3 x =2y x =-16y 1 4 {0 ;4!;} y=-;4!; y x =y 1 5 5'2 2 (0 0) 4 (3-2) 3 3 x=0 y=0 x=2 y=1 :: 1 4 O x 1 1 -:: y=-:: 4 4 {0 -;2!;} y=;2!; l A y 1

Size: px
Start display at page:

Download "3 x =2y x =-16y 1 4 {0 ;4!;} y=-;4!; y x =y 1 5 5'2 2 (0 0) 4 (3-2) 3 3 x=0 y=0 x=2 y=1 :: 1 4 O x 1 1 -:: y=-:: 4 4 {0 -;2!;} y=;2!; l A y 1"

Transcription

1 = =-6 {0;!;}=-;!; = 5 5' (00) (-) =0=0 == :: -:: =-:: {0-;!;}=;!; 0 l :: -:: =:: F 5 0cm =- = =- (0)=- =6 =0 =- (0)=- - =- {-;#;0}=;#; =- - =- (0)=- = =8 -:: :: =:: - =- 98

2 R l Q P B S r rb l Q P B lb RS Q =RS =rpq =PS PR =P P l P l l + = = + = (05)(0-5) (0')(0-') '5 ' 5-5 :::;+:::;= 69 0 '5 ' 5 + =5 -' ' + = + = (60)(-60) :::;+::;= = m 8 8U=7_0 m -' -' ('5 0)(-'5 0) 6 +9 =6 + = + = (0'5) (0-'5) 6 :;:+:;:= 9 '5 - -'5 ' '5 99

3 (0) (-0) (-) + =9 (-) + =9 (+) + = (+) + = r P P +P =(7-r)+(+r)=8 P() 8 + = 6 + = = =;#;=-;#; =;!;=-;!; =-:: :;:-:;:= =:: ::;- =- =:: =-:: =- 6 8 P F' F - = - = (00)(-00) (60)(-60) (' 0)(-' 0) (0)(-0) 6 - =- - = (0)(0-) (0'7)(0-'7) '7 (0)(0-) (0')(0-') ' ;9$; -;7$; = - =- 5 (0)(-0) (' 0)(-' 0) =;#; =-;#; - - :;:-:;:= 9 00

4 P F PF P =PF PF' =t P =PF' +F' =t+ PF' -PF = t-(t+) = P FF' F(0)F'(-0) - = 5 - = 5 =+5'=-5' +=5 = =8 0 + = (6') 06 + = 07 =p ` F(p0) (66) 6 =p_6p= F( 0) cm 6 F(p, 0) 6 =p ` ='(æ0), =-'(<0) --=0 '-=0(æ0) - (+0) (+0) + =6 - (+0) +-0=0 '-+=0 5 --=0 +-=0 - (+0) (+0) 9 - (+0) (+0) -+8=0 '5--= % 50 % + -+=0 d d d d ( )+ ( )- ()+ ()=0 d d d d 0

5 d d + -- =0 d d d - = (+) d - () --=0 --=0 0 t (, ) (-, ) (-, 0)(-, -) (0, 0) (, ) = + =- + = 5 (+t) t - (t+-) (+t) --=0 --=0 +'-=0 5--=0 5 a=b= 5 =t+=t +t- d d = =t+ dt dt d =t+ d t= -=(-) =- t+ +-=0 sin h+cos h= cos h tan h+= cos h sec h-tan h= sec h-tan h= sech=tanh= - = - -=0 d =sech =sech tanh dh d =tanh =sec h dh d d dh sec h sech = = = = (sinh+0) d d sech tanh tanh sinh dh p h= =' sin p p p =sec ='=tan = (') -='(-') '--=0 - -=0 (sin h+0) '--=0 sinh 0 - (+0) - (+0) 0 -t 0-8+7= t d d 08 =t =t+k dt dt d d dt t+k = = (t+0) ` d d t dt t= +k =k= t===_ +_-_ =-6 +6=(-) --8=0 ` ` 0

6 d d 0 % k 0 % 0 % 0 % PF'F 0 % PF'F 0 % d =r(h-sinh) =r(-cosh) dh d =r(-cos h) =rsinh dh d d dh rsinh sinh = = = (cos h+) d d r(-cos h) -cos h dh pr F PM F' P =PF' PF' +PF =F () P F F' P M 0 =6 0 + = + = (+0) {+;!;} - t 0 0 a=- b= =;$;=-;$; 'å7 09 P F'PF PF' :PF =F' :F =: PF' =kpf =k(k>0) PF' -PF =k=_k= ` P'F =8 PF = ' +5= FF' =6 ` PF'F PF' +PF +FF' =8++6=8 ` P B P =PF P l F P PT +PF' =( )PT +PF =( ) PF' -PF =( )-( )=() P FF' 0

7 DC ms B B CD CD 5 5 C F ED a+b b C D B b +c -d =B +BC +CD -D 5 +b +c -d =(B +BC )+CD -D 5 +b +c -d =C +CD -D 5 +b +c -d =(C +CD )-D 5 +b +c -d =D +(-D ) 5 +b +c -d =0 6 CB b a+b C B ' b a+b PBC P BC P P =B -BP = - = P ' ' 0 a-b -b b b C -b B 0

8 p -r =(+b )-(5+7b ) p -r =+b -5-7b p -r =--6b p -r =-(+b ) -(p +q )=p -r p +q p -r 0 b b -::b a+b b -b +5b a+b b k+0 k+lb =0 HjjK k=-lb l k+lb =0 HjjK =- b k k+lb =0 HjjK b k=0 l=0 -b k+lb =0 HjjK k=0 l=0 a-b 8-b b +;#;b p +q =(+b )+(+b ) p +q =+b ++b p +q =+b B 05

9 b +c -b +c 0 ' 0 '5 ' 5 5 ' 0 0 -;$; (+b )-(b -c )=+b -b +c =-b +c b =c +c =c»(+b )-(b -c )»= c = c = c = ` ` ' _ =' ` 0 % c 0 % 0 % b a+b a+b b -b -b a-b -b m - -b -c b + -b BC M Mm b +c m = G M : G B G g M m b c C 06

10 g b +c _ + m + g = = = +b +c + '5 m=-n= (5-) (70) b b + a+b -b a-b BCG b c g +b +c g = +b +c =g G +GB +GC =( -G )+(B -G )+(C -G ) =+b +c -g =0 B b P p =() P +PB =( -P )+(B -P ) P +PB = +B - P P +PB =+b -p P +PB =(0)+(50)-() P +PB =(6--) P +PB = " (6-) +(-) = (6-) +(-) = (-) + = (-) + = P (0) 0 0 F ' = F cos h (650, 000) (m) (m) e +e () e -e (-) '5 5 m=n=- m=n= (5) (-0) 5 +b 6 ()' (-5)' 6' 0-0 = cos0 = _ = 5 -b =(-b ) (-b ) -b =(-b ) -(-b ) b -b = -b - b +b b -b = - b + b (+b ) (-b )=(+b ) -(+b ) b (+b ) (-b )= +b - b -b b (+b ) (-b )= - b 07

11 5 ' 6 ' P 8 - -;%; P - ;#;p P p :: ::p P +b =(+b ) (+b ) +b = + b + b +b = + b cosh+ b +b + b + b +b =( + b ) +b æ0 æ0 b æ0 +b + b ::p ::p p :: 5 ::p 07 B cosh s B W W=Fs = B cosh = ` `B b +b ;5$; PQRSPQR -a -b (00)Q'(a -a b -b )R'(a -a b -b ) Q'R' S S=;!; (a -a )(b -b )-(b -b )(a -a ) 08

12 =+ =-+ =-+ (-) +(-) =9 0 8 (-)B() () B =()-(-)=() B =() () - - = - -= -= - d + =-+ =- + =- =5-5+=0 =- 0 ; 7; 5 - ' 0 6 ;5$; ' --' d =(lm) P( ) = l m 8 B =()-(-0)=() 8 B =() () = d=(, ) - 8 =- + -+= +-=0 ; ; mm' -n -n' = = m m' d d d =( m) d =( m') d d =0 (m) (m')=0 _+m_m'=0 mm'=- m-+n=0m'-+n'=0 n n n =(m-)n =(m'-) n n =0 (m-) (m'-)=0 mm'+=0 mm'=- 09

13 0 C (-) +(+) = (-) + = = = = =0 08 H(ab) HC d (a-6b-) ()=0 a+b=0 ` ` d =() = H b a= ` ` (-) +(-) = +(-) = a=b= () ` C CP h PC=90 C CP = C CP cosh C CP = C C C CP =r CP c p C CP =r (-c ) (p -c )=r ( -a -b) (-a-b)=r ( -a)(-a)+( -b)(-b)=r =0 -= 0 ;5$; 0 -;!; 0 (+) +(-) = =0 Q =R =r PQ =PR PQ PR ab 0 % ab 0 % 0 % P PQ PR P PQR QR P QR P =n =( ) l l + +a=0 P(, )Q(, ) Q =(, ) QP =P -Q =(, )-(, )=( -, -) (, ) ( -, -)=( -)+( -)= =0 + =r a=-r l + -r =0 0

14 0 Q(t, 0) ;!;e + '- ' ()' 7 (6) 'å (-)(0-6) (0)(0-) (-)' (6-) ' ;#; +8 '=- ;!; l l=:)9 æ +{- ;!; } d=:)9 'ƒ+ d Pt v d d v ={ }=(-rsintrcost) dt dt Pt v v =" (-rsint) +(rcost) v =" r (sin t +cos t)=r Pt d d ={ }=(-r cost-r sint) dt dt Pt =" (-r cost) +(-r sint) =" r (cos t +sin t)=r (-rsintrcost)r (-r cost-r sint) r 0 '(e-) : : ;!;{e- } e 5 ;#;+;!;ln ;#; 0' 0- ]9)= S 0' 0- S= _7=60' 0-6(m ) d d f'() dt dt 0 ()' (6) ' 0 0 e 0 0 p 05 : : 06 t=' (60' 0-6) m - 07 '= ` - =ln(- ) =0 =;!; l ;!; - l=:) æ +{ } d ` -

15 ;!; ;!; (+ ) + l=:) æ d=:) d (- ) - ;!; l=:) {-+ }d - ;!; l=:) {-+ + }d + - l=[-+ln(+)-ln(-)] ;!; ) 08 8 l=-;!;+ln;#;-ln;!;=-;!;+ln ' ' -' ` P p 0 vºtsinh-;!;gt =0, t{vºsinh-;!;gt}=0 vºsinh t+0 t= g P p vºsinh =vºtcosh=vºcos h_ g vº sinhcosh vº (sinhcosh+coshsinh) = = g g vº sinh = g sinh p sinh=h= h= p 0 % 5 % 5 % 0 (-) +(-) =5 0 ;#; 05 ' B 0 B =B' =' 'B' 08 P +PB +PC =B P +PB +PC =PB -P P =-PC PC : ` PB PBC P PC S :S =: ` S = ` S 09 F +F +F =0 F =5 F =5' P B P B n P B' n P' m m ' P (, )BP b p =(-, 0)b =(, 0)p =(, ) P : BP =: P = BP (, )-(-, 0) = (, )-(, 0) (+, ) = (-, ) (+, ) ={ (-, ) } (+) + ={(-) + } +++ ={( -+)+ } -+ =0 -+ =0 0 % 5 % S S 5 % P (-) + =

16 D E BC BF CD EF HG CG DH FG EH ab l' mn mb l'm a ll' P m na l'n ln b n m a P l' l 0 DE C BC D BE DF EF CF BCDE FGB FJE BGHC EJID DIHC FGHIJ BCDEF GHIJKL GLF BHIC FLKE CIJD GHIJKL B 5 ab a lb lb 6 la l a la m l mb lm 8 B BC DF DEF D E BC CD ED ED BC CD BCDE lc l a c m lm ln mn B E F C D b l a 7 lm l ma l P n b abp m ab P m abn b l la ma n lnmn a lmlmp a b

17 0 lm M BC BC M BC DBC DM BC BC ( MD) BC ( MD) D MD D BC P a P a P l PH l l P PH PH l PH H l PH lh l l PH H PH l( PH) l PH lp P H P lh a P a ;; 5 ;; 5 6 ;!; 7 a m B ab B=90 B m m a a 8 l P a b m a cn B PÍaPBÍa '6 P a B PPB b c l l a a m b l P B c n BCD H H BC E E BC C BC 5BC =5 E =6 BC BCD EH 0 H =6sin0 = BCD ;!;_0_=0 0 EFH ' 5 'p`cm ' 8+' 8' 0 S S' 0 cm 0 cm S' 00p cm B E 0 H D

18 h 00p=;!;S S=00p (cm ) 00p cm BCD BC M M BC DM BC DM BCD H DM CD N H BN H BCD ' 07 ' BHFGBFGHFGCD(BCD)HCD 0 0 BD EH BD EH =;!;BD CBDFG BD FG =;!;BD ` EH FG EH =FG ` EFGH EFGH ` ' ' 6 EH =;!;BD FG =;!;BD 0 % EH /FG EH =FG 0 % EFGH 0 % ' 5 () (80) {;&;;(;} 0 (,, )B(,, ) 06 B H M C N D P(00)Q(5)R(05) P(-)Q(-0)R(00) (05) (00) (---) (-) z (-) 6' 5' 5 P(00) 5

19 (00) (-0) (--) (---) ( z ) G z +z +z { } G : P B z z (0000) ( ) " {0-(-00)} +{00-(- 00)} +(0-00) =00 () 00 m _ + _ + ª P + + z +z +z _ +z º + P z +z +z +z { } z +z +z { } z +z +z +z { } 0 0 '(0,, 0)B'(,, 0) : (,, 0) (0) (5-6) (-0) (5) (--0) () (-) +(-) +(z+5) =6 (-) +(+) +(z-) = +(-) +(z-) =9 (-0) ' (-) (-) +(-) +(z+) =6 (-) '6 (-) +(+) +(z-) = (+) +(-7) +(z+) =5 (-0) ' C{;#;}D(0) (5) P P (-) P H H 6

20 (-0) Q PHQ HQ HQ =øπpq -PH =" - ='5 5p P(abc) 5p 05 (5) 06 '6 07 (-9) 08 5' z -++z+a =0 (-) +(+) +(z+) =9-a (000)(--) ` " (-0) +(--0) +(--0) = ` +" 9-a =a =5 a='5 ` 0 z 5 P 5 0 % 0 % a 0 % 5 0 Q z 5 PQ Z P± W{;!;;!;} X{;!;;!;0} WX {;!;;!;;!;} 0 (-) 0 z (-) 0 z (-) 0 (---) 0 (-0-) 0 z (0) 0 z (-0) 0 (0-) 0 (00) 0 7 +b b - (-6) (--) (-7)

21 0 E F G H B C D b - -c c - b - (+b )+c =(B +D )+E (+b )+c =(B +BC )+CG (+b )+c =C +CG =G +(b +c )=B +(D +E ) (+b )+c =B +(BC +CG ) (+b )+c =B +BG =G (+b )+c =+(b +c ) +b +c +b -c 5 ' 7 6 p +q =(+b -c )+(-b +c )=-b +c p -r =(+b -c )-(5-5b +c )=-+6b -c p -r =-(p +q ) p +q p -r 7 B =D =b HF =HE +EF =(-EH )+EF =-b +=-b NM =N +M =-N +M NM =-;!; D +;!; B NM =-;!; b +;!; NM =;!; (-b ) NM =;!; HF MN HF '5 ' 9 --c -+b -c b -b 0 =(, )b =(, ) 0 e +e +e () e -e -e (--) 5' (9-) (-89) (0-)5 (--)' b =(a a a )b =(b b b ) (k) b =(ka ka ka ) (b b b ) =ka b +ka b +ka b (kb )=(a a a ) (kb kb kb ) =ka b +ka b +ka b k( b )=k{(a a a ) (b b b )} =k(a b +a b +a b ) =ka b +ka b +ka b (k) b = (kb )=k( b ) p 8 ;#;p c -b BC l BC = (c -b ) = c - b p p BC =l cos -l cos =0 BC 8

22 ' z- = = - z- = = - == ' BC SBC=h S=;!; B C sinh S=;!; B C "ç-cos h S=;!;øπ B C - πb C cos h S=;!;øπ B C -(πb C ) BC ;!;øπ B C -(πb C ) - - z+ = = z- = = p 6 0 (, 6, )(, 9, 6) (t, t, t) + - = =z+ - + z- = = - a=0bc+0 - z-z = = b c z a=b=0c+0 = = z + z- =-+= + - = z= 5 - d =(abc) - z- + - =+= = =z - - (abc) (-)=a+b-c=0 (abc) (-)=-a+b+c=0 a:b:c=5:-:7 + + z- = = z- =--= =--= z

23 -+z-=0 z-=0 ++6z-7= z+8=0 (-) (0-) (0-) (00) +-z-6=0 5 (8-) - - z 6 =z=0 =-=- p p 7 n = =() () (-)+(-)+(z-)=0 ++z-9=0 ++z-9= la ll a l' l a h l a p -h l d a n p d n sinh=cos{ -h}= d n p 0 ' (-) +(+) +(z-6) =9 + +z =5 (-) +(+) +(z-) = (-) + +(z-) = z a b a b a b a bz c 5 a(- )b(- )c(z-z ) 0 l=;!;m=n= 0 ' 8 ' 9 0 ' -' - z-5 0 =-= z= z-7=0 -+z+5=0 6+-z-=0 ++z-=0 + z = = - (-) +(+) +(z+) =6 + +z =9 07 +=0 08 H H d =(-) H - - z- = = ` - HH-+z+5=0 - - z- = = =t - =t+ =-t+z=t+ ` 0

24 (t+)-(-t+)+(t+)+5=0 t=- ` =-=z=0 H (-0) H =" {-(-)} + (- ) +(-0) H =' H 0 % t 0 % H 0 % 09 00km/ cosh= ' ` p ` 07 p z =-= 7' '5 0 % cosh 0 % 0 % ' p cm ++z=+-z=6-5 = =z = =z+ +=8 - ++z= +-z=6+=8 0 '5 0 0 ;!; 7+6-9z= a=;!;b=;!;c=;!; 06 B 'B' ' (-0)B'(60) ` B hb 'B' B =5' 'B' =5 B = 'B' cosh 5=5' cosh

25 B b P(z)

26 Fotolia.com PHTPRK.com H.Eves S.Sanderson E.T. B. C

ÀÎÅͳÝ-°ø°£µµÇüÇØ

ÀÎÅͳÝ-°ø°£µµÇüÇØ .. Q.... M M : M Q : Q M : //Q.,.. I FG FE F FG, HG EH H HG F G FG ;!;_F _FG ;!;_G _F ;!;_'_;!; F F... 5. 5. 6. 5 7. 0 8. 7 9. ' FG, HG H G, H F E G H '. FG HG F, H. FH ' FH ' ' {} +{} -(') cos h -;!;

More information

( )EBS문제집-수리

( )EBS문제집-수리 www.ebsi.co.kr 50 024 www.ebsi.co.kr 025 026 01 a 2 A={ } AB=2B 1 4 B a 03 æ10 yæ10 y 10000 y (log )( log y) Mm M+m 3 5 7 9 11 02 { -2 1} f()=-{;4!;} +{;2!;} +5 Mm Mm -21-18 -15-12 -9 04 a =1a«+a«=3n+1(n=1,

More information

16중등빨이수학3-2교부(01~23)

16중등빨이수학3-2교부(01~23) 9 a b c a+b+c 0 7 a 79799 79a 0 9 1 0 7 0 99 9 9 0 0 7 7 0 717 9 7 0 1 7-1 - - 7 1 0 0 1 ab b-a 0 997 7 9191 17 S 7 1 0 0 1 0 0 a b c a+b+c 1 7 [0~09] 0 _ 7 7 0 0 0 [~0] [09~] 777 017 0 09 0 0 1 0 1 9

More information

LTUR Q X 01 LTUR LTUR K 6 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, b= =: :=8.5 a+b= cm , = =: 7 := a+b+c 0 =1 a+b+

LTUR Q X 01 LTUR LTUR K 6 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, b= =: :=8.5 a+b= cm , = =: 7 := a+b+c 0 =1 a+b+ 우공비 중등 수학 (하) 특강편 SLUTIN LTUR K WRK K 0 LTUR Q X 01 LTUR LTUR K 6 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 10 8+9 b= =: :=8.5 a+b=17.5 17.5 1 159 cm 6 9 58 6, 7..5 01 = +0+1++++ 7 =: 7 := a+b+c 0 =1 a+b+c=6 6+8+1 =:

More information

°ø±â¾Ð±â±â

°ø±â¾Ð±â±â 20, 30, 40 20, 30, 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.1 6.3 9.4 12.6 15.7 18.8 22.0 25.1 28.3 31.4 2.4 4.7 7.1 9.4 11.8 14.1 16.5 18.8 21.2 23.6 7.1 14.1 21.2 28.3 35.3 42.4 49.5 56.5 63.6 70.7 5.9 11.9 17.8 23.7

More information

(01-16)유형아작중1-2_스피드.ps

(01-16)유형아작중1-2_스피드.ps 01 p.10 0001 000 61 0003 4 8 3 4 5 7 4 3 3 3 6 8 9 5 1 1 3 7 9 6 0 1 0004 4 0005 0006 3 0007 6 0008 30 0009 3 19 0010 10 ~14 14 ~18 9 18 ~1 11 1 ~16 4 16 ~0 4 30 0011 160 cm 170 cm 001 10 cm 5 0013 135

More information

(001~042)개념RPM3-2(정답)

(001~042)개념RPM3-2(정답) - 0 0 0 0 6 0 0 06 66 07 79 08 9 0 000 000 000 000 0 8+++0+7+ = 6 6 = =6 6 6 80+8+9+9+77+86 = 6 6 = =86 86 6 8+0++++6++ = 8 76 = = 8 80 80 90 00 0 + = 90 90 000 7 8 9 6 6 = += 7 +7 =6 6 0006 6 7 9 0 8

More information

2 A A Cs A C C A A B A B 15 A C 30 A B A C B. 1m 1m A. 1 C.1m P k A B u k GPS GPS GPS GPS 4 2

2 A A Cs A C C A A B A B 15 A C 30 A B A C B. 1m 1m A. 1 C.1m P k A B u k GPS GPS GPS GPS 4 2 www.ebsi.co.kr 2 A A 1 133 Cs 1 11 1 A C C A A B A B 15 A C 30 A B A C B. 1m 1m A. 1 C.1m P k A B u k GPS GPS GPS GPS 4 2 www.ebsi.co.kr A B t B A ;2!;t v v= = (3_t)+(6_0.5t) v=4 m/s t+0.5t 3 m/s 6 m/s

More information

121_중등RPM-1상_01해(01~10)ok

121_중등RPM-1상_01해(01~10)ok 1-01 00 11 03 1804 4 05 3506 45 07 5 65 0001 000 0003 0004 0005 01 4 4 6 5 6 9 Í = + =,, Í=Í=Í = = Í Í Í,, 0006 0007 0008 0009 0010 0011 001 7c 5c 3, 3 3, 6, 6 +50 =180 =130 130 +90 +30 =180 =60 60 =60

More information

10-2 삼각형의닮음조건 p270 AD BE C ABC DE ABC 중 2 비상 10, 11 단원도형의닮음 (& 활용 ) - 2 -

10-2 삼각형의닮음조건 p270 AD BE C ABC DE ABC 중 2 비상 10, 11 단원도형의닮음 (& 활용 ) - 2 - 10 단원 : 도형의닮음 10-1 닮음도형 p265 ABC DEF ABC DEF EF B ABCD EFGH ABCD EFGH EF A AB GH ADFC CF KL 중 2 비상 10, 11 단원도형의닮음 (& 활용 ) - 1 - 10-2 삼각형의닮음조건 p270 AD BE C ABC DE ABC 중 2 비상 10, 11 단원도형의닮음 (& 활용 ) - 2 -

More information

1. A B C 4. ABC B C A B A B C A C AB BC ABC. ABC C + A + B C A B A B C A B C B A C B C A C A B C B A 5. AB xy pqr x B xy p -y AB. A. A. B. TV B. C. AB

1. A B C 4. ABC B C A B A B C A C AB BC ABC. ABC C + A + B C A B A B C A B C B A C B C A C A B C B A 5. AB xy pqr x B xy p -y AB. A. A. B. TV B. C. AB 018 학년도대학수학능력시험문제및정답 1. A B C 4. ABC B C A B A B C A C AB BC ABC. ABC C + A + B C A B A B C A B C B A C B C A C A B C B A 5. AB xy pqr x B xy p -y AB. A. A. B. TV B. C. ABC lålılç lå

More information

Áß2±âÇØ(01~56)

Áß2±âÇØ(01~56) PRT 0 heck x=7y=0 x=0y=90 9 RH RHS 8 O =8 cmp =6 cm 6 70 7 8 0 0 0 SS 90 0 0 0 06 07 08 09 0 cm 6 7 8 9 0 S 6 7 8 9 0 8cm 6 9cm 7 8 9 cm 0 cm x=0 y=00 0 6 7 9 8 9 0 0 cm 6 7 8 9 60 6 6 6 6 6 6 7 8 7 0

More information

13일등예감수학1-1정답(077~120)

13일등예감수학1-1정답(077~120) - ~8 0 00,,, 00,, 8, 9, 0 00 00,,, 9 00,,,, 9 00 00 008 009 0 00 8 0 0 fi 0 0 0 9fi 0 0 fl 08 _ 09 _ 00 _ _ 0 _ _ 0 { } ~ 0 _ _ 0 0 _ _ fi _ 0,, 0,,, 8 08,, 9 09, 00,,,,, 8,, 0,,, 0,, 0 0 0 0 0 0, 0, 08,,

More information

, _ = A _ A _ 0.H =. 00=. -> 0=. 0= =: 0 :=;^!;.0H =.0 000=0. -> 00= 0. 00= =: 0 0 :=;()$; P. 0, 0,, 00, 00, 0, 0, 0, 0 P. 0.HH= = 0.H =0. 0=. -> =0.

, _ = A _ A _ 0.H =. 00=. -> 0=. 0= =: 0 :=;^!;.0H =.0 000=0. -> 00= 0. 00= =: 0 0 :=;()$; P. 0, 0,, 00, 00, 0, 0, 0, 0 P. 0.HH= = 0.H =0. 0=. -> =0. 0 P. 8 -, 0, -, 0. p 0 0., 0., =0. =0.., 0., 0., 0., =. =0. =0. =0. P. 0,.8 0.H 8, 0.H8,.H, 0.HH,.HH, 0.H, 0.HH 0.8 0.. 0. 0, - p k k k 0.=0.H 8 0.888=0.H8.=.H 0.=0.HH.=.HH 0.=0.H 0.=0.HH P., 0.H, 0.HH,

More information

중등수학2팀-지도서7

중등수학2팀-지도서7 3 6~7 8~3 3 ª 33~37 4-38~39 40~45 4 46~53 5 54~58 3 59-60 ~6 6~63 64 VII. 4 9 (Klein F849~95) (rlangen Program) (group of transformation) ' O' =k O ' O k O ' O ' O ' ' ' ' (topology) = = O O' =k O ' '

More information

+ F F P. = = = F = F F = = 0 cm =x cm =(x+)x x=0 =0 cm cm cm x cm = =0(cm) P. 0 x=y= x= cm FF cm 0 x= x= =x(0-x) x= 0 (+)=x x= (+)=y 0 y= x= x= = 0= 0

+ F F P. = = = F = F F = = 0 cm =x cm =(x+)x x=0 =0 cm cm cm x cm = =0(cm) P. 0 x=y= x= cm FF cm 0 x= x= =x(0-x) x= 0 (+)=x x= (+)=y 0 y= x= x= = 0= 0 = = = = = - =-=0 0 F ==0 +=0 +F=0 =F ªF F = F =0 F =F = F = 0= x= x= y= y= z= z= x+y+z=++= x y z x+y+z = = ªSS = y` = = (cm) ª 0% 0% P. ªªªF =. =. =. 0 =. F =. =0 = F =. F = 0 F ªF F = =F = x=, y= x=,

More information

미통기-3-06~07(052~071)

미통기-3-06~07(052~071) 06 F() f() F'()=f()F() f() : f()d f() f() f() f() F()f() F()+C : f()d=f()+c C F'()=f(): f()d=f()+c C d [: f()d]=f() d : k d=k+c k C : «d= + +C =0C + : k f()d=k: f()d k : { f() g()}d=: f()d : g()d =f()

More information

source.pdf

source.pdf 0, + = =" -, =" -, =" + =90, + SS =+ (+) = +_ + = =90 - =+ =(-) +_ = + =90 = // = =L // SS =L I=L =I+ = + L 0.. m m. m. I 9 m,, + = =, =, = < + jk + jk >90 < < + = + + = + =90, + = + =90

More information

수리 영역 가 형 5. 다음 그림과 같이 크기가 같은 정육면체 개가 한 모서리씩을 공유하 면서 각 면이 평행 또는 수직 관계를 유지한 채로 한 평면 위에 놓여있 다. 그림의 세 꼭짓점 A, B, C에 대한 두 벡터 BA 와 BC 가 이루는 각 의 크기를 h라 할 때,

수리 영역 가 형 5. 다음 그림과 같이 크기가 같은 정육면체 개가 한 모서리씩을 공유하 면서 각 면이 평행 또는 수직 관계를 유지한 채로 한 평면 위에 놓여있 다. 그림의 세 꼭짓점 A, B, C에 대한 두 벡터 BA 와 BC 가 이루는 각 의 크기를 h라 할 때, 제``교시 수리 영역( 가 형) 시간:00분 점수:00점 성명 수험 번호 쭚 반드시 본인이 선택한 유형( 가 형 또는 나 형)의 문제인지 확인하시오. 쭚 문제지와 답안지에 성명과 수험 번호를 정확히 기입하시오. 쭚 MR 답안지에 성명, 수험 번호, 응시 유형 및 선택 과목, 답 등을 표기할 때에는 반드시 수험생이 지켜야 할 사항 에 따라 표기하시오. 쭚 문항에

More information

0 cm (++x)=0 x= R QR Q =R =Q = cm =Q =-=(cm) =R =x cm (x+) = +(x+) x= x= (cm) =+=0 (cm) =+=8 (cm) + =0+_8= (cm) cm + = + = _= (cm) 7+x= x= +y= y=8,, Q

0 cm (++x)=0 x= R QR Q =R =Q = cm =Q =-=(cm) =R =x cm (x+) = +(x+) x= x= (cm) =+=0 (cm) =+=8 (cm) + =0+_8= (cm) cm + = + = _= (cm) 7+x= x= +y= y=8,, Q . 09~ cm 7 0 8 9 8'-p 0 cm x=, y=8 cm 0' 7 cm 8 cm 9 'åcm 90 'åcm T T=90 T T =" 8 - =' (cm) T= T= _T _T _'_ T=8' (cm ) 7 = == =80 -_ =0 = = _=(cm) M = = _0= (cm) M M =" - = (cm) r cm rcm (r-)cm H 8cm cm

More information

#수Ⅱ지도서-4단( )

#수Ⅱ지도서-4단( ) IV 4 3 4 5 5 exponent 3 3 Archimedes B.C. 87~B.C. Diophantos?00~?84 a m _a n =a m+n (mn=0y) Stifel M. 487~567 Arithmetica integra y-3--03y y ;8!; ;4!; ;!; 48y Stevin S. 548~60 xx x ()()(3) x ;!; x ;3!;

More information

I 0 ( C) 80 35 0 30 60 90 0 0 0 03 _ fi 64 ;3!; (5 ' ) ' a>0b>0 a a =a + a a =a - (a ) =a (ab) =a b log 4 log ;4!; a>0a+ N>0 a =N HjjK =logån 3 f()=3+ f:x Y Y =f() X f 3 4 5 0 4 8 = =a a>0 a= =a (a>0a+)

More information

= =180 5=90 = O=O+O=;!;O+;!;OE O=;!;(O+OE)=;!;OE O=;!;_180 = y=180 _ =180 _;9%;= = =180 5=15 =5

= =180 5=90 = O=O+O=;!;O+;!;OE O=;!;(O+OE)=;!;OE O=;!;_180 = y=180 _ =180 _;9%;= = =180 5=15 =5 VI 01 a=5b=8 a+b=5+8=1 01- a=8b=1c=6 a-b+c=8-1+6= 01-01 0 Í 0 04 05 06 07 08 e f e f 01 4 6 0 8 1 01 01-01- 46 8~1 0 0-0- 0-0 0-15 cm 0-0- 0-1 cm 04 0 04-04- 18 04-60 04-05 05-05- 06 06-16. 06-07 07-07-

More information

1

1 절대수학 검은 대장간 인문 Blacksmith Day 1 최석호 1. 그림과 같이 A B C D E의 다섯 개의 영역에 빨강, 노랑, 파 랑, 초록의 네 가지 색으로 색칠을 하려고 한다. 네 가지 색 중 한 색 은 두 번 사용하고 나머지 세 가지 색은 한 번씩만 사용하여 칠하는 데, 인접한 영역에는 서로 다른 색을 칠하기로 할 때, 색칠하는 방법 의 수를 구하시오.

More information

14일등예감수학2-2교사(001~026)

14일등예감수학2-2교사(001~026) 9 8 8 9 0 0 09 0 9 8~9 / [~] [~] [0~] 0 [~] 0 00 00 [~9] 8 9 8 0 00 00 0~ / [~] [~] 8 8 0 0 8 9 0 - ~ / [~] [0~] 0 0 [~9] [~] 0 8 8 9 0 0 - ~ / [~] 8 9 0 [~] ~ /0 8 0 9 0 0 0 8 0 8~9 /0 0 ;#; 0 0 0 8

More information

歯Ky2002w.PDF

歯Ky2002w.PDF 1 geometry geometrein (geo :, metrein : )., (thles of miletus),.. < >,. 17 18. (nlytic geometry ),. 17. 18 2. 18 (differentil geometry ). 19 (priori) (non- eucliden geometry ),,,. 2 E 2 3 E 3. E 2 E 3

More information

(해01~40)300제(물리Ⅰ)-ok

(해01~40)300제(물리Ⅰ)-ok EBS w w w. e b s i. c o. k r 01 001 002 GPS GPS GPS 3 3 003 h h L L tanh=;lh; L= h tanh 004 001~020 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 ;3!; ;3@; y ;6!; ;3!;

More information

1 11 111 111-1 p, q, r A, B, C (1 p

More information

1 1 x + # 0 x - 6 x 0 # x # 2r sin2x- sin x = 4cos x r 3 r 2r 5 r 3r

1 1 x + # 0 x - 6 x 0 # x # 2r sin2x- sin x = 4cos x r 3 r 2r 5 r 3r # 0 0 # # si si cos # 0 # 0 ^ h ^h^h# 0 ^! 0, h ^h^h# 0 ^! 0, h si si cos sicos si cos si ^cos h ^cos h si ^cosh^cos h 0 ^sih^cos h 0 0 # # cos cos, ^ si! h,, ` 0 # 혼자하는수능수학 0 년대비 9 월 A B, y f^h f^h, 0

More information

Unknown

Unknown 0 THEME!!!_!_!_!_!=_6=8 pp. ~8!!!_!=70 0, P =_=, 0, _=9, _=9,, +9+9=0 6 6!=70, f, l, w, r P _!= =88 70-88= THEME (-)!=!!!_!=6 (-)!=!!!_!= 6 (-)!=! 6_!=6_= 6 (6-)!=!=0 0_=60, 6! 6 = =60 _ e, t l, r 6! =80!!

More information

0 000., 000 0., 000-0., 000 0.666, 0 0.H6 0 0 0.0H8 0 06 07 08 9 09 6 00 0.H 0.H8 000 0.87, 0006-0.66, 0007 0.8, 0008 0.097, 0009 6, 0.H6 000,.HH 0 00

0 000., 000 0., 000-0., 000 0.666, 0 0.H6 0 0 0.0H8 0 06 07 08 9 09 6 00 0.H 0.H8 000 0.87, 0006-0.66, 0007 0.8, 0008 0.097, 0009 6, 0.H6 000,.HH 0 00 ~9 0~6 0 0 0 7 0 0 0 06 6 07 6 08 69 09 78 0 8 9 0 0 0 000., 000 0., 000-0., 000 0.666, 0 0.H6 0 0 0.0H8 0 06 07 08 9 09 6 00 0.H 0.H8 000 0.87, 0006-0.66, 0007 0.8, 0008 0.097, 0009 6, 0.H6 000,.HH 0

More information

-주의- 본 교재는 최 상위권을 위한 고난이도 모의고사로 임산부 및 노약자의 건강에 해로울 수 있습니다.

-주의- 본 교재는 최 상위권을 위한 고난이도 모의고사로 임산부 및 노약자의 건강에 해로울 수 있습니다. Intensive Math 극악 모의고사 - 인문계 등급 6점, 등급 점으로 난이도를 조절하여 상위권 학생들도 불필요한 문제에 대한 시간 낭비 없이 보다 많은 문제에서 배움을 얻을 수 있도록 구성하였습니다. 단순히 어렵기만 한 문제들의 나열이 아니라 수능에 필요한 대표 유형을 분류 하고 일반적인 수험환경에서 흔하게 배울 수 있는 내용들은 과감하게 삭제 수능시험장

More information

기본서(상)해답Ⅰ(001~016)-OK

기본서(상)해답Ⅰ(001~016)-OK 1 1 01 01 (1) () 5 () _5 (4) _5_7 1 05 (5) { } 1 1 { } (6) _5 0 (1), 4 () 10, () 6, 5 0 (1) 18, 9, 6, 18 1,,, 6, 9, 18 01 () 1,,, 4, 4 1,,, 4, 6, 8, 1, 4 04 (1) () () (4) 1 (5) 05 (1) () () (4) 1 1 1 1

More information

a b c d e f^xh= 2x 2 + ax a f^1+ hh -f^1h lim 6 h 0 h = " A B C D E A J an K O B K b 1O C K 1 1 c 1 0O D K O 0 d K O E Le 1

a b c d e f^xh= 2x 2 + ax a f^1+ hh -f^1h lim 6 h 0 h =  A B C D E A J an K O B K b 1O C K 1 1 c 1 0O D K O 0 d K O E Le 1 b c d e + + + + x + x f^+ hh -f^h lim 6 h h " A B C D E A J N K O B K b O C K c O D K O d K O E Le P - - 5 A B C D E A J N K O B K b O C K c O D K d O K O E Le P f^+ hh - f^h lim 6 h " h f l^h 6 x + x

More information

hapter_ i i 8 // // 8 8 J i 9K i? 9 i > A i A i 8 8 KW i i i W hapter_ a x y x y x y a /()/()=[W] b a b // // // x x L A r L A A L L A G // // // // /

hapter_ i i 8 // // 8 8 J i 9K i? 9 i > A i A i 8 8 KW i i i W hapter_ a x y x y x y a /()/()=[W] b a b // // // x x L A r L A A L L A G // // // // / A p p e n d i x Notation hapter_ i i 8 // // 8 8 J i 9K i? 9 i > A i A i 8 8 KW i i i W hapter_ a x y x y x y a /()/()=[W] b a b // // // x x L A r L A A L L A G // // // // // // // 8 b hapter_ hapter_

More information

°ø¾÷-01V36pš

°ø¾÷-01V36pš 2 3 4 5 6 ..2.3 3 (differential) (equation).. () d/d (). e 0.2 (, ), d/d 0.2e 0.2. e 0.2 (). ()., ().,.. (DE: differential equation). (tpe), (order), (linearit). (ODE: ordinar differential equation). (2).

More information

(001~007)수능기적(적통)부속

(001~007)수능기적(적통)부속 0 6 06. C : k d=k+c k «+-, : «d= «± +C + =- : d=: ;[!; d=l +C : kf()d=k: f()d k : { f()+g()} d=: f()d+: g()d : { f()-g()} d=: f()d-: g()d : si d=-cos +C : cos d=si+c 008 : sec d=ta +C : cosec d=-cot +C

More information

(004~011)적통-Ⅰ-01

(004~011)적통-Ⅰ-01 0 f() F'()=f() F() f(), : f() F'()=f(): f()=f()+c C 4 d d : [ f()]=f()+c C [: f()]=f() «`` n C : n = n+ +C n+- : =ln +C n+ f() g() : kf()=k: f() k : { f()+g()}=: f()+: g() : { f()-g()}=: f()-: g() 5 C

More information

A 001~A 036

A 001~A 036 4 3 2 0 8 91 0 1 2 3 4 5 6 08 09 00 01 02 03 04 18 19 10 29 20 22 23 39 30 31 32 33 48 49 40 41 59 50 69 1 2 3 4 1 2 3 4 1 4 7 10 13 1 2 3 4 5 6 rev. C C r C a f h f h L h h nrpm f h f n L C 3 P L

More information

적분통계개념정답_

적분통계개념정답_ N o t i o s. l u s. T e F= = F=++C= C= C= F=si +cos F=si +cos =- - - f= - + d d [ - f ]= - + - f= - - f=- f= f= = {eå cos -si -} =be cos -c+ d [ {eå cos -si -} ] d = be cos -c+ eå cos -si -=be cos -be

More information

1.기본현황 연 혁 m 본면은 신라시대 ~고려시대 상주목에 속한 장천부곡 지역 m 1895.5.26한말에 이르러 장천면(76개 리동),외동면(18개 리동)으로 관할 m 1914.3.1행정구역 개편으로 상주군 장천면과 외동면이 병합하여 상주군 낙동면 (17개 리,25개

1.기본현황 연 혁 m 본면은 신라시대 ~고려시대 상주목에 속한 장천부곡 지역 m 1895.5.26한말에 이르러 장천면(76개 리동),외동면(18개 리동)으로 관할 m 1914.3.1행정구역 개편으로 상주군 장천면과 외동면이 병합하여 상주군 낙동면 (17개 리,25개 목 차 1.읍면동 기본현황 2.지방세 징수현황 3.소규모 주민숙원사업비 집행현황 4.예산 집행현황 5.예산 미집행 현황 6.고액체납자 현황 및 징수(독려)현황 7.관외체납세 징수(독려)현황 8.특수시책 확인자 낙 동 면 장 김 진 숙 (인) 부 면 장 차 정 식 (인) 주 민 생 활 지 원 담 당 김 영 욱 (인) 민 원 담 당 전 용 희 (인) 산 업 담

More information

2 KAIST 1988,,KAIST MathLetter, 3,,, 3,, 3, 3,

2 KAIST 1988,,KAIST MathLetter, 3,,, 3,, 3, 3, (M 2 ) 2 KAIST 1988,,KAIST MathLetter, 3,,, 3,, 3, 3, 3,,, 2003 8, 4 1 7 11 8 12 26 2 39 21 40 22 54 23 67 24 80 3 93 31 n! 94 32 101 33 115 4 131 41 132 6 42 146 5 163 51 164 52 180 1 8 11 4 4?!,? 2??,?

More information

(001~006)개념RPM3-2(부속)

(001~006)개념RPM3-2(부속) www.imth.tv - (~9)개념RPM-(본문).. : PM RPM - 대푯값 페이지 다민 PI LPI 알피엠 대푯값과산포도 유형 ⑴ 대푯값 자료 전체의 중심적인 경향이나 특징을 하나의 수로 나타낸 값 ⑵ 평균 (평균)= Ⅰ 통계 (변량)의 총합 (변량의 개수) 개념플러스 대푯값에는 평균, 중앙값, 최 빈값 등이 있다. ⑶ 중앙값 자료를 작은 값부터 크기순으로

More information

2

2 rev 2004/1/12 KAIST 2 6 7 1 13 11 13 111 13 112 18 113 19 114 21 12 24 121 24 122 26 13 28 131 28 132 30 133 (recurrence) 34 134 35 4 2 39 21 39 211 39 212 40 22 42 221, 42 222 43 223, 45 224 46 225, 48

More information

ÃÖ»óÀ§5³ª-Á¤´ä(01~23)

ÃÖ»óÀ§5³ª-Á¤´ä(01~23) 2.4 3 5.26 8.225m 4523.3 8 0 36.63 3.26 46.7 4670-46.7=4523.3. _ 0. 3 422222 (_3) (_3) (_3) 422222. 4 5 _3 5 =5 _3 4 = _3+ _3+5=, _3=6 =2 ++=2++5=8 2.5 4 =2.5_4-7_.2=0-8.4=.6, 7.2 0.3 7.3 =0.3_7.3-.5_0.5.5

More information

<C3D1C1A4B8AE20303120B0E6BFECC0C720BCF620323030B9AE2E687770>

<C3D1C1A4B8AE20303120B0E6BFECC0C720BCF620323030B9AE2E687770> 1. 1. 1) 1. 경우의 수 주사위를 한 개를 던질 때, 다음 경우의 수 (1) 소수 4. 4. 4) 집에서 학교로 가는 버스는 3 개 노선, 지하철은 4 개 노선이 있다. 버스나 지하철을 이용하여 집 에서 학교로 가는 방법은 모두 몇 가지인가? (2) 5의 약수 2. 2. 2) 1~10 숫자에서 하나를 뽑을때, (1) 3의 배수 경우의수 5. 5. 5)

More information

<32303032BEC7BFECC1F62E687770>

<32303032BEC7BFECC1F62E687770> 2001-2002 전남대학교 산악회 2002년 제12집 먼 훗날 당신이 찾으시면 그때에 그 말이 잊었노라. 당신이 속으로 나무라면 무척 그리다 잊었노라. 오늘도 어제도 아니 잊고 먼 훗날 그때도 잊었노라. 지도교수 인사말 산은 인생의 도장이라는 말이 있습니다. 산은 無 言 속에서도 自 然 의 理 致 를 가르쳐주고, 또한 많은 智 慧 를 줍니다. 그러나 生 活

More information

...... .............hwp

...... .............hwp - 1 - - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - - 11 - - 12 - - 13 - - 14 - - 15 - - 16 - - 17 - - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - - 22 - - 23 - - 24 - - 25 - - 26 - - 27 - - 28 - - 29 - 53)

More information

Unknown

Unknown ontents 02 26 50 æ 100 g 50 æ 500 g (50, 100 g) (50, 500 g) kcal/kg æ 1 0.4 0.21 0.19 0.11 21 12 41 21 11 12 14 100 g 200 g 400 g 0 æ 80 70 60 50 40 30 20 100 g 200 g 400 g 10 0 1 2 3 4 5 500 g 0 æ 5 5

More information

(01~80)_수완(지학1)_정답ok

(01~80)_수완(지학1)_정답ok www.ebsi.co.kr 01 THEME 005 ABC abcd C A b 20~30 km HR HR 10 6 10 5 10 4 10 3 10 2 (=1) 10 1 10 _1 10 _2 10 _3 10 _4 10 7 30000 10000 6000 3000 (K) 11111111 11111111 10 8 10M 6M 10 9 3M 10 10 1M 10 11

More information

낙랑군

낙랑군 낙랑군( 樂 浪 郡 ) 조선현( 朝 鮮 縣 )의 위치 -낙랑군 조선현의 평양설 및 대동강설 비판- 이덕일 (한가람역사문화연구소 소장) 1. 머리말 낙랑군의 위치는 오랜 쟁점이었고, 현재까지도 한 중 일 사이의 역사현안이기도 하다. 낙랑군 의 위치에 따라서 동북아 고대사의 강역이 달라지기 때문이다. 낙랑군의 위치 중에서도 가장 중요한 것은 낙랑군의 치소( 治

More information

" " "! $ ' " " $ % & 2

  ! $ '   $ % & 2 SB-800 Kr " " "! $ ' " " $ % & 2 ' ( # # # # " & " # # "! 3 " " # ' # $ # " " " " " 4 " " " " ( # " " " " 5 # $ " " # " " " ( # " 6 " # $ " " # " " " ( # ' " " 7 8 9 k k k k k k k k k u 10 k k k k k 11

More information

0 000 a«i ;!; 0. O 0., a«() 000 a«- -. a a - O a O a«a, O 000 a«(). O 0006 a«aˆ -. O., 0007 a« aˆ a O 0008 a«aˆ +{- } O.., 0

0 000 a«i ;!; 0. O 0., a«() 000 a«- -. a a - O a O a«a, O 000 a«(). O 0006 a«aˆ -. O., 0007 a« aˆ a O 0008 a«aˆ +{- } O.., 0 I 0 0 0 0 8 0 7 06 9 07 09 08 6 09 0 0 70 0 000 a«i ;!; 0. O 0., 0 000 a«() 000 a«- -. a a - O a O - - - -8 000 a«a, O 000 a«(). O 0006 a«aˆ -. O., 0007 a«+.. - - aˆ a O 0008 a«aˆ +{- } O.., 0009 a«().

More information

A C O N T E N T S A-132

A C O N T E N T S A-132 C O N T E N T S -2 SC2 Series -3 SC2 Series -4 SC2 Series SC2 B 40 B 100 S I SC2 B 40 B 100 RO R S I SC2-2 B 40 B 100 HOY R S I -5 SC2 R0 40 SW R0 SC2 R 40 SC2 Series SW RB SW R SC2-2 H0 40 SW H0 SC2-2

More information

Print

Print > > > 제1장 정치 의회 1. 민주주의 가. 민주주의 지수 나. 세계은행의 거버넌스 지수 다. 정치적 불안정 지수 2. 의회 가. 의회제도와 의석 수 나. 여성의원 비율 다. 입법통계 현황 라. 의회의 예산 규모 마. 의원보수 및 보좌진 수당 3. 선거 정당 가. 투표율 나. 선거제도 다. 정당과 정치자금 4. 정치문화 가. 신뢰지수 나. 정부에 대한 신뢰

More information

e01.PDF

e01.PDF 2119, -., 4.25-40 4 km -.. km,, -,.,,,,,,,,,,,..... . 90%..,.., 20 1 - -.,.. 2172,. - 3 - < > 1.! 6 2.. 10 3.? 18 4. 22 5. 26 6.. 32 7. 36 8.. 44 9.. 49 10.. 61 11. 65 12. 76 13.. 80 14. 85 15.. 90 16..

More information

Contents... 테마1. 도형의합동과닮음 평행선의성질 2. 평행선과선분의길이의비 3. 삼각형의합동조건 4. 직각삼각형의합동조건 5. 도형의닮음 6. 직각삼각형에서의닮음 테마2. 삼각형 이등변삼각형의성질 8. 삼각형의중점연결정리 9. 삼

Contents... 테마1. 도형의합동과닮음 평행선의성질 2. 평행선과선분의길이의비 3. 삼각형의합동조건 4. 직각삼각형의합동조건 5. 도형의닮음 6. 직각삼각형에서의닮음 테마2. 삼각형 이등변삼각형의성질 8. 삼각형의중점연결정리 9. 삼 수능을향한기분좋은첫걸음!! 30 개의테마로정리하는 수능에꼭필요한도형의성질 수능특강기하와벡터이창희선생님 Contents... 테마1. 도형의합동과닮음... 2 1. 평행선의성질 2. 평행선과선분의길이의비 3. 삼각형의합동조건 4. 직각삼각형의합동조건 5. 도형의닮음 6. 직각삼각형에서의닮음 테마2. 삼각형... 8 7. 이등변삼각형의성질 8. 삼각형의중점연결정리

More information

A y y y y y # 2#

A y y y y y # 2# 0. 9 A 0 0. 0-0.5748 0 0.454545 04 0.4 05 0.5 06 0.4 07-0.555 08 0.9666 09 5@ 5@ 00 0.5 0 5 5 5@ 5 # # 7 0.07 0.5 0.55 4 0.5 5 0.06 6 7 8 \ 9 \ 0 \ 0.^ 40-.4^0^ 4 50.^5^ 5 55.0^5^ 6 0.4^857^4857 7 0.^8^8

More information

30년 선배의 직장생활 개념노트

30년 선배의 직장생활 개념노트 저자소개 정서아 초등학교 때 언니의 연극 연습을 보고 극본을 썼고, 중학교 때 세계 고전에 빠져 소설을 썼다. 하지만 정작 품은 꿈은 달라 글과는 무관 한 삶을 살았고, 그에 대한 미련은 블로그에 에세이와 짧은 소설을 담 는 것으로 풀었다. 초기 우리집에는 천사가 산다 는 판타지적 성격이 무척 강했다. 그 러던 것이 극본으로 작업하며 변형 됐고, 현재의 소설로

More information

A n s w e r 4 0 0 20 13 40 13 14 1 13 14 15 16 17 20 % 13 13 5 13 2 47.0 ml 55.0 15.0 13 14 15 5.0 g/cm 1.8 kg B E A C 13 14 LNGLPGLNG LPG 15 << 13 A<

A n s w e r 4 0 0 20 13 40 13 14 1 13 14 15 16 17 20 % 13 13 5 13 2 47.0 ml 55.0 15.0 13 14 15 5.0 g/cm 1.8 kg B E A C 13 14 LNGLPGLNG LPG 15 << 13 A< 우공비Q 과학 2 (하) 정답 및 채움해설 빠른 정답 찾기 2~4 Ⅴ. 물질의 특성 1. 물질의 특성 ⑴ 5 2. 물질의 특성 ⑵ 9 3. 혼합물의 분리 13 Ⅵ. 일과 에너지 전환 4. 일 21 5. 에너지 27 Ⅶ. 자극과 반응 6. 감각 기관 39 7. 신경계 44 8. 항상성 48 13강 일차방정식의 풀이 1 A n s w e r 4 0 0 20 13

More information

!%&$! "!!!!!#! $!!!!!%! &'()! *! +,-./01! 23! 4567!

!%&$! !!!!!#! $!!!!!%! &'()! *! +,-./01! 23! 4567! & '()*)+,-&.(/)0-12&!"#$%&'()#*+,%-)"&'.'/001!213"4506437&!"#$%&'()$#*+,#*-'./+"##0*1/2' 34' 567' 89:' ;'?' @ABC' DE' FG' HIJ K LMNO K LPQR K LSTU K LV

More information

LTUR OOK Q OX 0 6 (, 5), (, 4), (, ), (4, ), (5, ) 5 0- x+y=0 (x, y) (, 4), (4, ), (6, ) 0,, 5, 7 4 0-4,,, 4, 6, 8,, 4 8 8 0 5. 000 ( ) 0 500 ( ) 4 5

LTUR OOK Q OX 0 6 (, 5), (, 4), (, ), (4, ), (5, ) 5 0- x+y=0 (x, y) (, 4), (4, ), (6, ) 0,, 5, 7 4 0-4,,, 4, 6, 8,, 4 8 8 0 5. 000 ( ) 0 500 ( ) 4 5 SOLUTION LTUR OOK WORK OOK LTUR OOK Q OX 0 6 (, 5), (, 4), (, ), (4, ), (5, ) 5 0- x+y=0 (x, y) (, 4), (4, ), (6, ) 0,, 5, 7 4 0-4,,, 4, 6, 8,, 4 8 8 0 5. 000 ( ) 0 500 ( ) 4 5 00 ( ) 0 5 0 5 5 0-00 (

More information

목 차 1. 공통공시 총괄 1 2. 살림규모 6 2-1 세입결산 3 2-2 세출결산 5 2-3 중기지방재정계획 7 3. 재정여건 8 3 1 재정자립도 8 3 2 재정자주도 9 3-3 재정력지수 10 3-4 통합재정수지 11 4. 채무 및 부채 12 4-1 지방채무 현황

목 차 1. 공통공시 총괄 1 2. 살림규모 6 2-1 세입결산 3 2-2 세출결산 5 2-3 중기지방재정계획 7 3. 재정여건 8 3 1 재정자립도 8 3 2 재정자주도 9 3-3 재정력지수 10 3-4 통합재정수지 11 4. 채무 및 부채 12 4-1 지방채무 현황 2014년도 연천군 지방재정공시 연 천 군 목 차 1. 공통공시 총괄 1 2. 살림규모 6 2-1 세입결산 3 2-2 세출결산 5 2-3 중기지방재정계획 7 3. 재정여건 8 3 1 재정자립도 8 3 2 재정자주도 9 3-3 재정력지수 10 3-4 통합재정수지 11 4. 채무 및 부채 12 4-1 지방채무 현황 12 4 1-1지방채발행 한도액 및 발행액 14

More information

<C5F0B0E82D313132C8A328C0DBBEF7BFEB292E687770>

<C5F0B0E82D313132C8A328C0DBBEF7BFEB292E687770> 2012년 7월 17일 발행 통권 제112호 112 발행인:李圭衡/편집인:金尙勳/주간:金泰詢/발행처:社)退溪學釜山硏究院 (우614-743) 釜山市釜山鎭區田浦洞608-1 819-8587/F.817-4013 出處가 분명한 공직사회 인간이 가지는 인성은 그 특성이 다양하여 일률적으로 판단 한 하기는 쉽지 않다. 그러므로 어떤 관점과 측면에서 논하느냐에

More information

587.eps

587.eps VP7-6 Series VP7-6-FPG-D- (FG-S) (FG-D) (YZ-S) (YZ-D) Closed center (FHG-D) Exhaust center (FJG-D) (FPG-D) Pressure center(fig-d) VP7-6-FHG-D- VP7-6-FG-S- VP7-6-FG-D- (V) (A) ) (A) ) (V) ) 0.15~0.9{1.5~9.}

More information

20140628 서울시_장혁사회_총평,해설_B책형_1.hwp

20140628 서울시_장혁사회_총평,해설_B책형_1.hwp 사 회 1. 다음 와 같은 단체에 대한 설명으로 옳지 않은 것 사회의 여러 가지 문제를 해결하기 위하여 민간이 중심이 되어 만든 비정부 조직, 영리를 목적으로 활동하지 않는 비영리단체로, 환경 운 동이나 인권 보호 운동, 부패 방지 운동을 위해 적극적으로 활동하 는 단체를 말한다. 다수의 시민을 위해 활동하는 단체이다. 1 집단의 가입과 탈퇴가 비교적 자유롭다.

More information

<C1A4B4E4B9D7C7D8BCB32E687770>

<C1A4B4E4B9D7C7D8BCB32E687770> 2003학년도 3월 고3 전국연합학력평가 정답 및 해설 제 1 교시 언어 영역 정 답 1 2 2 1 3 3 4 4 5 4 6 2 7 2 8 5 9 3 10 1 11 3 12 2 13 5 14 5 15 3 16 1 17 2 18 3 19 4 20 4 21 2 22 4 23 1 24 5 25 1 26 5 27 4 28 3 29 2 30 4 31 1 32 2 33

More information

파이널생명과학1해설OK

파이널생명과학1해설OK EBS EBS 00 Finl E d u c t i o n l B r o d c s t i n g S y s t e m CO A B A~C CHON CHONP N.5 % 86.5 % 5.... 5. 6.. 8. 9. 0..... 5. 6.. 8. 9. 0. X Y X X 6 G DNA DNA S (A) (B) G DNA DNA (A)=; ;=;6!; (B)=;

More information

480제 생물Ⅰ 해설

480제 생물Ⅰ 해설 001~023 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 01 001 정답찾아가기 B 3L/100kg A 2L/100kg B A 1.5 오답피하기 A B 002 정답찾아가기 A B A B B A 27æ 003 정답찾아가기 D D D 오답피하기

More information

2.대상 및 범위(계속) 하천 하천 등급 하천명 연장 (km) 연장 (km) 시점 금회수립현황 종점 지방 하천 함안천 8.40 9.06 경남 함안군 여항면 내곡리 경남 함안군 함안면 함안천(국가)기점 검단천 7.00 3.34 경남 함안군 칠북면 검단리 칠원천 6.70

2.대상 및 범위(계속) 하천 하천 등급 하천명 연장 (km) 연장 (km) 시점 금회수립현황 종점 지방 하천 함안천 8.40 9.06 경남 함안군 여항면 내곡리 경남 함안군 함안면 함안천(국가)기점 검단천 7.00 3.34 경남 함안군 칠북면 검단리 칠원천 6.70 경상남도 고시 제2010-46호 하천기본계획 고시 하천법 제25조 및 같은 법 시행령 제24조의 규정에 따라 수립한 하천 기본계획을 같은 법 시행규칙 제13조에 따라 고시합니다. 2010. 1. 29 경 상 남 도 지 사 1.수립 또는 변경 목적 하천의 효율적인 이용과 계획적이고 체계적인 하천사업추진 및 원활한 유지관리와 하천의 일관된 개발계획을 위하여 하천법

More information

<32303136C7D0B3E2B5B520B4EBBCF6B4C920C7D8BCB3C1F628B1B9BEEE41C7FC20C8A6BCF6292E687770>

<32303136C7D0B3E2B5B520B4EBBCF6B4C920C7D8BCB3C1F628B1B9BEEE41C7FC20C8A6BCF6292E687770> 2016학년도 대학수학능력시험 국어영역 A형 정답 및 해설(홀수형) 01. 4 02. 2 03. 1 04. 4 05. 3 06. 5 07. 4 08. 3 09. 4 10. 3 11. 3 12. 3 13. 4 14. 2 15. 2 16. 5 17. 2 18. 4 19. 2 20. 3 21. 3 22. 5 23. 1 24. 5 25. 5 26. 1 27. 1 28.

More information

01 02 03 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 CO C CO C C CO 04 05 06 RNA DNA 07 A B C C B A 08 TMV TMV TMV TMV 09 02

01 02 03 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 CO C CO C C CO 04 05 06 RNA DNA 07 A B C C B A 08 TMV TMV TMV TMV 09 02 w w w. e b s i. c o. k r 01 02 03 01 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 CO C CO C C CO 04 05 06 RNA DNA 07 A B C C B A 08 TMV TMV TMV TMV 09 02 10 ADH 11 A CO H O NH B AB 12 2 1 DNA 02 01 02 03 04 05

More information

Check 0-9, 9,, - 6, 6, 6, =0.04, (-0.) = , =64 8 8, -8 (-6) =6 (-6) 6, -6 7, , -0. 8, -8 6, '7 ' '

Check 0-9, 9,, - 6, 6, 6, =0.04, (-0.) = , =64 8 8, -8 (-6) =6 (-6) 6, -6 7, , -0. 8, -8 6, '7 ' ' 0 06 0 4 4 9 4 8 5 40 45 5 57 Check 0-9, 9,, - 6, 6, 6, -6 0-0. =0.04, (-0.) =0.04 0.04 0., -0. 8 =64 8 8, -8 (-6) =6 (-6) 6, -6 7, -7 0. 0., -0. 8, -8 6, -6 0-7 7 '7 ' 0.5 0.5 -' 0.5 ;!; ;!; æ;!; '7 '

More information

Microsoft Word - 0900be5c8034c413.docx

Microsoft Word - 0900be5c8034c413.docx 213. 11. 21 Fixed Income Outlook CREDIT MARKET RESEARCH 214년 크레딧 시장: 보이지 않는 손 - 정부 214년 크레딧물의 발행시장은 활발하지 않을 것으로 예상. 공기업의 부채관리로 신규사 업 정체, A등급 이하 회사채의 낮은 차환가능성으로 인한 순상환, 은행의 바젤III 대비를 위한 선자금조달 완료 등으로 순발행액은

More information

Ⅰ. 머리말 각종 기록에 따르면 백제의 초기 도읍은 위례성( 慰 禮 城 )이다. 위례성에 관한 기록은 삼국사기, 삼국유사, 고려사, 세종실록, 동국여지승람 등 많은 책에 실려 있는데, 대부분 조선시대에 편 찬된 것이다. 가장 오래된 사서인 삼국사기 도 백제가 멸망한지

Ⅰ. 머리말 각종 기록에 따르면 백제의 초기 도읍은 위례성( 慰 禮 城 )이다. 위례성에 관한 기록은 삼국사기, 삼국유사, 고려사, 세종실록, 동국여지승람 등 많은 책에 실려 있는데, 대부분 조선시대에 편 찬된 것이다. 가장 오래된 사서인 삼국사기 도 백제가 멸망한지 고대 동아시아의 왕성과 풍납토성 - 풍납토성의 성격 규명을 위한 학술세미나 - pp. 46-67 한국의 고대 왕성과 풍납토성 김기섭(한성백제박물관) 목차 Ⅰ. 머리말 Ⅱ. 한국 고대의 왕성 1. 평양 낙랑토성 2. 집안 국내성 3. 경주 월성 4. 한국 고대 왕성의 특징 Ⅲ. 풍납토성과 백제의 한성 1. 풍납토성의 현황 2. 한성의 풍경 Ⅰ. 머리말 각종 기록에

More information

지표조사-김해 진례 산본 685외 2-본문.hwp

지표조사-김해 진례 산본 685외 2-본문.hwp 김해 진례면 산본리 685외 2필지 국비지원 문화재지표조사 보고서 2016.04 CONTENTS 목 차 Ⅰ. 조사개요 01 Ⅱ. 조사지역과 주변 환경 02 1. 자연 지리적 환경 02 2. 고고ㆍ역사자료로 본 김해의 역사 11 Ⅲ. 조사내용 19 1. 고고분야 20 2. 민속분야 27 3. 지명분야 30 Ⅳ. 종합고찰 및 조사단 의견 35 1. 종합고찰 35

More information

어니스트펀드_HF-1호_투자설명서_151204(3차수정)

어니스트펀드_HF-1호_투자설명서_151204(3차수정) HF 단기위험분산형 P2P대출채권투자 1호 원리금 수취권 설명서 I. 회사 및 서비스 소개 회사 연혁 `14. 10월 기술 연구개발 및 플랫폼 구축 시작 `15. 6월 심리분석기반 리스크 평가모형 특허출원 및 산학협력 MOU체결 `15. 7월 업계 최초 신한은행과 전략적 제휴 체결 [신한銀, P2P대출 플랫폼 어니스트펀드와 전략적 제휴] 신한은행은 P2P대출

More information

확률과통계.indd

확률과통계.indd (Pascal, B. ; 16~166) (de Me're' C. ; 1607~168) 80 01 8 % 1 0 0 0 60 70 1 100 100 61 7 68 7 88 1 100 1... A B A;B 81 A n(a;b) 1111 A n(a) A A;B n(a;b) 61 B 11111 = 1 n(a) 88 SAB 0 A B A B P(B A) S A B

More information

01~61

01~61 볼 베어링 롤러 베어링 특수 구름 베어링 베어링 구름 베어링 GB 00/ KA 카탈로그 GB 00/ KA 0 8TAG, 0 0 80 0 80 0 80 8KW 9 0 9 8 7 7 7 99 AT, B, BR, BS, BW, 0 CLT DT 98 EC, F 0 H 9 HC, HM 90 JL JLM 9 K 0 L LM 90 M 90 P 0 RW, 0 S 9 S,

More information

제 9 도는 6제어항목의 세팅목표의 보기가 표시된 레이더 챠트(radar chart). 제 10 도는 제 6 도의 함수블럭(1C)에서 사용되는 각종 개성화 함수의 보기를 표시하는 테이블. 제 11a 도 제 11c 도까지는 각종 조건에 따라 제공되는 개성화함수의 변화의

제 9 도는 6제어항목의 세팅목표의 보기가 표시된 레이더 챠트(radar chart). 제 10 도는 제 6 도의 함수블럭(1C)에서 사용되는 각종 개성화 함수의 보기를 표시하는 테이블. 제 11a 도 제 11c 도까지는 각종 조건에 따라 제공되는 개성화함수의 변화의 (19) 대한민국특허청(KR) (12) 특허공보(B1) (51) Int. Cl. 5 B66B 1/18 (45) 공고일자 1993년09월28일 (11) 공고번호 특1993-0009339 (21) 출원번호 특1989-0002580 (65) 공개번호 특1989-0014358 (22) 출원일자 1989년03월02일 (43) 공개일자 1989년10월23일 (30) 우선권주장

More information

미적분-1.indd

미적분-1.indd k k k= k= =4 =-3 = +5- = - 3 P t =t -t +3t- t=3 (NASA) NASA 44 0 (Galilei, G. ; 564~64) C m f() f()=-4.9 +C(m) mm3m f () mf () mf () m.. -9.8 3. 3 f {}=-4.9@+3 f {}=-4.9@+ f {}=-4.9@+ f() f'() f() f()

More information

1 1,.,

1 1,., ,.,. 7 86 0 70 7 7 7 74 75 76 77 78 79 70 7 7 7 75 74 7 7 7 70 79 78 77 76 75 74 7.,. x, x A(x ), B(x ) x x AB =x -x A{x } B{x } x >x AB =x -x B{x } A{x } x =[ -x(xæ0) -x (x

More information

ÀÎ-±³Á¤¿ë.PDF

ÀÎ-±³Á¤¿ë.PDF 1. 서민특위의 위원 구성과 활동 경과 1.서민특위의 위원 구성과 활동 경과 11 1-1 서민특위 위원 구성 위원장 : 김영춘 민주당 최고위원 간사 위원 : 이기우 분과별 구성 현황 -기획소위 : 우제창(정무), 임종인, 이철희 -교육 대책분과 [안민석(교육), 하귀남] -노후 건강대책분과 [박은수(보건복지), 이기우] -농축수산 대책분과 [정범구(농림수산식품),

More information

untitled

untitled 4.1.3 %IX0.0.0 %IX0.0.1 %QX0.1.0 ( ) %QX0.1.0 %IX0.0.0 %IX0.0.1 %QX0.1.0 * 5 GMWIN. - 31 - SW1 ON SW2 OFF. SW2 ON SW1 OFF. (%QX0.1.0) SW1 (%IX0.0.0) SW2 (%IX0.0.0) SW1 SW1 SW2 SW2 ( ) SW1 SW2-32 - P (

More information

2005 7

2005 7 2005 7 ii 1 3 1...................... 3 2...................... 4 3.................... 6 4............................. 8 2 11 1........................... 11 2.................... 13 3......................

More information

Siemens

Siemens SIEMENS () 2004 7 Updated 2004 DEC 09 1. 4 1.1 4 1.2 4 2. 5 2.1 5 2.2 6 2.3 6 2.4 7 3. 8 3.1 50/60 Hz DIP 8 4. 9 4.1 420 9 4.2 420 9 4.3 (CB) 10 5. / () 11 5.1 11 5.2 : P0003 12 6. 13 6.1 13 6.2 15 6.2.1

More information

160215

160215 [ 진경준, 대한민국 검사의 민낯! ] 진경준 검사 정봉주 : 진경준 검사장 사건이 충격적인가 봐요. 고위공직자 비리수사처 얘기도 나오는 걸 보니까. 왜 그래요, 느닷 없이? 김태규 : 공수처는 여러 검찰개혁안 중의 하나였죠. 검찰의 기 소독점주의를 견제하기 위해서는 공수처를 도입해야 한다 는 얘기가 오래 전부터 나왔고. 그런데 지금 정권이 레임 덕에 막 빠지려고

More information

경제학 최종마무리 박 태 천 편저 미시경제학 3 경제학의 기초 및 수요공급이론 제1회 01 기회비용에 대한 서술로서 가장 옳지 않은 것은? 1 욕구충족에 아무런 제약이 없으면 기회비용이 생기지 않는다. 2 예금하지 않은 현금의 보유에 따른 기회비용은 예금으로부터의 이자소득이다. 3 의무교육제도 아래서 무상교육은 개인적으로는 무료이지만,사회적으로는 기회비용이

More information

공고 제2016

공고 제2016 [공고 제2016-50호] 2016년 지역산업맞춤형 청년창업 SMART2030 일자리창출 사업 예비창업자 모집 공고 창업을 꿈꾸는 청년창업가 여러분들의 성공 창업을 지원합니다. 경기도와 (재)경기콘텐츠진흥원에서는 고용노동부가 시행하는 지역맞춤형 일자리창출 지원 사업 의 일환으로, 문화콘텐츠분야 창업을 준비하고 계신 청년층 예비창업자를 모집 합니다. 청년창업에

More information

제1절 조선시대 이전의 교육

제1절 조선시대 이전의 교육 제1절 우리 교육 약사 제2장 사천교육의 발자취 제1절 우리 교육 약사 1. 근대 이전의 교육 가. 고대의 교육 인류( 人 類 )가 이 지구상에 살면서부터 역사와 함께 교육( 敎 育 )은 어떠한 형태로든 지 존재하고 있었을 것이다. 우리 조상들이 언제부터 이곳에서 삶을 꾸려왔는지는 여 러 가지 유적과 유물로 나타나고 있다. 그 당시 우리조상들의 생활을 미루어

More information

µµ≈•∏‡∆Æ1

µµ≈•∏‡∆Æ1 2 Type, Type 2 4 TeSys GV2, GV3, GV7 (50 ) 5 TeSys D (50 ) 89 TeSys F, B, V (50 ) 59 TeSys (50) 79 TeSys (50 ) 205 2 TeSys IEC Type, Type 2.. 2. Type Type 2 3,,,. Type Type,. Type 2 Type 2... Type 2. "Ico"

More information

2004math2(c).PDF

2004math2(c).PDF 3 2004 1,,,, 2 1 1. LCD ( )? () ( ) 2. 100 () () 3. < > (1) (2) (3) ( ) < > < >(1)(3) < > (), (3)< >()? ()... () A. B. C. (3), A, B, A, B, C 4. (), () < >? < >? [2]..,.,,,,,...,,,,, 2 5. < > (1), (2) (3)

More information

<692E E EB4EBB1E2BFC0BFB0C5C2B5BF5FB9FDB7C9BAAFC3B55FC0FCB8C12E687770>

<692E E EB4EBB1E2BFC0BFB0C5C2B5BF5FB9FDB7C9BAAFC3B55FC0FCB8C12E687770> ( 97) ( 90) ( 99) ( 94) ( 96) ( 97) ( 97) ( 98) ( 99) ( 99) ( 00) ( 02) ( 02) ( 02) ( 99) ( 00) (SO 2) (ppm) (CO) (ppm) (NO 2) (ppm) (/) (TSP) (PM 10) (O 3) (ppm) (HC) (ppm) (Pb) (/) 1978

More information

미디어펜 기고문

미디어펜 기고문 K뷰티 의 기틀을 세운 아모레퍼시픽 서성환 회장 이 근 미 (소설가) 아모레퍼시픽의 현주소 2009년 1월 29일 전국 25개 롯데백화점 가운데 매출순위가 높은 대도시 7개 점에서 세계적인 브랜드인 샤넬화장품(이하 샤넬)이 철수했다. MD(매장진열) 개편을 앞두고 위치 변경과 축소를 요청하는 공문을 9차례 보내자 자존심이 상한 샤넬이 짐을 싸버린 것이다(몇

More information

歯연조99-7.PDF

歯연조99-7.PDF . 1..,,.,.. 78 98 2.0 19 4.5 2 1. 2).,. (Plate Tectonics). 2)..( w w w.km a.g o.kr ) - 3 - .., 100Km 12, cm......,,,.,. - 4 - ..,...,. (Richter scale), M' (Magnitu de). 3).,,, 3) 5.6 5.6. - 5 - .. JMA

More information

o 등산ㆍ트레킹ㆍ레저스포츠ㆍ탐방 또는 휴양ㆍ치유 등의 활동을 위하여 산림에 조성하거나 사용하는 길

o 등산ㆍ트레킹ㆍ레저스포츠ㆍ탐방 또는 휴양ㆍ치유 등의 활동을 위하여 산림에 조성하거나 사용하는 길 - 3 - - 5 - - 6 - 2013년 숲길의 조성 및 운영ㆍ관리 매뉴얼 1.1 숲길의 정의 등산ㆍ트레킹ㆍ레저스포츠ㆍ탐방 또는 휴양ㆍ치유 등의 활동을 위하여 산림에 조성하거나 사용하는 길(이와 연결된 산림 밖의 길을 포함) * 산림문화ㆍ휴양에 관한 법률 제2조제6항 1.2 숲길의 종류 * 산림문화ㆍ휴양에 관한 법률 제22조의2 숲 길 숲길유형 등산로

More information

<323030392D32303131BBF3B4E3BBE7B7CAC1FD28BCF6C1A431323235292E687770>

<323030392D32303131BBF3B4E3BBE7B7CAC1FD28BCF6C1A431323235292E687770> 안 내 1. 이 책자는 2009년 1월부터 2011년 11월까지 남양주시 8272민원센터로 시민들께서 행정 전반에 걸쳐 문의 하신 내용을 이해하기 쉽도록 편집한 것입니다. 본 책자의 활용도를 높이기 위하여 남양주시 홈페이지 에도 게재하였습니다. 2. 이 책자는 2011년 11월을 기준으로 작성되었기 때문에 법적근거 등에서 현 시점과 일부내용이 다를 수 있음을

More information

............

............ 제2장 1. 모월곶, 석곶, 서곶, 개건너 검단지역이 편입되기 전, 인천의 서구 전체는 지난날 서곶으로 불리던 지역이었다. 1914년 4월 1일 부평군 모월곶면과 석곶면을 통합되어 서곶 면이 되었다. 서곶이라는 지명은 군 소재지인 부평에서 서쪽 해안에 길 게 뻗어있으므로 그렇게 지어졌다. 이 지명은 반세기 이상 사용되었다. 그래서 인천시가 구제( 區 制 )를

More information