ๆญฏM PDF

Size: px
Start display at page:

Download "ๆญฏM991101.PDF"

Transcription

1

2

3 ( ) ( ) ( )

4 < > ( ) ( ) ( ) ( ) ABST RACT 91

5 . 1. 1)...,..,. 2).,,. 3). 4) - 1).... 2),. 3), -,, 1995, 29.., (,, 1992.). 1

6 - 5).. 6). 7),.. 8).. 9) 10), 4),,. 5),,, 1997, p , ) (29 30 ),,,. 7).. 8) (,, 1999, ).. 9),, 7,, 1963.,,, 1966.,,, ). 2

7 . ( ), ( ) 11), 12) 13) ). 15). 16). 17) 18). 19), 20) 11). 12). 13),,,, ),,,,, ). 16),, 4,, 1978.,,,, 1981.,, 1981, 1981.,, 61,, 1986.,, 19,, 1988.,,, 1988.,, 4,, 1989.,,, ),, 5, ),,, ),,,, ), -, -,,

8 . 21), ). 23) )...,,,,... 25) ),.,,. 21),,, ),,, ),,, ),,, ),, 7, ), :,, 7,

9 ., ) ). 5

10 .,, ).... 6, ),,,,,,,,,,,,.. 30). 28),,.. 29),, 7, 1999., :, ( 7 ), 1999.,, 23, 1999.,,, , ). 6

11 .. 31).. 32)., , 18 ( : ) 18,. ( ), , 4,032., 16 ( : ) 16,.( ), (1806) , 4,480., 21 ( : ). 31),, ),,

12 21,.,. (, ) , , ,620., 22 ( : ) 22.,, 33)., ,356., 10 ( : ) 34) 10,. 35),.., ,520., 10 ( : 33) 7., ) A. 35),,

13 ) 10, ).., , 2, , 37) 44 ( : A ) 44,.. ( ) ( ) ( ) 38). 39) 40) , 12, ),,. 37). 38) ( ).. ( ) ( ) ( ). 33 (, ). 39). 40) 1866, 1926,

14 , 36 ( : B ) 36,. 41) , 9, ( ) ), ), 44) 45). 41) 1790, 1850, ),, 13,, ) 1 1, 2, 2, 1 1, 2 2 1, ) ( ),., , 2., ( ). 10

15 . 46) 47) ( ) 1833 ( 33 ) ( ) ) ( 20, 1997.).,. 46) 4 4, 8 8, ( ) 1784, 60 ( ) ( ) 47) 6 6, 4,

16 48) 9 (1843) 17., 2, 49). 50) ) , ) ). 9 48) 6 6, 10 10, 8 8, ( ) 7 7, 6 6, 5 5 ( ) 1 ( ) 3 ( ) 19 ( ), 6 6, 6 1, 1, ). 50) , 6 3 1, 8 4, 1, 8 8 2, 1, 2, ) ) , 2, 3, 4, 5 6 7, 8, 9 ( ),

17 ,, 49,, ) 2. 55) ) ) 53). 4 4, 1, 1 4, 2 1, ,. 54) ) ) 9. 57) 7. 13

18 20. 58) , 171, ) ) 23..,... 61) 58) ) 7. 60) 5. 61), ( ) 80 14

19 ,. 62). - - ( ) 63) 5 2, ), 65), 66).. 67) ), 69), 62). 63)... 64).,,. 65).. 66). 67) -, - ( ). 68),, 4 3, 1937.,, ( ),, 1938, ), 13,,

20 . 70) 71).,,, 72). 73) 74). 75). 76). 77), ) 70), 10,, ),,, ),,, 1973, ),,,,. 74), ). 76).. 77).. 78). 16

21 ,.. 79).. 80). 81). 2.., 79) ,,..,..,. 80).. 81)

22 .,,,,, 82). a,,,,, ( ),, (b- 1) ( ), (, 600,,, b ), ( ), ( ), ( ), ( ),,,,, 50,,, (b- 2) ( ), (, ), ( ),, 230,, (c- 1),,,, ( ( ). ),, c, 213,, (c- 2) ( ),, ( ( ),, ),, ( ), ; d ; a,, b,,, c, d 4. 82),. 18

23 ... ( ). ( ). b. b- 2,.,..,.. 83) 84). b b- 1 85) b 83), ( ), (, ).. 84),.. 85), (, 19, 1996)., (,, 1997.), (, 37,, 1998.). 19

24 600,. b- 1 b- 1 86). c., 87) 88)., 89). 90).. a b c d ). 87). 88) ( 23, 1999.).. 89). ( 11,, 1997.). 90). 20

25 a b c d - - (600, (230, 50 ) 213 ) ( 4 ),, 21

26 ( ),,. a b c, d - -,,,,, a b c. a, b, c. a, b, b- 1 b- 2. b ,.. 22

27 . b- 2 b- 1, 50.. b- 1. c b.. c b,. c c- 1 c- 2. c ,. c ,. c,. d,,., , 91) 23

28 ( )., ( )...,.,. b, b c, d 91)

29 ., ) ), 94). 92). 93)... 94).,. 25

30 95) 96)., 97).. 98) ( ),, 99)., 100).,..,, 3. - (, ) 95). 96).. 97) (, ) (, 1992, ) 98) ),, ),, 28, 1982,, ,. 26

31 . 101).., 102).. 103) , ,.. ( ) ( ),. 101) , 102) ,.,,,, ). 27

32 .,.. 104),.,.,. 1722, ,,,, , ) ( ) 5. 28

33 3.2. ( ) ( ) 1874 ( 11). 1900, 1901, , (1913 )., ), 76, , 10 ( 1 ). 106) ( ),. 107) ) 1926, ( ). 106),, 7,, 1999, )... 29

34 ( 3) ( ), ( ), ( ) ( ), ( ) ( ), ( ) ( ) 1759 ( 35) ( 10) ( ) ( ), 1789 ( ) ( 1), ( ) ( ).. ( ), 108).,, ). 108) ( ). 109)... 30

35 ,., 110). 1716, 111) ). 111). 31

36 .. ' ',..,. 112) ( )..., 1610( 2) 1680( 6) ( ), ( ) ( ). ( ), 1633 ( 11) 1637, 1641 ( ). 1645, 1647 ( ) ( 4), 1655, ( ) ( ) ( ) ( 3) ( ) 112).. 32

37 , ( ), 1667 ( 8), ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), 1678,. 6 3 ( ) ( ) ( 6) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 15) ( ) ( ),. ( ). ( ). ( ), ( )... b... 33

38 ( 6). 1674( 15) ( ) ). 3, 113) ,,.,,

39 ,... ( ),.,. ( ) 114) ) ) ,.., ( ) ( ), ( ) ( ) ( )., ( )., ( ),.,.,. 115). -,

40 1679..,.... ( ),. 116)..., 116) 36

41 ......, ) ). 37

42 ( ) 1651( 2) 1704( 30), ( ), ( ). ( ) ( ) ( ). 1680, ( ). 1694, ( ). 1700,, 1702 ( ). ( ) ). 118).,.. 38

43 ....., 119)., 120). 119),.,,,,,.,,. 39

44 ( ). 1634( 12) 1684( 10). ( ), ( ), ( ), ( ), ( ) ( 8), 1661 ( 2) ( ) ( 3) ( ), ( ), 1674 ( ). ( ) ( ) ( ) ( ) 2, ( ) ( ) ( ) ( )., ( ; ) ( ) 121), ( ) 120)... 40

45 ( ) ( ). ( ) ( ), ( ) ,.....,., 122). 123). 121). 7.. ( ),,.,. 122) c- 2 d. 123). ( 11,, 1997.). 41

46 ..., ( ) ( 14 ) 1699( 25 ). ( ), ( ), ( ) ( ) ( ). 1660( 1) 1679( 5). 1680( 6) ( ) ( 20) ( )

47 ).,,, ), 124) 6 1,.. 125),,, < >, < >, < >, < >, < >, 43

48 . 126).. 1., 127). 2., ,,. 4.,.,. 5., , < >, < > ),, )..,. 44

49 ( - ) ( ). (- ) (.). 12. ( ) (, ), (; )

50 . (- ). 19.,.. 20.,. 21. (- ).. 22., , - 6, 7, 15 17, , 12 ( ),, - 11, 13 15,

51

52 . 128),, 129).., ) 128)., (140 ) 12,..,,..,,,...,. 129), ( ),,, 130). 48

53 .. 131)....,.., ). 49

54 ..,...,... 50

55 .. 132) ).. 134)....., 132) 133).. 134) 51

56 135) ) 135). 136). 6 15, 20 52

57 ..,, ,..., -,, ,, ,... 53

58 ).., 138) 139),. 140) ) ),,,. 139),,,,. 140) 5. 54

59 141) 142).., ) 142).. 55

60 143) ). 145)., ).. 144) (; ).. 145). 56

61 ......, ). 146) 57

62 ..,.. [ ] 58

63 .. 147) ).. 149) ). 147). 148).. 149).,.. 150).. 59

64 151).. 152).. 151) ( 12, 1989, 158 ) ). ( )

65 ..,

66 .., 153).,. [ ] 153).. 62

67 )...,. 155) ). 154) 155) ( 106),,,,,,,, ),,,,,. 63

68 .. 157). 158) ) ). 161). 162). 163). 164). 157).. 158) ) 11, ) 82, ). 162) 163),, 4, ) 64

69 165). 166) 167).. 168).., ). 166) 167),.,,.. 168) ( ). 65

70 . 169).. ( ) 170) ) 170). 66

71 171),..., 172). 171). 172) 67

72 . 173).. 174) )..... ( ).. 173).. (,,, 1206 ) 174),, ),,

73 .. 176) ) ) )..,. 69

74 10 (1428). 10, ).,. ( ) ( ) ). 178) ( ). ( ) ( ). 179)..... " " 70

75 ..,,....,..,.,.. 180). 181) ).,..,. 181),.,.. 71

76 . ( ) ( ) ,.,......,... 72

77 ,. 73

78 8..., ( ) 182) ),,, 1993,

79 .....,,,,, ) 184) 183) 75

80 .,,,.., ).,,,,,, ), 17, 57,, 1988, ),,,

81 186)....,. 187). 188) 189). 190) ) ),, ),. 189),, ),... 77

82 ., 191). 192).,,,,...,. a b c 191) 50 2., ),.. 78

83 a b c ( ( ) ),. 79

84 . (1)., )... (2)...,.,... (3) 3., 193),,, 1991,

85 .., ).., 195). 194).. 195).,., 81

86 ...,,,. (4).,. (5) 6,...., ) ) S. Rimmon- Kenan Narrative Ficion ; Contemporary Poetics(1983) (,,, 1985.).. 82

87 ., (6). 197), 198). (7). 197) )

88 8 199), , 200)..., 199) ). 84

89 ..,..,. 201).,,.,,.,..,.,......,, 201). 85

90 ...,....,.,

91

92 ,, 1992.,,, 1987., 2.,,, 1997.,, 33,, ,,, 1998.,, 7,, 1963.,,, 1966.,,, 1995., 12, 1989,,,, 1981.,, 13,, 1995.,, 37,, 1998.,, 23, 1999.,, 28,, 1982.,,, 1999.,,, 1959.,,, 1982.,,, 1999.,, 4 3, 1937.,,,

93 ,,, 1995.,, ( ),, 1938, 46.,,, 1993.,,, 1996.,,,, 1975.,,, 2000.,., 1991.,,, 2000.,, 5, ,,, 1988.,, 20, 1997.,, 19, 1996.,,,,, 1974., 17, 57,, 1988,,, 11,, 1997., 10,, 1971., 13,, 1960.,,,, 1981.,, 1981, 1981.,, 61,, 1986.,, 4,, 1978.,, 4,, 1989.,, 19,, 1988.,,, 1990.,,, 1988.,,,

94 ,,, 1990.,,, 1994.,,, 1999.,,, 1985.,,, 1993.,,, 1997.,,, ,,, 1998.,,, 1997.,,, 1991., -, -,, 1989.,,, 1990.,,, 1991.,,, 1980.,,, 1985.,,,

95 ABST RA CT Yeom Si Takk Jeon Lee Seon-Hyeong Dep t. of K orean Language & Literature Graduate school, Kook M in University Seoul, K orea Yeom Si Takk Jeon is the story of the middle class by the name of "Yeom Si T akk" written by the writer of the equal class, "Kim Kyeong Cheon". It should have been a popular story to reader, for it was variously recevied by the collections of a narrative literature created in the late period of the Chosen Dynasty, though it wasn't many works of art with a copy of different edition. The purpose of this thesis is to examine the process of from a novel to an unofficial historical tale through the novelistic characteristic and the study of a copy of different edition for Yeom Si Takk Jeon. In part, a purpose and method of study was introduced. It was collected in part that the Yûm Si Takk's story was treated in the copy of different edition written in Chinese, the copy of different edition written by Korean and collections of a narrative literature of the Yeom Si Takk Jeon. In the case of a copy of different edition written in Chinese, it was so similar that I couldn 't decide the principal book written previously, whereas a copy of different edition written by Korean was Yeom Si Takk Jeon and Yeom Seung Jeon. This thesis studied with priority given to Yeom Si Takk Jeon, because Yeom Seung Jeon has not only been translated into Korean, but also was less novelistic than Yeom Si Takk Jeon. Yeom Si Takk Jeon divided into a copy of different edition written in Chinese and written in Korean, respectively by elements of 91

96 Yûm Si Takk's story. Especially, Yeom Si Takk Jeon having more novelistic than the collection of a narrative literature was tried to find out the meaning through the process of the entrance to a collection of a narrative literature. Also, the original author and adapter of the Yeom Si Takk Jeon was investigated. There was in part that observed the phases of the times of Yeom Si Takk Jeon and the novelistic trait of its characters. The descriptive structure of Yeom Si Takk Jeon was divided into about twenty elements, rearranged four episodes, and then the trait of each episode was observed. Finally, the main subject of Yeom Si Takk Jeon was investigated to be realized by the means of the conduct of each character. In part, the novelistic trait exhibited in the only Yeom Si Takk Jeon was rearranged and expressed in one chapter. In part, the study stated previously was rearranged. On the basis of this context, I tried to proceed with this study for the purpose of verifying the worth of Yeom Si Takk Jeon as a novel, but a history. 92

์ข…์‚ฌ์—ฐ๊ตฌ์ž๋ฃŒ-์ด์•ผ๊ธฐ๋ฐฉ2014 7 18.hwp

์ข…์‚ฌ์—ฐ๊ตฌ์ž๋ฃŒ-์ด์•ผ๊ธฐ๋ฐฉ2014 7 18.hwp ์ฐจ๋ก€ 1~3์ชฝ ๋จธ๋ฆฌ๋ง 4 1. ๊ณ„๋Œ€ ์—ฐ๊ตฌ์ž๋ฃŒ 7 ๊ฐ€. ์ฆ ๋ฌธํ•˜์‹œ๋ž‘๋™ํ‰์žฅ์‚ฌ ํ•˜๊ณต์ง„๊ณต ์‚ฌ์ ๊ธฐ 7 ๋‚˜. ์กฑ๋ณด ๋ณ€์ฒœ์‚ฌํ•ญ 9 1) 1416๋…„ ์ง„์–‘๋ถ€์›๊ตฐ ์‹ ๋„๋น„ ์Œ๊ธฐ(้™ฐ่จ˜)์ƒ์˜ ์ž์†๋ก 9 2) 1605๋…„ ์„์‚ฌ๋ณด 9 3) 1698๋…„ ๋ฌด์ธ ์ค‘์ˆ˜๋ณด 9 4) 1719๋…„ ๊ธฐํ•ด๋ณด 10 5) 1999๋…„ ํŒ์œค๊ณต ํŒŒ๋ณด 10 - ๊ณ„๋Œ€ 10 - ๊ทผ๊ฑฐ ์‚ฌ์„œ 11 (1) ๊ณ ๋ ค์‚ฌ ์ฒ™๋ก(้ซ˜้บ—ๅฒๆ‘ญ้Œ„)

More information

๋ชฉ ์ฐจ ๊ตญํšŒ 1 ์›” ์ค‘ ์ œ ๊ฐœ์ • ๋ฒ•๋ น ๋Œ€ํ†ต๋ น๋ น 7 ๊ฑด ( ์ œ์ • -, ๊ฐœ์ • 7, ํ์ง€ -) 1. ๋Œ๊ฑด์„ค ๋ฐ ์ฃผ๋ณ€์ง€์—ญ์ง€์› ๋“ฑ์— ๊ด€ํ•œ ๋ฒ•๋ฅ  ์‹œํ–‰๋ น ์ผ๋ถ€๊ฐœ์ • 1 2. ์ง€๋ฐฉ๊ณต๋ฌด์› ์ˆ˜๋‹น ๋“ฑ์— ๊ด€ํ•œ ๊ทœ์ • ์ผ๋ถ€๊ฐœ์ • 1 3. ๊ฒฝ๋ ฅ๋‹จ์ ˆ์—ฌ์„ฑ๋“ฑ์˜ ๊ฒฝ์ œํ™œ๋™ ์ด‰์ง„๋ฒ• ์‹œํ–‰๋ น ์ผ๋ถ€๊ฐœ์ • 2 4. ๋Œ€

๋ชฉ ์ฐจ ๊ตญํšŒ 1 ์›” ์ค‘ ์ œ ๊ฐœ์ • ๋ฒ•๋ น ๋Œ€ํ†ต๋ น๋ น 7 ๊ฑด ( ์ œ์ • -, ๊ฐœ์ • 7, ํ์ง€ -) 1. ๋Œ๊ฑด์„ค ๋ฐ ์ฃผ๋ณ€์ง€์—ญ์ง€์› ๋“ฑ์— ๊ด€ํ•œ ๋ฒ•๋ฅ  ์‹œํ–‰๋ น ์ผ๋ถ€๊ฐœ์ • 1 2. ์ง€๋ฐฉ๊ณต๋ฌด์› ์ˆ˜๋‹น ๋“ฑ์— ๊ด€ํ•œ ๊ทœ์ • ์ผ๋ถ€๊ฐœ์ • 1 3. ๊ฒฝ๋ ฅ๋‹จ์ ˆ์—ฌ์„ฑ๋“ฑ์˜ ๊ฒฝ์ œํ™œ๋™ ์ด‰์ง„๋ฒ• ์‹œํ–‰๋ น ์ผ๋ถ€๊ฐœ์ • 2 4. ๋Œ€ ๋ชฉ ์ฐจ ๊ตญํšŒ 1 ์›” ์ค‘ ์ œ ๊ฐœ์ • ๋ฒ•๋ น ๋Œ€ํ†ต๋ น๋ น 7 ๊ฑด ( ์ œ์ • -, ๊ฐœ์ • 7, ํ์ง€ -) 1. ๋Œ๊ฑด์„ค ๋ฐ ์ฃผ๋ณ€์ง€์—ญ์ง€์› ๋“ฑ์— ๊ด€ํ•œ ๋ฒ•๋ฅ  ์‹œํ–‰๋ น ์ผ๋ถ€๊ฐœ์ • 1 2. ์ง€๋ฐฉ๊ณต๋ฌด์› ์ˆ˜๋‹น ๋“ฑ์— ๊ด€ํ•œ ๊ทœ์ • ์ผ๋ถ€๊ฐœ์ • 1 3. ๊ฒฝ๋ ฅ๋‹จ์ ˆ์—ฌ์„ฑ๋“ฑ์˜ ๊ฒฝ์ œํ™œ๋™ ์ด‰์ง„๋ฒ• ์‹œํ–‰๋ น ์ผ๋ถ€๊ฐœ์ • 2 4. ๋Œ€๋„์‹œ๊ถŒ ๊ด‘์—ญ๊ตํ†ต๊ด€๋ฆฌ์— ๊ด€ํ•œ ํŠน๋ณ„๋ฒ• ์‹œํ–‰๋ น ์ผ๋ถ€๊ฐœ์ • 3 5. ์˜์œ ์•„๋ณด์œก๋ฒ• ์‹œํ–‰๋ น ์ผ๋ถ€๊ฐœ์ • 4

More information

300 ๊ตฌ๋ณดํ•™๋ณด 12์ง‘. 1),,.,,, TV,,.,,,,,,..,...,....,... (recall). 2) 1) ์–‘์›…, ๊น€์ถฉํ˜„, ๊น€ํƒœ์›, ๊ด‘๊ณ ํ‘œํ˜„ ์ˆ˜์‚ฌ๋ฒ•์— ๋”ฐ๋ฅธ ์ดํ•ด์™€ ์„ ํ˜ธ ํšจ๊ณผ: ๋ธŒ๋žœ๋“œ ์ธ์ง€๋„์™€ ์˜๋ฏธ๊ณ ์ •์˜ ์˜ํ–ฅ์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ, ๊ด‘๊ณ ํ•™์—ฐ๊ตฌ 18๊ถŒ 2ํ˜ธ, 2007 ์—ฌ๋ฆ„

300 ๊ตฌ๋ณดํ•™๋ณด 12์ง‘. 1),,.,,, TV,,.,,,,,,..,...,....,... (recall). 2) 1) ์–‘์›…, ๊น€์ถฉํ˜„, ๊น€ํƒœ์›, ๊ด‘๊ณ ํ‘œํ˜„ ์ˆ˜์‚ฌ๋ฒ•์— ๋”ฐ๋ฅธ ์ดํ•ด์™€ ์„ ํ˜ธ ํšจ๊ณผ: ๋ธŒ๋žœ๋“œ ์ธ์ง€๋„์™€ ์˜๋ฏธ๊ณ ์ •์˜ ์˜ํ–ฅ์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ, ๊ด‘๊ณ ํ•™์—ฐ๊ตฌ 18๊ถŒ 2ํ˜ธ, 2007 ์—ฌ๋ฆ„ ๋™ํ™” ํ…์ŠคํŠธ๋ฅผ ํ™œ์šฉํ•œ ํŒจ๋Ÿฌ๋”” ๊ด‘๊ณ  ์Šคํ† ๋ฆฌํ…”๋ง ์—ฐ๊ตฌ 55) ์ฃผ ์ง€ ์˜* ์ฐจ๋ก€ 1. ์„œ๋ก  2. ์ธ๋ฌผ์˜ ์„ฑ๊ฒฉ ๋ณ€ํ™”์— ์˜ํ•œ ์˜๋ฏธํ™” ์ „๋žต 3. ์‹œ๊ณต๊ฐ„ ๋ณ€ํ™”์— ์˜ํ•œ ์˜๋ฏธํ™” ์ „๋žต 4. ์„œ์‚ฌ์˜ ๋ณ€๊ฐœ์— ์˜ํ•œ ์˜๋ฏธํ™” ์ „๋žต 5. ์ฐฝ์กฐ์ ์ธ ์Šคํ† ๋ฆฌํ…”๋ง์„ ์œ„ํ•˜์—ฌ 6. ๊ฒฐ๋ก  1. ์„œ๋ก ...., * ์„œ์šธ์—ฌ์ž๋Œ€ํ•™๊ต ์ดˆ๋น™๊ฐ•์˜๊ต์ˆ˜ 300 ๊ตฌ๋ณดํ•™๋ณด 12์ง‘. 1),,.,,, TV,,.,,,,,,..,...,....,...

More information

์ธ์ฒœ๊ด‘์—ญ์‹œ์˜ํšŒ ์˜์› ์ƒํ•ด ๋“ฑ ๋ณด์ƒ๊ธˆ ์ง€๊ธ‰์— ๊ด€ํ•œ ์กฐ๋ก€ ์ผ๋ถ€๊ฐœ์ •์กฐ๋ก€์•ˆ ์˜์•ˆ ๋ฒˆํ˜ธ 179 ์ œ์•ˆ์—ฐ์›”์ผ : 2007. 4. ์ œ ์•ˆ ์ž :์กฐ๋ก€์ •๋น„ํŠน๋ณ„์œ„์›ํšŒ์œ„์›์žฅ ์ œ์•ˆ์ด์œ  ๊ณต๋ฌด์ƒ์žฌํ•ด์ธ์ •๊ธฐ์ค€ (์ด๋ฌด์ฒ˜ํ›ˆ๋ น ์ œ153ํ˜ธ)์ด ๊ณต๋ฌด์›์—ฐ๊ธˆ๋ฒ• ์‹œํ–‰๊ทœ์น™ (ํ–‰์ •์ž์น˜๋ถ€๋ น ์ œ89ํ˜ธ)์œผ๋กœ ํก์ˆ˜ ์ „๋ฉด ๊ฐœ

์ธ์ฒœ๊ด‘์—ญ์‹œ์˜ํšŒ ์˜์› ์ƒํ•ด ๋“ฑ ๋ณด์ƒ๊ธˆ ์ง€๊ธ‰์— ๊ด€ํ•œ ์กฐ๋ก€ ์ผ๋ถ€๊ฐœ์ •์กฐ๋ก€์•ˆ ์˜์•ˆ ๋ฒˆํ˜ธ 179 ์ œ์•ˆ์—ฐ์›”์ผ : 2007. 4. ์ œ ์•ˆ ์ž :์กฐ๋ก€์ •๋น„ํŠน๋ณ„์œ„์›ํšŒ์œ„์›์žฅ ์ œ์•ˆ์ด์œ  ๊ณต๋ฌด์ƒ์žฌํ•ด์ธ์ •๊ธฐ์ค€ (์ด๋ฌด์ฒ˜ํ›ˆ๋ น ์ œ153ํ˜ธ)์ด ๊ณต๋ฌด์›์—ฐ๊ธˆ๋ฒ• ์‹œํ–‰๊ทœ์น™ (ํ–‰์ •์ž์น˜๋ถ€๋ น ์ œ89ํ˜ธ)์œผ๋กœ ํก์ˆ˜ ์ „๋ฉด ๊ฐœ ์ธ์ฒœ๊ด‘์—ญ์‹œ์˜ํšŒ ์˜์› ์ƒํ•ด ๋“ฑ ๋ณด์ƒ๊ธˆ ์ง€๊ธ‰์— ๊ด€ํ•œ ์กฐ๋ก€ ์ผ๋ถ€๊ฐœ์ •์กฐ๋ก€์•ˆ ์ธ ์ฒœ ๊ด‘ ์—ญ ์‹œ ์˜ ํšŒ ์ธ์ฒœ๊ด‘์—ญ์‹œ์˜ํšŒ ์˜์› ์ƒํ•ด ๋“ฑ ๋ณด์ƒ๊ธˆ ์ง€๊ธ‰์— ๊ด€ํ•œ ์กฐ๋ก€ ์ผ๋ถ€๊ฐœ์ •์กฐ๋ก€์•ˆ ์˜์•ˆ ๋ฒˆํ˜ธ 179 ์ œ์•ˆ์—ฐ์›”์ผ : 2007. 4. ์ œ ์•ˆ ์ž :์กฐ๋ก€์ •๋น„ํŠน๋ณ„์œ„์›ํšŒ์œ„์›์žฅ ์ œ์•ˆ์ด์œ  ๊ณต๋ฌด์ƒ์žฌํ•ด์ธ์ •๊ธฐ์ค€ (์ด๋ฌด์ฒ˜ํ›ˆ๋ น ์ œ153ํ˜ธ)์ด ๊ณต๋ฌด์›์—ฐ๊ธˆ๋ฒ• ์‹œํ–‰๊ทœ์น™ (ํ–‰์ •์ž์น˜๋ถ€๋ น ์ œ89ํ˜ธ)์œผ๋กœ ํก์ˆ˜ ์ „๋ฉด

More information

ePapyrus PDF Document

ePapyrus PDF Document ์œก์•„์ง€์›์—ฐ๊ตฌ 2008. ์ œ 3๊ถŒ 1 ํ˜ธ, 147-170 ์–ด๋ฆฐ์ด์ง‘์—์„œ์˜ ๋‚ฎ์ž ์— ๋Œ€ํ•œ ๊ต์‚ฌ์™€ ๋ถ€๋ชจ์˜ ์ธ์‹ ๋ฐ ์‹ค์ œ ์ด ์Šฌ ๊ธฐ(๋™์ž‘๊ตฌ ๋ณด์œก์ •๋ณด์„ผํ„ฐ)* 1) ์š” ์•ฝ ๋ณธ ์—ฐ๊ตฌ์˜ ๋ชฉ์ ์€ ์–ด๋ฆฐ์ด์ง‘์—์„œ์˜ ์ผ๊ณผ ์ค‘ ๋‚ฎ์ž  ์‹œ๊ฐ„์— ๋Œ€ํ•œ ๊ต์‚ฌ์™€ ๋ถ€๋ชจ์˜ ์ธ์‹ ๋ฐ ์‹ค์ œ๋ฅผ ์•Œ์•„๋ด„ ์œผ๋กœ์จ, ๊ต์‚ฌ์™€ ๋ถ€๋ชจ์˜ ํ˜‘๋ ฅ์„ ํ†ตํ•ด ๋ฐ”๋žŒ์งํ•œ ๋‚ฎ์ž  ์‹œ๊ฐ„์„ ๋ชจ์ƒ‰ํ•ด ๋ณด๋Š” ๋ฐ ์žˆ์—ˆ๋‹ค. ์—ฐ๊ตฌ ๋Œ€์ƒ์€ ์„œ์šธ, ๊ฒฝ๊ธฐ์ง€์—ญ

More information

01๊น€๊ฒฝํšŒ-1์ฐจ์ˆ˜์ •.hwp

01๊น€๊ฒฝํšŒ-1์ฐจ์ˆ˜์ •.hwp ํ•œ๊ตญ๋ฏผ์กฑ๋ฌธํ™” 57, 2015. 11, 3~32 http://dx.doi.org/10.15299/jk.2015.11.57.3 ์žฅ๋ณต์„ ์ „ ์— ๋‚˜ํƒ€๋‚œ ์ด์˜ฅ์˜ ๋ฌธ์ œ์˜์‹ ๊ณ ์ฐฐ - ์‹ฌ๋…ธ์ˆญ์˜ ์‚ฌ๊ฐ€์•ผํ™”๊ธฐ, ์ •์•ฝ์šฉ์˜ ๋ฐฉ์นœ์œ ์‚ฌ ์™€์˜ ๋น„๊ต๋ฅผ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ 1)๊น€ ๊ฒฝ ํšŒ * 1. ๋“ค์–ด๊ฐ€๋ฉฐ 2. ์žฅ๋ณต์„ ์˜ ํ–‰์  ๋น„๊ต 1) ์ž…์ „ ๋™๊ธฐ 2) ์žฅ๋ณต์„ ์˜ ์ฒ˜์ง€ 3) ์žฅ๋ณต์„ ์˜ ๊ตฌํœผ ๋ฐ ์—ฐ๋Œ€ 3. ์žฅ๋ณต์„ ์˜

More information

<C7D1B9CEC1B7BEEEB9AEC7D03631C1FD28C3D6C1BE292E687770>

<C7D1B9CEC1B7BEEEB9AEC7D03631C1FD28C3D6C1BE292E687770> ๊ทผ๋Œ€ ์ดํ›„ ์ด์ˆœ์‹  ์ธ๋ฌผ ์„œ์‚ฌ ๋ณ€ํ™” ๊ณผ์ •์˜ ์˜๋ฏธ ์—ฐ๊ตฌ 45) * ๊น€๊ฒฝ๋‚จ ์ฐจ ๋ก€ โ… . ์„œ๋ก  โ…ก. ๊ทผ๋Œ€ ๊ณ„๋ชฝ๊ธฐ ์ด์ˆœ์‹  ์„œ์‚ฌ์™€ ๋บท์œ ๋…„ํ•„๋…๋บธ โ…ข. ์ผ์ œ ๊ฐ•์ ๊ธฐ ์‹ค๊ธฐ(ๅฏฆ่จ˜)์™€ ๋บท๋ฌธ์˜ˆ๋…๋ณธ๋บธ์˜ ์ด์ˆœ์‹  โ…ฃ. ๊ด‘๋ณต ์ดํ›„์˜ ์ด์ˆœ์‹  ์„œ์‚ฌ โ…ค. ๊ฒฐ๋ก  ๊ตญ๋ฌธ์ดˆ๋ก ์ด ์—ฐ๊ตฌ๋Š” ๊ทผ๋Œ€์ดํ›„ ๊ต์žฌ์— ๋‚˜ํƒ€๋‚œ ์ด์ˆœ์‹ ์ƒ์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ, ์˜์›… ์„œ์‚ฌ๊ฐ€ ์–ด๋–ป๊ฒŒ ๋ณ€ํ™”ํ•˜ ๋Š”๊ฐ€๋ฅผ ์‚ดํ”ผ๋Š” ๋ฐ ๋ชฉ์ ์ด ์žˆ๋‹ค. ์ด ์—ฐ๊ตฌ์—์„œ

More information

<313020C1A4BFECBAC034332E687770>

<313020C1A4BFECBAC034332E687770> 18์„ธ๊ธฐ ้ฆฌ ๅ…ต ์˜ ํ•œ๊ธ€์ผ๊ธฐ ๋‚œ๋ฆฌ๊ฐ€ ์—ฐ๊ตฌ 1)์ •์šฐ๋ด‰ * 1. ์„œ๋ก  2. ๋‚œ๋ฆฌ๊ฐ€ ์˜ ์žฅ๋ฅด, ์ž‘๊ฐ€ ๋ฐ ์ฐฝ์ž‘ ์‹œ๊ธฐ 3. ๋‚œ๋ฆฌ๊ฐ€ ์˜ ์ฃผ์ œ์˜์‹๊ณผ ํ‘œํ˜„๋ฐฉ์‹ 4. ๊ฒฐ๋ก  ๋‚œ๋ฆฌ๊ฐ€( ๏ค› ้›ข ๆญŒ ) ๋Š” 1728๋…„์— ๋ฐœ์ƒํ•œ ๆˆŠ ็”ณ ไบ‚ (์ผ๋ช… ๏งก ๏งณ ไฝ ์˜ ๋‚œ)์„ ์ง„์••ํ•˜ ๊ธฐ ์œ„ํ•ด ๅฎ˜ ่ป ์œผ๋กœ ์ฐธ์ „ํ•œ ่จ“ ็ทด ้ƒฝ ็›ฃ ์†Œ์†์˜ ํ•œ ้ฆฌ ๅ…ต ์ด ์‚ฐ๋ฌธ์œผ๋กœ ๊ธฐ๋กํ•œ ํ•œ๊ธ€ ์ผ๊ธฐ

More information

Output file

Output file 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 An Application for Calculation and Visualization of Narrative Relevance of Films Using Keyword Tags Choi Jin-Won (KAIST) Film making

More information

IKC43_06.hwp

IKC43_06.hwp 2), * 2004 BK21. ** 156,..,. 1) (1909) 57, (1915) 106, ( ) (1931) 213. 1983 2), 1996. 3). 4) 1),. (,,, 1983, 7 12 ). 2),. 3),, 33,, 1999, 185 224. 4), (,, 187 188 ). 157 5) ( ) 59 2 3., 1990. 6) 7),.,.

More information

๋Œ€ํ•œํ•œ์˜ํ•™์›์ „ํ•™ํšŒ์ง€24๊ถŒ6ํ˜ธ-์ „์ฒด์ตœ์ข….hwp

๋Œ€ํ•œํ•œ์˜ํ•™์›์ „ํ•™ํšŒ์ง€24๊ถŒ6ํ˜ธ-์ „์ฒด์ตœ์ข….hwp ๅฐๅ…’่—ฅ่ญ‰็›ด่จฃ ์˜ ไบ”่‡Ÿ่พจ่ญ‰์— ๋Œ€ํ•œ ๅฐ่€ƒ - ็—…่ญ‰๊ณผ ่™•ๆ–น์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ 1 2 ๆ…ถ็†™ๅคงๅญธๆ กๅคงๅญธๆ ก ้Ÿ“้†ซๅญธ็ง‘ๅคงๅญธ ๅŽŸๅ…ธๅญธๆ•Žๅฎค ใ† ้Ÿ“้†ซๅญธๅคๅ…ธ็ก็ฉถๆ‰€ ็™ฝ่ฃ•็›ธ1,2*1)2) A study on The Diagnosis and Treatment Using The Theory of Five Organs in Soayakjeungjikgyeol(ๅฐๅ…’่—ฅ่ญ‰็›ด่จฃ) 1 Dept. of Oriental

More information

,,,,,, 167711 1),,, (Euripides) 2),, (Seneca, LA) 3), 1) 1573 17 2) 3 3 1 2 4

,,,,,, 167711 1),,, (Euripides) 2),, (Seneca, LA) 3), 1) 1573 17 2) 3 3 1 2 4 Journal of Women s Studies 2001 Vol 16 123~142 Racine s Phรจdre, a Tragic Woman (Jung, Hye Won, ) 17 (Racine) (Phรจdre),,,,,,,, 1 2 3 ,,,,,, 167711 1),,, (Euripides) 2),, (Seneca, LA) 3), 1) 1573 17 2) 3

More information

ๆญฏkjmh2004v13n1.PDF

ๆญฏkjmh2004v13n1.PDF 13 1 ( 24 ) 2004 6 Korean J Med Hist 13 1 19 Jun 2004 ISSN 1225 505X 1) * * 1 ( ) 2) 3) 4) * 1) ( ) 3 2) 7 1 3) 2 1 13 1 ( 24 ) 2004 6 5) ( ) ( ) 2 1 ( ) 2 3 2 4) ( ) 6 7 5) - 2003 23 144-166 2 2 1) 6)

More information

๊ธฐ์‚ฌ์Šคํฌ๋žฉ (160504).hwp

๊ธฐ์‚ฌ์Šคํฌ๋žฉ (160504).hwp ๊ฒฝํ–ฅ์‹ ๋ฌธ / 2016.05.03(ํ™”) "๊ฐˆ๋“ฑ์—†๋Š” ์„ฑ๊ณผ์—ฐ๋ด‰์ œ ๋„์ž…" ํ™๋ณดํ•˜๋˜ ๋™์„œ๋ฐœ์ „, ๋ถ€๋‹น๋…ธ๋™ํ–‰์œ„ ์ •ํ™ฉ ์„ฑ๊ณผ์—ฐ๋ด‰์ œ ๋…ธ์‚ฌํ•ฉ์˜์•ˆ ์ฐฌ๋ฐ˜ํˆฌํ‘œ ๋‹น์‹œ ๋™์„œ๋ฐœ์ „ ์šธ์‚ฐํ™”๋ ฅ๋ณธ๋ถ€ ๊ธฐํ‘œ์†Œ ๋ชจ์Šต ๊ณต๊ธฐ์—… ๋ฐœ์ „ํšŒ์‚ฌ ์ค‘ ์ฒ˜์Œ์œผ๋กœ ์„ฑ๊ณผ์—ฐ๋ด‰์ œ ํ™•๋Œ€ ๋„์ž…์— ๋Œ€ํ•œ ๋…ธ์‚ฌํ•ฉ์˜๊ฐ€ ์ด๋ค„์ง„ ํ•œ๊ตญ๋™์„œ๋ฐœ์ „์ด ์ง์› ๋“ค์˜ ์ฐฌ์„ฑ ํˆฌํ‘œ๋ฅผ ์œ ๋„ํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•ด ๋ถ€๋‹น๋…ธ๋™ํ–‰์œ„๋ฅผ ๋ฒŒ์ธ ๋ณต์ˆ˜์˜ ์ •ํ™ฉ์ด ๋‚˜์™”๋‹ค. ์ง์›๋“ค์—๊ฒŒ ๋™์˜์„œ๋ฅผ

More information

<C7D1B9CEC1B7BEEEB9AEC7D03631C1FD28C3D6C1BE292E687770>

<C7D1B9CEC1B7BEEEB9AEC7D03631C1FD28C3D6C1BE292E687770> ์„คํ™”์— ๋‚˜ํƒ€๋‚œ ์‚ฌํšŒ๊ตฌ์กฐ์™€ ๊ทธ ์˜๋ฏธ 23) ๋ฐ•์œ ๋ฏธ * ์ฐจ๋ก€ โ… . ๋ฌธ์ œ์ œ๊ธฐ โ…ก. ์„œ์‚ฌ ๋‚ด๋ถ€์˜ ์‚ฌํšŒ๊ตฌ์กฐ โ…ข. ์‚ฌํšŒ๋ฌธ์ œ์˜ ํ•ด๊ฒฐ๋ฐฉ์‹๊ณผ ๊ทธ ์˜๋ฏธ โ…ฃ. ์„คํ™”์™€ ํ›„๋Œ€์ „์Šน๊ณผ์˜ ์ƒ๊ด€๊ด€๊ณ„ โ…ค. ๊ฒฐ๋ก  ๊ตญ๋ฌธ์ดˆ๋ก ์‚ผ๊ตญ์œ ์‚ฌ ์˜ ์กฐ์—๋Š” ์™•๊ฑฐ์ธ ์ด์•ผ๊ธฐ์™€ ๊ฑฐํƒ€์ง€ ์ด์•ผ๊ธฐ๊ฐ€ ํ•˜๋‚˜์˜ ์„คํ™”์— ๋ฌถ์—ฌ ์ „ํ•˜๊ณ  ์žˆ๋Š”๋ฐ, ๋‘ ์ด์•ผ๊ธฐ๋Š” ํ•ด๊ฒฐ๊ตฌ์กฐ์—์„œ ์ฐจ์ด๋ฅผ

More information

์‚ฐ๋ฆผ๋ณ‘ํ•ด์ถฉ ๋ฐฉ์ œ๊ทœ์ • 4. ์‹ ๋ฌธ ๋ฐฉ์†ก์˜ ๋ณด๋„๋‚ด์šฉ ๋“ฑ ์ œ6 ์กฐ( ์กฐ์‚ฌ์ง€์—ญ) ์ œ5 ์กฐ์— ๋”ฐ๋ฅธ ๋ฐœ์ƒ์กฐ์‚ฌ๋Š” ๋‹ค์Œ ๊ฐ ํ˜ธ์˜ ์ง€์—ญ์œผ๋กœ ๊ตฌ๋ถ„ํ•˜์—ฌ ์กฐ์‚ฌํ•œ๋‹ค. 1. ํŠน์ •์ง€์—ญ : ๋ช…์Šน์ง€ ์œ ์ ์ง€ ๊ด€๊ด‘์ง€ ๊ณต์› ์œ ์›์ง€ ๋ฐ ๊ณ ์†๊ตญ๋„ ์ผ๋ฐ˜๊ตญ๋„ ์ฒ ๋กœ๋ณ€ ๋“ฑ ๊ฒฝ๊ด€๋ณดํ˜ธ๊ตฌ์—ญ 2. ์ฃผ์š”์ง€์—ญ : ๋ณ‘ํ•ด์ถฉ๋ณ„ ์„ ๋‹จ

์‚ฐ๋ฆผ๋ณ‘ํ•ด์ถฉ ๋ฐฉ์ œ๊ทœ์ • 4. ์‹ ๋ฌธ ๋ฐฉ์†ก์˜ ๋ณด๋„๋‚ด์šฉ ๋“ฑ ์ œ6 ์กฐ( ์กฐ์‚ฌ์ง€์—ญ) ์ œ5 ์กฐ์— ๋”ฐ๋ฅธ ๋ฐœ์ƒ์กฐ์‚ฌ๋Š” ๋‹ค์Œ ๊ฐ ํ˜ธ์˜ ์ง€์—ญ์œผ๋กœ ๊ตฌ๋ถ„ํ•˜์—ฌ ์กฐ์‚ฌํ•œ๋‹ค. 1. ํŠน์ •์ง€์—ญ : ๋ช…์Šน์ง€ ์œ ์ ์ง€ ๊ด€๊ด‘์ง€ ๊ณต์› ์œ ์›์ง€ ๋ฐ ๊ณ ์†๊ตญ๋„ ์ผ๋ฐ˜๊ตญ๋„ ์ฒ ๋กœ๋ณ€ ๋“ฑ ๊ฒฝ๊ด€๋ณดํ˜ธ๊ตฌ์—ญ 2. ์ฃผ์š”์ง€์—ญ : ๋ณ‘ํ•ด์ถฉ๋ณ„ ์„ ๋‹จ ์‚ฐ๋ฆผ๋ณ‘ํ•ด์ถฉ ๋ฐฉ์ œ๊ทœ์ • ์‚ฐ๋ฆผ๋ณ‘ํ•ด์ถฉ ๋ฐฉ์ œ๊ทœ์ • [ ์‹œํ–‰ 2015.9.9] [ ์‚ฐ๋ฆผ์ฒญํ›ˆ๋ น ์ œ1262 ํ˜ธ, 2015.9.9, ์ผ๋ถ€๊ฐœ์ •] ์‚ฐ๋ฆผ์ฒญ( ์‚ฐ๋ฆผ๋ณ‘ํ•ด์ถฉ๊ณผ), 042-481-4038 ์ œ1์žฅ ์ด์น™ ์ œ1 ์กฐ( ๋ชฉ์ ) ์ด ๊ทœ์ •์€ ์‚ฐ๋ฆผ๋ณดํ˜ธ๋ฒ• ์ œ3 ์žฅ " ์‚ฐ๋ฆผ๋ณ‘ํ•ด์ถฉ์˜ ์˜ˆ์ฐฐ ๋ฐฉ์ œ ์—์„œ ์œ„์ž„๋œ ์‚ฌํ•ญ๊ณผ ์‚ฐ๋ฆผ๋ณ‘ํ•ด์ถฉ( ์ดํ•˜ " ๋ณ‘ ํ•ด์ถฉ ์ด๋ผ ํ•œ๋‹ค) ์˜ ์˜ˆ๋ฐฉ ๊ตฌ์ œ๋ฅผ ์œ„ํ•˜์—ฌ ๋ณ‘ํ•ด์ถฉ์˜ ๋ฐœ์ƒ์กฐ์‚ฌ์™€

More information

๊น€๊ธฐ์ค‘ - ๋ฐฉ์†กํ†ต์‹ ์‹ฌ์˜์œ„์›ํšŒ ์ธํ„ฐ๋„ท ๋‚ด์šฉ์‹ฌ์˜์˜ ์œ„ํ—Œ ์—ฌ๋ถ€.hwp

๊น€๊ธฐ์ค‘ - ๋ฐฉ์†กํ†ต์‹ ์‹ฌ์˜์œ„์›ํšŒ ์ธํ„ฐ๋„ท ๋‚ด์šฉ์‹ฌ์˜์˜ ์œ„ํ—Œ ์—ฌ๋ถ€.hwp ๋ฐฉ์†กํ†ต์‹ ์‹ฌ์˜์œ„์›ํšŒ ์ธํ„ฐ๋„ท ๋‚ด์šฉ์‹ฌ์˜์™€ ๊ทธ ์œ„ํ—Œ ์—ฌ๋ถ€์— ๊ด€ํ•œ ์†Œ๋ก  - ์„œ์šธ๊ณ ๋“ฑ๋ฒ•์› 2011.2.1.์ž 2010์•„189 ์œ„ํ—Œ๋ฒ•๋ฅ ์‹ฌํŒ์ œ์ฒญ๊ฒฐ์ •์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ ํ•œ๊ตญ์ •๋ณด๋ฒ•ํ•™ํšŒ 2011๋…„ 5์›” ์‚ฌ๋ก€์—ฐ๊ตฌํšŒ 2011. 5. 17.๋ฐœํ‘œ ๋ณ€ํ˜ธ์‚ฌ ๊น€๊ธฐ์ค‘ ๋ฏธ์™„์„ฑ ์›๊ณ ์ž„ 1. ์„œ๋ก  ํ—Œ๋ฒ•์žฌํŒ์†Œ๋Š” 2002. 6. 27. 99ํ—Œ๋งˆ480 ์ „๊ธฐํ†ต์‹ ์‚ฌ์—…๋ฒ• ์ œ53์กฐ๋“ฑ ์œ„ํ—Œํ™•์ธ์‚ฌ๊ฑด์— ์„œ ๋ถˆ์˜จํ†ต์‹  ์˜ ๋‹จ์†์—

More information

โ… - 1 โ… - 2 โ… - 3 โ… - 4 โ… - 5 โ… - 6 โ… - 7 โ… - 8 โ… - 9 โ… - 10 โ… - 11 โ… - 12 โ… - 13 โ… - 14 โ… - 15 โ… - 16 โ… - 17 โ… - 18 โ… - 19 โ… - 20 โ… - 21 โ… - 22 โ… - 23 โ… - 24 โ… - 25 โ… - 26 โ… - 27 โ… - 28 โ… - 29 โ… - 30 โ… - 31 โ… - 32 โ… - 33 โ… - 34 โ… - 35

More information

untitled

untitled ๊ตฌ๋น„์ „์Šน์˜ ์ง€์†๊ณผ ๋ณ€์ฒœ 117 ๊ตฌ๋น„์ „์Šน์˜ ์ง€์†๊ณผ ๋ณ€์ฒœ < ๅ— ็™ฝ ๆœˆ ไบŒ ่– ๅŠช ่‚น ๅคซ ๅพ— ๆ€› ๆ€› ๆœด ๆœด >์˜ ์‚ฌ๋ก€๋ฅผ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ ๊น€ ํ—Œ ์„ * 1. ๋จธ๋ฆฌ๋ง 2. ๊ตฌ๋น„์ „์Šน ์˜ ์„ฑ๊ฒฉ๊ทœ๋ช… 3. < ๅ— ็™ฝ ๆœˆ ไบŒ ่– ๅŠช ่‚น ๅคซ ๅพ— ๅ‘พ ๅ‘พ ๆœด ๆœด >์˜ ๊ตฌ๋น„์ „์Šน์  ์„ฑ๊ฒฉ 4. ๋งˆ๋ฌด๋ฆฌ 1. ๋จธ๋ฆฌ๋ง ๊ตฌ๋น„์ „์Šน์€ ๋ฌธํ—Œ์ „์Šน๊ณผ ์ผ์ •ํ•œ ๊ด€๋ จ์„ ๊ฐ€์ง€๊ณ  ์žˆ๋‹ค. ๊ตฌ๋น„์ „์Šน๊ณผ

More information

2.๋‹จ์ˆœ ์•”๊ธฐ๋กœ๋Š” ํ‹€๋ฆฌ๋Š” ๋…ผ๋ฆฌ์  ๋…ํ•ด ๋ฌธ์ œ ๊ฐ•ํ™” ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ , ์‹ค์ฒœ์œค๋ฆฌ ํŒŒํŠธ๋“ค์—์„œ๋„ ์ด์ „์ฒ˜๋Ÿผ ํŒจํ„ดํ™”๋˜์–ด์„œ ์‰ฝ๊ฒŒ ํ’€ ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ๋ฌธ์ œ๋“ค์ด ์•„๋‹ˆ์—ˆ๊ณ , ๋…ผ๋ฆฌ์  ์œผ๋กœ ๋…ํ•ดํ•˜๋ฉฐ ๊ผผ๊ผผํžˆ ๋”ฐ์ ธ์„œ ํ’€์–ด์•ผํ•  ๋ฌธ์ œ๋“ค์ด ์ถœ์ œ๋˜์—ˆ๋‹ค. ์˜คํžˆ๋ ค ์•”๊ธฐ์‹์œผ๋กœ ์ ‘๊ทผํ•˜์—ฌ ์ œ์‹œ๋ฌธ ์„ ๊ผผ๊ผผํ•˜๊ฒŒ ์ฝ์ง€ ์•Š๊ณ  ์„ ์ง€๋กœ

2.๋‹จ์ˆœ ์•”๊ธฐ๋กœ๋Š” ํ‹€๋ฆฌ๋Š” ๋…ผ๋ฆฌ์  ๋…ํ•ด ๋ฌธ์ œ ๊ฐ•ํ™” ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ , ์‹ค์ฒœ์œค๋ฆฌ ํŒŒํŠธ๋“ค์—์„œ๋„ ์ด์ „์ฒ˜๋Ÿผ ํŒจํ„ดํ™”๋˜์–ด์„œ ์‰ฝ๊ฒŒ ํ’€ ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ๋ฌธ์ œ๋“ค์ด ์•„๋‹ˆ์—ˆ๊ณ , ๋…ผ๋ฆฌ์  ์œผ๋กœ ๋…ํ•ดํ•˜๋ฉฐ ๊ผผ๊ผผํžˆ ๋”ฐ์ ธ์„œ ํ’€์–ด์•ผํ•  ๋ฌธ์ œ๋“ค์ด ์ถœ์ œ๋˜์—ˆ๋‹ค. ์˜คํžˆ๋ ค ์•”๊ธฐ์‹์œผ๋กœ ์ ‘๊ทผํ•˜์—ฌ ์ œ์‹œ๋ฌธ ์„ ๊ผผ๊ผผํ•˜๊ฒŒ ์ฝ์ง€ ์•Š๊ณ  ์„ ์ง€๋กœ ํ˜„์žํƒ€์ž„ ์ƒ์œค 9ํ‰ ํ•ด์„ค์„œ ์ดํ‰: (1) ๋‚œ์ด๋„ ๋ถ„์„ ๊ตญ์˜ํƒ์„ ๋ฌผ๋กœ ๋‚ด๊ณ  ์‚ฌํƒ์œผ๋กœ ๋ณ€๋ณ„์„ ์ฃผ๋ ค๋Š” ํ‰๊ฐ€์›์˜ ์˜๋„์ธ๊ฐ€? ์ด๋ฒˆ ์‹œํ—˜์€ ํ•œ๋งˆ๋””๋กœ ์–ด๋ ค์› ๋‹ค ์ •๋‹ต๋ฅ ์ด ๋‚ฎ์•˜๋˜ ์ฃผ์š” ๋ฌธ์ œ๋ฅผ ์‚ดํŽด๋ณด์ž๋ฉด 10๋ฒˆ ์ธ๊ฐ„์ค‘์‹ฌ์ฃผ์˜์™€ ์ƒํƒœ์ค‘์‹ฌ์ฃผ์˜ 17%, 18๋ฒˆ ์นธํŠธ์˜ ์˜๊ตฌํ‰ํ™”๋ก  (์ด์ƒ์ฃผ์˜) 21% 20๋ฒˆ ์ „ํ†ต ์œค๋ฆฌ : ๋„๊ต์—์„œ ์„ฑ์ธ์„ ๋ฐ”๋ผ๋ณด๋Š” ์ž…์žฅ(+์—˜๋ฆฌ์•„๋ฐ์˜ ์„ฑํ˜„) : 28% 19๋ฒˆ

More information

๋ž˜๋ฅผ ๋ถํ•œ์—์„œ ์˜ํ™”์˜ ์ฃผ์ œ๊ณก์œผ๋กœ ์‚ฌ์šฉํ–ˆ๋‹ค๋“ ์ง€, ๋‚จํ•œ์˜ ๋ฐ˜์ฒด์ œ์„ธ๋ ฅ์ด ์• ์ฐฝํ•œ๋‹ค ๋“ ์ง€ ๋“ฑ๋“ฑ ์—ฌํƒ€์˜ ์ด์œ ๋ฅผ ๋“ค์–ด ๊ทธ ๊ฐ€์š”์˜ ๊ธฐ๋…๊ณก ์ง€์ •์„ ๋ฐ˜๋Œ€ํ•œ๋‹ค๋Š” ๊ฒƒ์€ ๋” ์ด์ƒ ์šฉ์ธ๋  ์ˆ˜ ์—†๋Š” ๋ฐ˜๋ฏผ์ฃผ์ ์ธ ํ–‰๋™์ด ๋  ๊ฒƒ์ด๋‹ค. ๋™์‹œ์— ๊ทธ ๋…ธ๋ž˜๊ฐ€ ๋‘ ๊ฐ€์ง€ ํ•„์š”์กฐ ๊ฑด์„ ์ถฉ์กฑ์‹œํ‚ค์ง€ ๋ชปํ•จ์—๋„ ๋ถˆ๊ตฌํ•˜๊ณ 

๋ž˜๋ฅผ ๋ถํ•œ์—์„œ ์˜ํ™”์˜ ์ฃผ์ œ๊ณก์œผ๋กœ ์‚ฌ์šฉํ–ˆ๋‹ค๋“ ์ง€, ๋‚จํ•œ์˜ ๋ฐ˜์ฒด์ œ์„ธ๋ ฅ์ด ์• ์ฐฝํ•œ๋‹ค ๋“ ์ง€ ๋“ฑ๋“ฑ ์—ฌํƒ€์˜ ์ด์œ ๋ฅผ ๋“ค์–ด ๊ทธ ๊ฐ€์š”์˜ ๊ธฐ๋…๊ณก ์ง€์ •์„ ๋ฐ˜๋Œ€ํ•œ๋‹ค๋Š” ๊ฒƒ์€ ๋” ์ด์ƒ ์šฉ์ธ๋  ์ˆ˜ ์—†๋Š” ๋ฐ˜๋ฏผ์ฃผ์ ์ธ ํ–‰๋™์ด ๋  ๊ฒƒ์ด๋‹ค. ๋™์‹œ์— ๊ทธ ๋…ธ๋ž˜๊ฐ€ ๋‘ ๊ฐ€์ง€ ํ•„์š”์กฐ ๊ฑด์„ ์ถฉ์กฑ์‹œํ‚ค์ง€ ๋ชปํ•จ์—๋„ ๋ถˆ๊ตฌํ•˜๊ณ  ์ œ2 ๋ฐœ์ œ๋ฌธ ์ž„์„ ์œ„ํ•œ ํ–‰์ง„๊ณก ์˜ ๋ฌธ์ œ์  ์ž„ ๊ณผ ์ƒˆ ๋‚  ์˜ ์˜๋ฏธ๋ฅผ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ ์–‘ ๋™ ์•ˆ (ํ•œ๊ตญํ•™์ค‘์•™์—ฐ๊ตฌ์› ๋ช…์˜ˆ๊ต์ˆ˜) 1. ๋จธ๋ฆฌ๋ง ์–ด๋–ค ๋…ธ๋ž˜๊ฐ€ ์ •๋ถ€๊ฐ€ ์ฃผ๊ด€ํ•˜๋Š” ๊ตญ๊ฐ€๊ธฐ๋…์‹์˜ ๊ธฐ๋…๊ณก์œผ๋กœ ์ง€์ •๋˜๋ ค๋ฉด(ํ˜น์€ ์ง€์ • ๋˜์ง€ ์•Š๊ณ  ์ œ์ฐฝ๋˜๋ ค๋ฉด) ๋‘ ๊ฐ€์ง€ ํ•„์š”์กฐ๊ฑด์„ ์ถฉ์กฑ์‹œ์ผœ์•ผ ํ•œ๋‹ค. ํ•˜๋‚˜๋Š” ๊ทธ ๊ฐ€์š”(ํŠนํžˆ ๊ฐ€์‚ฌ)์— ๋‚ดํฌ๋œ ๋ฉ”์‹œ์ง€๊ฐ€ ๊ธฐ๋…ํ•˜๋ ค๋Š” ์‚ฌ๊ฑด์˜ ์ •์‹ ์— ๋ถ€ํ•ฉํ•ด์•ผ ํ•œ๋‹ค๋Š” ๊ฒƒ์ด๋‹ค. ๋‹ค

More information

272 ็Ÿณ ๅ ‚ ๏ฅ ๅข 49์ง‘ ๊ธฐ๊พผ์ด ๋งŽ์ด ํ™•์ธ๋œ ๊ฒฐ๊ณผ๋ผ ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค. ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ  ์ด์•ผ๊ธฐ์˜ ์œ ํ˜•์ด ๊ฐ€์กฑ ๋‹ด, ๋„๊นจ๋น„๋‹ด, ๋™๋ฌผ๋‹ด, ์ง€๋ช…์œ ๋ž˜๋‹ด ๋“ฑ์œผ๋กœ ํ•œ์ •๋˜์–ด ์žˆ์Œ๋„ ํ™•์ธํ•˜์˜€ ๋‹ค. ์ „๊ตญ์ ์ธ ๊ด‘ํฌ์„ฑ์„ ๋ณด์ด๋Š” ์ด์ธ๋‹ด์ด๋‚˜ ์ €์Šน๋‹ด, ์ง€ํ˜œ๋‹ด ๋“ฑ์ด ๋งŽ์ด ์กฐ์‚ฌ๋˜์ง€ ์•Š์€ ์ ๋„ ํŠน์ง•์ด๋‹ค. ์•„์šธ

272 ็Ÿณ ๅ ‚ ๏ฅ ๅข 49์ง‘ ๊ธฐ๊พผ์ด ๋งŽ์ด ํ™•์ธ๋œ ๊ฒฐ๊ณผ๋ผ ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค. ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ  ์ด์•ผ๊ธฐ์˜ ์œ ํ˜•์ด ๊ฐ€์กฑ ๋‹ด, ๋„๊นจ๋น„๋‹ด, ๋™๋ฌผ๋‹ด, ์ง€๋ช…์œ ๋ž˜๋‹ด ๋“ฑ์œผ๋กœ ํ•œ์ •๋˜์–ด ์žˆ์Œ๋„ ํ™•์ธํ•˜์˜€ ๋‹ค. ์ „๊ตญ์ ์ธ ๊ด‘ํฌ์„ฑ์„ ๋ณด์ด๋Š” ์ด์ธ๋‹ด์ด๋‚˜ ์ €์Šน๋‹ด, ์ง€ํ˜œ๋‹ด ๋“ฑ์ด ๋งŽ์ด ์กฐ์‚ฌ๋˜์ง€ ์•Š์€ ์ ๋„ ํŠน์ง•์ด๋‹ค. ์•„์šธ 271 ๋ถ€์‚ฐ์ง€์—ญ ๊ตฌ๋น„์„คํ™” ์ด์•ผ๊ธฐ๊พผ์˜ ํ˜„ํ™ฉ๊ณผ ํŠน์ง• ์ • ๊ทœ ์‹* 1) - ๋ชฉ ์ฐจ - โ… . ์„œ๋ก  โ…ก. ๋ถ€์‚ฐ์ง€์—ญ ๊ตฌ๋น„์„คํ™” ์ด์•ผ๊ธฐ๊พผ์˜ ์ „๋ฐ˜์  ํ˜„ํ™ฉ 1. ์ด์•ผ๊ธฐ๊พผ์˜ ์—ฌ์„ฑ ํŽธ์ค‘์„ฑ 2. ๊ตฌ์—ฐ ์ž๋ฃŒ์˜ ๋ฏผ์š” ํŽธ์ค‘์„ฑ 3. ์ด์•ผ๊ธฐ๊พผ์˜ ๊ฐ€๋ณ€์  ๊ตฌ์—ฐ๋ ฅ 4. ์ด์•ผ๊ธฐ ์œ ํ˜•์˜ ์ œํ•œ์„ฑ 5. ์ด์•ผ๊ธฐ๊พผ ์ถœ์ƒ์ง€์˜ ๋น„๋ถ€์‚ฐ๊ถŒ ๊ฐ•์„ธ โ…ข. ๋ถ€์‚ฐ์ง€์—ญ ๊ตฌ๋น„์„คํ™” ์ด์•ผ๊ธฐ๊พผ์˜ ํŠน์ง• โ…ฃ. ๊ฒฐ๋ก  ๊ฐœ ์š” ๋ณธ๊ณ ์˜ ๋ชฉ์ ์€

More information

2008.3.3> 1. ๋ฒ• ์ œ34์กฐ์ œ1ํ•ญ์ œ3ํ˜ธ์— ๋”ฐ๋ฅธ ๋…ธ์ธ์ „๋ฌธ๋ณ‘์› 2. ๊ตญ๋ฏผ๊ฑด๊ฐ•๋ณดํ—˜๋ฒ• ์ œ40์กฐ์ œ1ํ•ญ์˜ ๊ทœ์ •์— ์˜ํ•œ ์š”์–‘๊ธฐ๊ด€(์•ฝ๊ตญ์„ ์ œ์™ธํ•œ๋‹ค) 3. ์‚ญ์ œ<2001.2.10> 4. ์˜๋ฃŒ๊ธ‰์—ฌ๋ฒ• ์ œ2์กฐ์ œ2ํ˜ธ์˜ ๊ทœ์ •์— ์˜ํ•œ ์˜๋ฃŒ๊ธ‰์—ฌ๊ธฐ๊ด€ ์ œ9์กฐ (๊ฑด๊ฐ•์ง„๋‹จ) ์˜ ์ œ20์กฐ์ œ1ํ•ญ์˜ ๊ทœ

2008.3.3> 1. ๋ฒ• ์ œ34์กฐ์ œ1ํ•ญ์ œ3ํ˜ธ์— ๋”ฐ๋ฅธ ๋…ธ์ธ์ „๋ฌธ๋ณ‘์› 2. ๊ตญ๋ฏผ๊ฑด๊ฐ•๋ณดํ—˜๋ฒ• ์ œ40์กฐ์ œ1ํ•ญ์˜ ๊ทœ์ •์— ์˜ํ•œ ์š”์–‘๊ธฐ๊ด€(์•ฝ๊ตญ์„ ์ œ์™ธํ•œ๋‹ค) 3. ์‚ญ์ œ<2001.2.10> 4. ์˜๋ฃŒ๊ธ‰์—ฌ๋ฒ• ์ œ2์กฐ์ œ2ํ˜ธ์˜ ๊ทœ์ •์— ์˜ํ•œ ์˜๋ฃŒ๊ธ‰์—ฌ๊ธฐ๊ด€ ์ œ9์กฐ (๊ฑด๊ฐ•์ง„๋‹จ) ์˜ ์ œ20์กฐ์ œ1ํ•ญ์˜ ๊ทœ ๋…ธ์ธ๋ณต์ง€๋ฒ• ์‹œํ–‰๊ทœ์น™ [์‹œํ–‰ 2010. 3. 1] [๋ณด๊ฑด๋ณต์ง€๊ฐ€์กฑ๋ถ€๋ น ์ œ161ํ˜ธ, 2010. 2.24, ์ผ ๋ณด๊ฑด๋ณต์ง€๊ฐ€์กฑ๋ถ€ (๋…ธ์ธ์ •์ฑ…๊ณผ) 02-2023-85 ์ œ1์กฐ (๋ชฉ์ ) ์ด ๊ทœ์น™์€ ๋…ธ์ธ๋ณต์ง€๋ฒ• ๋ฐ ๋™๋ฒ•์‹œํ–‰๋ น์—์„œ ์œ„์ž„๋œ ์‚ฌํ•ญ๊ณผ ๊ทธ ์‹œํ–‰์— ๊ด€ํ•˜์—ฌ ํ•„์š”ํ•œ ํ•จ์„ ๋ชฉ์ ์œผ๋กœ ํ•œ๋‹ค. ์ œ1์กฐ์˜2 (๋…ธ์ธ์‹คํƒœ์กฐ์‚ฌ) 1 ๋…ธ์ธ๋ณต์ง€๋ฒ• (์ดํ•˜ "๋ฒ•"์ด๋ผ ํ•œ๋‹ค)

More information

๋…ธ์ธ๋ณต์ง€๋ฒ• ์‹œํ–‰๊ทœ์น™

๋…ธ์ธ๋ณต์ง€๋ฒ• ์‹œํ–‰๊ทœ์น™ ๋…ธ์ธ๋ณต์ง€๋ฒ• ์‹œํ–‰๊ทœ์น™ [์‹œํ–‰ 2012.2.5] [๋ณด๊ฑด๋ณต์ง€๋ถ€๋ น ์ œ106ํ˜ธ, 2012.2.3, ํƒ€๋ฒ•๊ฐœ์ •] ์ œ1์กฐ(๋ชฉ์ ) ์ด ๊ทœ์น™์€ ๋…ธ์ธ๋ณต์ง€๋ฒ• ๋ฐ ๋™๋ฒ•์‹œํ–‰๋ น์—์„œ ์œ„์ž„๋œ ์‚ฌํ•ญ๊ณผ ๊ทธ ์‹œํ–‰์— ๊ด€ํ•˜์—ฌ ํ•„์š”ํ•œ ์‚ฌํ•ญ์„ ๊ทœ์ • ํ•จ์„ ๋ชฉ์ ์œผ๋กœ ํ•œ๋‹ค. ์ œ1์กฐ์˜2(๋…ธ์ธ์‹คํƒœ์กฐ์‚ฌ) 1 ๋…ธ์ธ๋ณต์ง€๋ฒ• (์ดํ•˜ "๋ฒ•"์ด๋ผ ํ•œ๋‹ค) ์ œ5์กฐ์— ๋”ฐ๋ฅธ ๋…ธ์ธ์‹คํƒœ์กฐ์‚ฌ์˜ ๋‚ด์šฉ์€ ๋‹ค์Œ ๊ฐ

More information

<B5B6BCADC7C1B7CEB1D7B7A52DC0DBBEF7C1DF313232332E687770>

<B5B6BCADC7C1B7CEB1D7B7A52DC0DBBEF7C1DF313232332E687770> 2013 ์†Œ์™ธ๊ณ„์ธต ๋…์„œ ์ธ๋ฌธํ•™ ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ ๊ฒฐ๊ณผ๋ณด๊ณ ์„œ - 2 - 2013 ์†Œ์™ธ๊ณ„์ธต ๋…์„œ ์ธ๋ฌธํ•™ ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ ๊ฒฐ๊ณผ๋ณด๊ณ ์„œ c o n t e n t s 5 22 44 58 84 108 126 146 168 186 206 220 231 268 296 316 ๊ฝƒ๋ฐ”์œ„ ์ž‘์€ ๋„์„œ๊ด€ ๊ฟˆ์ด ์ž๋ผ๋Š” ์ฑ… ๋งˆ์„ ๊ธฐ์ ์˜ ๋„์„œ๊ด€ ๋‚จ๋ถ€ ๋„์„œ๊ด€ ๋†์†Œ 1๋™ ๋„์„œ๊ด€ ๋†์†Œ 3๋™ ๋„์„œ๊ด€ ๋™๋ถ€ ๋„์„œ๊ด€

More information

๋ฏผ์ฃผ์žฅ์ •-๋…ธ๋™์šด๋™(๋ถ„๊ถŒ).indd

๋ฏผ์ฃผ์žฅ์ •-๋…ธ๋™์šด๋™(๋ถ„๊ถŒ).indd ๋ฏผ์ฃผ์žฅ์ • 100๋…„, ๊ด‘์ฃผ ์ „๋‚จ์ง€์—ญ ์‚ฌํšŒ์šด๋™ ์—ฐ๊ตฌ ๋…ธ๋™์šด๋™์‚ฌ ์ • ํ˜ธ ๊ธฐ ๋†๋ฏผ์šด๋™ 1 ๋ชฉ ์ฐจ ์ œ1์žฅ ์—ฐ๊ตฌ ๋ฐฐ๊ฒฝ๊ณผ ๋ฐฉ๋ฒ• 07 1. ๋ฌธ์ œ์ œ๊ธฐ 2. ๊ธฐ์กด ์—ฐ๊ตฌ์˜ ๊ฒ€ํ†  3. ์—ฐ๊ตฌ ๋Œ€์ƒ์˜ ํŠน์„ฑ๊ณผ ๋ณ€ํ™” 4. ์—ฐ๊ตฌ ์ž๋ฃŒ์™€ ์—ฐ๊ตฌ ๋ฐฉ๋ฒ• 07 10 12 16 ์ œ2์žฅ ์ด์Šน๋งŒ ์ •๋ถ€ ์‹œ๋Œ€์˜ ๋…ธ๋™์กฐํ•ฉ์šด๋™ 19 1. ์ด์Šน๋งŒ ์ •๋ถ€์˜ ๋…ธ๋™์ •์ฑ…๊ณผ ๋Œ€ํ•œ๋…ธ์ด 1) ๋…ธ๋™ ๊ด€๋ จ ๋ฒ•๋ฅ ๋“ค์˜ ์ œ์ •๊ณผ ๊ด‘์ฃผ

More information

์กฐ์„ ์™•์กฐ ๋Šฅ ์› ๋ฌ˜ ๊ธฐ๋ณธ ์‚ฌ๋ฃŒ์ง‘ -๋ถ€๋ก : ๋Šฅ ์› ๋ฌ˜์˜ ํ˜„๋Œ€์  ๋ช…์นญํ‘œ๊ธฐ ๊ธฐ์ค€์•ˆ ์ฐจ ๋ก€ ์„œ ์žฅ : ์กฐ์„ ์™•์‹ค์˜ ๋Šฅ ์› ๋ฌ˜ ์ œ๋„ 11 ์ œ 1๋ถ€ ๋Šฅ ์› ๋ฌ˜ ๊ธฐ๋ณธ ์‚ฌ๋ฃŒ โ… . ๋Šฅํ˜ธ( ๏ฅ™ ่™Ÿ ) ๋ฐ ๋ฌ˜ํ˜ธ( ๅปŸ ่™Ÿ )๋ฅผ ๊ฒฐ์ •ํ•œ ์œ ๋ž˜ 1. ๊ฑด์›๋ฆ‰( ๅฅ ๅ…ƒ ้™ต ) 21 2. ์ •๋ฆ‰( ่ฒž ้™ต ) 22 3. ํ—Œ๋ฆ‰( ็ป ้™ต )

More information

๊ณผ ์œ„ ๊ฐ€ ์˜ค๋Š” ๊ฒฝ์šฐ์—๋Š” ์•ž๋ง ๋ฐ›์นจ์„ ๋Œ€ํ‘œ์Œ์œผ๋กœ ๋ฐ”๊พผ [๋‹ค๊ฐ€ํŽ˜]์™€ [ํ๊ท€ ์—]๊ฐ€ ์˜ฌ๋ฐ”๋ฅธ ๋ฐœ์Œ์ด [์•ˆ์ž์„œ], [ํ• ํŠผ], [์—…์“ฐ๋ฏ€๋กœ], [์ ˆ๋ฏ] ํ’€์ด ์ž์Œ์œผ๋กœ ๋๋‚˜๋Š” ๋ง์ธ ์•‰- ๊ณผ ํ•ฅ-, ์—†-, ์ Š- ์— ๊ฐ๊ฐ ๋ชจ์Œ์œผ๋กœ ์‹œ์ž‘ํ•˜๋Š” ํ˜•์‹ํ˜•ํƒœ์†Œ์ธ -์•„์„œ, -์€, -์œผ๋ฏ€๋กœ, -์Œ

๊ณผ ์œ„ ๊ฐ€ ์˜ค๋Š” ๊ฒฝ์šฐ์—๋Š” ์•ž๋ง ๋ฐ›์นจ์„ ๋Œ€ํ‘œ์Œ์œผ๋กœ ๋ฐ”๊พผ [๋‹ค๊ฐ€ํŽ˜]์™€ [ํ๊ท€ ์—]๊ฐ€ ์˜ฌ๋ฐ”๋ฅธ ๋ฐœ์Œ์ด [์•ˆ์ž์„œ], [ํ• ํŠผ], [์—…์“ฐ๋ฏ€๋กœ], [์ ˆ๋ฏ] ํ’€์ด ์ž์Œ์œผ๋กœ ๋๋‚˜๋Š” ๋ง์ธ ์•‰- ๊ณผ ํ•ฅ-, ์—†-, ์ Š- ์— ๊ฐ๊ฐ ๋ชจ์Œ์œผ๋กœ ์‹œ์ž‘ํ•˜๋Š” ํ˜•์‹ํ˜•ํƒœ์†Œ์ธ -์•„์„œ, -์€, -์œผ๋ฏ€๋กœ, -์Œ . ์Œ์šด [ใ„ฑ] [๊ตญ], [๋ฐ•], [๋ถ€์–ต], [์•ˆํŒ] ๋ฐ›์นจ์˜ ๋ฐœ์Œ [ใ„ท] [๊ณง], [๋ฏฟ], [๋‚Ÿ], [๋น‹], [์˜ซ], [๊ฐ‡๋”ฐ], [ํžˆ์ƒ] [ใ…‚] [์ˆฉ], [์ž…], [๋ฌด๋ฆ…] [ใ„ด],[ใ„น],[ใ…],[ใ…‡] [๊ฐ„], [๋ง], [์„ฌ], [๊ณต] ์ฐพ์•„๋ณด๊ธฐ. ์Œ์ ˆ ๋์†Œ๋ฆฌ ๊ทœ์น™ (p. 6) [ใ„ฑ] [๋„‰], [๋ชฉ], [์‚ญ] [ใ„ด] [์•ˆ๋”ฐ], [์•ˆ๊ผฌ] [ใ„น] [์™ธ๊ณจ], [ํ• ๊ผฌ]

More information

<C3D6C1BE5FBBF5B1B9BEEEBBFDC8B0B0DCBFEFC8A32831333031323120C3D6C1BEBABB292E687770>

<C3D6C1BE5FBBF5B1B9BEEEBBFDC8B0B0DCBFEFC8A32831333031323120C3D6C1BEBABB292E687770> ์šฐ๋ฆฌ ์‹œ์˜ ํ–ฅ๊ธฐ ์‚ฌ๋ž‘ํ•˜๋Š” ์ผ๊ณผ ๋‹ญ๊ณ ๊ธฐ๋ฅผ ์”น๋Š” ์ผ ์ตœ์Šน์ž, ์œ  ์ค€ ์„œ์šธ์˜ˆ์ˆ ๋Œ€ํ•™๊ต ๋ฌธ์˜ˆ์ฐฝ์ž‘๊ณผ ๊ฐ•์‚ฌ/๋ฌธํ•™ํ‰๋ก ๊ฐ€ ํ•œ ์ˆŸ๊ฐˆ์˜ ๋ฐฅ, ํ•œ ๋ฐฉ์šธ์˜ ๋ˆˆ๋ฌผ๋กœ ๋ฌด์—‡์„ ์ฑ„์šธ ๊ฒƒ์ธ๊ฐ€, ๋ฐฅ์„ ๋ˆˆ๋ฌผ์— ๋ง์•„๋จน๋Š”๋‹ค ํ•œ๋“ค. ๊ทธ๋Œ€๊ฐ€ ์•„๋ฌด๋ฆฌ ๋‚˜๋ฅผ ์‚ฌ๋ž‘ํ•œ๋‹ค ํ•ด๋„ ํ˜น์€ ๋‚ด๊ฐ€ ์•„๋ฌด๋ฆฌ ๊ทธ๋Œ€๋ฅผ ์‚ฌ๋ž‘ํ•œ๋‹ค ํ•ด๋„ ๋‚˜๋Š” ์˜ค๋Š˜์˜ ๋‹ญ๊ณ ๊ธฐ๋ฅผ ์”น์–ด์•ผ ํ•˜๊ณ  ๋‚˜๋Š” ์˜ค๋Š˜์˜ ๋ˆˆ๋ฌผ์„ ์‚ผ์ผœ์•ผ ํ•œ๋‹ค.

More information

E1-์ •๋‹ต๋ฐํ’€์ด(1~24)ok

E1-์ •๋‹ต๋ฐํ’€์ด(1~24)ok ์ดˆ๋“ฑ 2 ํ•™๋…„ 1์ฃผ 2 2์ฃผ 7 3์ฃผ 12 4์ฃผ 17 ๋ถ€๋ก` ๊ตญ์–ด ๋Šฅ๋ ฅ ์ธ์ฆ ์‹œํ—˜ 22 1์ฃผ 1. ๋Š๋‚Œ์„ ๋งํ•ด์š” 1 โ‘ด แ„‚ โ‘ต แ„€ 1 8~13์ชฝ ๋“ฃ๊ธฐ ๋งํ•˜๊ธฐ/์“ฐ๊ธฐ 1 ` 2 ` 3 ์ฐธ๊ณ  ` 4 5 5 5 ` 6 4 ` 7 ์ฐธ๊ณ  ` 8 ์ผ๊ธฐ ` 9 5 10 1 11, 3 [1~3] ๋“ค๋ ค์ค„ ๋‚ด์šฉ ์˜›๋‚  ์˜›๋‚ , ๊นŠ์€ ์‚ฐ๊ณจ์งœ๊ธฐ์— ํฐ ํ˜ธ๋ž‘์ด ํ•œ ๋งˆ๋ฆฌ๊ฐ€ ์‚ด๊ณ  ์žˆ์—ˆ์Šต ์ด

More information

6ยฑร‡ยธรฑร‚รท

6ยฑร‡ยธรฑร‚รท 6 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ๊ณผ์ฒœ์‹ฌ์ƒ์†Œํ•™๊ต ์กธ์—…์ฆ์„œ(๋ฌธํ—Œ๋ฒˆํ˜ธ 03-004) ์ผ์ œ๊ฐ•์ ๊ธฐ ๊ณผ์ฒœ์ดˆ๋“ฑํ•™๊ต์˜ ์œ ์ผํ•œ ํ•œ๊ตญ์ธ ๊ต์žฅ์ด์—ˆ๋˜ ๋งน์ค€์„ญ์ž„์„ ์•Œ ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค.

More information

์ดˆ๋“ฑ๊ตญ์–ด์—์„œ ๊ด€์šฉํ‘œํ˜„ ์ง€๋„ ๋ฐฉ์•ˆ ์—ฐ๊ตฌ

์ดˆ๋“ฑ๊ตญ์–ด์—์„œ ๊ด€์šฉํ‘œํ˜„ ์ง€๋„ ๋ฐฉ์•ˆ ์—ฐ๊ตฌ 80 < ๊ด€์šฉ ํ‘œํ˜„ ์ธ์ง€๋„> ๋‚จ ์—ฌ 70 60 50 40 30 20 10 0 1 2 3 4 5 6 70 < ๊ด€์šฉ ํ‘œํ˜„ ์‚ฌ์šฉ ์ •๋„> ๋‚จ ์—ฌ 60 50 40 30 20 10 0 4ํ•™๋…„ ๊ฐ€๋”์“ด๋‹ค ์จ๋ณธ์ ์žˆ๋‹ค ์ „ํ˜€์•ˆ์“ด๋‹ค 5ํ•™๋…„ ๊ฐ€๋”์“ด๋‹ค ์จ๋ณธ์ ์žˆ๋‹ค ์ „ํ˜€์•ˆ์“ด๋‹ค 6ํ•™๋…„ ๊ฐ€๋”์“ด๋‹ค ์จ๋ณธ์ ์žˆ๋‹ค ์ „ํ˜€์•ˆ์“ด๋‹ค 70 < ์†๋‹ด ์ธ์ง€๋„> ๋‚จ ์—ฌ 60 50 40 30 20 10 0 1 2

More information

<C1B6BCB1B4EBBCBCBDC3B1E2342DC3D6C1BE2E687770>

<C1B6BCB1B4EBBCBCBDC3B1E2342DC3D6C1BE2E687770> ๊ถŒ2 ๋™๊ฒฝ์žก๊ธฐ ๆฑไบฌ้›œ่จ˜ ๋™๊ฒฝ์žก๊ธฐ 173 ๊ถŒ2 ๋ถˆ์šฐ ไฝ›ๅฎ‡ ์˜๋ฌ˜์‚ฌ(้ˆๅฆ™ๅฏบ) ๋ถ€(ๅบœ)์˜ ์„œ์ชฝ 5๋ฆฌ(้‡Œ)์— ์žˆ๋‹ค. ๋‹น ๋‚˜๋ผ ์ •๊ด€(่ฒž่ง€) 6๋…„(632) ์— ์‹ ๋ผ์˜ ์„ ๋•์™•(ๅ–„ๅพท็Ž‹)์ด ์ฐฝ๊ฑดํ•˜์˜€๋‹ค. ๋ถˆ์ „(ไฝ›ๆฎฟ)์€ 3์ธต์ธ๋ฐ ์ฒด์ œ๊ฐ€ ํŠน์ดํ•˜๋‹ค. ์†์„ค์— ์ ˆํ„ฐ๋Š” ๋ณธ๋ž˜ ํฐ ์—ฐ๋ชป์ด์—ˆ๋Š”๋ฐ, ๋‘๋‘๋ฆฌ(่ฑ†่ฑ†้‡Œ) ์‚ฌ๋žŒ๋“ค์ด ํ•˜๋ฃป๋ฐค ๋งŒ์— ๋ฉ” ์šฐ๊ณ  ๋“œ๋””์–ด ์ด ๋ถˆ์ „์„ ์„ธ์› ๋‹ค. ๊ณ  ์ „ํ•œ๋‹ค. ์ง€๊ธˆ์€

More information

ไผ)์ด๋ผ๊ณ  ํ•˜์˜€๋Š”๋ฐ, ๋ผ์ž(็พ…ๅญ—)๋Š” ๋‚˜์ž(้‚ฃๅญ—)๋กœ ์“ฐ๊ธฐ๋„ ํ•˜๊ณ  ์•ผ์ž(่€ถๅญ—)๋กœ ์“ฐ๊ธฐ๋„ ํ•œ๋‹ค. ๋˜ ์„œ๋ฒŒ(ๅพไผ)์ด๋ผ๊ณ ๋„ ํ•œ๋‹ค. ์„ธ์†์—์„œ ๊ฒฝ์ž(ไบฌๅญ—)๋ฅผ ์ƒˆ๊ฒจ ์„œ๋ฒŒ(ๅพไผ)์ด๋ผ๊ณ  ํ•œ๋‹ค. ์ด ๋•Œ๋ฌธ์— ๋˜ ์‚ฌ๋ผ(ๆ–ฏ็พ…)๋ผ๊ณ  ํ•˜๊ธฐ๋„ ํ•˜๊ณ , ๋˜ ์‚ฌ๋กœ(ๆ–ฏ็›ง)๋ผ๊ณ  ํ•˜๊ธฐ๋„ ํ•œ๋‹ค. ์žฌ์œ„ ๊ธฐ๊ฐ„์€ 6

ไผ)์ด๋ผ๊ณ  ํ•˜์˜€๋Š”๋ฐ, ๋ผ์ž(็พ…ๅญ—)๋Š” ๋‚˜์ž(้‚ฃๅญ—)๋กœ ์“ฐ๊ธฐ๋„ ํ•˜๊ณ  ์•ผ์ž(่€ถๅญ—)๋กœ ์“ฐ๊ธฐ๋„ ํ•œ๋‹ค. ๋˜ ์„œ๋ฒŒ(ๅพไผ)์ด๋ผ๊ณ ๋„ ํ•œ๋‹ค. ์„ธ์†์—์„œ ๊ฒฝ์ž(ไบฌๅญ—)๋ฅผ ์ƒˆ๊ฒจ ์„œ๋ฒŒ(ๅพไผ)์ด๋ผ๊ณ  ํ•œ๋‹ค. ์ด ๋•Œ๋ฌธ์— ๋˜ ์‚ฌ๋ผ(ๆ–ฏ็พ…)๋ผ๊ณ  ํ•˜๊ธฐ๋„ ํ•˜๊ณ , ๋˜ ์‚ฌ๋กœ(ๆ–ฏ็›ง)๋ผ๊ณ  ํ•˜๊ธฐ๋„ ํ•œ๋‹ค. ์žฌ์œ„ ๊ธฐ๊ฐ„์€ 6 ๋™๊ฒฝ์žก๊ธฐๆฑไบฌ้›œ่จ˜ ๊ถŒ1 ์ง„ํ•œ๊ธฐ่พฐ้Ÿ“็ด€ ๊ฒฝ์ƒ๋„๋Š” ๋ณธ๋ž˜ ์ง„ํ•œ(่พฐ้Ÿ“)์˜ ๋•…์ธ๋ฐ, ๋’ค์— ์‹ ๋ผ(ๆ–ฐ็พ…)์˜ ์†Œ์œ ๊ฐ€ ๋˜์—ˆ๋‹ค. ์—ฌ์ง€์Šน ๋žŒ(่ผฟๅœฐๅ‹่ฆฝ) ์— ๋‚˜์˜จ๋‹ค. ์ง„ํ•œ์€ ๋งˆํ•œ(้ฆฌ้Ÿ“)์˜ ๋™์ชฝ์— ์žˆ๋‹ค. ์Šค์Šค๋กœ ๋งํ•˜๊ธฐ๋ฅผ, ๋ง ๋ช…ํ•œ ์ง„(็งฆ)๋‚˜๋ผ ์‚ฌ๋žŒ์ด ๋‚œ๋ฆฌ๋ฅผ ํ”ผํ•˜์—ฌ ํ•œ(้Ÿ“)์œผ๋กœ ๋“ค์–ด์˜ค๋‹ˆ ํ•œ์ด ๋™์ชฝ ๊ฒฝ๊ณ„๋ฅผ ๋ถ„ํ•  ํ•˜์—ฌ ์ฃผ์—ˆ์œผ๋ฏ€๋กœ ์„ฑ์ฑ…(ๅŸŽๆ …)์„ ์„ธ์› ๋‹ค. ํ•˜์˜€๋‹ค. ๊ทธ ์–ธ์–ด๊ฐ€ ์ง„๋‚˜๋ผ ์‚ฌ๋žŒ๊ณผ ๋น„์Šทํ•˜๋‹ค.

More information

38--18--์ตœ์šฐ์„.hwp

38--18--์ตœ์šฐ์„.hwp ๅค ่ฉฉ ๆบ < ้ก” ๅปถ ไน‹ > ็ฏ‡ ่ญฏ ่จป * ๅด” ๅฎ‡ ้Œซ 1) 1. ๅบ ๆ–‡ 2. ๅค ่ฉฉ ๆบ < ้ก” ๅปถ ไน‹ > ็ฏ‡ ่ญฏ ่จป 3. ็ต ่ชž 1. ๅบ ๆ–‡ ๏ฅฒ ๅพท ๆฝ› (1673-1769)์˜ ๅญ— ๋Š” ็ขบ ๅฃซ ์ด๊ณ  ่™Ÿ ๋Š” ๆญธ ๆ„š ์ด๋‹ค. ๆฑŸ ๅ— ้•ท ๆดฒ (ํ˜„์žฌ์˜ ๆฑŸ ่˜‡ ็œ ่˜‡ ๅทž ) ์‚ฌ๋žŒ์œผ๋กœ ๆทธ ไปฃ ่– ็ฅ–, ไธ– ๅฎ—, ้ซ˜ ๅฎ— ์‚ผ๋Œ€๋ฅผ ๋ชจ๋‘ ๊ฑฐ์ณค๋‹ค. ํŠนํžˆ ์‹œ๋ฅผ ๋ชน ์‹œ ์ข‹์•„ํ•œ

More information

<C0CEBCE2BABB2D33C2F7BCF6C1A420B1B9BFAAC3D1BCAD203130B1C72E687770>

<C0CEBCE2BABB2D33C2F7BCF6C1A420B1B9BFAAC3D1BCAD203130B1C72E687770> ํ•ด์ œ ๋ฉด์–‘ํ–‰๊ฒฌ์ผ๊ธฐ ๆฒ” ้™ฝ ่กŒ ้ฃ ๆ—ฅ ่จ˜ ์ด ์ž๋ฃŒ๋Š” ํ•œ๋ง์˜ ๊ฐœํ™”ํŒŒ ๊ด€๋ฃŒ, ๊น€์œค์‹ ้‡‘ ๅ… ๆค (1835~1922)์ด ์ถฉ์ฒญ๋„ ๋ฉด์ฒœ ๆฒ” ๅท ์— ์œ ๋ฐฐํ•˜๋ฉด์„œ ๋™ํ•™๋†๋ฏผํ˜๋ช… ์‹œ๊ธฐ์— ์ „๋ฌธ ๅ‚ณ ่ž ํ•œ ๊ฒƒ์„ ์ผ์ผ์ด ๊ธฐ๋กํ•œ ์ผ๊ธฐ์ฑ… ์ด๋‹ค. ์ˆ˜๋กํ•œ ๋ถ€๋ถ„์€ ์†์Œ์ฒญ์‚ฌ ็บŒ ้™ฐ ๆ™ด ๅฒ ์˜ ๊ถŒ 7๋กœ ๋‚ด์ œ ๅ…ง ้กŒ ๊ฐ€ ๋ฉด์–‘ํ–‰๊ฒฌ์ผ๊ธฐ ๆฒ” ้™ฝ ่กŒ ้ฃ ๆ—ฅ ่จ˜ ๋กœ ๋˜์–ด ์žˆ๋Š” ๋ถ€๋ถ„ ๊ฐ€์šด๋ฐ ๊ณ„์‚ฌ๋…„ ็™ธ ๅทณ ๅนด

More information

๊ต์‚ฌ์šฉ์ง€๋„์„œ_์“ฐ๊ธฐ.hwp

๊ต์‚ฌ์šฉ์ง€๋„์„œ_์“ฐ๊ธฐ.hwp 1. ์žฌ๋ฏธ์žˆ๋Š” ๊ธ€์ž ๋‹จ์›์˜ ๊ตฌ์„ฑ ์˜๋„ ์ด ๋‹จ์›์€ ๋„๋น„์™€ ๊นจ๋น„๊ฐ€ ๊ธธ์„ ์žƒ๊ณ  ํ—ค๋งค๋‹ค ๊ธ€์ž ๊ณต๋ถ€์˜ ํ•„์š”์„ฑ์„ ๋Š๋ผ๊ณ  ๊ธ€์ž ๊ณต๋ถ€๋ฅผ ํ•˜๊ฒŒ ๋˜๋Š” ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์‹œ์ž‘๋œ๋‹ค. ์ž์นซ ์ง€๊ฒจ์šธ ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ์“ฐ๊ธฐ ๊ณต๋ถ€๋ฅผ ๋‹ค์–‘ํ•œ ๋†€์ด ์œ„์ฃผ์˜ ํ™œ๋™์œผ๋กœ ๊ตฌ์„ฑํ•˜์˜€๊ณ , ํ•™์Šต์ž ์ฃผ๋ณ€์˜ ๋‹ค์–‘ํ•œ ์ž๋ฃŒ๋“ค์„ ํ™œ์šฉํ•จ์œผ๋กœ์จ ํ•™์Šต์— ๋Œ€ํ•œ ํฅ๋ฏธ๋ฅผ ๊ฐ–๊ณ  ํ™œ๋™ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๊ฒŒ ํ•˜์˜€๋‹ค. ๊ฐ ๋‹จ๊ณ„์˜ ํ•™์Šต์„ ๋งˆ์น  ๋•Œ๋งˆ๋‹ค ๋„๊นจ๋น„ ์—ฐํ•„์„

More information

0429bodo.hwp

0429bodo.hwp ์นœ์ผ์ธ๋ช…์‚ฌ์ „ ์ˆ˜๋ก๋Œ€์ƒ์ž ๋ช…๋‹จ ์นœ์ผ์ธ๋ช…์‚ฌ์ „ํŽธ์ฐฌ์œ„์›ํšŒ ใ„ฑ ใ„ด ใ„ท ใ„น ใ… ใ…‚ ใ…… ใ…‡ ใ…ˆ ใ…Š ใ…‹ ใ…Œ ใ… ใ…Ž ์ด ๋ช…๋‹จ์€ ์นœ์ผ์ธ๋ช…์‚ฌ์ „ ์ˆ˜๋ก๋Œ€์ƒ์ž์˜ ํ›„์† ๋˜๋Š” ์—ฐ๊ณ ์ž๋กœ๋ถ€ํ„ฐ ์ด์˜์‹ ์ฒญ์„ ๋ฐ›๊ธฐ ์œ„ํ•ด ์ž‘์„ฑ ๋˜์—ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ด ์ธ๋ฌผ์ •๋ณด๋ฅผ ๋ฌด๋‹จ ๋ณต์‚ฌํ•˜์—ฌ ์œ ํฌํ•˜๊ฑฐ๋‚˜ ์ธํ„ฐ๋„ท์„ ํ†ตํ•ด ์ „ ํŒŒํ•˜๋Š”์ผ์ฒด์˜ํ–‰์œ„๋Š”๋ฒ•์—์ €์ด‰๋ ์ˆ˜์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ฃผ์š” ํ›ˆํฌ์ƒ ์•ฝ์–ด 1. ๋ณ‘ํ•ฉ๊ธฐ๋…์žฅ 2. ๋Œ€์ •๋Œ€๋ก€๊ธฐ๋…์žฅ 3. ์†Œํ™”๋Œ€๋ก€๊ธฐ๋…์žฅ

More information

ๆ™‚ ็ฟ’ ่ชช ) 5), ์›ํ˜ธ์„ค( ๅ…ƒ ๆ˜Š ่ชช ) 6) ๋“ฑ์ด ์žˆ๋‹ค. 7) ์ด ๊ฐ€์šด๋ฐ ์ž„์ œ์„ค์— ๋™์˜ํ•˜๋Š”๋ฐ”, ์ƒ์„ธํ•œ ๋…ผ์˜๋Š” ํ™ฉํŒจ๊ฐ•์˜ ๋…ผ์˜๋กœ ๋ฏธ๋ฃจ๋‚˜ ๊ทธ์˜ ๋…ผ์˜์— ๋…ผ๊ฑฐ๋กœ์„œ ๋น ์ ธ ์žˆ๋Š” ๋ถ€๋ถ„์„ ๋ณด๊ฐ•ํ•˜์—ฌ ์ž„์ œ์„ค์— ๋Œ€ํ•œ ๋ณ€์ฆ( ่พจ ่ญ‰ )์„ ๋ง๋ถ™์ด๊ณ ์ž ํ•œ๋‹ค. ์šฐ์„ , ๋‹ค์Œ์˜ ์ธ์šฉ๋ฌธ์„ ๋ณด๋„๋ก

ๆ™‚ ็ฟ’ ่ชช ) 5), ์›ํ˜ธ์„ค( ๅ…ƒ ๆ˜Š ่ชช ) 6) ๋“ฑ์ด ์žˆ๋‹ค. 7) ์ด ๊ฐ€์šด๋ฐ ์ž„์ œ์„ค์— ๋™์˜ํ•˜๋Š”๋ฐ”, ์ƒ์„ธํ•œ ๋…ผ์˜๋Š” ํ™ฉํŒจ๊ฐ•์˜ ๋…ผ์˜๋กœ ๋ฏธ๋ฃจ๋‚˜ ๊ทธ์˜ ๋…ผ์˜์— ๋…ผ๊ฑฐ๋กœ์„œ ๋น ์ ธ ์žˆ๋Š” ๋ถ€๋ถ„์„ ๋ณด๊ฐ•ํ•˜์—ฌ ์ž„์ œ์„ค์— ๋Œ€ํ•œ ๋ณ€์ฆ( ่พจ ่ญ‰ )์„ ๋ง๋ถ™์ด๊ณ ์ž ํ•œ๋‹ค. ์šฐ์„ , ๋‹ค์Œ์˜ ์ธ์šฉ๋ฌธ์„ ๋ณด๋„๋ก ๊ณผ ์ž„์ œ ์‹ ํ•ด์ง„(์ „๋‚จ๋Œ€) 1. ๋จธ๋ฆฌ๋ง ์„ธ์กฐ์˜ ์™•์œ„์ฐฌํƒˆ๊ณผ ๋‹จ์ข…๋ณต์œ„ ๊ณผ์ •์—์„œ์˜ ์‚ฌ์œก์‹ ์„ ์†Œ์žฌ๋กœ ํ•œ ์ž‘ํ’ˆ์€ ๋‚จํšจ์˜จ( ๅ— ๅญ ๆบซ )์˜ (1492๋…„ ์ง์ „?), ์ž„์ œ( ๏งด ๆ‚Œ )์˜ (1576?), ๊น€์ˆ˜๋ฏผ( ๏คŠ ๅฃฝ ๆฐ‘ )์˜ (1757) ๋“ฑ์ด ์žˆ๋‹ค. 1) ์ฒซ ์ž‘ํ’ˆ์€ ์ง‘์ „( ้›†

More information

<32303132BDC3BAB8C1A4B1D4C6C75BC8A3BFDC303530395D2E687770>

<32303132BDC3BAB8C1A4B1D4C6C75BC8A3BFDC303530395D2E687770> ์กฐ ๋ก€ ์ต์‚ฐ์‹œ ์กฐ๋ก€ ์ œ1220ํ˜ธ ์ต์‚ฐ์‹œ ์ฃผ๋ฏผ๊ฐ์‚ฌ ์ฒญ๊ตฌ์— ๊ด€ํ•œ ์กฐ๋ก€ ์ผ๋ถ€๊ฐœ์ •์กฐ๋ก€ 1 ์ต์‚ฐ์‹œ ์กฐ๋ก€ ์ œ1221ํ˜ธ ์ต์‚ฐ์‹œ ์ œ์•ˆ์ œ๋„ ์šด์˜์กฐ๋ก€ ์ผ๋ถ€๊ฐœ์ •์กฐ๋ก€ 3 ์ต์‚ฐ์‹œ ์กฐ๋ก€ ์ œ1222ํ˜ธ ์ต์‚ฐ์‹œ ์‹œ์ฑ„์— ๊ด€ํ•œ ์กฐ๋ก€ ํ์ง€์กฐ๋ก€ 12 ์ต์‚ฐ์‹œ ์กฐ๋ก€ ์ œ1223ํ˜ธ ์ต์‚ฐ์‹œ ์‹œ์„ธ ๊ฐ๋ฉด ์กฐ๋ก€ ์ „๋ถ€๊ฐœ์ •์กฐ๋ก€ 13 ์ต์‚ฐ์‹œ ์กฐ๋ก€ ์ œ1224ํ˜ธ ์ต์‚ฐ์‹œ ํ–‰์ •๊ธฐ๊ตฌ์„ค์น˜์กฐ๋ก€ 19 ์ต์‚ฐ์‹œ ์กฐ๋ก€ ์ œ1225ํ˜ธ ์ต์‚ฐ์‹œ

More information

cls46-06(์‹ฌ์šฐ์˜).hwp

cls46-06(์‹ฌ์šฐ์˜).hwp ่˜‡ ๅทž ์›๋ฆผ์˜ ๆ™ฏ ๅ ์—ฐ๊ตฌ * ็”จ ๅ…ธ ํ•œ ๊ฒฝ๋ช…์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ 1)์‹ฌ์šฐ์˜ ** ๋ชฉ ์ฐจ โ… . ์„œ๋ก  โ…ก. ๊ธฐ์กด์˜ ๊ฒฝ๋ช… ๅ‘ฝ ๅ ๆณ• โ…ข. ๊ท€๋‚ฉ์  ๊ฒฐ๊ณผ์— ๋”ฐ๋ฅธ ๊ฒฝ๋ช… ๋ถ„๋ฅ˜ 1. ์‹ ํ™”์ „์„ค ์—ญ์‚ฌ๊ณ ์‚ฌ 2. ๆ–‡ ่พญ, ่ฉฉ ๅฅ โ…ฃ. ๊ฒฐ๋ก  โ… . ์„œ๋ก  ๆ™ฏ ๅ ์ด๋ž€ ๆ™ฏ ่ง€ ้กŒ ๅ (๊ฒฝ๊ด€์— ๋ถ™์ธ ์ด๋ฆ„) ์˜ ์ค€๋ง๋กœ, ๋ณผ๋งŒํ•œ ๊ฒฝ์น˜ ์ง€๊ตฌ์™€ ๊ฒฝ์น˜ ์ง€ ์  ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ  ๊ฒฝ์น˜ ์ง€๊ตฌ ๋‚ด ์„ธ์›Œ์ง„ ์ธ๊ณต๋ฌผ์— ๋ถ™์—ฌ์ง„

More information

ยธรฉยธรฑยผร’ยฝร„รรถ 63รˆยฃ_ยณยปรรถ รƒร–รยพ

ยธรฉยธรฑยผร’ยฝร„รรถ 63รˆยฃ_ยณยปรรถ รƒร–รยพ ์ •๋ณด๋‚˜๋ˆ” ์„ญ์ด์™€ ํ•จ๊ป˜ํ•˜๋Š” ์—ฌํ–‰ ์ž„๊ฐ•์„ญ ๋ณต์ง€๊ณผ ๊ณผ์žฅ ์—ฌ๋ฆ„์ด๋‹ค. ํœด๊ฐ€์ฒ ์ด๋‹ค. ๋‹ค ๋“ค ์–ด๋””๋ก ๊ฐ€ ๋– ๋‚  ์ค€๋น„์— ๋งˆ์Œ ์ด ๋“ค๋–  ์žˆ๋Š” ์‹œ๊ธฐ๊ฐ€ ์•„๋‹Œ๊ฐ€ ์‹ถ๋‹ค. ์—ฌํ–‰ ๋งค๋‹ˆ์•„๊นŒ์ง€๋Š” ์•„๋‹ˆ ์ง€๋งŒ, ๋‚˜๋ฆ„ ์—ฌํ–‰์„ ์ฆ๊ธฐ๋Š” ์‚ฌ ๋žŒ์œผ๋กœ์„œ ๊ฐ€์กฑ๋“ค๊ณผ ์‹ ๋‚˜๋Š” ํœด ๊ฐ€๋ฅผ ๋ณด๋‚ผ ๊ณ„ํš์— ์‚ด์ง ๋“ค๋–  ์žˆ๋Š” ๋‚˜์—๊ฒŒ ํ˜ผ์ž๋งŒ ์‹ ๋‚˜์ง€ ๋ง ๊ณ  ๊ฐ™์ด ์ข€ ์‹ ๋‚ฌ์œผ๋ฉด ์ข‹๊ฒ ๋‹ค๋ฉฐ ๊ฐ€์กฑ๋“ค๊ณผ ๊ฐ™์ด ๊ฐ€๋ฉด ์ข‹์€ ์—ฌํ–‰ ๋ˆˆ์ด ์‹œ๋ฆฌ๋„๋ก

More information

177

177 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 (2) ์–‘์ฃผ์กฐ์”จ ์‚ฌ๋งˆ๋ฐฉ๋ชฉ์—๋Š” ์„œ์ฒœ์˜ ์–‘์ฃผ์กฐ์”จ๊ฐ€ 1789๋…„๋ถ€ํ„ฐ 1891๋…„๊นŒ์ง€ 5๋ช…์ด ํ•ฉ๊ฒฉํ•˜์˜€๋‹ค. ํ•œ์‚ฐ์—์„œ๋„ 1777๋…„๋ถ€ํ„ฐ 1864๋…„๊นŒ์ง€ 5๋ช…์ด ๋“ฑ์žฌ๋˜์—ˆ๊ณ , ๋น„์ธ์—์„œ๋„ 1735๋…„๋ถ€ํ„ฐ 1801๋…„๊นŒ์ง€ 4๋ช…์ด ์˜ฌ๋ผ์žˆ๋‹ค. ์„œ์ฒœ์ง€์—ญ ์ผ๋Œ€์— ๋„“๊ฒŒ ์„ธ๊ฑฐ์ง€๋ฅผ ๋งˆ๋ จํ•˜๊ณ  ์žˆ์—ˆ ๋˜ ๊ฒƒ์œผ๋กœ

More information

์ œ์ฃผ์–ด ๊ต์œก์ž๋ฃŒ(์ค‘๋“ฑ)-์ž‘์—….hwp

์ œ์ฃผ์–ด ๊ต์œก์ž๋ฃŒ(์ค‘๋“ฑ)-์ž‘์—….hwp ์—ฌ๋Š”๋ง ํ’€๊ฝƒ, ์ œ์ฃผ์–ด ์ œ์ฃผ์–ด๋Š” ์ œ์ฃผ์ธ์˜ ํ–ฅ๊ธฐ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ์ œ์ฃผ์ธ์˜ ์‚ถ์˜ ์†๋์—์„œ ํ”ผ์–ด๋‚˜๋Š” ์‚ถ์˜ ํ–ฅ๊ธฐ์ด๊ณ , ๊ฟˆ์˜ ๋‚ด์Œ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ๊ทธ๋ถ„๋“ค์ด ์–ด๋ฃจ๋งŒ์กŒ๋˜ ์‚ถ์ด ๊ฑฐ์น ์—ˆ๋˜ ๊นŒ๋‹ญ์— ๋”์šฑ ํ–ฅ๊ธฐ๋กญ๊ณ , ๊ทธ ๊ฟˆ์ด ์• ํ‹‹ํ–ˆ๊ธฐ์— ๋”์šฑ ์€์€ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ œ์ฃผ์–ด๋Š” ์ œ์ฃผ๊ฐ€ ํ”ผ์›Œ๋‚ธ ํ’€์žŽ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ์ œ์ฃผ์˜ ๊ฑฐ์นœ ๋•…์— ๋ฟŒ๋ฆฌ๋ฅผ ๋‚ด๋ฆฌ๊ณ  ์‹น์„ ํ‹”์šฐ๊ณ , ๋น„๋ฐ”๋žŒ ๋งž๊ณ  ์ž๋ž๊ธฐ์— ๋”์šฑ ์งˆ๋ฐ•ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์‚ฌ์ฒ  ์‹ฑ๊ทธ๋Ÿฌ์šด ๋“คํ’€๊ณผ ๋“ค๊ฝƒํ–ฅ๊ธฐ๊ฐ€

More information

01Report_210-4.hwp

01Report_210-4.hwp ์—ฐ๊ตฌ๋ณด๊ณ ์„œ 210-4 ํ•ด๋ฐฉ ํ›„ ํ•œ๊ตญ์—ฌ์„ฑ์˜ ์ •์น˜์ฐธ์—ฌ ํ˜„ํ™ฉ๊ณผ ํ–ฅํ›„ ๊ณผ์ œ ํ•œ๊ตญ์—ฌ์„ฑ๊ฐœ๋ฐœ์› ๋ชฉ ์ฐจ โ…  ์„œ ๋ก  โ…ก ๊ตญํšŒ ๋ฐ ์ง€๋ฐฉ์˜ํšŒ์—์„œ์˜ ์—ฌ์„ฑ์ฐธ์—ฌ โ…ข ์ •๋‹น์กฐ์ง๋‚ด ์—ฌ์„ฑ์ฐธ์—ฌ ๋ฐ ์ •๋‹น์˜ ์—ฌ์„ฑ์ •์ฑ… โ…ฃ ์—ฌ์„ฑ์œ ๊ถŒ์ž์˜ ํˆฌํ‘œ์œจ ๋ฐ ํˆฌํ‘œํ–‰ํƒœ โ…ค ์—ฌ์„ฑ๋‹จ์ฒด์˜ ์—ฌ์„ฑ์ •์น˜์ฐธ์—ฌ ํ™•๋Œ€๋ฅผ ์œ„ํ•œ ์šด๋™ โ…ฅ ์—ฌ์„ฑ์˜ ์ •์น˜์ฐธ์—ฌ ํ™•๋Œ€๋ฅผ ์œ„ํ•œ ํ–ฅํ›„ ๊ณผ์ œ ์ฐธ๊ณ ๋ฌธํ—Œ ๋ถ€ ๋ก ํ‘œ ๋ชฉ ์ฐจ โ…  ์„œ ๋ก  . ์„œ๋ก  1.

More information

<C3D1BCB15FC0CCC8C45FBFECB8AE5FB1B3C0B0C0C75FB9E6C7E228323031362D352D32315FC5E4292E687770>

<C3D1BCB15FC0CCC8C45FBFECB8AE5FB1B3C0B0C0C75FB9E6C7E228323031362D352D32315FC5E4292E687770> ์ด์„  ์ดํ›„ ์šฐ๋ฆฌ ๊ต์œก์˜ ๋ฐฉํ–ฅ ๋‹น ์ฒด์ œ์—์„œ ์šฐ๋ฆฌ ๊ต์œก์˜ ์ „๋ง๊ณผ ๊ต์œกํ–‰์ •๊ฐ€๋“ค์˜ ์—ญํ•  ๋ฐ• ํ˜ธ ๊ทผ ์„œ์šธ์‹œ์˜ํšŒ ์˜์› ๊ต์œก์œ„์›ํšŒ ์œ„์› ์„œ๋ก  ๋…„ ์›” ์ผ ์ œ ๋Œ€ ๊ตญํšŒ์˜์› ์„ ๊ฑฐ๊ฐ€ ์น˜๋Ÿฌ์กŒ๋‹ค ์„ ๊ฑฐ๋Š” ๋ฐ”๋กœ ๋ฏผ์˜ ์˜ ๋ฐ˜์˜์ด๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ์— ์ด์„ ๊ฒฐ๊ณผ๋ฅผ ์‚ดํŽด๋ณด๊ณ  ์™œ ์ด๋Ÿฌํ•œ ๊ฒฐ๊ณผ๊ฐ€ ๋‚˜์™”๋Š”๊ฐ€๋ฅผ ๋ถ„์„ํ•ด ๋ณธ ํ›„ ๋…„ ์›” ์ผ์„ ๊ธฐ์ ์œผ๋กœ ์ œ ๋Œ€ ๊ตญํšŒ์˜์›๋“ค์˜ ์ž„๊ธฐ๊ฐ€ ์‹œ ์ž‘๋˜๋Š” ์ƒํ™ฉ์—์„œ ์šฐ๋ฆฌ ๊ต์œก์ด ์–ด๋–ป๊ฒŒ

More information

๋ชฉ ์ฐจ ็‡Ÿ ไธ‹ ้ข 5 ๅ‰ ๆ‰€ ้ข 71 ๅพŒ ๆ‰€ ้ข 153 ไธ‰ ๆœจ ้ข 263 ๏ง„ ๏งŠ ้ข 285 ้ƒฝ ๅทฒ ไธŠ ๆข 367 ๅŒ ๆฒป ๏ง‘ ๅนด (1867) ๆญฃ ๆœˆ ๆ—ฅ ๆฐธ ๅฎ— ้˜ฒ ็‡Ÿ ไปŠ ไธ ๅฏ ๅผ ๅธณ ็ฑ ๋ฒ”๋ก€ 1. ํ›ผ์† ๋“ฑ์˜ ์ด์œ ๋กœ ํŒ๋…์ด ๋ถˆ๊ฐ€๋Šฅํ•œ ๊ธ€์ž๋Š” ๋กœ ํ‘œ๊ธฐํ•จ. ๋‹จ, ๋น„์ • ์ด ๊ฐ€๋Šฅํ•œ ๊ฒฝ์šฐ๋Š” ( ) ์•ˆ์— ํ‘œ๊ธฐํ•จ. 2. ์›๋ณธ์—์„œ ๋ˆ„๋ฝ๋œ ๊ธ€์ž๋Š” [ ] ์•ˆ์— ํ‘œ๊ธฐํ•จ. ๋‹จ, ๋ˆ„๋ฝ๋œ

More information

639..-1

639..-1 ์ œ639ํ˜ธ [์ฃผ๊ฐ„] 2014๋…„ 12์›” 15์ผ(์›”์š”์ผ) http://gurotoday.com http://cafe.daum.net/gorotoday ๋ฌธ์˜ 02-830-0905 ๋Œ€์ž… ์ค€๋น„์— ์ง€์นœ ์ˆ˜ํ—˜์ƒ ์—ฌ๋Ÿฌ๋ถ„ ํž˜๋‚ด์„ธ์š” ์‹ ๋„๋ฆผํ…Œํฌ๋…ธ๋งˆํŠธ์„œ ์ˆ˜ํ—˜์ƒ๊ณผ ํ•™๋ถ€๋ชจ 600๋ช… ๋Œ€์ƒ ๋Œ€์ž…์„ค๋ช…ํšŒ ๊ตฌ๋กœ์•„ํŠธ๋ฐธ๋ฆฌ์„œ๋Š” ์ˆ˜ํ—˜์ƒ 1,000๋ช… ์ดˆ๋Œ€ ํ•ดํ”ผ ์ฝ˜์„œํŠธ ์—ด๋ ค ๊ตฌ๋กœ๊ตฌ๊ฐ€ ๋Œ€์ž… ์ค€๋น„๋กœ ์ง€์นœ

More information

๊ต์œก ๊ณผ ํ•™๊ธฐ ์ˆ ๋ถ€ ๊ณ  ์‹œ ์ œ 20 11-36 1ํ˜ธ ์ดˆ ์ค‘๋“ฑ๊ต์œก๋ฒ• ์ œ23์กฐ ์ œ2ํ•ญ์— ์˜๊ฑฐํ•˜์—ฌ ์ดˆ ์ค‘๋“ฑํ•™๊ต ๊ต์œก๊ณผ์ •์„ ๋‹ค์Œ๊ณผ ๊ฐ™์ด ๊ณ ์‹œํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 2011๋…„ 8์›” 9์ผ ๊ต์œก๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ๋ถ€์žฅ๊ด€ 1. ์ดˆ ์ค‘๋“ฑํ•™๊ต ๊ต์œก๊ณผ์ • ์ด๋ก ์€ ๋ณ„์ฑ… 1 ๊ณผ ๊ฐ™์Šต๋‹ˆ๋‹ค. 2. ์ดˆ๋“ฑํ•™๊ต ๊ต์œก๊ณผ์ •์€ ๋ณ„์ฑ…

๊ต์œก ๊ณผ ํ•™๊ธฐ ์ˆ ๋ถ€ ๊ณ  ์‹œ ์ œ 20 11-36 1ํ˜ธ ์ดˆ ์ค‘๋“ฑ๊ต์œก๋ฒ• ์ œ23์กฐ ์ œ2ํ•ญ์— ์˜๊ฑฐํ•˜์—ฌ ์ดˆ ์ค‘๋“ฑํ•™๊ต ๊ต์œก๊ณผ์ •์„ ๋‹ค์Œ๊ณผ ๊ฐ™์ด ๊ณ ์‹œํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 2011๋…„ 8์›” 9์ผ ๊ต์œก๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ๋ถ€์žฅ๊ด€ 1. ์ดˆ ์ค‘๋“ฑํ•™๊ต ๊ต์œก๊ณผ์ • ์ด๋ก ์€ ๋ณ„์ฑ… 1 ๊ณผ ๊ฐ™์Šต๋‹ˆ๋‹ค. 2. ์ดˆ๋“ฑํ•™๊ต ๊ต์œก๊ณผ์ •์€ ๋ณ„์ฑ… ๊ต์œก๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ๋ถ€ ๊ณ ์‹œ ์ œ 2011 361ํ˜ธ [๋ณ„์ฑ… 3] ์ค‘ํ•™๊ต ๊ต์œก๊ณผ์ • ๊ต์œก ๊ณผ ํ•™๊ธฐ ์ˆ ๋ถ€ ๊ณ  ์‹œ ์ œ 20 11-36 1ํ˜ธ ์ดˆ ์ค‘๋“ฑ๊ต์œก๋ฒ• ์ œ23์กฐ ์ œ2ํ•ญ์— ์˜๊ฑฐํ•˜์—ฌ ์ดˆ ์ค‘๋“ฑํ•™๊ต ๊ต์œก๊ณผ์ •์„ ๋‹ค์Œ๊ณผ ๊ฐ™์ด ๊ณ ์‹œํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 2011๋…„ 8์›” 9์ผ ๊ต์œก๊ณผํ•™๊ธฐ์ˆ ๋ถ€์žฅ๊ด€ 1. ์ดˆ ์ค‘๋“ฑํ•™๊ต ๊ต์œก๊ณผ์ • ์ด๋ก ์€ ๋ณ„์ฑ… 1 ๊ณผ ๊ฐ™์Šต๋‹ˆ๋‹ค. 2. ์ดˆ๋“ฑํ•™๊ต ๊ต์œก๊ณผ์ •์€ ๋ณ„์ฑ… 2 ์™€ ๊ฐ™์Šต๋‹ˆ๋‹ค. 3.

More information

์‹œํ—˜์ง€ ์ถœ์ œ ์–‘์‹

์‹œํ—˜์ง€ ์ถœ์ œ ์–‘์‹ 2013ํ•™๋…„๋„ ์ œ2ํ•™๊ธฐ ์ œ1์ฐจ ์„ธ๊ณ„์‚ฌ ์ง€ํ•„ํ‰๊ฐ€ ๊ณ„ ๋ถ€์žฅ ๊ต๊ฐ ๊ต์žฅ 2013๋…„ 8์›” 30์ผ 2, 3๊ต์‹œ ์ œ 3ํ•™๋…„ ์ธ๋ฌธ (2, 3, 4, 5)๋ฐ˜ ์ถœ์ œ๊ต์‚ฌ : ๋ฐฑ์ข…์› ์ด ์‹œํ—˜ ๋ฌธ์ œ์˜ ์ €์ž‘๊ถŒ์€ ํ’์•”๊ณ ๋“ฑํ•™๊ต์— ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ € ์ž‘๊ถŒ๋ฒ•์— ์˜ํ•ด ๋ณดํ˜ธ๋ฐ›๋Š” ์ €์ž‘๋ฌผ์ด๋ฏ€๋กœ ์ „์žฌ์™€ ๋ณต์ œ๋Š” ๊ธˆ์ง€ ๋˜๋ฉฐ, ์ด๋ฅผ ์–ด๊ธธ ์‹œ ์ €์ž‘๊ถŒ๋ฒ•์— ์˜๊ฑฐ ์ฒ˜๋ฒŒ๋  ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. 3. ์ „๊ทผ๋Œ€ ์‹œ๊ธฐ (๊ฐ€)~(๋ผ)

More information

์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ์˜ ์ „ํ†ต๋ฌธํ™”์—๋Š” ๋ฌด์—‡์ด ์žˆ๋Š”์ง€ ์•Œ์•„๋ด…์‹œ๋‹ค. ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ์˜ ์ „ํ†ต๋ฌธํ™”๋ฅผ ์ฒดํ—˜ํ•ฉ์‹œ๋‹ค. ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ์˜ ์ „ํ†ต๋ฌธํ™”๋ฅผ ์†Œ์ค‘ํžˆ ์—ฌ๊ธฐ๋Š” ๋งˆ์Œ์„ ๊ฐ€์ง‘์‹œ๋‹ค. 5. ์šฐ๋ฆฌ ์˜ท ํ•œ๋ณต์˜ ํŠน์ง• ์ž๋ฃŒ 3 ์ฐธ๊ณ  ๋‚จ์ž์™€ ์—ฌ์ž๊ฐ€ ์ž…๋Š” ํ•œ๋ณต์˜ ์ข…๋ฅ˜ ๊ฐ€ ๋‹ฌ๋ž๋‹ค๋Š” ๊ฒƒ์„ ์•Œ๋ ค ์ค€๋‹ค. 85์ชฝ ๋ฌธ์ œ 8, 9 ์ž๋ฃŒ

์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ์˜ ์ „ํ†ต๋ฌธํ™”์—๋Š” ๋ฌด์—‡์ด ์žˆ๋Š”์ง€ ์•Œ์•„๋ด…์‹œ๋‹ค. ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ์˜ ์ „ํ†ต๋ฌธํ™”๋ฅผ ์ฒดํ—˜ํ•ฉ์‹œ๋‹ค. ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ์˜ ์ „ํ†ต๋ฌธํ™”๋ฅผ ์†Œ์ค‘ํžˆ ์—ฌ๊ธฐ๋Š” ๋งˆ์Œ์„ ๊ฐ€์ง‘์‹œ๋‹ค. 5. ์šฐ๋ฆฌ ์˜ท ํ•œ๋ณต์˜ ํŠน์ง• ์ž๋ฃŒ 3 ์ฐธ๊ณ  ๋‚จ์ž์™€ ์—ฌ์ž๊ฐ€ ์ž…๋Š” ํ•œ๋ณต์˜ ์ข…๋ฅ˜ ๊ฐ€ ๋‹ฌ๋ž๋‹ค๋Š” ๊ฒƒ์„ ์•Œ๋ ค ์ค€๋‹ค. 85์ชฝ ๋ฌธ์ œ 8, 9 ์ž๋ฃŒ ํ†ตํ•ฉ ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ โ‘ต ์กฐ์ƒ๋‹˜๋“ค์ด ์‚ด๋˜ ์ง‘์— ๋Œ€ ํ•ด ์•„๋Š” ์–ด๋ฆฐ์ด ์žˆ๋‚˜์š”? ์ €์š”. ์˜จ๋Œ๋กœ ๋‚œ๋ฐฉ๊ณผ ์ทจ์‚ฌ๋ฅผ ๊ฐ™์ด ํ–ˆ์–ด์š”! ๋„ค, ๋งž์•„์š”. ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ  ์กฐ์ƒ๋‹˜๋“ค์€ ๊ธฐ์™€์ง‘๊ณผ ์ดˆ๊ฐ€์ง‘์—์„œ ์‚ด์•˜์–ด์š”. ์ฃผ๋ฌด๋ฅด๊ฑฐ๋‚˜ ๋ง์•„์„œ ๋งŒ๋“ค ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ์ „ํ†ต ๊ทธ๋ฆ‡๋„ ์šฐ๋ฆฌ์˜ ์ „ํ†ต๋ฌธํ™”์˜ˆ์š”. ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ  ์šฐ๋ฆฌ ์˜ท์ธ ํ•œ๋ณต์€ ์ฐธ ์•„๋ฆ„ ๋‹ต์ฃ ? ์—ฌ์ž๋Š” ์ €๊ณ ๋ฆฌ์™€ ์น˜๋งˆ, ๋‚จ์ž๋Š” ๋ฐ”์ง€์™€ ์กฐ๋ผ๋ฅผ ์ž…์–ด์š”. ๋ช…์ ˆ์— ํ•œ๋ณต์„ ์ž…๊ณ  ์ ˆ์„

More information

์ƒํ’ˆ ์ „๋‹จ์ง€

์ƒํ’ˆ ์ „๋‹จ์ง€ 2013 2013 ์ถ”์„๋งž์ด ์ถ”์„๋งž์ด ์ง€์—ญ์šฐ์ˆ˜์ƒํ’ˆ ์•ˆ๋‚ด ์•ˆ๋‚ด ์ง€์—ญ์šฐ์ˆ˜์ƒํ’ˆ ์ง€์—ญ ์šฐ์ˆ˜์ƒํ’ˆ์„ ์•ˆ๋‚ดํ•˜์—ฌ ๋“œ๋ฆฌ์˜ค๋‹ˆ ๋ช…์ ˆ ๋ฐ ํ–‰์‚ฌ์šฉ ์„ ๋ฌผ๋กœ ๋งŽ์ด ํ™œ์šฉํ•˜์—ฌ ์ฃผ์‹œ๊ธฐ ๋ฐ”๋ž๋‹ˆ๋‹ค. ์ง€์—ญ์šฐ์ˆ˜์ƒํ’ˆ์„ ๊ตฌ์ž…ํ•˜์‹œ๋ฉด ์ง€์—ญ๊ฒฝ์ œ๊ฐ€ ์‚ด์•„๋‚ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ฆ๊ฑฐ์šด ํ•œ๊ฐ€์œ„ ๋ณด๋‚ด์‹œ๊ณ , ๋ณต ๋งŽ์ด ๋ฐ›์œผ์„ธ์š”! - ๊ฒฝ๊ธฐ๋™๋ถ€์ƒ๊ณตํšŒ์˜์†Œ ์ž„์ง์› ์ผ๋™ - ์ง€์—ญ์šฐ์ˆ˜์ƒํ’ˆ์„ ๊ตฌ์ž…ํ•˜์‹œ๋ฉด ์ง€์—ญ๊ฒฝ์ œ๊ฐ€ ์‚ด์•„๋‚ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

More information

::: ํ•ด๋‹น์‚ฌํ•ญ์ด ์—†์„ ๊ฒฝ์šฐ ๋ฌด ํ‘œ์‹œํ•˜์‹œ๊ธฐ ๋ฐ”๋ž๋‹ˆ๋‹ค. ๊ฒ€ํ† ํ•ญ๋ชฉ ๊ฒ€ ํ†  ์—ฌ ๋ถ€ ( ํ‘œ์‹œ) ์‹œ ๋ฏผ : ์œ  ( ) ๋ฌด ์‹œ ๋ฏผ ์ฐธ ์—ฌ ๊ณ  ๋ ค ์‚ฌ ํ•ญ ์ด ํ•ด ๋‹น ์‚ฌ ์ž : ์œ  ( ) ๋ฌด ์ „ ๋ฌธ ๊ฐ€ : ์œ  ( ) ๋ฌด ์˜ด ๋ธŒ ์ฆˆ ๋งŒ : ์œ  ( ) ๋ฌด ๋ฒ• ๋ น ๊ทœ ์ • : ๊ตํ†ต ํ™˜๊ฒฝ ์žฌ

::: ํ•ด๋‹น์‚ฌํ•ญ์ด ์—†์„ ๊ฒฝ์šฐ ๋ฌด ํ‘œ์‹œํ•˜์‹œ๊ธฐ ๋ฐ”๋ž๋‹ˆ๋‹ค. ๊ฒ€ํ† ํ•ญ๋ชฉ ๊ฒ€ ํ†  ์—ฌ ๋ถ€ ( ํ‘œ์‹œ) ์‹œ ๋ฏผ : ์œ  ( ) ๋ฌด ์‹œ ๋ฏผ ์ฐธ ์—ฌ ๊ณ  ๋ ค ์‚ฌ ํ•ญ ์ด ํ•ด ๋‹น ์‚ฌ ์ž : ์œ  ( ) ๋ฌด ์ „ ๋ฌธ ๊ฐ€ : ์œ  ( ) ๋ฌด ์˜ด ๋ธŒ ์ฆˆ ๋งŒ : ์œ  ( ) ๋ฌด ๋ฒ• ๋ น ๊ทœ ์ • : ๊ตํ†ต ํ™˜๊ฒฝ ์žฌ ์‹œ ๋ฏผ ๋ฌธ์„œ๋ฒˆํ˜ธ ์–ด๋ฅด์‹ ๋ณต์ง€๊ณผ-1198 ์ฃผ๋ฌด๊ด€ ์žฌ๊ฐ€๋ณต์ง€ํŒ€์žฅ ์–ด๋ฅด์‹ ๋ณต์ง€๊ณผ์žฅ ๋ณต์ง€์ •์ฑ…๊ด€ ๋ณต์ง€๊ฑด๊ฐ•์‹ค์žฅ ๊ฒฐ์žฌ์ผ์ž 2013.1.18. ๊ณต๊ฐœ์—ฌ๋ถ€ ๋ฐฉ์นจ๋ฒˆํ˜ธ ๋Œ€์‹œ๋ฏผ๊ณต๊ฐœ ํ˜‘ ์กฐ 2013๋…„ ์žฌ๊ฐ€๋…ธ์ธ์ง€์›์„ผํ„ฐ ์šด์˜ ์ง€์› ๊ณ„ํš 2013. 01. ๋ณต์ง€๊ฑด๊ฐ•์‹ค (์–ด๋ฅด์‹ ๋ณต์ง€๊ณผ) ::: ํ•ด๋‹น์‚ฌํ•ญ์ด ์—†์„ ๊ฒฝ์šฐ ๋ฌด ํ‘œ์‹œํ•˜์‹œ๊ธฐ ๋ฐ”๋ž๋‹ˆ๋‹ค. ๊ฒ€ํ† ํ•ญ๋ชฉ ๊ฒ€ ํ†  ์—ฌ ๋ถ€ ( ํ‘œ์‹œ) ์‹œ ๋ฏผ : ์œ  ( ) ๋ฌด

More information

2

2 1 2 3 4 5 6 ๋˜ํ•œ ๊ฐ™์€ ํƒˆ๋ถ์ž๊ฐ€ ์†Œ์œ ํ•˜๊ณ  ์žˆ๋˜ ์ด๋ผ๊ณ  ํ• ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ๋˜ ํ•œ์žฅ์˜ ์‚ฌ์ง„๋„ ํ…Œ๋ฃจ๊ผฌ์–‘์ด๋ผ๊ณ  ๋ณด๊ณ ์žˆ๋‹ค. ไบŒๅฎฎๅ–œไธ€ (๋‹ˆ๋…ธ๋ฏธ์•ผ ์š”์‹œ๊ฐ€์ฆˆ). 1938 ๋…„ 1 ์›” 15 ์ผ์ƒ. ์‹ ์žฅ 156~7 ์„ผ์น˜. ์ฒด์ค‘ 52 ํ‚ค๋กœ. ๋ชธ์€ ์—ฌ์œˆํ˜•์ด๊ณ  ์–ผ๊ตด์€ ๊ธดํ˜•. 1962 ๋…„ 9 ์›”๊ฒฝ ๋„๊พœ๋„ ์‹œ๋‚˜๊ฐ€์™€๊ตฌ์—์„œ ์‹ค์ข…. ๋‹น์‹œ 24 ์„ธ. ์ง์—… ํšŒ์‚ฌ์›. ๋ฐค์—๋Š” ์ „๋ฌธํ•™๊ต์—

More information

ํ™”์ด๋ จ(่ฏไปฅๆˆ€) 141001.hwp

ํ™”์ด๋ จ(่ฏไปฅๆˆ€) 141001.hwp ๅนด ่Šฑ ไธ‹ ็† ่Šณ ็›Ÿ ๆฎต ๆต ็„ก ้™ ๆƒ… ๆƒœ ๅˆฅ ๆฒˆ ้ ญ ๅ…’ ่† ๅคœ ๆทฑ ้›ฒ ็ด„ ไธ‰ ์‹ญ๋…„์„ ๊ฝƒ ์•„๋ž˜์„œ ์•„๋ฆ„๋‹ค์šด ๋งน์„ธ ์ง€ํ‚ค๋‹ˆ ํ•œ ๊ฐ€๋‹ฅ ํ’๋ฅ˜๋Š” ๋์—†๋Š” ์ •์ด์–ด๋ผ. ๊ทธ๋Œ€์˜ ๋ฌด๋ฆŽ์— ๋ˆ„์›Œ ์• ํ‹‹ํ•˜๊ฒŒ ์ด๋ณ„ํ•˜๋‹ˆ ๋ฐค์€ ๊นŠ์–ด ๊ตฌ๋ฆ„๊ณผ ๋น—์†์—์„œ ์‚ผ์ƒ์„ ๊ธฐ์•ฝํ•˜๋„ค. * ๋“ค์–ด๊ฐ€๋Š” ๊ธ€ ํŒŒ๋ฅด๋ผ๋‹ˆ ๋จธ๋ฆฌ๋ฅผ ๊นŽ์€ ์•„์ด๊ฐ€ ์‹œ๋ฆฐ ์†์„ ํ˜ธํ˜ธ ๋ถˆ๋ฉฐ ๋ถˆ ์˜†์— ์•‰์•„ ์žˆ๋‹ค. ์–ผ์Œ์žฅ ๊ฐ™์€ ๋‚ ์”จ์— ํ—ˆ์—ฐ ์ž…๊น€์ด ์—ฐ๊ธฐ์ฒ˜๋Ÿผ

More information

ร†รฒรˆ๏ฟฝยดยฉยธยฎ 94รˆยฃ ยณยปรรถ_รƒร–รยพ

ร†รฒรˆ๏ฟฝยดยฉยธยฎ 94รˆยฃ ยณยปรรถ_รƒร–รยพ ์‚ฌ๋žŒ ์•ˆ๊ฐ„ํž˜์„ ๋‹คํ•ด ํ–‰๋ณตํ•ด์ง€๊ณ  ์‹ถ์—ˆ๋˜ ์‚ฌ๋žŒ, ํ—ˆ์„ธ์šฑ์„ ๊ทธ๋ฆฌ๋‹ค - ํ—ˆ์„ธ์šฑ ํ‰์ „ ์ž‘๊ฐ€ ์†ก๊ธฐ์—ญ - ์„œ์šธ ํ‰ํ†ต์‚ฌ ๋…ธ๋™๋ถ„ํšŒ์› ํ—ˆ์„ธ์šฑ. ํšจ์ˆœ์ด ๋ฏธ์„ ์ด์˜ ์–ต์šธํ•œ ์ฃฝ์Œ์— ๋Œ€ ํ•ด ๋ฏธ๊ตญ์€ ์‚ฌ์ฃ„ํ•˜๋ผ๋Š” ํˆฌ์Ÿ์˜ ํ˜„์žฅ์— ์„œ ๊ทธ ๋ถ„์„ ์ฒ˜์Œ ๋งŒ๋‚ฌ๋‹ค. ํ‰ํƒ ๋Œ€์ถ”๋ฆฌ ์˜ ๋„“์€ ๋“คํŒ์„ ๋‘ ์†Œ๋…€์˜ ๋ชฉ์ˆจ์„ ์•— ์•„๊ฐ„ ๋ฏธ๊ตฐ๋“ค์—๊ฒŒ ๋˜ ๋นผ์•—๊ธธ ์ˆœ ์—†๋‹ค๋ฉฐ ๋งŒ๋“ค์–ด ์˜จ ํ˜„์ˆ˜๋ง‰์„ ๋Œ€์ถ”์ดˆ๊ต์— ๊ฐ™์ด ๊ฑธ์—ˆ๋‹ค. 2007๋…„

More information

ๆญฏ1##01.PDF

ๆญฏ1##01.PDF 1.? 1.?,..,.,. 19 1.,,..,. 20 1.?.,.,,...,.,..,. 21 1,.,.,. ( ),. 10 1? 2.5%. 1 40. 22 1.? 40 1 (40 2.5% 1 ). 10 40 4., 4..,... 1997 ( ) 12. 4.6% (26.6%), (19.8%), (11.8%) 23 1. (?).. < >..,..!!! 24 2.

More information

<5BC1F8C7E0C1DF2D31B1C75D2DBCF6C1A4BABB2E687770>

<5BC1F8C7E0C1DF2D31B1C75D2DBCF6C1A4BABB2E687770> ์ œ3ํŽธ ์ • ์น˜ ์ œ3ํŽธ ์ •์น˜ ์ œ1์žฅ ์˜ํšŒ ์ œ1์ ˆ ์˜ํšŒ ๊ธฐ๊ตฌ ์ œ2์ ˆ ์˜ํšŒ๊ธฐ๊ตฌ ๋ฐ ์ง์› ํ˜„ํ™ฉ ์ž์น˜ํ–‰์ •์ „๋ฌธ์œ„์›ํšŒ ์ž์น˜ํ–‰์ •์ „๋ฌธ์œ„์› ์‚ฐ์—…๊ฑด์„ค์œ„์›ํšŒ ์‚ฐ์—…๊ฑด์„ค์ „๋ฌธ์œ„์› ์ œ1์žฅ ์˜ํšŒ 321 ์ œ3์ ˆ ์˜ํšŒ ํ˜„ํ™ฉ 1. ์ œ1๋Œ€ ๊ณ ์ฐฝ๊ตฐ์˜ํšŒ ์ œ1๋Œ€ ๊ณ ์ฐฝ๊ตฐ์˜ํšŒ ์˜์› ํ˜„ํ™ฉ ์ง ์œ„ ์„ฑ ๋ช… ์ƒ๋…„์›”์ผ ์ฃผ ์†Œ ๋น„ ๊ณ  322 ์ œ3ํŽธ ์ •์น˜ 2. ์ œ2๋Œ€ ๊ณ ์ฐฝ๊ตฐ์˜ํšŒ ์ œ2๋Œ€ ๊ณ ์ฐฝ๊ตฐ์˜ํšŒ ์˜์› ํ˜„ํ™ฉ ์ง ์œ„

More information

120229(00)(1~3).indd

120229(00)(1~3).indd ๋ฒ• ๋ฅ  ๊ตญํšŒ์—์„œ ์˜๊ฒฐ๋œ ๊ณต์ง์„ ๊ฑฐ๋ฒ• ์ผ๋ถ€๊ฐœ์ •๋ฒ•๋ฅ ์„ ์ด์— ๊ณตํฌํ•œ๋‹ค. ๋Œ€ ํ†ต ๋ น ์ด ๋ช… ๋ฐ• 2012๋…„ 2์›” 29์ผ ๊ตญ ๋ฌด ์ด ๋ฆฌ ๊น€ ํ™ฉ ์‹ ๊ตญ ๋ฌด ์œ„ ์› ํ–‰์ •์•ˆ์ „๋ถ€ ๋งน ํ˜• ๊ทœ ์žฅ ๊ด€ (์ค‘์•™์„ ๊ฑฐ๊ด€๋ฆฌ์œ„์›ํšŒ ์†Œ๊ด€) ๋ฒ•๋ฅ  ์ œ11374ํ˜ธ ๊ณต์ง์„ ๊ฑฐ๋ฒ• ์ผ๋ถ€๊ฐœ์ •๋ฒ•๋ฅ  ๊ณต์ง์„ ๊ฑฐ๋ฒ• ์ผ๋ถ€๋ฅผ ๋‹ค์Œ๊ณผ ๊ฐ™์ด ๊ฐœ์ •ํ•œ๋‹ค. ์ œ21์กฐ์ œ1ํ•ญ์— ๋‹จ์„œ๋ฅผ ๋‹ค์Œ๊ณผ ๊ฐ™์ด ์‹ ์„คํ•œ๋‹ค. ๋‹ค๋งŒ,์„ธ์ข…ํŠน๋ณ„์ž์น˜์‹œ์˜ ์ง€์—ญ๊ตฌ๊ตญํšŒ์˜์›

More information

<38BFF920BFF8B0ED2DC8F1BFB5BEF6B8B620C6EDC1FDBABB2E687770>

<38BFF920BFF8B0ED2DC8F1BFB5BEF6B8B620C6EDC1FDBABB2E687770> ํ†ต๊ถŒ ์ œ67ํ˜ธ ๋Œ€๊ตฌ๊ณต๋™์œก์•„ํ˜‘๋™์กฐํ•ฉ http://cafe.gongdong.or.kr/siksikan ํ•จ๊ป˜ ํฌ๋Š” ์šฐ๋ฆฌ ์•„์ด ์—ฌ๋Š” ๊ธ€/03 ๊ต์œกํ‰๊ฐ€ ๋ฐ ๊ต์œก๊ณ„ํš/05 ํ„ฐ์ „์†Œ์‹/38 ๋ชธ์‚ด๋ฆผ ์ฒด์กฐ ๊ฐ•์ขŒ ํ›„๊ธฐ/43 ๋‹จ์˜คํ–‰์‚ฌ ํ›„๊ธฐ/44 ๊ฒŒ๋ฆด๋ผ ์ธํ„ฐ๋ทฐ/46 ์ฑ… ์ฝ์–ด์ฃผ๋Š” ๋ฐฉ๋ฒ• ์ฐพ๊ธฐ/50 ํŠน๋ณ„๊ธฐ๊ณ /52 ๋ง›์žˆ๋Š” ์ธ๋ฌธํ•™/55 ํŽธ์ง‘ํ›„๊ธฐ/58 2010. 8 ํ•จ๊ป˜ ํฌ๋Š” ์•„์ด, ๋”๋ถˆ์–ด

More information

4) ์ด ์ด 6) ์œ„ (๊ฐ€) ๋‚˜๋Š” ์†Œ๋ฐฑ์‚ฐ๋งฅ์„ ๋ฐ”๋ผ๋ณด๋‹ค ๋ฌธ๋“ ์‹ ๋ผ์˜ ์‚ผ๊ตญ ํ†ต ์ผ์„ ๋ชป๋งˆ๋•…ํ•ดํ•˜๋˜ ๋‹น์‹ ์˜ ๋ง์ด ์ƒ๊ฐ๋‚ฌ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ํ•˜๋‚˜๊ฐ€ ๋˜๋Š” ๊ฒƒ์€ ๋” ์ปค์ง€๋Š” ๊ฒƒ์ด๋ผ๋Š” ๋‹น์‹ ์˜ ๋ง์„ ์ƒ๊ฐํ•˜๋ฉด, ๋Œ€๋™๊ฐ• ์ด๋ถ์˜ ๋•…์„ ๋‹น๋‚˜๋ผ์— ๋‚ด์ฃผ๊ธฐ๋กœ ํ•˜๊ณ  ์ด๋ฃฉํ•œ ํ†ต ์ผ์€ ๋” ์ž‘์•„์ง„ ๊ฒƒ์ด๋ผ๋Š” ์ ์—์„œ,

4) ์ด ์ด 6) ์œ„ (๊ฐ€) ๋‚˜๋Š” ์†Œ๋ฐฑ์‚ฐ๋งฅ์„ ๋ฐ”๋ผ๋ณด๋‹ค ๋ฌธ๋“ ์‹ ๋ผ์˜ ์‚ผ๊ตญ ํ†ต ์ผ์„ ๋ชป๋งˆ๋•…ํ•ดํ•˜๋˜ ๋‹น์‹ ์˜ ๋ง์ด ์ƒ๊ฐ๋‚ฌ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ํ•˜๋‚˜๊ฐ€ ๋˜๋Š” ๊ฒƒ์€ ๋” ์ปค์ง€๋Š” ๊ฒƒ์ด๋ผ๋Š” ๋‹น์‹ ์˜ ๋ง์„ ์ƒ๊ฐํ•˜๋ฉด, ๋Œ€๋™๊ฐ• ์ด๋ถ์˜ ๋•…์„ ๋‹น๋‚˜๋ผ์— ๋‚ด์ฃผ๊ธฐ๋กœ ํ•˜๊ณ  ์ด๋ฃฉํ•œ ํ†ต ์ผ์€ ๋” ์ž‘์•„์ง„ ๊ฒƒ์ด๋ผ๋Š” ์ ์—์„œ, 1) แ„€ 2) ์ง€์€์ด๊ฐ€ 3) (๋ผ)์—์„œ ํ•™๋…„ ๊ณ ์‚ฌ์ข…๋ฅ˜ ๊ณผ๋ชฉ ๊ณผ๋ชฉ์ฝ”๋“œ๋ฒˆํ˜ธ ์„ฑ๋ช… 3 2009 2ํ•™๊ธฐ ๊ธฐ๋ง๊ณ ์‚ฌ ๋Œ€๋น„ ๊ตญ์–ด 101 ( ) ์ผ์‹ ์—ฌ์ž์ค‘ ๊‹ฏ๋จผ์ € ๋‹ต์•ˆ์ง€์— ์„ฑ๋ช…,ํ•™๋…„,๊ณ„์—ด,๊ณผ๋ชฉ์ฝ”๋“œ๋ฅผ ๊ธฐ์ž…ํ•˜์‹ญ์‹œ์˜ค. ๊‹ฏ๋ฌธํ•ญ์„ ์ฝ๊ณ  ๋งž๋Š” ๋‹ต์„ ๋‹ต๋ž€์— ํ‘œ์‹œํ•˜์‹ญ์‹œ์˜ค. ๊‹ฏ๋ฌธํ•ญ๋ฐฐ์ ์€ ๋ฌธํ•ญ์œ„์— ํ‘œ์‹œ๋œ ๋ฐฐ์ ํ‘œ๋ฅผ ์ฐธ๊ณ ํ•˜์‹ญ์‹œ์˜ค. (๊ฐ€) แ„€ํ™˜๋„๋ฅผ ํ•˜๊ณ  ํํ—ˆ๊ฐ€ ๋œ ์„œ์šธ์— ์‚ฌ๋žŒ๋“ค์˜ ๋ชจ์Šต ์ด ๋“ฑ์žฅํ•˜๋˜

More information

006 007 007 009 012 012 012 013 013 013 018 019 033 045 051 052 060 066 067 077 083 084 099 108 117 118 122 135 140 141 141 142 143 143 145 148 154 01 006 007 007 009 " # $ % 02 012 012 012 013 013 013

More information

์ฃผํƒ์‹œ์žฅ ๋™ํ–ฅ 1) ์ฃผํƒ ๋งค๋งค ๋™ํ–ฅ 2) ์ฃผํƒ ์ „์„ธ ๋™ํ–ฅ 3) ๊ทœ๋ชจ๋ณ„ ์•„ํŒŒํŠธ ๊ฐ€๊ฒฉ์ง€์ˆ˜ ๋™ํ–ฅ 4) ๊ถŒ์—ญ๋ณ„ ์•„ํŒŒํŠธ ๋งค๋งค ์ „์„ธ์‹œ์žฅ ๋™ํ–ฅ 1 4 7 10 ํ† ์ง€์‹œ์žฅ ๋™ํ–ฅ 1) ์ง€๊ฐ€๋ณ€๋™๋ฅ  2) ํ† ์ง€๊ฑฐ๋ž˜ ๋™ํ–ฅ 12 14 ๊ฐ•๋‚จ๊ถŒ ์žฌ๊ฑด์ถ•์•„ํŒŒํŠธ ์‹œ์žฅ๋™ํ–ฅ 15 ์ค€๊ณต์—…์ง€์—ญ ๋ถ€๋™์‚ฐ์‹œ์žฅ ๋™ํ–ฅ

์ฃผํƒ์‹œ์žฅ ๋™ํ–ฅ 1) ์ฃผํƒ ๋งค๋งค ๋™ํ–ฅ 2) ์ฃผํƒ ์ „์„ธ ๋™ํ–ฅ 3) ๊ทœ๋ชจ๋ณ„ ์•„ํŒŒํŠธ ๊ฐ€๊ฒฉ์ง€์ˆ˜ ๋™ํ–ฅ 4) ๊ถŒ์—ญ๋ณ„ ์•„ํŒŒํŠธ ๋งค๋งค ์ „์„ธ์‹œ์žฅ ๋™ํ–ฅ 1 4 7 10 ํ† ์ง€์‹œ์žฅ ๋™ํ–ฅ 1) ์ง€๊ฐ€๋ณ€๋™๋ฅ  2) ํ† ์ง€๊ฑฐ๋ž˜ ๋™ํ–ฅ 12 14 ๊ฐ•๋‚จ๊ถŒ ์žฌ๊ฑด์ถ•์•„ํŒŒํŠธ ์‹œ์žฅ๋™ํ–ฅ 15 ์ค€๊ณต์—…์ง€์—ญ ๋ถ€๋™์‚ฐ์‹œ์žฅ ๋™ํ–ฅ 2 ์ฃผํƒ์‹œ์žฅ ๋™ํ–ฅ 1) ์ฃผํƒ ๋งค๋งค ๋™ํ–ฅ 2) ์ฃผํƒ ์ „์„ธ ๋™ํ–ฅ 3) ๊ทœ๋ชจ๋ณ„ ์•„ํŒŒํŠธ ๊ฐ€๊ฒฉ์ง€์ˆ˜ ๋™ํ–ฅ 4) ๊ถŒ์—ญ๋ณ„ ์•„ํŒŒํŠธ ๋งค๋งค ์ „์„ธ์‹œ์žฅ ๋™ํ–ฅ 1 4 7 10 ํ† ์ง€์‹œ์žฅ ๋™ํ–ฅ 1) ์ง€๊ฐ€๋ณ€๋™๋ฅ  2) ํ† ์ง€๊ฑฐ๋ž˜ ๋™ํ–ฅ 12 14 ๊ฐ•๋‚จ๊ถŒ ์žฌ๊ฑด์ถ•์•„ํŒŒํŠธ ์‹œ์žฅ๋™ํ–ฅ 15 ์ค€๊ณต์—…์ง€์—ญ ๋ถ€๋™์‚ฐ์‹œ์žฅ ๋™ํ–ฅ 17 ์ด๋‹ฌ์˜ ๋ถ€๋™์‚ฐ Focus ์ƒˆ๋กœ์šด ์ฃผํƒ์ฒญ์•ฝ์ œ๋„ 27์ผ๋ถ€ํ„ฐ ์‹œํ–‰ - ๊ตญํ† ๊ตํ†ต๋ถ€ - 18

More information

ๆณฐ ๆฑ ๅค ๅ…ธ ็ก ็ฉถ ็ฌฌ 24 ่ผฏ ์ด์ƒ์ ์ธ ์ •์น˜ ์‚ฌํšŒ์˜ ๊ตฌํ˜„ ์ด๋ผ๋Š” ์˜๋ฏธ๋ฅผ ๊ฐ€์ง€๋ฏ€๋กœ, ๋”ฐ๋ผ์„œ ์ฒœ์ธ ํ•ฉ์ผ๋ก ์€ ๊ฐ€์žฅ ์ ๊ทน์ ์ธ ๊ฒฝ์„ธ์˜ ์ด๋ก ์ด ๋œ๋‹ค๊ณ  ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค. ๊ถŒ๊ทผ์€ ๊ฒฝ์„œ์˜ ๋‚ด์šฉ ์ค‘์—์„œ ํ˜„์‹ค ์ •์น˜์˜ ๊ท€๊ฐ์œผ๋กœ ์‚ผ์„ ๋งŒํ•œ ์ฒœ์ธํ•ฉ์ผ์˜ ์›์น™๊ณผ ์‚ฌ๋ก€๋“ค์„ ๋ฐœ๊ฒฌํ•˜๊ณ , ์ด๋ฅผ ์—ฐ๊ตฌํ•˜์—ฌ

ๆณฐ ๆฑ ๅค ๅ…ธ ็ก ็ฉถ ็ฌฌ 24 ่ผฏ ์ด์ƒ์ ์ธ ์ •์น˜ ์‚ฌํšŒ์˜ ๊ตฌํ˜„ ์ด๋ผ๋Š” ์˜๋ฏธ๋ฅผ ๊ฐ€์ง€๋ฏ€๋กœ, ๋”ฐ๋ผ์„œ ์ฒœ์ธ ํ•ฉ์ผ๋ก ์€ ๊ฐ€์žฅ ์ ๊ทน์ ์ธ ๊ฒฝ์„ธ์˜ ์ด๋ก ์ด ๋œ๋‹ค๊ณ  ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค. ๊ถŒ๊ทผ์€ ๊ฒฝ์„œ์˜ ๋‚ด์šฉ ์ค‘์—์„œ ํ˜„์‹ค ์ •์น˜์˜ ๊ท€๊ฐ์œผ๋กœ ์‚ผ์„ ๋งŒํ•œ ์ฒœ์ธํ•ฉ์ผ์˜ ์›์น™๊ณผ ์‚ฌ๋ก€๋“ค์„ ๋ฐœ๊ฒฌํ•˜๊ณ , ์ด๋ฅผ ์—ฐ๊ตฌํ•˜์—ฌ ๆฌŠ ่ฟ‘ ์˜ ไบ” ็ถ“ ์ธ์‹ - ็ถ“ ๅญธ ๊ณผ ็ถ“ ไธ– ่ซ– ์˜ ์—ฐ๊ฒฐ์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ - ๅงœ ๆ–‡ ๆค * 1. ๋จธ๋ฆฌ๋ง 2. ็ถ“ ๅญธ ๊ณผ ็ถ“ ไธ– ่ซ– ์—ฐ๊ฒฐ์˜ ์ด๋ก ์  ๊ธฐ๋ฐ˜ 3. ไบ” ็ถ“ ๆทบ ่ฆ‹ ้Œ„ ์˜ ็ถ“ ๅ…ธ ํ•ด์„๊ณผ ็ถ“ ไธ– ่ซ– 4. ๋งบ์Œ๋ง ์š”์•ฝ๋ฌธ ๊ถŒ๊ทผ( ๆฌŠ ่ฟ‘ )์€ ์ฒด์šฉ๋ก ( ้ซ” ็”จ ่ซ– )์— ์ž…๊ฐํ•˜์—ฌ ์˜ค๊ฒฝ( ไบ” ็ถ“ ) ๊ฐ„์˜ ๊ด€๊ณ„ ๋ฐ ๊ฐ ๊ฒฝ์„œ์˜ ๊ทผ๋ณธ ์„ฑ๊ฒฉ์„ ๊ทœ์ •ํ•˜์˜€๋‹ค. ์ฒด์šฉ๋ก ์—์„œ ์šฉ( ็”จ )

More information

๋ณธ๋ฌธ01

๋ณธ๋ฌธ01 โ…ก ๋…ผ์ˆ  ์ง€๋„์˜ ๋ฐฉ๋ฒ•๊ณผ ์‹ค์ œ 2. ์ฝ๊ธฐ์—์„œ ๋…ผ์ˆ ๊นŒ์ง€ ์˜ ๊ฐœ๋ฐœ ๋ฐฐ๊ฒฝ ์ฝ๊ธฐ์—์„œ ๋…ผ์ˆ ๊นŒ์ง€ ์ž๋ฃŒ์ง‘ ๊ฐœ๋ฐœ์˜ ๋ณธ๋ž˜ ๋ชฉ์ ์€ ์ดˆ ์ค‘ ๊ณ ๊ต ํ•™๊ต ํ‰๊ฐ€์—์„œ ์„œ์ˆ ํ˜• ํ‰๊ฐ€ ๋น„์ค‘์ด 2005 ํ•™๋…„๋„ 30%, 2006ํ•™๋…„๋„ 40%, 2007ํ•™๋…„๋„ 50%๋กœ ํ™•๋Œ€ ๋˜๊ณ , 2008ํ•™๋…„๋„๋ถ€ํ„ฐ ๋Œ€ํ•™ ์ž…์‹œ์—์„œ ๋…ผ์ˆ  ๋น„์ค‘์ด ์ปค์ง€๋ฉด์„œ ๋…ผ์ˆ  ๊ต์œก์€ ํ•™๊ต๊ฐ€ ์ฑ…์ž„์ง„๋‹ค. ๋Š” ํ’ํ†  ์กฐ์„ฑ์œผ๋กœ ๊ณต๊ต์œก์˜ ์‹ ๋ขฐ์„ฑ๊ณผ

More information

<B3EDB9AEC1FD5F3235C1FD2E687770>

<B3EDB9AEC1FD5F3235C1FD2E687770> ๊ฒฝ์ƒ๋ถ๋„ ์ž์—ฐํƒœ์Œ์•…์˜ ์†Œ๋ฐ•์ง‘ํ•ฉ, ์žฅ๋‹จ์œ ํ˜•, ์ „๋‹จํ›„์žฅ ๊ฒฝ์ƒ๋ถ๋„ ์ž์—ฐํƒœ์Œ์•…์˜ ์†Œ๋ฐ•์ง‘ํ•ฉ, ์žฅ๋‹จ์œ ํ˜•, ์ „๋‹จํ›„์žฅ - ์ „ํ†ต ๋™์š” ๋ฐ ๋ถ€๋…€์š”๋ฅผ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ - ์ด ๋ณด ํ˜• 1) * ํ•œ๊ตญ์˜ ์ž์—ฐํƒœ ์Œ์•… ํŠน์„ฑ ๊ฐ€์šด๋ฐ ๋ณดํŽธ์ ์ธ ํŠน์„ฑ์€ ๋Œ€์ถฉ ๋ฐํ˜€์กŒ์ง€๋งŒ ์†Œ๋ฐ•์ง‘ํ•ฉ์— ์˜ํ•œ ์žฅ๋‹จ์ฃผ๊ธฐ ๋ฐ•์ž์œ ํ˜•, ์žฅ๋‹จ์œ ํ˜•, ๊ฐ™์€ ์ธต์œ„ ์ „ํ›„ ๊ตฌ์„ฑ์„ฑ๋ถ„์˜ ์‹œ๊ฐ€( ๆ™‚ ๅƒน )ํ˜•ํƒœ ๋“ฑ ์€ ๋ฐํ˜€์ง€์ง€ ์•Š์•˜์œผ๋ฏ€๋กœ

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C3A520BCD2B0B32DC0DABFACBDC4C0C720C8B2B1DDBAF1C0B2322E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C3A520BCD2B0B32DC0DABFACBDC4C0C720C8B2B1DDBAF1C0B2322E646F63> ์ด ๋ฐํ˜€๋‚ธ ์‚ฐ์—์„œ ์•”์„ ์ด๊ธด ์‚ฌ๋žŒ๋“ค์˜ ๋น„๋ฐ€! ์ž์—ฐ์‹์˜ ํ™ฉ๊ธˆ๋น„์œจ (SBS์ŠคํŽ˜์…œ ํŒ€ ์—ฎ์Œ/ํ† ํŠธ/2012๋…„ 4์›”/216์ชฝ/13,500์›) - 1 - ์ž์—ฐ์‹์˜ ํ™ฉ๊ธˆ๋น„์œจ (SBS์ŠคํŽ˜์…œ ํŒ€ ์—ฎ์Œ/ํ† ํŠธ/2012๋…„ 4์›”/216์ชฝ/13,500์›) ์ฑ… ์†Œ๊ฐœ ์ž์—ฐ์ด ์ฐจ๋ ค์ฃผ๋Š” ๋ฐฅ์ƒ ์œ„์— ์•”์„ ์ด๊ธฐ๋Š” ํž˜์ด ์žˆ๋‹ค! ์— ๋ฐฉ์˜๋˜์–ด ์„ธ๊ฐ„์˜ ํ™”์ œ๊ฐ€ ๋˜์—ˆ๋˜

More information

2 14:00-14:05 14:05-14:10 14:10-14:15 14:15-14:30 Seoul Culturenomics, Vision & Strategy 14:30-14:40 14:40-15:10 15:10-15:40 15:40-16:10 (Rebranding) 16:10-16:30 16:30 1 03 17 19 53 55 65 2 3 6 7 8 9 ์„œ์šธ๋ฌธํ™”ํฌ๋Ÿผ

More information

<BFACBCBCC0C7BBE7C7D02831302031203139292E687770>

<BFACBCBCC0C7BBE7C7D02831302031203139292E687770> ๅปถ ไธ– ้†ซ ๅฒ ๅญธ ์ œ12๊ถŒ ์ œ2ํ˜ธ: 29-40, 2009๋…„ 12์›” Yonsei J Med Hist 12(2): 29-40, 2009 ํŠน์ง‘๋…ผ๋ฌธ 3 ํ•œ๊ตญ์‚ฌํšŒ์˜ ๋‚™ํƒœ์— ๋Œ€ํ•œ ์ธ์‹๋ณ€ํ™” ์ด ํ˜„ ์ˆ™ ์ดํ™”์—ฌ๋Œ€ ํ•œ๊ตญ๋ฌธํ™”์—ฐ๊ตฌ์› 1. ๋“ค์–ด๊ฐ€๋ฉฐ 1998๋…„ ๋‚ด๊ฐ€ ๋‚˜์ด ๋งˆํ”์— ์˜ˆ๊ธฐ์น˜ ์•Š์€ ์ž„์‹ ์„ ํ•˜๊ฒŒ ๋˜์—ˆ์„ ๋•Œ, ๋‚ด ์ฃผ๋ณ€ ์‚ฌ๋žŒ๋“ค์€ ๋ชจ๋‘ ๋“ค ๋„ˆ๋ฌด๋‚˜๋„ ์‰ฝ๊ฒŒ ๋‚˜์—๊ฒŒ ์ž„์‹ ์ค‘์ ˆ์„ ๊ถŒํ•˜์˜€๋‹ค.

More information

<B1A4B0EDC8ABBAB8C7D0BAB8392D345F33C2F75F313032362E687770>

<B1A4B0EDC8ABBAB8C7D0BAB8392D345F33C2F75F313032362E687770> ๊ด‘๊ณ ์— ๋‚˜ํƒ€๋‚œ ๊ฐ€์กฑ๊ฐ€์น˜๊ด€์˜ ๋ณ€ํ™” : 97๋…„๋ถ€ํ„ฐ 26๋…„๊นŒ์ง€์˜ ํ…”๋ ˆ๋น„์ „ ๊ด‘๊ณ  ๋‚ด์šฉ๋ถ„์„* 2) ์ •๊ธฐํ˜„ ํ•œ์‹ ๋Œ€ํ•™๊ต ๊ด‘๊ณ ํ™๋ณดํ•™๊ณผ ๊ต์ˆ˜ ๊ฐ€์กฑ์ฃผ์˜์  ๊ฐ€์น˜๊ด€์„ ์‚ฌํšŒํ†ตํ•ฉ์˜ ํ•ต์‹ฌ ์ค‘์˜ ํ•ต์‹ฌ์œผ๋กœ ์˜ฌ๋ ค๋†“์•˜๋˜ ์ „ํ†ต์ด ํ˜„๋Œ€์‚ฌํšŒ์—์„œ ์•„์ง ์˜ํ–ฅ๋ ฅ์„ ๋ฏธ์น˜๋Š” ์ ์„ ๊ฐ์•ˆํ•  ๋•Œ, ํ•œ๊ตญ์—์„œ์˜ ๊ฐ€์กฑ๋ณ€๋™์€ ์‚ฌํšŒ์ „๋ฐ˜์˜ ๋ณ€๋™์œผ๋กœ ์ง๊ฒฐ๋œ๋‹ค๊ณ  ํ•ด๋„ ํฌ๊ฒŒ ํ‹€๋ฆฌ์ง€ ์•Š์„ ๊ฒƒ์ด๋‹ค. 97๋…„๋ถ€ํ„ฐ 26๋…„๊นŒ์ง€ ํ…”๋ ˆ๋น„์ „์—์„œ

More information

498 ็Ÿณ ๅ ‚ ๏ฅ ๅข 50์ง‘ ์ด์•ผ๊ธฐ์˜ ๋‹ด๋ก ์—์„œ ๋ฐœ์ƒํ•˜๊ธฐ์— ๋…์ž์˜ ์‚ถ์— ๊นŠ์ด ๊ด€์—ฌํ•œ๋‹ค. ์ธ๊ฐ„์€ ๋ณธ ๋Šฅ์ ์œผ๋กœ ์žฌํ˜„์˜ ์š•๊ตฌ๊ฐ€ ์žˆ๋‹ค. ์žฌํ˜„๋œ ํ˜•์ƒํ™”๋ฅผ ์žฌํ˜•์ƒํ™”ํ•˜๋ฉด์„œ ๋…์ž ๋Š” ์„ธ๊ณ„๋ฅผ ์ดํ•ดํ•˜๊ณ  ์ž์‹ ์˜ ์‚ถ์„ ์ดํ•ดํ•œ๋‹ค. ๊ทธ๋ ‡๊ฒŒ ์‚ถ์˜ ๋œป์„ ๋‹ค์‹œ ํ’€ ์–ด๋ณด๊ณ  ํ–‰๋™์„ ํ†ตํ•ด ์ž๊ธฐ ์‚ถ์„ ์ƒˆ๋กญ๊ฒŒ

498 ็Ÿณ ๅ ‚ ๏ฅ ๅข 50์ง‘ ์ด์•ผ๊ธฐ์˜ ๋‹ด๋ก ์—์„œ ๋ฐœ์ƒํ•˜๊ธฐ์— ๋…์ž์˜ ์‚ถ์— ๊นŠ์ด ๊ด€์—ฌํ•œ๋‹ค. ์ธ๊ฐ„์€ ๋ณธ ๋Šฅ์ ์œผ๋กœ ์žฌํ˜„์˜ ์š•๊ตฌ๊ฐ€ ์žˆ๋‹ค. ์žฌํ˜„๋œ ํ˜•์ƒํ™”๋ฅผ ์žฌํ˜•์ƒํ™”ํ•˜๋ฉด์„œ ๋…์ž ๋Š” ์„ธ๊ณ„๋ฅผ ์ดํ•ดํ•˜๊ณ  ์ž์‹ ์˜ ์‚ถ์„ ์ดํ•ดํ•œ๋‹ค. ๊ทธ๋ ‡๊ฒŒ ์‚ถ์˜ ๋œป์„ ๋‹ค์‹œ ํ’€ ์–ด๋ณด๊ณ  ํ–‰๋™์„ ํ†ตํ•ด ์ž๊ธฐ ์‚ถ์„ ์ƒˆ๋กญ๊ฒŒ 497 ์†Œ์„ค์˜ ์น˜์œ  ๊ธฐ๋Šฅ๊ณผ ์นดํƒ€๋ฅด์‹œ์Šค* ์ด ๊ตญ ํ™˜** 1) โ… . ๋จธ๋ฆฌ๋ง โ…ก. ๋ฏธ๋ฉ”์‹œ์Šค์™€ ์นดํƒ€๋ฅด์‹œ์Šค โ…ข. ํ–‰๋™์˜ ์ดํ•ด์™€ ์นดํƒ€๋ฅด์‹œ์Šค: ๋ชจ๋ž˜ํญํ’ - ๋ชฉ ์ฐจ - โ…ฃ. ํ—ˆ๊ตฌ์˜ ์‹œ๊ฐ„๊ณผ ์นดํƒ€๋ฅด์‹œ์Šค: ๋‹ฌ๊ฑ€ ์‚ผํ‚ค๋Š” ๋‚จ์ž โ…ค. ๋…์„œ, ์นดํƒ€๋ฅด์‹œ์Šค์˜ ์น˜์œ  ๊ธฐ๋Šฅ ๊ฐœ ์š” ์†Œ์„ค์ด ๋…์ž์—๊ฒŒ ๋ฌด์—‡์„ ์ค„ ์ˆ˜ ์žˆ์„์ง€ ๊ณ ๋ฏผํ•˜๋ฉฐ ์•„๋ฆฌ์Šคํ† ํ…”๋ ˆ์Šค๊ฐ€ ์‹œํ•™ ์—์„œ ์–ธ๊ธ‰ํ•œ ์นดํƒ€๋ฅด์‹œ์Šค์— ๋Œ€ํ•ด ์—ฐ๊ตฌํ•˜์˜€๋‹ค. ์นดํƒ€๋ฅด์‹œ์Šค๋ฅผ

More information

zb 2) ์งœ๋‚ด์–ด ๋ชฉ๋ฏผ๊ด€์„ ์‚ด์ฐŒ์šด๋‹ค. ๊ทธ๋Ÿฌ๋‹ˆ ๋ฐฑ์„ฑ์ด ๊ณผ์—ฐ ๋ชฉ๋ฏผ๊ด€์„ ์œ„ํ•ด ์žˆ๋Š” ๊ฒƒ์ผ๊นŒ? ์•„๋‹ˆ๋‹ค. ๊ทธ๊ฑด ์•„๋‹ˆ๋‹ค. ๋ชฉ๋ฏผ๊ด€์ด ๋ฐฑ์„ฑ ์„ ์œ„ํ•ด ์žˆ๋Š” ๊ฒƒ์ด๋‹ค. ์ด์ • - ( แ„€ ) - ( แ„‚ ) - ๊ตญ๊ตฐ - ๋ฐฉ๋ฐฑ - ํ™ฉ์™• (๋‚˜) ์˜›๋‚ ์—์•ผ ๋ฐฑ์„ฑ์ด ์žˆ์—ˆ์„ ๋ฟ์ด์ง€, ๋ฌด์Šจ ๋ชฉ๋ฏผ๊ด€์ด ์žˆ ์—ˆ๋˜

zb 2) ์งœ๋‚ด์–ด ๋ชฉ๋ฏผ๊ด€์„ ์‚ด์ฐŒ์šด๋‹ค. ๊ทธ๋Ÿฌ๋‹ˆ ๋ฐฑ์„ฑ์ด ๊ณผ์—ฐ ๋ชฉ๋ฏผ๊ด€์„ ์œ„ํ•ด ์žˆ๋Š” ๊ฒƒ์ผ๊นŒ? ์•„๋‹ˆ๋‹ค. ๊ทธ๊ฑด ์•„๋‹ˆ๋‹ค. ๋ชฉ๋ฏผ๊ด€์ด ๋ฐฑ์„ฑ ์„ ์œ„ํ•ด ์žˆ๋Š” ๊ฒƒ์ด๋‹ค. ์ด์ • - ( แ„€ ) - ( แ„‚ ) - ๊ตญ๊ตฐ - ๋ฐฉ๋ฐฑ - ํ™ฉ์™• (๋‚˜) ์˜›๋‚ ์—์•ผ ๋ฐฑ์„ฑ์ด ์žˆ์—ˆ์„ ๋ฟ์ด์ง€, ๋ฌด์Šจ ๋ชฉ๋ฏผ๊ด€์ด ์žˆ ์—ˆ๋˜ zb 1) ์ค‘ 2013๋…„ 2ํ•™๊ธฐ ์ค‘๊ฐ„๊ณ ์‚ฌ ๋Œ€๋น„ ๊ตญ์–ด ์ฝ˜ํ…์ธ ์‚ฐ์—… ์ง„ํฅ๋ฒ• ์‹œํ–‰๋ น ์ œ33์กฐ์— ์˜ํ•œ ํ‘œ์‹œ 1) ์ œ์ž‘์—ฐ์›”์ผ : 2013-08-21 2) ์ œ์ž‘์ž : ๊ต์œก์ง€๋Œ€ 3) ์ด ์ฝ˜ํ…์ธ ๋Š” ์ฝ˜ํ…์ธ ์‚ฐ์—… ์ง„ํฅ๋ฒ• ์— ๋”ฐ๋ผ ์ตœ์ดˆ ์ œ์ž‘์ผ๋ถ€ํ„ฐ 5๋…„๊ฐ„ ๋ณดํ˜ธ๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ฝ˜ํ…์ธ ์‚ฐ์—… ์ง„ํฅ๋ฒ• ์™ธ์—๋„ ์ €์ž‘๊ถŒ๋ฒ• ์— ์˜ํ•˜์—ฌ ๋ณดํ˜ธ๋˜๋Š” ์ฝ˜ํ…์ธ ์˜ ๊ฒฝ์šฐ, ๊ทธ ์ฝ˜ํ…์ธ ์˜ ์ „๋ถ€ ๋˜๋Š” ์ผ๋ถ€ ๋ฅผ ๋ฌด๋‹จ์œผ๋กœ ๋ณต์ œํ•˜๊ฑฐ๋‚˜

More information

Journal of Educational Innovation Research 2018, Vol. 28, No. 1, pp DOI: * A Analysis of

Journal of Educational Innovation Research 2018, Vol. 28, No. 1, pp DOI: * A Analysis of Journal of Educational Innovation Research 2018, Vol. 28, No. 1, pp.99-117 DOI: http://dx.doi.org/10.21024/pnuedi.28.1.201803.99 2015 * A Analysis of the Characters and Issues about the 2015 Revised Social

More information

<C6EDC1FD20B0F8C1F7C0AFB0FCB4DCC3BC20BBE7B1D420B0B3BCB120BFF6C5A9BCF32E687770>

<C6EDC1FD20B0F8C1F7C0AFB0FCB4DCC3BC20BBE7B1D420B0B3BCB120BFF6C5A9BCF32E687770> . - 54 - - 55 - - 56 - - 57 - - 58 - - 59 - - 60 - - 61 - - 62 - - 63 - - 64 - - 65 - - 66 - - 67 - - 68 - - 69 - - 70 - โ…  ์ถ”์ง„ ๋ฐฐ๊ฒฝ ISO 26000 ๋“ฑ ์‚ฌํšŒ์  ์ฑ…์ž„์ด ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์Šคํƒ ๋”๋“œ๋กœ ๋ฐœ์ „ํ•˜๊ณ  ์œค๋ฆฌ ํˆฌ๋ช… ๊ฒฝ์˜์ด ๊ธฐ์—…๊ฒฝ์Ÿ๋ ฅ์˜ ํ•ต์‹ฌ์š”์†Œ๋กœ ๋ถ€์ƒํ•˜๋ฉด์„œ ๋‹จ์ˆœํ•œ ์ค€๋ฒ•๊ฒฝ์˜์„

More information

๋ง๋˜์ง€๋งŒ, ๋…ผ๋ž€์€ ๋”์šฑ ์ฆํญ๋  ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์ „๋ง๋œ๋‹ค. ์ผ๋‹จ ๊ด‘์ฃผ์ง€์—ญ ๋ฏผ์ฃผํ™” ์šด๋™ ์„ธ๋ ฅ ์€ 5.18๊ธฐ๋…์‹์„ ๊ตญ๊ฐ€๊ธฐ๋…์ผ๋กœ ์ง€์ • ๋ฐ›์€ ๋ฐ ์ด์–ด ์ด ๋…ธ๋ž˜๊นŒ์ง€ ๊ณต์‹๊ธฐ๋…๊ณก์œผ๋กœ ๋งŒ ๋“ค์–ด 5.18์„ ์žฅ์‹ํ•˜๋Š” ๋งˆ์ง€๋ง‰ ์•„์šฐ๋ผ๋กœ ํ™œ์šฉํ•œ๋‹ค๋Š” ๊ณ„ํš์ด๋‹ค. ๊ฑฑ์ •์Šค๋Ÿฌ์šด ๊ฑด ์ด๋Ÿฐ ์›€์ง์ž„์ด ์ด๋ฅธ๋ฐ” ํ˜ธ๋‚จ์ •์„œ

๋ง๋˜์ง€๋งŒ, ๋…ผ๋ž€์€ ๋”์šฑ ์ฆํญ๋  ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์ „๋ง๋œ๋‹ค. ์ผ๋‹จ ๊ด‘์ฃผ์ง€์—ญ ๋ฏผ์ฃผํ™” ์šด๋™ ์„ธ๋ ฅ ์€ 5.18๊ธฐ๋…์‹์„ ๊ตญ๊ฐ€๊ธฐ๋…์ผ๋กœ ์ง€์ • ๋ฐ›์€ ๋ฐ ์ด์–ด ์ด ๋…ธ๋ž˜๊นŒ์ง€ ๊ณต์‹๊ธฐ๋…๊ณก์œผ๋กœ ๋งŒ ๋“ค์–ด 5.18์„ ์žฅ์‹ํ•˜๋Š” ๋งˆ์ง€๋ง‰ ์•„์šฐ๋ผ๋กœ ํ™œ์šฉํ•œ๋‹ค๋Š” ๊ณ„ํš์ด๋‹ค. ๊ฑฑ์ •์Šค๋Ÿฌ์šด ๊ฑด ์ด๋Ÿฐ ์›€์ง์ž„์ด ์ด๋ฅธ๋ฐ” ํ˜ธ๋‚จ์ •์„œ ์ œ1 ๋ฐœ์ œ๋ฌธ ์ž„์„ ์œ„ํ•œ ํ–‰์ง„๊ณก ์€ ํ—Œ๋ฒ•์ •์‹ ์„ ํ›ผ์†ํ•˜๋Š” ๋…ธ๋ž˜๋‹ค -์ •๋ถ€์˜ 5 18 ๊ณต์‹๊ธฐ๋…๊ณก ์ง€์ •์— ๋ฐ˜๋Œ€ํ•˜๋Š” ๋‹ค์„ฏ ๊ฐ€์ง€ ์ด์œ - ์กฐ ์šฐ ์„ (๋ฌธํ™”ํ‰๋ก ๊ฐ€, ์ „ ์ค‘์•™์ผ๋ณด ๊ธฐ์ž) ์šด๋™๊ถŒ ๋…ธ๋ž˜ ์ž„์„ ์œ„ํ•œ ํ–‰์ง„๊ณก ์„ ๋‘˜๋Ÿฌ์‹ผ ์‹œ๋น„๋กœ ํ•œ๊ตญ์‚ฌํšŒ๊ฐ€ ๋‹ค์‹œ ์†Œ๋ชจ์  ๋…ผ ์Ÿ์— ๋น ์ ธ๋“  ์–‘์ƒ์„ ๋ณด์ด๊ณ  ์žˆ๋‹ค. ์ด ๋…ธ๋ž˜๋ฅผ 5 18 ๊ด‘์ฃผ๋ฏผ์ฃผํ™”์šด๋™(์ดํ•˜ 5 18 ๊ด‘์ฃผ ํ˜น์€ ๊ด‘์ฃผ5 18)์˜ ๊ณต์‹๊ธฐ๋…๊ณก์œผ๋กœ

More information

216 ๋™๋ถ์•„์—ญ์‚ฌ๋…ผ์ด 41ํ˜ธ ์ธ๊ณผ ๊ฒฝ๊ณ„๊ณต๊ฐ„์€ ์„ค ์ž๋ฆฌ๋ฅผ ์žƒ๊ณ  ๋ฐฐ์ œ๋˜๊ณ  ๋ง์•˜๋‹ค. ๋ณธ๊ณ ์—์„œ๋Š” ๊ทผ์„ธ ๋Œ€๋งˆ๋„์— ๋Œ€ํ•œ ํ•œ๊ตญ๊ณผ ์ผ๋ณธ์˜ ์ธ์‹์„ ์ฃผ๋กœ ์˜ํ† ์™€ ๊ฒฝ๊ณ„์ธ ์‹์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ ๊ณ ์ฐฐํ•˜๊ณ ์ž ํ•œ๋‹ค. ์ด ์‹œ๊ธฐ ๋Œ€๋งˆ๋„์— ๋Œ€ํ•œ ํ•œ์ผ ์–‘๊ตญ์˜ ์ธ์‹์„ ์‚ดํŽด๋ณผ ๋•Œ๋Š” ๊ทผ๋Œ€ ๊ตญ๋ฏผ๊ตญ๊ฐ€์  ๊ด€์ ์—์„œ ํƒˆํ”ผํ• 

216 ๋™๋ถ์•„์—ญ์‚ฌ๋…ผ์ด 41ํ˜ธ ์ธ๊ณผ ๊ฒฝ๊ณ„๊ณต๊ฐ„์€ ์„ค ์ž๋ฆฌ๋ฅผ ์žƒ๊ณ  ๋ฐฐ์ œ๋˜๊ณ  ๋ง์•˜๋‹ค. ๋ณธ๊ณ ์—์„œ๋Š” ๊ทผ์„ธ ๋Œ€๋งˆ๋„์— ๋Œ€ํ•œ ํ•œ๊ตญ๊ณผ ์ผ๋ณธ์˜ ์ธ์‹์„ ์ฃผ๋กœ ์˜ํ† ์™€ ๊ฒฝ๊ณ„์ธ ์‹์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ ๊ณ ์ฐฐํ•˜๊ณ ์ž ํ•œ๋‹ค. ์ด ์‹œ๊ธฐ ๋Œ€๋งˆ๋„์— ๋Œ€ํ•œ ํ•œ์ผ ์–‘๊ตญ์˜ ์ธ์‹์„ ์‚ดํŽด๋ณผ ๋•Œ๋Š” ๊ทผ๋Œ€ ๊ตญ๋ฏผ๊ตญ๊ฐ€์  ๊ด€์ ์—์„œ ํƒˆํ”ผํ•  ์ „๊ทผ๋Œ€์‹œ๊ธฐ ํ•œ๊ตญ๊ณผ ์ผ๋ณธ์˜ ๋Œ€๋งˆ๋„ ์ธ์‹ 215 ์ „๊ทผ๋Œ€์‹œ๊ธฐ ํ•œ๊ตญ๊ณผ ์ผ๋ณธ์˜ ๋Œ€๋งˆ๋„ ์ธ์‹ ํ•˜์šฐ๋ด‰ ์ „๋ถ๋Œ€ํ•™๊ต ์‚ฌํ•™๊ณผ ๊ต์ˆ˜ โ… . ๋จธ๋ฆฌ๋ง ๋ธŒ๋ฃจ์Šค ๋ฐฐํŠผ(Bruce Batten)์˜ ์ •์˜์— ๋”ฐ๋ฅด๋ฉด ์ „๊ทผ๋Œ€์˜ ๊ตญ๊ฒฝ์—๋Š” ๊ตญ๊ฒฝ์„ ์œผ๋กœ ์ด๋ฃจ์–ด์ง„ boundary๊ฐ€ ์žˆ๊ณ , ๊ณต๊ฐ„์œผ๋กœ ์ด๋ฃจ์–ด์ง„ frontier๋ž€ ๊ฐœ๋…์ด ์žˆ๋‹ค. ์ „์ž ๋Š” ๊ตฌ์‹ฌ์ ์ด๋ฉฐ ๋‚ด์™€ ์™ธ๋ฅผ ๊ฒฉ๋ฆฌ์‹œํ‚ค๋Š” ๊ธฐ๋Šฅ์„ ์ง€๋‹ˆ๊ณ , ํ›„์ž๋Š” ์›์‹ฌ์ ์ด๋ฉฐ

More information

02์ด์šฉ๋ฐฐ(239~253)ok

02์ด์šฉ๋ฐฐ(239~253)ok A study on the characteristic of land use in subcenter of Seoul. - Cases of Yeongdeungpo and Kangnam Ok Kyung Yuh* Yong-Bae Lee**,. 2010,,..,.,,,,.,,.,,.,,,, Abstract : This study analyzed the land use

More information

<B1B9BEC7BFF8B3EDB9AEC1FD20C1A63331C1FD2DBABBB9AE2832303037292E687770>

<B1B9BEC7BFF8B3EDB9AEC1FD20C1A63331C1FD2DBABBB9AE2832303037292E687770> ๊ตญ์•…์›๋…ผ๋ฌธ์ง‘ ์ œ31์ง‘ 111~144์ชฝ 2015 ์›”๋ช…์‚ฌ์˜ ์„ฑ๋ฒ”(่ฒๆขต)์— ๊ด€ํ•œ ์—ฐ๊ตฌ 16) ํ•œ๊ตญ ์ดˆ์ „๋ถˆ๊ต์™€ ์„œ์—ญ ๋ถˆ๊ต๋ฌธํ™”๋ฅผ ํ†ตํ•˜์—ฌ ์œค์†Œํฌ* [๊ตญ๋ฌธ์ดˆ๋ก] ๋ณธ๊ณ ์—์„œ๋Š” ์›”๋ช…์‚ฌ๊ฐ€ ๋ถ€๋ฅด์ง€ ๋ชปํ–ˆ๋˜ ์„ฑ๋ฒ”(่ฒๆขต) ์˜ ์‹ค์ฒด๋ฅผ ์ฐพ์•„์„œ ์‹คํฌ๋กœ๋“œ์™€ ์ค‘๊ตญ ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ  ํ•œ๊ตญ์˜ ์ดˆ์ „๋ถˆ๊ต์˜ ๋ฉด๋ฉด ์„ ์ถ”์ ํ•ด ๋ณด์•˜๋‹ค. ๊ทธ ๊ฒฐ๊ณผ ์ค‘๊ตญ ์ดˆ๊ธฐ๋ถˆ๊ต ์‹œ๊ธฐ์— ์„œ์—ญ์—์„œ ์˜จ ์œ ๋ž‘์Šน๋“ค์ด ๋งŽ์•˜๊ณ , ์ด๋“ค์€ ๋ฒ”์–ด๋ฒ”ํŒจ๋กœ

More information

<B3EDB9AEC1FD5F3235C1FD2E687770>

<B3EDB9AEC1FD5F3235C1FD2E687770> ์˜ค์šฉ๋ก์˜ ์ž‘ํ’ˆ์„ธ๊ณ„ ์œค ํ˜œ ์ง„ 1) * ์ด ๋…ผ๋ฌธ์€ ์ƒ์ „( ็”Ÿ ๅ‰ )์— ํ•™์ž๋กœ ์ฃผ๋กœ ํ™œ๋™ํ•˜์˜€๋˜ ์˜ค์šฉ๋ก(1955~2012)์ด ์ž‘๊ณกํ•œ ์ž‘ํ’ˆ๋“ค์„ ์‚ดํŽด๋ณด๊ณ  ๊ทธ์˜ ์ž‘ํ’ˆ์„ธ๊ณ„๋ฅผ ํŒŒ์•…ํ•˜๊ณ ์ž ํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์ด๋‹ค. ํ•œ๊ตญ์Œ์•…์ด๋ก ์ด ์› ๋ž˜ ์ž‘๊ณก๊ณผ ์ด๋ก ์„ ํฌํ•จํ•˜์˜€๋˜ ์ดˆ๊ธฐ ์ž‘๊ณก์ด๋ก ์ „๊ณต์˜ ํ˜•ํƒœ๋ฅผ ์—ผ๋‘์— ๋‘”๋‹ค๋ฉด ๊ทธ์˜ ์—ฐ ๊ตฌ์—์„œ ๊ธฐ์กด์—ฐ๊ตฌ์˜ ๋ฐฉ๋ฒ•๋ก ์„ ๋„˜์–ด์„œ ์ฐฝ์˜์ ์ธ ๋ถ„์„ ๊ฐœ๋…๊ณผ ์ฒด๊ณ„๋ฅผ ์ ์šฉํ•˜๋ ค๋Š”

More information

<C5F0B0E8C7D032352D3030B8F1C2F7283235C1FD292E687770>

<C5F0B0E8C7D032352D3030B8F1C2F7283235C1FD292E687770> ็ฌฌ 25 ่ผฏ ็คพ ๅœ˜ ๆณ• ไบบ ้€€ ๆบช ๅญธ ้‡œ ๅฑฑ ็ก ็ฉถ ้™ข 2015. 06 ์ด ๋„์„œ๋Š” ๋ถ€์‚ฐ๊ด‘์—ญ์‹œ ๋ณด์กฐ๊ธˆ์œผ๋กœ ๊ฐ„ํ–‰๋˜์—ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ็ฌฌ 25่ผฏ ํ‡ด๊ณ„ํ•™ ้€€ๆบช่ฉฉ์— ๋‚˜ํƒ€๋‚œ ๋งˆ์Œ์˜ ์˜๋ฏธ ๏งก ่ฒž ๅ’Œ 7 ้€€ๆบช ่ฉฉ ์˜ ํ•™๋ฌธ์  ๋งฅ๋ฝ ์ฝ๊ธฐ ๊น€ ๋ณ‘ ๊ถŒ 27 ์‚ฌ์ƒ ๅ…ˆ็งฆๅ„’ๅฎถ็พŽๅญฆ็š„่Œƒ็•ดไฝ“็ณป ๅผ  ้ป” 51 ่ฏ•ๆžๅญŸๅญ ๆฐ‘่ดต ่ฏด็š„ ๅฐŠๅ› ๅฎž่ดจ ๅˆ˜ ๆธ… ๅนณ 65 ๅ„’ๅฎถๅ„€็ฆฎ์˜ ๆ–นไฝ ์— ๊ด€ํ•œ ๆ–‡ๅŒ–่งฃ้‡‹ ่ถ™

More information

<33C6E4C0CCC1F620C1A63139C8A320B8F1C2F72E687770>

<33C6E4C0CCC1F620C1A63139C8A320B8F1C2F72E687770> ์ข…์นœํšŒ ์ˆœ๋ก€ โ‘ฃ ๅฟ ็ฏ€๊ณผ ็ฆฎ์˜ ๅ้–€ : ๊น€๋…•๊น€์”จ(้‡‘ๅฏง้‡‘ๆฐ) ้ซ˜่ˆˆ ่ฒซ็ฅ–ๅข“ ๅฅ‰ๅฎ‰์œผ๋กœ ้‡‘ๅฏงๅฒ๋ฅผ ์ƒˆ๋กœ ์“ฐ๋‹ค ้‡‘ๅฏง้‡‘ๆฐไธญๅคฎๅฎ—่ฆชๆœƒ ็ฏ‡ ้‡‘้พๅฝฌ ์ค‘์•™์ข…์นœํšŒ์žฅ VS ๊น€๋…•๊น€์”จ์ค‘์•™์ข…์นœํšŒ๊ฐ€ ์ง€๋‚œ 2013๋…„ 4์›” 6์ผ ์ „๋‚จ ๊ณ ํฅ(้ซ˜่ˆˆ)์— ์ƒˆ๋กœ์ด ์กฐ์„ฑํ•œ ๊น€๋…•๊น€์”จ(้‡‘ๅฏง้‡‘ๆฐ) ๊ด€์กฐ(่ฒซ็ฅ–) ๊น€๋…•๊ตฐ(้‡‘ๅฏงๅ›) ์‹œํ˜ธ(่ซก่™Ÿ) ๋ฌธ์—ด๊ณต(ๆ–‡็ƒˆๅ…ฌ) ํœ˜(่ซฑ) ์‹œํฅ(ๆ™‚่ˆˆ)๋‹˜์˜ ๋ฌ˜์—ญ์„ ๋ด‰์•ˆ(ๅฅ‰ๅฎ‰)ํ•จ์œผ๋กœ์จ ๊น€๋…•์ข…์‚ฌ(้‡‘ๅฏงๅฎ—ๅฒ)์—

More information

2015๋…„ 2์›” 12์ผ ์‚ฌ๋ž‘์˜ ๋™์‚ญ๊ต์œก ์ œ 2014-4ํ˜ธ (2์›”) 5 2015๋…„ 2์›” 12์ผ ์‚ฌ๋ž‘์˜ ๋™์‚ญ๊ต์œก ์ œ 2014-4ํ˜ธ (2์›”) 6 ๊ฒจ์šธ์ด ๋˜๋ฉด 1-4 ๋ฐ•์ง€์˜ˆ ๊ฒจ์šธ์ด ๋˜๋ฉด ๋‚œ ์ฐธ ์ข‹์•„. ๊ฒจ์šธ์ด ๋˜๋ฉด ๊ท€์—ฌ์šด ๋ˆˆ์‚ฌ๋žŒ๋„ ๋งŒ๋“ค๊ณ  ๊ฒจ์šธ์ด ๋˜๋ฉด ์‹ ๋‚˜๋Š” ๋ˆˆ์‹ธ์›€๋„ ํ•˜๊ณ  ๊ฒจ์šธ์ด

2015๋…„ 2์›” 12์ผ ์‚ฌ๋ž‘์˜ ๋™์‚ญ๊ต์œก ์ œ 2014-4ํ˜ธ (2์›”) 5 2015๋…„ 2์›” 12์ผ ์‚ฌ๋ž‘์˜ ๋™์‚ญ๊ต์œก ์ œ 2014-4ํ˜ธ (2์›”) 6 ๊ฒจ์šธ์ด ๋˜๋ฉด 1-4 ๋ฐ•์ง€์˜ˆ ๊ฒจ์šธ์ด ๋˜๋ฉด ๋‚œ ์ฐธ ์ข‹์•„. ๊ฒจ์šธ์ด ๋˜๋ฉด ๊ท€์—ฌ์šด ๋ˆˆ์‚ฌ๋žŒ๋„ ๋งŒ๋“ค๊ณ  ๊ฒจ์šธ์ด ๋˜๋ฉด ์‹ ๋‚˜๋Š” ๋ˆˆ์‹ธ์›€๋„ ํ•˜๊ณ  ๊ฒจ์šธ์ด 2015๋…„ 2์›” 12์ผ ์‚ฌ๋ž‘์˜ ๋™์‚ญ๊ต์œก ์ œ 2014-4ํ˜ธ (2์›”) 1 2015๋…„ 2์›” 12์ผ ์‚ฌ๋ž‘์˜ ๋™์‚ญ๊ต์œก ์ œ 2014-4ํ˜ธ (2์›”) 2 ์ œ2014๋…„ - 4ํ˜ธ ( 2์›” ) ํŽด๋‚ธ์ด : ์•ˆ ์Šน ๋ ฌ ๊ต์žฅ์„ ์ƒ๋‹˜ ๋„์šด์ด : ๋ฐ• ๋ช… ๋• ๊ต๊ฐ์„ ์ƒ๋‹˜ ํŽธ์ง‘์ธ : ์ • ๊ฒฝ ์ˆœ ์„ ์ƒ๋‹˜ Tel. (031) 618-9671 ํ•™๋ถ€๋ชจํšŒ์žฅ๋‹˜ ๊ธ€ 1 2์›” ๋™์‚ญ ๊ต์œกํ™œ๋™ 1.13 ์‹ ์ž…์ƒ ์˜ˆ๋น„์†Œ์ง‘

More information

640..

640.. ์ œ640ํ˜ธ [์ฃผ๊ฐ„] 2014๋…„ 12์›” 25์ผ(๋ชฉ์š”์ผ) http://gurotoday.com http://cafe.daum.net/gorotoday ๋ฌธ์˜ 02-830-0905 ๊ตฌ๋กœ๊ตฌ ์ƒˆํ•ด ์‚ด๋ฆผ์‚ด์ด 4,292์–ต ํ™•์ • ๊ตฌ์˜ํšŒ ์ œ242ํšŒ ์ •๋ก€ํšŒ ํํšŒ 2015๋…„๋„ ์„ธ์ž… ์„ธ์ถœ์˜ˆ์‚ฐ์•ˆ ๋“ฑ 13๊ฑด ์ฒ˜๋ฆฌ ์˜์›์‚ฌ๋ฌด์‹ค ์„ค์น˜ ์˜ˆ์‚ฐ ์ „์•ก ์‚ญ๊ฐ, ๊ต์œก ๋ณต์ง€ ๋ถ„์•ผ์— ์“ฐ๊ธฐ๋กœ ๊ตฌ๋กœ๊ตฌ์˜ํšŒ(์˜์žฅ

More information

7 1 ( 12 ) 1998 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ). ( ) ( ). ( ) ( ) ( ). ( ). ( ) ( ) ( ) 3).., 16 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ). 4). ( ) ( ) ( ),., 4-5, 6-7, 5) 6) (

7 1 ( 12 ) 1998 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ). ( ) ( ). ( ) ( ) ( ). ( ). ( ) ( ) ( ) 3).., 16 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ). 4). ( ) ( ) ( ),., 4-5, 6-7, 5) 6) ( 7 1 ( 12 ) : 75-96, 1998 K orean J M ed H ist 7 : 75-96, 1998 ISSN 1225-505X (2)* ** *** ** 1. (4) 2. (5) (1) (6) (2) (7) (3) 5. 3. (1) ( ) 4. ( ) (2) (1) (3) (2). ( ) (3) 6. 4. ( ) 6 1). ( ), ( ).. (1)

More information

step 1-1

step 1-1 Written by Dr. In Ku Kim-Marshall STEP BY STEP Korean 1 through 15 Action Verbs Table of Contents Unit 1 The Korean Alphabet, hangeul Unit 2 Korean Sentences with 15 Action Verbs Introduction Review Exercises

More information

......

...... Life & Power Press P R E F A C E P R E F A C E P R E F A C E C O N T E N T S 01 02 03 01 04 05 06 07 08 09 02 C O N T E N T S C O N T E N T S 10 11 12 03 13 01 01 01 12 CHAPTER 01 O O O 13 PART 01 14

More information

ํ˜„๋Œ€์˜ํ™”์—ฐ๊ตฌ

ํ˜„๋Œ€์˜ํ™”์—ฐ๊ตฌ ์™€ ์— ๋‚˜ํƒ€๋‚œ ์„ฌ๊ณผ ์†Œํ†ต์˜ ์˜๋ฏธ * 1) ๊ณฝ์ˆ˜๊ฒฝ ๊ตญ๋ฆฝ๋ชฉํฌ๋Œ€ํ•™๊ต ๋„์„œ๋ฌธํ™”์—ฐ๊ตฌ์› HK์—ฐ๊ตฌ๊ต์ˆ˜ 1. ์˜ํ™”์™€ ์„ฌ 2. ๋ฌผ๋ฆฌ์ ์ธ ์„ฌ๊ณผ ์ƒ์ง•๋œ ์„ฌ 3. ์†Œํ†ต์ˆ˜๋‹จ 4. ๊ฒฐ๋ก  ๋ชฉ ์ฐจ ๊ตญ๋ฌธ์ดˆ๋ก ์ตœ๊ทผ์—๋Š” ์„ฌ์ด ํ•ด์–‘์˜ํ† ๋กœ ์ธ์‹๋˜๊ณ  ๋‹ค์–‘ํ•œ ๋ฐฉ์†กํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ์„ ํ†ตํ•ด ์ž์ฃผ ์†Œ ๊ฐœ๋˜๋ฉด์„œ ๋‹ค๊ฐ๋„๋กœ ์„ฌ์— ๋Œ€ํ•œ ๊ด€์‹ฌ์ด ๋†’์•„์ง€๊ณ  ์žˆ๋‹ค. ํ•˜์ง€๋งŒ ๊ทธ์— ๋น„ํ•ด ์„ฌ์„ ๋ฐฐ๊ฒฝ์œผ๋กœ ํ•œ ์˜ํ™”๋Š”

More information

<C1A634C2F720BAB8B0EDBCAD20C1BEC6ED20BDC3BBE720C5E4C5A920C7C1B7CEB1D7B7A5C0C720BEF0BEEE20BBE7BFEB20BDC7C5C220C1A1B0CB20C1A6C3E22E687770>

<C1A634C2F720BAB8B0EDBCAD20C1BEC6ED20BDC3BBE720C5E4C5A920C7C1B7CEB1D7B7A5C0C720BEF0BEEE20BBE7BFEB20BDC7C5C220C1A1B0CB20C1A6C3E22E687770> ์ข…ํŽธ ์‹œ์‚ฌ ํ† ํฌ ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ์˜ ์–ธ์–ด ์‚ฌ์šฉ ์‹คํƒœ ์ ๊ฒ€ 1) 2016๋…„ 2์›” 5์ผ, ๋‘ ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ์˜ ์‹œ์ฒญ๋ฅ ์€ TV์กฐ์„  2.0%, JTBC 3.1%์ด๋‹ค. (๋‹์Šจ์ฝ”๋ฆฌ์•„ ์ œ๊ณต) ์ œ18์ฐจ - ๋…ผ์˜๋‚ด์šฉ - 1 ๋ฐฉ์†ก์‚ฌ ๋“ฑ๊ธ‰ ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ๋ช… ๋ฐฉ์†ก ์ผ์‹œ ์ถœ์—ฐ์ž TV์กฐ์„  15์„ธ ์ด์ƒ ์‹œ์ฒญ๊ฐ€ ๊ฐ•์ ๋“ค 2016. 1. 13(์ˆ˜) 23:00 ~ 00:20 2016. 1. 20(์ˆ˜) 23:00

More information

<30312DB1E8C7F6C8AD2E687770>

<30312DB1E8C7F6C8AD2E687770> ํ•œ๊ตญ๋ฌธํ•™๋…ผ์ด ์ œ71์ง‘(2015. 12) 5~48์ชฝ ๋งน๊ฐ•๋…€( ๅญŸ ๅงœ ๅฅณ ) ์„คํ™”์˜ ์„œ์‚ฌ๋ฌธํ•™์  ๊ฐ€์น˜ ์žฌ๊ตฌ 1)๊น€ ํ˜„ ํ™” * ์ฐจ ๋ก€ 1. ์„œ๋ก  2. ์ „์Šน ์–‘์ƒ์˜ ์„ฑ๊ฒฉ 1) ๊ตฌ๋น„ ์ „์Šน์˜ ๋น„์žฅ๋ฏธ 2) ๋ฌธํ—Œ ์ „์Šน์˜ ์ ˆ์ œ๋ฏธ 3. ๋งน๊ฐ•๋…€ ์„คํ™”์˜ ์„œ์‚ฌ๋ฌธํ•™์  ํŠน์งˆ 1) ์ธ๋ฌผ์˜ ํ˜•์ƒํ™”์™€ ๊ณก( ๅ“ญ )์˜ ์—ฐ๋Œ€ 2) ์—ฐํฌ์  ์„œ์‚ฌ ๊ณต๊ฐ„์˜

More information

<B1B9BEC7BFF8B3EDB9AEC1FD5FC1A63234C1FD5FBFCF2E687770>

<B1B9BEC7BFF8B3EDB9AEC1FD5FC1A63234C1FD5FBFCF2E687770> ๋ฐœ ๊ฐ„ ์‚ฌ ๊ตญ์•…ํ•™ ๊ธฐ์ดˆ์—ฐ๊ตฌ ํ™œ์„ฑํ™”์˜ ์žฅ์„ ๋งˆ๋ จํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•œ ๊ตญ์•…์›๋…ผ๋ฌธ์ง‘ ์€ 1989๋…„ ์ œ1์ง‘์„ ์‹œ์ž‘์œผ๋กœ 2004๋…„ ์ œ16์ง‘๊นŒ์ง€ ์—ฐ1ํšŒ ๋ฐœ๊ฐ„ํ•˜์˜€๊ณ , ์ž ์‹œ ์ค‘๋‹จ๋˜์—ˆ๋˜ ํ•™์ˆ ์ง€๋Š” 2008๋…„ ์ œ17์ง‘๋ถ€ํ„ฐ ๋ฐœ๊ฐ„ํšŸ์ˆ˜๋ฅผ ์—ฐ๊ฐ„ 2ํšŒ๋กœ ๋Š˜๋ ค ์žฌ๋ฐœ๊ฐ„ํ•˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๊ตญ์•…์›๋…ผ๋ฌธ์ง‘ ์€ ๊ณต๋ชจ๋ฅผ ํ†ตํ•ด ์›๊ณ ๋ฅผ ๋ชจ์ง‘ํ•˜๊ณ  ํŽธ์ง‘ํšŒ์˜๋ฅผ ํ†ตํ•œ 1์ฐจ ์‹ฌ์‚ฌ, ๋ถ„์•ผ๋ณ„ ์ „๋ฌธ๊ฐ€๋กœ ๊ตฌ์„ฑ๋œ ์‹ฌ์‚ฌ์œ„์›์˜ 2์ฐจ ์‹ฌ์‚ฌ๋ฅผ

More information

<BABBB9AE2E687770>

<BABBB9AE2E687770> 253 ๋‹จ์†Œ์‚ฐ์กฐ ํ‰์†Œ์‚ฐ์กฐ ํ”ผ๋ฆฌ์‚ฐ์กฐ ํ˜•์„ฑ์‹œ๊ธฐ ์žฌ๊ฒ€ํ†  49) ์ด์ง„์›* โ… . ๋จธ๋ฆฌ๋ง โ…ก. ๊ธฐ์กด ์—ฐ๊ตฌ์„ฑ๊ณผ ๊ฒ€ํ†  โ…ข. ๋‹จ์†Œ์‚ฐ์กฐ ํ‰์†Œ์‚ฐ์กฐ ํ”ผ๋ฆฌ์‚ฐ์กฐ ํ˜•์„ฑ์‹œ๊ธฐ ๊ฒ€ํ†  โ…ฃ. ๋‹จ์†Œ์‚ฐ์กฐ ํ‰์†Œ์‚ฐ์กฐ ํ”ผ๋ฆฌ์‚ฐ์กฐ ํ˜•์„ฑ์‹œ๊ธฐ ์žฌ๊ฒ€ํ† ์˜ ์˜์˜ โ…ค. ๋งบ์Œ๋ง โ… . ๋จธ๋ฆฟ๋ง ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ์˜ ๋Œ€ํ‘œ์ ์ธ ์ข…์ทจ๊ด€์•…๊ธฐ(็ธฑๅน็ฎกๆจ‚ๅ™จ)์—๋Š” ๋ฌดํ™ฉ์•…๊ธฐ(็„ก็ฐงๆจ‚ๅ™จ)์ธ ํ‰์†Œ ๋‹จ์†Œ๊ฐ€ ์žˆ ๊ณ , ์œ ํ™ฉ์•…๊ธฐ(ๆœ‰็ฐงๆจ‚ๅ™จ)๋กœ ํ”ผ๋ฆฌ์™€ ์‡„๋‚ฉ ๋“ฑ์ด

More information

3) ์ง€์€์ด๊ฐ€ 4) แ„€์— 5) ์œ„ ์–ด์ ธ์•ผ ํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์ด์•ผ. 5 ๋™์› : ํ•ญ์ƒ ์„ฑ์‹คํ•œ ์‚ถ์˜ ์ž์„ธ๋ฅผ ์ง€๋…€์•ผ ํ•ด. ์—๋Š” ๋ฏผ์ค‘์˜ ์†Œ๋ง๊ณผ ์–ธ์–ด๊ฐ€ ๋‹ด๊ฒจ ์žˆ๋‹ค๊ณ  ์ƒ๊ฐํ•˜๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ์ธ๊ฐ„์˜ ๊ฐ€์žฅ ์œ„๋Œ€ํ•œ ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์€ ์ด์ฒ˜๋Ÿผ ๊ณผ๊ฑฐ๋ฅผ ๋›ฐ์–ด๋„˜๊ณ , ์‚ฌํšŒ์˜ ๋ฒฝ์„ ๋›ฐ์–ด๋„˜๊ณ , ๋“œ๋””์–ด ์ž๊ธฐ๋ฅผ ๋›ฐ์–ด๋„˜ ๋Š”

3) ์ง€์€์ด๊ฐ€ 4) แ„€์— 5) ์œ„ ์–ด์ ธ์•ผ ํ•˜๋Š” ๊ฒƒ์ด์•ผ. 5 ๋™์› : ํ•ญ์ƒ ์„ฑ์‹คํ•œ ์‚ถ์˜ ์ž์„ธ๋ฅผ ์ง€๋…€์•ผ ํ•ด. ์—๋Š” ๋ฏผ์ค‘์˜ ์†Œ๋ง๊ณผ ์–ธ์–ด๊ฐ€ ๋‹ด๊ฒจ ์žˆ๋‹ค๊ณ  ์ƒ๊ฐํ•˜๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ์ธ๊ฐ„์˜ ๊ฐ€์žฅ ์œ„๋Œ€ํ•œ ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์€ ์ด์ฒ˜๋Ÿผ ๊ณผ๊ฑฐ๋ฅผ ๋›ฐ์–ด๋„˜๊ณ , ์‚ฌํšŒ์˜ ๋ฒฝ์„ ๋›ฐ์–ด๋„˜๊ณ , ๋“œ๋””์–ด ์ž๊ธฐ๋ฅผ ๋›ฐ์–ด๋„˜ ๋Š” (๊ฐ€) 2) (๊ฐ€) ํ•™๋…„ ๊ณ ์‚ฌ์ข…๋ฅ˜ ๊ณผ๋ชฉ ๊ณผ๋ชฉ์ฝ”๋“œ๋ฒˆํ˜ธ ์„ฑ๋ช… 3 2009 2ํ•™๊ธฐ ๊ธฐ๋ง๊ณ ์‚ฌ ๋Œ€๋น„ ๊ตญ์–ด 101 ( ) ์—ผ์ฐฝ์ค‘ ๋งํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๊ฒŒ ๋˜์–ด ์–ด๋จธ๋‹ˆ๊ฐ€ ๋‹ค์‹œ ์ฃผ์‹œ๊ฑฐ๋“  ๋‚˜์—๊ฒŒ ๊ฐš ์•„๋ผ. ๊‹ฏ๋จผ์ € ๋‹ต์•ˆ์ง€์— ์„ฑ๋ช…,ํ•™๋…„,๊ณ„์—ด,๊ณผ๋ชฉ์ฝ”๋“œ๋ฅผ ๊ธฐ์ž…ํ•˜์‹ญ์‹œ์˜ค. ๊‹ฏ๋ฌธํ•ญ์„ ์ฝ๊ณ  ๋งž๋Š” ๋‹ต์„ ๋‹ต๋ž€์— ํ‘œ์‹œํ•˜์‹ญ์‹œ์˜ค. ๊‹ฏ๋ฌธํ•ญ๋ฐฐ์ ์€ ๋ฌธํ•ญ์œ„์— ํ‘œ์‹œ๋œ ๋ฐฐ์ ํ‘œ๋ฅผ ์ฐธ๊ณ ํ•˜์‹ญ์‹œ์˜ค. (๊ฐ€) ์šฐ๋ฆฌ ์ค‘์—๋Š” ์ „์Ÿ์œผ๋กœ

More information

<3230313320B5BFBEC6BDC3BEC6BBE74542532E687770>

<3230313320B5BFBEC6BDC3BEC6BBE74542532E687770> 58 59 ๋ถ๋กœ๋‚จ์™œ 16์„ธ๊ธฐ ์ค‘๋ฐ˜ ๋™์•„์‹œ์•„ ๊ตญ์ œ ์งˆ์„œ๋ฅผ ํ”๋“  ๊ณ„๊ธฐ๋Š” ๋ถ๋กœ๋‚จ ์™œ์˜€๋‹ค. ๋ถ๋กœ๋Š” ๋ถ์ชฝ ๋ชฝ๊ณจ์˜ ํƒ€ํƒ€๋ฅด์™€ ์˜ค์ด๋ผํŠธ, ๋‚จ์™œ๋Š” ๋‚จ์ชฝ์˜ ์™œ๊ตฌ๋ฅผ ๋งํ•œ๋‹ค. ๋‚˜๊ฐ€์‹œ๋…ธ ์ „ํˆฌ 1. 16์„ธ๊ธฐ ๋™์•„์‹œ์•„ ์ •์„ธ(์ž„์ง„์ „์Ÿ ์ „) (1) ๋ช… 1 ๋ถ๋กœ๋‚จ์™œ( ๅŒ— ่™œ ๅ— ๅ€ญ ) : 16์„ธ๊ธฐ ๋ถ๋ฐฉ ๋ชฝ๊ณจ์กฑ(๋งŒ๋ฆฌ์žฅ์„ฑ ๊ตฌ์ถ•)๊ณผ ๋‚จ์ชฝ ์™œ๊ตฌ์˜ ์นจ์ž… 2 ์žฅ๊ฑฐ์ •์˜ ๊ฐœํ˜ : ํ† ์ง€ ์žฅ๋Ÿ‰(ํ† ์ง€ ์กฐ์‚ฌ)์™€

More information

๊ณต์—ฐ์˜์ƒ

๊ณต์—ฐ์˜์ƒ ํ•œ๊ตญ ์˜ˆ๋Šฅํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ์˜ ์ค‘๊ตญ ํ˜„์ง€ํ™” ์—ฐ๊ตฌ 81 82 ํ•œ๊ตญ ์˜ˆ๋Šฅํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ์˜ ์ค‘๊ตญ ํ˜„์ง€ํ™” ์—ฐ๊ตฌ ์‹ฌ์ถ˜์ˆ˜* ๊ฐ•๋น™์–‘** 24)25) โ… . ๋จธ๋ฆฌ๋ง โ…ก. ์ค‘๊ตญ ์˜ˆ๋Šฅ์‹œ์žฅ ๊ทœ๋ชจ ๋ฐ ํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ ํŠน์ง• โ…ข. ํ•œ๊ตญ ์˜ˆ๋Šฅํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ์˜ ๋Œ€์ค‘ ์ˆ˜์ถœํ˜„ํ™ฉ ๋ฐ ์ธ๊ธฐ์š”์ธ โ…ฃ. ํ•œ๊ตญ ์˜ˆ๋Šฅํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ์˜ ์ค‘๊ตญ ํ˜„์ง€ํ™” ์š”์ธ โ…ค. ๊ฒฐ๋ก  โ… . ๋จธ๋ฆฌ๋ง ์ตœ๊ทผ ๋“ค์–ด ๋“œ๋ผ๋งˆ์™€ ์Œ์•…์— ์ด์–ด ์˜ˆ๋Šฅํ”„๋กœ๊ทธ๋žจ(์ดํ•˜ ์˜ˆ๋Šฅํ”„๋กœ)์ด ์ค‘๊ตญ

More information

์ง€ ์ƒ๊ฐํ•˜๊ณ , ์žฌ๋ฃŒ๋ฅผ ์ค€๋น„ํ•˜๊ณ , ์š”๋ฆฌ๋ฅผ ํ•˜๊ณ , ์„ค๊ฑฐ์ง€๋ฅผ ํ•˜๊ณ . ์ด ์ž‘์—…์„ 3๋ฒˆ ๋ฐ˜๋ณต ํ•˜๋Š” ๊ฒƒ๋งŒ์œผ๋กœ ํ•˜๋ฃจ๊ฐ€ ๋‹ค ๊ฐ„๋‹ค. ๊ทธ๋“ค์ด ์ œ์ž‘์ง„์—๊ฒŒ ํˆฌ์Ÿํ•˜๋Š” ์ด์œ ๋Š” ๊ทธ๋“ค์ด ์›ํ•˜๋Š” ์žฌ๋ฃŒ๋ฅผ ์–ป๊ธฐ ์œ„ํ•ด์„œ๋‹ค. ๊ทธ ์ด์ƒ์˜ ์ƒ๊ฐ์€ ํ•˜๊ณ  ์‹ถ์–ด๋„ ํ•  ๊ฒจ๋ฅผ์ด ์—†๋‹ค. ์ด ๋•…์€ ํ—ฌ์กฐ์„ ์ด ์•„๋‹ˆ๋‹ค. ์ผ๋‹จ

์ง€ ์ƒ๊ฐํ•˜๊ณ , ์žฌ๋ฃŒ๋ฅผ ์ค€๋น„ํ•˜๊ณ , ์š”๋ฆฌ๋ฅผ ํ•˜๊ณ , ์„ค๊ฑฐ์ง€๋ฅผ ํ•˜๊ณ . ์ด ์ž‘์—…์„ 3๋ฒˆ ๋ฐ˜๋ณต ํ•˜๋Š” ๊ฒƒ๋งŒ์œผ๋กœ ํ•˜๋ฃจ๊ฐ€ ๋‹ค ๊ฐ„๋‹ค. ๊ทธ๋“ค์ด ์ œ์ž‘์ง„์—๊ฒŒ ํˆฌ์Ÿํ•˜๋Š” ์ด์œ ๋Š” ๊ทธ๋“ค์ด ์›ํ•˜๋Š” ์žฌ๋ฃŒ๋ฅผ ์–ป๊ธฐ ์œ„ํ•ด์„œ๋‹ค. ๊ทธ ์ด์ƒ์˜ ์ƒ๊ฐ์€ ํ•˜๊ณ  ์‹ถ์–ด๋„ ํ•  ๊ฒจ๋ฅผ์ด ์—†๋‹ค. ์ด ๋•…์€ ํ—ฌ์กฐ์„ ์ด ์•„๋‹ˆ๋‹ค. ์ผ๋‹จ ์ง„์งœ ํ—ฌ(hell)์€ ์ž์œ ์˜์ง€ ๊ฐ€ ์šฉ๋‚ฉ๋˜์ง€ ์•Š๋Š” ๊ณณ ๊น€ ๋‹ค ์ธ ์ดํ™”์—ฌ๋Œ€ ๊ตญ์ œ๋Œ€ํ•™์› ํ•œ๊ตญํ•™๊ณผ ๊ตํšŒ๋‚˜ ์„ฑ๋‹น์„ ๋‹ค๋‹ˆ์ง€ ์•Š๋Š” ์‚ฌ๋žŒ๋„ ๋นจ๊ฐ„ ๊ธ€์”จ๋กœ ์ ํžŒ 12์›” 25์ผ์„ ์ฆ๊ธด๋‹ค. ์ผ๋ณธ์ธ, ์ค‘๊ตญ์ธ ์นœ๊ตฌ๋“ค์ด ํ•œ๊ตญ์€ ์™œ ํฌ๋ฆฌ์Šค๋งˆ์Šค๊ฐ€ ๊ณตํœด์ผ์ด๋ƒ๊ณ  ๋ฌป๋Š” ๋ง์— ์–ด๋–ค ๋Œ€๋‹ต์„ ํ•ด์•ผ ํ•˜๋Š”์ง€ ๊ณ ๋ฏผ์„ ํ•ด ๋ด๋„ ๋‹ต์ด ์•ˆ ๋‚˜์˜จ๋‹ค. ์„๊ฐ€ ํƒ„์‹ ์ผ๋„ ๊ณตํœด์ผ์ด์–ด์„œ ๊ณตํ‰ํ•˜๋‹ค๋Š” ๋ง ๋งŒ ๋˜ํ’€์ดํ•œ๋‹ค. ๋Š๋‹ท์—†์ด

More information

<3130BAB9BDC428BCF6C1A4292E687770>

<3130BAB9BDC428BCF6C1A4292E687770> ๆช€ ๅœ‹ ๅคง ๅญธ ๆ ก ็ฌฌ ไบŒ ๅ ๅ…ซ ๅ›ž ํ•™ ์ˆ  ๋ฐœ ํ‘œ ็ฌฌ ไบŒ ๅ ไน ๅ›ž ํŠน ๋ณ„ ์ „ ๊ฒฝ๊ธฐ๋„ ํŒŒ์ฃผ ๅ‡บ ๅœŸ ์„ฑ์ฃผ์ด์”จ( ๆ˜Ÿ ๅทž ๏งก ๆฐ ) ํ˜•๋ณด( ่กก ่ผ” )์˜ ๋ถ€์ธ ํ•ดํ‰์œค์”จ( ๆตท ๅนณ ๅฐน ๆฐ 1660~1701) ๆœ ้ฃพ ํ•™์ˆ ๋ฐœํ‘œ:2010. 11. 5(๊ธˆ) 13:00 ~ 17:30 ๋‹จ๊ตญ๋Œ€ํ•™๊ต ์ธ๋ฌธ๊ด€ ์†Œ๊ทน์žฅ(210ํ˜ธ) ํŠน ๋ณ„ ์ „:2010. 11. 5(๊ธˆ) ~ 2010. 11.

More information

Output file

Output file connect educational content with entertainment content and that production of various contents inducing educational motivation is important. Key words: edutainment, virtual world, fostering simulation

More information

11๋ฏผ๋ฝ์ดˆ์‹ ๋ฌธ4ํ˜ธ

11๋ฏผ๋ฝ์ดˆ์‹ ๋ฌธ4ํ˜ธ ๊ฟˆ์„ ํ‚ค์šฐ๋Š” ๋ฏผ๋ฝ ์–ด๋ฆฐ์ด ์ œ2011-2ํ˜ธ ๋ฏผ๋ฝ์ดˆ๋“ฑํ•™๊ต 2011๋…„ 12์›” 21์ผ ์ˆ˜์š”์ผ 1 ํŽด๋‚ธ๊ณณ : ๋ฏผ๋ฝ์ดˆ๋“ฑํ•™๊ต ํŽด๋‚ธ์ด : ๊ต ์žฅ ์‹ฌ์ƒํ•™ ๊ต ๊ฐ ๊ฐ•์˜ฅ์„ฑ ๊ต ๊ฐ ๊น€๋‘ํ™˜ ๊ต ์‚ฌ ๊น€ํ˜œ์˜ ์„ฑ์‹ค ๊ทผ๋ฉด ์ •์ง 4 8 0-8 6 1 ๊ฒฝ๊ธฐ๋„ ์˜์ •๋ถ€์‹œ ์šฉํ˜„๋กœ 159๋ฒˆ๊ธธ 26 Tel. 031) 851-3813 Fax. 031) 851-3815 http://www.minrak.es.kr

More information