MUNDARIJA Kirish bob. Koreys tilida ot so z turkumining tutgan o rni Koreys tilidagi ot so z turkumining o ziga xosliklari Korey

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "MUNDARIJA Kirish bob. Koreys tilida ot so z turkumining tutgan o rni Koreys tilidagi ot so z turkumining o ziga xosliklari Korey"

Transcription

1 O ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O RTA MAXSUS TA LIM VAZIRLIGI TOSHKENT DAVLAT SHARQSHUNOSLIK INSTITUTI UZOQ SHARQ VA JANUBIY OSIYO TILLARI FAKULTETI KOREYS FILOLOGIYASI KAFEDRASI BITIRUV MALAKAVIY ISHI MAVZU: KOREYS TILIDAGI OT SO Z TURKUMINI O RGANISH JARAYONIDA MADANIYATLARARO MULOQOTNING O ZIGA XOSLIKLARI Filologiya Bajardi: Koreys filologiyasi yo nalishi bitiruvchi talabasi Sidikova Robiya Ilmiy rahbar: o q. Shakirova Nilufar Ilmiy maslahatchi: koreys kafedrasi dotsenti Kim N.D. Toshkent

2 MUNDARIJA Kirish bob. Koreys tilida ot so z turkumining tutgan o rni Koreys tilidagi ot so z turkumining o ziga xosliklari Koreys tili ot so z turkumining semantik jihatdan klassifikatsiyasi 16 2-bob. Madaniyatlararo muloqotni koreys tilidagi mustaqil otlar misolida o rganish Koreys tilidagi mustaqil otlar milliy madaniy semantikasini koreys ovqatlari misolida ko rib chiqish Koreys kiyimlar leksimasi misoli yordamida koreys tilidagi mustaqil otlar semantikasining milliy o ziga xosliklarini o rganish Koreys millatining oddiy hayot tarzi, bayramlari va urf-odatlariga oid otlarining semantik tahlili..43 Xulosa Foydalanilgan adabiyotlar ro yxati

3 KIRISH Til jamiyatning mavjudligi shartlaridan biri. Til milliy madaniyat unsurlaridan hisoblanadi. Uni moddiy vositalardan ayri holda tasavvur qilib bo lmaydi. Bundan xulosa shuki, til madaniyatning ajralmas qismidir. Har bir millat va xalqning noyobligi uning tilida va bu uning ming yillar davomida shakllangan o z tarixi, o z madaniyatida namoyon bo ladi. Tildan boshqa hech bir hodisa millatning o ziga xosliklarini to la ochib bera olmaydi. Til inson tafakkuri ko zgusi. Har bir davlat o z milliy tiliga ega. Til va madaniyatning o zaro munosabati ko p qirrali murakkab masala. Turli tillarning namoyondalari bir vaqtning o zida turli madaniyatlarning namoyondasi hamdir. Madaniyatlararo muloqot esa, birinchi o rinda til ko prigi orqali amalga oshiriladi. Bundan kelib chiqadiki, o zga madaniyat egasi bilan bo lib o tadigan har qanday muloqat, o zga tilni o rganish jarayoni madaniyatlararo muloqatni ta minlab berishga xizmat qiladi. Shuning uchun, koreys tilini chet tili sifatida o rgatish jarayonida uning madaniyatini o rgatmaslikning iloji yo q. Chunki, til va madaniyatning o zaro aloqasini, milliy xarakter ni hisobga olgan holda o rganish kerak. Mavzuning dolzarbligi. Bugungi kunda davlat rahbarimiz biz yoshlarni zamonaviy ta lim olishimiz, XXI asr talablariga to laqonli javob beradigan kadrlarni yetishtirib chiqarish uchun barcha shart-sharoitlarni yaratib bermoqda. I.A. Karimov barkamol yoshlarni tarbiyalash va oliy ma`lumotli bo`lishi to`g`risida bir qancha qaror farmonlar qabul qildi. Mamlakatimizda kadrlar tayyorlash milliy dasturini amalga oshirish doirasida chet tillarga o qitishning kompleks tizimi, ya ni uyg un kamol topgan, o qimishli, zamonaviy fikrlovchi yosh avlodni shakllantirishga, respublikaning jahon hamjamiyatiga yanada integratsiyalashuviga yo naltirilgan tizim yaratildi. 1 Gohida bir tilda so zlashayotgan insonlar ham bir-birini tushuna olmaydi, bunga sabab ularning madaniyatlari turlichaligidadir, deb aytgan Sherba. Bu 1 Karimov I.A. Yuksak ma naviyat yengilmas kuch. - T.: Ma naviyat, 2008, - 137b. 5

4 ikki madaniyat namoyondalari suhbat qurganda madaniyatlarning to qnashuvi ro y beradi deganidir. Bu suhbatdoshlarning salomlashishlaridanoq boshlanadi. Til o rganish jarayonida esa, madaniyatlar to qnashuvi katta muammo sifatida ko tariladi. Bunga sabab til egasining o zimniki va begonaniki degan diskriminatsiya hosil bo lishida. Til o rganish jarayonida biz lingvomadaniyat, realiyalar, leksikalarning ekvivalentsizlik holatlarini chetlab o ta olmas ekanmiz, tilning bu jihatlarini ham chuqurroq o rganishga majbur bo lamiz. Bu holatga biz madaniyati boy koreys xalqining tilini o rganish jarayonida ham duch kelamiz. Chunki, koreys xalqi o ziga xos madaniyat: an ana, urf-odat va turmush tarziga egadir. Bular albatta, koreys tilida o z aksini topgan. Koreys tilidagi ot so z turkumi leksikasiga shu tilning xazinasi sifatida qaralishining sababi unda boshqa tillarga tarjima qilish mumkin bo lmagan so zlarning ko pligidadir. Mazkur bitiruv malakaviy ishda biz otlarning to liq leksik semantik klassifikatsiyasini amalga oshirib, koreys tilining o ziga xos milliy madaniyatiga mos so zlarini tahlilga tortamiz. Bu bitiruv malakaviy ish koreys tili va madaniyatini uyg unligiga dalildir. Mavzuning o rganilganlik darajasi. Koreys tilidagi ot so z turkumi serqirra hodisa hisoblanadi. Bu masala xususida koreys va jahon tilshunoslari ko plab izlanishlar olib borishgan. Mashhur koreysshunoslar ot so z turkumining turli xil jihatlarini o rganib chiqishgan. Koreys tilidagi ot so z turkumining morfologik jihatlari Y.N.Mazurning 2001 yilda qayta nashr etilgan «Грамматика корейского языка (Морфология. Словообразование)» ( Koreys tili grammatikasi (Morfologiya. So z yasalishi) ), sintaktik jihatlari A.A.Xolodovichning 2006 yilda qayta nashr etilgan «Очерк грамматики корейского языка» ( Koreys tili grammatikasi tavsifi )lardan, umumiy xossalari esa, Li Ik Sopning 2006-yil Seul universiteti nashriyotida qayta nashr etilgan 한국어문법 ( Koreys tili grammatikasi )sida chuqur o rganilgan. Koreys tilidagi ot so z turkumining madaniyatlararo muloqotdagi alohida o rnini hanuzgacha o z yechimini kutayotgan muammoli masala hisoblanadi. 6

5 Ishning maqsad va vazifalari. Ishning maqsadi koreys tilidagi ot so z turkumining madaniyatlararo muloqatda tutgan o rnini tadqiq etish. Qo yilgan maqsaddan kelib chiqib quyidagi vazifalar belgilab olindi: 1. Koreys tilidagi ot so z turkuminining o ziga xosliklari ya ni uning morfologik, sintaksis xossalari haqida umumiy ma lumotga ega bo lish; 2. Koreys tilidagi ot so z turkumining mustaqil ot turini leksik-semantik jihatdan tahlil qilib, uni klassifikatsiya qilish; 3. Madaniyatlararo muloqotni koreys ovqatlari misolida o rganib chiqish; 4. Koreys tilidagi kiyimlarni ifodalovchi leksik birliklarni semantik jihatdan o rganish; 5. Koreys millatining oddiy turmush tarzi, urf-odat va bayramlarga oid so zlarining o ziga xosliklarini ko rib chiqish; Tadqiqot obyekti va manbalari. Tadqiqot obyekti koreys tilidagi ot so z turkumidir. Ushbu bitiruv malakaviy ishni yoritishda asosiy manba sifatida koreys tilidagi Pek Bong Janing 2002 yilda Seul universiteti nashriyotida chop etilgan 외국어로서의한국어문법사전 ( Chet tili va rus tili uchun koreys tili grammatik lug ati ), Li Ik Sopning 2006-yil Seul universiteti nashriyotida qayta nashr etilgan 한국어문법 ( Koreys tili grammatikasi ), Noma Kitening 2002 yilda Texaksada nashr etilgan 한국어어휘와문법의상관구조 ( Koreys leksikasi va grammatikasining ) nomli kitoblar foydalanildi. Tadqiqotning yangiligi: Koreys tilidagi ot so z turkumidagi mustaqil otlarning lug aviy-ma noviy to dalari va guruhlari o rganildi. Koreys tilidagi ot so z turkumi orqali koreys xalqi madaniyatning aks ettilishi tadqiq qilindi. Koreys kiyimlarini ifodalovchi, ovqatlarini ifodalovchi va maishiy hayotiga oid so zlarni tahlili orqali koreys milliy madaniy o ziga xosligi ochib berildi. Ishning amaliy ahamiyati. Mazkur bitiruv malakaviy ishning natijalari O zbekistonda koreys tilini o rganayotgan talabalar va izlanuvchilar uchun koreys 7

6 madaniyati va tilinichuqurroq tadqiq etishlarida o quv va tadqiqot manbai bo la oladi. Bitiruv malakaviy ishining tuzilishi: mazkur malakaviy ish kirish, asosiy qism, umumiy xulosa va foydalanilgan adabiyotlar ro yxatidan iborat. Kirish qismida ishning dolzarbligi ko rsatilib, maqsad va vazifalar belgilangan, tadqiqotning yangiligi va amaliy ahamiyati ko rsatib berilgan. Asosiy qism 2 bobdan iborat bo lib, 1-bobda ikki reja asosida koreys tilidagi ot so z turkumi va uning semantik tahlili o rganib chiqildi. 2- bobda uch reja asosida koreys tilidagi mustaqil otlar milliy-madaniy semantikasini koreys millatining ovqatlari, kiyimlari va hayotiga oid so zlar misolida tahlil qilindi. Foydalanilgan adabiyotlar ro yxatida ishni amalga oshirishda qo llanilgan o zbek, koreys, ingliz va rus tillaridagi ilmiy ishlar, badiiy asar va internet manbalari keltirildi. 8

7 1-bob. Koreys tilida ot so z turkumining tutgan o rni 1.1. Koreys tilidagi ot so z turkumining o ziga xosliklari Koreys tilida ot so z turkumi ( 명사 ) kim? nima? qayer? so roqlariga javob berib, mavjudot, narsa, joy, voqea, jarayon va boshqa barcha narsalarni atab keluvchi leksik birlikdir. Оt so z turkumi o ziga хоs mоrfоlоgik ( 형태론 ) paradigmalarga, so z yasalish tizimiga хоslangan sintaktik pоzitsiyalariga ega 2. Ot so z turkumlari ( 품사 ) orasidagi eng murakkablaridan biri bo lib, bajaradigan funksiya va vazifalari juda ham ko p. Koreys tilidagi otni leksik ( 어휘적인의미 ), grammatik ( 문법적인의미 ) va leksik-grammatik ( 어휘적-문법적분류 ) jihatdan o rganish va tasniflashimiz mumkin 3. Koreys tilidagi ot so z turkumi gap tarkibida eng ko p funksiya bajaradi. Buning sababi, unga barcha kelishik qo shimchalari ( 조사 ) qo shilib, gapda hamma gap bo laklari sifatida qo llanilishi mumkinligidadir. Shuningdek, biz gapning strukturasi ayni egaga bog liq ekanligiga ahamiyat beradigan bo lsak, ega faqat ot so z turkumidagi so z bo lishi kerakligini ham bir sabab sifatida ko rishimiz mumkin. Leksik va grammatik ma nolar bir-biridan farqlansa-da, uzviy aloqadordir. Ularning biri ikkinchisiz uchramaydi. Leksik jihatdan ularning ma nosi bir-biridan farq qilishi mumkin, lekin grammatik jihatdan, hamma so zga bir xil qo shimcha qo shilsa, ularning barchasi bir xil ma noda qoladi, bir xil ma noni va bir xil vazifani bajarib keladi. Koreys tilidagi otlarda rod tushunchasi va egalik qo shimchalarini qo shish degan tushuncha yo q. Koreys tilidagi otlarni birlik shaklda ishlatilsa-da, u ko p hollarda ko plik ma nosini ham beraveradi. Bu jihati ham aynan leksik va grammatik jihatlarning kesishgan nuqtasi hisoblanadi 4. Ot so z yasovchi va shakl yasovchi qo shimchalari bilan qo shilib kelib, gapda asosan, ega ( 주어 ) va to ldiruvchi ( 목적어, 객어 ) rolini o ynaydigan, predmetlikning grammatik ma no umumiyligini birlashtirib keluvchi so zlar sinfi. 2 용법편. 외국인들위한한국어문법. - 서울, 2003, -124 쪽. 3 O sha joyda, -89 b. 4 이익섭. 한국어문법. 서울대학교출판부. - 서울, 2006, -33 쪽. 9

8 토끼가달아난자취는더욱재미있다. 바리셋밖에없는짐승이다닌것같이보인다 5. Yugurib o tib ketgan quyon izi undan ham qiziq. Ularga qarasang, huddi uch oyoqli hayvon yugurib o tib ketganga o xshaydi. U so z kombinatsiyalar ( 단어결합론적 ) orqali aniqlovchi ( 관형적 ) yasovchi, shaklini o zgartishi bilan fe l ( 동사 ) va sifatga ( 형용사 ) aylangan holda boshqa otni aniqlab kela oladi. Misol uchun: 더토론하실분이없으십니까? Majlisda ishtirok etishni istagan odam yo qmi? Koreys tilidagi ot quyidagi belgilar bilan ajralib turadi 6 : 1. Predmetlikning umumgrammatik ma nosi bilan; 2. Gapda barcha gap bo laklari bo lib kela olishi bilan. 몇일전에인해붙인잡지원고의교정이오늘부터나온다는말을들은경수는아침을재촉해서먹고그질로바로인새소로달려갔다 7. Nechidir kun avval, o sha kuni korrekatura jurnali chiqishini eshitgan Kyong Su nonushtasini tezda qilib, bosmaxonaga chopib ketdi. 3. 이다 va 아니다 qo shimchalari bilan qo shilish xususiyatiga egaligi bilan. 중국문하기한문으로쓰이고영문학은영문으로일본문학은일본문으로쓰이는것은원형리정이다 8. Xitoy adabiyotining xitoy tilida, ingliz adabiyotining ingliz tilida, yapon adabiyotining yapon tilida yozilishi bu alifbo haqiqatidir. 4. Asos morfemasining avtonomligi, ya ni boshqa so zlarga qo shilmagan holda mustaqil so z sifatida qo llash mumkinligi bilan; 5. 들 ko plik qo shimchasi orqali grammatik jihatdan ko plik shaklini ifodalab kelishi bilan. 5 천명관. 고래. - 서울, 2014, -44 쪽. 6 이익섭. 한국어문법. 서울대학교출판부. - 서울, 2006, -90 쪽. 7 O sha joyda, -76 b. 8 김태준. 한소설의역사. - 서울, 1975, -207 쪽. 10

9 바다에는날마다배들이지나간다. 깃발이펼럭거리는배를따라갈매기들은어디론지나라간다 9. Daryo bo ylab har kuni kemalar suzadi. Bayroqlari hilpirayotgan kemalar ortidan chag alaklar qayoqqadir uchishar. 6. Posleloglarning qo shilishi bilan; 7. Faqat otlarga xos so z yasovchi tip xususiyatiga egaligi bilan; 8. Aniqlanib kelishi bilan. 눈이그의입술끌에녹아지고또노가졌다. 그는찬냉수를마시는듣하여가슴이시원하군하였다 10. Qor birma-bir uning lablari atrofiga tushar edi. Bundan qalbda huddi muzdek suv ichgandek soflik sezilar edi. Otning tashqi sinfida esa quyidagi xususiyatlarga ega 11 : 1. Atributiv sifatida qo llaniluvchi otlar. 인민해방군은적군이근대식요색을파괴한다음동도내에진격하여쓰며동도는신륙일에해방되었다 12. Xalq ozodlik armiyasi dushmanning zamonaviy qurollariga bardosh bergandan keyin orol ichkarisiga kirib ketdi; o n oltita orol qutqarilib qolindi. 2. Adverbial sifatida qo llaniluvchi otlar; 3. 하다 bilan qo shilib, sifat va fe l yasovchi ot. 그러나이번에는아무도선뜻대답하는이가없었습니다. Lekin bu safar darrov javob beradigan bo lmadi. Koreys tilidagi ot grammatik jihatdan prefiks va affikslarni qo shib kela oladi 이분며. 젊음. -서울, 1980, -177 쪽. 10 간견애. 인간의문제. -서울, 1970, -24 쪽. 11 이익섭. 한국어문법. 서울대학교출판부. -서울, 2006, -91 쪽. 12 오세영. 원행. -서울, 2013, -56 쪽. 13 이익섭. 한국어문법. 서울대학교출판부. -서울, 2006, -90 쪽. 11

10 어떤날해와바람이누가힘이센가하고서로다를때마침한사람이두루마기를입고길을가고있었다 14. Bir kuni oftob va shamol o zaro kim kuchli ekanligi haqida talashib turgan huddi o sha vaqtda, turumagi 15 kiygan odam yurib ketayotgan edi. Boshqa tillarda juda kamdan kam uchraydigan sanoq so zlarni 개, 겹, 길, 냥, 닢, 대, 돈, 마리, 모금, 문, 바람, 번, 벌 va boshqalarni ham o z tarkibiga oladi. Koreys tili grammatikasi kitoblarida ot so z turkumining leksik, grammatik va leksik-grammatik xususiyatlarini turlicha berishgan va uning klassifikatsiyasida ham ancha farqlar mavjud. Ulardan bir nechtasini misol tariqasida ko rib chiqib, optimal variant ishlab chiqishga harakat qilib ko ramiz. Sin Ge Jong ( 신개정 ) o zining Koreys tili grammatikasi ( 한국어문법 ) deb atalmish asarida koreys tilidagi ot so z turkumini quyidagicha ta riflaydi: 사람이나 사물의명칭을가라키는단어를명사라한다. 명사는쓰이는범위에따라고유명사와보통명사로, 자립성유무에따라자립명사와의존명사로난눌수있다. 이를정리하면 아래와같다 16. Ya ni Inson va predmetlar nomiga yo naltiruvchi so zlar otlardir. Ular qo llanilishiga ko ra atoqli otar va turdosh otlarga, mustaqilligigga ko ra mustaqil va tobe otlarga bo linadi. 1 jadval 쓰이는범위에따라 명사의종류 성격및정의 보기 고유명사 특정한사람이나사물에 동대문, 김영수, 붙여지는이름 대한민국, 한라산 보통명사 사물에쓰이는것 지하철, 학교, 집 자립성유무에따라 자립명사 의존명사 다른말의도움이없이쓰이는명사다른말에기대야기능을발휘할수있는명사 하늘, 사람, 문, 제주도, 서류, 가방 -분, -것, -만 Ko rib turganimizdek, muallif ot so z turkumini ikki guruhga, ya ni uning qo llanishi va mustaqilligi mavjudligiga ko ra bo ladi. U qo llanilishiga ko ra 14 김태준. 한소설의역사. - 서울, 1975, -107 쪽. 15 두루마기 koreys milliy ustki kiyimi. 16 신개정. 외국인을위한한국어문법. 발행연세대학교출판부. - 서울, 1997, -16 쪽. 12

11 guruh tarkibiga atoqli va turdosh otlarni kiritadi. Atoqli otlarga inson yoki predmetlarga berilgan nom deb ta rif beradi. Turdosh otlarni esa predmetlarga qo llaniladi deydi. Mustaqilligi mavjudligiga ko ra guruhiga mustaqil ot va tobe otlarni kiritadi. Mustaqil ot deb, boshqa so zlar yordamisiz ishlatiladigan so zlarga aytiladi. Tobe otlarga esa, boshqa so zlar yordamida qo llaniladigan otlarni kiritadi. Qo llanilishiga ko ra Mustaqilligi mavjudligiga ko ra 1 jadval (tarjimasi) Ot turlari Ta rif Misollar Inson yoki Tongdemun, Atoqli ot predmetlarga berilgan Kimyongsu, nom Koreya, Xallasan Turdosh ot Predmetlar nomi Metro, maktab, uy Boshqa so zlar Osmon, odam, Mustaqil ot yordamisiz qo llaniladi eshik, Chejudo, Tobe ot Boshqa so zlar yordamida qo llaniladi hujjat, sumka, Odam, narsa, faqat Sin Ge Jong atoqli otlar tarkibiga joy, inson, predmetlar nomlarini kiritib. Turdosh otlarga esa qolgan barcha narsalar, predmetlar, hodisalar nomini kiritadi. Lekin bu klassifikasiya otning to liq semantik xususiytalarini ochib bera olmaydi. Muallif otning boshqa turlaridan ko ra tobe otlar ustida ko proq ishlagan. Chunki koreys tilidagi otning aynan shu turi boshqa tillardagi ot turlaridan farq qiladi. Koreys tilini o rganayotgan inson uchun bu tobe otlarning to liq ma nosini tushunib olish, gapda uni qo llay olish, qanday so zlar bilan ishlatish qiyinchiliklar tug diradi. Chunki ularning boshqa tillarda mustaqil ekvivalenti mavjud bo lishi, yoki ular umuman bir qo shimcha sifatida qo llanilishi mumkin. Sin Ge Jongning mana shu masalaga alohida e tibor bergani juda o rinli. Madaniyatlararo muloqot juda ko p sohalarni o z ichiga qamrab olar ekan, unda qiyoslash, tarjima, tushunish, yetqazib berish alohida o rin egallaydi. Mana shu tushunchalarning kesishgan nuqtasida tildagi nafaqat alohida bir so zning roli, tarjimasi, ma nosi, balki u qanday so zlar bilan qo llanishi mumkinligi, boshqa til egasi buni qanday qabul qilishi ham ahamiyatga ega hisoblanadi. Biz hozir 13

12 e tiborimizni asosan otning semantik tahliliga qaratishimiz kerakligi uchun Sin Ge Jongning tobe otlarni grammatik jihatdan tahlilida to xtalmaymiz. Koreys tilshunoslaridan biri Li Ju Xeng ( 이주행 ) o zining Koreys tili grammatikasi haqida ( 한국어문법의이해 ) kitobida koreys tili morfologiyasiga chuqur e tibor qaratadi. U: 정의명사란사람이란사물의이름을나타내는품사이다. 명사는분류기준 - 사용범위, 자립성유무, 감정성유무, 동태성유무, 구상성유무 - 에 따라여러가지로나뉜다 17. Ya ni u otni inson va predmetlar nomini atab keluvchi so z turkumi deydi. Boshqa tillarda ot artikl va predloglar bilan qo llanilsa da, koreys tilidagi ot faqat qo shimchalar bilan turlanadi deydi. Shuningdek, faqat ot so z turkumi boshqa so z turkumlar bilan bevosita aloqador bo lishi mumkin deydi. Li Ju Xeng otni 5 xil turga bo ladi. Birinchi turi qo llanilishiga ko ra bo lib, u ham o z navbatida ikki guruhga bo linadi. Yani atoqli otlar va turdosh otlargadir. Dunyodagi har bir narsani atash uchun qo yilgan nom atoqli ot deb ta rif beradi Li. U asosan inson, joy va predmetlarga nisbatan qo llaniladi deydi. Ularni biz yana yolg iz ismlar deb ham atashimiz mumkin deb taklif kiritadi Li Ju Xeng. Turdosh otlarni esa umumiy nomlar deb ta riflaydi. Biz turdosh otni qo llaganimizda aynan kim yoki nima haqida gapirilayotganini ohirigacha tushuna olmasligimiz mumkin deydi. 2 jadval 명사의종류 사용범위에따라 보통명사 고유명사 자립성유무에따라 자립명사 명사 감정겅유무에따라 동태성유무에따라 구상성유무에따라 의존명사유정명사무정명사동태성명사비동태성명사구상명사 17 이주행. 한국어문법의이해. - 서울, 2000, 102 쪽. 14

13 추상명사 Ot so z turkumi Ot so z turkumining turlari Qo llanilishiga ko ra Mustaqilligiga ko ra Xis tuyg ularga ko ra Harakatchanligiga ko ra Mavjudligiga ko ra 2 jadval (tarjimasi) Turdosh ot Atoqli ot Mustaqil ot Tobe ot Jonli ot Jonsiz ot Doimiy harakatni anglatib keladigan ot Holatni anglatib keladigan ot Mavhum ot Aniq ot Noma Xitekining ( 노마히데키 ) Koreys tili leksikasi va grammatikasining o zaro aloqasi ( 한국어어휘와문법의상관구조 ) kitobida koreys tili so z turkumlarini leksik jihatdan klassifikatsiyatlari berilgan. Unda koreys tili ot so z turkumining semantik klassifikatsiyasi alohida o rin egallaydi. Noma Xiteki ot so z turkumiga quyidagicha ta rif beradi: Ot o zgarmaydigan so z turkumlari orasidagi eng qadri baland, ko p ishlatiladigan, ismlarni, voqea hodisalarni atab keluvchi mustaqil so z turkumidir. U gapda boshqa so z turkumlarining yordamisiz qo llanila oladi. Noma Xiteki koreys tilidagi ot so z turkumini umumiy guruhlar mustaqil va yordamchi otlarga bo ladi. Mustaqil otlarni ham yordamchi otlarni ham so z ma nosiga qarab klassifikatsiya qilgan. Mustaqil otlarning jonli otlar guruhiga u hayvon, insonlar va tashkilotlar nomlarini kiritadi. Shuningdek, bularni sanaladigan ot turlari guruhiga ham kiritadi. 15

14 ( s a n a l a d i g a n o t l a r ) (jonli otlar) ( s a n a l m a y d i g a n o t l a r ) (jonsiz otlar) ( u m u m i y o t l a r ) Mustaqil otlarning jonsiz otlar guruhini ikkiga bo ladi, yani sanaladigan va sanalmaydigan otlar. Sanaladigan ot ko plik qo shimchasi 들 qo shiladigan otlar hisoblanadi. 3 jadval 동물명사 (hayvon nomlari) 개, 새 (it, qush) 인간명사 (shaxs tavsifi otlari) 사람, 학자 (odam, olim) 단체명사 (tashkilot nomlari) 회사, 당 (firma, partiya) 활동체명사 가산 완전명 장소명시 (joy nomlari) 곳, 장소, 도시 (joy, o rin, shahar) 구체명사 (aniq nomlar) 짐, 나무 (buyumlar, daraxt) 신체명사 (tana a zolari nomlari) 손, 눈 (qo l, ko z) 사항명사 (holat nomlari) 생각 (fikr, fakt, til) 불 명 사 활 사 위치명사 (joylashuv otlari) 위, 앞, 뒤 (ust, old, orqa) 동 불 시간명사 (vaqt otlari) 오늘, 봄 (bugun, bahor) 체 수량명사 (miqdor otlari) 천원 (ming von) 물질명사 (moddalar nomi) 물, 가스 (suv, gaz) 추상명사 (mavhum otlar) 도덕, 각도 (axloq, nuqtai nazar) 성질명사 (harakat nomi otlari) 필요, 안전 (kerak, havfsizlik) 명 사 가산 활동명사 (harakat nomlari) 조심 (ehtiyotkorlik) 영위명사 (ish olib borish nomlari) 구경 (ko zdan kechirish) 명 형용명사 (tasvirlash nomlari) 객관적, 미적 (obyektiv, estetik) 제일군 (birinchi guruh) 분, 나름, 따위 (odam, bo lishi mumkin, - dek) 사 불완전 경사 제이군 명수사 (ikkinchi guruh) 것, 나위, 리 (narsa, arzimaydi ham, darajada) (sanoq so zlar) 개, 잔, 번, 월 (ta, dona, marta, oy) 16

15 Koreys tili grammatikasi haqidagi ayrim kitoblarda jonli va jonsiz otlarni -에게, - 에게서, - 께, - 께서 (-ga, -dan) qo shimchalarining qo shilishi yoki qo shilmasligi bilan ajratib olinadi. Yani shu qo shimchalarni oladigan otlar jonli otlar hisoblanadi. Bunga asosan insonlar kiritiladi. Lekin Noma Xitekining ushbu grammatika kitobida hayvon va tashkilotlarni ham ushbu jonli otlar guruhiga kiritadi. Jonsiz otlarga esa 에, -에서 (-ga, - da, -dan) qo shimchalari qo shiladigan so zlar kiradi. Noma Xiteki sanaladigan jonsiz otlar guruhiga joy, aniq, tana-a zolari, holat nomlarini kiritgan. Sanalmaydigan jonsiz otlar guruhiga esa joylashuv, vaqt, miqdor, moddalar, mavhum, harakat nomi, harakat, ish olib borish nomlari kiritilgan. Noma Xitekining tomonidan ishlab chiqilgan klassifikatsiya turdosh otlarga tegishli bo lib, uningcha atoqli otlar umuman alohida ot turiga kiritiladi. Jonsiz otlarni uch guruhga bo ladi: -이다 qo shimchasi qo shilib ot kesim vazifasida kela oladigan yordamchi otlar, ko rsatish olmoshlari bilan qo llaniladigan otlar va sanoq so zlardir. 17

16 1.2. Koreys tilidagi ot so z turkumining semantik jihatdan klassifikatsiyasi Biz yuqorida koreys tilidagi ot so z turkuminining umumiy xossalarini va uning o ziga xosliklarini o rganib chiqdik. Diqqatimizni, asosan, koreys tilidagi ot so z turkumini koreys tilshunoslarining leksik jihatdan turlicha tasniflaganlari tortdi. Bunga asosiy sabab ot so z turkumining leksik tahlili uning grammatik jihatdan bajaradigan vazifalari bilan jambarchas bog liqligidadir. Misol tariqasida ot so z turkumining mustaqil va yordamchilarga bo linishida ko rishimiz mumkin. 모처럼한가하고해서특별요리를준비해봤다. Uzoq kutilgan dam olish kuni deb o zgacha ovqat tayyorlab ko rdim. Chunki mustaqil va yordamchi turlar uning ma nosini emas, balki qanday vazifalarni bajara olishi, gapda qanday o rin tututishini ko rsatib beradi. Mustaqil otlar o zi hech qanday boshqa so z turkumlarining yordamisiz qo llaniladigan so zlardir. Ularga kelishik qo shimchalari qo shilishi bilan sintaksis vazifalari ham o zgaradi. U atribut so zlar bilan aniqlanib keladi. 날씨도차고하니조심해서다녀오너라. Ob havo ham juda sovuq, ehtiyot bo lib borib kel. Yordamchi otlarning ham mustaqil otlar kabi funksiyalari va o ziga xosliklari mavjud. Yordamchi otlarni hech qachon yakka holda qo llab bo lmaydi. U faqat mustaqil otga qo shilib qo shimcha ma no berishi mumkin. 아무것도먹을것이없기때문에시장을봐야곘다. Yeyishga hech nima yo qligi sababli, bozorga borishim kerak. Yordamchi otlarning ham turlari ko p bo lib, ularning barchasi turli xil ma no beradi va qanday yordamchi ot qo shilganligiga qarab, so zning gapda bajaradigan sintaksis vazifasi ham o zgaradi. Biz ishimizning mana shu qismda koreys tilshunoslarining ot so z turkumining semantik tahlillari bo yicha turli fikrlarini 18

17 umumlashtirgan holda batafsilroq ochib berishga harakat qilamiz. Bunda qo shimcha adabiyotlardan ham foydalaniladi. Koreys tilidagi ot so z turkumini grammatik jihatdan mustaqil otlar va yordamchi otlar guruhiga bo lib olib, ularning tarkibiga leksik jihatdan tahlillarini kiritmoqchimiz. Mustaqil otlar tarkibiga atoqli va turdosh, jonli va jonsiz, sanaladigan va sanalmaydigan, aniq va mavhum otlarni kiritishimiz mumkin. Yordamchi otlar tarkibiga gapda universal, ot kesim, fe l kesim, ravish funksiyasida keluvchi yordamchi otlar va miqdorni bildiruvchi yordamchi otlar kiradi. Yordamchi otlarni biz faqat ularning bajaradigan funksiyasiga qarab ajratishimiz mumkin chunki, ularning mustaqil ma nolari mavjud emas. Ular faqat boshqa qo shimcha otlarga ma no berishi mumkin. Bu klassifikatsiya quyidagichadir: 4 jadval 명사 종류 보통명사 (atoqli otlar) 고유명사 (turdosh otlar) 유정명사 (jonli otlar) 자립명사 (mustaqil otlar ) 무정명사 (jonsiz otlar) 가산명사 (sanaladigan otlar) 불가산명사 (sanalamaydigan otlar) 구상명사 (aniq otlar) 추상명사 (mavhum otlar) 보편성의존명사 (universal) 의존명사 (yordamchi otlar) 주어성의존명사 (ot kesim funksiyasida keluvch y.o.) 서술어성의존명사 (fe l kesim funksiyasidaa keluvchi y.o.) 부사어성의존명사 (ravish funksiyasida keluvchi y.o.) 단위성의존명사 (miqdorni bildiruvchi yordamchi otlar) 19

18 Koreys tilidagi mustaqil otlar guruhiga kiruvchi atoqli otlar deb, inson ismi, joy nomlari, dunyoda yagona uchraydigan narsalar nomiga aytiladi. 덕주니무슨중요한공작을맡고있는것을점순이는짐작하고있었습니다. 18 Tok Chunning qandaydir muhim ishni bajarayotganini Chom Sun tushunardi. 해가아슬아슬서산에기울어질무렵이포위망은완전히조여들었다 19. Oftob tog lar ortiga botadigan vaqtda, g arb tomon butunlay sokinlikka cho mdi. 국민당복건성정부는팔월에복주가해방된이래대만에피난하였었다 20. Avgustda Fuchjou oroli ozod qilinganidan so ng, Futzuyan viloyatining gomindan hokimiyati Tayvanga qochar edi. Atoqli otlar ko plikda qo llanilmaydi, ularning barchasi o zicha noyob hisoblanadi. Atoqli otlar kelganda, gapirilgan narsa haqidagina tasavvur paydo bo ladi. Koreys tilidagi atoqli otlar boshqa tillarga tarjima qilinmaydi, ular ekvivalentsiz otlar hisoblanadilar. 학교가가까워도영회는항상지각을한다 21. Maktab yaqin bo lsa-da, Yonxe doim kech qoladi. 영숙이더러물어봐. Yongsukdan so rab ko ring. Ular gapda barcha gap bo laklari bo lib kela olish xususiyatiga egadirlar. Atoqli otlarni son bilan qo llab bo lmaydi, chunki ular sanalamaydigan otga kiradilar. 몇일전에인해붙인잡지원고의교정이오늘부터나온다는마를들은경수는아침을재촉해서목고그질로바로인새소로달려갔다 이분며. 젊음. - 서울, 1980, -204 쪽. 19 천명관. 고래. - 서울, 2014, -44 쪽. 20 이원호. 보스. - 서울, 2014, -67 쪽. 21 김훈. 칼의노래. - 서울, 2014, -54 쪽. 22 이기연. 10 년후에. - 서울, 1999, -76 쪽. 20

19 Nechidir kun avval, o sha kuni korrekatura jurnali chiqishini eshitgan Kyong Su nonushtasini tezda qilib, tipografiyaga chopib ketdi. Koreys tilidagi turdosh yoki umumiy otlar bir jinsdagi prеdmеtlarning umumiy nоmini bildiruvchilardir. Turdоsh оtlar оt turkumiga kirgan so zlarning asоsiy qismini tashkil etadi. Turdоsh оtlarda prеdmеtlik va bеlgilik хususiyatlari yaхlitlashgan hоlda mavjud bo ladi. Chunki har qanday narsa bеlgi-хususiyatlar majmuasidir. Koreys tilidagi turdоsh оtlar ifоdalangan tushunchaning хaraktеriga ko ra: a) muayyan (aniq) va b) mavhum оtlarga bo linadi. Sеzgi a zоlari bilan sеzish mumkin bo lgan prеdmеtlarni atоvchi оtlar muayyan оtlar dеyiladi. Muayyan оtlarni bеvоsita sanash mumkin. Shuning uchun bunday оtlar sanоq sоnlar bilan munоsabatga kirishadi. Shuningdеk, shaхsiy bahо shakllari, ko plik qo shimchasini оlishi mumkin. 우리는어서꽃이피기를기다릅니다. Bizlar tezroq gullar ochilishini kutyapmiz. Koreys tilidagi muayyan оtlar quyidagi lug aviy-ma noviy to dalarga ega. Bu har bir lug aviy-ma noviy to da o z ichida bir nеcha lug aviy-ma nоviy guruhlarga bo linib kеtadi. Masalan, shaхs tavsifi nоmlari quyidagi lug aviyma nоviy guruhlarga ajraladi. Bоshqa lug aviy-ma noviy to dalar ham shunday lug aviy-ma nоviy guruhlarga bo linadi. Muayyan оtlar lug aviy-ma nоviy guruhlari nisbatan barqarоr va o ta kеng, dеyarli chеklanmagan va o zgaruvchan qurshоvlardan ibоrat. Lug aviy-ma nоviy guruhlar markazidagi lеksеmalar o zarо gipоnimik, partоnimik, graduоnimik, funktsiоnimik, iеrarхiоnimik munоsabatlarida yashaydi. Masalan, daraхt lеksеmasi quyidagi jins-tur munоsabatlarida yashaydi: qayin, tоl, o rik, tеrak, majnuntоl, archa. Funktsional asоsda tuzilgan lug aviy-ma nоviy guruhlarlar ancha оz: qalam, ruchka. Shaхs tavsifi оtlari esa kеng ma noni anglatib, bir guruh so zlar qatoriga egaligi bilan ajralib turadi. 1. 동물명사 : 개, 닭, 돼지, 고양이, 호랑이, 말, 사슴, 나비, 새끼, 조기, 플랑크톤, 개구리, 멍멍이, 미꾸라지, 뻐꾸기. 21

20 Hayvon va qushlar nomlari: it, tovuq, cho chqa, mushuk, yo lbars, ot, kiyik, kapalak, bug i, baliq, plankton, qurbaqa, kuchuk, pechak, kakku. Koreys tilidagi hayvon va qushlar nomlariga biz nafaqat hayvon, qushlarni, balki, hashorat olami, baliqlar olami, bakteriya, parazit, mikroblargacha kiritishimiz mumkin. Koreys tilidagi hayvon nomlari jonli ot turiga kirsa-da, ularga jonsiz otlarga qo shiladigan qo shimchalar qo shiladi. 제비는봄에왔다가가을에가고기러기는가을에왔다가봄에간다 23. Qaldirg ochlar bahorda uchib kelib, kuzda uchib ketsalar, g ozlar kuzda uchib kelib, bahorda uchib ketadilar. 2. 인간명사 : 사람, 학자, 어머니, 아버지, 어린이, 어른, 누나 Shaxs tavsifi nomlari: odam, olim, ona, kattalar, opa. 사람은먹은것에대하여지나치게집착해서는안된다. Odam yeyishga mukkasidan ketishi mumkin emas. Bu guruhga kiruvchi so zlarning barchasi jonli otlarga kiradi. Koreys tilida bu guruhning hurmat shakllari ham mavjud. Bu guruh juda keng lug aviy-ma noviy guruhlarga ega: 연령순적 : 아이, 아기, 어른어린이, 소년, 소녀, 성년 Shaхsni yosh jihatdan tavsiflоvchi lug aviy-ma nоviy guruhlarga: qari, o smir, o spirin, yoshi katta odam. 가족들과함께신사하고싶어하기시작한아기들은어른들식탁위에놓인음식에더관심을보일수가있다 24. Oila bilan birga ovqatlanishni xohlagan bolalar, kattalar stol ustiga qo yishgan ovaqtlarga qarab yanada qiziqishi paydo bo ldi. 그아가씨더러그사람하고일찌감치헤어지라고그랬어. U ayol u odam bilan juda ham erta ajralib ketdi deb aytdi, shunday emas mi? 그때남자몇사람이맥주병을들고플로어로접근했다. 23 천명관. 고래. - 서울, 2014, -24 쪽. 24 이정명. 바람의화원. - 서울, 2014, -9 쪽. 22

21 Bir nechta kishi qo lida pivo ushlagan holda yaqinlashib kelishardi. 친족명사 : 고모, 누나, 딸, 마누라, 막내, 삼촌, 아버지, 어머니, 형, 할머니, 동생, 오빠, 할아버지, 시어머니, 등. Shaхsni qarindоshlik jihatdan tavsiflоvchi lug aviy-ma nоviy guruhlarga: amma, оpa, qiz, xotin, kenja, kenayi, ota, оna, aka, buvi, singil, aka, bobo, qaynona va boshqalar. 그날저녁저는온집안식구들의웃음거리가되었답니다. Men kelgan uyning egalari o sha kuni kulishib o tirishgan edilar. 직업명사 : 교환, 광대, 교수, 머슴, 무당, 선생님, 스님, 여공, 의사, 조수, 학자, 등. Shaхsni kasb jihatdan tavsiflоvchi lug aviy-ma nоviy guruhlarga: professor, aktyor, professor, batrak, o qituvchi, ustoz, ishchi, shifokor, ishchi, olim va boshqalar. 그리고는무뚝뚝한표정으로뒷전의동료들쪽을두리번거렸다 25. U o z kasbdoshlarining sovuq qarashlariga dosh bera olmasdan, ularning orqasidan o tib ketdi. Koreys tilida shunday qo shimchalar borki, ular ot, sifat, fe l, son turkumidagi so zlarga qo shilib otlarni yasab keladi. Bu qo shimchalar so zga qo shilgandan so ng, har xil lug aviy-ma noviy guruhlarga tegishli so zlarni hosil qiladilar. Ulardan kasb yasovchi, odam belgilarini, ruhiy holatini, ijtimoiy holatini, laqabini ko rastib keluvchi ot so z turkumidagi so zlarni hosil qilish mumkin. Bu qo shimchalarga: -꾼 qo shimchasi o zbek tilidagi chi qo shimchasiga to g ri keladi. U sifat, fe l, ot, son so z turkumlaridan kasb-hunar egasini yasash xususiyatiga ega: 농사꾼, 사기꾼, 사냥꾼, 씨름꾼, 일꾼, 장꾼, 장사꾼, 재주꾼, 주정꾼, 파수꾼, 품팔이꾼, 나무꾼, 술꾼, 지게꾼, 등. Dehqon, yolg onchi, ovchi, kurashchi, ishchi, soya qiluvchi, savdogar, iqtidorli, karaxt odam, qorovul, qo l ostida ishlovchi, daraxt kesuvchi, spirtli ichimliklarni ko p ichuvchi va boshqalar. - 꾸러기, -뱅이, -장수, -장이 qo shimchalari yordamida har xil so z turkumlari 25 이정명. 뿌리깊은나무. - 서울, 2014, -26 쪽. 23

22 yordamida ot so z turkumining bir lug aviy-ma noviy guruhlarni tashkil qiluvchi so zlarni hosil qilish mumkin. Bu qo shimchalar yordamida, asosan, insonning belgilarni ko rsatuvchi otlarni yasashimiz mumkin: 말썽꾸러기, 심술꾸러기, 욕심꾸러기, 익살꾸러기, 잠꾸러기, 장난꾸러, 가난뱅이, 게으름뱅이, 안달뱅이, 장돌뱅이, 주정뱅이, 떡장수, 생선장수, 신기료장수, 엿장수, 갓쟁이, 개구쟁이, 관상쟁이, 거짓말쟁이, 겁쟁이, 게으름쟁이, 고자질쟁이, 고집쟁이, 그림쟁이, 깍쟁이, 난봉쟁이, 노래쟁이, 늦잠쟁이, 대장쟁이, 땀쟁이, 뚜쟁이, 멋쟁이, 미쟁이, 사진쟁이, 수다쟁이, 수선쟁이, 심술쟁이, 요술쟁이, 욕심쟁이, 월급쟁이, 익살쟁이, 잔소쟁이, 점쟁이, 중매쟁이, 트집쟁이, 등 26. Sergap, tantiq, vijdonli, hazilkash, uyquchi, kambag al, dangasa, voxma, savdogar, mayparast, nonvoy, baliqchi, sehrgar, chaqqon, o yinqaroq, yoqimtoy, yolg onchi, qo rqoq, ishyoqmas, chaqmachaqar, o jar, rassom, qizg anchiq, axloqsiz, qo shiqchi, uyquchi, jangari, mehnatkash, olifta, sohibjamol, sur atkash, safsataboz, mexanik, tantiq, afsun, vijdonli, xizmatchi, qiziqchi, nolachi, folbin, sovchi, tirnoq tegidan kir qidiruvchi va boshqalar. Bunday ot yasovchi qo shimchalarga yana 이, -가, -객, -공, -관, -민, -범, -부, -사, -사, -생, -아, -원, -인, -자, -장, -주, -한 qo shimchalari orqali yasaladigan otlarni kiritishimiz mumkin: 늙은이, 못난이, 어린이, 역은이, 이쁜이, 젋은이, 지은이, 사상가, 탑승객, 인쇄공, 외교관, 피난민, 정치범, 가정, 부약아, 변호사, 청강생, 반역아, 간호사, 한국인, 노동자, 편집장, 세대주, 문외한, 등 27. Keksa, tentak, katta yoshdagilar, temir yo lchi, yoqimtoy, yoshlar, muallif, dono, yo lovchi, bosmachi, diplomat, qochoq, siyosiy jinoyatchi, tarafdor, farmatseft, advokat, sotqin, hamshira, koreys, ishchi, muharrir, oilaning bosh a zosi, notanish odam va boshqalar. 3. 단체명사 : 회사, 당, 병원, 학교, 군대, 대학교, 집, 나라, 대사관, 정보부, 호텔. Tashkilot nomlari: firma, partiya, kasalxona, institut, uy, mamlakat, kutubxona, ma lumot markazi, mehmonxona. 나는대학교를졸업하고한국에가싶다. 26 노마히데키. 한국어어휘와문법의상관구조. - 서울, 2002, -279 쪽. 27 O sha joyda, -281 b. 24

23 Men institutni bitirib, Koreyaga ketgim kelyapti. Bu ot lug aviy-ma noviy to dalarning sof formasi ham, qo shimchalar yordamida yasaladigan tashkilotlar nomi mavjud. Ular quyidagi qo shimchalar yordamida yasaladi: -계, -과, -국, -군, -권, -단, -대, -부, -사, -원, -처, -체, -측, - 파. 편집국, 운동권, 음악대, 신문사, 대학원, 학생처, 자치체, 회사측, 반대파, 접수계. Muharrir, sport zali, musiqa uyi, nashriyot, magistratura, avtonom boshqarma, korxona, qabul punkti. 정부에서하는일이라고다옳겠어요? Ma lumot markazida qilinadigan ishlarning barchasi tushunarlimi? 그건벌써회사에서결정했어요. U allaqachon korxonasiga yetib bordi. 4. 장소명시곳 : 장소, 도시 Joy nomlari: joy, o rin, shahar. 그러면서그저연놀이에만넋이팔려바닷가언덕들만쏘다니고있었다 28. Qalbim talpinar faqat sohil tomonlarga. 그러다가우연히도길에서만나게되었던거예요 29. Tasodifan yo l yoqasida uchrashib qoldik. 그런분위기에서어떻게공부를할수가있단말인가 30. Bunday insonga ta lim olish jarayonidagi qiyinchiliklar hech gap emas. 책방을한군데만더들러보기로해요. Yana bir bora kitob do konidan qidirib ko rishga qaror qildim. 5. 구체명사 : 책, 바위, 돌, 다이아몬드, 석유, 배, 문, 비행기, 빵, 사과, 연필, 짐, 나무, 바늘, 단어, 구멍, 고치, 무기, 택시, 옷, 꽃, 약, 종이, 집, 구두, 입장권, 비행기, 녹음기, 학생복, 초청장, 학생증 31. Aniq otlar: kitob, qaychi, tosh, olmos, neft, qayiq, eshik, samolyot, non, olma, qalam, buyum, daraxt, igna, so z, teshik, ipak pilla, qurol, taksi, kiyim, gul, dori, 28 권비영. 덕혜옹주. -서울, 2014, -13 쪽. 29 O sha joyda, -38 b. 30 정영문. 어떤작위의세계. -서울, 2014, -27 쪽. 31 노마히데키. 한국어어휘와문법의상관구조. -서울, 2002, -287 쪽. 25

24 qog oz, uy, oyoq-kiyim, kirish joyi, samolyot, magnitofon, o quvchi formasi, taklifnoma, talabalik guvohnomasi. 첫책에소설들을쓸때, 나는우리도시주변과가까운공업지구에취재를나가고는했다 32. Birinchi romanimni yozgan damlarimda men ma lumot yig ish uchun shahrimiz yon atrofiga yaqin sanoat yerlariga borar edim. 할아버지는손으로먼산을가라키셨다 33. Bobom qo li bilan uzoqdagi tog ni ko rsatdi. 6. 신체명사 : 손, 눈 Tana-a zolari nomlari: qo l, ko z. 아내가울고있는동안그는일어서서바지에두손을찌른채실내를서성거렸다 34. Ayoli yig layotganida, eri qo llarini shimining cho ntagida turgan holatda unga mehr ko zlari bilan qarab turdi. 가죽같이메마르고딱딱한손가락들이떨려자꾸만흐트러졌다 35. U qo llari bilan hech qanday asbobsiz terni tez-tez tozalab turardi. 어느산의정상에서다정하게팔짱을끼고있었다. 활짝웃은얼굴들이었다 36. Qaysidir tog ning cho qqisida mehr to la qalb bilan o tirar edim. Xursandligim yuzimdan bilinib turar edi. 산을넘고멀리멀리헤어졌지만바다건너두마음은멀어졌만 37. Tog ni ortda qoldirib, ikki qalb cheksiz dengizni kesib o tib uchrashdi. 부둥킨두팔에솟아나는하얀옷에핏줄기있다 38. Qattiq hafa qilib qo yganligini bilib, ikki oyog iga chippa yopishdi. 지금그사람의이름은잊었지만그의눈동자입술은내가슴에있네 정영문. 어떤작위의세계. -서울, 2014, -35 쪽. 33 정영문. 어떤작위의세계. -서울, 2014, -47 쪽. 34 O sha joyda, -35 b. 35 천명관. 고래. 세계. -서울, 2014, -67 쪽. 36 O sha joyda, -68 b. 37 간견애. 인간의문제. -서울, 1970, -24 쪽. 38 O sha joyda, -30 b. 39 권비영. 덕혜옹주. -서울, 2014, -43 쪽. 26

25 U insonning ismi yodimdan ko tarilgan bo lsa-da, uning ko z qarashlari va lablari hanuz qalbimda bordir. 7. 물질명사 : 가스, 고기, 고추가루, 고추장, 공기, 금, 기름, 물, 석호, 소금, 우유, 흙, 화합물, 철분, 지하수, 휘발유, 활성제, 절연체. Moddalar nomi: gaz, go sht, qalampir, garimdori, havo, oltin, yog, suv, sirka, tuz, sut, loy, lava, temir, yer osti suvi, benzin, katalizator, elektr o tkazmaydigan modda. 플라스틱은석유로만듭니다. Plastika neftdan qilinadi. 그가방은가죽으로만든겁니까. Bu sumka haqiqiy terdan qilingan. 물한컵만주세요. Bir payola choy bering. Mavhum оtlar turli narsalarda mavjud bo lgan bir хil yoki o хshash sifatlarni bir alоhidalik tarzida ifоda etadi. Masalan, оlma, qоvun, shakar, qand оtlarining muhim sifat bеlgisi «shirinlik» bo lsa, shirinlik mavhum оtida yuqоridagi narsalarda mavjud bo lgan umumiy bеlgi bir alоhidalik sifatida bеriladi. Shuning uchun muayyan va mavhum оtlarning farqli tоmоni faqatgina ularning haqiqiy (kitоb, оlma, eshik) yoki хayoliy (sеvgi, ishq, shirinlik), umumiy va yakka narsalarni ifоdalashida emas, balki bеlgi, sifat ma nоsining qay usulda talqin etilishi hamdir. Koreys tilida quyidagi mavhum otlar mavjud: 1. 추상명사 : 각종, 간, 고속도, 넓이, 도덕, 마음, 병, 소문, 앙심, 양, 엉터리, 인연. Mavhum otlar: har xil nav, tuz, yuqori tezlik, odob, ko ngil, kasallik, mish mish, nafrat tuyg usi, miqdor, axloqsizlik, aloqa. 키가몇센티인가?165 요. Bo yingiz nechi santimetr? 165 santimetr. 슬픔이할퀴가간자리사랑은아직도남아이가을외로움은더깊어가는데 채우도. 아이리스시리즈. - 서울, 2000, -54 쪽. 27

26 Kuz mavsumi g amginlik hukm suradigan davr bo lib, bedor tunlarni kitob mutolaa qilish uchun yaxshi. 그때의슬픔을누가알수있을까요? Hafa ekanligimni kim ham sezardi? 2. 현상명사 : 가뭄, 거품, 구름, 냄새, 눈, 먼지, 벼락, 볕, 불, 서리, 소나기, 안개, 연기, 이슬, 장마, 향기, 킬로, 미터, 엔, 게으름, 꾀, 말썽, 아양, 앙탈, 어리광, 억지, 응석, 익살, 행패, 값, 멋, 네모, 구석, 비탈, 기독교, 소유권, 과장급, 표기법, 능력별, 세계사, 사회성, 한국식, 노파심, 성장률. Qirg oqchilik, ko pik, bulut, hid, qor, chang, chaqmoq, quyosh nuri, olov, ovoz, jala, tuman, tutun, shudring, yomg ir mavsumi, ifor, kilogramm, metr, yen, dangasalik, ayyorlik, savsata, tannozlik, qaysarlik, ishvagarlik, sarkashlik, erkatoylik, hazilkashlik, tortinmaslik, narx, ta m, qarilik, burchak, tikka, nasroniylik, mulkchilik, bo rttirish, husnixat, qodirlik, butun dunyo tarixi, jamoat fe l-atvori, koreys ovqatlari, behalovatlik, o sish darajasi. 비를맞으며서있는그모습은더없이가련해보였다 41. Yomg ir tagida qolgan o sha holati bechoralardek ko rinardi. 바람이불고비가올때도나는저유리창밖가로등그늘의밤을잊지못하지 42. Men shamol esib, yomg ir yog ayotgan paytda oshxona tashqarisida o tkazgan tunimni esimdan chiqara olmayman. 원으로환산하면얼마가됩니까? Vonda hisoblasa qancha ekan? 요즘달러가많이떨어졌대요. Hozir dollar kursi ancha tushdi deb aytishdi. 3. 사항명사 : 전염병, 문제점, 개량종, 결혼식, 전람회, 생각, 사실, 언어, 음악. Holat nomlari: fikr, fakt, til, musiqa, Infeksiya, muammo, islohat, to y, ko rgazma. 41 채우도. 아이리스시리즈. - 서울, 2000, -56 쪽. 42 O sha joyda, -73 b. 28

27 그러다보니중매결혼이더욱더성행하게되고, 상대방의마음이나인품보다는여러가지조건들을더따지게되는것이다. Hozirgi kunda ko pchilik zamonaviy shartlar asosida turmush qurishni xohlaganlari tufayli, sovchi orqali bo ladigan to ylar kamayib ketyapti. 그사람의또다른면모들을볼수있었다 43. Uning ikki yuzlamachiligini bila oldim. 이제와서헤어지자니남은사랑어떡하라고추억들은어떡하라고요 44. Endigina kelgan sevgidan qanday ayrilish mumkin deb aytishadi va undan qolgan xotirardan voz kechish qanday deb aytishadi. 눈앞에보이는수많은모습들이다. Ro paramda juda ko p har xil ko rinishlar. 탁자위에술병들은늘어만가고, 그는점점술로부터힘을얻는지쓸데없는말들을신이나선늘어놓고, 우습지도않은말을혼자하고는크게소리를내며웃고는하는거였읍니다 45. U doim xontaxta ustidagi mayni olib, kam kamdan ichib, o ziga o zi bir nimalar deb g o ldirar edi, keyin bu g o ldirashi kuchayib, baland ovoz bilan kulishni boshlardi. 또모든시험들이다골라잡기식의객관식문제들이다. Barcha imtihonlarni adolatli o tkazmoq muammodir. 그많은고민들을어떻게처리해야좋을지몰랐다. U ko p qiyinchiliklarni qanday yutib chiqish kerakligini bilmas edi. 4. 위치명사가 : 가운데, 결, 끝, 밑, 밖, 사이, 아래, 안, 위, 꼭대기, 맞은편, 모퉁이, 바깥, 복판, 안팎, 언저리, 쪽, 편. O rta, sirt, oxir, ost, tashqari, ora, tag, ichkari, ust, cho qqi, to g ri yo nalish, burchak, tashqari, markaz, ichkari va tashqari taraf, yoqa, taraf, tomon. 앞에서뒤를돌아다보았다. U orqa oldiga qarab aylanar edi. 43 O sha joyda, -67 b. 44 조앤롤링. 해리포터시리즈. - 서울, 1989, -27 쪽. 45 츠츠이야스다카. 시간을달리는소녀. - 서울, 2000, -14 쪽. 29

28 5. 시간명사 : 그믐, 때, 봄, 상순, 이십일, 이튿날, 일제시대, 지금, 직전, 처음, 해방후. Vaqt otlari: ohirgi kun, vaqt, oyning boshi, 20-kun, 2-sana, yapon anyeksiyasi davri, hozir, yaqinda, boshida, ozodlikdan so ng. 그날은아침부터비가내렸다. O sha kuni ertalabdan yomg ir yog di. 장윤길 20 일밤에살해됐습니다 kuni Changyun ko chasida jinoyat sodir bo ldi. 그시간에저는그분과같이있었다. O sha paytda men o sha odam bilan birga edim. 이기사, 나오늘부터운전을배울까봐요. Li, men bugundan boshlab mashina haydashni o rganaman. 점심시간이활신지난늦은오후였다. Tushlik vaqti ancha o tib ketdi. 이제부터계약을하자니까. Endi shartnoma tuzamizmi? 사내는물론오래전소년기에마을을떠나간금산댁의둘째였다 47. Uzoq o tib ketgan yoshlik davrlarimda, qishlog imni tark etib, Kimsantek tog ida hayot kechirganman. 6. 수량명사 (miqdor otlari): 일킬로, 천원, 두시간, 일할, 일등, 일번, 첫째, 두번째, 한번, 둘, 세개, 네벌, 일이. Bir kilo, ming von, ikki soat, 10 prosent, birinchi o rin, birinchi marotaba, birinchidan, ikkinchidan, bir marotaba, ikki, uchta, to rt nafar, bir ikki. 7. 색채명사 : 빨강, 녹색, 자주빛 Rang otlari: qizil rang, yashil rang, to q rang. 8. 성질명사 : 가난, 건강, 무관심, 무리, 불편, 성실, 안전, 위험, 진실, 친절, 평등, 피로, 필요, 행복, 혼란, 부조리, 부도덕, 불합리, 불친절. 46 신경숙. 엄마를부탁해. - 서울, 1990, -34 쪽. 47 채우도. 아이리스시리즈. - 서울, 2000, -49 쪽. 30

29 Harakat nomi otlari: kambaga llik, sog lik, befarqlik, idroksizlik, qulaysizlik, sodiqlik, havfsizlik, qo rquv, haqiqat, tenglik, charchov, zarurlik, baxt, xaos, bema nilik, axloqsizlik, kaltafahmlik, nazokatsizlik. Masala: 하지만그만큼저의불안은감당할수없을만큼깊어만갔고이미좋아하게된그를만나기가두려웠읍니다 48. Lekin mana shunga o xshash tashvishni bo ynimga ololmagandek, xursandchilikni ham ich ichimdan seza olmayman. 시장이반찬이다 49. Ochligingda hamma narsa shirin ko rinad. 9. 활동명사 : 감격, 고민, 고생, 의식, 자랑, 조심, 호흡, 가위바위보, 고학, 꾸지람, 도달, 문단속, 발전, 보급, 보존, 복사, 사과, 사치, 설거지, 성장, 소매, 인쇄, 저지, 전공, 접근, 제외, 진보곁눈질, 고자질, 누비질, 동냥질, 딸꾹질, 땜질, 뜨개질, 뜸질, 뭇매질, 발길질, 사냥질, 소꿉질, 손질, 숨바꼭질, 싸움질, 양치질, 입질, 찜질 50. Harakat nomlari otlari: hayajon, tashvish, qiyinchilik, idrok, g urur, ehtiyotkorlik, dam, qaychi, bochka, qog oz o yini, og ir sharoitlarda ta lim olmoq, gina, yetishish, qulflash, rivolanish, tarqalish, saqlash, takrorlash, afv etish, dabdaba, yuvish, o sish, chakana, bosish, halaqit berish, asoslanish, yaqinlashish, o chirish, yuksalish, yon tomondan ko rish, chaqimchilik qilish, qavish, sadaqa qilish, hiqichoq tutish, masxarabozlik qilish, to qish, uzish, kaltaklash, qadam tashlash, ov qilish, xola xola o ynash, qayta ishlash, bekinmachoq, urushish, tish tozalash, erishish, kompress qo yish. 헌데사건은내려서부터시작이었어요. 글쎄, 내뒤를따라오며떠들기시작하는거예요 51. U baxtsiz hodisaning boshi edi. Men orqaga qarasam shovqin boshlanibdi. 이렇게힘없이입을연저의얼굴엔계획에도없는눈물이흐르고말았습니다 채우도. 아이리스시리즈. - 서울, 2000, -54 쪽. 49 Koreys maqoli. 50 노마히데키. 한국어어휘와문법의상관구조. - 서울, 2002, -301 쪽. 51 채우도. 아이리스시리즈. - 서울, 2000, -67 쪽. 52 이정명. 뿌리깊은나무. - 서울, 2014, -82 쪽. 31

30 Uni bunday holsizlikda, besabab ko z yoshi oqayotganini hech ham ko rmaganman. 서둘러선배언니가일러준찻집에들어서서는언니와함께앉아있는낯선남자앞에다소곳이앉아호흡을가다듬었습니다 53. Katta kursda o qiydigan qiz shoshib ketayotib, uni boshqa bir qiz bilan uy ostonasida o tirganini ko rib nafasi ichiga tushib ketdi. 하지만고민도그날부터시작되었습니다. Afsuski hayajon ham o sha kundan boshlandi. 내노력으로할수있는건뭐든지하겠지만고민시작되었습니다 54. Men o z qobiliyatim bilan nima qila olishimni bilsam da ko p tashvishlanaman. 53 이정명. 뿌리깊은나무. - 서울, 2014, -91 쪽. 54 O sha joyda, -13 b. 32

31 2-bob. Madaniyatlararo muloqotni koreys tilidagi mustaqil otlar misolida o rganish 2.1. Koreys tilidagi mustaqil otlar milliy madaniy semantikasini koreys ovqatlari misolida ko rib chiqish Dunyoda nechta xalq bo lsa har birining boshqalarnikiga o xshamagan betakror madaniyati mavjud. Aynan mana shu madaniyat millatni borligini, tirikligini ko rsatib turadi. Bu milliylik xalqning turmush tarzida, kiyinishida, ovqatlaridagina emas balki leksikasida ham ko zga tashlanadi. Realiya-odatda biror millatga xos bo lgan etnomadaniy ma lumotlar tashuvchi so zlar hisoblanadi. Realiyalarning o ziga xos jihati uni boshqa tildagi ekvivalenti bo lmaydi. Shu jumladan koreys xalqining o zigagina xos bo lgan mentalitet koreys tilining frazeologiyasida, leksikasida ham namoyon bo ladi. Koreys tili milliy madaniy so zlarga boy. Bu so zlar koreys xalqining o ziga xosliklarini ochib berishda juda katta rol o ynaydi. Bunday so zlarni o rganar ekanmiz, koreys millatining tarixi, madaniyati, turmush-tarzi, mentaliteti haqida to liq ma lumot olamiz. Milliy-madaniy so zlar shunday bir xususiyatga ega-ki, ular butun bir boshli holatni, vaziyatni aniqlab kela olishi mumkin. Bunday so zlar asosan koreys xalqiga o tmishdan yetib kelgan hisoblanadi. Bunday so zlarni biz asarlarda uchratar ekanmiz, tarjima qilish jarayonida ancha qiynalishimiz sir emas. Chunki bir dona milliy-madaniy so z insonning jamiyatda tutgan o rni, fe l-atvori, sog lig i, turmush tarzini anglatib kelishi mumkin. Bunga misol tariqasida o tmishdagi feodal tizimidagi tabaqalarning yashash tarzini olishimiz mumkin. U davrda oliy tabaqadagi shaxs yeydigan, kiyadigan narsalarni hech qachon quyi tabaqadagi shaxs kiyib, yeya olmagan. Bunga haqqi ham bo lmagan. Kiyim, ovqatlar leksimasi qandaydir shaxsga nisbatan ishlatilganda, uning cho ri, qul, dehqon, yanban yoki amaldor ekanligini osonlikcha bilib olish mumkin bo lgan. Lekin tarjima jarayonida bu so zlar o z xususiyatini va kuchini yoqotishi aniqdir. Chunki milliy-madaniy so zlarni izohlab berishga to g ri kelib qoladi. 33

32 Koreys tilining milliy va madaniy so zlari va iboralarini bir necha guruhlarga bo lib o rganish mumkin. Bular quyidagilar: a) Koreys millatining taomlariga oid so zlar. b) Koreys millatining kiyimlariga oid so zlar. c) Koreys millatining hayot tarziga oid so zlar. d) Koreys millatining bayramlari va urf- odatlariga oid so zlar. 밥 55 guruch yoki arpa kabi don mahsulotlariga suv qo shib, qaynatilib pishiraladigan taomdir. Qaysi don mahsulotidan qilinganiga qarab guruchli pap, arpali pap, tariqli pap kabi turlarini ajratib ko rsatish mumkin. Lekin 밥 deyilganda asosan guruchli 밥 ni nazarda tutishadi. 밥 tanovul qilayotgan odamga qarab har xil nomlanadi. yoshi katta insonlarga nisbatan 진지 so zi, qirolga nisbatan 수라 so zi, qurbonlik stoliga qo yilganda esa 메 so zlari ishlatiladi. 밥 ning bunday ko p nomlarga egaligi, uning koreys millati hayotida qanchalik chuqur o ringa ega asosiy taom ekanligini ko rsatadi. Koreys millati tarixida 밥 ning paydo bo lishi neolit davriga to g ri keladi. 그런직업을가지고밥을먹을수있을지머르겠다 56. Bunday kasb bilan kun ko ra olamizmi yo qmi bilmadim. 공부가밥먹여주는것도아닌데그렇게고생하면서할필요가있을까 57? O qishning foydasi yo g -u, shunchalik qiynalish shartmikin? 자식들이맛있게먹는것만봐도어머니는밥을먹지않아도배부르다고하신다 58. Ona bolalarinig ovqatni ishtaha bilan yeyayotganini ko rib qornim to q deb aytdi. 시계가죽었나보다. 시간도맞출겸밥좀줘라 Soat buzilgan ko rinadi. Soatni to g rilab, burab qo y. 졸업하고밥이나축내는신세가되지않으려면지금열심히공부해야한다 학고재. 우리문화. 길라잡이국립국어연구원. - 서울, 2002, -12 쪽. 56 사감과러브레터. 현진건. - 서울, 2014, -61 쪽. 57 김동인. 감자. - 서울, 1987, -3 쪽. 58 서정인. 강. - 서울, 1987, -51 쪽. 59 오영수. 갯마을. - 서울, 1996, -43 쪽. 34

33 Bitirgandan so ng qiladigan ishi yo q bekorchi bo lmaslik uchun hozir astoydil o qish kerak. 밥줄이끊기고나니살길이막막하기만하다 60. Ishdan bo shagach yolg iz qoldi. 멀쩡하게나갔던사럼이물고기밥이되었더니믿어지지가않아요 61. Butun boshli inson suvga yiqilib o lganiga ishonolmayapman. 기름밥을먹고사는놈이언제돈을모으겠어요 62. Zavod orqali kun ko radigan kishi qachon pul yig ardi-yu. 오곡밥 63 bu 밥 ning bir turi hisoblanib, u 5 xil don mahsuloti ya ni guruch, arpa, tariq, loviya, 기장 kabi don mahsulotlaridan tayyorlanadi. Yopishqoq don mahsulotlarini ishlatib qilinadigan 밥 ga esa yopishqoq guruch, perilla, yopishqoq gaolyan, qizil loviya, qora loviya kabi mahsulotlar solinib qaynatib pishiriladi. Hozirda 밥 ni shu tariqa tayyorlash keng tarqalgan. Oddiy 밥 dan farqi suvni kamroq solib, tuzlab pishirilishidadir. 오곡밥 koreys millatining 대보름 bayrami asosiy taomi hisoblanib, bu taomni xonadonlar aro bo lishib yeyish va kun bo yi ozgina ozginadan yeyish odat bo lib qolgan. 오늘날, 오곡밥의조리방식은바뀌어져가고있다. 한국인들은곡물의과거의재료에의존하지않고어떤종류와함께오곡밥을만든다. 오곡밥은영양과건강의도움으로한국인들이많이즐기고있다 64. Hozirgi kunda Ogokpapning pishirish usullari o zgarib ketyapti. Koreyslar qadimdan ma lum bo lgan masaliqlardan yangi usul orqali Ogokpap tayyorlayaptilar. Koreyslar Ogokpapning sog liqqa foydali ekanligini juda yaxshi biladilar. 반찬 65 asosiy taom va 밥 ga qo shilib iste mol qilinadigan qo shimcha taomlar nomi hisoblanadi. Koreyslarning taomi 밥, asosiy taom, qo shimcha 60 현진건. 고향. -서울, 쪽. 61 이광수. 꿈. -서울, 쪽. 62 조세희. 난장이가쏘아올린작은공. -서울, 쪽. 63 학고재. 우리문화길라잡이. 국립국어연구원. -서울, 2002, -15 쪽. 64 조지오웰. 동물농장. -서울, 쪽. 65 학고재. 우리문화길라잡이. 국립국어연구원. -서울, 2002, -31 쪽. 35

34 taomlar va ovqatlangandan so ng iste mol qilinadigan yengil taomdan iborat. 반찬 ni tayyorlayotganda e tibor beriladigan bir tomoni 반찬 dagi issiq taom va sovuq taomlarning miqdorini bir xilda bo lishidir. 반찬 fasllarga qarab har xil bo lishi ham mumkin. 그가대학동창들과함께홍로를따러가자고했을때그녀는식탁과냉장고사이에서멈춰섰다. 그녀는마늘장아찌가담긴반찬통을들고있었는데반찬을꺼내려고했던것인지아니면냉장고에집어넣으려고했던것인지순간헛갈렸다 66. U qiyinchiliklarga uchraganda kursdoshlari oshxonama-oshxona, ko ngil xushliklar qilib yurishar edi. U bo lsa jindakkina qolgan panchanni hayol surib yeb, shu panchan bilan o tayotgan har bir daqiqasini eslab qolishga harakat qilar edi. 김치 67 - 김치 ning asosiy mahsulotlari quyidagilardan iborat: bargli karam, turpning ba zi turlaridir. Bu sabzavotlarga achchiq qalampir, tuzlangan baliq, piyoz, sarimsoq piyoz, imbir, tuzdan tayyorlangan ziravorlar qo shib achitib tayyorlanadi. 김치 koreys millatining stolidan olib tashlab bo lmaydigan uzoq o tmishdan beri 반찬 lar orasidagi eng muhimi hisoblanib kelingan. Bundan tashqari 김치 ni bodring, baqlajon, kunjut bargi, yosh turpdan ham tayyorlash mumkin. Lekin odatda 김치 ko pincha bargli karamdan tayyorlangani uchun bu 김치 eng mashuri hisoblanadi. 김치 odatda kuz oylarida juda katta miqdorda tayyorlanib qishga olib qo yiladi. Koreys millati 김치 ni tayyorlash uchun alohida oyni belgilab qo yganlari uning koreys madaniyatida juda katta ma noga ega ekanligini ko rsatadi. 그렇게김칫국물부터마시다가일이뜻대로되지않으면그절망을어떻게감당하려고그러나 68. Bunday sheriging bilan maslahatlashmasdan faqat o z qaroring bilan qilingan ish aytganingdek bo lmasa bu muvaffaqiyatni qanday qilib bo yningga olasan? 66 김정한. 모래톱이야기. - 서울, 쪽. 67 학고재. 우리문화길라잡이. 국립국어연구원. - 서울, 2002, -33 쪽. 68 김동리. 무녀도. - 서울, 쪽. 36

35 찌개 69 - bu taom go sht yoki sabzavotlarga achchiq qalampir va soya pastasi hamda tuzlangan bodring sho rvasi qo shilib, qaynatilib pishiriladigan 반찬 hisoblanadi. 국 ga nisbatan suvi kam va tuzlanish darajasi kuchliroq bo ladi. 찌개 so zi choson davrining yozma manbalarida uchramagan bo lsada, lekin o sha davrlarda 조치 so zi bilan ishlatiladigan so zni shu so zning avvalgi nomi deb atash mumkin. 찌개 ni tayyorlayotganda qanday mahsulotdan foydalanilganiga qarab bir necha turlarini keltirish mumkin. 가끔씩엄마가뭐먹고싶냐고물어볼때가있거든. 된장찌개라치면, 우리집에선된장찌개옵션이세가지야 70. Onam sekin mendan nima yeyishimni so radi. Agar chige yemoqchi bo lsam, bizning uyda chigening uch xil turi tayyorlanadi. 두부 71 - loviyani maydalab tayyorlanadigan mahsulot hisoblanadi. Uni tayyorlash oson va qulay bo lganligi sababli koreys millati uni uylarida tayyorlab iste mol qilishni ma qul ko radilar. Uni tayyorlash uchun oq loviyani yaxshilab yuvib, so ngra unga yetarli darajada suv solinib maydalanadi. Keyin uni quritib, hosil bo lgan quyuq quyqani qattiq va qo pol matoga o rab qattiq siqib loviyaning suvini chiqarib olinadi. Loviya suvini qaynatib sekin aralashtirilib turiladi. Bunday tarzda tayyorlanadigan mahsulotni 순두부 deb ya ni sof 두부 deb ataladi. 데솔이가오늘은저네집에서두부를한다고했다. 두부는혼자먹는게아니다. 저네밥네 ( 식구 ) 들끼리만먹는건더더욱아니다. 라고엄마가말씀하셨다 72. Har doimdek bugun ham uyimizda tufu pishirildi. Tufuni yolg iz yeb bo lmaydi. Agar tufuni oila a zolaringsiz yesang, u sening qorningni to ydirmadi ham, dedi onam. 떡 73 - don mahsulotlari unini 시루 ga solib, bug lab pishirib yoki bug lab pishirilgan mahsulotni hovonchaga solib, yaxshilab maydalab so ngra pishiriladi. Bu mahsulot nafaqat Koreyada balki Koreyaning qo shni davlatlari Hitoy va 69 학고재. 우리문화길라잡이국립국어연구원. -서울, 쪽. 70 입센. 바다에서온여인. -서울, 쪽. 71 학고재. 우리문화길라잡이국립국어연구원. -서울, 쪽. 72 현지건. 빈처. -서울, 1996, -87 쪽. 73 학고재. 우리문화길라잡이국립국어연구원. 서울, 쪽. 37

어린이 비만예방 동화 연극놀이 글 김은재 그림 이 석

어린이 비만예방 동화 연극놀이 글 김은재 그림 이 석 캥거루는 껑충껑충 뛰지를 못하고, 여우는 신경질이 많아졌어요. 동물 친구들이 모두 모두 이상해졌어요. 대체 무슨 일이 일어난 걸까요? 멧돼지네 가게와 무슨 관계가 있는 걸까요? 염소 의사 선생님은 상수리나무 숲으로 가면 병을 고칠 수 있다고 했답니다. 상수리나무 숲에는 어떤 비법이 숨겨져 있는 지 우리 함께 숲으로 가볼까요? 이 동화책은 보건복지부의 국민건강증진기금으로

More information

PowerPoint 프레젠테이션

PowerPoint 프레젠테이션 Translation Song 1 Finger Family 한글 해석 p.3 아빠 손가락, 아빠 손가락. p.4 p.5 엄마 손가락, 엄마 손가락. p.6 p.7 오빠 손가락, 오빠 손가락. p.8 p.9 언니 손가락, 언니 손가락. p.10 p.11 아기 손가락, 아기 손가락. p.12 p.13 p.14-15 재미있게 부르기 (Sing and Play Time)

More information

¿©¼ºÀαÇ24È£

¿©¼ºÀαÇ24È£ Contents ㅣ반딧불이ㅣ뒤엉켜 버린 삶, 세월이 흘러도 풀 수 없는.. 실타래 벌써 3년째 시간은 흘러가고 있네요. 저는 서울에서 엄마의 갑작스런 죽음 때문에 가족들과 제주로 내려오게 되었답 니다. 몸과 마음이 지쳐있었고 우울증에 시달리며, 엄마의 죽음을 잊으려고 하였습 니다. 그러다 여기서 고향 분들을 만나게 되었고 그 분들의

More information

I 154

I 154 152 I 154 1 154 ! 155 @ 156 ! 157 C F G B D E A A E D F B 158 @ 159 # 160 (the characteristic octave) 161 $ ppppppppppppppppppppppppppppppppp 1. 2. 3. 162 II 164 1 164 ! 165 166 167 Ut que-ant la - xis

More information

º´¹«Ã»Ã¥-»ç³ªÀÌ·Î

º´¹«Ã»Ã¥-»ç³ªÀÌ·Î 솔직히 입대하기 전까지만 해도 왜 그렇게까지 군대를 가려고하냐, 미친 것 아니냐는 소리도 많이 들었다. 하지만 나는 지금 그 때의 선택을 후회하지 않는다. 내가 선택한 길이기에 후회는 없다. 그런 말을 하던 사람들조차 지금의 내 모습을 보고 엄지 손가락을 치켜세운다. 군대는 하루하루를 소종하게 생각 할 수 있게 만들어 주었고, 점점 변해가는 내 모습을 보며

More information

<34BFF9C8A320B4DCB8E9B0EDC7D8BBF32E706466>

<34BFF9C8A320B4DCB8E9B0EDC7D8BBF32E706466> ISSN 2288-5854 Print ISSN 2289-0009 online DIGITAL POST KOREA POST MAGAZINE 2016. APRIL VOL. 687 04 DIGITAL POST 2016. 4 AprilVOL. 687 04 08 04 08 10 13 13 14 16 16 28 34 46 22 28 34 38 42 46 50 54 56

More information

10월추천dvd

10월추천dvd 2011 10 DVD CHOICE dvd dvd?!!!! [1] [2] DVD NO. 1898 [3] Days of Being Wild 지금도 장국영을 추억하는 이는 많다. 그는 홍콩 영화의 중심에 선 배우였고, 수많은 작품에 출연했다. 거짓말 같던 그의 죽음은 장국 영을 더욱 애잔하고, 신비로운 존재로 만들었다. 하지만 많은 이들 이 장국영을 추억하고, 그리워하는

More information

3¿ù.PDF

3¿ù.PDF 창의와 열정으로 고객의 행복을 창조하는 선진일류 공기업 3 제35호 2010년 3월 고객을 위한 한결같은 마음의 공기업 중랑구시설관리공단으로 오세요. 소중한 한분 한분에게 행복한 웃음과 건강을 드리고자 유익한 소식과 프로그램으로 함께 하겠습니다. 발행처 : 중랑구시설관리공단 편집 : 창의경영추진반 주소 : 서울특별시 중랑구 도당길 175번지 전화 : 02-3422-4831~4

More information

2015년9월도서관웹용

2015년9월도서관웹용 www.nl.go.kr 국립중앙도서관 후회의 문장들 사라져 버릴 마음의 잔해 지난해와 마찬가지로 이번 해에도 배추농사에서 큰돈을 남은 평생 머릿속에서 맴돌게 될 그 말을 다시 떠올려보 만졌다 하더라도 지난 여름 어느 날 갑자기 들기 시작한 았다. 맺지 못한 채 끝나버린 에이드리언의 문장도 함께. 그 생각만은 변함없을 것 같았다. 같은 나이의 다른 아이 그래서

More information

741034.hwp

741034.hwp iv v vi vii viii ix x xi 61 62 63 64 에 피 소 드 2 시도 임금은 곧 신하들을 불러모아 나라 일을 맡기고 이집트로 갔습니다. 하 산을 만난 임금은 그 동안 있었던 일을 말했어요. 원하시는 대로 일곱 번째 다이아몬드 아가씨를

More information

!

! ! !"!# $# %! %" %#& %' %(& "! "% "# "( #$& #%& ##& #'&!"#$%&'(%)%&*+'$%,-#. ' (%%%!"#$&'(%%% / 0%%%!"#$&'(%%% 1 2%%%!"#$&'(%%% +* ++%%%!"#$&'(%%% +& +3%%%!"#$&'(%%% +' +(%%%!"#$&'(%%% +/ +0%%%!"#$&'(%%%

More information

학부모신문203호@@

학부모신문203호@@ 02 05 06 08 11 12 2 203 2008.07.05 2008.07.05 203 3 4 203 2008.07.05 2008.07.05 203 5 6 203 2008.07.05 2008.07.05 203 7 8 지부 지회 이렇게 했어요 203호 2008.07.05 미친소 미친교육 촛불은 여전히 건재하다! 우리 학부모들은 근 2달여를 촛불 들고 거리로

More information

Gwangju Jungang Girls High School 이상야릇하게 지어져 이승이 아닌 타승에 온 것 같은 느낌이 들었다. 모텔에 여장을 풀고 먹 기 위해 태어났다는 이념 아래 게걸스럽게 식사를 했다. 피곤하니 빨리 자라는 선생님의 말 씀은 뒷전에 미룬 채 불을 끄고 밤늦게까지 속닥거리며 놀았다. 몇 시간 눈을 붙이는 둥 마 는 둥 다음날 이른 아침에

More information

152*220

152*220 152*220 2011.2.16 5:53 PM ` 3 여는 글 교육주체들을 위한 교육 교양지 신경림 잠시 휴간했던 우리교육 을 비록 계간으로이지만 다시 내게 되었다는 소식을 들으니 우 선 반갑다. 하지만 월간으로 계속할 수 없다는 현실이 못내 아쉽다. 솔직히 나는 우리교 육 의 부지런한 독자는 못 되었다. 하지만 비록 어깨너머로 읽으면서도 이런 잡지는 우 리

More information

#7단원 1(252~269)교

#7단원 1(252~269)교 7 01 02 254 7 255 01 256 7 257 5 10 15 258 5 7 10 15 20 25 259 2. 어휘의 양상 수업 도우미 참고 자료 국어의 6대 방언권 국어 어휘의 양상- 시디(CD) 수록 - 감광해, 국어 어휘론 개설, 집문당, 2004년 동북 방언 서북 방언 중부 방언 서남 방언 동남 방언 제주 방언 어휘를 단어들의 집합이라고 할 때,

More information

3 Contents 8p 10p 14p 20p 34p 36p 40p 46P 48p 50p 54p 58p 생명다양성재단 영물이라는 타이틀에 정 없어 보이는 고양이, 날카롭게 느껴지시나요? 얼음이 따뜻함에 녹듯이, 사람에게 경계심 많은 길고양이도 곁을 내어주면 얼음 녹듯이 당신을 바라봅니다. 길 위에 사는 생명체라 하여 함부로 대하지 말아주세요. 싫으면 외면해주세요.

More information

»êÇÐ-150È£

»êÇÐ-150È£ Korea Sanhak Foundation News VOL. 150 * 2011. 12. 30 논단 이슈별 CSR 활동이 기업 충성도에 미치는 영향 : 국가별 및 산업별 비교분석 최 지 호 전남대 경영학부 교수 Ⅰ. 서론 Ⅰ. 서론 Ⅱ. 문헌 고찰 및 가설 개발 2. 1. 호혜성의 원리에 기초한 기업의 사회적 투자에 대한 소

More information

CT083001C

CT083001C 발행인 : 송재룡 / 편집장 : 박혜영 / 편집부장 : 송영은 경희대학교 대학원보사 1986년 2월 3일 창간 02447 서울특별시 동대문구 경희대로 26 전화(02)961-0139 팩스(02)966-0902 2016. 09. 01(목요일) vol. 216 www.khugnews.co.kr The Graduate School News 인터뷰 안창모 경기대학교

More information

178È£pdf

178È£pdf 스승님이 스승님이 스승님이 말씀하시기를 말씀하시기를 말씀하시기를 알라는 위대하다! 위대하다! 알라는 알라는 위대하다! 특집 특집 기사 특집 기사 세계 세계 평화와 행복한 새해 경축 세계 평화와 평화와 행복한 행복한 새해 새해 경축 경축 특별 보도 특별 특별 보도 스승님과의 선이-축복의 선이-축복의 도가니! 도가니! 스승님과의 스승님과의 선이-축복의 도가니!

More information

효진: 노래를 좋아하는 분들은 많지만, 콘서트까지 가시는 분들은 많이 없잖아요. 석진: 네. 그런데 외국인들은 나이 상관없이 모든 연령대가 다 같이 가서 막 열광하고... 석진: 지 드래곤 봤어?, 대성 봤어?, 승리 봤어? 막 이렇게 열광적으로 좋아하더라고요. 역시.

효진: 노래를 좋아하는 분들은 많지만, 콘서트까지 가시는 분들은 많이 없잖아요. 석진: 네. 그런데 외국인들은 나이 상관없이 모든 연령대가 다 같이 가서 막 열광하고... 석진: 지 드래곤 봤어?, 대성 봤어?, 승리 봤어? 막 이렇게 열광적으로 좋아하더라고요. 역시. 석진: 안녕하세요. 효진 씨. 효진: 안녕하세요. 석진: 안녕하세요. 여러분. 효진: 오늘 주제는 한류예요. 오빠. 석진: 네. 한류. 저희 청취자분들이 정말 좋아할 것 같아요. 효진: 맞아요. 한류 열풍이 대단하잖아요. 석진: 네. 효진: 오빠는 한류 하면은 뭐가 먼저 떠올라요? 석진: 저는 이거 봤을 때 정말 충격 받았어요. 효진: 뭐요? 석진: 프랑스에서

More information

346 ]= 9.,? [] 11.,? - mod. - mod. [] mod. 13.,, mod ,.. 15.? [ ] ( )

346 ]= 9.,? [] 11.,? - mod. - mod. [] mod. 13.,, mod ,.. 15.? [ ] ( ) 24 345 24 1.!? 2.,. 3.. 4.,? 5... 6.. 7.? 8.,, authoritative st. - [] dry cleaning mod. mod. - - mod. white shirts [ 346 ]= 9.,? - 10.. [] 11.,? - mod. - mod. [] - 12.. - mod. 13.,,. - - - - mod. - 14.,..

More information

<B1D9B4EBB9AEC8ADC0E7BAD0B0FA20C1A637C2F720C8B8C0C7B7CF28B0F8B0B3292E687770>

<B1D9B4EBB9AEC8ADC0E7BAD0B0FA20C1A637C2F720C8B8C0C7B7CF28B0F8B0B3292E687770> 문화재위원회 ( 근대문화재분과 ) 제 7 차회의록 문화재위원회 - 2 - - 3 - 안건번호근대 2012-07-001-4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - - 22 - - 23 - - 24

More information

할렐루야10월호.ps, page 1-12 @ Normalize ( 할 437호 )

할렐루야10월호.ps, page 1-12 @ Normalize ( 할 437호 ) www.hcc.or.kr news@hcc.or.kr Hallelujah News PHOTO NEWS 새벽 이슬 같은 주의 청년들이 주께 나오는도다. 제437호 2007년 10월 7일 (주일) 화요청년찬양부흥회 날짜: 10월 16일, 11월 6일, 11월 20일 12월 4일, 12월 18일 (매달 1 3주 화요일) 장소: 할렐루야교회

More information

¾ÈÀü°ü¸®¸Å´º¾óÃÖÁ¾Ãâ·Âµ¥ÀÌŸ

¾ÈÀü°ü¸®¸Å´º¾óÃÖÁ¾Ãâ·Âµ¥ÀÌŸ www.educare.or.kr www.educare.or.kr 01 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 02 23 교 통 안 전 1. 도로횡단안전! 보행안전! 선생님 가이드 골목에서 갑자기 뛰어나왔어요. 무단횡단하는 어른을 따라 길을 건넜어요. 도로횡단 교육지침 차도에서 떨어져 서 있기 횡단보도 오른쪽에 서

More information

2±Ç3Æí-1~4Àå_À°±³

2±Ç3Æí-1~4Àå_À°±³ 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 다 뿌리경에다가 아스팔트 포장을 하다 보니까

More information

감사의 글 짐 스텐츨 발간사 함세웅 서문 무언가를 해야만 했다 제1장 우리의 마음도 여러분들과 함께 울고 있습니다 제2장 고립에서 연대로 제3장 한국이 나에게 내 조국과 신앙에 대해 가르쳐 준 것 제4장 아직도 남아 있는 마음의 상처 제5장 그들이 농장에서 우리에게 결코 가르쳐 주지 않았던 것들 제6장 모든 경계를 넘어, 하나의 공동체 제7장 방관자로 남는

More information

시작하기 시작할 준비가 되었으면 다음 설명에 따라 설문조사를 실시한다. 1단계: 허락받기 클럽을 떠나는 회원에게 에 응해 줄 것인지 물어본다. 이 설문 조사는 클럽의 문제점을 보완해 향후 같은 이유로 이탈하는 회원들이 없도록 하기 위한 것이며, 응답 내용은 대외비로 처

시작하기 시작할 준비가 되었으면 다음 설명에 따라 설문조사를 실시한다. 1단계: 허락받기 클럽을 떠나는 회원에게 에 응해 줄 것인지 물어본다. 이 설문 조사는 클럽의 문제점을 보완해 향후 같은 이유로 이탈하는 회원들이 없도록 하기 위한 것이며, 응답 내용은 대외비로 처 떠나는 이유 알아보기 왜 클럽을 떠나는가? 이는 클럽을 떠나기로 결심한 동료들에게 반드시 물어봐야 할 질문이다. 그리고 그 답이 무엇이든 다시는 같은 이유로 클럽을 떠나는 회원이 없도록 개선책을 마련해야 한다. 를 사용해 왜 회원들이 클럽을 떠나는지, 그리고 앞으로 회원들의 이탈을 막으려면 어떻게 해야 할 것인지 논의를 시작한다. 클럽 회원위원회는 이 설문조사를

More information

•••••1301(•••).pdf

•••••1301(•••).pdf K I A M O T O R S V o l _ 1 0 6. 2 0 1 3 01 K I A M O T O R S V o l _ 1 0 6. 2 0 1 3 01 Happy Place + 은빛 추억이 새록새록, 태백산 눈축제 태백산에 하얗게 눈이 소복하게 쌓이면 축제가 시작된다. 태백산 눈축제 는 은빛 으로 옷을 갈아입은 태백의 매력을 맘껏 느낄 수 있는 다양한

More information

1220½É¹Ì¾Èâ27È£º»¹®

1220½É¹Ì¾Èâ27È£º»¹® CONTENTS 1220심미안창27호본문 1904.1.29 4:51 페이지3 CTP175아트지 3인3색 문화이야기 광주브랜드 브랜드: 이것은 주문呪文이 아니다 이향준_ 전남대 철학연구교육센터 연구원, 재단 운영위원 도시 브랜드 는 시민생활의 총체적 이미지에서 힘을 얻는다 도시의 트랜드 -옛길의 향기와 문화, 예술 조덕진_ 무등일보 아트플러스 편집장, 재단

More information

*표지-결혼과가정 2012.10.23 3:59 PM 페이지1 태산아이인쇄그룹(국) 2261-2488 2540DPI 175LPI James W. Knox 시리즈 성령의 열매 James W. Knox 지음 김영균 옮김 도서출판 킹제임스 신국판 352쪽 값 12,000원 성경적 종말론 James W. Knox 지음 김영균 옮김 도서출판 킹제임스 신국판 220쪽 값

More information

ºÎÆò»ç¶÷µé187È£-ÃÖÁ¾

ºÎÆò»ç¶÷µé187È£-ÃÖÁ¾ 187호 제 부평구청장 홍미영 기획조정실/편집장 김기자 http://news.icbp.go.kr 403-701 인천광역시 부평구 부평대로 168 부평사람들은 매월 발행합니다. 032-509-6088 2005-8632 가을은 독서의 계절 청천약수터내에 조성된 청천숲속도서관 (부평숲인천나비공원 입구 인양아파트 맞은편) 사진/홍보팀 성기창 관련기사 2면 열우물,

More information

2010.05 내지 뒷

2010.05 내지 뒷 VISION 2015 R D Global Leader 2 0 1 0 5 163 vol_ 163 KAERI MAGAZINE 2 0 1 0 M A Y C O N T E N T S 2010 +05 KAERI MAGAZINE 04 18 28 42 02 04 06 08 10 11 12 14 16 18 20 22 24 26 28 32 34 36 37 38 40 44 46

More information

02 06 07 01 03 08 04 05 09 01 02 03 04 05 06 07 08 09 64 2014 10 2014 10 65

02 06 07 01 03 08 04 05 09 01 02 03 04 05 06 07 08 09 64 2014 10 2014 10 65 pcial attl Rd Trip attl Unitd tats f Amrica 62 2014 10 2014 10 63 02 06 07 01 03 08 04 05 09 01 02 03 04 05 06 07 08 09 64 2014 10 2014 10 65 01 02 07 03 04 08 01 02 03 04 05 06 07 08 09 05 06 09 66 2014

More information

해피메이커 표지.indd

해피메이커 표지.indd Contents _ 02 _ 04 _ 06 _ 08 _ 14 _ 15 _ 16 _ 21 _ 24 _ 30 _ 32 _ 35 _ 38 _ 44 _ 56 _ 62 _ 66 _ 68 _76 _84 _86 _92 _112 COVER STORY CEO Message 02 03 KSD HISTORY HISTORY 2006-2010 2011-2012 04 05 ISSUE

More information

CC......-.........hwp

CC......-.........hwp 방송연구 http://www.kbc.go.kr/ 프로그램 선택은 다단계적인 과정을 거칠 것이라는 가정에서 출발한 본 연 구는 TV시청을 일상 여가행위의 연장선상에 놓고, 여러 다양한 여가행위의 대안으로서 TV시청을 선택하게 되는 과정과, TV를 시청하기로 결정할 경우 프로그램 선택은 어떤 과정을 거쳐서 이루어지는지 밝히고자 했다. 27) 연구 결과, TV시청

More information

03 ¸ñÂ÷

03 ¸ñÂ÷ 양 희은 강 석우의 커버스토리 인기코너 남자는 왜 여자는 왜 를 이끌어 가고 있는 김용석, 오숙희 씨. 2007 06 I 여성시대가 흐르는 곳 I 04 >> 서울시 광진구 중곡동의 소순임 씨를 찾아서 I 창 가 스 튜 디 오 I 08 >> 여성시대의 남자 김용석, 여성시대의 여자 오숙희 I 편 지 I 14 >> 아이들의 용돈 외 I 여성시대 가족을

More information

**2004-08¿ùÈ£

**2004-08¿ùÈ£ 2004 8 2004 하계캠프 생명 평화 그리고 연대 2004 대구참여연대 하계캠프를 다녀와서 지난 7월31일~8월1일 1박2일간 의성안계농촌체험학교에서 2004 대구참여연대 회원가족 하계캠프 를 성황리에 마쳤다. 120여명의 회원이 참여한 가운데 열린 하계캠프는 "생명 평화 그리고 연대"라는 주제에 걸맞게 홍근수 목사님의 평화강연,

More information

À½¾ÇÁöµµ¼�¥³-14~261S

À½¾ÇÁöµµ¼�¥³-14~261S Harmony 1 2 3 4 244 IV. Harmony Harmony IV.Harmony Harmony IV. IV. Harmony 245 245 01 246 IV. Harmony 247 p.234 1. 2. 3. 1 234 IV. Harmony 248 IV. Harmony p.235 1 2 3 4 5 6 7 8 235 249 p.236 WhenI findmy-self

More information

한가연 2014.5.23 10:19 AM 페이지3 Mac-01 6월의 시 이해인 하늘은 고요하고 땅은 향기롭고 마음은 뜨겁다 6월의 장미가 내게 말을 건네옵니다. 한국가정상담연구소가 추천하는 이 달의 요리 한 달에 한번, 아빠들이 앞치마를 두르세요! 사소한 일로 우울할

한가연 2014.5.23 10:19 AM 페이지3 Mac-01 6월의 시 이해인 하늘은 고요하고 땅은 향기롭고 마음은 뜨겁다 6월의 장미가 내게 말을 건네옵니다. 한국가정상담연구소가 추천하는 이 달의 요리 한 달에 한번, 아빠들이 앞치마를 두르세요! 사소한 일로 우울할 한가연 2014.5.23 10:19 AM 페이지1 Mac-01 세계적인 문호 괴테 의 말입니다. 어떤 일을 만나든지 모든 일에 나의 모든 것을 던지겠다는 그 마음으로 결단한다면 세상을 변화시키는 수많은 역사들을 만나게 될 것입니다. 고민하고 망설이기보다 불완전한 상태라 할지라도 결단하며 도전하는 것이 인생을 풍성하게 만드는 지름길이 될 것입니다. 월간 행복한

More information

百 눼신 시 " 가.인도의 대표적 섬유,패션 제품 l) 카펫 면과 비단으로 만든 카펫은 수세기 동안 인기있는 수출 품옥이었다.무굴시대의 디 자인 감각으로 완성된 플러시 비단카펫은 오늘날까지 관광객에게 많은 사랑을 받는 제품이다.인도산 수직 매듭 양탄자 두리(Dur ie

百 눼신 시  가.인도의 대표적 섬유,패션 제품 l) 카펫 면과 비단으로 만든 카펫은 수세기 동안 인기있는 수출 품옥이었다.무굴시대의 디 자인 감각으로 완성된 플러시 비단카펫은 오늘날까지 관광객에게 많은 사랑을 받는 제품이다.인도산 수직 매듭 양탄자 두리(Dur ie 무 닉늬 넘유 때선 시징 工 다 뱃,ㅣ서 4. 인도 패션 산 업 인도의 국내의류 시장 수요는 2006년도 미$160억으로 다옴 3년내에 미$400억 규 모로 크게 중가할 것으로 추정하고 있으며 국내시장의 주요공급업재들도 에상되는 수요 중가에 맞추어 현실적으로 부닥치고 있는 문체점인 낮은 품질과 비효율적인 노 동인력,기술 및 생산시설 부족에 대한 강한 개선의지틀

More information

(연합뉴스) 마이더스

(연합뉴스) 마이더스 The monthly economic magazine 2012. 04 Vol. 98 Cover Story April 2012 _ Vol. 98 The monthly economic magazine www.yonhapmidas.co.kr Contents... 14 16 20 24 28 32 Hot News 36 Cover Story 46 50 54 56 60

More information

4 7 7 9 3 3 4 4 Ô 57 5 3 6 4 7 Ô 5 8 9 Ô 0 3 4 Ô 5 6 7 8 3 4 9 Ô 56 Ô 5 3 6 4 7 0 Ô 8 9 0 Ô 3 4 5 지역 대표를 뽑는 선거. 선거의 의미와 필요성 ① 선거의 의미`: 우리들을 대표하여 일할 사람을 뽑는 것을 말합니다. ② 선거의 필요성`: 모든 사람이 한자리에 모여 지역의 일을 의논하고

More information

表紙(化学)

表紙(化学) 수험 번호 성 명 2013년 일본 공과대학 학부 유학생 파견 선발 시험 화 학 (90분 100점) 주 의 1 시험시작의 지시가 있을 때까지 열지 마시오. 2 해답은 해답용지의 지정된 난 안에 알아보기 쉽게 기입하시오. 3 해답에 한글이 포함되면 채점되지 않습니다. 필요한 경우, 아래의 값을 사용하시오. 원자량 H 1.0, C 12, N 14, O 16, Cu

More information

장깨표지65

장깨표지65 06 어떻게 하면 믿음으로 살 수 있을까? 아무리 고민해도 아무런 방법이 없을 때가 많지요. 이번 여름! 믿음의 여행을 함께 떠나보는 건 어떠세요? 올해도 우리 친구들과 축제를 벌이실 선생님들을 응원합니다! 믿음의 여행을 떠.나.요! 사진 _ 한국장애인사역연구소 www.kmind.net 2010 06 Vol.65 D-30, D-29 D-28,

More information

May leaflet_final.pdf

May leaflet_final.pdf 2012.5.7 ~ 6.2 [19-22week // for 4weeks] Love Gift-Giving, Love Tupperware 5week 19 - week 22 / May 683,000 777,400 614,700 94,400 871_ May Flower Set(16) 210,000 441_ 37,600 326_ 28,800 308_ 46,400 02

More information

2003report250-12.hwp

2003report250-12.hwp 지상파 방송의 여성인력 현황 및 전문화 방안 연구 한국여성개발원 발간사 Ⅰ....,.,....... .. Ⅱ. :...... Ⅲ.,,. ..,.,.... 9 1 1.. /.,. PD,,,,, / 7.93%. 1%... 5.28% 10.08%. 3.79%(KBS MBC), 2.38 %(KBS MBC) 1%...,. 10. 15. ( ) ( ), ( ) ( )..

More information

¹é¹üȸº¸ 24È£ Ãâ·Â

¹é¹üȸº¸ 24È£ Ãâ·Â 2009.가을 24호 2_ . 02 03 04 08 10 14 16 20 24 28 32 38 44 46 47 48 49 50 51 _3 4_ _5 6_ _7 8_ _9 10_ _11 12_ _13 14_ _15 16_ _17 18_ 한국광복군 성립전례식에서 개식사를 하는 김구(1940.9.17) 將士書) 를 낭독하였는데, 한국광복군이 중국군과 함께 전장에

More information

ÆÞ¹÷-Æîħ¸é.PDF

ÆÞ¹÷-Æîħ¸é.PDF H.E.L.P. Vol. SUMMER Vol. WINTER 2015. vol 53 Pearl S. Buck Foundation Korea 4 Pearl S. Buck Foundation Korea 5 Pearl S. Buck Foundation Korea 프로그램 세계문화유산 걷기대회 Walk Together 탐방길곳곳에서기다리고있는조별미션활동! 남한산성 탐방길에는

More information

FSB-12

FSB-12 CONTENTS 02 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 52 03 02 September Future Strategy & Business Development 03 02 September Future Strategy & Business Development 05 04 September Future Strategy & Business

More information

120~151역사지도서3

120~151역사지도서3 III 배운내용 단원내용 배울내용 120 121 1 2 122 3 4 123 5 6 124 7 8 9 125 1 헌병경찰을앞세운무단통치를실시하다 126 1. 2. 127 문화통치를내세워우리민족을분열시키다 1920 년대일제가실시한문화 통치의본질은무엇일까? ( 백개 ) ( 천명 ) 30 20 25 15 20 15 10 10 5 5 0 0 1918 1920 ( 년

More information

A 001~A 036

A 001~A 036 4 3 2 0 8 91 0 1 2 3 4 5 6 08 09 00 01 02 03 04 18 19 10 29 20 22 23 39 30 31 32 33 48 49 40 41 59 50 69 1 2 3 4 1 2 3 4 1 4 7 10 13 1 2 3 4 5 6 rev. C C r C a f h f h L h h nrpm f h f n L C 3 P L

More information

110-121¿¹¼ú°¡À̾߱â

110-121¿¹¼ú°¡À̾߱â 9 6 9 2 40 4 9 1 15 2 13 3 1 1 22 113 1960 2 12 40 1987 1960 1 114 3 4 5 2 6 1. 1962년 작 집 2. 1938년 작 언덕 위의 파밭 3. 2000년 작 연못 4. 1992년 작 연못 5. 2000년 작 설경색 6. 1972년 작 산 문화예술 이천삼년 사월호 115 1921 5 17 4 10 6

More information

이상한 나라의 앨리스.pages

이상한 나라의 앨리스.pages 이상한 나라의 앨리스 01 문학의! 대한민국 문한 전문 사이트 문학의 사이트에서 자신의 콘텐츠를 등록하고 싶은 분은 위에 메일로 보내주세요. 궁금한 부분은 대표 전화로 연락을 주시면 상세히 상담해 드립니다. 화창한 오후마다 우린 느긋이 배를 타지 제1장 토끼굴 속으로 제2장 눈물 웅덩이 제3장 코커스 경주와 긴 이야기 제4장

More information

Ä¡¿ì_44p °¡À» 89È£

Ä¡¿ì_44p °¡À» 89È£ 2012 vol.89 www.tda.or.kr 2 04 06 8 18 20 22 25 26 Contents 28 30 31 38 40 04 08 35 3 photo essay 4 Photograph by 5 6 DENTAL CARE 7 Journey to Italy 8 9 10 journey to Italy 11 journey to Italy 12 13 Shanghai

More information

Çѹ̿ìÈ£-197È£

Çѹ̿ìÈ£-197È£ 2014 Journal of the Korea America Friendship Society (KAFS) Journal of the Korea America Friendship Society (KAFS) LASTING FRIENDS Journal of the Korea America Friendship Society (KAFS) LASTING FRIENDS

More information

À¯¾ÆâÀÇ°úÇмÒÃ¥ÀÚ.PDF

À¯¾ÆâÀÇ°úÇмÒÃ¥ÀÚ.PDF 제1 부 제2부 제1 부 과학적 탐구기능 창의적 기능 창의적 성향 물체와 물질에 대해 알아보기 생명체와 자연환경 소중하게 여기기 자연현상에 대해 알아보기 간단한 기계와 도구 활용하기 멀리 보내기 변화시키기 띄우기 붙이기 궁금한 것 알아가기 적절한 측정 유형 선택하기 적절한 측정 단위 선택하기 적합한 측정 도구 사용하기 측정 기술 적절하게 적용하기 알고 있는

More information

<28C3D6C1BE29C7D1B1B9BEEEB9AEB9FDB7D028317E3134292D3132303232312E687770>

<28C3D6C1BE29C7D1B1B9BEEEB9AEB9FDB7D028317E3134292D3132303232312E687770> 한국어 문법론(제1차 시) 한국어 문법론 개 요 * 주제 제1장 한국어 문법의 개요 제2장 문장의 구조 제3장 문장 성분(주어, 목적어) * 학습 내용 1. 강의 개요, 강의 목표 2. 한국어 문법의 개요 3. 문장의 구조 : 어순, 기본 문형 4. 문장 성분 1 주어, 2 목적어 * 학습 목표 1. 한국어의 특징과 문법, 문장 구조를 안다. 2. 한국어 문장

More information

½Ç°ú¸Ó¸®¸»¸ñÂ÷ÆDZÇ(1-5)¿Ï

½Ç°ú¸Ó¸®¸»¸ñÂ÷ÆDZÇ(1-5)¿Ï 실과056-094 2013.1.9 7:22 PM 페이지67 MDPREP_RipControl 2007 개정 5학년 검정 지도서 각론 알짜 정리 67 영양소 힘을 내는 일(탄수화물/지방/단백질) 몸의 조직 구성(지방/단백질/무기질/물) 몸의 기능 조절(단백질/무기질/비타민/물) 식품 구성 자전거의 식품과 영양소 식품군 곡류 탄수화물 우리가 활동하는데 필요한 힘을

More information

#遺€?됱궗?뚮뱾168?

#遺€?됱궗?뚮뱾168? www.icbp.go.kr ISSN 2005-8632 4 2010. Vol.168 The Bupyeong Saramdul 02 Vol.168 Vol.168 03 04 Vol.168 Vol.168 05 06 Vol.168 Vol.168 기획 孝 2010년 3월 25일 발행 07 미니뉴스 부평구민 DNA에는 효(孝)가 있다 부평장애인복지관의 나눔 행사

More information

도서관문화 Vol.51 NO.9(2010.9) 가을은 독서의 계절?! 16

도서관문화 Vol.51 NO.9(2010.9) 가을은 독서의 계절?! 16 특집 도서관문화 Vol.51 NO.9(2010.9) 가을은 독서의 계절?! 16 특집 : 독서관련 단체의 독서축제 가을독서문화축제, 부산으로 가다 17 도서관문화 Vol.51 NO.9(2010.9) 부산 가을독서문화축제의 이모저모 18 특집 : 독서관련 단체의 독서축제 19 도서관문화 Vol.51 NO.9(2010.9) 20 특집 : 독서관련 단체의 독서축제

More information

Safe and Humanized Bir t h

Safe and Humanized Bir t h Safe and Humanized Bir t h 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9

More information

untitled

untitled THENATIONALCENTER FOR KOREAN TRADITIONAL PERFORMING ARTS YEARBOOK 2005 Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. 3. 31. 가곡 계면조 한바탕 4. 15. 민속악단 정기공연 11. 24. 민속음악대제전 9. 1. 무용단 정기공연 창작무용 5. 26. 창작악단 제2

More information

Speaking Cue 1 Unit 1 About Myself 자신의 모습을 그리고 이름과 국적, 좋아하는 음식 등에 대해 답하며 1,인칭 표현을 구사함으로써 자신 있게 자 기 소개를 할 수 있다. 1. Speaking Cue를 시작하는 첫 시간, 학급 친구들을 처음

Speaking Cue 1 Unit 1 About Myself 자신의 모습을 그리고 이름과 국적, 좋아하는 음식 등에 대해 답하며 1,인칭 표현을 구사함으로써 자신 있게 자 기 소개를 할 수 있다. 1. Speaking Cue를 시작하는 첫 시간, 학급 친구들을 처음 Speaking Cue Speech Note 활용법 매 Unit의 다섯 번째 위치하고 있는 Speech Note는 잡지 표지 만들기, 길 찾기 게임, 날씨 및 스 포츠 리포터 되기, 바자회 계획하기, 잃어버린 강아지 찾는 포스터 만들기 등의 다양한 확장학습 을 통해 학생들이 좀 더 쉽고 다양한 방법으로 Speaking에 접근할 수 있도록 해주는 역할을 합 니다.

More information

歯5)논단2.PDF

歯5)논단2.PDF 1) 2) 1. :. NGO..,..,,,...,.. OECD, 15 15 1997 4.. 1997 3 15. 1999 8,..,..,. ( 1), ( : ). ha nc lk@pspd.org 2), ( : ). biocdst@orgio.net ). 1980. 1998,. 2 (biosafety protocol), LMO. DNA...,,,., ( )..,..

More information

1111

1111 4 분당판 20권 21호 2014년 5월 25일 생명순활동상활 생명순활동상황 생명순 보고는 토요일 오전까지 마쳐주십시오. 보고자 : 김연호 목사 010-9251-5245 보고 : 각 교구 조장님께서 교구 사역자에게 보고해 주세요. 분당판 20권 21호 2014년 5월 25일 생명순활동상황 전도실적은 전도 한 분이 소속한 교구의 생명순에 전도한 인원수를 추가합니다.

More information

표지목차.hwp

표지목차.hwp 38000-67000- 93-33 ( 7 ) 98. 2. ,,, P C (GO E N V ) (GO MOE),. ,, OECD EPA, EU,, 60 OECD OECD OECD, 21,, .,,. CO 15%, RUSS EPRI, 6, 4 1 2050,,,. EU, PET 0.02ng ,, Dryer( ) 2,700 CO 97%, 207 , (EPA),. (DMZ)

More information

(72) 발명자 김창욱 경기 용인시 기흥구 공세로 150-20, (공세동) 박준석 경기 용인시 기흥구 공세로 150-20, (공세동) - 2 -

(72) 발명자 김창욱 경기 용인시 기흥구 공세로 150-20, (공세동) 박준석 경기 용인시 기흥구 공세로 150-20, (공세동) - 2 - (19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A) (11) 공개번호 10-2014-0034606 (43) 공개일자 2014년03월20일 (51) 국제특허분류(Int. Cl.) H01M 4/525 (2010.01) H01M 4/505 (2010.01) H01M 4/48 (2010.01) H01M 4/131 (2010.01) (21) 출원번호 10-2012-0101151

More information

<B3EDB9AEC0DBBCBAB9FD2E687770>

<B3EDB9AEC0DBBCBAB9FD2E687770> (1) 주제 의식의 원칙 논문은 주제 의식이 잘 드러나야 한다. 주제 의식은 논문을 쓰는 사람의 의도나 글의 목적 과 밀접한 관련이 있다. (2) 협력의 원칙 독자는 필자를 이해하려고 마음먹은 사람이다. 따라서 필자는 독자가 이해할 수 있는 말이 나 표현을 사용하여 독자의 노력에 협력해야 한다는 것이다. (3) 논리적 엄격성의 원칙 감정이나 독단적인 선언이

More information

<C6EDC1FD2DB1B820C5EBC1F8B4E7BCBCB7C220C3D1BCB120C3E2B8B6C0C720B9DDC7E5B9FDBCBAB0FA20B4EBC3A52E687770>

<C6EDC1FD2DB1B820C5EBC1F8B4E7BCBCB7C220C3D1BCB120C3E2B8B6C0C720B9DDC7E5B9FDBCBAB0FA20B4EBC3A52E687770> 긴급좌담회 자료집 구 통진당세력 총선 출마의 반헌법성과 대책 - 바른사회시민회의, 자유민주연구원 공동 긴급정책토론회 - 일 시 : 2016년 4월 4일(월) 10:00-12:00 장 소 : 프레스센터 19층 국화실 주 최 : 바른사회시민회의, 자유민주연구원 자유민주연구원 바른사회시민회의 구 통진당세력 총선 출마의 반헌법성과 대책 - 바른사회시민회의, 자유민주연구원

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20332ECAEEF0E5E9F1EAE8E920FFE7FBEA2D31>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20332ECAEEF0E5E9F1EAE8E920FFE7FBEA2D31> МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН Ташкентский Государственный Восточный лицей при ТашГИВ Ким О., Дмитриев Д., Шакирова Н. Корейский язык -1 Учебное пособие

More information

........b60......07.......

........b60......07....... 09 02 6 7 8 9 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 TIP 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 TIP 58 59 60 61 TIP 62 63 64 65 66 67 TIP 68 69 70 71

More information

<C1DFB0B3BBE7B9FD3128B9FDB7C92C20B0B3C1A4B9DDBFB5292E687770>

<C1DFB0B3BBE7B9FD3128B9FDB7C92C20B0B3C1A4B9DDBFB5292E687770> 공인중개사의 업무 및 부동산 거래신고에 관한 법령 제1장 공인중개사제도 제2장 총칙 제3장 중개사무소의 개설등록 제4장 중개업무 제5장 중개계약 및 부동산거래정보망 제6장 중개업자 등의 의무 제7장 중개보수 제8장 교육 및 업무위탁, 포상금 제9장 공인중개사협회 제10장 지도ㆍ감독 및 벌칙 제23회 완벽대비 제1장 공인중개사제도 1. 시험시행기관 (1) 원칙

More information

E20023804(2005).hwp

E20023804(2005).hwp - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - - 22 - - 23 - - 24 - - 25 - - 26 - - 27 - 100 기초선 중재(마인드 맵핑 프로그램을

More information

2014학년도 수시 면접 문항

2014학년도 수시 면접 문항 안 경 광 학 과 세부내용 - 남을 도와 준 경험과 보람에 대해 말해 보세요. - 공부 외에 다른 일을 정성을 다해 꾸준하게 해본 경험이 있다면 말해 주세요. - 남과 다른 자신의 장점과 단점은 무엇인지 말해 주세요. - 지금까지 가장 고민스러웠던 또는 어려웠던 일과 이를 어떻게 해결하였는지? - 자신의 멘토(조언자) 또는 좌우명이 있다면 소개해 주시길 바랍니다.

More information

......-....4300.~5...03...

......-....4300.~5...03... 덕수리-내지(6장~8장)최종 2007.8.3 5:43 PM 페이지 168 in I 덕수리 민속지 I 만 아니라 마당에서도 직접 출입이 가능하도록 되어있다. 이러한 장팡뒤의 구조는 본래적인 형태라 고 할 수는 없으나, 사회가 점차 개방화되어가는 과정을 통해 폐쇄적인 안뒤공간에 위치하던 장항 의 위치가 개방적이고 기능적인 방향으로 이동해가는 것이 아닌가 추론되어진다.

More information

0.筌≪럩??袁ⓓ?紐껋젾001-011-3筌

0.筌≪럩??袁ⓓ?紐껋젾001-011-3筌 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Chapter 1 13 14 1 2 15 1 2 1 2 3 16 1 2 3 17 1 2 3 4 18 2 3 1 19 20 1 2 21 크리에이터 인터뷰 놀이 투어 놀이 투어 민혜영(1기, 직장인) 내가 살고 있는 사회에 가치가 있는 일을 해 보고 싶 어 다니던 직장을 나왔다. 사회적인 문제를 좀 더 깊숙이 고민하고, 해결책도

More information

2015년도 정기총회 자료집 강릉의제21실천협의회 2015년 정기총회 일시 : 2015년 1월 20일(화) 오전 11시 장소 : 라카이샌드파인리조트 한송홀 210-703 강원도 강릉시 강릉대로33 강릉시청 9층 강릉의제21 사무국 전화 : 033-648-3390/640-5741~2 팩스 : 033-648-1227 카페 : http://cafe.daum.net/6483390

More information

E PA T e c h n o l o g y In n ov a t io n S t r a t e g y. 19 9 4 1 E PA. 19 9 3 2 E n v ir o n m e n t a l T e c h n o lo g y In it ia t iv e ( ET I)

E PA T e c h n o l o g y In n ov a t io n S t r a t e g y. 19 9 4 1 E PA. 19 9 3 2 E n v ir o n m e n t a l T e c h n o lo g y In it ia t iv e ( ET I) (E PA)... (T o c h n o lo g y In n ov a t io n S t r a t e g y ) E PA. E PA e n d - o f c o n t r o l,,,..,... Ris k - a v e r s e. 2 1.. E PA. E PA. E PA C a r o l M. B r o w n e r. T e c h n o l o g

More information

歯FFF01379.PDF

歯FFF01379.PDF 1 9 9 5 M. Div. . 1995 M. Div. . 1 9 9 5 . 1 A. 1 B. 2. 4 A. 4 B. 6 C. 9. 15 A. 15 1. 15 2. 17 3. 2 0 B. 22 1. 22 a. 25 b. 26 c. 27 2. 29 a. 3 0 b. 35 c. 37 3. ( ) 4 1 a. 43 b. 4 5 c. 48. 5 2 A. 5 2 1.

More information

새국어생활제 14 권제 4 호 (2004 년겨울 )

새국어생활제 14 권제 4 호 (2004 년겨울 ) 새국어생활제 14 권제 4 호 (2004 년겨울 ) 네티즌들이궁금해하는어원몇가지 (3) 115 새국어생활제 14 권제 4 호 (2004 년겨울 ) 네티즌들이궁금해하는어원몇가지 (3) 117 새국어생활제 14 권제 4 호 (2004 년겨울 ) 네티즌들이궁금해하는어원몇가지 (3) 119 새국어생활제 14 권제 4 호 (2004 년겨울 ) 네티즌들이궁금해하는어원몇가지

More information

08학술프로그램

08학술프로그램 www.kafle.or.kr Foreign Language Teachers Expertise 01 01 02 03 04 05 06 07 한국외국어교육학회 2008년 겨울학술대회 학술대회 관련 문의 좌장: 이강국 (대학원 309호) 13:30~14:00 명사구 내 형용사의 위치와 의미 유은정 이상현 곽재용 14:00~14:30 스페인어 문자체계의 발달과정 연구

More information

내지-교회에관한교리

내지-교회에관한교리 내지-교회에관한교리 2011.10.27 7:34 PM 페이지429 100 2400DPI 175LPI C M Y K 제 31 거룩한 여인 32 다시 태어났습니까? 33 교회에 관한 교리 목 저자 면수 가격 James W. Knox 60 1000 H.E.M. 32 1000 James W. Knox 432 15000 가격이 1000원인 도서는 사육판 사이즈이며 무료로

More information

저작자표시 - 비영리 - 변경금지 2.0 대한민국 이용자는아래의조건을따르는경우에한하여자유롭게 이저작물을복제, 배포, 전송, 전시, 공연및방송할수있습니다. 다음과같은조건을따라야합니다 : 저작자표시. 귀하는원저작자를표시하여야합니다. 비영리. 귀하는이저작물을영리목적으로이용할수없습니다. 변경금지. 귀하는이저작물을개작, 변형또는가공할수없습니다. 귀하는, 이저작물의재이용이나배포의경우,

More information

2006.5ø˘ øÏæ - ª¡ˆ.pdf

2006.5ø˘ øÏæ - ª¡ˆ.pdf 2006. 05 17 18 2006. 05 19 20 2006. 05 21 22 2006. 05 23 24 01 26 2006. 05 27 28 2006. 05 29 30 2006. 05 31 32 2006. 05 33 02 34 2006. 05 35 36 2006. 05 37 38 2006. 05 39 03 04 40 2006. 05 41 05 42 2006.

More information

uzbloggerlar_1_bosqich_xushnudbek_uz

uzbloggerlar_1_bosqich_xushnudbek_uz ЎЗБЕКИСТОНДА ИЛК МАРТА ЎТКАЗИЛАЁТГАН БЛОГГЕРЛАР ЧЕМПИОНАТИНИНГ 1-БОСҚИЧИДА ИШТИРОК ЭТГАН БАРЧА БЛОГПОСТЛАР ТЎПЛАМИ (Матн имлоси оригиналида қолдирилган) Расмий нашр (14.01.2014 йилгача бўлган ўзгартиришлари

More information

<BABBB9AE2DC7D5C3BC2E687770>

<BABBB9AE2DC7D5C3BC2E687770> * 주제어: 노무현대통령 참여정부 참여의 확대 갈등의 증폭 통합의 정치 세대.27 *** 이념 -.17 ***.12 *** -.18 *** -.06 * 여야 성향 정치 효능감.24 *** -.32 *** -.33 ***.01 탄핵 찬성여부 대통령 정부 만족도 -.02.19 *** -.35 *** 한나라당 지지 (지역) -.12

More information

레이아웃 1

레이아웃 1 03 04 06 08 10 12 13 14 16 한겨울의 매서운 추위도 지나가고 어느덧 봄이 성큼 다가왔습니다. 소현이가 이 곳 태화해뜨는샘에 다닌 지도 벌써 1년이 지났네요. 해샘에 처음 다닐 때는 대중교통 이용하는 것도 남을 의식해 힘들어하고, 사무실내에서 사람들과 지내는 것도 신경 쓰여 어려워했었습니다. 그러던 우리 소현이가 하루, 이틀 시간이 지나면서

More information

<C0DAB7E1C1FD395F32352E687770>

<C0DAB7E1C1FD395F32352E687770> 지상파방송 연예오락프로그램, 구조적 문제점 -2003년 상반기 연예오락프로그램 모니터링 결과 보고 ~ 지상파 TV 3사 버라이어티 프로그램 선정성 가학성 분석 송종길 / 방송영상산업진흥원 책임연구원 1. 서 론 1 2 2. 분석 방법 3 4 5 6 7 8 3. 분석 결과 9 10 11 < 7> 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4. 결

More information

목원 한국화- 북경전을 준비하며 지난해부터 시작 된 한국의 목원대학교 한국화 전공의 해외미술체험은 제자와 스승의 동행 속에서 미술가로 성장하는 학생들의 지식에 샘을 채워주는 장학사업으로 진행되고 있으며, 한국의 우수한 창작인력 양성을 위해, 배움을 서로 나누는 스승들의

목원 한국화- 북경전을 준비하며 지난해부터 시작 된 한국의 목원대학교 한국화 전공의 해외미술체험은 제자와 스승의 동행 속에서 미술가로 성장하는 학생들의 지식에 샘을 채워주는 장학사업으로 진행되고 있으며, 한국의 우수한 창작인력 양성을 위해, 배움을 서로 나누는 스승들의 K o r e a n P a i n t i n g F i n e A r t s D e p t. A r t C o l l e g e M o k w o n U n i v e r s i t y 목원대학교 미술대학 한국화전공 우수창작인력양성 특성화장학생-제2차 해외미술체험 陌生的眼神看 展ː 望 목 원 한 국 화 -Beijing을 걷다- Korean Painting

More information

*074-081pb61۲õðÀÚÀ̳ʸ

*074-081pb61۲õðÀÚÀ̳ʸ 74 October 2005 현 대는 이미지의 시대다. 영국의 미술비평가 존 버거는 이미지를 새롭 게 만들어진, 또는 재생산된 시각 으로 정의한 바 있다. 이 정의에 따르 면, 이미지는 사물 그 자체가 아니라는 것이다. 이미지는 보는 사람의, 혹은 이미지를 창조하는 사람의 믿음이나 지식에 제한을 받는다. 이미지는 언어, 혹은 문자에 선행한다. 그래서 혹자는

More information

MOBIS 12<110B><116F><11AF>_<110E><116C><110C><1169><11BC>.pdf

MOBIS 12<110B><116F><11AF>_<110E><116C><110C><1169><11BC>.pdf DECEMBER 2013 / No. 388 MOBIS2013 DECEMBER 02/03 Happy View Finder December 2013 HYUNDAI MOBIS 04/05 December 2013 HYUNDAI MOBIS contents Special Theme 08 Column 12 View 14 People 18 Choice 22 Info 02

More information

SIGIL 완벽입문

SIGIL 완벽입문 누구나 만드는 전자책 SIGIL 을 이용해 전자책을 만들기 EPUB 전자책이 가지는 단점 EPUB이라는 포맷과 제일 많이 비교되는 포맷은 PDF라는 포맷 입니다. EPUB이 나오기 전까지 전 세계에서 가장 많이 사용되던 전자책 포맷이고, 아직도 많이 사 용되기 때문이기도 한며, 또한 PDF는 종이책 출력을 위해서도 사용되기 때문에 종이책 VS

More information

S - O I L M A G A Z I N E 2016 April Vol

S - O I L M A G A Z I N E 2016 April Vol 04 S-OIL MAGAZINE Vol. 413 April 2016 S - O I L M A G A Z I N E 2016 April Vol. 413 04 12 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 38 42 48 49 50 04 MONTHLY MAGAZINE 05 APRIL 2016 06 MONTHLY MAGAZINE 07 APRIL 2016

More information

지표2권1-273

지표2권1-273 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 연 기 3 리 594 이름 돌공이 용도 곡식 빻기, 곡식 찧기 이름 손굴림돌 용도 씨앗을 땅속 깊숙이 넣기 위한 도구 이름 가마니 용도 곡식 보관 마을별 지표조사 소유자 재질 소유자 재질 소유자 재질 박광규 이름 삼태기 돌 용도 거름, 흙, 곡식 나르기 김종상

More information

국통 7 3-6 - 47 南 北 韓 數 學 敎 科 書 撚 較 分 析 國 土 統 - 院 차 a l l 터 리 말 l 2 교과서 의 중 별 2 가 학 린및 종록 2 f 학는시 간수 : G 라 교과서의 체제 L 5 (l) 피형적 인 향대 5 州 내부적인 헝 태 f#t # 7 3 교 과 서 의 내유 9 가 수 학 류 터 # f 9 (l) 인역어가 라 른 경우 ~

More information