Bchvvhv[vhvvhvvhchvvhvvhvvhvvhvvgvvgvv}vvvgvvhvvhvvvhvvhvvhvvvbbhvvhvvvgvvgvvhvvhvvhv}hv,.. Bchvvhv[vhvvhvvhvvhvvbbhvvhvvhvvvhvvhvvgvvgvv}vvgvvhvvvhvv

Size: px
Start display at page:

Download "Bchvvhv[vhvvhvvhchvvhvvhvvhvvhvvgvvgvv}vvvgvvhvvhvvvhvvhvvhvvvbbhvvhvvvgvvgvvhvvhvvhv}hv,.. Bchvvhv[vhvvhvvhvvhvvbbhvvhvvhvvvhvvhvvgvvgvv}vvgvvhvvvhvv"

Transcription

1 [ 5] 입당성가 ( ) 성호경 Bcgvbbbhvbbbhcbhvvhvbbbgvvbvbhvbbjvvhvv[vbbhvbbbGYvvvvygcbbgc}cvvbbgcbbGYc}cccccbbbbbbbbbbbbvvbbhv 인사 Bchvvhvbbbhchvvhvvhvbbbhvvvhvvhvvhvvvhvvhvvhvbbbhvv[vvhvvhvvhvvvhvvhvvhvbbbhvvvbhvvhvbbbhvvvhvvhvvbbhv Bchvvvvvgcbbbgvv[vvgvvbhvvhcbbhvvhvvbbhvvhcbbbhvvjvvhvvbhvv[vvgvvhvvhvvhvvvvygcgcv}vvbbvgv - Bcgvbbhvvvvhvvgvvgchvvhc}ccccchccccccccccccccvvvvb. [ 참회양식 A] Bchvvhchvvhvvhvv[vvhvvhvvhvvvhvvhvvhvvvhvvhvvhvvhvvvhvvhvvhvvhchvvgvvgvv{vvgvvhvvvhvbbhv, Bchcgvvgvvvhvvhvvhvv}cchcccccccccccccccccccvvbbb.

2 Bchvvhv[vhvvhvvhchvvhvvhvvhvvhvvgvvgvv}vvvgvvhvvhvvvhvvhvvhvvvbbhvvhvvvgvvgvvhvvhvvhv}hv,.. Bchvvhv[vhvvhvvhvvhvvbbhvvhvvhvvvhvvhvvgvvgvv}vvgvvhvvvhvvhvvhvvvhvvhvvgvbbgvvbbhvvhvvhvv}vgv,.. Bcgvvhvvhvvhvvvhvvhvvhvv[vvhvvhvvhvvhvvvhvvhvvhvvhvvhvvgvvgvv{vvgvvhvvvhvvhvvhvvhvvhvv[vbbhv,, Bchvvhvvhvvvhvvhvvhvvhvvvhvvhvvgvvvhvvygvvvgc}ccgcGYc}cvccvcccchvbb -.. 자비송 Bchvvbbhvv[vhvvhvvhvvgvvvGYvvgvdvvvvv}vvvhvvbbhvv[vhvvhvvhvvgvvvGYvvgvdvvvvv}vvvvvvvvvvvvvvhvbb,, Bchvvvvvbbhvvvhvv[vhvvhvvhvvvgvvGYvvgvvdvvv}vvvvvhvvvbbhvvvvhvv[vhvvhvvhvvvgvvGYvvgvvdvvv}vhvbb,, Bchvvbbhvv[vhvvhvvhvvgvvvGYvvgvdvvvvv}vvvhvvbbhvv[vhvvhvvhvvgvvvGYvvgvdvvvvv}vvvvvvvvvvvvvvkvbb,, 대영광송 (.) Bckvvkvvkvvkvvbkvvhvvh.vvvkvvkvvkvvhvbbbvGYvvbh.vv}vvvkvvkvvkvvkvvbvkvvkvvkvvkvbbvbbkvvkvvkvvhvbh.vb[kbb.

3 BckvvkvbbkvbbkvvihvbbGYvbbbbbh.vvb}vbbbvgvbbvhvvhvvhvvvhvvhvvtdvvgbbvhvvh.vv}vbbbvgvvhvvhvvhvvvhvvhvvtdbbbbbbbbbbgvbb.,. Bcgvvhvvh.vv}vbbvkvvkvvkvvvkvvkvbkvvhvbbh.v{bbvkvbbkvbbihbbbbbvgvvhvvh.vbv}vvvkvvkvvkvvvkvvkvvkvvkvvhbbbbbbhbbb,.. Bch.v{vvkvvkvvihvbbgbbbbvhvvh.vvbb}vvbbbbkvbbbhvvbbbhvvhvvvhvvhvvhvvhvvbhbbvgbbvgvvhvvhvvh.vv}vbbbvhvvkvvkbbbbbbbbbkbvbb,.. Bckvvbbkvvkvvvbbbvkvvbbbbhvvvh.vvvb}vvvhvvvkvvkvvkvvvkvvkvvkvvbkvvhvvh.vv}vvvkvvkvvkvvkvvvihvvKOvbbblbbbb,,, Bcl?vv}vvvkbbvhvvhvvbbbhvvhvvbbhvvhvvhvvhvbbvGYvbbbbvh.v{vbbgvvhbbvhvbbbhvbbbvhvbbbhvbbbhvbbbbvgvvgvvhvvh.bbvv}vbbvkvbbbbhbbbbb,. BchvvhvvvhvvhvvbbbbhvvhvvhvvhvvvbGYvbbbvh.vv{vgvvhvvhvbbbvhvvhvvhvvvhvvgvvgvvhvvh.vv}vvvhvvkvvvkvvkbbb,. Bckvvkvvvkvvkvvkvvkvvvihvbbbbh.vbbb{vkvvhvvhvvhvvvhvvhvvhvvvgvvgvvhvvh.vv}bbbbvvihvvbbhvvvgvvhvvhvbbbbbhv,. Bchvbbh.vbb{vihvvhvvbbbbgvvhvvhvbbbhbbbvh.v{vihvvhvvvhvvhvvhvbbbvihvvhvvvvkvvbbbbvlvvvvl?vv}vvvgvvhvvhvvvhbhbbbb,,, Bch.v{vgvvhvvhvvbbhvbbhbbvhvvhvvbbbbhvvhvvvihvvh>v{vdvvdvbbgvvhvvh>vv}vbbbvgvvvGYvv}vvvvvvvvvvvvvvvvbbvhbbbbb..

4 [ 참회양식 B] (.) Bchvvhchvvhvvhvv[vvhvvhvvhvvvhvvhvvhvvvhvvhvvhvvhvvvhvvhvvhvvhchvvgvvgvv{vvgvvhvvvhvbbhv, Bchcgvvgvvvhvvhvvhvv}ccgcccccccccccccccccccvvbbb. ( ) Bcgvvhvvhvvhvvhvvhvvhvvhvvhvvhvvhvvhvvhvvhvvhvvvhvvhvvvjvvygv{vvkvvkvvuhvvjvvgvvhvvhv}vbbhv,. Bchvvhvv[vvkvvkvvuhvvvjvvgvvhvvhvv}ccccgcccccccccccccvvbbb,. Bcgvvhvvhvvvhvvhvvhvvvhvvhvvvvvjvvvvhvvvvygvv{vvkvvkvvuhvvvjvvgvvhvvvhvvc}vvcccbbhv,. Bchcvvhvvvvhvv[vvkvvkvvuhvvjvvgvvhvvvhvv}ccccgcccccccccvvvvvvbbb,. Bcgvvhvvvhvvhvvhvvhvvvhvvhvvhvvhvvvhvvhvvvjvvygvv{vvkvvkvvuhvvvjvvgvvhvvvhv}vcccvbhbv,. Bchvvhvv[vvkvvkvvuhvvvjvvgvvhvvvhv}vvccccgcccccccccccccbbb,. Bcgvvhvvhvvhvvvhvvhvvhvv[vvhvvhvvhvvhvvvhvvhvvhvvhvvhvvgvvgvv{vvgvvhvvvhvvhvvhvvhvvhvv[vbbhv,,

5 Bchvvhvvhvvvhvvhvvhvvhvvvhvvhvvgvvvhvvygvvvgc}ccgcGYc}cvccvccccvhbb -.. 대영광송 (.) 본기도 (.) Bchvvgvvhvvhvvhvv}ccccgcccccccccccccccccccvbbb. Bcgvvhvvhvvhvvhvvhvvhv[vhvvhvvhvvhvvhvvhvvvhvvhvvhvvbbhvvvhvvhvvhvvhvvhvvgvvgv{vgvvhvvhvvvhv,, Bchvvhvvhvvhvvhvv[vvhvvhvvvhvvhvvhvvhvvhvvhvvgvvgvvhvvhvvhvv]vvgvvhvvhvvhvvhvvhvvvhvvhvvbbhv. Bchvvhvvhvvhvv[vvhvvhvvhvvhvvhvvhvvhvvhvvvhvvhvvhvvgvvgvvhvvhvv[vvgvvhvvvhvvvhvvhvvvvhvvbbhv,, Bchvvvvhvvvvhvvhvvhvvvgvvbhvvygcgc}cvvgcGYc}vvcccccccccccbb -.. 독서 ( ) (1 ) Bckvvkvvkvvvvkvvkvvkvvfvvfc}cbbbkvvkvvkvvvkvvkvvkvvfvvfc}ccccccccvvbbbb..

6 화답송 ( ) (2 ) Bckvvkvvkvvvvkvvkvvkvvhvvhc}cbbbkvvkvvkvvvkvvkvvkvvhvvhc}ccccccccvvbbbb.. 복음환호송 ( ) 복음 ( ) Bcgvvhvvhvvhvvvgvvhvvhvvhvvvygcgc}cgvvhvvvvhvvgvvgvvhchc}ccccvvvcvbbhv -.. Bchcvvhchvvhvvvhvvhvvfvvvhvvhvvgvvgvvgc}cvhvvhvv[vvhvvhvvvhvvhvvgvvgvv}vccbbv ( ).,. ( ) BchvvhvvhvvvvhvvhvvHUvvvhvvhc}cvhcvvHUvvvvhvvvgvvGYvvvvhvvhvvhcv}cccccvvbb 신앙고백 (.) BchvvhvvhvvhvvvhvbbdvvGYvbbbbbbh.vvbbb}bbbbvkvvkvvkvvbbkvvkvvkvvkvvbbbbbkvvkvbbvbkvvihvbbvGYvbbbbvh>vbbbbbb}vbbkvbbbbvkvvkbbkvb. BckvvvkvvkvvkvvvvihvvvGYvvvh.vvbb}vbbbkvvkvvkvvkvvkvbbbkvvk/v{vKOvbblvvbblbbbv;vv;vvplvvkvbbkvvkvvkvvbbbkbbbbbbhv

7 Bchvvh.vv}vvvkvvkvvkvvvkvvkvvkvvvkvvkvbbbvkvvhvvh.v{vkvvkvvkvvbbbkvvhvvKOvvvbbl?vbbbb}vvbbbbkvvkvvkvvkbbkv, Bckvvkvvkvvvkvvkvvkvbbbhvvh.v{vkvvkvvihvbbGYvvvh.vvbb}vvbbbgvvhvvhvvvhvvhvvhvvvkvvhvvhvvh.vv}vvvgbbbhbbbbb Bchvvvhvvhvvbbhvvhvvhvvhvvbbgvbbhvbbkbbbbvhvbbh.vbbbb}vbbbvkvvkvvkvvbbbkvvkvvbbbkvbbkvvkvvkvvvkvbbhvbbbbvKOvbbbbbvl?v{vkbbkv BckvvkvvkvbbvkvvhvvKOvvl?vvb}vbbbvkvvhvvhvvhvvh.v{vGYvbbvhvvhvvvkvbbhvvhvvh.vbb{vgvvhvvhvvhvvvhvvhvvhbhvb BchvvvgvvgvbbbHIbbbbvvk/vbbbbv}bbbbbgvvhvvhvvbbhvbbhvvh.vbbbb}bvbbbgvbbhbbvhvvhvvbbbbhvbbhbbbvhvbbbbbbbbbhvbbbhvbbbh.vbbb}bbvihvbbbbbhvbbbbbbbbbbhbbbhbbbb. BchbbbbvhvbbbbvhvvhbbbbbbbdvvvGYvvvbbhvvh.vv}bbbvhvbbkvvkvvvKOvvbbbbblvbbbvbb;vvlvvlvvl?vbbbbbbb}v8^%bhbyg<vvDTbtdvGYbihvh.v}bbbb.. 예물준비기도 Bchvvhvvhvvhvvhvv[vvhvvhvvhvvhvvhvvhvvvhvvvhvvhvvhvv[vvhvvhvvhvvhvvhvvhvvhvvhvvhvvhvvhvvbbhv, Bchvvvhvvhvvhvvvhvvhvvvhvvhvvhvvhvvvgvvgvvhvvhvvhvv}vvvvccccccccccbbvgv.

8 Bcgvvhvvhvvhvvhvvhvvbbhvvhvvhvvvhvvvhvvhvvhvv[vvhvvhvvhvbbvhvvhvvhvvhvvbbhvvhvvhvvbbhvvhvvhvvvbbhv Bchvvgvv{vvgvvhvvhvvvvhvvvhvvhvvhvvhvvvhvvhvvhvvvgvvgvvvhvvhvvhvv}vvccccccvbbhv,. 예물기도 (.) Bchvvhv[vhvvvhvvhvvhvvhvvvhvvhvvhvvhvvhvvhvvvhvbbhvbbhvvhvvvhvvhvvhvvbbhvvhvvgvvgvv{vvgvvhvvvhv,, Bchvvvhvvhvvhvvvhvvhvvhvvvhvvhvvhvvhvvvhvvvhvvhvvhvv[vvhvvhvvvhvvhvvhvvvbbhvvhvvhvvvgvvgvvhv Bchvvhvvhvv]vvgvvhvvvhvvvvvhvvvvhvvvhvvvhvvhvvhvvvgvvhvvygvvvgvv}vvvvvvgvvvGYvv}ccvbbgv. -.. 감사기도제 2 양식 감사송 ( ) Bcgvvhvvjvvjvvvvgvvhvvjvvjvvuhvvvhvv}vvvvgvvhvvvvvjvvgvvhvvvuhvvvvhvv}vcccvvvvbbbbbbbbbbhv BvvvhJIvvvjvvvjvvvvHUvvvvhvvvygvv}vvvvhJIvvvjvvjvvvjvvHUvvvvhvvvygvv}vvvccccvvvvvvvvbbjv

9 BcjvvygvvGYvvvjvbbhJIvvvjvvjvvvygvvbbbGYvvvbbbjvvHUcvhv}vvhJIvvvvjvvjvvjvvbbjvvjvvvhvvjvvhvvygvv}hv Bchvvkvvkvvkvvvkvvkvvkv[vkvvkvvkvvkvvkvvvkvvkvvvkvvkvvvvvkvvvvkvvvuhvvHUvvvjvvjvv{vhvvkvvbbkv, - Bckvvvkvvkvvkvvkvvvkvvkvvkvvkvvvkvvkvvkvvkvv[vkvvkvvkvvvkvvkvvkvvkvvvkvvkvvbbuhvvHUvvbbbjvv{bbbbbjv - - BcjvvhvvvjvvkvvjvvvjvvjvvygvvGYvvvvjvvHUvvvvhvvhvv]vvhvvkvvkvvkvvkvvkvbbvkvvkvvkvvkvvvvvkvvvkv - -. Bckvvvvkvvvvkvvkvvkv[vkvvkvvvkvvkvvvkvvkvvuhvvvHUvvvvjv{vhvvvkvvkvvvkvvkvvkvvkvvvkvvkvvkvbbkv - - BckvvvkvvkvvuhvvHUvvbbjv{vvjvvbbjvvjvvjvvjvvvjvvjvvjvvjvvvjvvkvvjv[vjvvjvvvjvvjvvjvvjvvjvvjbb[jbbbb - -, BcjvvjvvjvvjvvvjvvygvvvGYvvvvjvvHUvvvvhvvhvv]vvhvvkvvkvvkvvkvvkvvkvvkvvkvvvkvvkvvvkvvkvkvvbbkv Bckvvkv[vkvvkvvkvvkvvkvvvkvvkvvvkvvkv[vvkvvkvvkvvvkvvkvvkvvkvvvkvvkvvvkvvkvvuhvvvHUvvbvjv{bjv - -, Bcjvvhvvjvvvkvvjvvjvv[vjvvygvvvGYvvvvbjvvHUvvvvhvvhvv]vvhvvvGYvvvhvvhvv[vvhvkvvkvvvkvvkvvvvvkvb

10 BckvvkvvkvvvkvvkvvuhvvHUvvvvjvv{vvhvvjvvjvvjvvvjvbbkvvjvv[vvygvvGYvvvjvvHUvvvhvvhvv}vvvvvvbbbbbbbbjv 거룩하시도다 Bcjvvjvvjvvjvvuhvvhvv[vbbjvvjvvjvvjvvuhvvbbhvv[vgvvhvvjvvjvvjvvjvvvjvvvjvvjvvjvvvvjvvvjvvhvbbjv -! -!! Bcvjv]vgvvhvvjvvvjvvjvvvjvvjvvvuhvbvvijvvhvvgv]vgvvHUvvvvjvvbjvvvjvvhvvjvv]vvgvvhvvjvvvjvvjjv!! -! Bcjvvjvvvjvvjvvjvvvjvv[vvjvvjvvvhvvijvvvhvvvbgvv]vvdvvG^vvvvhvvhvvvHUvvvvygvvvvvGYvv}vvvvvcbgv, ! 성령청원 : 축성기원 Bcgvvhvvhvvhvvbhvvhvvhvv[vvhvbbhvbbhvvhvvhvvhvvvbbhvvbbhvvvhvvhvvhvvbhvbvbhvvhvvhvvhvvgvvgvvv}bbvvgv,. Bcgvvhvvhvvhvvhv[vhvvhvvhvvvhvvhvvhvvvhvbvhvvhvvhvvvhvvhvvhvvhvvvhvvgvvgv{vvgvvhvvvhvvvhvbhv,, Bchvvvvvhvvvhvvvvvhvvvhvvhvvvvvhvvhvvvvhvvgvvvhvvygvvvgvv}ccccgcccccvvvbb -. 성찬제정과축성문

11 Bcgvvhvvhvvhvvhvvhvvvhvvhvvhvvhvvhvvhvvhvvvhvvhvvhvvhvvhv[vbbhvvhvvbbbhvvhvvvhvvhvvhvvvhvvhvhvb Bchvvvhvvgvv{vvgvvhvvhvvvhvvhvvhvvhvvhvvvvhvvhvvhvvvhvvhvvhvvhvvjvvhvvhvv{vcdvvgvvhvvvbbhv,. << Bchvvhvvvhvvhvvhvvbhvvhvvvjvvhvvhvv{vvhvvhvvhvvhvvgvvvhvvjvvhv[vhvvhvvgvvvhvvvgvvbgvvdv}vgv..>> Bcgvvhvvhvvhvvhvvhvvhvvvhvvhvvhvvhvvhvvhv[vhvvhvvbbhvvhvvvhvvhvvvhvvhvvhvvhvvhvvhvvvhvvgv{gv, Bcgvvhvvhvvhvvhvvhvvhvvhvvhvvhvvhvvhvvjvvhvvhvv{vvvdvgvbbhvvvhvvhvvvhvvhvvhvvvhvvhvvvjvvhvhv.<< Bchv{vbbhvvhvvvhvvhvvhvvvhvvhvvhvvvhvvhvvhvvvhvvhvvvhvvvbhvvhvvvhvvbgvvbgv{vbbgvvhvvgvvgvvhvvbjv., Bcjvvhvvhv[vhvvhvvhvvvhvvhvvvhvvhvvvhvvhvvhvvvgvvhvvgbgvvvvdvv]vvdvvgvvhvvbhvvhvvvhvvhvvhvhv -. Bchv[vhvvhvvvgvvhvvgbgvvvdvv}vcccdccccccccccccccccvvbb -.>>

12 BcdvvvGYvvvvygvvvvhJv8hvvGYvvvvhvv}vvvvvvvvvdvvvGYvvvvbhvvvvjvvvhvvvhvv}ccccccvbdv - - -! ( ) -! BcdvbbGYvvvhvvhvvvbhvvygvvvhJIvvhvvhvv{vvdvvGYvvvvhvvvhvvhvvhvvvvuhvvvGYvvvvgv{vvgvvvyfvvvgv[vbbbdv - -, Bcdvvdvvdvbbsvvdvvbbbbdc}cccccgcvcvcccccccccccccvvbvv. 기념과봉헌 Bcgvvhvvhvv[vvhvvhvvhvvvvvhvvvvhvvvvhvvvhvvhvvhvvbbbhvvhvvhvvvhvvhvvhvvhvv[vvhvvhvvhvvhvvhbbbhv,, Bchvvhvvhvvhvvhvvvhvvhvvhvbbhvvgvvgvv{vgvvhvvvbbhvvhvvhvvhvvhvvhvvbbhvvhvvvhvvhvvhvvbbhvvhvvhvbbhv. Bchvvbbhvvhvvhv[vhvvhvbbgvvgvbbhvvhv}vbccccgcccccccccccccvvvv. 성령청원 : 일치기원 Bcbgvvhvvhvvhvvhvvhvvhv[vhvvhvvhvvvvhvvvvhvvvbbhvvvhvvhvvvhvvhvvvhvvhvvvhvvgvvgvv{vvgvvvhvbbbhv,, Bchvvhvvvhvvhvvvhvvvhvvhvvvhvvgvvgvvvhvvhvvhvv}ccccchcccccccvvvvvbbb.

13 전구 ( ) Bchvvhv[vhvvvvhvvhvvhvvbbhvvhvvvhvvhvvhvvhvvvvhvvhvvhvvvhvvhvvhvvgvvgv{vgvvhvvvhvhvhvvvhvvhv,, ( ) Bchvbbhvvhvvhvvhvhvhvvbhv[bbbbhvvhvbbbbbhvbbhbbvbhvvhvvbbhvbbhvvhv[vbhvbbbhbbvhvvbbhvbbhvbbhvvbbhvbbbgvbbgvvbbhvvhvvhv}gv ( ). (.) ( ) Bcgvvvhvvvbbhvvvhvvhvvhvvhvvvhvvhvvhvvhvvhvvhv[vhbhbhbvvhvvvhvvhvvhvvgvvgvv{vgvvhvvvhvvhvvhvhvb ( ) ( ). Bchvvhvvhvvvhvvhvvhvvhvvhvvhvvhvvhvvhvvhvvgvvgv{vgvvvhvvhvvhvvhvvhvvvhvvgvvgvvhvvhvvhv}bbgv,. ( ) Bcgvhvvhvvbbhvvhvvbbhvvhvbbvhvvhvvbbhvvhvvbbhvbbhbbvhbbvhv[vhvbbhvbbhvvbbhvvhvvbbbhvbbhvvbbhvbbhvbbhvvvhvvhvvvhvvbhv Bchvvhvvgvvgv{vgvvhvvhvvhvvhvvhvvhvvhvvhvvvhvvhvvhvvbbhvvgvvgvvvhvvhvvhv]bvvhvvhvvhvvhvvhvbbbhv,. Bchvvhvvhvvbbhvvhvvgvvgv{vgvvhvvhvvhvvhvvhvvbbbbhvvhvvhvvbbhvvhvvhvvbbbbhvvhvv[bbbhvvhvvhvvhvbbvhvvhvbhv,

14 Bchvvvhvvhvvhvvhvvhvvvhvvhvvhvvhv[vhvvhvvhvvhvvhvvhvvbbhvvhvvvhvvhvvhvvbbhvvhvvvhvvhvvhvvvvbbhv Bchvvhvvhvvgvvgv{vgvvhvvbbhvvhvvvvhvvvhvvvvhvvvhvvhvvhv[bhvbbbhvbbhvbbhvvbbbhvvhvvgvvgvvhvvhvvhv}bhv,. 마침영광송 Bchvvvvvvkvvvkvvvkvvkvvkvv[vvkvvvvvkvvvkvvvkvvkvvv[vvkvvvvuhvvvvHUvvvvjvvjvv{vvhvvkvvkvvkbbkv,, -, Bckvvkvvkvvkv[vkvvkvvkvvkvvvkvbbuhvvvHUvvvvjv{vvjvvjvvvygvvvGYvvvbjvvvvHUvvvvhvvhv{vvgvvhvvhvbbbjv, -, Bcjvvygvvvhbhbgvvvgvv}vvcgcGYcv}vvccccgccccccccccccvvb [ 영성체예식 ] A Bcgvvhvvhvvhvvvhvvhvvvgvvg<vv{vvgvvhvvjvvjvvhvvjvvhvvg<vvv{vvhvvGYvvvjvvHUvvvhvvh.v}vvcvbbgv, -, Bcgvvhvvjvvvjvvj>v[vhvvkvvvjvvhvvg<v{vhvvhvvhvvhvvvhvvgvvhvvvjvvygvvvGYvvvjvvHUvvvhvvh.v]vvvjbbkv, - -, Bckvvjvvjvvvjvvhvvjvvvhvvgvvg<v{vjvvjvvhvvjvvvygvvvg<vvv{vhvvhvvhvvhvvhvvhvvhvvvhvvhvvgvvhjv, -

15 BcjvvygvvvGYvvvjvvHUvvvhvvv]vvgvvhvvvjvvhvvJIvvvjvv[vjvvjvvjvvvjvvhvvjvvvhvvgvvg<vv]vvbhvvgvvbhv , Bchvvjvvvijvvhvvjvvvhvvg<vv{vhvvgvvhvvvjvvhvvjvvhvvhv[vhvvhvvgvvhvvvvjvvygvvvhvvhvvh.vvv]vdv - - Bcdvvdvvgvvvhvvhvvhvvvjvvhvvhvvvhvvgvvvhvvygvvvg<vv]vvgvvhvvhvvvhvvjvvygvvvg<vvv}vccvbhv -, -. Bchvvhvv[vvhvvhvvhvvhvvhvvvhvvhvvhvvhvvhvvgvvgv{vgvvhvvhvvhvvhvvgvvgvvvhvvhvvhvv]vvgvvhvbbhv,,. Bchvvvhvvhvvhvvhvvhvvhvvbbhvvhvvhvvvhvvhvvhvvbbhvvhvvhvvhvvhv[vhvvhvvvhvvhvvhvvhvvhvvhvvhvvbbgv, Bcgvgv{vgvbbhvvbbbjvbbhvbbgvvbbhvbbhv[vgvbbhbbvhvbvhbbvhvvvvbhvvvvhvvvbhvvbbhvbbhbbvhvvvgvbbhvbbjvbbjvvbgvvgvvdv}bbbdv,. BcdvvGYvvvvhvvvhvvhvvhvvvhvvhvvygvvvJIvvvvjvvhvv[vvhvvgvvhvvjvvgvvgvvvdvv}vvvccccbbgv - -. 평화예식 Bcgvvvhvvhvvvvhvvvvhvvvvhv[vvhvvhvvhvvvhvvhvvhvvhvvhvvvhvvhvvhvvhvvgvvgvv{vvgvvhvvhvvhvvbbhv,

16 Bchvvhvvhvvvhvvhvvvhvvhv[vhvvvhvvhvvhvvvhvvhvvhvvvvgvvgvvhvvhvv{vgvvhvvvhvvhvvvbhvvhvvhvvhvb, Bchvvvhvvhvvhvvbbhvvhvvhvvbhvvhvvhvvbhvvgvvgv{vgvvhvvhvvvhvvhvvhvvvhvvhvvhvvhvvhvvhvvhvvvhvbbhv, Bchvvhvvvhvvhvvgvvgvvhvvhvvhvv]vvgvvhvvhvvhvvhvvbbhvvhvvhvvvhvvhvvhvvhvvhvvvhvvhvvgvvgvvhvhv. Bcygvvgvv}vvvvvgvvGYvv}ccccchccccccccccccccccvvbbb -.. BchvvGYvvvvhvvvhvvjvvhvv[vhvvhvvvbgvvhvvhvvhvvvygvvvgvv}vvvvgvbbhvvvvvhvvgvvgvvvhvvvhvv}vbbbhv Bchvvhvvhvvhvvhvvhvvvvgvvhvvgvvgvvdvv}cccccgcccccccccccvvbbb. 하느님의어린양 BcgvvgvvgvvgvvgvvGYvvvvhv[vhvvhvvhvvvhvvhvvvhvvgvvhvvfvvgvvhv[vGYvvvjvvgvvvhvvhvvgvvgv}vvbbgv -,, -. BcgvvgvvgvvgvvgvvGYvvvvhv[vhvvhvvhvvvhvvhvvvhvvgvvhvvfvvgvvhv[vGYvvvjvvgvvvhvvhvvgvvgv}vvbbgv -,, -.

17 BcgvvgvvgvvgvvgvvGYvvvvhv[vhvvhvvhvvvhvvhvvvhvvgvvhvvfvvgvvhv[vGYvvvjvvgvvvhbhvvvgvvgbbv}vvbbbhv -,, - -. 영성체 Bchvvhvvhvvhvvvhvvhvvvhv[vhvvhvvhvvvhvvhvvvhvvhvvgvvhvvvjvvhvvhvvhv{vhvvvhvvhvvhvvvhvvhvbbhv,, Bchvvhvvvhvvhvvvgvvhvvgbgvvvdvv}cccccdcccccccccccccvvvbb -. BcdvvGYvvvhvvvhvvhvvvhvvhvvhvvbbhvvhvvhvvhvvhvvhvvGYvvvjvvhvvhvvhv{vhvvvhvvhvvhvvvhvvhvvhv[vhv, -,. Bchvvhvvvhvvvgvvhvvgvvgvvdvv}cccccccccccccccccvvvvvvvbvbb. 영성체성가 ( ) 영성체후기도 (.) Bchvvgvvhvvhvvhv}ccccgcccccccccccccccccccvvbbb. Bcgvvhvvhvvhvvvhvvhvvhv[vhvvvhvvhvvhvvvhvvhvvhvvhv[bbhvvhvvhvvvhvvhvvhvvvhvvhvvhvvvhvvhvvhhv, Bchvvhvvgvvgv{vgvvhvvhvvvhvvvhvvhvvhvvvgvvgvvvhvvhvvhvv]vvgvvhvvvhvvvvvhvvvvhvvvvhvvvhvvbbhv,.

18 Bchvvhvvvgvvhvvygcgvv}vvvvgcvGYv}vccccccgccccccccccvvbbb -.. 강복과파견 Bcgvvhvvhvvhvvvbvgvvhvvhvvhvvvygcgc}cgvbbhvvvbvhvvbgvvgvvvhcbhc}cccvvvvvvvbbbbgv -.. Bcgvvhvvhvvhvvvygvvvgvv{vvgvvhvvhvvvvvvhvvhvvgvvvhvvjvvhvvhvvhvv[vvhvvhvvvhvvhvvvhvvhvvvbbhv - Bchvvhvvhvvvgvvhvvhvvgvvgvv}cvgcGYc}cccccgcccccccccvvvvbbb.. Bcgvvhvvkvvkvvkvvkvvkvv[vvkvvkvvvkvvkvvkvvvkvvijvvvHUvvvjvv}vvccccccccvvbbgv - -. BcgvvhvvkvvvvkvvvkvvvijvvvHUvvvvjvv}vvccccccccccccccccvvvbbb - -. ( 8 ) Bcgvbbgvbbgvbvbbgvbbgvvbdvbbbdv[vbbbgvbbgvbvvgvbbgvbbgvbvvbgvvgvvbbGYvvvbbhvvvgvvfvvGYvvvhv[vhvvGIb&^%vvfGYcyg}vgv -. -, - -. BcgvbbgvbbgvbvbbbgvbbbgvbbbgvbbbbGYvvvbbbbhvvvbbgvvfvvGYvvvhv[vhvvGIb&^%vvfGYcygv}vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvbv -. -, - -

19 1(Salve Regína) Bcacvdcgcvhcvg<c[chckcvbbjchvvgvvhvvgcg<v{vkcvgcvhcvfbfcsmvv[vdvvbbbbfv SAl-ve Re- gí- na, * ma- ter mi-se-ri-córdi- æ, Vi- ta, dul- cé- do, et BcfccgcdcvescaNvv}vvgchcjckcg<vv[vvhcjckcvjchcgchcg<vv}vvbbbkv spes nostra, sal- ve. Ad te clamámus, éx- su- les, fi- li- i He- væ Bckcgcvhcfcscdvv[vvdvvgchckchcgvv[vvhcgcfvvdvvscdcvscaNvv}vvbbbgv Ad te suspi- rámus, geméntes et flentes in hac lacrimárum valle. - Bcgchvvjckvv[vvgcvhcvkcjchcg<vv{vvkcgchcfcscdcfcgcfcvhcbbbgv E- ia e- rgo, Ad- vo- cá- ta nostra, il- los tu-os mi- se-ri- córdes ó Bcgcvgvv[vvfcdcscescaNvv}vvgcHUcvkvv[vvjcgchcgcvgcvhcvvkcvjvvbbbhv cu- los ad nos convér-te. Et Je- sum, be-ne-díctum fructum véntris Bchcg<vv{vvavvgcvhcvvkcvjvvhvvgvvdcvfvvesvvaNvv}vvdFTcdbdcaNvv}vvgHUbijvvvygvvvgv tu- i, no-bis post hoc ex-sí-li-um osténde. O cle-mens, O pi Bcg<vv}vvkbkvvg6fbrWcDRcvgvv[vvvacfcdcvwacbaNvv}ccccccccccvvbbbb a, O dul- cis Virgo Ma- rí- a

20 Asperges me ( ) CcAWvvvv4bb#@vvvDRvvvbbvg<vv[vvvhJIvvvvijvvvygv[vvhvvvvtfvvvDRvvv5bb$@vvbbdvvvvasavvvvaNvvv]vAWvv4bb#@vdv A- sper- ges me, * Dó- mi- ne, hys- só- po, et mun- dá- bor : la- vá CcDRvvvvg<vv{vgY7bb^%vvrdvvvvsvvvbbfvvvvDRvvvvv5bb$@vvdvvasavvvvaNvv}vvvvvvvvvardvvFTvvvvgvvvvgvvgv bis me, et su- per ni- vem de- al- bá- bor. Ps. 50. Mi- se- ré- re CcGUvvvvhvvbygvvvbbGY,.vv]vtdvvvF%vvvvvvgvvvvvgvvvvgvvvvvgvvvvgvvvvgvvvgHUvvvvgvvvvfvvfbfbfvvwamNv}avb me- i, De- us, se- cún- dum magnam mi- se- ri- cór- di- am tu- am CcardvbbvFTvvvgvvbbgvvvvgvvvgvvvgvvvgvvvgv[vgvvvgvvvvGUvvvhvvvhvvbygvvvvbbGY,.vv]vtdvvvF%vvvgvvvgvvgvbbb Gló- ri- a Pa- tri, et Fi- li- o, et Spi- rí- tu- i San- cto. Si- cut e- rat Ccgvvvvgvvvvvgvvvvgvvvgv[vgvvvvGUvvvvhvvvbygvvvvbbGY,.vv]vtdvvF%vvvgvvvvgvvvvgvvvgvvvvgHUvvvgvvvfvbbb in prin- cí- pi- o, et nunc, et sem- per, et in sǽ- cu- la sæ- cu- ló CcvfvvvvvfbfbfvvvvwamNvv}vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv rum. A- men. -,....,...

I 154

I 154 152 I 154 1 154 ! 155 @ 156 ! 157 C F G B D E A A E D F B 158 @ 159 # 160 (the characteristic octave) 161 $ ppppppppppppppppppppppppppppppppp 1. 2. 3. 162 II 164 1 164 ! 165 166 167 Ut que-ant la - xis

More information

À½¾ÇÁöµµ¼�¥³-14~261S

À½¾ÇÁöµµ¼�¥³-14~261S Harmony 1 2 3 4 244 IV. Harmony Harmony IV.Harmony Harmony IV. IV. Harmony 245 245 01 246 IV. Harmony 247 p.234 1. 2. 3. 1 234 IV. Harmony 248 IV. Harmony p.235 1 2 3 4 5 6 7 8 235 249 p.236 WhenI findmy-self

More information

감사의 글 짐 스텐츨 발간사 함세웅 서문 무언가를 해야만 했다 제1장 우리의 마음도 여러분들과 함께 울고 있습니다 제2장 고립에서 연대로 제3장 한국이 나에게 내 조국과 신앙에 대해 가르쳐 준 것 제4장 아직도 남아 있는 마음의 상처 제5장 그들이 농장에서 우리에게 결코 가르쳐 주지 않았던 것들 제6장 모든 경계를 넘어, 하나의 공동체 제7장 방관자로 남는

More information

A 001~A 036

A 001~A 036 4 3 2 0 8 91 0 1 2 3 4 5 6 08 09 00 01 02 03 04 18 19 10 29 20 22 23 39 30 31 32 33 48 49 40 41 59 50 69 1 2 3 4 1 2 3 4 1 4 7 10 13 1 2 3 4 5 6 rev. C C r C a f h f h L h h nrpm f h f n L C 3 P L

More information

1. 화섬산업의 개요 1.1 화섬산업의 륵성 화 섬산 업 의 산 업 적 특 성 화섬산업은 원사,원면 둥 기초소재를 생산하는 섬유산 업의 핵심산업으로 고용창출효과와 고부가가치를 실현할 수 있음 O 세계적으로 독일,이태리,일본 등 선진국을 중심으로 M E(마이크로 일렉트

1. 화섬산업의 개요 1.1 화섬산업의 륵성 화 섬산 업 의 산 업 적 특 성 화섬산업은 원사,원면 둥 기초소재를 생산하는 섬유산 업의 핵심산업으로 고용창출효과와 고부가가치를 실현할 수 있음 O 세계적으로 독일,이태리,일본 등 선진국을 중심으로 M E(마이크로 일렉트 화섬산업의 경쟁력 분석 낀r 三, 샌. 1. 화섬산업의 개요 1.1 화섬산업의 륵성 화 섬산 업 의 산 업 적 특 성 화섬산업은 원사,원면 둥 기초소재를 생산하는 섬유산 업의 핵심산업으로 고용창출효과와 고부가가치를 실현할 수 있음 O 세계적으로 독일,이태리,일본 등 선진국을 중심으로 M E(마이크로 일렉트 로닉스)등 첨단기술의 접목으로 종래 노동 중심에서 기술

More information

Microsoft Word - Report_합본__도시광산.doc

Microsoft Word - Report_합본__도시광산.doc EUGENE Small-Cap 212년 스몰캡 Idea (13) 211. 11.1 Urban Mining 광부가 됩시다 자원의 무기화 지난 9월, 우리 정부(지식경제부)는 도시광산 활성화 포럼 을 개최. 도시광산은 폐가 전제품, 산업폐기물에 축적된 금속자원을 회수, 재활용할 광물을 얻는 것 희토류 생산의 96%를 차지하는 중국은 올해 11월부터 희토류 세율을

More information

hwp

hwp , 14% 18,300.,. ( ),.. 14 % 18,3 0 0., " "., ( ) " ".,... (E PA) (CARB ). " E PA ".. 9 6 5 1 0 1 5 %. CARB ( ). . "9 9 E PA, ".,. 1 3 [H P E 1 0 0 M ]., 7 2 0 0, 5 0 0.,.. " ".., 1 0 %., " 2 0 % ".,. '

More information

시작하기 시작할 준비가 되었으면 다음 설명에 따라 설문조사를 실시한다. 1단계: 허락받기 클럽을 떠나는 회원에게 에 응해 줄 것인지 물어본다. 이 설문 조사는 클럽의 문제점을 보완해 향후 같은 이유로 이탈하는 회원들이 없도록 하기 위한 것이며, 응답 내용은 대외비로 처

시작하기 시작할 준비가 되었으면 다음 설명에 따라 설문조사를 실시한다. 1단계: 허락받기 클럽을 떠나는 회원에게 에 응해 줄 것인지 물어본다. 이 설문 조사는 클럽의 문제점을 보완해 향후 같은 이유로 이탈하는 회원들이 없도록 하기 위한 것이며, 응답 내용은 대외비로 처 떠나는 이유 알아보기 왜 클럽을 떠나는가? 이는 클럽을 떠나기로 결심한 동료들에게 반드시 물어봐야 할 질문이다. 그리고 그 답이 무엇이든 다시는 같은 이유로 클럽을 떠나는 회원이 없도록 개선책을 마련해야 한다. 를 사용해 왜 회원들이 클럽을 떠나는지, 그리고 앞으로 회원들의 이탈을 막으려면 어떻게 해야 할 것인지 논의를 시작한다. 클럽 회원위원회는 이 설문조사를

More information

(72) 발명자 김창욱 경기 용인시 기흥구 공세로 150-20, (공세동) 박준석 경기 용인시 기흥구 공세로 150-20, (공세동) - 2 -

(72) 발명자 김창욱 경기 용인시 기흥구 공세로 150-20, (공세동) 박준석 경기 용인시 기흥구 공세로 150-20, (공세동) - 2 - (19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A) (11) 공개번호 10-2014-0034606 (43) 공개일자 2014년03월20일 (51) 국제특허분류(Int. Cl.) H01M 4/525 (2010.01) H01M 4/505 (2010.01) H01M 4/48 (2010.01) H01M 4/131 (2010.01) (21) 출원번호 10-2012-0101151

More information

°ø±â¾Ð±â±â

°ø±â¾Ð±â±â 20, 30, 40 20, 30, 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.1 6.3 9.4 12.6 15.7 18.8 22.0 25.1 28.3 31.4 2.4 4.7 7.1 9.4 11.8 14.1 16.5 18.8 21.2 23.6 7.1 14.1 21.2 28.3 35.3 42.4 49.5 56.5 63.6 70.7 5.9 11.9 17.8 23.7

More information

<B3DAB6F3C6C7C5B8C1F6BEC6BEC7BAB85FBFF8BEEEC7D1B1DB>

<B3DAB6F3C6C7C5B8C1F6BEC6BEC7BAB85FBFF8BEEEC7D1B1DB> Nea Fantaia 임임임임임, 임임임임임 a G =72 f f fd a ff fd a ff fd bf f fd 6 a ff fd z j bf f fd j j a ff f f f f f j 6 z z Ne - a - fan - ta - i a io ve - doun mon - do giu to Li 넬라 -판 - 타 - 지임요베도운몬 - 도주주 - 또리환상속에서

More information

중 국 6 대 패 션 시 장 조 사 보 고 서 < 2004 년 상 해 10 대 매 장 10대 패 션 제 품 의 브 랜 드 시 장 점 유 뮬 > 제 품 브 랜 드 시 장 점 유 율 제 품 브 랜 드 시 장 점유 율 C O N C H 19 9 9 6 P LA Y B O Y

중 국 6 대 패 션 시 장 조 사 보 고 서 < 2004 년 상 해 10 대 매 장 10대 패 션 제 품 의 브 랜 드 시 장 점 유 뮬 > 제 품 브 랜 드 시 장 점 유 율 제 품 브 랜 드 시 장 점유 율 C O N C H 19 9 9 6 P LA Y B O Y 한국섬유 산업연합 회(KO F ㄲ) 도 표 로 보 면 매 년 1월 은 판 매 성 수 기 로 30592. 43 만 元 의 신 기륵 을 달성하 였 다.중국 전통 영절인 춘절이 여전히 사 람들의 구 매욕 을 자극하였 고, 판 매 업 체 가 갖 가 지 묘 안을 짜 내었 다. 2월 의 판 매 액 은 1월 의 추 세 를 잇 지 못하고 대폭 하락하였다.3,4,5월은 그다지

More information

32

32 3 1 32 3 3 20 1 21 N G O re f o rm u l a t i o n 1 2 1 2002 p 458 34 2 g e n d e r 2 3 5 36 3 c a re 4 5 e s s e n t i a l i s m M a rg a re t T h a t c h e r I n d i r a G a n d h i w a r r i o r 2 3

More information

제4장 섬유 산업 향후 과제 기술력 향상 사업의 및 추진 방향 제4장 섬유 산업 기술력 향상 사업의 향후 과제 및 추진 방향 섞유 산업 기술력 향상 사업은 본문에서 살펴보았듯이 부문별로 환경 변화에 탄력적으로 적 옹하면서 효과적으로 진행되어 왔.1998년,2001년도가 본 사업을 시작하여 그 궤도를 잡는 시기였면,2002년도 이후는 사업의 규모와 범위가 확장되는

More information

한국언론진흥재단 지정주제 연구보고서 2011-15 해외동포 언론의 국내뉴스 보도 연구 책임 연구 한동섭(한양대학교 미디어커뮤니케이션학과 교수) 공동 연구 김형일(극동대학교 언론홍보학과 교수) 연구 보조 최진호(한양대학교 미디어커뮤니케이션학과 석사과정) 발행인 이성준 편

한국언론진흥재단 지정주제 연구보고서 2011-15 해외동포 언론의 국내뉴스 보도 연구 책임 연구 한동섭(한양대학교 미디어커뮤니케이션학과 교수) 공동 연구 김형일(극동대학교 언론홍보학과 교수) 연구 보조 최진호(한양대학교 미디어커뮤니케이션학과 석사과정) 발행인 이성준 편 해외동포 언론의 국내뉴스 보도 연구 한동섭 김형일 한국언론진흥재단 지정주제 연구보고서 2011-15 해외동포 언론의 국내뉴스 보도 연구 책임 연구 한동섭(한양대학교 미디어커뮤니케이션학과 교수) 공동 연구 김형일(극동대학교 언론홍보학과 교수) 연구 보조 최진호(한양대학교 미디어커뮤니케이션학과 석사과정) 발행인 이성준 편집인 선상신 발행일 2011년 9월 30일

More information

1차내지

1차내지 1»` 1904.1.1 10:39 AM ` 1 1»` 1904.1.1 10:39 AM ` 2 1»` 1904.1.1 10:39 AM ` 3 1»` 1904.1.1 10:39 AM ` 4 1»` 1904.1.1 10:39 AM ` 5 1»` 1904.1.1 10:39 AM ` 6 1»` 1904.1.1 10:39 AM ` 7 1»` 1904.1.1 10:39

More information

(해01~40)300제(물리Ⅰ)-ok

(해01~40)300제(물리Ⅰ)-ok EBS w w w. e b s i. c o. k r 01 001 002 GPS GPS GPS 3 3 003 h h L L tanh=;lh; L= h tanh 004 001~020 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 ;3!; ;3@; y ;6!; ;3!;

More information

전례강의7

전례강의7 제2부 말씀 전례 가톨릭대학교 교회음악대학원 전례강의7 전례담당교수: Sr.박문정 말씀의 전례는 하느님 말씀을 생생히 경청하는데 목적이 있다. ㄱ. 성서 봉독 구약성서에서 한편을 발췌하여 1독서를 봉독하고 주일과 대축일에는 신약성서 서간에서 발췌하여 2독서를 읽는다. 독서 끝에 신자들이 하느님 감사합니다. 하고 답하는 것은 하느님의 말씀을 통하여 우리 마음과

More information

334 退 溪 學 과 儒 敎 文 化 第 55 號 角 說 에서는 뿔이 난 말과 고양이라는 기형의 동물을 소재로 하여 당대 정치 상 황을 비판하였고, 白 黑 難 에서는 선과 악을 상징하는 색깔인 白 과 黑 이 서로 벌이 는 문답을 통하여 옳고 그름의 가치관이 전도된 현실세

334 退 溪 學 과 儒 敎 文 化 第 55 號 角 說 에서는 뿔이 난 말과 고양이라는 기형의 동물을 소재로 하여 당대 정치 상 황을 비판하였고, 白 黑 難 에서는 선과 악을 상징하는 색깔인 白 과 黑 이 서로 벌이 는 문답을 통하여 옳고 그름의 가치관이 전도된 현실세 南 坡 洪 宇 遠 의 논설류 산문 연구 禹 芝 英 *1) 차 례. 서론. 친근한 소재를 통한 공감의 확대. 문답의 서술방식을 통한 논리성의 강화. 우언의 서술방식을 통한 현실 비판. 결론 국문초록 南 坡 洪 宇 遠 은 仁 祖 에서 肅 宗 연간에 활동한 문인 관료이다. 홍우원의 문집인 南 坡 集 은 시와 상소문이 대부분의 비중을 차지하고, 記 說 序 등의 산문

More information

: C, Y, =0, (Crook et al.(2007) ) ( ) 1 2 3 4 5 966 967 967 967 967 4,834 234 383 462 516 508 2,103 (A) 1 661 1,629 2,623 3,802 7,613 3,806 1,040 1,636 2,175 2,788 4,193 2,629 (B) 2,128 2,676 3,492

More information

歯PLSQL10.PDF

歯PLSQL10.PDF 10 - SQL*Pl u s Pl / SQL - SQL*P lus 10-1 1 0.1 PL/ SQL SQL*Pl u s. SQL*P lus 10-2 1 0.2 S QL* Pl u s PL/ S QL SQL*Pl u s, Pl / SQL. - PL/ SQL (i npu t ), (s t or e ), (r un). - PL/ SQL s cr i pt,,. -

More information

hapter_ i i 8 // // 8 8 J i 9K i? 9 i > A i A i 8 8 KW i i i W hapter_ a x y x y x y a /()/()=[W] b a b // // // x x L A r L A A L L A G // // // // /

hapter_ i i 8 // // 8 8 J i 9K i? 9 i > A i A i 8 8 KW i i i W hapter_ a x y x y x y a /()/()=[W] b a b // // // x x L A r L A A L L A G // // // // / A p p e n d i x Notation hapter_ i i 8 // // 8 8 J i 9K i? 9 i > A i A i 8 8 KW i i i W hapter_ a x y x y x y a /()/()=[W] b a b // // // x x L A r L A A L L A G // // // // // // // 8 b hapter_ hapter_

More information

2 A A Cs A C C A A B A B 15 A C 30 A B A C B. 1m 1m A. 1 C.1m P k A B u k GPS GPS GPS GPS 4 2

2 A A Cs A C C A A B A B 15 A C 30 A B A C B. 1m 1m A. 1 C.1m P k A B u k GPS GPS GPS GPS 4 2 www.ebsi.co.kr 2 A A 1 133 Cs 1 11 1 A C C A A B A B 15 A C 30 A B A C B. 1m 1m A. 1 C.1m P k A B u k GPS GPS GPS GPS 4 2 www.ebsi.co.kr A B t B A ;2!;t v v= = (3_t)+(6_0.5t) v=4 m/s t+0.5t 3 m/s 6 m/s

More information

( )박용주97.PDF

( )박용주97.PDF DDA D D A 1 ) 1. D DA 1 ). D D A DDA (Doh a Developm en t Agen d a ) 194 7 GATT (Gen er a l Agr eem en t On T a r r ifs a n d T r a d e ; ) 9, 199 5 WT O. 1994 ( 1986-94 ) WT O,. D DA. WT O 2 ). GAT T

More information

CERIUM OXIDE Code CeO CeO 2-035A CeO 2-035B CeO REO % CeO 2 /REO % La 2 O 3 /REO %

CERIUM OXIDE Code CeO CeO 2-035A CeO 2-035B CeO REO % CeO 2 /REO % La 2 O 3 /REO % 희토류 SPEC CERIUM OXIDE Code CeO 2-040 CeO 2-035A CeO 2-035B CeO 2-025 REO % 99 99 98 97.5 CeO 2 /REO % 99.99 99.98 99.95 99.50 La 2 O 3 /REO % 0.004 0.01 0.03 0.1 0.01 (1) Pr 6 O 11 /REO % 0.003 0.004 0.015

More information

I 문학과 우리 사회 눈 은 다가오는 계절인 봄의 생명력과 연결되어 작품 전체의 분위 기를 주도하고 있다. 1. 문학과 인접 분야 바탕 학습 확인 문제 01 4 02 5 본문 009쪽 01 4 문학은 음악, 미술 등과 같이 예술의 한 갈래로, 다른 예술 갈래와 달리 언

I 문학과 우리 사회 눈 은 다가오는 계절인 봄의 생명력과 연결되어 작품 전체의 분위 기를 주도하고 있다. 1. 문학과 인접 분야 바탕 학습 확인 문제 01 4 02 5 본문 009쪽 01 4 문학은 음악, 미술 등과 같이 예술의 한 갈래로, 다른 예술 갈래와 달리 언 고 등 학 교 자 습 서 정답과 해설 I. 문학과 우리 사회 01 I 문학과 우리 사회 눈 은 다가오는 계절인 봄의 생명력과 연결되어 작품 전체의 분위 기를 주도하고 있다. 1. 문학과 인접 분야 바탕 학습 확인 문제 01 4 02 5 본문 009쪽 01 4 문학은 음악, 미술 등과 같이 예술의 한 갈래로, 다른 예술 갈래와 달리 언어로써 작가의 생각과 사상을

More information

<BFEFBBEA20BDBAC5E4B8AE20C5DAB8B52DBEC6B9F6C1F6BFCD20B1CDBDC5B0EDB7A12E687770>

<BFEFBBEA20BDBAC5E4B8AE20C5DAB8B52DBEC6B9F6C1F6BFCD20B1CDBDC5B0EDB7A12E687770> 본 작품들의 열람기록은 로그파일로 남게 됩니다. 단순 열람 목적 외에 작가와 울산광역시의 허락 없이 이용하거나 무단 전재, 복제, 배포 시 저작권법의 규정에 의하여 처벌받게 됩니다. 울산 문화자원 스토리텔링 공모전 구 분 내 용 제목 아버지와 귀신고래 수상내역 우수상(울산광역시장상) 작가 정경환 공모분야 시나리오 주요내용 미국의 탐험가, 로이 채프먼 앤드류스의

More information

表紙(化学)

表紙(化学) 수험 번호 성 명 2013년 일본 공과대학 학부 유학생 파견 선발 시험 화 학 (90분 100점) 주 의 1 시험시작의 지시가 있을 때까지 열지 마시오. 2 해답은 해답용지의 지정된 난 안에 알아보기 쉽게 기입하시오. 3 해답에 한글이 포함되면 채점되지 않습니다. 필요한 경우, 아래의 값을 사용하시오. 원자량 H 1.0, C 12, N 14, O 16, Cu

More information

란티스 페스티벌 후기

란티스 페스티벌 후기 란티스 페스티벌 후기 Kai 소개글 저 4월 5일 일요일날 란티스 페스티벌 서울 다녀왔어요~~!!! 잘 봐주시고, 모르는 단어 글속에 하나 있으니, 체크부탁드리고요. 감상 후기를 보고 궁금하신 점 물어봐주세요^^ 목차 1 4 란티스 페스티벌(4 (4월 5일) 2015.06.11 21:57 란티스 페스티벌 후기에요~! 잘 읽어 주셨으면 좋겠네요.ㅎ 4월 5일에

More information

..........

.......... 통권 제101호(2007년 10월호) 특허가족 건강길라잡이(비만 시리즈4) 특허가족 건강길라잡이 (비만 시리즈 4) 변리사 김 일 성 킴스국제특허법률사무소 2. 비만과 영양소 4. 무기질(Minerals) 무기질은 단백질, 당질, 지질들과 달리 에너지를 낼 수 없고, 비타민류와 달리 조리과정에서 파괴되지 않는다. 그러나 물에 용해되므로 조리 중의 용액을 버리

More information

<근대이전> ⑴ 문명의 형성과 고조선의 성립 역사 학습의 목적, 선사 문화의 발전에서 국가 형성까지를 다룬다. 역사가 현재 우리의 삶과 긴밀하게 연결되었음을 인식하고, 역사적 상상력을 바탕으 로 선사 시대의 삶을 유추해 본다. 세계 여러 지역에서 국가가 형성되고 문 명

<근대이전> ⑴ 문명의 형성과 고조선의 성립 역사 학습의 목적, 선사 문화의 발전에서 국가 형성까지를 다룬다. 역사가 현재 우리의 삶과 긴밀하게 연결되었음을 인식하고, 역사적 상상력을 바탕으 로 선사 시대의 삶을 유추해 본다. 세계 여러 지역에서 국가가 형성되고 문 명 2009년 개정 교육과정에 따른 교과 교육과정 적용을 위한 중학교 역사 교과서 집필 기준 ⑴ 문명의 형성과 고조선의 성립 역사 학습의 목적, 선사 문화의 발전에서 국가 형성까지를 다룬다. 역사가 현재 우리의 삶과 긴밀하게 연결되었음을 인식하고, 역사적 상상력을 바탕으 로 선사 시대의 삶을 유추해 본다. 세계 여러 지역에서 국가가 형성되고 문 명이

More information

봄 이야기 Conte d'printemps 촬영 뤽 빠쥬 음악 베토벤, 슈만 주연 안느 떼이세드르, 위귀에 뀌에스떼, 플로랑스 다렐 90년, 컬러, 1시간 52분 겨울 이야기 Conte d'hiver 촬영 뤽 빠쥬 음악 세바스띠앙 에름 주연 샤를롯뜨 베리, 프레데릭 반

봄 이야기 Conte d'printemps 촬영 뤽 빠쥬 음악 베토벤, 슈만 주연 안느 떼이세드르, 위귀에 뀌에스떼, 플로랑스 다렐 90년, 컬러, 1시간 52분 겨울 이야기 Conte d'hiver 촬영 뤽 빠쥬 음악 세바스띠앙 에름 주연 샤를롯뜨 베리, 프레데릭 반 1990~1999 11 크래쉬 Crash 12 아브라함 계곡 Vale Abraao 감독 데이빗 크로넨버그 촬영 피터 서취스키 음악 하워드 쇼어 주연 제임스 스페이더, 홀리 헌터, 엘리아스 코테아스, 데보라 웅거, 로 잔나 아퀘트 96년, 캐나다 영화 컬러, 1시간 40분 96년 깐느영화 제 심사위원특별상 만드는 영화마다 마지막 극점에 도달해 있다는 것은 무슨

More information

국통 7 3-6 - 47 南 北 韓 數 學 敎 科 書 撚 較 分 析 國 土 統 - 院 차 a l l 터 리 말 l 2 교과서 의 중 별 2 가 학 린및 종록 2 f 학는시 간수 : G 라 교과서의 체제 L 5 (l) 피형적 인 향대 5 州 내부적인 헝 태 f#t # 7 3 교 과 서 의 내유 9 가 수 학 류 터 # f 9 (l) 인역어가 라 른 경우 ~

More information

인구교재_교사_1222

인구교재_교사_1222 _» _1222 1904.2.10 2:11 AM ` 1 igen PDF fl fl æ ˇ _» _1222 1904.2.10 2:11 AM ` 2 igen PDF fl fl æ ˇ 2008 _» _1222 1904.2.10 2:11 AM ` 3 igen PDF fl fl æ ˇ 1 1 2 3 4 5 6 _» _1222 1904.2.10 2:11 AM ` 4 igen

More information

百 눼신 시 " 가.인도의 대표적 섬유,패션 제품 l) 카펫 면과 비단으로 만든 카펫은 수세기 동안 인기있는 수출 품옥이었다.무굴시대의 디 자인 감각으로 완성된 플러시 비단카펫은 오늘날까지 관광객에게 많은 사랑을 받는 제품이다.인도산 수직 매듭 양탄자 두리(Dur ie

百 눼신 시  가.인도의 대표적 섬유,패션 제품 l) 카펫 면과 비단으로 만든 카펫은 수세기 동안 인기있는 수출 품옥이었다.무굴시대의 디 자인 감각으로 완성된 플러시 비단카펫은 오늘날까지 관광객에게 많은 사랑을 받는 제품이다.인도산 수직 매듭 양탄자 두리(Dur ie 무 닉늬 넘유 때선 시징 工 다 뱃,ㅣ서 4. 인도 패션 산 업 인도의 국내의류 시장 수요는 2006년도 미$160억으로 다옴 3년내에 미$400억 규 모로 크게 중가할 것으로 추정하고 있으며 국내시장의 주요공급업재들도 에상되는 수요 중가에 맞추어 현실적으로 부닥치고 있는 문체점인 낮은 품질과 비효율적인 노 동인력,기술 및 생산시설 부족에 대한 강한 개선의지틀

More information

北 韓 및 共 産 圈 接 觸 交 流 를 通 한 政 治 心 理 의 展 關 方 向 國 土 統 - 綜 이 報 告 書 는 國 土 統 一 院 73 年 度 下 半 類 學 術 f 役 에 關 한 畢. 終 報 告 書 로 理 出 합니다 l 9 7 3 년 il원 긴 硏 究 機 關 京 鄕 諒 間 社 安 保 統 - 硏 究 委 員 會 硏 漆 養 員 責 任 者 : 료 國 植 委 員

More information

(01~80)_수완(지학1)_정답ok

(01~80)_수완(지학1)_정답ok www.ebsi.co.kr 01 THEME 005 ABC abcd C A b 20~30 km HR HR 10 6 10 5 10 4 10 3 10 2 (=1) 10 1 10 _1 10 _2 10 _3 10 _4 10 7 30000 10000 6000 3000 (K) 11111111 11111111 10 8 10M 6M 10 9 3M 10 10 1M 10 11

More information

DV690-N_KOR_110216.indd

DV690-N_KOR_110216.indd P/NO : MFL63266772 3 1 4 1 5 7 1 2 3 4 5 6 7 6 1 7 7 r t y u i - - - -, 7 1, 8 1 1 3 6 8 10 11 13? 12 14 15 16 17 18 a 1 b B c d e f c/v g C/V h M i Z j z k l 2 4 5 7 9 m w/s/a/d n b o p x q [ ] } r?

More information

???짚?

???짚? www.usco.or.kr/ws 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 International Jazz Day 2014 20 21 22 23 24 O O O O O O O O n chi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi, o te t acher, o pen and o boo oo oo oo

More information

<4D F736F F D20BCBAB0A1B4EB20C7C7C1A4202D20C7A5C1F62E646F63>

<4D F736F F D20BCBAB0A1B4EB20C7C7C1A4202D20C7A5C1F62E646F63> 제 2 회성심성가대피정 일정 : 2008 년 9 월 13 일 ( 토요일 ) 오전 8 시 30 분 오후 5 시 장소 : Saint Patrick's Seminary & University 320 Middlefield Road, Menlo Park, CA 94025 1 일정표 시간 프로그램 장소 오전 8:30-9:00 접수및아침식사 강의실 9:00-9:30 성무일도아침기도

More information

歯270호.PDF

歯270호.PDF (T. 570 4124, jhpark@kisdi.re.kr) 1. 1999 2 NTT-DoCoMo i-mode. i-mode,,,. 2000 11 i- mode 1,541, 3. 2000 1,767, 2. [ 1] : NIKKEI COMMUNICATIONS 2000. 9. 18 2001-1-16 59 [ 1], < 1> 2000 11. < 1> (2000 11

More information

11-2008 ACT.indd

11-2008 ACT.indd ASSOCIATION FOR NEWSLETTER CREATION TRUTH Volume 16 Number 11 11 2008 3010 WILSHIRE BLVD. PMB 578, LOS ANGELES, CA 90010 / TEL 213 381 1390 WWW.HISARK.COM / HISARK@GMAIL.COM 엄청난 시간과 적은 물! 엄청난 물과 적은 시간!

More information

A C O N T E N T S A-132

A C O N T E N T S A-132 C O N T E N T S -2 SC2 Series -3 SC2 Series -4 SC2 Series SC2 B 40 B 100 S I SC2 B 40 B 100 RO R S I SC2-2 B 40 B 100 HOY R S I -5 SC2 R0 40 SW R0 SC2 R 40 SC2 Series SW RB SW R SC2-2 H0 40 SW H0 SC2-2

More information

2007 학년도 하반기 졸업작품 아무도 모른다 (Nobody Knows) 얄리, 보마빼 (AIi, Bomaye) 외계인간 ( 外 界 人 間 ) 한국예술종합학교 연극원 극작과 예술전문사 2005523003 안 재 승

2007 학년도 하반기 졸업작품 아무도 모른다 (Nobody Knows) 얄리, 보마빼 (AIi, Bomaye) 외계인간 ( 外 界 人 間 ) 한국예술종합학교 연극원 극작과 예술전문사 2005523003 안 재 승 2007 학년도 하반기 졸업작품 아무도 모른다 (Nobody Knows) 알리, 보마예 (Ali, Bomaye) 외계인간 ( 外 界 A 間 ) 원 사 3 승 극 문 연 전 재 E 숨 } 닮 런 예 m 안 합 과 ; 조 O 자 숨 그, 예 시 국 하 2007 학년도 하반기 졸업작품 아무도 모른다 (Nobody Knows) 얄리, 보마빼 (AIi, Bomaye)

More information

마가오는 사건관 이해하기 위해서 다시 옛날로 돌아가 첫째 둘째 천사의 기벌을 받는 것이 중요한 일 이라고 생각하십니까? 위에 말한 문장이 그런 내용이 아니기 혜운에 내가 알지 뭇합 니마. 그러냐 위의 문장이 돗하는 것은 역사적으로, 연대적으로 또는 다른 방법으로 알아야

마가오는 사건관 이해하기 위해서 다시 옛날로 돌아가 첫째 둘째 천사의 기벌을 받는 것이 중요한 일 이라고 생각하십니까? 위에 말한 문장이 그런 내용이 아니기 혜운에 내가 알지 뭇합 니마. 그러냐 위의 문장이 돗하는 것은 역사적으로, 연대적으로 또는 다른 방법으로 알아야 쩔. : 세천사의 기별 : i (Three Angel's Message ) 우 리 가 오능 이 시 간에 처음으로 읽 어보고자 하는 말씀은 초기문집 264 페이지에 있 는 말씀 입 니 마. 나는 세 단계로 되어 있는 첫째, 둘째, 세째천사의 기멸을 보았다. 나와 할께한 천사가 말하였다. 이 기별들의 일점 일획이라도 더하거나 빼는 자에계 는 화가 있을 것이다.

More information

초보자를 위한 ASP.NET 2.0

초보자를 위한 ASP.NET 2.0 (World Wide Web), HTML., (ebay) (Amazon.com) HTML,., Microsoft ASP.NET. ASP.NET ASP.NET., ASP.NET HTML,,. ASP.NET HTML.. ASP.NET, Microsoft Visual Basic. Visual Basic. 5 Visual Basic, Visual Basic. ASP.NET

More information

ÀÎÅͳÝ-°ø°£µµÇüÇØ

ÀÎÅͳÝ-°ø°£µµÇüÇØ .. Q.... M M : M Q : Q M : //Q.,.. I FG FE F FG, HG EH H HG F G FG ;!;_F _FG ;!;_G _F ;!;_'_;!; F F... 5. 5. 6. 5 7. 0 8. 7 9. ' FG, HG H G, H F E G H '. FG HG F, H. FH ' FH ' ' {} +{} -(') cos h -;!;

More information

09-2010 ACT.indd

09-2010 ACT.indd ASSOCIATION FOR CREATION TRUTH NEWSLETTER Volume 18 Number 9 9 2010 C R E A T I O N T R U T H T R U T H 3010 WILSHIRE BLVD. PMB 578, LOS ANGELES, CA 90010 / TEL 213 381 1390 WWW.HISARK.COM / HISARK@GMAIL.COM

More information

윈도우 자동실행 설정 방법.PDF

윈도우 자동실행 설정 방법.PDF 2 002. 1. 3 1, ryuni@c e rtc c.o r.kr.,,.....,.,. 1. ini INI initia lize 64 KB. ini win.ini, syste m.ini. ini. W in.in i C:\WINDOWS( 98 ) Win.ini load run. "loa d=" run=". win.ini. 2000 12 Hybris win.ini

More information

歯CEO_07-2002.PDF

歯CEO_07-2002.PDF CEO Energy Brief s KEEI 2002. 4 18. (Tu m e n Riv e r A re a De v e lo p m e n t Pro g ra m, TRA D P) TRADP UNDP 199 1 TRADP 1, 2 3 TRADP (Ene rg y Wo rking G ro up ) 3 28 UNDP 1 TRA D P TRADP, (gjje o

More information

(72) 발명자 이승원 강원도 고성군 죽왕면 오호리 245-7 정동호 강원도 고성군 죽왕면 오호리 245-7 이호생 강원도 고성군 죽왕면 오호리 245-7 이 발명을 지원한 국가연구개발사업 과제고유번호 PMS235A 부처명 국토해양부 연구사업명 해양자원개발 연구과제명

(72) 발명자 이승원 강원도 고성군 죽왕면 오호리 245-7 정동호 강원도 고성군 죽왕면 오호리 245-7 이호생 강원도 고성군 죽왕면 오호리 245-7 이 발명을 지원한 국가연구개발사업 과제고유번호 PMS235A 부처명 국토해양부 연구사업명 해양자원개발 연구과제명 (19) 대한민국특허청(KR) (12) 등록특허공보(B1) (51) 국제특허분류(Int. Cl.) C02F 1/26 (2006.01) C02F 1/461 (2006.01) C02F 1/66 (2006.01) B01D 21/00 (2006.01) (21) 출원번호 10-2010057345 (22) 출원일자 2012년05월30일 심사청구일자 (56) 선행기술조사문헌

More information

Microsoft Word - Insight_LG전자_20120110-2.DOC

Microsoft Word - Insight_LG전자_20120110-2.DOC 212년 1월 1일 Company Analysis LG전자 (6657) 4Q Preview : LTE로 달려가고는 싶은데 시장평균 (유지) Insight 4Q 영업이익 516억원 전망. 주요 사업부는 개선 추세 LG전자의 211년 4분기 연결 영업이익은 516억원 전망. 당사 기존 전망치 (68억원)와 시장 컨센서스(61억원)를 소폭 하회하는 수준. 주력인

More information

Print

Print > > > 제1장 정치 의회 1. 민주주의 가. 민주주의 지수 나. 세계은행의 거버넌스 지수 다. 정치적 불안정 지수 2. 의회 가. 의회제도와 의석 수 나. 여성의원 비율 다. 입법통계 현황 라. 의회의 예산 규모 마. 의원보수 및 보좌진 수당 3. 선거 정당 가. 투표율 나. 선거제도 다. 정당과 정치자금 4. 정치문화 가. 신뢰지수 나. 정부에 대한 신뢰

More information

ALPHA I 500M(현대삼호) service manual(kor).hwp

ALPHA I 500M(현대삼호) service manual(kor).hwp ALPHA I 500M VER 2.0 2005. 01 (현대삼호)사용설명서 본 제품을 바르고 안전하게 사용하기 위해서 사용, 점 검, 수리 전에 반드시 본 내용을 읽어서 충분히 이해하 고 사용하십시오. Visit our website at www.hdweld.co.kr www.hyundaiwelding.com 본 사 : 서울시 강남구 삼성동 157-37 (일송빌딩

More information

1.PDF

1.PDF ( ) ( ) ( ) ( 1.: (, 8cm ) 1 2. :, (w w w.kipo.go.kr),,,,.(.) : 1544-8080, (www.kipi.or.kr):02-3452-8144(: 320). 3. ( ) : ( ).. :, HOT LINK / / ( 4). 4. : 1 (,,, ). ( ),., (www. kipo.go.kr) / /, / ( ),

More information

..,...... < 1> < 1>,.,.,.,. < 2>.. 1958 9 27 (< 1>),.. < 3>. 1973 (< 1~2>). 2001.11 63

..,...... < 1> < 1>,.,.,.,. < 2>.. 1958 9 27 (< 1>),.. < 3>. 1973 (< 1~2>). 2001.11 63 vs,,,, / 9..... (Taboo). ( ).... 1954 ( )... 2,. 1999. ( ).? 200 JSA... 15,...,.. ( ).,..?,... 62 ..,...... < 1> < 1>,.,.,.,. < 2>.. 1958 9 27 (< 1>),.. < 3>. 1973 (< 1~2>). 2001.11 63 < 4> (< 3>)...

More information

歯FFF01379.PDF

歯FFF01379.PDF 1 9 9 5 M. Div. . 1995 M. Div. . 1 9 9 5 . 1 A. 1 B. 2. 4 A. 4 B. 6 C. 9. 15 A. 15 1. 15 2. 17 3. 2 0 B. 22 1. 22 a. 25 b. 26 c. 27 2. 29 a. 3 0 b. 35 c. 37 3. ( ) 4 1 a. 43 b. 4 5 c. 48. 5 2 A. 5 2 1.

More information

2 15 Stt Mr doloros us. Cu - jus - ni - mm ge - n - m, Con - tri - st - us. Cu - jus - ni - mm ge - n - m, Con - tri - r do. us. Cu - jus - ni - mm ge

2 15 Stt Mr doloros us. Cu - jus - ni - mm ge - n - m, Con - tri - st - us. Cu - jus - ni - mm ge - n - m, Con - tri - r do. us. Cu - jus - ni - mm ge Score Stt Mr doloros Josquin des prez Superius prim vox C. St - t m - r do - lo - ro - s, Altus C Tenor C St - t Superius secund vox C St - - - ssus C. St - t m - - - St - t m - r do - lo - - - ro 5..

More information

10-2 삼각형의닮음조건 p270 AD BE C ABC DE ABC 중 2 비상 10, 11 단원도형의닮음 (& 활용 ) - 2 -

10-2 삼각형의닮음조건 p270 AD BE C ABC DE ABC 중 2 비상 10, 11 단원도형의닮음 (& 활용 ) - 2 - 10 단원 : 도형의닮음 10-1 닮음도형 p265 ABC DEF ABC DEF EF B ABCD EFGH ABCD EFGH EF A AB GH ADFC CF KL 중 2 비상 10, 11 단원도형의닮음 (& 활용 ) - 1 - 10-2 삼각형의닮음조건 p270 AD BE C ABC DE ABC 중 2 비상 10, 11 단원도형의닮음 (& 활용 ) - 2 -

More information

untitled

untitled 연구보고서 2005-06 정품 DC 현황 조사방법론 정립에 관한 연구 A Study on the Methodology for DC Piracy Rate Survey Computer program Deliberation & Mediation Committee 정품 DC 현황 조사방법론 정립에 관한 연구 A Study on the Methodology for DC

More information

-주의- 본 교재는 최 상위권을 위한 고난이도 모의고사로 임산부 및 노약자의 건강에 해로울 수 있습니다.

-주의- 본 교재는 최 상위권을 위한 고난이도 모의고사로 임산부 및 노약자의 건강에 해로울 수 있습니다. Intensive Math 극악 모의고사 - 인문계 등급 6점, 등급 점으로 난이도를 조절하여 상위권 학생들도 불필요한 문제에 대한 시간 낭비 없이 보다 많은 문제에서 배움을 얻을 수 있도록 구성하였습니다. 단순히 어렵기만 한 문제들의 나열이 아니라 수능에 필요한 대표 유형을 분류 하고 일반적인 수험환경에서 흔하게 배울 수 있는 내용들은 과감하게 삭제 수능시험장

More information

명세서 기술분야 본 발명은 2차 전지로부터 유가( 有 價 ) 금속을 회수하는 방법에 관한 것이며, 상세하게는, 폐( 廢 )리튬 이온 전지 및 리튬 이온 전지의 제조 불량품에 함유되는 코발트를 회수하는 리튬 이온 전지내의 코발트 회수 방법 및 코발트 회수 시스템에 관한

명세서 기술분야 본 발명은 2차 전지로부터 유가( 有 價 ) 금속을 회수하는 방법에 관한 것이며, 상세하게는, 폐( 廢 )리튬 이온 전지 및 리튬 이온 전지의 제조 불량품에 함유되는 코발트를 회수하는 리튬 이온 전지내의 코발트 회수 방법 및 코발트 회수 시스템에 관한 (19)대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A) (51) Int. Cl. 7 H01M 10/54 B09B 3/00 (11) 공개번호 (43) 공개일자 10-2005-0088093 2005년09월01일 (21) 출원번호 10-2005-7009897 (22) 출원일자 2005년06월01일 번역문 제출일자 2005년06월01일 (86) 국제출원번호 PCT/JP2003/016733

More information

(001~042)개념RPM3-2(정답)

(001~042)개념RPM3-2(정답) - 0 0 0 0 6 0 0 06 66 07 79 08 9 0 000 000 000 000 0 8+++0+7+ = 6 6 = =6 6 6 80+8+9+9+77+86 = 6 6 = =86 86 6 8+0++++6++ = 8 76 = = 8 80 80 90 00 0 + = 90 90 000 7 8 9 6 6 = += 7 +7 =6 6 0006 6 7 9 0 8

More information

歯5)논단2.PDF

歯5)논단2.PDF 1) 2) 1. :. NGO..,..,,,...,.. OECD, 15 15 1997 4.. 1997 3 15. 1999 8,..,..,. ( 1), ( : ). ha nc lk@pspd.org 2), ( : ). biocdst@orgio.net ). 1980. 1998,. 2 (biosafety protocol), LMO. DNA...,,,., ( )..,..

More information

歯동향3월97.PDF

歯동향3월97.PDF 2 0 0 2 3 ( IEA) IEA IEA IEA ( IEA).. ( IEP : Agr eement on an Int er nat iona l. Ener gy Pr ogr am), 318 IEA 328 IEA 1 ( IEA). 4IEA OPECOECD IEA. 19742 (de- f act o member count ry) ' 13 IEA, IEP (ECG),

More information

0

0 Kr 0 i 1 http://downloadcenter.nikonimglib.com/ 2 A 0 ii D A 0 iii 0 0 0 0 0 iv A http://downloadcenter.nikonimglib.com/ http://downloadcenter.nikonimglib.com/ v vi i i vii P S A M M viii ix R i i x D

More information

歯2800.PDF

歯2800.PDF I C- 2800H. ( ).. ( ) (0 2 ) 3443-8844 (HITOP) : (02)704-9104 : : HITOP ICOM IN C. ( ) 1 VHF [VOL] VHF VHF [S QL] VHF Set, [SQL] 12, RF. VHF [DIAL] [DIAL],, / [CHG/ L] [CHG/ L] 2 ON/ OFF. [POWER] 2 ON/

More information

내지-2015학년도_대입면접 후기.indd

내지-2015학년도_대입면접 후기.indd www.goe.go.kr 2015 학년도대입면접후기 G Y E O N G G I P R O V I N C I A L O F F I C E O F E D U C A T I O N 일러두기 1. 2016 2015. 2. 2015, 58. 3.. DIGST 2 GIST 2 KAIST 1 POSTECH 3 UNIST 4 9 11 4 2 9 1 10 4 2 15 8

More information

(001~007)수능기적(적통)부속

(001~007)수능기적(적통)부속 0 6 06. C : k d=k+c k «+-, : «d= «± +C + =- : d=: ;[!; d=l +C : kf()d=k: f()d k : { f()+g()} d=: f()d+: g()d : { f()-g()} d=: f()d-: g()d : si d=-cos +C : cos d=si+c 008 : sec d=ta +C : cosec d=-cot +C

More information

공청회자료(최종).PDF

공청회자료(최종).PDF 14 : 200 1628() 2 : (13) : : . 1 1. 1 2. 2. 3 1. 3 2. 4 3. 5 4. 7. 9 1. 9 2. 11 3. 12 4. 16 5. TREAD( ) 16. 18 1. 18 2. 22 3. 24 4. 26 5. 28 6. 30. ( ) 34 36 . 1.. 1,200 1.. ( )2002.7.1.,,. - 1 - ,,

More information

121_중등RPM-1상_01해(01~10)ok

121_중등RPM-1상_01해(01~10)ok 1-01 00 11 03 1804 4 05 3506 45 07 5 65 0001 000 0003 0004 0005 01 4 4 6 5 6 9 Í = + =,, Í=Í=Í = = Í Í Í,, 0006 0007 0008 0009 0010 0011 001 7c 5c 3, 3 3, 6, 6 +50 =180 =130 130 +90 +30 =180 =60 60 =60

More information

볼리비아-내지-01-1

볼리비아-내지-01-1 Estado Plurinacional de Bolivia 볼리비아 개황 2016. 11 P L U R I N A T I O N A L S T A T E O F B O L I V I A / 6 I 7 P L U R I N A T I O N A L S T A T E O F B O L I V I A / 8 I 9 P L U R I N A T I O N A

More information

04_인덱스_441-481_먹1도

04_인덱스_441-481_먹1도 443 Author Index A B C Author Index 445 D,E G H 444 Author Index 447 446 J Author Index 449 448 K Author Index 451 450 Author Index 453 452 L Author Index 455 N O P 454 M Author Index 457 Q,R S 456 Author

More information

1

1 Seoul Bar Association 2016. 03. 2015 March_1 2016 February_1 03_ 04_ 05_ 06_ 08_ 14_ 17_ 18_ 20_ 24_ 26_ 28_ 30_ 34_ 35_ 41_ 45_ 55_ 2 _ The Letter from the executives 2016 March_3 Theme Column 4 _ Conception

More information

<38BFF93238C0CF28B1DDBFE4C0CF2920BFB9BBF3B9E8B4E72E786C7378>

<38BFF93238C0CF28B1DDBFE4C0CF2920BFB9BBF3B9E8B4E72E786C7378> [부산 ] 2009년 08월 28일 ( 金 ) 1경주 국 5(마령)1000M 발주 13:00 종합 인기도 출전 착순 출주 10 11 5 검은요정 국5 한2 암 김재섭 영준 53 3착 선행 5 5 5 15 1 6 3 0.3 주 10 랜드레이디 국5 한2 암 강형곤 현명 53 3착 선행 10 5 6.3 10 10 4 8 4 2 4 주 11 일맥상통 국5 한3 암

More information

<4368616E6736652033C0E520C8ADC7D0BEE7B7D02E687770>

<4368616E6736652033C0E520C8ADC7D0BEE7B7D02E687770> 제3장 화학양론 3.1 원자질량 (Atomic Mass) 원자질량: 실제로 매우 작아 상대질량으로 표시 Atomic mass is the mass of an atom in atomic mass units (amu). 기준 원자=탄소-12, 탄소-12 원자 1개 질량 = 12.00000 amu 로 정의 amu : 원자질량 단위 ( atomic mass units)

More information

고주파의 이해

고주파의 이해 1,,,,, UHF ( 300MHz, 1m ),?, 1MHz 300m FR-4 137m cm, 1MHz,, 1GHz? 1MHz 1/1000 30cm, FR-4 137cm cm,,,, W, dbm(0dbm=1mw) 2 S Parameter(Scattering Parameter), Y Parameter, Smith Chart S Parameter S21 S11

More information

PBR200116_01.PDF

PBR200116_01.PDF < > 1. - 1%, 3% - 3%,,, 5% - () 2002, () 2002, ( ) GDP 4.2% ( ) ( 4.2%) ( ) () ( 5.8%), 80 2. 1) : - - (EVA) EVA 2) - -, - - base-up, (Total Ris k) - CRO, -,,,, EVA,,, - -,, 3) (value netwo rk) - - - -

More information

israel-내지-1-4

israel-내지-1-4 israel-내지-1-4 1904.1.1 12:49 AM 페이지1 mac2 2015. 11 Contents S T A T E O F I S R A E L 8 Part I Part II Part III Part IV Part V Part VI Part VII Part VIII 9 S T A T E O F I S R A E L 10 Part I Part

More information

AD AD 8-0 / A A-2 / A A A-5 / A A T-T / Q

AD AD 8-0 / A A-2 / A A A-5 / A A T-T / Q 8-0 / 1-00... 002 A-1..... 003 A-2 / A-3....... 004 A-4..... 007 A-5 / A-6..... 012 A-8..... 016 T-T / Q-7... 017 1 8-0 1986-1991 20-5083-A5 RH 20-5084-A5 LH 893941030 893941029 HE LAMP B TYPE 18-5143-05

More information

경제학 최종마무리 박 태 천 편저 미시경제학 3 경제학의 기초 및 수요공급이론 제1회 01 기회비용에 대한 서술로서 가장 옳지 않은 것은? 1 욕구충족에 아무런 제약이 없으면 기회비용이 생기지 않는다. 2 예금하지 않은 현금의 보유에 따른 기회비용은 예금으로부터의 이자소득이다. 3 의무교육제도 아래서 무상교육은 개인적으로는 무료이지만,사회적으로는 기회비용이

More information

사상체질의학회지

사상체질의학회지 사상의학회지 1 o f C o r n t M o o o l 1 0 N o 2 1 9 9 8 四 象 人 耳 目 壘 口 의 퓨Z 態 學 的 特 徵 짧 究 洪 錫 喆 高 炳 熙 宋 - 炳 A M o r p h o r l o g i c a l S t u d y o f E a r, E y e, N o s e a n d M o u t h a c c o r d i n g

More information

11-1480523-002085-01 NIER-RP2014-207 유해대기오염물질 인벤토리 구축 사업 결과 평가 2014 11 연구기관: 한국환경정책 평가연구원 제 출 문 요 약 문 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

1 1,.,

1 1,., ,.,. 7 86 0 70 7 7 7 74 75 76 77 78 79 70 7 7 7 75 74 7 7 7 70 79 78 77 76 75 74 7.,. x, x A(x ), B(x ) x x AB =x -x A{x } B{x } x >x AB =x -x B{x } A{x } x =[ -x(xæ0) -x (x

More information

歯320419.PDF

歯320419.PDF 68-1998 . 1 1. 1. 3 1. (Pre- K to 12) 4 2. Pre- K to 12 (Foundation for Architecture) 6 3. (Post - Secondary) 9 4. (Pre- Professional and Professional Development ) 11 5. (Pre- Professional and Professional

More information

<32303136C7D0B3E2B5B520B4EBBCF6B4C920C7D8BCB3C1F628B1B9BEEE41C7FC20C8A6BCF6292E687770>

<32303136C7D0B3E2B5B520B4EBBCF6B4C920C7D8BCB3C1F628B1B9BEEE41C7FC20C8A6BCF6292E687770> 2016학년도 대학수학능력시험 국어영역 A형 정답 및 해설(홀수형) 01. 4 02. 2 03. 1 04. 4 05. 3 06. 5 07. 4 08. 3 09. 4 10. 3 11. 3 12. 3 13. 4 14. 2 15. 2 16. 5 17. 2 18. 4 19. 2 20. 3 21. 3 22. 5 23. 1 24. 5 25. 5 26. 1 27. 1 28.

More information

확률과통계.indd

확률과통계.indd (Pascal, B. ; 16~166) (de Me're' C. ; 1607~168) 80 01 8 % 1 0 0 0 60 70 1 100 100 61 7 68 7 88 1 100 1... A B A;B 81 A n(a;b) 1111 A n(a) A A;B n(a;b) 61 B 11111 = 1 n(a) 88 SAB 0 A B A B P(B A) S A B

More information

<323031315FB5F0C1F6C5D0B1B3B0FABCAD5FC8BFB0FA5FC3F8C1A45FBFACB1B85F66696E616C2E687770>

<323031315FB5F0C1F6C5D0B1B3B0FABCAD5FC8BFB0FA5FC3F8C1A45FBFACB1B85F66696E616C2E687770> 연구보고 CR 2012-2 2011년 디지털교과서 효과성 측정 연구 연구보고 CR 2012-2 2011년 디지털교과서 효과성 측정 연구 책임연구원: 공동연구원: 김회수(전남대학교) 임병노(경희대학교) 임정훈(인천대학교) 김세리(경희대학교) 박인우(고려대학교) 김희배(관동대학교) 박선아(한국교육학술정보원) 과제책임자: 연구보조원: 정광훈(한국교육학술정보원) 김성욱(전남대학교)

More information

RC /07.12 RC / /6 2 3 / CA-08A-2N 2 CA-10A-2N 2 CA-12A-2N 2 CA-16A-2N 2 CA-20A-2N CA-08A-3N 4 CA-10A-3N 4 CA-12A-3N

RC /07.12 RC / /6 2 3 / CA-08A-2N 2 CA-10A-2N 2 CA-12A-2N 2 CA-16A-2N 2 CA-20A-2N CA-08A-3N 4 CA-10A-3N 4 CA-12A-3N RC 18325-70/07.12 RC 18325-70/02.10 1/6 2 3 / 3 4 2 CA-08A-2N 2 CA-10A-2N 2 CA-12A-2N 2 CA-16A-2N 2 CA-20A-2N 2 2 3 CA-08A-3N 4 CA-10A-3N 4 CA-12A-3N 4 CA-16A-3N 4 CA-20A-3N 4 4 3 CA-08A-3C 3 CA-10A-3C

More information

SRC PLUS 제어기 MANUAL

SRC PLUS 제어기 MANUAL ,,,, DE FIN E I N T R E A L L O C E N D SU B E N D S U B M O TIO

More information

라틴아메리카 영화의 정치성과 상업성

라틴아메리카 영화의 정치성과 상업성 104 트랜스라틴 3호 (2008년 7월) 라틴아메리카 영화의 정치성과 상업성 임 호 준 라틴아메리카 영화에 대해 수업을 하다보면 학생들로부터 늘 받는 질문이 왜 이렇게 라틴아메리카 영화는 정치적이냐는 것이 다. 물론 수업시간에 다루는 영화들을 특별히 정치적인 것으로만 구성한 것은 아니다. 이런 질문은 필자 스스로에게도 하게 되는 데 영화제에서 최근에 만들어진

More information

왕께찬양합니다-R.Vader_&_J.Rouse._Arr.C._Kirkland)

왕께찬양합니다-R.Vader_&_J.Rouse._Arr.C._Kirkland) 왕께찬양합니다 Rady Vader & Jay Ruse 곡/Camp Kirlad a ff f f (G Gely =60) l l l l 4 a ff f f 4 4 l l l l b f f f f4 4 l l l l b f f f f4 l l l l 4 a ff f f 4 z f mp b f f f f4 4 z s z f 편곡 5 a ff f f m mp s s

More information

02 06 07 01 03 08 04 05 09 01 02 03 04 05 06 07 08 09 64 2014 10 2014 10 65

02 06 07 01 03 08 04 05 09 01 02 03 04 05 06 07 08 09 64 2014 10 2014 10 65 pcial attl Rd Trip attl Unitd tats f Amrica 62 2014 10 2014 10 63 02 06 07 01 03 08 04 05 09 01 02 03 04 05 06 07 08 09 64 2014 10 2014 10 65 01 02 07 03 04 08 01 02 03 04 05 06 07 08 09 05 06 09 66 2014

More information