chapter4

Size: px
Start display at page:

Download "chapter4"

Transcription

1 Basic Netw rk

2 1. ก ก ก ก ก 4. ก 2

3 ก 5. ก 6. ก ก 7. ก 3

4 ก ก ก ก (Mainframe) ก ก ก ก (Terminal) ก ก ก ก ก ก ก ก 4

5 ก (Dumb Terminal) ก ก ก ก Mainframe ก CPU ก ก ก ก 5

6 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก (Client-Server) 6

7 ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก 7

8 ก 2 ก ก ก 8

9 1. ก ก ก 2. ก ก 3. ก 9

10 1. ก ก ก 2. ก ก ก ก ก ก 10

11 3. ก ก 4. ก ก ก ก 11

12 ก ก Bit ( ) ก 0 1 Bandwidth ( ) ก bps ( )

13 ก 1. ก ก 13

14 ก 2. ก 3. ก 4. ก 14

15 ก Router ก ก ก ก LAN WAN

16 ก Switch ก ก ก ก ก Bandwidth 10/100/1000 Mbps ก ก

17 ก Hub ก ก ก Bandwidth 10/100/1000 Mbps ก ( ก )

18 ก ก Hub Switch Hub ก Hub ก ก Hub Switch ก ก ก Switch ก ก Hub ก ก

19 ก ก Hub Switch Hub (Repeater) Switch ก ก, ก ก, ก ก

20 ก Ethernet Card ก Switch Hub Bandwidth 10/100/1000 Mbps

21 Ethernet Card ก

22 ก Ethernet Card LINK ก ก ก 10 ก 10 MB/s ก MB/s

23 ก ACT (Activity) ก ก - กก ( กก ก ก ก, ก ก ก กก

24 ก Modem ก Bandwidth 56 Kbps Internal Modem External Modem

25 ก Access Point ก ก ก (wireless) Bandwidth 11/54 Mbps

26 ก Wireless Card PCMCIA ก Bandwidth 11/54 Mbps USB PCI for PC

27 ก UTP (Unshielded Twisted Pair) ก Ethernet Switch Hub Bandwidth 10/100/1000 Mbps ก ก ก ก ก ก < 100m

28 28

29 ก ก ก IP Address Automatic ก ก ก DHCP Server Static IP Address DHCP Server

30 ก ก ก Windows Update ก ก ก Update Driver ก ก Windows

31 ก ก ก ก Ad-aware Ad-aware ก ก ก ก Toolbar link

32

33 ก ก ก ก ก ก ก

34 ก ก IP Address ก ก

35 ก ก IP Address ก Support

36 ก IP Address ก

37 ก ก Ping -> ก ก Nslookup -> ก Traceroute -> ก ก

38 ก Start Menu -> Run ก

39 ก cmd ก

40 ก ก

41 ก Ping Ping IP address ก Ex ping

42 ก Traceroute Tracert IP Address ก Ex tracert

43 Nslookup ก Nslookup ก Ex nslookup

44 ก Modem ก Internet

45 Modem ก Modem ก Internet ก ก ก 56 Kbps Internal Modem External Modem

46 ก Modem Start Menu -> Control Panel ก Modem ก Internet ก Network Connections ก Create a new Connection

47 ก Modem ก Internet ก Next

48 ก Modem ก Internet ก Connect to Internet ก Next

49 ก Modem ก Internet ก Setup my connection manually ก Next

50 ก Modem ก Internet ก Connect using dial-up modem ก Next

51 ISP ก Next ก Modem ก Internet

52 ก Modem ก Internet ก Next ( ก ก ก ก, )

53 ก Modem ก Internet ก Add shortcut to this connection to my desktop ก Finish

54 ก Modem ก Internet username ก password ก Dial Internet

55 ก Internet Explorer

56 ก ก กก Proxy IE ก Internet Explorer ก Proxy ก ก Tools > Internet Options 1 2

57 ก Internet Explorer ก Connections > LAN Settings 3 4

58 ก Internet Explorer Option Use a proxy server for your LAN( ) ก ก ก ก OK OK ก 5 6 7

59 ก Internet Explorer ก ก กก ก Work Offline ก ก ก ( ก )

60 ก ก ก ก Work Offline ก Internet Explorer ก File > Work Offline ก Option ก 1 ก 1 2

61 ก ก ก Internet Explorer ก ก ก ก ก

62 ก Internet Explorer ก ก Favorites > Add to Favorites 1 2

63 ก Internet Explorer ก OK ก ก ก ก ก ก ก Favorites > ก

64 ก Internet Explorer ก ก ก ก ก ก ก Create in >> ก ก 3 4

65 ก Internet Explorer ก ก ก OK 6 5

66 ก Internet Explorer ก ก ก ก New Folder ก ก ก OK 5 6 7

67 ก Internet Explorer ก ก ก ก ก OK 9 8

68 ก Internet Explorer ก ก ก Favorites > Organize Favorites 1 2

69 ก Internet Explorer ก ก ก Create Folder ก ก 3 4 5

70 ก Internet Explorer ก ก( ) ก ก ก ก ก Create Folder 4 3 5

71 ก Internet Explorer ก ก ก ก ก Delete ก Del 2 1 3

72 ก Outlook Express

73 ก Outlook Express ก Outlook Express Start Menu > All Programs > Outlook Express 2 1

74 ก Outlook Express Tools > Accounts 3 4

75 ก Outlook Express ก Tab Mail ก Add > Mail 5 6 7

76 ก Outlook Express ก ก ก ก Next 8 9

77 ก Outlook Express ก ก ก ก Next 10 11

78 ก Outlook Express ก mail server POP3 Incoming mail server Outgoing mail server mail.ku.ac.th ก Next

79 ก Outlook Express ก ก ก ก Remember Password ก ก ก

80 ก Outlook Express ก Outlook Express ก Finish 19

81 ก Outlook Express ก ก ก ก Close 20 21

82 ก Outlook Express ก ก ก Send/Recv ก ก

83 ก Outlook Express ก ก 10 11

84 ก Outlook Express ก ก ก ก ก Inbox ก

85 ก Outlook Express ก Inbox > ก ก ก ก ก ก ก

86 ก Outlook Express ก ก ก 10 11

87 ก Outlook Express ก ก ก 10 11

88 ก Outlook Express ก ก Create Mail 1

89 ก Outlook Express ก ก ก To: ก ก ก ก ก กก 1, Cc: ก ก ก Subject ก ก Send 3

90 ก Outlook Express ก ก ก Sent Items ก 10 11

91 ก Outlook Express ก ก ก Tools > Message Rules > Blocked Sender List 1 2 3

92 ก Outlook Express ก Add ( hotmail.com, sanook.com) ก ก ก OK OK ก

93 ก Outlook Express ก ก ก ก ก ก Modify ก ก Remove ก ก OK ก ก Outlook ก Deleted Items 8

94 ก Outlook Express ก ก ก Tools > Message Rules > Mail 1 2 3

95 ก Outlook Express ก ก ก ก 4 1 ก ก ก ( ก กก 2) 2 ก ก ก ก ก ก

96 ก Outlook Express 3 ก ก ก ก ก 4 ก ก ก ก ก ก ก

97 ก Outlook Express 1 ก ก ก ก กก 1 1 ก ก ก 3

98 ก Outlook Express Where the From line contains people ก ก ก ก ก ก ก Where the Subject line contains specific words ก ก ก ก

99 ก Outlook Express Where the message body contains specific words ก ก ก ก ก ก ก ก

100 ก Outlook Express ก ก 2 ก ก 1 ก กก 1 ก ก 1 ก ก ก ก ก 3 ก

101 ก Outlook Express ก ก Move/Copy it to specified folder / ก ก Delete it ก

102 ก Outlook Express ก ก Forward it to people ก ก Reply with message ก

103 ก Outlook Express Do not download from the server Outlook ก ( ก server ) Delete it from server ก ก ก server ( ก ก ก server ก ก ก ก server ก ก ก server ก )

104 ก Outlook Express ก ก ก ก 3 1. ก ก ก ก, กก ก KB, Folder 2. ก ก ก

105 ก Outlook Express ก ก ก ก 3 3. ก ก ก

106 ก ก ก Outlook Express Or And ก ก ก ก ก ก KB

107 ก %2001.ppt

USB USB DV25 DV25 REC SRN-475S REC SRN-475S LAN POWER LAN POWER Quick Network Setup Guide xdsl/cable Modem PC DVR 1~3 1.. DVR DVR IP xdsl Cable xdsl C

USB USB DV25 DV25 REC SRN-475S REC SRN-475S LAN POWER LAN POWER Quick Network Setup Guide xdsl/cable Modem PC DVR 1~3 1.. DVR DVR IP xdsl Cable xdsl C USB USB DV25 DV25 REC SRN-475S REC SRN-475S LAN POWER LAN POWER Quick Network Setup Guide xdsl/cable Modem PC DVR 1~3 1.. DVR DVR IP xdsl Cable xdsl Cable PC PC Step 1~5. Step, PC, DVR Step 1. Cable Step

More information

PWR PWR HDD HDD USB USB Quick Network Setup Guide xdsl/cable Modem PC DVR 1~3 1.. DVR DVR IP xdsl Cable xdsl Cable PC PC DDNS (

PWR PWR HDD HDD USB USB Quick Network Setup Guide xdsl/cable Modem PC DVR 1~3 1.. DVR DVR IP xdsl Cable xdsl Cable PC PC DDNS ( PWR PWR HDD HDD USB USB Quick Network Setup Guide xdsl/cable Modem PC DVR 1~3 1.. DVR DVR IP xdsl Cable xdsl Cable PC PC DDNS (http://ddns.hanwha-security.com) Step 1~5. Step, PC, DVR Step 1. Cable Step

More information

소개 TeraStation 을 구입해 주셔서 감사합니다! 이 사용 설명서는 TeraStation 구성 정보를 제공합니다. 제품은 계속 업데이트되므로, 이 설명서의 이미지 및 텍스트는 사용자가 보유 중인 TeraStation 에 표시 된 이미지 및 텍스트와 약간 다를 수

소개 TeraStation 을 구입해 주셔서 감사합니다! 이 사용 설명서는 TeraStation 구성 정보를 제공합니다. 제품은 계속 업데이트되므로, 이 설명서의 이미지 및 텍스트는 사용자가 보유 중인 TeraStation 에 표시 된 이미지 및 텍스트와 약간 다를 수 사용 설명서 TeraStation Pro II TS-HTGL/R5 패키지 내용물: 본체 (TeraStation) 이더넷 케이블 전원 케이블 TeraNavigator 설치 CD 사용 설명서 (이 설명서) 제품 보증서 www.buffalotech.com 소개 TeraStation 을 구입해 주셔서 감사합니다! 이 사용 설명서는 TeraStation 구성 정보를

More information

Assign an IP Address and Access the Video Stream - Installation Guide

Assign an IP Address and Access the Video Stream - Installation Guide 설치 안내서 IP 주소 할당 및 비디오 스트림에 액세스 책임 본 문서는 최대한 주의를 기울여 작성되었습니다. 잘못되거나 누락된 정보가 있는 경우 엑시스 지사로 알려 주시기 바랍니다. Axis Communications AB는 기술적 또는 인쇄상의 오류에 대해 책 임을 지지 않으며 사전 통지 없이 제품 및 설명서를 변경할 수 있습니다. Axis Communications

More information

10X56_NWG_KOR.indd

10X56_NWG_KOR.indd 디지털 프로젝터 X56 네트워크 가이드 이 제품을 구입해 주셔서 감사합니다. 본 설명서는 네트워크 기능 만을 설명하기 위한 것입니다. 본 제품을 올바르게 사 용하려면 이 취급절명저와 본 제품의 다른 취급절명저를 참조하시기 바랍니다. 중요한 주의사항 이 제품을 사용하기 전에 먼저 이 제품에 대한 모든 설명서를 잘 읽어 보십시오. 읽은 뒤에는 나중에 필요할 때

More information

6강.hwp

6강.hwp ----------------6강 정보통신과 인터넷(1)------------- **주요 키워드 ** (1) 인터넷 서비스 (2) 도메인네임, IP 주소 (3) 인터넷 익스플로러 (4) 정보검색 (5) 인터넷 용어 (1) 인터넷 서비스******************************* [08/4][08/2] 1. 다음 중 인터넷 서비스에 대한 설명으로

More information

ODS-FM1

ODS-FM1 OPTICAL DISC ARCHIVE FILE MANAGER ODS-FM1 INSTALLATION GUIDE [Korean] 1st Edition (Revised 4) 상표 Microsoft, Windows 및 Internet Explorer는 미국 및 / 또는 다른 국가에서 Microsoft Corporation 의 등록 상표입 Intel 및 Intel Core

More information

시스코 무선랜 설치운영 매뉴얼(AP1200s_v1.1)

시스코 무선랜 설치운영 매뉴얼(AP1200s_v1.1) [ Version 1.3 ] Access Point,. Access Point IP 10.0.0.1, Subnet Mask 255.255.255.224, DHCP Client. DHCP Server IP IP,, IP 10.0.0.X. (Tip: Auto Sensing Straight, Cross-over.) step 1]. step 2] LAN. step

More information

VZ94-한글매뉴얼

VZ94-한글매뉴얼 KOREAN / KOREAN VZ9-4 #1 #2 #3 IR #4 #5 #6 #7 ( ) #8 #9 #10 #11 IR ( ) #12 #13 IR ( ) #14 ( ) #15 #16 #17 (#6) #18 HDMI #19 RGB #20 HDMI-1 #21 HDMI-2 #22 #23 #24 USB (WLAN ) #25 USB ( ) #26 USB ( ) #27

More information

Network seminar.key

Network seminar.key Intro to Network .. 2 4 ( ) ( ). ?!? ~! This is ~ ( ) /,,,???? TCP/IP Application Layer Transfer Layer Internet Layer Data Link Layer Physical Layer OSI 7 TCP/IP Application Layer Transfer Layer 3 4 Network

More information

Microsoft Word - ZIO-AP1500N-Manual.doc

Microsoft Word - ZIO-AP1500N-Manual.doc 목 차 사용자 설명서 1 장 제품 소개 ------------------------------ 1 2 장 제품 내용물 ---------------------------- 2 3 장 AP 연결 설정 방법 ------------------------ 3 4 장 동작 방식별 설정 방법 --------------------- 7 (1) 엑세스 포인트 모드 -----------------------

More information

1.LAN의 특징과 각종 방식

1.LAN의 특징과 각종 방식 0 Chapter 1. LAN I. LAN 1. - - - - Switching - 2. LAN - (Topology) - (Cable) - - 2.1 1) / LAN - - (point to point) 2) LAN - 3) LAN - 2.2 1) Bound - - (Twisted Pair) - (Coaxial cable) - (Fiber Optics) 1

More information

McAfee Email Security Virtual Appliance 5.6 설치 안내서

McAfee Email Security Virtual Appliance 5.6 설치 안내서 McAfee Email Security Virtual Appliance 5.6 설치 안내서 저작권 Copyright 2011 McAfee, Inc. All Rights Reserved. 이 문서의 어떠한 부분도 McAfee, Inc. 또는 그 제공업체나 계열 회사의 명시적인 서명 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단으로도 검색 시스템에 복제, 전송, 기록되거나

More information

ARMBOOT 1

ARMBOOT 1 100% 2003222 : : : () PGPnet 1 (Sniffer) 1, 2,,, (Sniffer), (Sniffer),, (Expert) 3, (Dashboard), (Host Table), (Matrix), (ART, Application Response Time), (History), (Protocol Distribution), 1 (Select

More information

Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.,.,,,,,,,,,,,,.,...,. U.S. GOVERNMENT END USERS. Oracle programs, including any oper

Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.,.,,,,,,,,,,,,.,...,. U.S. GOVERNMENT END USERS. Oracle programs, including any oper Windows Netra Blade X3-2B( Sun Netra X6270 M3 Blade) : E37790 01 2012 9 Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.,.,,,,,,,,,,,,.,...,. U.S. GOVERNMENT END USERS. Oracle programs,

More information

Microsoft PowerPoint - XAD-400.ppt [호환 모드]

Microsoft PowerPoint - XAD-400.ppt [호환 모드] 4Ch H.264 Hardware Codec H.264 User s Manual VER 2.0 4 Channel Real-time playback / USB backup The most stable and reliable real stand alone Digital Video Multiplex Recorder 설치 및 사용시 주의사항 초기설치 및 사용시 주의사항

More information

Remote UI Guide

Remote UI Guide Remote UI KOR Remote UI Remote UI PDF Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader. Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader Adobe Systems Incorporated.. Canon. Remote UI GIF Adobe Systems Incorporated Photoshop. ..........................................................

More information

P/N: (Dec. 2003)

P/N: (Dec. 2003) P/N: 5615 1451 0014 (Dec. 2003) iii 1... 1...1...1...2...3...4...4...5...6...6...7...8...8...8...9...11...11...11 2... 13...13...14...14...15...16...17...18 ... 19... 20... 20... 22... 22... 24 3 Pocket

More information

APOGEE Insight_KR_Base_3P11

APOGEE Insight_KR_Base_3P11 Technical Specification Sheet Document No. 149-332P25 September, 2010 Insight 3.11 Base Workstation 그림 1. Insight Base 메인메뉴 Insight Base Insight Insight Base, Insight Base Insight Base Insight Windows

More information

o o o 8.2.1. Host Error 8.2.2. Message Error 8.2.3. Recipient Error 8.2.4. Error 8.2.5. Host 8.5.1. Rule 8.5.2. Error 8.5.3. Retry Rule 8.11.1. Intermittently

More information

목차 소프트웨어 라이센스 계약 3 무선 연결 사용 시 참고 사항 4 보안 관련 참고 사항 6 Wireless Manager mobile edition 5.5 로 수행 가능한 작업 7 컴퓨터 확인 10 컴퓨터를 연결하기 위해 필요한 환경 10 소프트웨어 설치 / 제거 1

목차 소프트웨어 라이센스 계약 3 무선 연결 사용 시 참고 사항 4 보안 관련 참고 사항 6 Wireless Manager mobile edition 5.5 로 수행 가능한 작업 7 컴퓨터 확인 10 컴퓨터를 연결하기 위해 필요한 환경 10 소프트웨어 설치 / 제거 1 Windows 사용 설명서 Wireless Manager ME 5.5 Wireless Manager mobile edition 5.5 F1111-0 KOREAN WM-LY8JC-K 목차 소프트웨어 라이센스 계약 3 무선 연결 사용 시 참고 사항 4 보안 관련 참고 사항 6 Wireless Manager mobile edition 5.5 로 수행 가능한 작업

More information

Windows 네트워크 사용 설명서

Windows 네트워크 사용 설명서 Windows 네트워크 사용 설명서 (Wireless Manager mobile edition 5.5) 그림의 예로 사용된 프로젝터는 PT-FW300NTEA 입니다. 한국어 TQBH0205-5 (K) 목차 소프트웨어 라이센스 계약 3 무선 연결 사용 시 참고 사항 4 보안 관련 참고 사항 6 소프트웨어 요구 사항 12 시스템 요구 사항 12 Wireless

More information

ORANGE FOR ORACLE V4.0 INSTALLATION GUIDE (Online Upgrade) ORANGE CONFIGURATION ADMIN O

ORANGE FOR ORACLE V4.0 INSTALLATION GUIDE (Online Upgrade) ORANGE CONFIGURATION ADMIN O Orange for ORACLE V4.0 Installation Guide ORANGE FOR ORACLE V4.0 INSTALLATION GUIDE...1 1....2 1.1...2 1.2...2 1.2.1...2 1.2.2 (Online Upgrade)...11 1.3 ORANGE CONFIGURATION ADMIN...12 1.3.1 Orange Configuration

More information

2005 2004 2003 2002 2001 2000 Security Surveillance Ubiquitous Infra Internet Infra Telematics Security Surveillance Telematics Internet Infra Solutions Camera Site (NETWORK) Monitoring & Control

More information

cam_IG.book

cam_IG.book 설치 안내서 AXIS P3301 고정형 돔 네트워크 카메라 AXIS P3301-V 고정형 돔 네트워크 카메라 한국어 AXIS P3304 고정형 돔 네트워크 카메라 AXIS P3304-V 고정형 돔 네트워크 카메라 문서 정보 본 문서에는 사용자 네트워크에 AXIS P3301/P3304 고정형 돔 네트워크 카메라를 설치하는 방법에 대 한 지침이 포함되어 있습니다.

More information

Microsoft PowerPoint - ch02_인터넷 이해와 활용.ppt

Microsoft PowerPoint - ch02_인터넷 이해와 활용.ppt 컴퓨터 활용과 실습 원리를 알면 IT가 맛있다 chapter 2. 윈도우XP, 한글25, 엑셀23, 파워포인트23 인터넷 이해와 활용 www.hanb.co.kr -1- 학습목표 목차 통신과 네트워크의 개념 통신과 네트워크 컴퓨터 통신망 인터넷정의및역사 인터넷주소체계 인터넷 정의와 역사 인터넷 주소 웹서비스의정의및특징 웹 서비스 웹 브라우저의 기능 웹 브라우저

More information

Analyst Briefing

Analyst Briefing . Improve your Outlook on Email and File Management iseminar.. 1544(or 6677)-3355 800x600. iseminar Chat... Improve your Outlook on Email and File Management :, 2003 1 29.. Collaboration Suite - Key Messages

More information

<C0CCBCBCBFB52DC1A4B4EBBFF82DBCAEBBE7B3EDB9AE2D313939392D382E687770>

<C0CCBCBCBFB52DC1A4B4EBBFF82DBCAEBBE7B3EDB9AE2D313939392D382E687770> i ii iii iv v vi 1 2 3 4 가상대학 시스템의 국내외 현황 조사 가상대학 플랫폼 개발 이상적인 가상대학시스템의 미래상 제안 5 웹-기반 가상대학 시스템 전통적인 교수 방법 시간/공간 제약을 극복한 학습동기 부여 교수의 일방적인 내용전달 교수와 학생간의 상호작용 동료 학생들 간의 상호작용 가상대학 운영 공지사항,강의록 자료실, 메모 질의응답,

More information

<BFC0B7A3C1F6C4B72DBBE7BFEBC0DABCB3B8EDBCAD5FC8AEC0E5BABB28343070C7D1B1DB295F32303133303631312E6169>

<BFC0B7A3C1F6C4B72DBBE7BFEBC0DABCB3B8EDBCAD5FC8AEC0E5BABB28343070C7D1B1DB295F32303133303631312E6169> SMART CAM 내 손안의 스마트 CCTV Orange Box 400/800 사용자 설명서 Part.01 시작에 앞서 일러두기 본 설명서를 분실하였을 경우 http://myorangecam.com 에서 설명서를 다운받아서 다시 보실 수 있습니다. (PDF 문서는 Adobe Reader 가 PC에 설치되 있어야 하며 http://kr.adobe.com 에서

More information

PRO1_09E [읽기 전용]

PRO1_09E [읽기 전용] Siemens AG 1999 All rights reserved File: PRO1_09E1 Information and - ( ) 2 3 4 5 Monitor/Modify Variables" 6 7 8 9 10 11 CPU 12 Stop 13 (Forcing) 14 (1) 15 (2) 16 : 17 : Stop 18 : 19 : (Forcing) 20 :

More information

untitled

untitled (Rev. 1.6) 1 1. MagicLAN.......8 1.1............8 1.2........8 1.3 MagicLAN.......10 2.........12 2.1.... 12 2.2 12 2.3....12 3. Windows 98SE/ME/2000/XP......13 3.1.....13 3.2 Windows 98SE.... 13 3.3 Windows

More information

DE1-SoC Board

DE1-SoC Board 실습 1 개발환경 DE1-SoC Board Design Tools - Installation Download & Install Quartus Prime Lite Edition http://www.altera.com/ Quartus Prime (includes Nios II EDS) Nios II Embedded Design Suite (EDS) is automatically

More information

Network Security - Wired Sniffing 실습 ICNS Lab. Kyung Hee University

Network Security - Wired Sniffing 실습 ICNS Lab. Kyung Hee University Network Security - Wired Sniffing 실습 ICNS Lab. Kyung Hee University Outline Network Network 구조 Source-to-Destination 간 packet 전달과정 Packet Capturing Packet Capture 의원리 Data Link Layer 의동작 Wired LAN Environment

More information

1. GigE Camera Interface를 위한 최소 PC 사양 CPU : Intel Core 2 Duo, 2.4GHz이상 RAM : 2GB 이상 LANcard : Intel PRO/1000xT 이상 VGA : PCI x 16, VRAM DDR2 RAM 256MB

1. GigE Camera Interface를 위한 최소 PC 사양 CPU : Intel Core 2 Duo, 2.4GHz이상 RAM : 2GB 이상 LANcard : Intel PRO/1000xT 이상 VGA : PCI x 16, VRAM DDR2 RAM 256MB Revision 1.0 Date 11th Nov. 2013 Description Established. Page Page 1 of 9 1. GigE Camera Interface를 위한 최소 PC 사양 CPU : Intel Core 2 Duo, 2.4GHz이상 RAM : 2GB 이상 LANcard : Intel PRO/1000xT 이상 VGA : PCI x

More information

OPCTalk for Hitachi Ethernet 1 2. Path. DCOMwindow NT/2000 network server. Winsock update win95. . . 3 Excel CSV. Update Background Thread Client Command Queue Size Client Dynamic Scan Block Block

More information

Social Network

Social Network Social Network Service, Social Network Service Social Network Social Network Service from Digital Marketing Internet Media : SNS Market report A social network service is a social software specially focused

More information

#......-....-E-....b61.)

#......-....-E-....b61.) 1 2 3 4 F3 5 F1 F6 F1 F2 F3 F4 TOOLS F5 F6 DESIGN F1 F1 F6 F3 F6 F1 F2 F3 F4 F4 F1 F1 F2 F1 F1 F2 F3 F1 FDD F2 USB F1 FDD F2 USB F1 SWF F2 T-CODE F2 T-CODE F2 F1 F3 F2 F1 F2 F1 F1 F1

More information

User Guide

User Guide HP Pocket Playlist 사용 설명서 부품 번호: 699916-AD2 제 2 판: 2013 년 1 월, 초판: 2012 년 12 월 Copyright 2012, 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows 및 Windows Vista 는 Microsoft Corporation

More information

제품 특징 PC에서 마우스/키보드로 사용 Motion Ring은 사용자의 동작을 인식하는 3D 공간 인식 센서 가 장착되어 있어 정해진 제스처를 사용하여 마우스나 키보드 로 사용할 수 있습니다. - 일반적인 마우스와 키보드 없이 인터넷 웹 페이지를 사용하 거나 프레젠테

제품 특징 PC에서 마우스/키보드로 사용 Motion Ring은 사용자의 동작을 인식하는 3D 공간 인식 센서 가 장착되어 있어 정해진 제스처를 사용하여 마우스나 키보드 로 사용할 수 있습니다. - 일반적인 마우스와 키보드 없이 인터넷 웹 페이지를 사용하 거나 프레젠테 Motion Ring 사용 설명서 본 사용 설명서의 주의사항은 사용자의 안전을 지키고, 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용하여 주십시오. UZ-R001 제품 특징 PC에서 마우스/키보드로 사용 Motion Ring은 사용자의 동작을 인식하는 3D 공간 인식 센서 가 장착되어 있어 정해진 제스처를 사용하여 마우스나 키보드 로

More information

Dialog Box 실행파일을 Web에 포함시키는 방법

Dialog Box 실행파일을 Web에 포함시키는 방법 DialogBox Web 1 Dialog Box Web 1 MFC ActiveX ControlWizard workspace 2 insert, ID 3 class 4 CDialogCtrl Class 5 classwizard OnCreate Create 6 ActiveX OCX 7 html 1 MFC ActiveX ControlWizard workspace New

More information

歯Cablexpert제안서.PDF

歯Cablexpert제안서.PDF : CableXpert TM TEL:02-576-0471 / E-mail : lab@dakos.net 1. (CableXpert TM :CME1100 ) (PSTN) 100,. (CableXpert TM ).,,.... : : 324-1 2 : 02-576-0471 : 02-576-0474 : (E-mail : jangpo@dakos.net) 3. 1) S/W

More information

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D2030342E20C0CEC5CDB3DD20C0C0BFEB20B9D720BCADBAF1BDBA20B1E2BCFA2831292E70707478>

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D2030342E20C0CEC5CDB3DD20C0C0BFEB20B9D720BCADBAF1BDBA20B1E2BCFA2831292E70707478> 웹과 인터넷 활용 및실습 () (Part I) 문양세 강원대학교 IT대학 컴퓨터과학전공 강의 내용 전자우편(e-mail) 인스턴트 메신저(instant messenger) FTP (file transfer protocol) WWW (world wide web) 인터넷 검색 홈네트워크 (home network) Web 2.0 개인 미니홈페이지 블로그 (blog)

More information

본편 1. 소개 제품의 특장점 5 제품 모델별 특징 7 알아두면 편리한 정보 13 사용 설명서 정보 14 안전 정보 15 제품 모습 20 조작부 24 제품 전원 켜기 29 로컬로 드라이버 설치하기 30 드라이버 재설치하기 31 3. 유지 관리 소모품 및 별매품 주문하기

본편 1. 소개 제품의 특장점 5 제품 모델별 특징 7 알아두면 편리한 정보 13 사용 설명서 정보 14 안전 정보 15 제품 모습 20 조작부 24 제품 전원 켜기 29 로컬로 드라이버 설치하기 30 드라이버 재설치하기 31 3. 유지 관리 소모품 및 별매품 주문하기 사용 설명서 SCX-340x/340xW Series SCX-340xF/340xFW Series SCX-340xFH/340xHW Series 기본편 윈도우 환경에서의 제품 설치, 기본 사용법, 기본적인 문제 해결 방법 등을 설명합니다. 고급편 다양한 환경에서의 제품 설치, 고급 기능의 설정과 사용법, 여러가지 문제해결 방법 등을 설명합니다. 일부 기능은 모델

More information

Portal_9iAS.ppt [읽기 전용]

Portal_9iAS.ppt [읽기 전용] Application Server iplatform Oracle9 A P P L I C A T I O N S E R V E R i Oracle9i Application Server e-business Portal Client Database Server e-business Portals B2C, B2B, B2E, WebsiteX B2Me GUI ID B2C

More information

bn2019_2

bn2019_2 arp -a Packet Logging/Editing Decode Buffer Capture Driver Logging: permanent storage of packets for offline analysis Decode: packets must be decoded to human readable form. Buffer: packets must temporarily

More information

안전을 위한 주의사항 제품을 올바르게 사용하여 위험이나 재산상의 피해를 미리 막기 위한 내용이므로 반드시 지켜 주시기 바랍니다. 2 경고 설치 관련 지시사항을 위반했을 때 심각한 상해가 발생하거나 사망에 이를 가능성이 있는 경우 설치하기 전에 반드시 본 기기의 전원을

안전을 위한 주의사항 제품을 올바르게 사용하여 위험이나 재산상의 피해를 미리 막기 위한 내용이므로 반드시 지켜 주시기 바랍니다. 2 경고 설치 관련 지시사항을 위반했을 때 심각한 상해가 발생하거나 사망에 이를 가능성이 있는 경우 설치하기 전에 반드시 본 기기의 전원을 Digital Video Recorder 간편설명서 XD3316 안전을 위한 주의사항 제품을 올바르게 사용하여 위험이나 재산상의 피해를 미리 막기 위한 내용이므로 반드시 지켜 주시기 바랍니다. 2 경고 설치 관련 지시사항을 위반했을 때 심각한 상해가 발생하거나 사망에 이를 가능성이 있는 경우 설치하기 전에 반드시 본 기기의 전원을 차단하고, 전원 플러그를 동시에

More information

1. What is AX1 AX1 Program은 WIZnet 사의 Hardwired TCP/IP Chip인 iinchip 들의성능평가및 Test를위해제작된 Windows 기반의 PC Program이다. AX1은 Internet을통해 iinchip Evaluation

1. What is AX1 AX1 Program은 WIZnet 사의 Hardwired TCP/IP Chip인 iinchip 들의성능평가및 Test를위해제작된 Windows 기반의 PC Program이다. AX1은 Internet을통해 iinchip Evaluation 1. What is AX1 AX1 Program은 WIZnet 사의 Hardwired TCP/IP Chip인 iinchip 들의성능평가및 Test를위해제작된 Windows 기반의 PC Program이다. AX1은 Internet을통해 iinchip Evaluation Board(EVB B/D) 들과 TCP/IP Protocol로연결되며, 연결된 TCP/IP

More information

DioPen 6.0 사용 설명서

DioPen 6.0 사용 설명서 1. DioPen 6.0...1 1.1...1 DioPen 6.0...1...1...2 1.2...2...2...13 2. DioPen 6.0...17 2.1 DioPen 6.0...17...18...20...22...24...25 2.2 DioPen 6.0...25 DioPen 6.0...25...25...25...25 (1)...26 (2)...26 (3)

More information

LDK-300 제안서

LDK-300 제안서 DTIB CSLIB DKTU PSTN CLCOB ISDN BRIB/PRIB STIB : So CID-SLT Modem G3 FAX VMS Networking Qsig VoIP VOIB PFTU Battery MOH RS-232C Loud Bell LAN (Relay) : 10M Ethernet ISDN Phone IP Phone Video Phone Soft

More information

로봇SW교육원 강의자료

로봇SW교육원 강의자료 UNIT 01 컴퓨터네트워크소개 광운대학교로봇학부 최용훈 학습목표 2 컴퓨터네트워크와인터넷에대한전반적인이해를한다. 본과목에서사용할용어들에대해서살펴본다. 다양한전송매체를알아본다. 네트워크에서사용하는성능지표들을살펴본다. 본과목에서사용하는교재 3 주교재 Jim Kurose and Keith Ross, Computer Networking: A Top Down Approach,

More information

TTA Verified : HomeGateway :, : (NEtwork Testing Team)

TTA Verified : HomeGateway :, : (NEtwork Testing Team) TTA Verified : HomeGateway :, : (NEtwork Testing Team) : TTA-V-N-05-006-CC11 TTA Verified :2006 6 27 : 01 : 2005 7 18 : 2/15 00 01 2005 7 18 2006 6 27 6 7 9 Ethernet (VLAN, QoS, FTP ) (, ) : TTA-V-N-05-006-CC11

More information

. PC PC 3 [ ] [ ], [ ] [ ] [ ] 3 [ ] [ ], 4 [ ] [ ], 4 [Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)] 5 [ ] 6 [ IP (O)], [ DNS (B)] 7 [ ] 한국어 -

. PC PC 3 [ ] [ ], [ ] [ ] [ ] 3 [ ] [ ], 4 [ ] [ ], 4 [Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)] 5 [ ] 6 [ IP (O)], [ DNS (B)] 7 [ ] 한국어 - Quick Network Setup Guide xdsl/cable Modem PC DVR ~3.., PC, DVR. Cable IP Cable/ADSL/ VDSL or 3 4 VIDEO OUT (SPOT) AUDIO IN VGA ALARM OUT COM ALARM IN RS-485 3 4 G G + 3 CONSOLE NETWORK DC V VIDEO IN VIDEO

More information

슬라이드 1

슬라이드 1 사용 전에 사용자 주의 사항을 반드시 읽고 정확하게 지켜주시기 바랍니다. 사용설명서의 구성품 형상과 색상은 실제와 다를 수 있습니다. 사용설명서의 내용은 제품의 소프트웨어 버전이나 통신 사업자의 사정에 따라 다를 수 있습니다. 본 사용설명서는 저작권법에 의해 보호를 받고 있습니다. 본 사용설명서는 주식회사 블루버드소프트에서 제작한 것으로 편집 오류, 정보 누락

More information

목차 Q-1. 데이터를 통한 음성통화가 되지 않습니다.... 4 Q-2. WiFi 연결이 안됩니다.... 4 Q-3. 인터넷 또는 네트워크 연결이 안됩니다.... 5 Q-4. 표준 부속품을 알려주시기 바랍니다.... 6 Q-5. 구입하였습니다만, 배터리는 어떻게 장착하

목차 Q-1. 데이터를 통한 음성통화가 되지 않습니다.... 4 Q-2. WiFi 연결이 안됩니다.... 4 Q-3. 인터넷 또는 네트워크 연결이 안됩니다.... 5 Q-4. 표준 부속품을 알려주시기 바랍니다.... 6 Q-5. 구입하였습니다만, 배터리는 어떻게 장착하 사용자 FAQ (URoad-LFM300) 2015. 08. 26 1 / 19 Copyright c MODACOM Co., Ltd. 목차 Q-1. 데이터를 통한 음성통화가 되지 않습니다.... 4 Q-2. WiFi 연결이 안됩니다.... 4 Q-3. 인터넷 또는 네트워크 연결이 안됩니다.... 5 Q-4. 표준 부속품을 알려주시기 바랍니다.... 6 Q-5.

More information

untitled

untitled CAN BUS RS232 Line Ethernet CAN H/W FIFO RS232 FIFO IP ARP CAN S/W FIFO TERMINAL Emulator COMMAND Interpreter ICMP TCP UDP PROTOCOL Converter TELNET DHCP C2E SW1 CAN RS232 RJ45 Power

More information

Microsoft Word - eClipse_사용자가이드_20130321

Microsoft Word - eClipse_사용자가이드_20130321 Storpia eclipse 사용자 가이드 1 목차 제1장. 제품 정보... 4 제품 사양... 4 시스템 요구사항... 4 지원 포맷... 5 제품 외형 및 패키지 구성물... 6 LED 램프 상태... 8 주의 및 확인사항... 8 제2장. 제품 설치 및 사용준비... 9 하드디스크 장착하기(ECLIPSE100)... 9 디스크 포맷하기(ECLIPSE100)...

More information

,,,,,, (41) ( e f f e c t ), ( c u r r e n t ) ( p o t e n t i a l difference),, ( r e s i s t a n c e ) 2,,,,,,,, (41), (42) (42) ( 41) (Ohm s law),

,,,,,, (41) ( e f f e c t ), ( c u r r e n t ) ( p o t e n t i a l difference),, ( r e s i s t a n c e ) 2,,,,,,,, (41), (42) (42) ( 41) (Ohm s law), 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 PSpice EWB,, ,,,,,, (41) ( e f f e c t ), ( c u r r e n t ) ( p o t e n t i a l difference),, ( r e s i s t a n c e ) 2,,,,,,,, (41), (42) (42) ( 41) (Ohm s law), ( ),,,, (43) 94 (44)

More information

통신서비스품질평가보고서 2017 Evaluation Report for the Quality of Communication Services

통신서비스품질평가보고서 2017 Evaluation Report for the Quality of Communication Services www.nia.or.kr 2017 통신서비스품질평가보고서 2017 Evaluation Report for the Quality of Communication Services www.nia.or.kr 2017 통신서비스품질평가보고서 2017 Evaluation Report for the Quality of Communication Services www.nia.or.kr

More information

Sena Device Server Serial/IP TM Version

Sena Device Server Serial/IP TM Version Sena Device Server Serial/IP TM Version 1.0.0 2005. 3. 7. Release Note Revision Date Name Description V1.0.0 2005-03-7 HJ Jeon Serial/IP 4.3.2 ( ) 210 137-130, : (02) 573-5422 : (02) 573-7710 email: support@sena.com

More information

SLA QoS

SLA QoS SLA QoS 2002. 12. 13 Email: really97@postech.ac.kr QoS QoS SLA POS-SLMS (-Service Level Monitoring System) SLA (Service Level Agreement) SLA SLA TM Forum SLA QoS QoS SLA SLA QoS QoS SLA POS-SLMS ( Service

More information

TCP.IP.ppt

TCP.IP.ppt TCP/IP TCP/IP TCP/IP TCP/IP TCP/IP Internet Protocol _ IP Address Internet Protocol _ Subnet Mask Internet Protocol _ ARP(Address Resolution Protocol) Internet Protocol _ RARP(Reverse Address Resolution

More information

10.ppt

10.ppt : SQL. SQL Plus. JDBC. SQL >> SQL create table : CREATE TABLE ( ( ), ( ),.. ) SQL >> SQL create table : id username dept birth email id username dept birth email CREATE TABLE member ( id NUMBER NOT NULL

More information

Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Intel 은 미국 및 다른 국가에서 Intel Corporation 의 상표입니다. Microsoft 및 Windows 는 Microsoft Corporation 의

Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Intel 은 미국 및 다른 국가에서 Intel Corporation 의 상표입니다. Microsoft 및 Windows 는 Microsoft Corporation 의 HP ENVY 15 사용 설명서 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Intel 은 미국 및 다른 국가에서 Intel Corporation 의 상표입니다. Microsoft 및 Windows 는 Microsoft Corporation 의 미국 등록 상표입니다. Bluetooth 는 해당 소유권

More information

PRO1_02E [읽기 전용]

PRO1_02E [읽기 전용] Siemens AG 1999 All rights reserved File: PRO1_02E1 Information and 2 STEP 7 3 4 5 6 STEP 7 7 / 8 9 10 S7 11 IS7 12 STEP 7 13 STEP 7 14 15 : 16 : S7 17 : S7 18 : CPU 19 1 OB1 FB21 I10 I11 Q40 Siemens AG

More information

ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server

ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server ESET MAIL SECURITY Microsoft Exchange Server용 설치 설명서 및 사용자 설명서 Microsoft Windows Server 2003 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 이 문서의 최신 버전을 다운로드하려면 여기를 클릭 ESET MAIL SECURITY Copyright 2016 by ESET, spol

More information

LAN케이블링

LAN케이블링 LAN Page1 1. Defacto De Jure (De jure ), (De Facto ),. (De Jure) : ISO ITU.,. ISO ITU KS, KICS, TTA. (De Facto) :. MS, IPX, IBM SNA. (Forum) :.. IETF, W3C, ATM ATM. Page2 2. American National Standards

More information

SMB_ICMP_UDP(huichang).PDF

SMB_ICMP_UDP(huichang).PDF SMB(Server Message Block) UDP(User Datagram Protocol) ICMP(Internet Control Message Protocol) SMB (Server Message Block) SMB? : Microsoft IBM, Intel,. Unix NFS. SMB client/server. Client server request

More information

<%DOC NAME%> (User Manual)

<%DOC NAME%> (User Manual) AVG Email Server Edition 2013 2013.01 (20.11.2012) Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. All rights reserved.. RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm, Copyright (C) 1991-2, RSA Data Security,

More information

hd1300_k_v1r2_Final_.PDF

hd1300_k_v1r2_Final_.PDF Starter's Kit for HelloDevice 1300 Version 11 1 2 1 2 3 31 32 33 34 35 36 4 41 42 43 5 51 52 6 61 62 Appendix A (cross-over) IP 3 Starter's Kit for HelloDevice 1300 1 HelloDevice 1300 Starter's Kit HelloDevice

More information

00 SPH-V6900_....

00 SPH-V6900_.... SPH-V6900 사용설명서 사용전에 안전을 위한 경고 및 주의사항을 반드시 읽고 바르게 사용해 주세요. 사용설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다. 사용설명서의 내용은 휴대전화의 소프트웨어 버전 또는 KTF 사업자의 사정에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보없이 일부 변경될 수 있습니다. 휴대전화의 소프트웨어는 사용자가 최신 버전으로 업그레이드

More information

UDP Flooding Attack 공격과 방어

UDP Flooding Attack 공격과 방어 황 교 국 (fullc0de@gmail.com) SK Infosec Co., Inc MSS Biz. Security Center Table of Contents 1. 소개...3 2. 공격 관련 Protocols Overview...3 2.1. UDP Protocol...3 2.2. ICMP Protocol...4 3. UDP Flood Test Environment...5

More information

PowerPoint 프레젠테이션

PowerPoint 프레젠테이션 Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Internet Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 1 / ( ) ( ) / ( ) 2 3 4 / ( ) / ( ) ( ) ( ) 5 / / / / / Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page

More information

untitled

untitled 1... 2 System... 3... 3.1... 3.2... 3.3... 4... 4.1... 5... 5.1... 5.2... 5.2.1... 5.3... 5.3.1 Modbus-TCP... 5.3.2 Modbus-RTU... 5.3.3 LS485... 5.4... 5.5... 5.5.1... 5.5.2... 5.6... 5.6.1... 5.6.2...

More information

Connection 8 22 UniSQLConnection / / 9 3 UniSQL OID SET

Connection 8 22 UniSQLConnection / / 9 3 UniSQL OID SET 135-080 679-4 13 02-3430-1200 1 2 11 2 12 2 2 8 21 Connection 8 22 UniSQLConnection 8 23 8 24 / / 9 3 UniSQL 11 31 OID 11 311 11 312 14 313 16 314 17 32 SET 19 321 20 322 23 323 24 33 GLO 26 331 GLO 26

More information

Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.,,,,,,,,,,,,,.,..., U.S. GOVERNMENT END USERS. Oracle programs, including any operat

Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.,,,,,,,,,,,,,.,..., U.S. GOVERNMENT END USERS. Oracle programs, including any operat Sun Server X3-2( Sun Fire X4170 M3) Oracle Solaris : E35482 01 2012 9 Copyright 2012, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.,,,,,,,,,,,,,.,..., U.S. GOVERNMENT END USERS. Oracle programs, including

More information

Chapter 1

Chapter 1 3 Oracle 설치 Objectives Download Oracle 11g Release 2 Install Oracle 11g Release 2 Download Oracle SQL Developer 4.0.3 Install Oracle SQL Developer 4.0.3 Create a database connection 2 Download Oracle 11g

More information

untitled

untitled 이 사용설명서와 제품은 저작권법에 의해 보호되어 있습니다. 삼성전자 ( 주 ) 의 사전 서면 동의 없이 사용설명서 및 제품의 일부 또는 전체를 복사, 복제, 번역 또는 전자매체나 기계가 읽을 수 있는 형태로 바꿀 수 없습니다. 이 사용설명서와 제품은 표기상의 잘못이나 기술적인 잘못이 있을 수 있으며 사전 통보 없이 이러한 내용들이 변경될 수 있습니다. CLP-310K,

More information

목차 1. 개요... 3 2. USB 드라이버 설치 (FTDI DRIVER)... 4 2-1. FTDI DRIVER 실행파일... 4 2-2. USB 드라이버 확인방법... 5 3. DEVICE-PROGRAMMER 설치... 7 3-1. DEVICE-PROGRAMMER

목차 1. 개요... 3 2. USB 드라이버 설치 (FTDI DRIVER)... 4 2-1. FTDI DRIVER 실행파일... 4 2-2. USB 드라이버 확인방법... 5 3. DEVICE-PROGRAMMER 설치... 7 3-1. DEVICE-PROGRAMMER < Tool s Guide > 목차 1. 개요... 3 2. USB 드라이버 설치 (FTDI DRIVER)... 4 2-1. FTDI DRIVER 실행파일... 4 2-2. USB 드라이버 확인방법... 5 3. DEVICE-PROGRAMMER 설치... 7 3-1. DEVICE-PROGRAMMER 실행파일... 7 4. DEVICE-PROGRAMMER 사용하기...

More information

1

1 7차시. 이즐리와 택시도를 활용한 인포그래픽 제작 1. 이즐리 사이트에 대해 알아보고 사용자 메뉴 익히기 01. 이즐리(www.easel.ly) 사이트 접속하기 인포그래픽 제작을 위한 이즐리 사이트는 무료로 제공되는 템플릿을 이용하여 간편하게 인포그래 픽을 만들 수 있는 사이트입니 이즐리는 유료, 무료 구분이 없는 장점이 있으며 다른 인포그래픽 제작 사이트보다

More information

차례 1. 채널 메뉴 채널 정보 보기... 4 채널 메뉴 사용하기... 4 선호 채널 설정하기... 7 채널 기억하기... 7 기타 기능... 8 2. 기본 기능 화면 모드 변경하기... 9 화면 조정값 설정하기... 9 화면 크기 변경하기... 9 부가 설정 변경하기

차례 1. 채널 메뉴 채널 정보 보기... 4 채널 메뉴 사용하기... 4 선호 채널 설정하기... 7 채널 기억하기... 7 기타 기능... 8 2. 기본 기능 화면 모드 변경하기... 9 화면 조정값 설정하기... 9 화면 크기 변경하기... 9 부가 설정 변경하기 E-설명서 BN81-06841A-04 본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다. (FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY) "안전을 위한 주의사항" 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요. 사용설명서 상의 그림은 설명을 위해 그려진 것으로

More information

Interstage5 SOAP서비스 설정 가이드

Interstage5 SOAP서비스 설정 가이드 Interstage 5 Application Server ( Solaris ) SOAP Service Internet Sample Test SOAP Server Application SOAP Client Application CORBA/SOAP Server Gateway CORBA/SOAP Gateway Client INTERSTAGE SOAP Service

More information

공지사항

공지사항 상명사이버캠퍼스 군이러닝 강좌 학습안내 1. 사이버캠퍼스 접속방법 브라우저 주소창에서 직접 http://cyber.smu.ac.kr 입력하여 접속합니다. : 추천 2. 개설강좌 및 수업 안내 가. 개설과목 : 컴퓨터와정보사회(군인) 나. 수업시작 : 2015. 9.1(화) 10:00 이후부터 다. 평가방법 1) 중간, 기말고사는 off-line

More information

K7VT2_QIG_v3

K7VT2_QIG_v3 1......... 2 3..\ 4 5 [R] : Enter Raid setup utility 6 Press[A]keytocreateRAID RAID Type: JBOD RAID 0 RAID 1: 2 7 " RAID 0 Auto Create Manual Create: 2 RAID 0 Block Size: 16K 32K

More information

K_R9000PRO_101.pdf

K_R9000PRO_101.pdf GV-R9000 PRO Radeon 9000 PRO Upgrade your Life REV 101 GV-R9000 PRO - 2-2002 11 1 12 ATi Radeon 9000 PRO GPU 64MB DDR SDRAM 275MHz DirectX 81 SMARTSHADER ATI SMOOTHVISION 3D HYDRAVISION ATI CATLYST DVI-I

More information

AORUS 노트북을 구매 하신 것을 축하 드립니다. 이 설명서는 당신이 새로 구매한 노트북을 처음 세팅 하는데 도움을 줄 것입니다. 마지 막 제품의 스펙은 당신 의 구매 시점에 따라 다를 수 있습니다. 이는 어로스사가 사전 서면의 통보 없이 변경할 수 있는 권리를 가지

AORUS 노트북을 구매 하신 것을 축하 드립니다. 이 설명서는 당신이 새로 구매한 노트북을 처음 세팅 하는데 도움을 줄 것입니다. 마지 막 제품의 스펙은 당신 의 구매 시점에 따라 다를 수 있습니다. 이는 어로스사가 사전 서면의 통보 없이 변경할 수 있는 권리를 가지 AORUS 노트북을 구매 하신 것을 축하 드립니다. 이 설명서는 당신이 새로 구매한 노트북을 처음 세팅 하는데 도움을 줄 것입니다. 마지 막 제품의 스펙은 당신 의 구매 시점에 따라 다를 수 있습니다. 이는 어로스사가 사전 서면의 통보 없이 변경할 수 있는 권리를 가지고 있습니다. 보다 더 자세한 정보가 필요 하시면 저의 웹사이트http://www.aorus.com

More information

untitled

untitled (*) (*) pie H.264 VC-1 CAS DRM TCS itv M/W ACAP Advanced Common Application Platform ATSC Specific OCAP OpenCable Applications Platform Cable Specific GEM Globally Executable MHP DVB Specific MHP

More information

Cisco SDN 3.0 DDoS DDoS Cisco DDoS Real Demo 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 2

Cisco SDN 3.0 DDoS DDoS Cisco DDoS Real Demo 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 2 SDN DDoS (whchoi@cisco.com) Cisco Systems Korea 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 1 Cisco SDN 3.0 DDoS DDoS Cisco DDoS Real Demo 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 2 Cisco SDN 3.0

More information

vm-웨어-01장

vm-웨어-01장 Chapter 16 21 (Agenda). (Green),., 2010. IT IT. IT 2007 3.1% 2030 11.1%, IT 2007 1.1.% 2030 4.7%, 2020 4 IT. 1 IT, IT. (Virtualization),. 2009 /IT 2010 10 2. 6 2008. 1970 MIT IBM (Mainframe), x86 1. (http

More information

목차 006/ 008/ 009/ 011/ 012/ 013/ 014/ Part 1_ 컴퓨터가 제대로 작동하지 않을 때 문제00_ 윈도우7 복구(초기화) 방법 안내 문제01_ 컴퓨터의 전원 버튼을 눌러도 아무 반응이 없어요. 문제02_ 전원을 누르면 팬(쿨러)이 돌아가는

목차 006/ 008/ 009/ 011/ 012/ 013/ 014/ Part 1_ 컴퓨터가 제대로 작동하지 않을 때 문제00_ 윈도우7 복구(초기화) 방법 안내 문제01_ 컴퓨터의 전원 버튼을 눌러도 아무 반응이 없어요. 문제02_ 전원을 누르면 팬(쿨러)이 돌아가는 컴퓨터 유지관리 Q&A www.npoit.kr 이 www.fb.com/npoitcenter 책은 컴퓨터를 사용하며 자주 발생하는 문제에 대한 설명 npoit@npoit.kr 및 해결 방법을 담고 있습니다. 컴퓨터를 070-4241-8883 관리할 때 필요한 기초 상식들도 함께 있습니다. 목차 006/ 008/ 009/ 011/ 012/ 013/ 014/ Part

More information

CLX8380_KR.book

CLX8380_KR.book 이 사용설명서와 제품은 저작권법에 의해 보호되어 있습니다. 삼성전자 ( 주 ) 의 사전 서면 동의 없이 사용설명서 및 제품의 일부 또는 전체를 복사, 복제, 번역 또는 전자매체나 기계가 읽을 수 있는 형태로 바꿀 수 없습니다. 이 사용설명서와 제품은 표기상의 잘못이나 기술적인 잘못이 있을 수 있으며 사전 통보 없이 이러한 내용들이 변경될 수 있습니다. CLX-8380ND,

More information

ꠏꠏꠏꠏ ꠏꠏꠏꠏ ꠏꠏꠏꠏ A4 SPA RCcenter 20 00 SPARC center 2000 ꡔꡕ Web Browser Internet ( HTTP ) ( HTTP ) (Z39.50 ) / DB/ DB ( HTTP) Web Server Doc Server KAIST DB PC

More information

BH의 아이폰 추천 어플

BH의 아이폰 추천 어플 BH의 아이폰 추천 어플 정병훈 소개글 목차 1 [BH의 아이폰 필수 앱] Pulse - 뉴스/웹사이트/RSS 모아주는 앱 4 2 [BH의 아이폰 필수 앱] Dropbox - n스크린 파일 공유 앱 (문서, 사진, 동영상 등) 12 3 [BH의 아이폰 필수 앱] 파노라마 사진찍기 Photosynth 17 4 [BH의 아이폰 필수 앱] 연락처 동기화 네이버 주소록

More information

슬라이드 1

슬라이드 1 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Oct 2006 Technical Support Div. Tel : 031-739-6800 Mail : support@corecess.com DHCP Motivations Automatic network configuration for clients No administrator intervention

More information

컴퓨터관리2번째시간

컴퓨터관리2번째시간 Company 컴퓨터 관리 참고 자료 PC 운영체제 POST 기능 :, ROM BIOS ( : [F8]) 1. Windows XP Windows XP 사용자 계정 :,,, 강화된 디지털 미디어 지원 기능 : (Windows Movie Maker), CD (Windows Media Player), Windows 홈 네트워크 기능 :, 강화된 시스템 관리 :,

More information

鍮뚮┰硫붾돱??李⑤낯

鍮뚮┰硫붾돱??李⑤낯 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 6 7 1 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 OK 46 47 OK 48 OK 49 50 51 OK OK 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

More information

1217 WebTrafMon II

1217 WebTrafMon II (1/28) (2/28) (10 Mbps ) Video, Audio. (3/28) 10 ~ 15 ( : telnet, ftp ),, (4/28) UDP/TCP (5/28) centralized environment packet header information analysis network traffic data, capture presentation network

More information

YV-150-S.CHINESE1.0-1

YV-150-S.CHINESE1.0-1 Voice REC YV-50 5 C(95 F) ( ). 80 C(76 F). ......4....6...7...7...0............4. Samsung Media studio...8...9 Media studio...0 Media studio......4...5 TTS...6 TTS...7 TS File...9....0...0......4...5...5...8

More information

airDACManualOnline_Kor.key

airDACManualOnline_Kor.key 5F InnoValley E Bldg., 255 Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea (Zip 463-400) T 031 8018 7333 F 031 8018 7330 airdac AD200 F1/F2/F3 141x141x35 mm (xx) 350 g LED LED1/LED2/LED3 USB RCA

More information

P2WW-2642-01HNZ0

P2WW-2642-01HNZ0 P2WW-2642-01HNZ0 CardMinder 유저 가이드 시작하기 전에 CardMinder 는 이미지 스캐너를 사용하여 명함을 스캔하거나 주소 데이터 베이스로 변환시키 는 애플리케이션입니다. 이 매뉴얼에는 CardMinder 의 기능 및 창에 대한 자세한 설명 및 개요를 설명합니다. 본 매뉴얼을 표시하거나 인쇄하려면, Adobe Acrobat (7.0

More information