VP3145-P1495.eps

Size: px
Start display at page:

Download "VP3145-P1495.eps"

Transcription

1 , 0,, 10,, 0, 0, 0 QS Series ø, ø, ø, ø (M),,. ø, ø 3 ø, ø. 2, () ( ). ø, ø ±1 ø, ø ±0. ø, ø 3 ø, ø,, 1,,, 1,,, 3, 0,, 0 QS ø ø, ø ø ø ø ø ø QSW ø ø ø ø,, 1,,,, 1,,, 3, 0,, 0 QS ø ø ø ø, QSK QSKW 3, 0,, 0,, 0, 10,, 0, 0,, 10,, 0 ø ø ø ø, 3, 0,, 0,, 1,,,, 1,,, 3, 0,, 0 QSS ø ø ø ø,, 1,,,, 1,, QSY QS

2 QS Series QS øø QS-M QS- QS-F QS F G QS -, , 2 (10 ) (00 ) (0mm/s) ( ) (0mm/s) Seal () () øø øø 1). 2) ø, ø. ø, ø (). ø, ø 3),.

3 QS Series QSK QS QSS QSY QS øø

4 QS Series.,,, P.311. q., 1... w,.,,. q ( ) ). w ( ), ( )., W(N) STmm) W(N) W(N) STmm) W(N) STmm) STmm) W(N) ø ø ø 3 1) 2) 1~. ( ) ø STmm) 0

5 QS Series ø, ø, ø, ø F G P., QS, QS QS mm mm mm mm,, 1,,,,, 1,,,, 3, 0,, 0 3, 0,, 0,, 0,, 10,, 0, 0,, 10,, 0, 0,, 10,, 0, 0, 0 P.2 MW M F S n M, F, FM, FM 2 1 n P.2 M,. () QS- (2 ) 3(NPN) 3(PNP) 2 3(NPN) 3(PNP) 2 3(NPN) 3(PNP) 2 2() 3 (NPN 2 0.m () MNW 1m M () MNWM 3m () MNW m Z () MNWZ 2V 2V V,V V V,V V V,V V V V (m) ) MZ MNV MN MPV MP MV M MNWV MNW MPWV MPW MWV MW MNV MN MPV MP MV M P3W V 3V 0V -P3W ø P. ) V, MV, MWV, MV. 0V 0V 3 0 I I I I I P P 1

6 QS Series 1.MPa 1.0MPa 0.0MPa 0.0MPa 0 ( 0 ( : : 000mm/s 0.0 J N Order Made P.1331 (mm 2 ) (MPa) (10 ) (00 ) (0mm/s) ( ) (0mm/s) ,, Seal () () P.1 1mm, 12 () P.1 1mm, 2,, 1mm 1mm, 311, QS QS QS0 3mm 2.mm.mm P.~. ( ) 2

7 QS Series g QS-M QS- 1g g -2g 2g 1g g [ (3) () (1) 0() 0 2 1(13) 3(13) 13 2 g 3 11(2) 10(1) 1 1) 2 QS-0 QS-0 QS-0 QS-0 QS-F0 QS-F0 QS-F0 QS-F0 QS-0 QS-0 QS-0 QS-0 1), ). / 2 /,, QS ø, ø, ø, ø M ø, ø, ø, ø 1.MPa 1.0MPa 000mm/s 3

8 QS Series ()QS (M) 11 2 Seal, 0 ø, ø, ø, ø 1.MPa 1.0MPa 00mm/s QS Y M 1.0 MPa 0. MPa 0 ( 0 ( 1.0mm 0 00mm/s 0.l/min(NR) MPa QS M 1.MPa 1.0MPa : mm 0 ø, ø10mm/s ø, ø0.0mm/s : 0 ( ) MPa 0.0

9 QS Series ø, ø wt!! qr! e i o t!1w!3rqu!0!2 e ø, ø y!2!1!3!0 wt!1!3 rq!0!2 e NR NR NR QS-PS QS-PS QS-PS QS-PS QS--PS QS--PS QS--PS QS--PS!!!!!!!,!,! 1. (g)

10 QS Series QS QS 1) 2) ø, ø, ø, ø 0. O QS QS QS1 QS QS QS QS3 QS0 QS QS0 QS QS0 QS QS10 QS QS0 QS QS QS1 QS QS QS QS3 QS0 QS QS0 QS QS0 QS QS10 QS QS0 O. O. QS QS QS1 QS QS QS QS3 QS0 QS QS0 QS QS0 QS QS10 QS QS0 QS QS QS1 QS QS QS QS3 QS0 QS QS0 QS QS0 QS QS10 QS QS0 QS0 QS0 O. O.

11 QS Series QS QS :. 1) 2) ø, ø, ø, ø 0. O QSQ2 QS QS QS1 QS QS QS QS3 QS0 QS QS0 QS QS0 QS QS10 QS QS0 QS QS QS1 QS QS QS QS3 QS0 QS QS0 QS QS0 QS QS10 QS QS M3 M3 3 M 0 M3 M 0 M3 O. M3 M3 3 M 0 M3 M 0 M3 O. QS QS QS1 QS QS QS QS3 QS0 QS QS0 QS QS0 QS QS10 QS QS0 QS QS QS1 QS QS QS QS3 QS0 QS QS0 QS QS0 QS QS10 QS QS0 QS0 QS M 3 M3 0 M M3 0 M M3 0 M M3 0 M M3 0 O. M O.

12 QS Series øø P. QSQS ø ø 2 øo..r H 2 O R ) 2 M 0. øn øø MM H1 1 1 (1).,. (2) ().,. 0 0 F F F ) /ø, ø, ø 1, ø, /ø. 2). P.. E H M3 0. M 0. M 0. M I 3 2 H K M N O M 0. M 0. M 1.0 M 1.0 O.. Q.. 11 MM M 0. M 1.0 M 1. M 1. R R.. T

13 mm mm) mm mm mm mm) mm mm mm) T U 1 1 W. Z RR F.... FT.. FV 3 2 F 2 FZ mm mm mm) S S S F.... FT.. FV 3 2 F 2 FZ G H T Y Z 2.2. Y... P. 1 T G Y Y S Y H Z ø 2 øf 2 øf QSQS QSFQSF QSGQSG QSQS QS Series øh d

14 QSW Series ø, ø, ø, ø QSW QSW MW F P.QSW,, mm mm mm mm,, 1,,,,, 1,,,, 3, 0,, 0 P.1 M M S n 2 1 n P.1,. () QSW- 0.m () MNW 1m M () MNWM 3m () MNW m Z () MNWZ 0 (2 ) 3(NPN) 3(PNP) 2 3(NPN) 3(PNP) 2 3(NPN) 3(PNP) 2 2() 3 (NPN 2 2V 2V V,V V V,V V V,V V V V (m) ) MZ MNV MN MPV MP MV M MNWV MNW MPWV MPW MWV MW MNV MN MPV MP MV M P3W V 3V 0V -P3W ø P. ) V, MV, MWV, MV. 0V 0V 3 0 I I I I I P P

15 QSW Series Order Made P.1331 (10 ) (00 ) (0mm/s) ( ) 13 (0mm/s),, Seal J () 1.MPa 1.0MPa 0.0MPa 0.0MPa 0 (, ) 0 (, ), 1.0mm 0 000mm/s (mm 2 ) N (MPa) ) QS-0 QS-0 QS-0 QS-0 QS-F0 QS-F0 QS-F0 QS-F0 1), ). / P mm, 12, QSW33 QSW03mm mm P.~. ( ) ) P.0 1mm, 12, QSW mm 1

16 QSW Series g g g 2 2 q ( ) w ( ) ( ),.,. / QSWF-M QSW- g g g g 2

17 ø ø ø ø QSW-PS QSW-PS QSW-PS QSW-PS!1!2!3!1!2!31. (g) 3 QSW Series

18 QSW ). ). QSW QSW QSW QSW QSW QSW QSW QSW QSW QSW QSW QSW QSW QSW Series

19 QSW Series øø QSWQSW 2 øo.. R H 2 O R ) 2 x M x 0. K øn () + 1 MM 1 MM H H H1 1 MM 1) /ø, ø. 2). 3). P.. E H I K M N O O Q R R T

20 12( 1 1 2( T G Y Y S Y H Z ø mm S S G H T Y Z 2.2. Y... P. 1). mm F.... FT.. FV 3 2 F 2 FZ QSWFQSWF øø QSW Series x øf () + 2 ()

21 QS Series ø, ø, ø, ø QS S QS S MW F G P.QS,,,, P. S T M F FM S n 2 1 n P.,. () P.3131 (2 ) 3NPN) 3PNP) 2 3NPN) 3PNP) 2 3NPN) 3PNP) 2 3 (NPN 2 2V 2V V,V V V,V V V,V V V V MNV MN MPV MP MV M MNWV MNW MPWV MPW MWV MW MNV MN MPV MP MV M V 3V 0V 0.m () MNW 1m M () MNWM 3m () MNW m Z () MNWZ P. ) V, MV, MWV, MV. 0V 0V 3 0 (m) ) MZ I I I I I P P

22 QS Series J () 1.MPa 1.0MPa 0.MPa 0.1MPa 0 (, ) 0 (, ) 1.0mm 0 000mm/s Order Made P.133,10 1) ( ),, 3 ø, ø 21 Seal 2 QS-0 QS-0 QS-0 QS-0 QS-F0 QS-F0 QS-F0 QS-F0 QS-0 QS-0 QS-0 QS-0 1), ). / 2 /,, (MPa) (mm 2 ) N P. 1mm 1 QS3T QST 2mm. 2.mm. P.~. ( ) 11 3

23 QS Series g QSG-S QS-S g g 1g QS : g QS QS QS : 11 g QS-S -S QS-S -S QS-S -S QS-S -S QS-T -T QS-T -T QS-T -T QS-T -T QS-S -S QS-S -S QS-S -S QS-S -S QS-T -T QS-T -T QS-T -T QS-T -T q ( ) w ( ) ( ),., M3 M3 M M 3 M3 M3 M M M3 3 M3 3 M 3 0 M 0 M3 3 M3 3 M 3 0 M 0

24 QS Series w t!0 r o!3 q e w t!2!!3 e!0 q o ø, tw!0rqoi!1!3 e ø,!2tw!yi!1!3 e!0qo ø, ø, w t!0 r o q!1!3 e w t!2!!1!3 e!0 q o NR NR NR QS-S-PS QS-S-PS QS-S-PS!3 QS-S-PS!31. (g) 0 u u QS-T-PS QS-T-PS!2!3! QS-T-PS QS-T-PS!2!3!1. (g)

25 QS Series øø QSQS ø ø 2 øo..r H 2 O R ) M 0. øn 1 MM H H MM M 0. M 1.0 M 1. M 1... ST.. 2. ST ST ST ST ST ST ST ) /ø, ø. ø, ø,. ø. P.. E F.. H M3 0. M 0. M 0. M 1.0 I 3 2 K M N O M 0. M 0. M 1.0 M 1.0 O R.. R T

26 S S G H T Y Z 2.2. Y F.... FT.. FV 3 2 F 2 FZ F.... FT.. FV 3 2 F 2 FZ P T U W 1 1. Z RR 2 1 T G Y Y S Y H Z ø øø 2 QS Series : QS/QS QS/QS : QSF/QSF : QSG/QSG x øf x øf øh d

27 QS Series øø QS, QS ø ø 2 øo..r H 2 O R ) M x 0. øn 1 MM H H1 ST ST MM M 0. M 1.0 M 1. M 1... ST ST ST ST ST ST... ST ST ) /ø, ø. ø, ø,. ø. P.. E H M3 0. M 0. M 0. M 1.0 I 3 2 K ST... ST M N O M 0. M 0. M 1.0 M 1.0 O.. Q.. 11 R R T

28 QS Series øø QS/QS Z H Y ø 1 Y S T 2 () QSF/QSF 2 x øf Y () G mm mm mm S G H F T FT.. FV S.. F 2 Y FZ 0 Z Y QSG/QSG () 2 x øf mm F.... FT.. FV 3 2 F 2 FZ QS/QS () + 2 () ø H d mm mm T U W Z P RR. 1 +

29 QSK Series ø, ø, ø, ø QSK QSK MW F G P.QSK,,,, 1,,,,, 1,,,, 3, 0,, 0 P. M F FM S n 2 1 n P.,. () P.3131 (2 ) 3NPN) 3PNP) 2 3NPN) 3PNP) 2 3NPN) 3PNP) 2 3 (NPN 2 2V 2V V,V V V,V V V,V V V V MNV MN MPV MP MV M MNWV MNW MPWV MPW MWV MW MNV MN MPV MP MV M V 3V 0V 0.m () MNW 1m M () MNWM 3m () MNW m Z () MNWZ P. ) V, MV, MWV, MV. 0V 0V 3 0 (m) ) MZ I I I I I P P

30 QSK Series Order Made P.2, ~ J () 1.MPa 1.0MPa 0.0MPa 0.0MPa 0 (, ) 0 (, ) 1.0mm 0 000mm/s ±1 ±0.,, 11 1) 2 QSK-0 QSK-0 QSK-0 QSK-0 QSK-F0 QSK-F0 QSK-F0 QSK-F0 QSK-0 QSK-0 QSK-0 QSK-0 1), ). / 2 /,, (mm 2 ) N (MPa) P. 1mm,, QSK QSK0 3mm..mm. 12 P.~. ( )

31 QSKF-M QSK- g g 2g 21g g g g 2 QSK Series

32 QSK Series ø ø!1 w!3 rq!2 eoi!1 w!3rqty!2eoi ø, ø, ø ø!1 uw!3 rq!2 eo i!1 uw!3 rqty!2 eoi ø, ø!0!1 wu!3 rqy!2 eoi NR NR NR ø, ø, ø QSK-PS QSK-PS QSK-PS!1!2!3 QSK-PS!1!2!31. (g) q.. Nm ø ø ø ø w. e

33 QSK ) QSK ) QSK QSK QSK QSK QSK QSK M M M M ' '.... M M M M QSK QSK QSK QSK M M M M ' M M M M ' QSK Series

34 QSK Series øø QSK, QSK P.. ø ø 2 2 øo.. R H 2 M O R ) 2 øn ø, ø 1 MM H H1 1 MM E F ) /ø, ø. ø ~1. ø,. /ø. P.. H I K M N O O Q R R T 0

35 QSKQSK QSKFQSKF QSKGQSKG ø H d x øf 2 x øf S S G H T Y Z 2.2. Y F.... FT.. FV 3 2 F 2 FZ F.... FT.. FV 3 2 F 2 FZ P T U W 1 1. Z RR 1 T G Y Y S Y H Z ø QSKQSK 1 QSK Series

36 QSKW Series ø, ø, ø, ø QSKW QSKW MW F P.QSKW M S n 2 1 n P.3,,, 1,,,,,, 1,,,, 3, 0,, 0,. () P.3131 (m) ) MZ 3NPN) MNV MN V,V I 3PNP) MPV MP 2 V MV M 3NPN) MNWV MNW V,V I (2 ) 3PNP) 2V MPWV MPW 2 V MWV MW 3NPN) MNV MN V,V I 3PNP) MPV MP 2 V MV M 3 V V I (NPN 0V 3V 3 2V V 0V 0V 0 I 2 0.m () MNW 1m M () MNWM 3m () MNW m Z () MNWZ P. P.1, 1 ) V, MV, MWV, MV. 2 P P

37 QSKW Series Order Made P.2, 111,, 33 1) QSK-0 QSK-0 QSK-0 QSK-0 QSK-F0 QSK-F0 QSK-F0 QSK-F0 1), ). / (mm 2 ) MPa 1.0MPa 0.0MPa 0.0MPa 0 ( 0 ( 1.0mm 0 000mm/s ±1 ±0. N (MPa) P.~. ( ) 3

38 QSKW Series g g 0 2 q. / g QSKWF-M QSKW- 11g g 2g : 2g q.. Nm ø 0.0 ø 0.0 ø 0.2 ø 0. w. q ( ) w ( ) ( ),.,

39 QSKW Series ø! w! tq! reoy ø!w!tqui!reoy ø, ø, ø!2!1!!w!0!tq!reoy ø!2!1!!w!0!tqui!reoy!2!1! ø, ø!2!1!!3! w!0! tqui! reoy NR NR NR NR ø, ø, ø!2!1!!!!!!!!!1. (g)

40 QSKW Series øø QSKWQSKW ø P. ø 2 2 øo O R øi H M E T K1 Q 2 M 0. F 2 M 0. K2 ø M E R R 2 N 2() ø, ø 1 MM 1 MM H () H H MM M 0. M 1.0 M 1. M E F ) /ø, ø 2) (K2) P.. H M3 0. M 0. M 0. M 1.0 I 3 2 K K M N O M 0. M 0. M 1.0 M 1.0 O.. Q.. R R T

41 12) 3 2 2) FT 1 FV FZ F 2 øf 12) 1 1 2) T G Y Y S Y H Z ø S S G H T Y Z 2.2. Y... P.. ) () F.... FT.. FV 3 2 F 2 FZ QSKWQSKW QSKWFQSKWF øø QSKW Series

42 QSS Series ø, ø, ø, ø QS S QS S MW F G P.1QSS,, S mm mm mm mm,, 1,,,,, 1,,,, 3, 0,, 0 P.0 S n 2 1 n M F P.0,. () QSS- P.3131 (2 ) 3NPN) 3PNP) 2 3NPN) 3PNP) 2 3NPN) 3PNP) 2 3 (NPN 2 2V 2V V,V V V,V V V,V V V V MNV MN MPV MP MV M MNWV MNW MPWV MPW MWV MW MNV MN MPV MP MV M V 3V 0V 0.m () MNW 1m M () MNWM 3m () MNW m Z () MNWZ P. ) V, MV, MWV, MV. 0V 0V 3 0 (m) ) MZ I I I I I P P

43 QSS Series () 1.MPa 1.0MPa J 0.0MPa 0.0MPa 0 (, ) 0 (, ) 1.0mm 0 000mm/s (mm 2 ) 0.3 (MPa) 0. N 0. Order Made P.01, 2, 10 ( ),, 21 Seal ) 2 QS-0 QS-0 QS-0 QS-0 QS-F0 QS-F0 QS-F0 QS-F0 QS-0 QS-0 QS-0 QS-0 1), ). / 2 /,, P. 1mm,, QSS QSS0 3mm..mm. P.~. ( ) 12 0

44 QSS 1 QSS 1 QSS M M M 3 0 QSS QSS M M QSS QSS 1 QSS 1 QSS M M M 0 0 QSS QSS M M QSS QSS-M QSS- 1g g 2g 2g QSS QSS g g g 1 QSS Series

45 QSS Series!0 tw!!3 irq!!1 eu y ø, ø ø, ø!0 tw!!3 irqu!2!!1 eo!0 tw!3! irq!2!!1 eo NR NR NR!3!!!3!!1. (g) 2

46 QSS Series øø QSS, QSS ø ø 2 øo..r H 2 O R ) 2 M 0. x øn through + + ø, ø 1 MM H H MM M 0. M 1.0 M 1. M ) øø. P.. E F.. H M3 0. M 0. M 0. M 1.0 I 3 2 K M N O M 0. M 0. M 1.0 M 1.0 O.. Q.. 11 R R T

47 QSS Series øø QSSQSS H Y 0 0 S S Z ø 1 Y T S Y G 1 G H T Y Z Y QSFSQSFS 2 x øf F.... FT FV 3 2 F 2 FZ QSGSQSGS x øf 0 0 F.... FT FV 3 2 F 2 FZ QSSQSS ø H d T U W Z P. RR

48 QS Series - ø a b øø a b -V -M -MW -M -MV -MWV -MV - -V -M/MW -MV/MWV/MV W Hs W Hs 1. (2.) [] (2.[]) 2[.] 1.[1] 3.[1] [-2.].[2] [.] [.] 1[3.] 0.[3] 3.[1].[3] 3.[] 3[.] [.] [.] 1. (2.) ) a). b). 2) W. 3) -M, MW, M. ), (.) (.) (.) [-3(T. (.) (.) M W. (.) (.) (.)

49 QS Series ø - a b øø a b -V -M -MW -M -MV -MWV -MV - -V -M/MW -MV/MWV/MV W Hs W Hs () (.) (1) (1) ()-3 -M W ) a). b). 2),.

50 QS Series -/V -M/MV -MW/MWV -M/MV 3.. mm. -MV - -MWV -MV 1 2 1) 1) 2) -M, MW, M -V mm -M -MW -M 1 1) 1 1).,,, P.311. (.),.. Normal losed(n=b) (-FG, FH) -F, P., 0.. P.1, 1.

VP3145-P1495.eps

VP3145-P1495.eps eries,,,,,, 4 W 0 W Q Q 9 9 eries D J -K - X X5 X6 X7 X9 X X3 X4 X5 X6 X7 X X9 X0 X X X X X X6 X7 X X X X X X6 ( 0 ) (5mm/s) ( 0 ),, (U4) U ).,. 40 eries Q 4 eries,,,,, L F D T F L J K N R H P.43. ( )...

More information

MLU-P0863.eps

MLU-P0863.eps R Series ø, ø, ø, ø, ø, ø, ø, ø (3mm/s) ~ 3,. ø,,, 1 (R-, kg,.mpa mm 3 J 1. s 2. mm 1 R Series (). mm/s, kg) 3mm/s, kg) q w e kg,mm/sø) r. t R Series 1-1 1-1 M=kg St=mm To=.s R J R 1J R 4J R 4J R 33J mm/s

More information

CJ2-P0039.eps

CJ2-P0039.eps CJ eries ø, ø, ø 73 9 1 9 9 ~7mm/s ~mm/s CJ CJK CJZ CJQ CJR CJRK End Lock CJ CJX 39 CJ eries CJ CJK ø ø, ø D øø CJ- ø, ø -, 11- - øø X ( ) ) X7 X9 ) (mm/s) øø X13 (mm/s) XC3 XC XC9 ø, ø XC XC11 XC XC1

More information

CH2E-P0273.eps

CH2E-P0273.eps I /// eries eries 3.5Pa,,,,, eries Pa,,,,, / eries Pa,,,,, 3 3.5Pa Pa Pa I eries ø, ø, ø, ø, ø, ø () 3.5Pa Pa Pa Pa 3.5Pa Pa Pa ø. W mm mm mm P.. P.4. mm mm mm () ø øø ø øø N 3(NPN) 5 5 5V,1V P 3(PNP)

More information

ZFA-P eps

ZFA-P eps ZF Series /min(anr) ZFA ( ) 1/81/4 1/8 50 1/40 P.15 ZF 30,,, ø ø3/1", ø1/4" ø3/8", ø1/2" 50 ø75 P.18 ZFC IN, OUT, ø2, ø3.2,, ø1/8", ø5/13" ø5/32", ø1/4" ø5/1" ø2 2 ø3.2 7 50 P.1111 13 14 ZFA Series RoHS.

More information

하이 파워 실린더 고속(3mm/s) 경부하에서 중저속 중부하까지 범용 실린더 ~배의 에너지 흡수능력 급배기 포트 포트 오리피스 지름을 크게 하여 고속구동에 대응 릴리프 밸브 몸체 릴리프 밸브 조정나사 릴리프 밸브 몸체가 3 회전하여, 임의의 방향에서 릴리프 조정이 가능

하이 파워 실린더 고속(3mm/s) 경부하에서 중저속 중부하까지 범용 실린더 ~배의 에너지 흡수능력 급배기 포트 포트 오리피스 지름을 크게 하여 고속구동에 대응 릴리프 밸브 몸체 릴리프 밸브 조정나사 릴리프 밸브 몸체가 3 회전하여, 임의의 방향에서 릴리프 조정이 가능 하이 파워 실린더 R Series ø, ø, ø, ø, ø, ø, ø, ø 1 하이 파워 실린더 고속(3mm/s) 경부하에서 중저속 중부하까지 범용 실린더 ~배의 에너지 흡수능력 급배기 포트 포트 오리피스 지름을 크게 하여 고속구동에 대응 릴리프 밸브 몸체 릴리프 밸브 조정나사 릴리프 밸브 몸체가 3 회전하여, 임의의 방향에서 릴리프 조정이 가능. (ø,,,)

More information

587.eps

587.eps VP7-6 Series VP7-6-FPG-D- (FG-S) (FG-D) (YZ-S) (YZ-D) Closed center (FHG-D) Exhaust center (FJG-D) (FPG-D) Pressure center(fig-d) VP7-6-FHG-D- VP7-6-FG-S- VP7-6-FG-D- (V) (A) ) (A) ) (V) ) 0.15~0.9{1.5~9.}

More information

ITVX-A-C1

ITVX-A-C1 5.0MPa New RoHS 5.0 5.0MPa 5.0MPa 0.01 3.0 0.01 3.0MPa 3000 3000L/min ANR 5.0MPa3.0MPa Ar N2 N2O2ArO2 O2 P.2. 3W ITVX Series CAT.KS60-21A 5.0MPa ITVX2000 Series RoHS ITVX2 030 0 1 3 S 2 ITVX2000 0 ) )

More information

C o n t e n t s 2 3

C o n t e n t s 2 3 C o n t e n t s 1 C o n t e n t s 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 5 1 4 N PQS news 1 6 1 7 1 8 1 9 2 1 2 0 N PQS news 2 3 2 2 N PQS news 2 4 2 5 2 7 2 6 2 8 2 9 3 1 3 0 N PQS news 3 3 3 2 3 4 3 5 3 6

More information

EP-B-P002 [변환됨].eps

EP-B-P002 [변환됨].eps 2 ZSE30A(F)/ISE30A Series 10 RoHS 1 2 3 0 0-101kPa 1MPa -0.1MPa -100kPa Push Push 0.0 101.0kPa 0.1001.000MPa 2 NPNPNP2 NPNPNP1 15V 420mA Alphabet Index 3 4 A B/C B C 2m,. 4 4 0.5MPa ZSE30A 0.0-101.0kPa

More information

에어실린더 CJ2Series ø6,ø10,ø16 부착지지금구에 양측푸트 헤드측플랜지 양측보스부착 을추가 4종류 7종류 ø6 은 3 종류 6 종류 실린더설치자유도향상 보스부착헤드커버를추가설정 오토스위치위치미세조정이용이 오토스위치부속나사만풀어오토스위치위치미세조정이가능하게되

에어실린더 CJ2Series ø6,ø10,ø16 부착지지금구에 양측푸트 헤드측플랜지 양측보스부착 을추가 4종류 7종류 ø6 은 3 종류 6 종류 실린더설치자유도향상 보스부착헤드커버를추가설정 오토스위치위치미세조정이용이 오토스위치부속나사만풀어오토스위치위치미세조정이가능하게되 에어실린더 eries ø6,ø,ø 부착지지금구에 양측푸트 헤드측플랜지 양측보스부착 을추가 4종류 7종류 ø6 은 3 종류 6 종류 실린더설치자유도향상 보스부착헤드커버를추가설정 오토스위치위치미세조정이용이 오토스위치부속나사만풀어오토스위치위치미세조정이가능하게되었습니다. 스위치브라켓투명화로인디케이터램프시인성향상 오토스위치미세조정 램프색표시 양측푸트 양측보스부착 배관자유도향상

More information

하이파워실린더 고속 (3mm/s) 경부하에서중저속 중부하까지범용실린더 ~ 배의에너지흡수능력 급배기포트 포트오리피스지름을크게하여고속구동에대응 설치및쿠션조정 릴리프밸브조정나사 배관공수, 설치공수는밸브실린더와동일. 쿠션조정 ( 릴리프조정 ) 공수는범용실린더의조정 ( 쿠션니들

하이파워실린더 고속 (3mm/s) 경부하에서중저속 중부하까지범용실린더 ~ 배의에너지흡수능력 급배기포트 포트오리피스지름을크게하여고속구동에대응 설치및쿠션조정 릴리프밸브조정나사 배관공수, 설치공수는밸브실린더와동일. 쿠션조정 ( 릴리프조정 ) 공수는범용실린더의조정 ( 쿠션니들 하이파워실린더 R Series ø, ø, ø, ø, ø, ø, ø, ø 34 하이파워실린더 고속 (3mm/s) 경부하에서중저속 중부하까지범용실린더 ~ 배의에너지흡수능력 급배기포트 포트오리피스지름을크게하여고속구동에대응 설치및쿠션조정 릴리프밸브조정나사 배관공수, 설치공수는밸브실린더와동일. 쿠션조정 ( 릴리프조정 ) 공수는범용실린더의조정 ( 쿠션니들조정 ) 과동일.

More information

AC-A-C1

AC-A-C1 F.R.L. New 50% MPa 0.3 New R20-02- New R20-02- New RoHS R20-02 0.5MPa 0.3MPa 500L/minNR R20-02 500 L/minNR F, W 46% F- F- F mm 75mm 35mm 2 360 C Series CT.KS-56 C Series 360 W0 W0- F FM 90g W FD W 360g

More information

박형실린더 플레이트형 CQU Series 사이즈 20, 25, 32, 40 폭치수 : 최대 40% 삭감 ( 당사 CQ2 실린더와비교 ) 전체길이 : 최대 15% 단축 용적 : 최대 18% 감소 질량 : 최대 36% 삭감 ( 당사 MU 실린더, 30 스트로크와비교 ) 경

박형실린더 플레이트형 CQU Series 사이즈 20, 25, 32, 40 폭치수 : 최대 40% 삭감 ( 당사 CQ2 실린더와비교 ) 전체길이 : 최대 15% 단축 용적 : 최대 18% 감소 질량 : 최대 36% 삭감 ( 당사 MU 실린더, 30 스트로크와비교 ) 경 박형실린더 플레이트형,,, 폭치수 : 최대 % 삭감 ( 당사 실린더와비교 ) 전체길이 : 최대 1% 단축 용적 : 최대 1% 감소 질량 : 최대 % 삭감 ( 당사 실린더, 0 스트로크와비교 ) 경량 콤팩트! B() B() 삭감률 A() A() 22 24 2 삭감률 % A 4 2 mm 삭감율 9% % % % 4 2 0 스트로크비교 B 4 삭감율 2% 9% %

More information

A C O N T E N T S A-132

A C O N T E N T S A-132 C O N T E N T S -2 SC2 Series -3 SC2 Series -4 SC2 Series SC2 B 40 B 100 S I SC2 B 40 B 100 RO R S I SC2-2 B 40 B 100 HOY R S I -5 SC2 R0 40 SW R0 SC2 R 40 SC2 Series SW RB SW R SC2-2 H0 40 SW H0 SC2-2

More information

UMASw-G-P1272.eps

UMASw-G-P1272.eps D-H7A1H7A2H7B D-G9GPK9 D-H7C D-G9K9 D-G9AK9A D-F79F7PJ79 D-F7NVF7PVF7BV D-J79C D-F9FPJ9J1 D-G9CK9C D-M9NM9PM9B D-M9NVM9PVM9BV D-F8NF8PF8B D-F9GF9H D-Y9AY9BY7P D-Y69AY69BY7PV D-Y7GY7H D-MNMPMB D-C7C76C80

More information

표준품과주문제작사양의조합 CJ Series 표준대응 주문제작대응 특주품대응 ( 상세사항은문의해주십시오.) 제작불가 시리즈 작동방식 / 형식 복동 CJ 표준형 양로드 전진 단동 후진 CJK ( 회전방지형 ) 복동단동 전진 후진 기호 사양 적용내경 ø ø, ø 표준 D 표

표준품과주문제작사양의조합 CJ Series 표준대응 주문제작대응 특주품대응 ( 상세사항은문의해주십시오.) 제작불가 시리즈 작동방식 / 형식 복동 CJ 표준형 양로드 전진 단동 후진 CJK ( 회전방지형 ) 복동단동 전진 후진 기호 사양 적용내경 ø ø, ø 표준 D 표 에어실린더 CJ Series ø, ø, ø 내마모성향상 로드커버와클레비스베어링부의내마모성을향상시켜실린더의수명이오래갑니다. CJ 시리즈표준형, CJK 시리즈로드회전방지형, CJZ 시리즈스피드컨트롤러내장형, CJR 시리즈직접설치, CJRK 시리즈로드회전방지형직접설치는경량화를도모하여리프레시하였습니다. 상세내용에대해서는 P.1 을참조해주십시오. 고속구동이가능사용하는구동속도조건에따라러버쿠션과에어쿠션을선택할수있어고속간단한설치작업구동에대응가능합니다.

More information

평행 개폐형 에어 척 2조, 3조, 4조 MHS Series ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100, ø

평행 개폐형 에어 척 2조, 3조, 4조 MHS Series ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100, ø 평행 개폐형 에어 척 조, 조, 조 MHS Series ø, ø, ø, ø, ø, ø, ø, ø, ø, ø 9 높이를 축소한 경량 콤팩트 설계 소형 오토스위치의 부착이 가능 높은 반복정도 ±.mm 오토스위치 부착 가능 소형 오토스위치 D-M9 (V) D-M9 W(V) D-M9 A(V)L 몸체 측면의 부착용 홈에 종류가 다양한 무접점 오토 스위치의 부착이 가능합니다.

More information

Series 폭치수 : 최대 2% 삭감 ( 당사 CA2 실린더와의비교 ) 금구없이도설치방식이자유자재 A A CA2 A 치수비교 2 3 A CA 삭감률 0 % 0 % 2 % 2 % % 밑면설치형측면설치형축면설치형 짧은피치설치가가능 오토스위치없음의경우 실수

Series 폭치수 : 최대 2% 삭감 ( 당사 CA2 실린더와의비교 ) 금구없이도설치방식이자유자재 A A CA2 A 치수비교 2 3 A CA 삭감률 0 % 0 % 2 % 2 % % 밑면설치형측면설치형축면설치형 짧은피치설치가가능 오토스위치없음의경우 실수 플레이트실린더 Series ø, ø, ø, ø, ø 4 방향에서소형오토스위치부착가능오토스위치의돌출이없음오토스위치의부착이간단 New 종래품 소형오토스위치 CUJ CU 작업공수절감 부품수삭감 부품의분실이없음 1 오토스위치를삽입 2 오토스위치를고정 스위치브라켓오토스위치 New 종래품 부품수가많아부착공수, 시간이많이걸림. 부품분실의가능성큼 오토스위치 CQS CQ2

More information

AC-A-C1-CS3

AC-A-C1-CS3 F.R.L. New RoHS 50% New F, W 46% F- F F- mm 35mm 75mm 2 360 C Series CT.KS-56 C Series 360 W0 W0- F FM 90g W FD W 360g F- F 450g F- F L R W R W 50% MPa 0.3 New R20-02- New R20-02- R20-02 q R20-02 w 500

More information

EP-B-P407 [변환됨].eps

EP-B-P407 [변환됨].eps IZD10/IZE11 Series 20kV50mm 0.4kV25mm 1 5V( 100Ω). IZD10 Series 2(1 5V, 4 20mA) 0.001kV(±0.4kV ), 0.1kV(±20kV ) ±0.5 F.S. ±1digit (1mm ) 2 (±0.4kV, ±20kV) IZE11 Series Alphabet Index 695 IZD10 Series IZD10

More information

Áß2±âÇØ(01~56)

Áß2±âÇØ(01~56) PRT 0 heck x=7y=0 x=0y=90 9 RH RHS 8 O =8 cmp =6 cm 6 70 7 8 0 0 0 SS 90 0 0 0 06 07 08 09 0 cm 6 7 8 9 0 S 6 7 8 9 0 8cm 6 9cm 7 8 9 cm 0 cm x=0 y=00 0 6 7 9 8 9 0 0 cm 6 7 8 9 60 6 6 6 6 6 6 7 8 7 0

More information

콤팩트푸트형금구를새롭게추가 CQS Series 박형실린더 설치공간삭감 콤팩트푸트형금구폭을실린더폭과동일한치수로하여, 전체폭최대 3% 삭감 (ø 의경우 전체폭단축 콤팩트푸트금구 설치공간의콤팩트화가가능 단피치설치가가능 벽에근접한설치가가능 New 형상 설치폭단축 A 기존품 B

콤팩트푸트형금구를새롭게추가 CQS Series 박형실린더 설치공간삭감 콤팩트푸트형금구폭을실린더폭과동일한치수로하여, 전체폭최대 3% 삭감 (ø 의경우 전체폭단축 콤팩트푸트금구 설치공간의콤팩트화가가능 단피치설치가가능 벽에근접한설치가가능 New 형상 설치폭단축 A 기존품 B 표준트로크복동트로크, 0,, 10, 1, 0, 0, 0 복동박형실린더콤팩트타입 CQS Series ø, ø, ø, ø 콤팩트한장치설계가가능소형오토스위치 (M 형 ) 부착으로, 오토스위치본체는돌출하지않고, 오토스위치를부착하여도오토스위치부분이공간을차지하지않습니다. 설계하기쉬운각형몸체형상실린더튜브의단면형상은오토스위치없음, 모두동일한형상입니다. 자유롭게선택할수있는방향은

More information

스케일실린더 & 카운터 CE Series CEP1 CEU5 분해능 0.01mm( 정도 ±0.02mm) 외부출력기능 RS-232C BCD 다점출력 5 점 ( 뱅크전환에서 20 점 ) 31 점 ( 바이너리출력 ) 고정도스케일실린더 CEP1 Series ø12 ø20 스케일

스케일실린더 & 카운터 CE Series CEP1 CEU5 분해능 0.01mm( 정도 ±0.02mm) 외부출력기능 RS-232C BCD 다점출력 5 점 ( 뱅크전환에서 20 점 ) 31 점 ( 바이너리출력 ) 고정도스케일실린더 CEP1 Series ø12 ø20 스케일 스케일실린더 & 카운터 CE Series CEP1CEU5 분해능 0.01mm( 정도 ±0.02mm) 외부출력기능 RS-232C BCD 다점출력 5 점 ( 뱅크전환에서 20 점 ) 31 점 ( 바이너리출력 ) 고정도스케일실린더 CEP1 Series øø20 스케일실린더 CE1 Series øø20ø32ø40 ø50ø63 멀티카운터 CEU5 P.1479 P.1494

More information

..액추에이터청정화기기모듈러F압력센서10-M series 미니어처피팅 구조도 바브 튜브삽입이용이한형상또한, 튜브유지가확실 몸체 무전해니켈도금처리 가스켓 가벼운체결토크확실한 Seal 사양 호스니플 튜브 봉투너트 손체결로튜브유지가확실또한, 느슨하게함으로써튜브이탈이용이무전해

..액추에이터청정화기기모듈러F압력센서10-M series 미니어처피팅 구조도 바브 튜브삽입이용이한형상또한, 튜브유지가확실 몸체 무전해니켈도금처리 가스켓 가벼운체결토크확실한 Seal 사양 호스니플 튜브 봉투너트 손체결로튜브유지가확실또한, 느슨하게함으로써튜브이탈이용이무전해 ..액추에이터청정화기기모듈러F압력센서M series 미니어처피팅 구조도 바브 튜브삽입이용이한형상또한, 튜브유지가확실 몸체 무전해니켈도금처리 가벼운체결토크확실한 Seal 사양 호스니플 튜브 봉투너트 손체결로튜브유지가확실또한, 느슨하게함으로써튜브이탈이용이무전해니켈도금처리 튜브재질 폴리우레탄 사용유체 공기, 물주 ) M의경우 ø.1/ø2, ø/ø 적용 M-R ø.1/ø2

More information

ePapyrus PDF Document

ePapyrus PDF Document Formtracer SJ-201 / SJ-301 392 SJ-400 396 SJ-500 399 400 SV-3100 402 Extreme SV-3000CNC/SV-M3000CNC 404 Formtracer Formtracer SV-C3100 / SV-C4100 406 Formtracer Extreme SV-C3000CNC / SV-C4000CNC 408 Formtracer

More information

박형실린더 / 콤팩트타입 CQS Series 12, 16, 20, 25 콤팩트한장치설계가가능 소형오토스위치 (A9형 F9형) 취부로오토스위치본체가돌출하지않아, 오토스위치부착시에도오토스위치부분의공간이절약됩니다 설계하기쉬운각형몸체형상 실린더튜브의단면형상은오토스위치의유무에관

박형실린더 / 콤팩트타입 CQS Series 12, 16, 20, 25 콤팩트한장치설계가가능 소형오토스위치 (A9형 F9형) 취부로오토스위치본체가돌출하지않아, 오토스위치부착시에도오토스위치부분의공간이절약됩니다 설계하기쉬운각형몸체형상 실린더튜브의단면형상은오토스위치의유무에관 박형실린더 / 콤팩트타입 Series,, 0, 콤팩트한장치설계가가능 소형오토스위치 (형 F형) 취부로오토스위치본체가돌출하지않아, 오토스위치부착시에도오토스위치부분의공간이절약됩니다 설계하기쉬운각형몸체형상 실린더튜브의단면형상은오토스위치의유무에관계없이동일합니다. 자유롭게선택할수있는오토스위치취부방향 오토스위치취부는,, 에서는 3면, 0, 에서는포트면을포함한 면모두에서취부가가능합니다.

More information

MPAL-VI-Pneu_BES_V_ a_ k1

MPAL-VI-Pneu_BES_V_ a_ k1 MPAL-VI 755054 2017-07a [8073531] MPAL-VI MPAL-VI-KO TORX, IO-Link (). : :, : 1. / 2 Festo MPAL-VI-KO 2017-07a MPAL-VI... 7... 7... 8... 8... 8 1... 9 1.1... 9 1.2... 9 1.3... 9 1.3.1... 9 1.3.2... 10

More information

EP-B-P211.eps

EP-B-P211.eps PFA/PFW Series PFA Series PFW Series PF00 Series Alphabet Index 8 A COM B COM DCV GND F.G. R.S. HOLD COM BANK BANK COUNT PRESET FUNC. AC00~0VCOM OUTOUTOUTOUTOUTS.STOP RD SD SG RS-C PFA/PFW Series, N M/C

More information

< DC1A4C3A5B5BFC7E22E666D>

< DC1A4C3A5B5BFC7E22E666D> ¼ (Jeong, Jung Chae)*, ý (Kim, Yoon Soo), (Shin, Woo Young), Þ Ñ (Park, Jong Man) ò ý ƒ Ð (Korea Evaluation Institute of Industrial Technology) (Shin, Jae-Heyg) Š æ (Ministry of Knowledge Economy) 1. :

More information

활성화 학습 표시(DYN 및 WND) 버튼 DYN 및 WND 꺼짐 2 점세팅, 라이트세팅, 다크세팅 모드 중 하나 선택됨(기본 세팅으로 2 점 세팅 설정됨) DYN / WND 점멸 티칭 모드로 전환됨. DYN 켜짐 다이나믹 세팅 모드 선택됨 WND 켜짐 대칭 창 임계값

활성화 학습 표시(DYN 및 WND) 버튼 DYN 및 WND 꺼짐 2 점세팅, 라이트세팅, 다크세팅 모드 중 하나 선택됨(기본 세팅으로 2 점 세팅 설정됨) DYN / WND 점멸 티칭 모드로 전환됨. DYN 켜짐 다이나믹 세팅 모드 선택됨 WND 켜짐 대칭 창 임계값 빠른 시작 가이드 바이폴라( PNP 및 NPN) 출력을 제공하는 Laser Expert 확산 센서. 특허 출원 중. 이 가이드는 Q3X 센서의 설정과 설치를 지원할 수 있도록 마련되었습니다. 프로그래밍, 성능, 문제 해결, 규격, 액세서리 등에 대한 자세한 정보는 www.bannerengineering.com 에서 제공하는 안내 매뉴얼을 참고하십시오. 매뉴얼을

More information

MU Series 폭치수 : 최대 2% 삭감 ( 당사 CA2 실린더와의비교 ) 금구없이도설치방식이자유자재 A MU A CA2 A 치수비교 MU 2 3 A CA 삭감률 0 % 0 % 2 % 2 % % 밑면설치형측면설치형축면설치형 짧은피치설치가가능 오토스위

MU Series 폭치수 : 최대 2% 삭감 ( 당사 CA2 실린더와의비교 ) 금구없이도설치방식이자유자재 A MU A CA2 A 치수비교 MU 2 3 A CA 삭감률 0 % 0 % 2 % 2 % % 밑면설치형측면설치형축면설치형 짧은피치설치가가능 오토스위 플레이트실린더 MU Series ø, ø, ø, ø, ø 4 방향에서소형오토스위치부착가능오토스위치의돌출이없음오토스위치의부착이간단 RoHS 소형오토스위치 작업공수절감 부품수삭감 부품의분실이없음 1 오토스위치를삽입 2 오토스위치를고정 스위치브라켓 오토스위치 부품수가많아부착공수, 시간이많이걸림. 부품분실의가능성큼 오토스위치 스트로크 300mm 까지대응가능 33 MU

More information

SY100-P0001-A.eps

SY100-P0001-A.eps SYA000 000 7000 Series A B () Rc F G M M 0.8 SYA000 N ø 2 " N NPT SYA000 01 1 8 SYA000 N7 ø 1 4 " T NPTF 02 1 4 SYA7000 N ø 2 " M (mm) N7 ø 1 4 " SYA000 N9 ø 16 " C4 ø4 N9 ø 16 " SYA000 SYA7000 C6 ø6 N11

More information

/ / / / / / / / / www.steedmachinery.com.tw LM... 04 M... 05 EG-LM... 06 EG-M... 07 PG... 08 PLM... 09 L... 10 LG... 11 LH... 12 LS... 13 HEX-GS, OS, HEX-M... 14 F... 16 PF... 17 ST, SV... 18 TL-P...

More information

14일등예감수학2-2교사(001~026)

14일등예감수학2-2교사(001~026) 9 8 8 9 0 0 09 0 9 8~9 / [~] [~] [0~] 0 [~] 0 00 00 [~9] 8 9 8 0 00 00 0~ / [~] [~] 8 8 0 0 8 9 0 - ~ / [~] [0~] 0 0 [~9] [~] 0 8 8 9 0 0 - ~ / [~] 8 9 0 [~] ~ /0 8 0 9 0 0 0 8 0 8~9 /0 0 ;#; 0 0 0 8

More information

KP-P0277.eps

KP-P0277.eps K/K/KG Series K Series K Series KG Series 2 N2 S V SF SFB SFC S 2 N2 -F -E K T/ ( ),, 2 ( 0ka) ( ) K Series SUS0 SUS0 SUS0 ED ( ) Seal SUS0 () ED ( ) O-rin ED ( ) ( ) K 2 -K2 K BT, O ) () -KG BT, O (SUS0)

More information

박형에어척 MHF2 Series 박형 높이치수를약 1/ 로축소 ( 당사 MHZ2 Series 동등파지력품비교 ) MHZ2-D 42 내경 8 (mm) 높이치수 MHF2-D 52 5 장치의공간절약화에공헌 모멘트발생경감 흔들림감소로정도향상 높이가콤팩트 모

박형에어척 MHF2 Series 박형 높이치수를약 1/ 로축소 ( 당사 MHZ2 Series 동등파지력품비교 ) MHZ2-D 42 내경 8 (mm) 높이치수 MHF2-D 52 5 장치의공간절약화에공헌 모멘트발생경감 흔들림감소로정도향상 높이가콤팩트 모 박형에어척 MHF2 Series RoHS 공간절약 콤팩트박형에어척 MHF2 Series 445 박형에어척 MHF2 Series 박형 높이치수를약 1/ 로축소 ( 당사 MHZ2 Series 동등파지력품비교 ) MHZ2-D 42 내경 8 (mm) 높이치수 19 41 72.8 MHF2-D 52 5 장치의공간절약화에공헌 모멘트발생경감 흔들림감소로정도향상 높이가콤팩트

More information

+ F F P. = = = F = F F = = 0 cm =x cm =(x+)x x=0 =0 cm cm cm x cm = =0(cm) P. 0 x=y= x= cm FF cm 0 x= x= =x(0-x) x= 0 (+)=x x= (+)=y 0 y= x= x= = 0= 0

+ F F P. = = = F = F F = = 0 cm =x cm =(x+)x x=0 =0 cm cm cm x cm = =0(cm) P. 0 x=y= x= cm FF cm 0 x= x= =x(0-x) x= 0 (+)=x x= (+)=y 0 y= x= x= = 0= 0 = = = = = - =-=0 0 F ==0 +=0 +F=0 =F ªF F = F =0 F =F = F = 0= x= x= y= y= z= z= x+y+z=++= x y z x+y+z = = ªSS = y` = = (cm) ª 0% 0% P. ªªªF =. =. =. 0 =. F =. =0 = F =. F = 0 F ªF F = =F = x=, y= x=,

More information

<32303136C7D0B3E2B5B520B4EBBCF6B4C920C7D8BCB3C1F628B1B9BEEE41C7FC20C8A6BCF6292E687770>

<32303136C7D0B3E2B5B520B4EBBCF6B4C920C7D8BCB3C1F628B1B9BEEE41C7FC20C8A6BCF6292E687770> 2016학년도 대학수학능력시험 국어영역 A형 정답 및 해설(홀수형) 01. 4 02. 2 03. 1 04. 4 05. 3 06. 5 07. 4 08. 3 09. 4 10. 3 11. 3 12. 3 13. 4 14. 2 15. 2 16. 5 17. 2 18. 4 19. 2 20. 3 21. 3 22. 5 23. 1 24. 5 25. 5 26. 1 27. 1 28.

More information

베이나이트 함유 이상조직강에 관한 연구

베이나이트 함유 이상조직강에 관한 연구 Alloy Designation C Mn Si Mo V Al Ti N B 1.1Mn 0.15 1.1 0.25 - - 0.03 0.01 0.002 0.002 1.1Mn -0.1V 0.15 1.1 0.25-0.1 0.03 0.01 0.002 0.002 0.6Mn 0.15 0.6 0.25 - - 0.03 0.01 0.002 0.002 0.6Mn -0.2Mo 0.15

More information

A 001~A 036

A 001~A 036 4 3 2 0 8 91 0 1 2 3 4 5 6 08 09 00 01 02 03 04 18 19 10 29 20 22 23 39 30 31 32 33 48 49 40 41 59 50 69 1 2 3 4 1 2 3 4 1 4 7 10 13 1 2 3 4 5 6 rev. C C r C a f h f h L h h nrpm f h f n L C 3 P L

More information

dnu.pdf

dnu.pdf ISODNU 1 ISO DNU/DNUL DNU DNUL 32 40 50 63 80 Gx G G Gy Gy G M10x1.25 M12x1.25 M16x1.5 M16x1.5 M20x1.5 M20x1.5 [mm] 19 21 23 23 30 30 4 [MPa] 1.2 [ C] 20 80 0.6MPa [N] 482 753 1178 1870 3015 4712 415 633

More information

정 답 과 해 설 1 (1) 존중하고 배려하는 언어생활 주요 지문 한 번 더 본문 10~12쪽 01 2 02 5 03 [예시 답] 상대에게 상처를 주고 한 사 람의 삶을 파괴할 수도 있으며, 사회 전체의 분위기를 해쳐 여러 가지 사회 문제를 발생시킬 수 있다. 04 5

정 답 과 해 설 1 (1) 존중하고 배려하는 언어생활 주요 지문 한 번 더 본문 10~12쪽 01 2 02 5 03 [예시 답] 상대에게 상처를 주고 한 사 람의 삶을 파괴할 수도 있으며, 사회 전체의 분위기를 해쳐 여러 가지 사회 문제를 발생시킬 수 있다. 04 5 S I N S A G O 정답과 해설 채움 1. 마음을 나누는 삶 02 2. 효과적인 자료, 적절한 단어 11 3. 문학을 보는 눈 19 4. 보다 쉽게, 보다 분명하게 29 5. 생각 모으기, 단어 만들기 38 정 답 과 해 설 1 (1) 존중하고 배려하는 언어생활 주요 지문 한 번 더 본문 10~12쪽 01 2 02 5 03 [예시 답] 상대에게 상처를

More information

복동편로드형 M Series ø3, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100, ø15 로드선단금구, 요동받침금구설치의품번을설정했습니다. 실린더와금구를각각주문하는수고를덜수있습니다. 주 ) 로드선단금구, 요동받침금구는동봉출하됩니다. 예 ) MD D Z- N

복동편로드형 M Series ø3, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100, ø15 로드선단금구, 요동받침금구설치의품번을설정했습니다. 실린더와금구를각각주문하는수고를덜수있습니다. 주 ) 로드선단금구, 요동받침금구는동봉출하됩니다. 예 ) MD D Z- N 에어실린더 ø3, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100, ø15 New RoS 질량 (ø63-100 스트로크 ) 16% 삭감 표준형에 ø15 를추가 New M Series 종래품 1.69kg.01kg 로드커버, 헤드커버형태변경에의해질량삭감 시리즈 주문제작추가 표준형양로드 MW-Z Series 주문제작 : 내열실린더 (-X6), 강력스크레이퍼내장 (-XC4),

More information

ÀÎÅͳÝ-°ø°£µµÇüÇØ

ÀÎÅͳÝ-°ø°£µµÇüÇØ .. Q.... M M : M Q : Q M : //Q.,.. I FG FE F FG, HG EH H HG F G FG ;!;_F _FG ;!;_G _F ;!;_'_;!; F F... 5. 5. 6. 5 7. 0 8. 7 9. ' FG, HG H G, H F E G H '. FG HG F, H. FH ' FH ' ' {} +{} -(') cos h -;!;

More information

기본실린더와가이드로드를내횡하중 고정도회전방지를 가이드부착실린더 ø, ø, ø, ø, 종류의가이드로드베어링부미끄럼베어링 내마모성이뛰어나고고하중에서사용이가능. 볼부시 고정도이고부드러운작동. 소형오토스위치부착가능 작동위치의검출이가능모든기종에오토스위치용마그넷을내장. 모든스트로

기본실린더와가이드로드를내횡하중 고정도회전방지를 가이드부착실린더 ø, ø, ø, ø, 종류의가이드로드베어링부미끄럼베어링 내마모성이뛰어나고고하중에서사용이가능. 볼부시 고정도이고부드러운작동. 소형오토스위치부착가능 작동위치의검출이가능모든기종에오토스위치용마그넷을내장. 모든스트로 가이드부착실린더 MGG Series ø, ø, ø, ø, ø, ø, ø, ø 기본실린더와가이드로드를콤팩트하게일체화한직선이동유니트 가이드부착실린더 MGG Series 기본실린더와가이드로드를일체화 롱스트로크대응가능 쇼크업소버표준내장 표준스트로크 75 3 P.46 P.436 (End Lock 타입 ) 롱스트로크 롱스트로크 3 3 4 6 7 9 3 가이드부착실린더

More information

핀클램프실린더 INFORMATION 박형실린더타입 C(L)KQG32 내강자계오토스위치부착타입 LOW 타입 (-X2081) HIGH 타입 (-X2082) LOW 타입 ( 내강자계오토스위치 ) Lock 부착 HIGH 타입 Lock 부착 LOW 타입 ( 내강자계오토스위치 )

핀클램프실린더 INFORMATION 박형실린더타입 C(L)KQG32 내강자계오토스위치부착타입 LOW 타입 (-X2081) HIGH 타입 (-X2082) LOW 타입 ( 내강자계오토스위치 ) Lock 부착 HIGH 타입 Lock 부착 LOW 타입 ( 내강자계오토스위치 ) 핀클램프실린더 INFORMTION 박형실린더타입 (L)KG32 내강자계오토스위치부착타입 LOW 타입 (-X2081) HIGH 타입 (-X2082) LOW 타입 ( 내강자계오토스위치 ) Lock 부착 HIGH 타입 Lock 부착 LOW 타입 ( 내강자계오토스위치 ) 플레이트실린더타입 (L)KU32 New LOW 타입 ( 소형오토스위치 ) 내강자계오토스위치부착가능소형오토스위치부착타입

More information

16중등빨이수학3-2교부(01~23)

16중등빨이수학3-2교부(01~23) 9 a b c a+b+c 0 7 a 79799 79a 0 9 1 0 7 0 99 9 9 0 0 7 7 0 717 9 7 0 1 7-1 - - 7 1 0 0 1 ab b-a 0 997 7 9191 17 S 7 1 0 0 1 0 0 a b c a+b+c 1 7 [0~09] 0 _ 7 7 0 0 0 [~0] [09~] 777 017 0 09 0 0 1 0 1 9

More information

CU-P0488_A.eps

CU-P0488_A.eps New 8mm RoHS IP67 D-sub, S0700 IP0 (Daisy-chain) 7mm EX60 Series CT.K0- 8.mm 8mm EX0 EX60 (EX0) (M PROFIUS DP, CC-Link ) SI ON/OFF. 6 6 6 6 6 PNP NPN PNP NPN PNP NPN PNP NPN PNP NPN M D-sub M M M M SI

More information

중등수학2팀-지도서7

중등수학2팀-지도서7 3 6~7 8~3 3 ª 33~37 4-38~39 40~45 4 46~53 5 54~58 3 59-60 ~6 6~63 64 VII. 4 9 (Klein F849~95) (rlangen Program) (group of transformation) ' O' =k O ' O k O ' O ' O ' ' ' ' (topology) = = O O' =k O ' '

More information

( )EBS문제집-수리

( )EBS문제집-수리 www.ebsi.co.kr 50 024 www.ebsi.co.kr 025 026 01 a 2 A={ } AB=2B 1 4 B a 03 æ10 yæ10 y 10000 y (log )( log y) Mm M+m 3 5 7 9 11 02 { -2 1} f()=-{;4!;} +{;2!;} +5 Mm Mm -21-18 -15-12 -9 04 a =1a«+a«=3n+1(n=1,

More information

LEL Series 타입 가이드로드슬라이더사이즈 :25 심플구조, 선택할수있는가이드종류 최대스트로크 :1,mm 대응 반송속도 :1,mm/s 가이드종류 미끄럼베어링가반질량 :3kg( 수평 ) 정음 (6dB 이하 ) 주 ) 볼부시베어링가반질량 :5kg( 수평 ) 반송속도

LEL Series 타입 가이드로드슬라이더사이즈 :25 심플구조, 선택할수있는가이드종류 최대스트로크 :1,mm 대응 반송속도 :1,mm/s 가이드종류 미끄럼베어링가반질량 :3kg( 수평 ) 정음 (6dB 이하 ) 주 ) 볼부시베어링가반질량 :5kg( 수평 ) 반송속도 전동액추에이터 RoHS LEL Series 가이드로드슬라이더 LEFS LEFB LEJS LEJB 박형플랫형상전체높이 48mm LEL 모터몸체측면에부착하여박형화 DOWN LEL25 48mm 최대스트로크 :1,mm 대응반송속도 :1,mm/s LEFB25 115.8mm 큰워크라도모터부에간섭하지않습니다! 벨트구동 윗면커버부착 워크 테이블 모터 LEM LEY LEYG

More information

121_중등RPM-1상_01해(01~10)ok

121_중등RPM-1상_01해(01~10)ok 1-01 00 11 03 1804 4 05 3506 45 07 5 65 0001 000 0003 0004 0005 01 4 4 6 5 6 9 Í = + =,, Í=Í=Í = = Í Í Í,, 0006 0007 0008 0009 0010 0011 001 7c 5c 3, 3 3, 6, 6 +50 =180 =130 130 +90 +30 =180 =60 60 =60

More information

歯IC-706.PDF

歯IC-706.PDF IC- 706. HL3QCE. HL2QCE. (HITOP) : (02)704-9104 : HL3QCE / : HITOP IC- 706.. 13.8V AC. 13.8V 16V 24V 10 ( +14 ) 60 ( +140 ) 80, ICOM,,..,. i IC- 706 (OP C- 025D )...1 (HM - 103)...1 (30A )...2 (4A )...2

More information

<30312DC0CCC7E2B9FC2E666D>

<30312DC0CCC7E2B9FC2E666D> 균류의다양성과역할 이향범 û w œw 머리말 k w š ³ q š yw < Ð >» w ww k w w v š q w Á Á w tyw š 2QKPVKPI CPF *[FG ú ƒ x %QPXGPVKQP QP $KQNQIKECN &KXGTUKV[ %$&» w w ««wš y w» š x ƒ w œ ƒ» ƒ œsw w ³ wš ù š y š ƒ t š ƒ wš»ƒ

More information

복동형 JP2 Series 소형 경량 전체길이 : ~9.mm 단축 질량 : ~% 감소알루미늄몸체를채용, 기존의 JP 에비해경량화를실현. ( 당사 JP 실린더, 기본형, 오토스위치없음으로비교 ) 치수표 29 스트로크 스트로크 스트로크 스트로크 9. 스트로크. 스트로크.

복동형 JP2 Series 소형 경량 전체길이 : ~9.mm 단축 질량 : ~% 감소알루미늄몸체를채용, 기존의 JP 에비해경량화를실현. ( 당사 JP 실린더, 기본형, 오토스위치없음으로비교 ) 치수표 29 스트로크 스트로크 스트로크 스트로크 9. 스트로크. 스트로크. 핀실린더 JP2/JP Series ø(mm 스트로크 ) 에서도오토스위치 2 개부착가능 원터치피팅부착가능 패널장착형 ø2 원터치피팅 미니어처피팅스피드컨트롤러의접속이가능 오토스위치 ø2 원터치피팅 복동형 JP2 Series 단동형 JP Series 21 복동형 JP2 Series 소형 경량 전체길이 : ~9.mm 단축 질량 : ~% 감소알루미늄몸체를채용, 기존의

More information

LG1-P0673.eps

LG1-P0673.eps PLC 32 I/O1 PLC I/O. PLC I/O. Parallel, Debug..,, 96 DC24V 32 32 64 97 98 APLC PLC BPLC PC32 econ SUNX NKE, 3MAMPSMC 410 4 PCWecon PCW 99 PCPCWEC PCWEC Seriesecon Series P. 102 P. 103 P. 104 (DIN) (DIN)

More information

LTUR OOK Q OX 0 6 (, 5), (, 4), (, ), (4, ), (5, ) 5 0- x+y=0 (x, y) (, 4), (4, ), (6, ) 0,, 5, 7 4 0-4,,, 4, 6, 8,, 4 8 8 0 5. 000 ( ) 0 500 ( ) 4 5

LTUR OOK Q OX 0 6 (, 5), (, 4), (, ), (4, ), (5, ) 5 0- x+y=0 (x, y) (, 4), (4, ), (6, ) 0,, 5, 7 4 0-4,,, 4, 6, 8,, 4 8 8 0 5. 000 ( ) 0 500 ( ) 4 5 SOLUTION LTUR OOK WORK OOK LTUR OOK Q OX 0 6 (, 5), (, 4), (, ), (4, ), (5, ) 5 0- x+y=0 (x, y) (, 4), (4, ), (6, ) 0,, 5, 7 4 0-4,,, 4, 6, 8,, 4 8 8 0 5. 000 ( ) 0 500 ( ) 4 5 00 ( ) 0 5 0 5 5 0-00 (

More information

°ø±â¾Ð±â±â

°ø±â¾Ð±â±â 20, 30, 40 20, 30, 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3.1 6.3 9.4 12.6 15.7 18.8 22.0 25.1 28.3 31.4 2.4 4.7 7.1 9.4 11.8 14.1 16.5 18.8 21.2 23.6 7.1 14.1 21.2 28.3 35.3 42.4 49.5 56.5 63.6 70.7 5.9 11.9 17.8 23.7

More information

높이와길이를축소시켜기능을응축! 메카조인트식로드레스실린더 MYSeries MY 기본형 / 쇼트타입 ( 러버쿠션 ) MYB 기본형 / 표준타입 ( 에어쿠션 ) 가이드일체형으로, 워크의직접적재가가능 MYM 미끄럼베어링형 ( 에어쿠션 ) 적재능력 부하질량 (kg)

높이와길이를축소시켜기능을응축! 메카조인트식로드레스실린더 MYSeries MY 기본형 / 쇼트타입 ( 러버쿠션 ) MYB 기본형 / 표준타입 ( 에어쿠션 ) 가이드일체형으로, 워크의직접적재가가능 MYM 미끄럼베어링형 ( 에어쿠션 ) 적재능력 부하질량 (kg) 메카조인트식로드레스실린더 MY Series 기본형쇼트타입 ( 러버쿠션 ) MY Series 튜브내경 ø, ø, ø0 을추가 기본형표준타입 ( 에어쿠션 ) MYB Series 튜브내경 ø, ø, ø0 을추가 미끄럼베어링 ( 에어쿠션 ) MYM Series 시리즈구성 은신규추가튜브내경 mm 러버에어스트로크사이드플로팅시리즈종류배관방식조정유니트주문제작품페이지 0 쿠션쿠션쇼크업소버서포트브라켓기본형롱스트로크

More information

IP8000-B-C1.eps

IP8000-B-C1.eps JIS F8007IC 60529 ) IP65 3 XH.AIR, TIIS (xdbt5) ATX (2G x ib CT6) ATX 1G x ia CT4 X14 DC420mA) (2) (DC420mA) LCD LCD IP8000/8100 Series NW IP8001/8101 Series IP8000 IP8001 IP8 Series IP8100 IP8101 CAT.KS60-18B

More information

포천시시설관리공단 내규 제 24호 포천시시설관리공단 인사규정 시행내규 일부개정(안) 포천시시설관리공단 인사규정 시행내규 일부를 다음과 같이 개정 한다. 제17조(기간제근로자의 무기계약직 임용) 1 기간제근로자 관리규정 제16조 를 제19조 로 한다. 제20조(인사기록)

포천시시설관리공단 내규 제 24호 포천시시설관리공단 인사규정 시행내규 일부개정(안) 포천시시설관리공단 인사규정 시행내규 일부를 다음과 같이 개정 한다. 제17조(기간제근로자의 무기계약직 임용) 1 기간제근로자 관리규정 제16조 를 제19조 로 한다. 제20조(인사기록) 포천시시설관리공단 인사규정 시행내규 개정이유 및 주요내용 개정구분 :일부개정 개정이유 조항에 대한 오류 수정 및 근무성적평정 작성 기준 변경사항을 적용하여 인사관리 업무에 만전을 기하고자함 주요내용 신 구조문 대비표 참조 개정 규정안 :덧붙임 신 구조문 대비표 :덧붙임 그 밖에 참고사항 :덧붙임 포천시시설관리공단 인사규정시행내규(전문) 포천시시설관리공단 내규

More information

2-TAIYO空気圧機器ー_Vol.12_CN0517.pdf

2-TAIYO空気圧機器ー_Vol.12_CN0517.pdf 48 7 2 (mm) 4 0 3 0 0 4 R R R R R R R φφ0φ3 φ0φφ0 φφ0φ3 φ0φ 1 20mm/s 3 4ONX φφ0φ3 φ0φφ0 1 0.01Ma 0.Ma 1.Ma 000mm/s2 3 φφ0φ3mmφ02mmφφ03mm JISg/ 1.0 1. 2.0 1 0 2 0 00 0 SLFFT ONX TY φφ0φ3 φ0φ 4 R 4 00 00

More information

크용접용중간스트로크제작, 각시리즈치수비교 +스트로크 +스트로크 사양 공기압타입 복동편로드공기 1.Pa 1.Pa.Pa 1 6 ( 단, 동결없어야함 ) 불필요 ( 무급유 ) mm/s 작동방식사용유체보증내압력최고사용압력최저사용압력주위온도및사용유체온도급유사용피스톤속도허용운동표

크용접용중간스트로크제작, 각시리즈치수비교 +스트로크 +스트로크 사양 공기압타입 복동편로드공기 1.Pa 1.Pa.Pa 1 6 ( 단, 동결없어야함 ) 불필요 ( 무급유 ) mm/s 작동방식사용유체보증내압력최고사용압력최저사용압력주위온도및사용유체온도급유사용피스톤속도허용운동표 아크용접용내스패터실린더박형실린더 / 표준형 : 복동 편로드 CD -C/C -C1 ø, ø, ø, ø, ø, ø ohs 형식표시방법 오토스위치용자석내장 CD 3 D CD 3 D C C 로드재질 SUS34 S4C C C1 G D 설치지지금구관통구멍 ( 표준 ) 양단탭푸트형로드측플랜지형헤드측플랜지형 산클레비스형 설치지지금구는동봉출하 ( 미조립 ) 됩니다. 포트나사종류

More information

8? ?????? ??(11?).hwp

8? ?????? ??(11?).hwp 이 과에서 배울 점 우리는 생활 안에서 그리스도인의 향기, 곧 행복의 향기를 사람들에게 퍼뜨릴 수 있어야 합니다. 예비나눔 여기서는 정답 을 말하는 것이 중요하지 않고, 지금 나의 생각이나 상태를 있는 그대로 드러내는 것이 중요합니다. 이는 진정한 배움과 깨달음에 큰 도움이 됩니다. 1. 우리가 정말 닮고 싶다고 생각한 신앙인을 만난 적이 있습니까? 왜 그

More information

(001~042)개념RPM3-2(정답)

(001~042)개념RPM3-2(정답) - 0 0 0 0 6 0 0 06 66 07 79 08 9 0 000 000 000 000 0 8+++0+7+ = 6 6 = =6 6 6 80+8+9+9+77+86 = 6 6 = =86 86 6 8+0++++6++ = 8 76 = = 8 80 80 90 00 0 + = 90 90 000 7 8 9 6 6 = += 7 +7 =6 6 0006 6 7 9 0 8

More information

하루에 2시간 되는 거리를 매일 왔다 갔다 하는 것이 쉽지는 않았으나, 저는 다니는 동안 나름의 체력이 길러졌다고 생각합니다. 지하철로 이동하는 약 40분 정도 시간 동안 강의를 녹음한 것을 들으면서 굳이 책을 보지 않고도 강의를 복 습함으로써 시간을 효율적으로 사용했

하루에 2시간 되는 거리를 매일 왔다 갔다 하는 것이 쉽지는 않았으나, 저는 다니는 동안 나름의 체력이 길러졌다고 생각합니다. 지하철로 이동하는 약 40분 정도 시간 동안 강의를 녹음한 것을 들으면서 굳이 책을 보지 않고도 강의를 복 습함으로써 시간을 효율적으로 사용했 2년차 동차 합격생의 합격수기 제31회 관세사 시험 합격자 관세사 소윤혜님 I. 들어가며 약 1년 전에 여러 합격 수기를 읽으면서 마음을 다잡았던 게 얼마 전의 일처럼 느껴지는데, 제가 지금 합격수기를 쓰고 있다는 것이 믿기지 않습니 다. 한 없이 부족한 수험생활이었지만, 제가 풀어내는 생활 속에서 이 글을 읽는 분들이 조금이라도 도움을 얻기를 바라는 마음에

More information

3장 ION M74 자동변속기.ppt

3장 ION M74 자동변속기.ppt 139 140 141 1. 1. BTRA M74 4 BTRA M74 TCU(Transmission Control Unit) TCU TPS, TCU 3 1 Normal Power Winter 2. 1. 142 2. 2. 1. BTRA M74 143 2. Normal Power Winter Normal TCU Power TCU Power Winter D 2 Winter

More information

CMSX-C-U-F1_BES_C_ b_ k1

CMSX-C-U-F1_BES_C_ b_ k1 8080774 07-b [80606] CMSX-...--C-U-F-..-KO : : :. / Festo 07-b ... 5.... 5... 5.... 5. Festo... 5... 6.... 6.... 6.... 8.4... 9.4. CMSX-P-S- -D- -A-G (, )... 0.4. CMSX-P-S- -D- -A, (, )... 0.4. CMSX-P-S-

More information

<312D303128C1B6BAB4BFC1292E666D>

<312D303128C1B6BAB4BFC1292E666D> k Ÿy y y + ûz m Ì ˆw k Ÿ ø ky w y y» wk Ÿ v w k w w ƒ Ÿ ew k Ÿy yø k Ÿ ý k z» w ƒ w Ÿ y k y w x mw w w ³Ÿ wšy v mw y w r œw yÿ ý w z»ÿ Ÿ»» Ÿ ¾ Ÿ 6TCXGN 9GGMN[ ýw k Ÿ Ÿ ƒ š wš y w k Ÿ ƒ m ³ w w y y y 'EQVQWTKUO

More information

16<C624><D22C><ACFC><D0D0> <ACE0><B4F1><BB3C><B9AC><2160>_<BCF8><CC45>.pdf

16<C624><D22C><ACFC><D0D0> <ACE0><B4F1><BB3C><B9AC><2160>_<BCF8><CC45>.pdf I I 02 03 04 05 06 II 07 08 09 III 10 11 12 13 IV 14 15 16 17 18 a b c d 410 434 486 656 (nm) Structure 1 PLUS 1 1. 2. 2 (-) (+) (+)(-) 2 3. 3 S. T.E.P 1 S. T.E.P 2 ) 1 2 (m) 10-11 10-8 10-5 C 10-2 10

More information

(01~80)_수완(지학1)_정답ok

(01~80)_수완(지학1)_정답ok www.ebsi.co.kr 01 THEME 005 ABC abcd C A b 20~30 km HR HR 10 6 10 5 10 4 10 3 10 2 (=1) 10 1 10 _1 10 _2 10 _3 10 _4 10 7 30000 10000 6000 3000 (K) 11111111 11111111 10 8 10M 6M 10 9 3M 10 10 1M 10 11

More information

EGC-TB-KF_EGC-HD-TB_BDA_E_ c_ k1

EGC-TB-KF_EGC-HD-TB_BDA_E_ c_ k1 EGC-TB-KF, EGC-HD-TB ko 8076268 2017-11c [8076274] :.... 3 2 Festo EGC-TB-KF, EGC-HD-TB 2017-11c EGC-TB-KF, EGC-HD-TB... 4 1... 4 2... 5 3... 5 4... 6 5... 7 5.1... 7 5.1.1... 7 5.1.2... 9 5.1.3... 10

More information

AQ2W, ADQ2W 시리즈 박형실린더 ( 사각튜브 ) : 표준형 / 복동 - 양로드튜브내경 : Ø12, Ø16, Ø20, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø80, Ø100 양로드박형실린더공간절약형실린더콤팩트한장치설계가가능사각튜브내측에소형오토스위치를장착 표시기호 주

AQ2W, ADQ2W 시리즈 박형실린더 ( 사각튜브 ) : 표준형 / 복동 - 양로드튜브내경 : Ø12, Ø16, Ø20, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø80, Ø100 양로드박형실린더공간절약형실린더콤팩트한장치설계가가능사각튜브내측에소형오토스위치를장착 표시기호 주 AQW, ADQW 시리즈 박형실린더 ( 사각튜브 ) : 표준형 / 복동 - 양로드 : Ø, Ø, Ø, Ø3, Ø40, Ø50, Ø3, Ø80, Ø00 양로드박형실린더공간절약형실린더콤팩트한장치설계가가능사각튜브내측에소형오토스위치를장착 표시기호 주문형식 A D Q W B 30 D C W8H S 3 4 5 7 8 9 오토스위치부착무기호 : 기본형 D : 오토스위치부착

More information

LEJ-A-C1

LEJ-A-C1 New DC (DC EY Series,, X.00mm(EY, New EYG Series,,, 0 C(0W/0W New New U. EY Series, (0W/0W (,000mm/s (ECSB New New DC (DC C U. ECP/EC Series New ECP Series ( DC) NewC ECS/ECSB Series (ECSB (ECS EY Series

More information

A n s w e r 4 0 0 20 13 40 13 14 1 13 14 15 16 17 20 % 13 13 5 13 2 47.0 ml 55.0 15.0 13 14 15 5.0 g/cm 1.8 kg B E A C 13 14 LNGLPGLNG LPG 15 << 13 A<

A n s w e r 4 0 0 20 13 40 13 14 1 13 14 15 16 17 20 % 13 13 5 13 2 47.0 ml 55.0 15.0 13 14 15 5.0 g/cm 1.8 kg B E A C 13 14 LNGLPGLNG LPG 15 << 13 A< 우공비Q 과학 2 (하) 정답 및 채움해설 빠른 정답 찾기 2~4 Ⅴ. 물질의 특성 1. 물질의 특성 ⑴ 5 2. 물질의 특성 ⑵ 9 3. 혼합물의 분리 13 Ⅵ. 일과 에너지 전환 4. 일 21 5. 에너지 27 Ⅶ. 자극과 반응 6. 감각 기관 39 7. 신경계 44 8. 항상성 48 13강 일차방정식의 풀이 1 A n s w e r 4 0 0 20 13

More information

평가결과보고서 제15회 곡성심청축제 2015. 11 제 출 문 곡성군수 귀하 본 보고서를 제15회 곡성심청축제 평가보고서 용역 의 최종보고서로 제출합니다. 2015년 11월 동신대학교 산학협력단 목 차 Ⅰ. 축제 개요 및 내용... 7 Ⅱ. 문화체육관광부 공통 평가항목 분석...27 Ⅲ. 축제 성과 요약...33 Ⅳ. 축제 만족도 분석...39 Ⅴ. 축제

More information

.

. w w w . . . . 4.1 4.2 - gait phase . 5.1 5.2 2 Accuracy Rate (%) 100 95 90 85 Threshold-based Naive Bayes Naive-Flex. Bayes Exoskeleton 80 Slow Normal Variable Dataset Accuracy Rate (%) 100 90 80 70 60

More information

69-1(p.1-27).fm

69-1(p.1-27).fm 99 A 380 B 787 : wœ z w * w w wœ» A380 B787 wœ» w. wœ» ww r. w wœ» p j y w r» w. I. II. z III. A380 B787 IV. A380 V. wœ» : x VI. z VII. I. A380 B787»ƒ z wœ w, w w p j w w ƒ r. t wœ w ƒ w w wœ» š œm wš,

More information

공통사양품주문제작 -XC4: 강력스크레이퍼부착 Order Made 16 강력스크레이퍼부착 와이퍼링에강력스크레이퍼를사용하여주변에분진이많을때나주조기계, 건설기계, 산업용차량등토사가날리는환경에서실린더를사용하는경우에적용합니다. 적용시리즈시리즈 CM2 CG1 MB MB1 CA2

공통사양품주문제작 -XC4: 강력스크레이퍼부착 Order Made 16 강력스크레이퍼부착 와이퍼링에강력스크레이퍼를사용하여주변에분진이많을때나주조기계, 건설기계, 산업용차량등토사가날리는환경에서실린더를사용하는경우에적용합니다. 적용시리즈시리즈 CM2 CG1 MB MB1 CA2 와이퍼링에강력스크레이퍼를사용하여주변에분진이많을때나주조기계, 건설기계, 산업용차량등토사가날리는환경에서실린더를사용하는경우에적용합니다. 적용시리즈시리즈 CM2 CG1 MB MB1 C2 CS1 CS2 CQ2 RQ CV MGP 명칭 / 종류 집약배관형 nd ock 실린더 nd ock 실린더 축방향배관형 ( 집약배관형 ) 롱스트로크에어쿠션부착박형실린더 밸브부착 가이드부착박형실린더

More information

Promise for Safe & Comfortable Driving

Promise for Safe & Comfortable Driving AL. WHEEL CUTTING SOLUTION Promise for Safe & Comfortable Driving 17 AL. WHEEL CUTTING SOLUTION 19 22.5 L-AW SERIES AL WHEEL TURNING CENTER 01 03 02 01 01 L-AW SERIES AL WHEEL TURNING CENTER 02 03 L-AW

More information

(해01~40)300제(물리Ⅰ)-ok

(해01~40)300제(물리Ⅰ)-ok EBS w w w. e b s i. c o. k r 01 001 002 GPS GPS GPS 3 3 003 h h L L tanh=;lh; L= h tanh 004 001~020 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 ;3!; ;3@; y ;6!; ;3!;

More information

Microsoft Word - smallcap theme_11.11.07_final.doc

Microsoft Word - smallcap theme_11.11.07_final.doc 211.11.7 (월) 플렉스컴(6527) Not Rated 박양주 769.2582 guevara@daishin.com 스마트폰으로 212년 성장의 날개를 달다. 스마트폰 출하량 증가로 하반기 실적 호조 플렉스컴은 FPCB 제조업체로 스마트폰, 태블릿 PC 시장의 급성장에 힘입어 하반기를 기 점으로 실적개선세가 가파르게 나타날 것으로 판단한다. 플렉스컴의 주고객사는

More information

혼자서 꾸는 꿈은 꿈에 불과하지만, 여럿이 꾸는 꿈은 현실이 되게 한다. 아빠가 나를 사랑하기는 했어? 치료나 하세요. 견디는 건 내가 하면 되니까. 너희들은 엄마라도 있지만 난 남편을 잃어 날 지탱할 수 없다고! 왜 우린하고 싶은데 못하는 게 많아? 여보, 내 곁에 오래오래 머물러 줘야 해요. 사랑해요. 아빠, 아빠의 사랑하는 첫째 딸 상 받았어. 아빠,

More information

VXS-A-C1.eps

VXS-A-C1.eps 2 New IP65 IP65 1.0cm 1.0cm 3 /min FKM Seal UL94V-0 490 (VXS2230 ) 85.5mm New VX S S 40mm 50 VXS2230[3/8(10A)] VXS22/23 Series 50mm CAT.KS70-38A New New VXS22/23 Series u i y r e u i y r e i, Ass yu Ass

More information

GD-SERISE / GS-SERISE DESCRIPTION GD / GS series pneumatic actuator are designed & developed with new concept for the next generation. GD / GS series

GD-SERISE / GS-SERISE DESCRIPTION GD / GS series pneumatic actuator are designed & developed with new concept for the next generation. GD / GS series High Class 공압식엑츄에이터 PNEUMATIC ACTUATORS Rack & Pinion Designed GD-SERISE Double Acting GD-SERISE Single Acting (Spring Return) GINICE Co., Ltd www.ginice.co.kr / www.ginice.com GD-SERISE / GS-SERISE DESCRIPTION

More information

<30332DB9E8B0E6BCAE2E666D>

<30332DB9E8B0E6BCAE2E666D> kœw» y w k p y w k» z wš ye z w mdkqvqrg üœ» y» Ÿ w kœwgeqgpikpggtkpiy glj GEQVGEJPQNQI[ œw w k w yz š y j œ w m w y ˆ mw y» kœ w k û ³ y ƒ ƒ» ƒ w œw w w y ƒƒ» k z w» %NGCP 9CVGT #EV wšw y ù» œ w w w t

More information

1 n dn dt = f v = 4 π m 2kT 3/ 2 v 2 mv exp 2kT 2 f v dfv = 0 v = 0, v = /// fv = max = 0 dv 2kT v p = m 1/ 2 vfvdv 0 2 2kT = = vav = v f dv π m

1 n dn dt = f v = 4 π m 2kT 3/ 2 v 2 mv exp 2kT 2 f v dfv = 0 v = 0, v = /// fv = max = 0 dv 2kT v p = m 1/ 2 vfvdv 0 2 2kT = = vav = v f dv π m n dn dt f v 4 π m kt 3/ v mv exp kt f v dfv 0 v 0, v /// fv max 0 dv kt v p m / vfvdv 0 kt vav. 8v f dv π m k m 0 v / R0 4 T vav.45 0 cm / sec M M p v v fvdv 0 3 fvdv 0 kt m / 3kT v v. 5 m rms v p n dn

More information

Microsoft PowerPoint - 2009)사용설명서_U_A-목차.ppt

Microsoft PowerPoint - 2009)사용설명서_U_A-목차.ppt 목 차 1.안전을 위하여 1-1. 안전을 위하여 사전에 읽어주세요 1-1 1-2. 안전 예방책 (1) 사용전주의사항 1-3 (2) 시동시주의사항 1-7 (3) 운전, 작업시주의사항 1-8 (4) 작업기연결시주의사항 1-11 (5) 견인및운반시주의사항 1-12 (6) 트랙터정지시주의사항 1-13 (7) 사용후점검시주의사항 1-13 1-3. 장기 보관 (1) 보관준비

More information

08년csr3호

08년csr3호 CONTENTS CONTENTS Editor s Note COVER STORY Information About the Cover COVER STORY COVER STORY COVER STORY The 1st Series of YOUTH 4 CSR in Seoul INNOVASIA Conference COVER STORY COVER STORY COVER STORY

More information

0 cm (++x)=0 x= R QR Q =R =Q = cm =Q =-=(cm) =R =x cm (x+) = +(x+) x= x= (cm) =+=0 (cm) =+=8 (cm) + =0+_8= (cm) cm + = + = _= (cm) 7+x= x= +y= y=8,, Q

0 cm (++x)=0 x= R QR Q =R =Q = cm =Q =-=(cm) =R =x cm (x+) = +(x+) x= x= (cm) =+=0 (cm) =+=8 (cm) + =0+_8= (cm) cm + = + = _= (cm) 7+x= x= +y= y=8,, Q . 09~ cm 7 0 8 9 8'-p 0 cm x=, y=8 cm 0' 7 cm 8 cm 9 'åcm 90 'åcm T T=90 T T =" 8 - =' (cm) T= T= _T _T _'_ T=8' (cm ) 7 = == =80 -_ =0 = = _=(cm) M = = _0= (cm) M M =" - = (cm) r cm rcm (r-)cm H 8cm cm

More information

적분통계개념정답_

적분통계개념정답_ N o t i o s. l u s. T e F= = F=++C= C= C= F=si +cos F=si +cos =- - - f= - + d d [ - f ]= - + - f= - - f=- f= f= = {eå cos -si -} =be cos -c+ d [ {eå cos -si -} ] d = be cos -c+ eå cos -si -=be cos -be

More information

에어실린더 / 표준형 : 복동 편로드 2 Series ø40, ø50, ø63, ø80, ø100 RoS 형식표시방법 오토스위치부착 D W M9W 1 L D 오토스위치부착 ( 자석내장 ) 설치지지형식기본형축방향푸트형로드측플랜지형헤드측플랜지

에어실린더 / 표준형 : 복동 편로드 2 Series ø40, ø50, ø63, ø80, ø100 RoS 형식표시방법 오토스위치부착 D W M9W 1 L D 오토스위치부착 ( 자석내장 ) 설치지지형식기본형축방향푸트형로드측플랜지형헤드측플랜지 에어실린더 ø40, ø50, ø63, ø80, ø100 IORMTIO RoS 공간절약 직접설치가가능 로드커버에암나사가마련되어있어, 직접설치가가능해졌습니다. 로드커버 설치판, 설치볼트 ( 고객준비 ) 전면설치형 전체길이최대 20mm 단축 (2-Z 시리즈 ø63 과비교 ) 로드커버, 헤드커버구조를변경하여전체길이단축이가능해졌습니다. 튜브내경 2 2-Z 단축량 40

More information

01.01~08(유왕진).fm

01.01~08(유왕진).fm JOURNAL OF KOREA SOCIETY OF PACKAGING SCIENCE & TECHNOLOGY. Vol. 14, No. 1 1~8 (2008) s w Á w» w Comparative Study on the Changes and Prospects of Flexible Food Packaging Design Kyung Soo Noh and Wang

More information

BOK°æÁ¦¸®ºä-2-2È£

BOK°æÁ¦¸®ºä-2-2È£ 2012. 6 신용카드 결제시스템의 평가 및 개선과제 김 정 규 No.2012-2 Discussion Paper Series No. 2012-2 2012. 6 THE BANK OF KOREA 1 2 THE BANK OF KOREA 3 4 THE BANK OF KOREA 5 6 THE BANK OF KOREA 7 8 THE BANK OF KOREA 9

More information

INSIDabcdef_:MS_0001MS_0001 5kW - ㅇ * 2 ( 14) 6, % % ( 7, 15.07) -, ㅇ * (bottoming power unit),, kw MW * - /, GE ㅇ - ㅇ : - 5kW (TRL: [ 시작

INSIDabcdef_:MS_0001MS_0001 5kW - ㅇ * 2 ( 14) 6, % % ( 7, 15.07) -, ㅇ * (bottoming power unit),, kw MW * - /, GE ㅇ - ㅇ : - 5kW (TRL: [ 시작 5kW - ㅇ * 2 ( 14) 6, 13 7.6% 29 12.5% (7, 15.07) -, ㅇ * (bottoming power unit),, kw MW * - /, GE ㅇ - ㅇ : - 5kW (TRL: [ 시작 ] 5 단계 [ 종료 ] 7 단계 ) ㅇ - ㅇ - ㅇ - ㅇ - (BM) ㅇ ㅇ 1 M&S 7 SW/ 2 Hot Box 7 SW/ (BM)

More information

며 오스본을 중심으로 한 작은 정부, 시장 개혁정책을 밀고 나갔다. 이에 대응 하여 노동당은 보수당과 극명히 반대되는 정강 정책을 내세웠다. 영국의 정치 상황은 새누리당과 더불어 민주당, 국민의당이 서로 경제 민주화 와 무차별적 복지공약을 앞세우며 표를 구걸하기 위한

며 오스본을 중심으로 한 작은 정부, 시장 개혁정책을 밀고 나갔다. 이에 대응 하여 노동당은 보수당과 극명히 반대되는 정강 정책을 내세웠다. 영국의 정치 상황은 새누리당과 더불어 민주당, 국민의당이 서로 경제 민주화 와 무차별적 복지공약을 앞세우며 표를 구걸하기 위한 4.13 총선, 캐머런과 오스본, 영국 보수당을 생각하다 정 영 동 중앙대 경제학과 자유경제원 인턴 우물 안 개구리인 한국 정치권의 4.13 총선이 한 달도 남지 않았다. 하지만 정당 간 정책 선거는 실종되고 오로지 표를 얻기 위한 이전투구식 경쟁이 심 화되고 있다. 정말 한심한 상황이다. 정당들은 각 당이 추구하는 이념과 정강 정책, 목표를 명확히 하고,

More information

PRO1_18E [읽기 전용]

PRO1_18E [읽기 전용] : S700 Siemens AG 999 All rights reserved Date: 0009 File: PRO_E Information and S7300 S7300 CPU () 3 S7300 CPU () S700 CPU () 5 S700 CPU () 6 S700 7 S700 : 9 CPU : 0 CPU : CPU : 3 SFC 35 5 ST7PRO : S700

More information