์ž์›์˜ ๋ฌด๊ธฐํ™” ์ง€๋‚œ 9์›”, ์šฐ๋ฆฌ ์ •๋ถ€(์ง€์‹๊ฒฝ์ œ๋ถ€)๋Š” ๋„์‹œ๊ด‘์‚ฐ ํ™œ์„ฑํ™” ํฌ๋Ÿผ ์„ ๊ฐœ์ตœ. ๋„์‹œ๊ด‘์‚ฐ์€ ํ๊ฐ€ ์ „์ œํ’ˆ, ์‚ฐ์—…ํ๊ธฐ๋ฌผ์— ์ถ•์ ๋œ ๊ธˆ์†์ž์›์„ ํšŒ์ˆ˜, ์žฌํ™œ์šฉํ•  ๊ด‘๋ฌผ์„ ์–ป๋Š” ๊ฒƒ ํฌํ† ๋ฅ˜ ์ƒ์‚ฐ์˜ 96%๋ฅผ ์ฐจ์ง€ํ•˜๋Š” ์ค‘๊ตญ์€ ์˜ฌํ•ด 11์›”๋ถ€ํ„ฐ ํฌํ† ๋ฅ˜ ์„ธ์œจ์„

More information

ํ•œ๊ตญ์–ธ๋ก ์ง„ํฅ์žฌ๋‹จ ์ง€์ •์ฃผ์ œ ์—ฐ๊ตฌ๋ณด๊ณ ์„œ 2011-15 ํ•ด์™ธ๋™ํฌ ์–ธ๋ก ์˜ ๊ตญ๋‚ด๋‰ด์Šค ๋ณด๋„ ์—ฐ๊ตฌ ์ฑ…์ž„ ์—ฐ๊ตฌ ํ•œ๋™์„ญ(ํ•œ์–‘๋Œ€ํ•™๊ต ๋ฏธ๋””์–ด์ปค๋ฎค๋‹ˆ์ผ€์ด์…˜ํ•™๊ณผ ๊ต์ˆ˜) ๊ณต๋™ ์—ฐ๊ตฌ ๊น€ํ˜•์ผ(๊ทน๋™๋Œ€ํ•™๊ต ์–ธ๋ก ํ™๋ณดํ•™๊ณผ ๊ต์ˆ˜) ์—ฐ๊ตฌ ๋ณด์กฐ ์ตœ์ง„ํ˜ธ(ํ•œ์–‘๋Œ€ํ•™๊ต ๋ฏธ๋””์–ด์ปค๋ฎค๋‹ˆ์ผ€์ด์…˜ํ•™๊ณผ ์„์‚ฌ๊ณผ์ •) ๋ฐœํ–‰์ธ ์ด์„ฑ์ค€ ํŽธ

ํ•œ๊ตญ์–ธ๋ก ์ง„ํฅ์žฌ๋‹จ ์ง€์ •์ฃผ์ œ ์—ฐ๊ตฌ๋ณด๊ณ ์„œ 2011-15 ํ•ด์™ธ๋™ํฌ ์–ธ๋ก ์˜ ๊ตญ๋‚ด๋‰ด์Šค ๋ณด๋„ ์—ฐ๊ตฌ ์ฑ…์ž„ ์—ฐ๊ตฌ ํ•œ๋™์„ญ(ํ•œ์–‘๋Œ€ํ•™๊ต ๋ฏธ๋””์–ด์ปค๋ฎค๋‹ˆ์ผ€์ด์…˜ํ•™๊ณผ ๊ต์ˆ˜) ๊ณต๋™ ์—ฐ๊ตฌ ๊น€ํ˜•์ผ(๊ทน๋™๋Œ€ํ•™๊ต ์–ธ๋ก ํ™๋ณดํ•™๊ณผ ๊ต์ˆ˜) ์—ฐ๊ตฌ ๋ณด์กฐ ์ตœ์ง„ํ˜ธ(ํ•œ์–‘๋Œ€ํ•™๊ต ๋ฏธ๋””์–ด์ปค๋ฎค๋‹ˆ์ผ€์ด์…˜ํ•™๊ณผ ์„์‚ฌ๊ณผ์ •) ๋ฐœํ–‰์ธ ์ด์„ฑ์ค€ ํŽธ ํ•ด์™ธ๋™ํฌ ์–ธ๋ก ์˜ ๊ตญ๋‚ด๋‰ด์Šค ๋ณด๋„ ์—ฐ๊ตฌ ํ•œ๋™์„ญ ๊น€ํ˜•์ผ ํ•œ๊ตญ์–ธ๋ก ์ง„ํฅ์žฌ๋‹จ ์ง€์ •์ฃผ์ œ ์—ฐ๊ตฌ๋ณด๊ณ ์„œ 2011-15 ํ•ด์™ธ๋™ํฌ ์–ธ๋ก ์˜ ๊ตญ๋‚ด๋‰ด์Šค ๋ณด๋„ ์—ฐ๊ตฌ ์ฑ…์ž„ ์—ฐ๊ตฌ ํ•œ๋™์„ญ(ํ•œ์–‘๋Œ€ํ•™๊ต ๋ฏธ๋””์–ด์ปค๋ฎค๋‹ˆ์ผ€์ด์…˜ํ•™๊ณผ ๊ต์ˆ˜) ๊ณต๋™ ์—ฐ๊ตฌ ๊น€ํ˜•์ผ(๊ทน๋™๋Œ€ํ•™๊ต ์–ธ๋ก ํ™๋ณดํ•™๊ณผ ๊ต์ˆ˜) ์—ฐ๊ตฌ ๋ณด์กฐ ์ตœ์ง„ํ˜ธ(ํ•œ์–‘๋Œ€ํ•™๊ต ๋ฏธ๋””์–ด์ปค๋ฎค๋‹ˆ์ผ€์ด์…˜ํ•™๊ณผ ์„์‚ฌ๊ณผ์ •) ๋ฐœํ–‰์ธ ์ด์„ฑ์ค€ ํŽธ์ง‘์ธ ์„ ์ƒ์‹  ๋ฐœํ–‰์ผ 2011๋…„ 9์›” 30์ผ

More information

SRC PLUS ์ œ์–ด๊ธฐ MANUAL

SRC PLUS ์ œ์–ด๊ธฐ MANUAL ,,,, DE FIN E I N T R E A L L O C E N D SU B E N D S U B M O TIO

More information

์ดˆ๋ณด์ž๋ฅผ ์œ„ํ•œ C++

์ดˆ๋ณด์ž๋ฅผ ์œ„ํ•œ C++ C++. 24,,,,, C++ C++.,..,., ( ). /. ( 4 ) ( ).. C++., C++ C++. C++., 24 C++. C? C++ C C, C++ (Stroustrup) C++, C C++. C. C 24.,. C. C+ +?. X C++.. COBOL COBOL COBOL., C++. Java C# C++, C++. C++. Java C#

More information

2012ํšŒ๊ณ„์—ฐ๋„ ๊ณ ์šฉ๋…ธ๋™๋ถ€ ์†Œ๊ด€ ๊ฒฐ ์‚ฐ ๊ฒ€ ํ†  ๋ณด ๊ณ  ์„œ ์„ธ ์ž… ์„ธ ์ถœ ๊ฒฐ ์‚ฐ ์ผ ๋ฐ˜ ํšŒ ๊ณ„ ๋† ์–ด ์ดŒ ๊ตฌ ์กฐ ๊ฐœ ์„  ํŠน ๋ณ„ ํšŒ ๊ณ„ ์— ๋„ˆ ์ง€ ๋ฐ ์ž ์› ์‚ฌ ์—… ํŠน ๋ณ„ ํšŒ ๊ณ„ ๊ด‘ ์—ญ ์ง€ ์—ญ ๋ฐœ ์ „ ํŠน ๋ณ„ ํšŒ ๊ณ„ ํ˜ ์‹  ๋„ ์‹œ ๊ฑด ์„ค ํŠน ๋ณ„ ํšŒ ๊ณ„ ๊ธฐ ๊ธˆ ๊ฒฐ ์‚ฐ ๊ณ  ์šฉ ๋ณด ํ—˜ ๊ธฐ ๊ธˆ ์‚ฐ ์—… ์žฌ ํ•ด ๋ณด ์ƒ ๋ณด ํ—˜ ๋ฐ ์˜ˆ ๋ฐฉ ๊ธฐ ๊ธˆ ์ž„ ๊ธˆ ์ฑ„ ๊ถŒ ๋ณด ์žฅ ๊ธฐ ๊ธˆ ์žฅ

More information

hwp

hwp , 14% 18,300.,. ( ),.. 14 % 18,3 0 0., " "., ( ) " ".,... (E PA) (CARB ). " E PA ".. 9 6 5 1 0 1 5 %. CARB ( ). . "9 9 E PA, ".,. 1 3 [H P E 1 0 0 M ]., 7 2 0 0, 5 0 0.,.. " ".., 1 0 %., " 2 0 % ".,. '

More information

ๆญฏIC-706.PDF

ๆญฏIC-706.PDF IC- 706. HL3QCE. HL2QCE. (HITOP) : (02)704-9104 : HL3QCE / : HITOP IC- 706.. 13.8V AC. 13.8V 16V 24V 10 ( +14 ) 60 ( +140 ) 80, ICOM,,..,. i IC- 706 (OP C- 025D )...1 (HM - 103)...1 (30A )...2 (4A )...2

More information

3๋†๋ฆผ๋ถ€ํ†ตํ•ฉ์ฝ•

3๋†๋ฆผ๋ถ€ํ†ตํ•ฉ์ฝ• 2 0 0 7 ์žฅ์ˆ˜์ฒฉ ๋†์ธ๊ณผ ํ•จ๊ป˜ํ•˜๋Š” ๋†ํ•ด์„ค์ง‘ ๋ชฉ์ฐจ 1_ 2006๋…„ ์ฃผ์š” ๊ณ„ ๊ตญ๋ฏผ๊ฒฝ์ œ ๋ฉด์  ๋ฐ ๊ฐ€๊ตฌ ์ธ๊ตฌ ๋ฐ ์ทจ์ž ๊ฒฝ์ง€๊ทœ๋ชจ๋ณ„ ๋†๊ฐ€์ˆ˜ 2 3 4 5 6 2_ ๋†๊ฐ€๋ถ€์ฑ„ ๊ฒฝ๊ฐ ๋† ์ข…ํ•ฉ์ž๊ธˆ ์ถœ์ œ๋„ ๊ฐœ์„  ๋†์ธ ์˜์œ ์•„ ์–‘์œก๋น„ ์ง€์› ๋†์ž‘๋ฌผ ์žฌํ•ด๋ณดํ—˜ ํ™• ๋†์ง€์€ํ–‰ ๋†ํ˜‘ ์‹ ์šฉ ๊ฒฝ์ œ ์‚ฌ ๋ถ„๋ฆฌ ์ถ”์ง„ ํ•™์ƒ ์žฅํ•™๊ธˆ ์ง€์› ์˜ˆ ๋†์ธ๋ ฅ ์œก์„ฑ ์ž๊ธˆ ์ทจ๊ธ‰ ์€ํ–‰ ํ™• ์ง€์—ญ๋† ํด๋Ÿฌ์Šคํ„ฐ ํ™œ์„ฑํ™” ์ทจ์•ฝ๋†๊ฐ€

More information

5-03-ร‚รทยผยผยดรซร€ยฅIลก

5-03-ร‚รทยผยผยดรซร€ยฅIลก 141 142 Ver. 2011 143 144 Ver. 2011 145 146 Ver. 2011 147 148 Ver. 2011 149 150 Ver. 2011 151 152 Ver. 2011 153 154 Ver. 2011 155 156 Ver. 2011 157 158 Ver. 2011 159 160 Ver. 2011 161 162 Ver. 2011 163

More information

ๆญฏ95_dbtech.PDF

ๆญฏ95_dbtech.PDF : ( ) : ( ) - 685 - 1. 2..,,.,. 3... 1) - 687 - 2) - - - 94(1) 3).,. 4. 1 (1994 ),,.,,,,,.,. ( ),. - 688 - 5.,. 6.,,,,. - 689 - SUMMARY A Study on the Standardization for the Classification of Database

More information

(001~042)๊ฐœ๋…RPM3-2(์ •๋‹ต)

(001~042)๊ฐœ๋…RPM3-2(์ •๋‹ต) - 0 0 0 0 6 0 0 06 66 07 79 08 9 0 000 000 000 000 0 8+++0+7+ = 6 6 = =6 6 6 80+8+9+9+77+86 = 6 6 = =86 86 6 8+0++++6++ = 8 76 = = 8 80 80 90 00 0 + = 90 90 000 7 8 9 6 6 = += 7 +7 =6 6 0006 6 7 9 0 8

More information

ๆญฏ๋™ํ–ฅ3์›”97.PDF

ๆญฏ๋™ํ–ฅ3์›”97.PDF 2 0 0 2 3 ( IEA) IEA IEA IEA ( IEA).. ( IEP : Agr eement on an Int er nat iona l. Ener gy Pr ogr am), 318 IEA 328 IEA 1 ( IEA). 4IEA OPECOECD IEA. 19742 (de- f act o member count ry) ' 13 IEA, IEP (ECG),

More information

AD AD 8-0 / A A-2 / A A A-5 / A A T-T / Q

AD AD 8-0 / A A-2 / A A A-5 / A A T-T / Q 8-0 / 1-00... 002 A-1..... 003 A-2 / A-3....... 004 A-4..... 007 A-5 / A-6..... 012 A-8..... 016 T-T / Q-7... 017 1 8-0 1986-1991 20-5083-A5 RH 20-5084-A5 LH 893941030 893941029 HE LAMP B TYPE 18-5143-05

More information

5-1 Cabinet Assembly W00 W48 W009 H00 P00 W48 M0 C05 P00 P00 W7 W44 W00 P05 A00 W009 C00 P007P P007F 5- This Document can not be used without Samsung

5-1 Cabinet Assembly W00 W48 W009 H00 P00 W48 M0 C05 P00 P00 W7 W44 W00 P05 A00 W009 C00 P007P P007F 5- This Document can not be used without Samsung 5. Exploded View and Parts List 5-1 Cabinet Assembly------------------------------------------------------------------------------- 5-2 5-2 Electrical Parts List-----------------------------------------------------------------------------

More information

587.eps

587.eps VP7-6 Series VP7-6-FPG-D- (FG-S) (FG-D) (YZ-S) (YZ-D) Closed center (FHG-D) Exhaust center (FJG-D) (FPG-D) Pressure center(fig-d) VP7-6-FHG-D- VP7-6-FG-S- VP7-6-FG-D- (V) (A) ) (A) ) (V) ) 0.15~0.9{1.5~9.}

More information

1 1,.,

1 1,., ,.,. 7 86 0 70 7 7 7 74 75 76 77 78 79 70 7 7 7 75 74 7 7 7 70 79 78 77 76 75 74 7.,. x, x A(x ), B(x ) x x AB =x -x A{x } B{x } x >x AB =x -x B{x } A{x } x =[ -x(xรฆ0) -x (x

More information

MPAL-VI-Pneu_BES_V_ a_ k1

MPAL-VI-Pneu_BES_V_ a_ k1 MPAL-VI 755054 2017-07a [8073531] MPAL-VI MPAL-VI-KO TORX, IO-Link (). : :, : 1. / 2 Festo MPAL-VI-KO 2017-07a MPAL-VI... 7... 7... 8... 8... 8 1... 9 1.1... 9 1.2... 9 1.3... 9 1.3.1... 9 1.3.2... 10

More information

์‹œ์ž‘ํ•˜๊ธฐ ์‹œ์ž‘ํ•  ์ค€๋น„๊ฐ€ ๋˜์—ˆ์œผ๋ฉด ๋‹ค์Œ ์„ค๋ช…์— ๋”ฐ๋ผ ์„ค๋ฌธ์กฐ์‚ฌ๋ฅผ ์‹ค์‹œํ•œ๋‹ค. 1๋‹จ๊ณ„: ํ—ˆ๋ฝ๋ฐ›๊ธฐ ํด๋Ÿฝ์„ ๋– ๋‚˜๋Š” ํšŒ์›์—๊ฒŒ ์— ์‘ํ•ด ์ค„ ๊ฒƒ์ธ์ง€ ๋ฌผ์–ด๋ณธ๋‹ค. ์ด ์„ค๋ฌธ ์กฐ์‚ฌ๋Š” ํด๋Ÿฝ์˜ ๋ฌธ์ œ์ ์„ ๋ณด์™„ํ•ด ํ–ฅํ›„ ๊ฐ™์€ ์ด์œ ๋กœ ์ดํƒˆํ•˜๋Š” ํšŒ์›๋“ค์ด ์—†๋„๋ก ํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•œ ๊ฒƒ์ด๋ฉฐ, ์‘๋‹ต ๋‚ด์šฉ์€ ๋Œ€์™ธ๋น„๋กœ ์ฒ˜

์‹œ์ž‘ํ•˜๊ธฐ ์‹œ์ž‘ํ•  ์ค€๋น„๊ฐ€ ๋˜์—ˆ์œผ๋ฉด ๋‹ค์Œ ์„ค๋ช…์— ๋”ฐ๋ผ ์„ค๋ฌธ์กฐ์‚ฌ๋ฅผ ์‹ค์‹œํ•œ๋‹ค. 1๋‹จ๊ณ„: ํ—ˆ๋ฝ๋ฐ›๊ธฐ ํด๋Ÿฝ์„ ๋– ๋‚˜๋Š” ํšŒ์›์—๊ฒŒ ์— ์‘ํ•ด ์ค„ ๊ฒƒ์ธ์ง€ ๋ฌผ์–ด๋ณธ๋‹ค. ์ด ์„ค๋ฌธ ์กฐ์‚ฌ๋Š” ํด๋Ÿฝ์˜ ๋ฌธ์ œ์ ์„ ๋ณด์™„ํ•ด ํ–ฅํ›„ ๊ฐ™์€ ์ด์œ ๋กœ ์ดํƒˆํ•˜๋Š” ํšŒ์›๋“ค์ด ์—†๋„๋ก ํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•œ ๊ฒƒ์ด๋ฉฐ, ์‘๋‹ต ๋‚ด์šฉ์€ ๋Œ€์™ธ๋น„๋กœ ์ฒ˜ ๋– ๋‚˜๋Š” ์ด์œ  ์•Œ์•„๋ณด๊ธฐ ์™œ ํด๋Ÿฝ์„ ๋– ๋‚˜๋Š”๊ฐ€? ์ด๋Š” ํด๋Ÿฝ์„ ๋– ๋‚˜๊ธฐ๋กœ ๊ฒฐ์‹ฌํ•œ ๋™๋ฃŒ๋“ค์—๊ฒŒ ๋ฐ˜๋“œ์‹œ ๋ฌผ์–ด๋ด์•ผ ํ•  ์งˆ๋ฌธ์ด๋‹ค. ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ  ๊ทธ ๋‹ต์ด ๋ฌด์—‡์ด๋“  ๋‹ค์‹œ๋Š” ๊ฐ™์€ ์ด์œ ๋กœ ํด๋Ÿฝ์„ ๋– ๋‚˜๋Š” ํšŒ์›์ด ์—†๋„๋ก ๊ฐœ์„ ์ฑ…์„ ๋งˆ๋ จํ•ด์•ผ ํ•œ๋‹ค. ๋ฅผ ์‚ฌ์šฉํ•ด ์™œ ํšŒ์›๋“ค์ด ํด๋Ÿฝ์„ ๋– ๋‚˜๋Š”์ง€, ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ  ์•ž์œผ๋กœ ํšŒ์›๋“ค์˜ ์ดํƒˆ์„ ๋ง‰์œผ๋ ค๋ฉด ์–ด๋–ป๊ฒŒ ํ•ด์•ผ ํ•  ๊ฒƒ์ธ์ง€ ๋…ผ์˜๋ฅผ ์‹œ์ž‘ํ•œ๋‹ค. ํด๋Ÿฝ ํšŒ์›์œ„์›ํšŒ๋Š” ์ด ์„ค๋ฌธ์กฐ์‚ฌ๋ฅผ

More information

-์ฃผ์˜- ๋ณธ ๊ต์žฌ๋Š” ์ตœ ์ƒ์œ„๊ถŒ์„ ์œ„ํ•œ ๊ณ ๋‚œ์ด๋„ ๋ชจ์˜๊ณ ์‚ฌ๋กœ ์ž„์‚ฐ๋ถ€ ๋ฐ ๋…ธ์•ฝ์ž์˜ ๊ฑด๊ฐ•์— ํ•ด๋กœ์šธ ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

-์ฃผ์˜- ๋ณธ ๊ต์žฌ๋Š” ์ตœ ์ƒ์œ„๊ถŒ์„ ์œ„ํ•œ ๊ณ ๋‚œ์ด๋„ ๋ชจ์˜๊ณ ์‚ฌ๋กœ ์ž„์‚ฐ๋ถ€ ๋ฐ ๋…ธ์•ฝ์ž์˜ ๊ฑด๊ฐ•์— ํ•ด๋กœ์šธ ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. Intensive Math ๊ทน์•… ๋ชจ์˜๊ณ ์‚ฌ - ์ธ๋ฌธ๊ณ„ ๋“ฑ๊ธ‰ 6์ , ๋“ฑ๊ธ‰ ์ ์œผ๋กœ ๋‚œ์ด๋„๋ฅผ ์กฐ์ ˆํ•˜์—ฌ ์ƒ์œ„๊ถŒ ํ•™์ƒ๋“ค๋„ ๋ถˆํ•„์š”ํ•œ ๋ฌธ์ œ์— ๋Œ€ํ•œ ์‹œ๊ฐ„ ๋‚ญ๋น„ ์—†์ด ๋ณด๋‹ค ๋งŽ์€ ๋ฌธ์ œ์—์„œ ๋ฐฐ์›€์„ ์–ป์„ ์ˆ˜ ์žˆ๋„๋ก ๊ตฌ์„ฑํ•˜์˜€์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋‹จ์ˆœํžˆ ์–ด๋ ต๊ธฐ๋งŒ ํ•œ ๋ฌธ์ œ๋“ค์˜ ๋‚˜์—ด์ด ์•„๋‹ˆ๋ผ ์ˆ˜๋Šฅ์— ํ•„์š”ํ•œ ๋Œ€ํ‘œ ์œ ํ˜•์„ ๋ถ„๋ฅ˜ ํ•˜๊ณ  ์ผ๋ฐ˜์ ์ธ ์ˆ˜ํ—˜ํ™˜๊ฒฝ์—์„œ ํ”ํ•˜๊ฒŒ ๋ฐฐ์šธ ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ๋‚ด์šฉ๋“ค์€ ๊ณผ๊ฐํ•˜๊ฒŒ ์‚ญ์ œ ์ˆ˜๋Šฅ์‹œํ—˜์žฅ

More information

dnu.pdf

dnu.pdf ISODNU 1 ISO DNU/DNUL DNU DNUL 32 40 50 63 80 Gx G G Gy Gy G M10x1.25 M12x1.25 M16x1.5 M16x1.5 M20x1.5 M20x1.5 [mm] 19 21 23 23 30 30 4 [MPa] 1.2 [ C] 20 80 0.6MPa [N] 482 753 1178 1870 3015 4712 415 633

More information

..........

.......... ํ†ต๊ถŒ ์ œ101ํ˜ธ(2007๋…„ 10์›”ํ˜ธ) ํŠนํ—ˆ๊ฐ€์กฑ ๊ฑด๊ฐ•๊ธธ๋ผ์žก์ด(๋น„๋งŒ ์‹œ๋ฆฌ์ฆˆ4) ํŠนํ—ˆ๊ฐ€์กฑ ๊ฑด๊ฐ•๊ธธ๋ผ์žก์ด (๋น„๋งŒ ์‹œ๋ฆฌ์ฆˆ 4) ๋ณ€๋ฆฌ์‚ฌ ๊น€ ์ผ ์„ฑ ํ‚ด์Šค๊ตญ์ œํŠนํ—ˆ๋ฒ•๋ฅ ์‚ฌ๋ฌด์†Œ 2. ๋น„๋งŒ๊ณผ ์˜์–‘์†Œ 4. ๋ฌด๊ธฐ์งˆ(Minerals) ๋ฌด๊ธฐ์งˆ์€ ๋‹จ๋ฐฑ์งˆ, ๋‹น์งˆ, ์ง€์งˆ๋“ค๊ณผ ๋‹ฌ๋ฆฌ ์—๋„ˆ์ง€๋ฅผ ๋‚ผ ์ˆ˜ ์—†๊ณ , ๋น„ํƒ€๋ฏผ๋ฅ˜์™€ ๋‹ฌ๋ฆฌ ์กฐ๋ฆฌ๊ณผ์ •์—์„œ ํŒŒ๊ดด๋˜์ง€ ์•Š๋Š”๋‹ค. ๊ทธ๋Ÿฌ๋‚˜ ๋ฌผ์— ์šฉํ•ด๋˜๋ฏ€๋กœ ์กฐ๋ฆฌ ์ค‘์˜ ์šฉ์•ก์„ ๋ฒ„๋ฆฌ

More information

์œˆ๋„์šฐ ์ž๋™์‹คํ–‰ ์„ค์ • ๋ฐฉ๋ฒ•.PDF

์œˆ๋„์šฐ ์ž๋™์‹คํ–‰ ์„ค์ • ๋ฐฉ๋ฒ•.PDF 2 002. 1. 3 1, ryuni@c e rtc c.o r.kr.,,.....,.,. 1. ini INI initia lize 64 KB. ini win.ini, syste m.ini. ini. W in.in i C:\WINDOWS( 98 ) Win.ini load run. "loa d=" run=". win.ini. 2000 12 Hybris win.ini

More information

105รˆยฃ4fลก

105รˆยฃ4fลก ์˜ ์ž์„ ๋‹จ์ฒด๋“ค์ด ์‚ฌ๋ž‘๊ณผ ์ž๋น„๋ฅผ ๋ฒ ํ‘ผ ๋•ํƒ์— ๊ตญ์ œ ์‚ฌํšŒ์—์„œ ํ› ๋ชจ์‚ฌ๊ฐ€ ์กด๊ฒฝ๋ฐ›๋Š” ์œ„์น˜์— ์„ฐ์œผ๋ฉฐ ๊ตญ๊ฐ€๊ฐ„ ์— ์ƒํ˜ธ์šฐ์• ๋ฅผ ๋‹ค์ง€๋Š” ๋ฐ ํฐ ๊ธฐ์—ฌ๋ฅผ ํ–ˆ๋‹ค๊ณ  ์น˜ํ•˜ํ–ˆ ๋‹ค. ์นญํ•˜์ด ๋ฌด์ƒ์‚ฌ ๊ตญ์ œํ˜‘ํšŒ๋Š” ๊ตฌํ˜ธ๋ฌผ์ž๋ฅผ ํ„ฐํ‚ค ์ง€ ํ„ฐํ‚ค ์ง€์ง„ ํ”ผํ•ด์ž๋“ค์„ ์œ„ํ•œ ๊ตฌํ˜ธ๋ฌผ์ž ์ „๋‹ฌ์‹ ์ง„ ํ”ผํ•ด์ž๋“ค์—๊ฒŒ ์ „๋‹ฌํ•˜๋Š”๋ฐ ํ˜‘์กฐํ•ด ์ค€ ์ค‘๊ตญ ํ•ญ๊ณต์˜ ํ› ๋ชจ์‚ฌ ํ•ญ๊ณตํ™”๋ฌผ ์„ผํ„ฐ ๋งค๋‹ˆ์ €์ธ ์ œ์ž„์Šค ๋ฅ˜ ์”จ, ๊ณจ๋“  ํŒŒ์šด๋ฐ์ด์…˜ ์—ฌํ–‰์‚ฌ์˜

More information

์›์ œ์กฐ์‚ฌ ์ œ์กฐ / ์ˆ˜์ž…์‚ฌ ๋ชจ๋ธ๋ช… ๋ธŒ๋ฆฌ์ง€์Šคํ†คํƒ€์ด์–ด ๋ธŒ๋ฆฌ์ง€์Šคํ†คํƒ€์ด์–ด์„ธ์ผ์ฆˆ์ฝ”๋ฆฌ์•„ ( ์ฃผ ) TURANZA ECO ๋ธŒ๋ฆฌ์ง€์Šคํ†คํƒ€์ด์–ด ๋ธŒ๋ฆฌ์ง€์Šคํ†คํƒ€์ด์–ด์„ธ์ผ์ฆˆ์ฝ”๋ฆฌ์•„ ( ์ฃผ ) ALENZA 001 ๋ธŒ๋ฆฌ์ง€์Šคํ†คํƒ€์ด์–ด ๋ธŒ๋ฆฌ์ง€์Šคํ†คํƒ€์ด์–ด์„ธ์ผ์ฆˆ์ฝ”๋ฆฌ์•„ ( ์ฃผ ) ALENZA 001 ๋ธŒ๋ฆฌ์ง€์Šคํ†คํƒ€์ด์–ด

์›์ œ์กฐ์‚ฌ ์ œ์กฐ / ์ˆ˜์ž…์‚ฌ ๋ชจ๋ธ๋ช… ๋ธŒ๋ฆฌ์ง€์Šคํ†คํƒ€์ด์–ด ๋ธŒ๋ฆฌ์ง€์Šคํ†คํƒ€์ด์–ด์„ธ์ผ์ฆˆ์ฝ”๋ฆฌ์•„ ( ์ฃผ ) TURANZA ECO ๋ธŒ๋ฆฌ์ง€์Šคํ†คํƒ€์ด์–ด ๋ธŒ๋ฆฌ์ง€์Šคํ†คํƒ€์ด์–ด์„ธ์ผ์ฆˆ์ฝ”๋ฆฌ์•„ ( ์ฃผ ) ALENZA 001 ๋ธŒ๋ฆฌ์ง€์Šคํ†คํƒ€์ด์–ด ๋ธŒ๋ฆฌ์ง€์Šคํ†คํƒ€์ด์–ด์„ธ์ผ์ฆˆ์ฝ”๋ฆฌ์•„ ( ์ฃผ ) ALENZA 001 ๋ธŒ๋ฆฌ์ง€์Šคํ†คํƒ€์ด์–ด ์›์ œ์กฐ์‚ฌ ์ œ์กฐ / ์ˆ˜์ž…์‚ฌ ๋ชจ๋ธ๋ช… ๋ธŒ๋ฆฌ์ง€์Šคํ†คํƒ€์ด์–ด ๋ธŒ๋ฆฌ์ง€์Šคํ†คํƒ€์ด์–ด์„ธ์ผ์ฆˆ์ฝ”๋ฆฌ์•„ ( ์ฃผ ) TURANZA ECO AD AD AD ๋ธŒ๋ฆฌ์ง€์Šคํ†คํƒ€์ด์–ด ๋ธŒ๋ฆฌ์ง€์Šคํ†คํƒ€์ด์–ด์„ธ์ผ์ฆˆ์ฝ”๋ฆฌ์•„ ( ์ฃผ ) ECOPIA EP001S ๋ธŒ๋ฆฌ์ง€์Šคํ†คํƒ€์ด์–ด ๋ธŒ๋ฆฌ์ง€์Šคํ†คํƒ€์ด์–ด์„ธ์ผ์ฆˆ์ฝ”๋ฆฌ์•„ ( ์ฃผ ) ECOPIA EP500 ๋ธŒ๋ฆฌ์ง€์Šคํ†คํƒ€์ด์–ด ๋ธŒ๋ฆฌ์ง€์Šคํ†คํƒ€์ด์–ด์„ธ์ผ์ฆˆ์ฝ”๋ฆฌ์•„ ( ์ฃผ ) ECOPIA EP150 RFT

More information

ๆญฏ09.PDF

ๆญฏ09.PDF Vol.9, No.2, 189 200, 2003. :,,, 1 ) 2 ). 1.. ( ).,. (Roeske, 1979). (1992), Butt s (1979),,,,,.. (, 1985)....... (, 1991 ;, 1988) 1), 2) 03. 6. 7 03. 6. 16 189 2003 6. 2. 1). 2). 3) 4 ). 5),,. 6).. 1..

More information

ร€รŽร…รยณร-ยฐรธยฐยฃยตยตร‡รผร‡ร˜

ร€รŽร…รยณร-ยฐรธยฐยฃยตยตร‡รผร‡ร˜ .. Q.... M M : M Q : Q M : //Q.,.. I FG FE F FG, HG EH H HG F G FG ;!;_F _FG ;!;_G _F ;!;_'_;!; F F... 5. 5. 6. 5 7. 0 8. 7 9. ' FG, HG H G, H F E G H '. FG HG F, H. FH ' FH ' ' {} +{} -(') cos h -;!;

More information

This Document can not be used ithout Samsung's authorization 5. ๊ธฐ๊ตฌ์ „๊ฐœ๋„ ASSY-LCD 5-2

This Document can not be used ithout Samsung's authorization 5. ๊ธฐ๊ตฌ์ „๊ฐœ๋„ ASSY-LCD 5-2 This Document can not be used ithout Samsung's authorization 5. ๊ธฐ๊ตฌ ์ „๊ฐœ๋„ SYSTEM de I0006 W3007 M3004 M3005 T0103 T3003 W3020 I0001 ec t I0002 ro ni c T0001 G0011 M4000 K- El T0010 I0009 M0001 W3101 B0001

More information

" " "! $ ' " " $ % & 2

  ! $ '   $ % & 2 SB-800 Kr " " "! $ ' " " $ % & 2 ' ( # # # # " & " # # "! 3 " " # ' # $ # " " " " " 4 " " " " ( # " " " " 5 # $ " " # " " " ( # " 6 " # $ " " # " " " ( # ' " " 7 8 9 k k k k k k k k k u 10 k k k k k 11

More information

๋ชฉ ์ฐจ 1. ํŽ€๋“œ์˜ ๊ฐœ์š” 2. ์šด์šฉ๊ฒฝ๊ณผ ๋ฐ ์ˆ˜์ต๋ฅ  ํ˜„ํ™ฉ 3. ์ž์‚ฐํ˜„ํ™ฉ 4. ํˆฌ์ž์šด์šฉ์ „๋ฌธ์ธ๋ ฅ ํ˜„ํ™ฉ 5. ๋น„์šฉํ˜„ํ™ฉ 6. ํˆฌ์ž์ž์‚ฐ๋งค๋งค๋‚ด์—ญ 7. ๊ณต์ง€์‚ฌํ•ญ <์ฐธ๊ณ  - ํŽ€๋“œ์šฉ์–ด์ •๋ฆฌ>

๋ชฉ ์ฐจ 1. ํŽ€๋“œ์˜ ๊ฐœ์š” 2. ์šด์šฉ๊ฒฝ๊ณผ ๋ฐ ์ˆ˜์ต๋ฅ  ํ˜„ํ™ฉ 3. ์ž์‚ฐํ˜„ํ™ฉ 4. ํˆฌ์ž์šด์šฉ์ „๋ฌธ์ธ๋ ฅ ํ˜„ํ™ฉ 5. ๋น„์šฉํ˜„ํ™ฉ 6. ํˆฌ์ž์ž์‚ฐ๋งค๋งค๋‚ด์—ญ 7. ๊ณต์ง€์‚ฌํ•ญ <์ฐธ๊ณ  - ํŽ€๋“œ์šฉ์–ด์ •๋ฆฌ> ํƒ(์ฃผ์‹)์šด์šฉ [์ฃผ์‹ํ˜• ํŽ€๋“œ] [ ์ž์‚ฐ์šด์šฉ๋ณด๊ณ ์„œ ] (์šด์šฉ๊ธฐ๊ฐ„: 2015๋…„ 10์›” 01์ผ - 2015๋…„ 12์›” 31์ผ) o o ์ด ์ƒํ’ˆ์€ [์ฃผ์‹ํ˜• ํŽ€๋“œ] ๋กœ์„œ, [์ถ”๊ฐ€ ์ž…๊ธˆ์ด ๊ฐ€๋Šฅํ•œ ์ถ”๊ฐ€ํ˜•์ด๊ณ , ๋‹ค์–‘ํ•œ ํŒ๋งค๋ณด์ˆ˜์˜ ์ข…๋ฅ˜๋ฅผ ์„ ํƒํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ์ข…๋ฅ˜ํ˜• ํŽ€๋“œ์ž… ๋‹ˆ๋‹ค.] ์ž์‚ฐ์šด์šฉ๋ณด๊ณ ์„œ๋Š” ์ž๋ณธ์‹œ์žฅ๊ณผ ๊ธˆ์œตํˆฌ์ž์—…์— ๊ด€ํ•œ ๋ฒ•๋ฅ ์— ์˜๊ฑฐ ์ž์‚ฐ์šด์šฉํšŒ์‚ฌ๊ฐ€ ์ž‘์„ฑํ•˜๋ฉฐ, ํˆฌ์ž์ž๊ฐ€ ๊ฐ€์ž…ํ•œ ์ƒํ’ˆ์˜

More information

No Title

No Title 2003 6 A Stu dy on Determ in ation of Con solidation Settlem en t in Soft Grou n d w ith th e Titled Load 2003 6 2003 6 Ab stract A Stu dy on Determ in ation of Con solidation Settlem en t in Soft Grou

More information

*2-ํ•œ๊ตญ๊ธˆ๊ธฐ์นด๋‹ค๋ก9~136(2๋„)

*2-ํ•œ๊ตญ๊ธˆ๊ธฐ์นด๋‹ค๋ก9~136(2๋„) UNCH GUIE USHING STAIGHT +..1. L +. +..1 n MSG +.1 _.1.11.1.1.1 SG SG SGE SGG ~ ~1 SH1 S11 HC1~ HC~ L MSG SG SG SGE SGG 1 1 1 m +.9 +. +.1 +. +.1 +.7 n +.1 +. +.1 +.1 +. +.1 1 1 1 unch unch min max. max.

More information

๋ธŒ๋ฆฌ์ง€์Šคํ†คํƒ€์ด์–ด ๋ธŒ๋ฆฌ์ง€์Šคํ†คํƒ€์ด์–ด์„ธ์ผ์ฆˆ์ฝ”๋ฆฌ์•„ ( ์ฃผ ) ECOPIA PZ-X 215/60R16 95H 2 3 ๋ธŒ๋ฆฌ์ง€์Šคํ†คํƒ€์ด์–ด ๋ธŒ๋ฆฌ์ง€์Šคํ†คํƒ€์ด์–ด์„ธ์ผ์ฆˆ์ฝ”๋ฆฌ์•„ ( ์ฃผ ) ECOPIA PZ-X 235/55R17 99W 2 3 ๋ธŒ๋ฆฌ์ง€์Šคํ†คํƒ€์ด์–ด ๋ธŒ๋ฆฌ์ง€์Šคํ†คํƒ€์ด์–ด์„ธ์ผ์ฆˆ์ฝ”๋ฆฌ์•„ ( ์ฃผ )

๋ธŒ๋ฆฌ์ง€์Šคํ†คํƒ€์ด์–ด ๋ธŒ๋ฆฌ์ง€์Šคํ†คํƒ€์ด์–ด์„ธ์ผ์ฆˆ์ฝ”๋ฆฌ์•„ ( ์ฃผ ) ECOPIA PZ-X 215/60R16 95H 2 3 ๋ธŒ๋ฆฌ์ง€์Šคํ†คํƒ€์ด์–ด ๋ธŒ๋ฆฌ์ง€์Šคํ†คํƒ€์ด์–ด์„ธ์ผ์ฆˆ์ฝ”๋ฆฌ์•„ ( ์ฃผ ) ECOPIA PZ-X 235/55R17 99W 2 3 ๋ธŒ๋ฆฌ์ง€์Šคํ†คํƒ€์ด์–ด ๋ธŒ๋ฆฌ์ง€์Šคํ†คํƒ€์ด์–ด์„ธ์ผ์ฆˆ์ฝ”๋ฆฌ์•„ ( ์ฃผ ) ์›์ œ์กฐ์‚ฌ ์ œ์กฐ / ์ˆ˜์ž…์‚ฌ ๋ชจ๋ธ๋ช… ํƒ€์ด์–ด์ œ์› ํšŒ์ „์ €ํ•ญ ์ –์€๋…ธ๋ฉด ๋ธŒ๋ฆฌ์ง€์Šคํ†คํƒ€์ด์–ด ๋ธŒ๋ฆฌ์ง€์Šคํ†คํƒ€์ด์–ด์„ธ์ผ์ฆˆ์ฝ”๋ฆฌ์•„ ( ์ฃผ ) TURANZA T005 225/50R17 98Y 1 1 ๋ธŒ๋ฆฌ์ง€์Šคํ†คํƒ€์ด์–ด ๋ธŒ๋ฆฌ์ง€์Šคํ†คํƒ€์ด์–ด์„ธ์ผ์ฆˆ์ฝ”๋ฆฌ์•„ ( ์ฃผ ) TURANZA T005 255/45R17 98Y 1 2 ๋ธŒ๋ฆฌ์ง€์Šคํ†คํƒ€์ด์–ด ๋ธŒ๋ฆฌ์ง€์Šคํ†คํƒ€์ด์–ด์„ธ์ผ์ฆˆ์ฝ”๋ฆฌ์•„ ( ์ฃผ ) TURANZA T001 215/60R16

More information

ๆญฏ๋ชจ์œ ์ˆ˜์œ ์ง€์นจ์„œ.PDF

ๆญฏ๋ชจ์œ ์ˆ˜์œ ์ง€์นจ์„œ.PDF - - 2002 / 1 / 3 / 3 / 3 / 3 1. 3 2. 7 3. 12 4. 16 5. 18 6. 22 7. 25 / 32 1. 32 2. 70 3. 94 4. 96 5. 99 6. 120 / 121 / 122 < > 1.,,,.,,,,.,,,,.,,. 1960, OECD,..,,,.,,,.,,,,,. 1 2 ( ) ( ), ( ),,,, CD..

More information

ํ™”ํ•ด์™€๋‚˜๋ˆ”-์—ฌ๋ฆ„ํ˜ธ(๋ณธ๋ฌธ)์ˆ˜์ •

ํ™”ํ•ด์™€๋‚˜๋ˆ”-์—ฌ๋ฆ„ํ˜ธ(๋ณธ๋ฌธ)์ˆ˜์ • 02 04 08 12 14 28 33 40 42 46 49 2 3 4 5 6 7 8 9 Focus 10 11 Focus 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

More information

ํ™”ํ•ด์™€๋‚˜๋ˆ”-๊ฐ€์„ํ˜ธ(๋ณธ๋ฌธ)

ํ™”ํ•ด์™€๋‚˜๋ˆ”-๊ฐ€์„ํ˜ธ(๋ณธ๋ฌธ) 02 04 06 09 12 27 30 36 38 43 46 56 2 3 4 5 6 7 Focus 8 9 Focus 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

More information

๋ธŒ๋ฆฌ์ง€์Šคํ†คํƒ€์ด์–ด ๋ธŒ๋ฆฌ์ง€์Šคํ†คํƒ€์ด์–ด์„ธ์ผ์ฆˆ์ฝ”๋ฆฌ์•„ ( ์ฃผ ) ECOPIA PZ-X 245/45R17 95W 2 3 ๋ธŒ๋ฆฌ์ง€์Šคํ†คํƒ€์ด์–ด ๋ธŒ๋ฆฌ์ง€์Šคํ†คํƒ€์ด์–ด์„ธ์ผ์ฆˆ์ฝ”๋ฆฌ์•„ ( ์ฃผ ) ECOPIA PZ-X 195/60R15 88H 2 3 ๋ธŒ๋ฆฌ์ง€์Šคํ†คํƒ€์ด์–ด ๋ธŒ๋ฆฌ์ง€์Šคํ†คํƒ€์ด์–ด์„ธ์ผ์ฆˆ์ฝ”๋ฆฌ์•„ ( ์ฃผ )

๋ธŒ๋ฆฌ์ง€์Šคํ†คํƒ€์ด์–ด ๋ธŒ๋ฆฌ์ง€์Šคํ†คํƒ€์ด์–ด์„ธ์ผ์ฆˆ์ฝ”๋ฆฌ์•„ ( ์ฃผ ) ECOPIA PZ-X 245/45R17 95W 2 3 ๋ธŒ๋ฆฌ์ง€์Šคํ†คํƒ€์ด์–ด ๋ธŒ๋ฆฌ์ง€์Šคํ†คํƒ€์ด์–ด์„ธ์ผ์ฆˆ์ฝ”๋ฆฌ์•„ ( ์ฃผ ) ECOPIA PZ-X 195/60R15 88H 2 3 ๋ธŒ๋ฆฌ์ง€์Šคํ†คํƒ€์ด์–ด ๋ธŒ๋ฆฌ์ง€์Šคํ†คํƒ€์ด์–ด์„ธ์ผ์ฆˆ์ฝ”๋ฆฌ์•„ ( ์ฃผ ) ์›์ œ์กฐ์‚ฌ ์ œ์กฐ / ์ˆ˜์ž…์‚ฌ ๋ชจ๋ธ๋ช… ํƒ€์ด์–ด์ œ์› ํšŒ์ „์ €ํ•ญ ์ –์€๋…ธ๋ฉด ๋ธŒ๋ฆฌ์ง€์Šคํ†คํƒ€์ด์–ด ๊ธฐ์•„์ž๋™์ฐจ ( ์ฃผ ) POTENZA RE97AS-02 225/45R18 95V 3 3 ๋ธŒ๋ฆฌ์ง€์Šคํ†คํƒ€์ด์–ด ๊ธฐ์•„์ž๋™์ฐจ ( ์ฃผ ) POTENZA RE97AS-02 225/50R17 94V 3 4 ๋ธŒ๋ฆฌ์ง€์Šคํ†คํƒ€์ด์–ด ๊ธฐ์•„์ž๋™์ฐจ ( ์ฃผ ) ECOPIA EP422 175/60R14 79Q 3 4 ๋ธŒ๋ฆฌ์ง€์Šคํ†คํƒ€์ด์–ด

More information

ๆญฏ์‹ ์šฉ์นด๋“œ์‹œ์žฅํ˜„์ƒ.PDF

ๆญฏ์‹ ์šฉ์นด๋“œ์‹œ์žฅํ˜„์ƒ.PDF 2002. 11-4 - ,.. : Tel 3771-0230 / Fax 3771-0130 / E- mail ajh@fki.or.kr - 5 - - - 1. / 4 2. / 4 2.1 2.2 2.3 3. / 7 3.1 3.2 3.3 4. / 17 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5. / 30 5.1 5.2 5.3 6. / 35 : / 39-6

More information

?

? Contents p.73 p.06 p.49 p.26 p.55 p.28 85 Q. 1,380 Q. 1,744 Q. 3,375 Q. 5,170 Q. 6,000,000 m 2 News Briefing News Briefing News Briefing News Briefing News Briefing News Briefing

More information

ๆญฏProduct1.PDF

ๆญฏProduct1.PDF A B,, D, E, F...... A.. B.. D. E. F. .,. 1980,, 1990..,.....,.., (price-cap regulation) - 1 - .,,,.,..... 3SLS... - 2 - ...,. 1). Denny, Fuss & Waverman(1981) Divisia,,. Kiss(1983), Denny, et al., Tornqvist,.

More information

hapter_ i i 8 // // 8 8 J i 9K i? 9 i > A i A i 8 8 KW i i i W hapter_ a x y x y x y a /()/()=[W] b a b // // // x x L A r L A A L L A G // // // // /

hapter_ i i 8 // // 8 8 J i 9K i? 9 i > A i A i 8 8 KW i i i W hapter_ a x y x y x y a /()/()=[W] b a b // // // x x L A r L A A L L A G // // // // / A p p e n d i x Notation hapter_ i i 8 // // 8 8 J i 9K i? 9 i > A i A i 8 8 KW i i i W hapter_ a x y x y x y a /()/()=[W] b a b // // // x x L A r L A A L L A G // // // // // // // 8 b hapter_ hapter_

More information

II 2 72 90 % 0 % 74 80 % 80 % 90 % 0 % 00 90 0 80 % 0 80 % 8 20 % 9020 % 8 268 ;2 6;=0307y 3 % (90) 72 8 (0) 2 8 74 26 75 0 02 2 5 25 A B AB AB pq A B p+q 2 5 5 2 np r =n(n-)y(n-r+) np r n! nc r = 2 =

More information

ALPHA I 500M(ํ˜„๋Œ€์‚ผํ˜ธ) service manual(kor).hwp

ALPHA I 500M(ํ˜„๋Œ€์‚ผํ˜ธ) service manual(kor).hwp ALPHA I 500M VER 2.0 2005. 01 (ํ˜„๋Œ€์‚ผํ˜ธ)์‚ฌ์šฉ์„ค๋ช…์„œ ๋ณธ ์ œํ’ˆ์„ ๋ฐ”๋ฅด๊ณ  ์•ˆ์ „ํ•˜๊ฒŒ ์‚ฌ์šฉํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•ด์„œ ์‚ฌ์šฉ, ์  ๊ฒ€, ์ˆ˜๋ฆฌ ์ „์— ๋ฐ˜๋“œ์‹œ ๋ณธ ๋‚ด์šฉ์„ ์ฝ์–ด์„œ ์ถฉ๋ถ„ํžˆ ์ดํ•ดํ•˜ ๊ณ  ์‚ฌ์šฉํ•˜์‹ญ์‹œ์˜ค. Visit our website at www.hdweld.co.kr www.hyundaiwelding.com ๋ณธ ์‚ฌ : ์„œ์šธ์‹œ ๊ฐ•๋‚จ๊ตฌ ์‚ผ์„ฑ๋™ 157-37 (์ผ์†ก๋นŒ๋”ฉ

More information

<BACFC7D1B3F3BEF7B5BFC7E22D3133B1C733C8A3504446BFEB2E687770>

<BACFC7D1B3F3BEF7B5BFC7E22D3133B1C733C8A3504446BFEB2E687770> ๋ถํ•œ์˜ ์ฃผ์š” ๋†์—… ๊ด€๋ จ ๋ฒ•๋ น ํ•ด์„ค 1) ์ด๋ฒˆ ํ˜ธ์™€ ๋‹ค์Œ ํ˜ธ์—์„œ๋Š” ๋ถํ•œ์˜ ์ฃผ์š” ๋†์—… ๊ด€๋ จ ๋ฒ•๋ น์„ ์†Œ๊ฐœํ•˜๋ ค ํ•œ๋‹ค. ๋ถํ•œ์˜ ํ˜‘๋™๋†์žฅ์€ ๋†์—…ํ˜‘๋™์กฐํ•ฉ๊ธฐ์ค€๊ทœ์•ฝ์ดˆ์•ˆ ๊ณผ ๋†์žฅ๋ฒ• ์— ์ž˜ ๊ทœ์ •๋˜์–ด ์žˆ๋‹ค. ๋ถํ•œ ์‚ฌํšŒ์ฃผ์˜ ๋†์—…์ •์ฑ…์€ ์‚ฌํšŒ ์ฃผ์˜๋†์ดŒ๋ฌธ์ œ ํ…Œ์ œ 2), ๋†์—…๋ฒ•, ์‚ฐ๋ฆผ๋ฒ• ๋“ฑ์„ ํ†ตํ•ด ์—ฟ๋ณผ ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค. ๊ตญ๊ฐ€๊ณ„ํš๊ณผ ๋†์—…๋ถ€๋ฌธ์˜ ๊ด€ ๊ณ„, ๋†์‚ฐ๋ฌผ์˜ ๊ณต๊ธ‰์— ๊ด€ํ•ด์„œ๋Š” ์ธ๋ฏผ๊ฒฝ์ œ๊ณ„ํš๋ฒ•, ์‚ฌํšŒ์ฃผ์˜์ƒ์—…๋ฒ•,

More information

1 9 2 0 3 1 1912 1923 1922 1913 1913 192 4 0 00 40 0 00 300 3 0 00 191 20 58 1920 1922 29 1923 222 2 2 68 6 9

1 9 2 0 3 1 1912 1923 1922 1913 1913 192 4 0 00 40 0 00 300 3 0 00 191 20 58 1920 1922 29 1923 222 2 2 68 6 9 (1920~1945 ) 1 9 2 0 3 1 1912 1923 1922 1913 1913 192 4 0 00 40 0 00 300 3 0 00 191 20 58 1920 1922 29 1923 222 2 2 68 6 9 1918 4 1930 1933 1 932 70 8 0 1938 1923 3 1 3 1 1923 3 1920 1926 1930 3 70 71

More information

ๆญฏํ™”์ผ.PDF

ๆญฏํ™”์ผ.PDF 1 1.. (EDI, Electronic Data Interchange).,. 1 11 . ( ), ( ). 2. 1) (1) 1998 ( ).. (E-mail),,,,,. 20004 1,394 (20007 1,604), 2 2,750. 13,700 51% 8.3% 1,800, 6.3%1,400. 10. 12 199812 199912 20006 ( ) PC

More information

ํšจ์„ฑํŽŒํ”„ํŽธ๋žŒ

ํšจ์„ฑํŽŒํ”„ํŽธ๋žŒ 47 2 1. 1.1 1). KS B 6301. (.),, 2.1. 2) A, B, C, 0 A 0, C 48 3) Q,,,,. 4) 5) (H- Q ), p. H- Q H- Q. 2.2. 1.2 1) a).,, 3,. Ns, n : rpm Q : n Q 1/ 2 H 3/4 (2. 1) H : m /min.,, 1. 49 () Q = 14/min, H = 100m

More information

<30302DB8E9C1F62DB8F1C2F72830363139292E687770>

<30302DB8E9C1F62DB8F1C2F72830363139292E687770> ๋ชฉ ์ฐจ ์ œ1์žฅ ๊ณตํ˜„ํ™ฉ 1. ์ผ๋ฐ˜ํ–‰์ • ์ฒด 3 1-1 ์ฒญ ์—ฐํ˜ 3 1-2 ๊ธฐ๊ตฌ ๋ฐ ์ •์› 6 1-3 ๊ธฐ ๋Šฅ 7 1-4 ์˜ˆ์‚ฐํ˜„ํ™ฉ 9 1-5 ๋ฒ•๋ น ๋ฐ ํ–‰์ •๊ทœ์น™ 11 2. ๋‚œํ–‰์ • ์ฒด 13 2-1 ์ธ๋ช…ํ”ผํ•ด(์ž์—ฐ, ์ธ์ , ํ™”) ํ˜„ํ™ฉ 13 2-2 ๋‚œ๊ด€๋ฆฌ ์ฒด 14 2-3 ๋‚œ๊ด€๋ จ ๋ฒ•๋ น ํ˜„ํ™ฉ 28 ์ œ2์žฅ ์˜ˆ์•ˆ์ „ ๋ถ„์•ผ 1. 2011๋…„๋„ ๊ตญ๊ฐ€๋‚œ๋Œ€์‘ ์•ˆ์ „ํ•œ๊ตญ ์ข…ํ•ฉํ›ˆ๋ จ 33 1-1 ํ›ˆ๋ จ

More information

<323031315FB5F0C1F6C5D0B1B3B0FABCAD5FC8BFB0FA5FC3F8C1A45FBFACB1B85F66696E616C2E687770>

<323031315FB5F0C1F6C5D0B1B3B0FABCAD5FC8BFB0FA5FC3F8C1A45FBFACB1B85F66696E616C2E687770> ์—ฐ๊ตฌ๋ณด๊ณ  CR 2012-2 2011๋…„ ๋””์ง€ํ„ธ๊ต๊ณผ์„œ ํšจ๊ณผ์„ฑ ์ธก์ • ์—ฐ๊ตฌ ์—ฐ๊ตฌ๋ณด๊ณ  CR 2012-2 2011๋…„ ๋””์ง€ํ„ธ๊ต๊ณผ์„œ ํšจ๊ณผ์„ฑ ์ธก์ • ์—ฐ๊ตฌ ์ฑ…์ž„์—ฐ๊ตฌ์›: ๊ณต๋™์—ฐ๊ตฌ์›: ๊น€ํšŒ์ˆ˜(์ „๋‚จ๋Œ€ํ•™๊ต) ์ž„๋ณ‘๋…ธ(๊ฒฝํฌ๋Œ€ํ•™๊ต) ์ž„์ •ํ›ˆ(์ธ์ฒœ๋Œ€ํ•™๊ต) ๊น€์„ธ๋ฆฌ(๊ฒฝํฌ๋Œ€ํ•™๊ต) ๋ฐ•์ธ์šฐ(๊ณ ๋ ค๋Œ€ํ•™๊ต) ๊น€ํฌ๋ฐฐ(๊ด€๋™๋Œ€ํ•™๊ต) ๋ฐ•์„ ์•„(ํ•œ๊ตญ๊ต์œกํ•™์ˆ ์ •๋ณด์›) ๊ณผ์ œ์ฑ…์ž„์ž: ์—ฐ๊ตฌ๋ณด์กฐ์›: ์ •๊ด‘ํ›ˆ(ํ•œ๊ตญ๊ต์œกํ•™์ˆ ์ •๋ณด์›) ๊น€์„ฑ์šฑ(์ „๋‚จ๋Œ€ํ•™๊ต)

More information

1 2 3 4 8 10 10 21 313 322 1 http://www.ktr.mlit.go.jp/river/shihon/river_shihon00000173.html 2 ds dt f r q ( t) ( t) ( ttl ) P s ( t) K q( tt ) l q ( t) 3.6 Q A ( t) r ( ) R t 0 f ) 0. 0 ( t R 0 r ( t

More information

KR S Rev.4, 5. December 2012 ์—ฐ๋™์žฅ์น˜์ผ๋ฐ˜์‚ฌํ•ญ ํ•œ๊ตญ์ฒ ๋„์‹œ์„ค๊ณต๋‹จ

KR S Rev.4, 5. December 2012 ์—ฐ๋™์žฅ์น˜์ผ๋ฐ˜์‚ฌํ•ญ ํ•œ๊ตญ์ฒ ๋„์‹œ์„ค๊ณต๋‹จ Rev.4, 5. December 01 ์—ฐ๋™์žฅ์น˜์ผ๋ฐ˜์‚ฌํ•ญ 01. 1. 5 ํ•œ๊ตญ์ฒ ๋„์‹œ์„ค๊ณต๋‹จ REVIEW CHART 1 4 5 6 7 8 9 10 11 1 1 14 15 16 17 18 19 0 CTC C L (BT) B 6R ( T) 5L B 4R A (AT) 5R ( T) (5T) 5 5L 4A (B01T) X (B0T) X1 1L (XT) 1 (1T)

More information

์ •๋ด‰์ˆ˜.PDF

์ •๋ด‰์ˆ˜.PDF A pplic ation of Continu ou s P re fle x Com po s it e Girder to Rig id F ram e by V ertic al Lo adin g 2001 2 A pplic ation of Continu ou s P re fle x Com po s it e Girder to Rig id F ram e by V ertic

More information

hwp

hwp ์ตœ์ข…์—ฐ๊ตฌ๋ณด๊ณ ์„œ - 1 - - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - - 22 - - 23 - - 24 - - 25 - - 26 - - 27 - - 28 -

More information

ๆญฏFFF01288.PDF

ๆญฏFFF01288.PDF 1 9 9 6 M. Div : 1 9 9 6 M. Div . 1 9 9 6 10.,.., (?),.....,..!.!..,...........,,..,.,.,...... ...... ( ).,,,..,,,,,.....,...,..,. 1996 12 12 . 1 A. 1 B. 3. - 7 A., 7 1. 7 2. ( ) 9 B. ( ) 12 1. 12 2. 14

More information

ๆญฏG (๊ฒฝ๋„ํ˜„).PDF

ๆญฏG (๊ฒฝ๋„ํ˜„).PDF - - A S tu dy on th e Im pact of th e P lac e M ark etin g on th e Citiz en 's W ay of T hinkin g 2002 2 - - A S tu dy on th e Im pact of th e P lac e M ark etin g on th e Citiz en 's W ay of T hinkin

More information

<B0C7C3E0C1F6B8EDBFF82DB3BBC1F E30342E DC3D6C1BE2E706466>

<B0C7C3E0C1F6B8EDBFF82DB3BBC1F E30342E DC3D6C1BE2E706466> Ministry of Trade, Industry and Energy Public Procurement Service Excellent Product NSF International Internationnal Standards Worldwide American Water Works Association U.S. Department of Defense ISO9001

More information

R-963)

R-963) A/B ANNE ON/STANDBY O P E A T I N G I N S T U C T I O N S MUTI CONTO MASTE UME BAND T/P MODE SOUCE DIECT CINEMA EQ MUTI OOM EMOTE SENSO TUNING/PE OOM FEED DYNAMIC ANGE STANDBY INPUT SEECTO OUND MODE AUDIO

More information

ๆญฏ์ž๋ฃŒ์ง‘.PDF

ๆญฏ์ž๋ฃŒ์ง‘.PDF 5. 18 16 5 18 16 / / / / / / - 1 - .. - 2 - 5 8 0 5 5 18 12 12 5 18 5 18 8 0 5 5 18 [ ] 5 18 5 18 5 18 5 18 16-3 - 5 8 0 5 2 7,.. 8 7 6 4 16 1995 12. 5. 5. 18. 8 0 5 10.2 6 8 0.,.,,,, 12. 12. 198 0 4,

More information

page

page T Y P E 3783302 R S 28 809 T 1 3783303 R S 28 809 T 1 3784402 R S 38 810 T 1 3784403 R S 38 810 T 1 3784502 R S 38 810 T 1 3784503 R S 38 810 T 1 3784702 R S 50 811 T 1 3784703 R S 50 811 T 1 T E L : 028095000

More information

์น˜ 78%๋กœ ๊ฐ€์žฅ ๋งŽ์•˜์œผ๋ฉฐ, A/S 57.1%, ์˜์—… 48.4%, ์ฒ ๊ฑฐ 18.1%, ๊ณต์‚ฌ 2.7%, LGT ์—…๋ฌด 0.5%๋กœ ๋‚˜ํƒ€๋‚ฌ๋‹ค. ๋‘ ์‚ฌ์—…์žฅ์—์„œ ๋Œ€๋ถ€๋ถ„ ์„ค์น˜์™€ A/S๋Š” ๊ฐ™์ด ํ•˜๋Š” ๊ฒฝ์šฐ ๊ฐ€ ๋งŽ์•˜์œผ๋ฉฐ, ์˜ ๊ฒฝ์šฐ ์˜์—…์„ ๊ฐ™์ด ํ•˜๋Š” ๊ฒฝ์šฐ๋„ ๋†’์•˜๋‹ค. ๋‘ ํ†ต์‹ ์—…์ฒด ์‚ฐํ•˜์˜ ํ˜‘๋ ฅ

์น˜ 78%๋กœ ๊ฐ€์žฅ ๋งŽ์•˜์œผ๋ฉฐ, A/S 57.1%, ์˜์—… 48.4%, ์ฒ ๊ฑฐ 18.1%, ๊ณต์‚ฌ 2.7%, LGT ์—…๋ฌด 0.5%๋กœ ๋‚˜ํƒ€๋‚ฌ๋‹ค. ๋‘ ์‚ฌ์—…์žฅ์—์„œ ๋Œ€๋ถ€๋ถ„ ์„ค์น˜์™€ A/S๋Š” ๊ฐ™์ด ํ•˜๋Š” ๊ฒฝ์šฐ ๊ฐ€ ๋งŽ์•˜์œผ๋ฉฐ, ์˜ ๊ฒฝ์šฐ ์˜์—…์„ ๊ฐ™์ด ํ•˜๋Š” ๊ฒฝ์šฐ๋„ ๋†’์•˜๋‹ค. ๋‘ ํ†ต์‹ ์—…์ฒด ์‚ฐํ•˜์˜ ํ˜‘๋ ฅ ๊ธฐ ํš ํŠน ์ง‘ 2 ๊ฐ„์ ‘๊ณ ์šฉ๊ณผ ๋…ธ๋™ ํƒ„์••์˜ ์˜จ์ƒ, ํ†ต์‹ ์‚ฌ ๋น„์ •๊ทœ์ง ์™€ ๋น„์ •๊ทœ์ง ๋…ธ๋™ ์‹คํƒœ ๊ธ€ ์ •์šฉ์‹ ์‚ฐ์—…๋…ธ๋™์ •์ฑ…์—ฐ๊ตฌ์†Œ ์—ฐ๊ตฌ์› 1. ๊ฐœ์š” ํฌ๋ง์—ฐ๋Œ€๋…ธ๋™์กฐํ•ฉ์˜ ์˜๋ขฐ๋กœ ์‚ฐ์—…๋…ธ๋™์ •์ฑ…์—ฐ๊ตฌ์†Œ์—์„œ๋Š” 2014๋…„ 3์›”๋ถ€ํ„ฐ 4์›” 10 ์ผ๊นŒ์ง€ ์™€ ํ˜‘๋ ฅ์—…์ฒด ๋…ธ๋™์ž๋“ค์„ ๋Œ€์ƒ์œผ๋กœ ๋…ธ๋™์‹คํƒœ๋ฅผ ํŒŒ์•…ํ•˜์˜€๋‹ค. ๋…ธ๋™์‹คํƒœ ํŒŒ์•…์„ ์œ„ํ•œ ๋ฐฉ๋ฒ•์œผ๋กœ ์„ค๋ฌธ์กฐ์‚ฌ๋ฅผ ์ง„ํ–‰ํ•˜์˜€์œผ๋ฉฐ, ์„ค๋ฌธ์กฐ์‚ฌ๋Š” SK๋ธŒ๋กœ๋“œ ๋ฐด๋“œ ์„œ์šธ

More information

1์ฐจ๋‚ด์ง€

1์ฐจ๋‚ด์ง€ 1ยป` 1904.1.1 10:39 AM ` 1 1ยป` 1904.1.1 10:39 AM ` 2 1ยป` 1904.1.1 10:39 AM ` 3 1ยป` 1904.1.1 10:39 AM ` 4 1ยป` 1904.1.1 10:39 AM ` 5 1ยป` 1904.1.1 10:39 AM ` 6 1ยป` 1904.1.1 10:39 AM ` 7 1ยป` 1904.1.1 10:39

More information

ๆญฏ320419.PDF

ๆญฏ320419.PDF 68-1998 . 1 1. 1. 3 1. (Pre- K to 12) 4 2. Pre- K to 12 (Foundation for Architecture) 6 3. (Post - Secondary) 9 4. (Pre- Professional and Professional Development ) 11 5. (Pre- Professional and Professional

More information